2010. december 21., kedd

Antikrisztus Részlet Jézus Krisztus Úrunk Üzeneteiből Kinyilatkoztatva Vassula Rydenen keresztűl

A LÁZADÓ ÉS A NAGY HITEHAGYÁS
1991. június 27.

Jöjj, lássunk munkához! Higgy bennem!
Hallottátok, hogy nagy visszatérésem előtt jeleket fogtok kapni.
Figyelnetek kell ezekre a jelekre, amelyek megelőzik dicsőségem napját!
Ha valaki figyelmesen olvassa a Szentírást, felfedezheti ezeket az igazságokat.
Hogyan lehetséges, hogy elmétek nem nyitott a Szentírás megértésére?

Jöjj most, és értsd meg, figyelj rám gyermekem: nemzedéketek lázadásban él.
Mennyire elhagyták hitüket! Pedig megsokasítottam
hívásaimat és figyelmeztetéseimet. Jeleket adtam nektek nap mint nap.
Megsokasítottam áldásaimat, de nem kaptam választ. Így szóltam:
"Találok-e még valakit, amikor eljövök?" Miért nem válaszolt senki sem?
Könyörgésemre válasz helyett hátat fordítottatok nekem.
Mindössze annyit hallottam: "Vajon kinek szólhat üzenete?"
Mennyire lázadnak ellenem, és mennyire káromolják istenségemet!
Egyetlen ember sem képes megváltoztatni a kijelölt időt, sem az órát.
Úgy fog bekövetkezni, mint a mennydörgés.

Leányom, az Antikrisztus ma a lázadás lelke, amely a Sátántól ered.
A Szentírás nevezi őt így: a lázadó 1 . ő a templomban felállított vészt hozó undokság, amelyről
Dániel próféta beszélt.
Minden ember az én templomom...
Akit a Szentírás lázadónak nevez, és úgy határoz meg mint vész hozó undokságot,
egyike a végső idők két jelének.

A másik jel a ti nagy hitehagyástok. A ti korszakotok, gyermekem, elmulasztotta,
hogy megadja nekem azt az imádást, ami nem csak irántam való kötelességetek,
hanem egyben életetek is.
A Sátán terve az volt, hogy meghódítsa ezt a korszakot, és elhitesse veletek,
hogy nélkülem is meg tudtok élni. Így lépett be lakóhelyemre 2 a lázadás lelke, az Antikrisztus
. Ő a törvénytelenség lelke, és ma befészkelte magát szentélyem szívébe. 3
A lázadás lelke mondatja azokkal, akikben lakik: "Isten vagyok!" 4 Az emberek hűtlenek lettek,
és hűtlenségükben utat nyitottak a Sátánnak, hogy beléjük férkőzzön, és erőszakos halálba vigye őket.
A lázadás lelke pusztítja el az emberek lelkét, elméjét és szívét. Ő az az ellenség, akiről
Pál apostol beszél. ő az, aki azt állítja, hogy sokkal nagyobb annál, mint akit az emberek
"Istennek" neveznek, sokkal nagyobb annál, akit "imádnak" 5. ő mondja: "Vetélkedni akarok a tekintéllyel!"
6, ezért trónra lépnek szentélyemben, az én helyemre 7, és kihirdetik saját törvényeiket,
hogy hadat üzenjenek az én törvényemnek, és mindannak, ami az én Lelkemből való.
Nap mint nap, és minden órában megszomorítanak, és megsértik Szentlelkemet.

Ó, por és hamu, ti, akik megszüntettétek magatokban Örök Áldozatomat, meg akartok halni?
Miért vetélkedtek velem?
Miért tagadjátok meg kegyelmem Szentlelkét? Aki engem megtagad, az az Antikrisztus, mert az
Atyát, a Fiút és a Szentlelket tagadja meg, és ez a három egy, mert mi hárman
egyetértünk 8 Ma sokan tagadjátok Szentlelkem kiáradását.
Semmibe veszitek és elnyomjátok azokat a kegyelmeket és adományokat, amelyeket
Szentlelkem ad nektek végtelen jóságomból. Megtagadjátok és elvetitek Lelkem minden
adományát. Sokan úgy éltek, hogy megőrzitek a vallás külső látszatát, de elvetitek
Egyházam belső erejét, az én Szentlelkemet. Sokan mondják: "Megőriztem hitemet,
most el kell nyernem becsületességem jutalmát.
" Kérdezlek benneteket: megtettetek-e minden tőletek telhetőt azért, hogy elém állhassatok?
Megpróbáltalak felébreszteni benneteket, és megmondtam nektek, hogy olyanok vagytok, mint a kiszáradt folyó, és csak üres dolgokról beszéltek.
És amikor a bűnös, aki megtért Szentlelkem által, alighogy betér házamba, és felfedezi
Szívem kincsét, ami mindannyiotoké, viharként rontotok rá, hogy visszataszítsátok istentelenségébe!
Arra indítjátok őt, aki éppen hogy megszabadult a lázadásból, hogy legyen ismét lázadó.
Az ítélet napján így fogok hozzátok szólni:
Ti nem hittetek bennem, hanem úgy tűntettetek fel, mint hazugot, mert nem
bíztatok tanúságtételemben, amelyet a Szószólóról, Szavam Emlékeztetőjéről,
igen, igazságom Szentlelkéről adtam, akit ti szüntelenül semmibe vesztek és
üldöztök, megtagadtok és elnyomtok. Ahelyett, hogy csatlakoznátok a szentekhez,
akik áldásokkal és örömujjongással üdvözlik és dicsérik Szentlelkemet
, üldözitek a szenteket, ragaszkodva vallásos elképzeléseitekhez szüntelenül nyomukban vagytok
. Folytonos tagadásotokkal kihívtatok engem... Miért ne engedném ezek után, hogy a kövek
tanúsítsák szomorúságomat? Megtiltjátok első gyümölcseimnek, hogy üdvözöljék
Szentlelkemet, ezért mondom nektek: ha ezek elhallgatnak, a kövek fogják
világgá kiáltani 9 szomorúságomat 10 Amit egykor Jeruzsálemnek mondtam,
most nektek mondom szomorúan:
Bárcsak megértettétek volna békeüzenetem nagyszerűségét! De jaj, el van rejtve szemetek elől!
Bárcsak felfognátok most Szentlelkem nagyszeruségét, aki áldásait adja rátok...
De jaj, ti nem látjátok és nem halljátok a Szószólót, a Szentlelket, akit az Atya küld az én
Nevemben. ő tanít meg és emlékeztet benneteket azokra az igazságokra, amelyeket én
adtam nektek , mert e világ fejedelme a ti elbuktatásotokra használja fel szabadságotokat.

Uram, mutasd meg nekik irgalmadat, és miként gondod volt rá, hogy én meghalljalak,
gondoskodj arról, hogy ők is halljanak Téged! Ahogy nekem megmutattad
szépségedet és elkápráztattál, mutasd meg nekik is tökéletességedet!

Nem figyelnek rám, csak saját hangjukat hallják. Válasz nélkül hagynak,
még ha könnyemet hullatom is előttük.
Mindenhová elmentem és kerestem, hogy mily módon törhetek át süketségükön és
hogy megmondjam nekik, jöjjenek hozzám, helyezzék belém bizalmukat, akkor én szentségre vezetem
őket, és lehetővé teszem, hogy örököljék világosságomat.
Szent Istenük vagyok, akit ők oly gonoszul elárulnak, én mégis elsőként bocsátanék meg nekik, ha csak egy
pillanatnyi bűnbánatuk volna... de amíg kitartanak abban a hitben, hogy elegek
önmaguknak, addig nem fognak engem meghallani, és nem veszik észre azt sem,
hogy a mai időkben úgy fedem fel Szent Arcomat az egész világ előtt, mint eddig
még sohasem . 11 Én, az Úr továbbra is felragyogok feletted, teremtés, és
az egész világot elárasztom világosságommal.
A Nap, amely korszakotokban elhomályosult és a Hold, amely veszített
fényéből 12, arra indított benneteket, hogy sötétségetekben elhagyjátok hiteteket.
Hamarosan véget ér szenvedésetek.
Az a szándékom, hogy mocsaras földjeiteket 13 kertté, az éjt nappallá, városaitokat 14 ,
amelyek most csupán kőhalmok, a világosság városaivá változtatom. Újjá fognak épülni összetört oltáraitok 15 és
templomaitok 16. Én magam fogom lerakni saját kezemmel az alapot. Meg fogom újítani
az egész teremtést 17, mindnyájatokat meg foglak újítani Szentlelkemmel.

Jöjj, Vassula, bárányom, mindent le fogsz írni, és úgy fogod leírni, ahogy én akarom. A Szeretet melletted van.

1 vö. 2 Tessz 2,1-12
2 lelkünkbe
3 Szívünk belsejébe.
4 vö. Ez 28,2; Iz 14,14; Tessz 2,4.
5 2 Tessz 2,4
6 vö. Iz 14,14: "hasonló leszek a Fölségeshez"
7 vö.Ez 28,2: "az Isten trónján ülök"
8 vö. 1Ján 5,7
9 Luk 19,39
10 a könnyhullató Jézus és Mária képmásokon látható isteni megnyilvánulások által
11 vö. Joel 3,1
12 vö. Máté 24,29
13 minket
14 minket
15 mi
16 mi
17 Jel 21,5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A SÁTÁN AZ EGÉSZ FÖLDET BETAKARJA FÜSTJÉVEL

1991. július 16.

Uram?

Én vagyok. Kicsim, ne veszítsd el bátorságodat ebben a száműzetésben!
Melletted vagyok, hogy segítsek neked e terhet hordozni.
Jöjj és pihenj meg Szentséges Szívemben! T
edd Szívemet oázisoddá, amíg áthaladsz e sivatagon
. Nem hagylak el és nem hanyagollak el.
Én vagyok a te reménységed, és igyekezeted nem lesz hiábavaló
. Drága lélek, felajánlom neked türelmemet. Elteltél szeretetemmel.
Ó, mit meg nem tennék érted!... az út mellé, amelyen járnod kellett,
rózsaágyást ültettem neked. Nem fogom eltitkolni, hogy én, a te
Szabadítód, mennyire szeretlek. Ma az egész emberiség előtt
felfedem féltékeny szeretetemet. Felfedem előttetek Szent Arcomat,
hogy arra emlékeztesselek, legyetek szentek, és éljetek szentül!
Hozzám tartoztok ti, akiket magasztos szeretetem forrásából teremtettelek,
és arra rendeltelek, hogy örökre hozzám tartozzatok, és az én szent természetem
képmásai legyetek. Sohasem szántam nektek halált, de
ti elfogadtátok a lenti hatalmakat, nemzedék.

Leányom, én, a Magasságbeli, előre láttam Egyházam
árulását, és láttam a sebeket, melyeket Testem kapni fog.
Ma a Nap nem ad nappali fényt, és a Hold sem világít felettetek.
A Sátán az egész Földet betakarta füstjével. Elhagytátok hiteteket... Gúnyt űztetek Örök Áldozatomból,
értéktelen utánzattá, vészt hozó undoksággá tettétek. Hazugsággal takarjátok el az igazságot,
és istenkáromlásban vagytok vétkesek... Tabernákulumomban való szent
jelenlétem zavar benneteket, így saját törvényt alkottatok, és arra kényszerítettetek,
hogy szálljak le trónomról 1 Kértétek-e ehhez beleegyezésemet, mielőtt így tettetek?
Ez azonban az idők jele, a ti nagy hitehagyástok és a lázadás lelke, ami napjaitokban
az Antikrisztus és a vészt hozó undokság. Ó Vassula, gyakorold mindazt, amit
adtam neked, és oszd meg velem, gyermekem, fájdalmamat! Mindössze szeretetet
, hűséget és irgalmat kérek. 3Éppoly elárultnak érzem magam, mint amikor Judás árult el.

Jöjj Uram, és pihenj meg azokban a szívekben, amelyek szeretnek Téged!

Virágom, mondom neked, ily módon nyilvánítom ki Szentlelkemet az
emberiségnek, hogy megmentselek benneteket és emlékeztesselek Szavamra
. Az igazság Szentlelke az én tanúm. A Szentlélek semmi újat nem hoz, hanem
megadja nektek azokat az alapvető igazságokat, amelyeket én magam adtam nektek.

1 Jézus itt arra az új szokásra utal, hogy a tabernákulumot a templom
oldalához, sőt egy oldalsó helyiségbe állítják, és azt mondják, hogy ott Jézus
nagyobb biztonságban és nyugalmasabb helyen van.

2 Jézus ajka megremegett, amint könnyeit próbálta visszatartani

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése