2011. február 17., csütörtök

.
   Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel  rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan  voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal  megbántottalak!    Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok vétkezni.    Jézusom, add ehhez kegyelmedet!


   Uram, Jézus Krisztus, ismét azokkal a bűnökkel vádolom magam, mint   legutóbb. Alig tudok neked valami előrehaladásról beszámolni. Újra csak    gyarlón szolgáltam neked. Pedig jó, igaz, nemes lelkű akarok lenni,    neked akarok szolgálni, téged akarlak teljes szívemből szeretni. Mégis    milyen messzire eltávolodtam ettől a szándékomtól! Sajnálom és bánom.    Legközelebbi alkalommal töredelmesebben vallom be helyettesednek, a    gyóntató atyának bűneimet. Ígérem, kifejezetten megjelölöm egyik    gyakran előforduló hibámat, amelynek leküzdésén a következő gyónásomig    fáradozni fogok.


Krisztusom, Te nyitottad meg előttem a menny kapuját. Feltámadásod ablakot nyitott a menny csodálatos világára, áldozatod elfedezi vétkeimet, ígéreted biztosít az örök élet felől, és én boldogan fogadom el a Tőled nyert bizonyosságot. Nehéz életet élünk, sok szenvedésen mentünk át, és minden valószínűség szerint bőven lesz még részünk benne. Nem a Te utaidon jár a mi társadalmunk, semmi jogunk jobb jövőre számítani. De ha bízni tudok benned, könnyűvé válnak a terhek, bátran vállalhatom a nehézségeket, a halálra is nyugodtan, öregségemben örömmel gondolhatok, hiszen nem a pusztulás, hanem az élet vár túl annak kapuján. Köszönöm neked, Megváltóm. Ámen.

Betegek imája a Lourdesi Szt. Szűzhöz

Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, lourdesi Miasszonyunk, aki a gyermekeidet a világ minden tájáról megjelenésed barlangjához vonzod s a Te számtalan jótéteményeddel szüntelenül növeled a gyermeki bizodalmat azokban, akik hívásodnak engedelmeskednek, íme, annyi ezer és ezer elhagyott beteg példájára, fájó testtel és szenvedő lélekkel én is lábaidhoz borulok, s gyógyulásért könyörgök hozzád.
Jóságos Anyám, hathatós közbenjárásoddal nyerd meg nekem Szent Fiadtól, hogy betegségemtől megszabaduljak és visszanyert erőmet Isten és felebarátaim szolgálatára szentelhessem.
Kimondhatatlanul boldog volnék, ha fennhangon hirdethetném, hogy helyreállt egészségemet a Te pártfogásodnak köszönhetem,s egészségem,  mint irgalmas szívednek ajándéka sok léleknek a megtérésére szolgálhatna.
Feltétlen bizalommal helyezem életemet jóságos édesanyai kezedbe. Ha az Úr Jézusnak, az én isteni Megváltómnak, kinek szent szándéka mindig a te szíved óhajtása is, az az akarata, hogy most még ne múljék el tőlem a szenvedés kelyhe, úgy azt kérem, hogy teljes megadással és szeretettel mondhassam : legyen meg az Ő szent akarata!
Add, hogy szívemet áthassa az a mennyei tanítás, mely szerint a jó Isten végtelenül szeret minket mindig, különösképpen pedig  olyankor, amikor az Úr Jézus szenvedéseiben részesíti lelkünket és az Ő keresztjére szegezi testünket.
Szeplőtelen Szűz, lourdesi Miasszonyunk, Isten és a fájdalmak emberének Anyja, isteni Szent Fiad azt kívánta, hogy Te is vele légy a kálvárián, míg Ő érettünk szenvedett és meghalt. Úgy szeretett téged, ahogyan csak egyedül Isten szeretheti Édesanyját, mégis azt akarta, hogy szívedet a fájdalom tőre járja át, s így a vele megosztott kimondhatatlan szenvedésekben nyilvánuljon meg és növekedjék a te szereteted Ő iránta.
Lourdesi Szűzanyám, esdekeld ki számomra azt a kegyelmet, hogy Istent annál inkább szeretni tudjam, minél tovább tartanak, és minél súlyosabban nehezednek rám a megpróbáltatások, noha tudom, hogy ez annál is több, mintha egy pillanat alatt meggyógyulhatnék.Egészségemet visszaadhatod egy szóval, melyet annak nevében és hatalmával mondasz ki, aki Fiad és Istened egyaránt, de azt az erőt, hogy szenvedéseimben megnyugodjam, hogy betegségemet örömmel viseljem, hogy a bajokat türelemmel fogadjam, csak a Mindenható különleges kegyelme adhatja meg. Belátom, hogy több kegyelem szükséges a fájdalom megkedveltetéséhez, mint a gyógyításhoz.Mégis bizalommal folyamodom hozzád, mert ha a te pártfogásodra bízom gyengeségemet, bizonyos, hogy megmutatod hatalmad egész nagyságát.
Betegségeim gyötrelmeit Isten akaratában való megnyugvással egyesíteni kívánom isteni Üdvözítőm haláltusájával és e gyötrelmek viselésében kihullatott könnyeimet Megváltó Jézusom kiontott vércseppjeivel, hogy ily módon nyújthatnék engesztelést elkövetett bűneimért és biztosíthatnám bűnben sínylődő és a kegyelmi élettől megfosztott lelkemnek az újjáéledés kegyelmét. E szent szándékom megvalósításához nyújtsd a te segítségedet, Szűzanyám s légy az én szegény bűnös lelkem menedéke.
Ugyancsak a Te édesanyai nevedre kérlek, terjeszd a jóságos Isten elé felajánlásomat, hogy az Ő kegyelmét árassza mindazokra, akiket vérségi vagy baráti kötelék fűz hozzám s ily módon számukra szenvedéseim a kegyelem bőséges forrásává váljanak addig is, míg végtelen irgalmad határukat nem szabja.
Ó, fájdalmas Szűzanyám, Te az Irgalmas Jóság Anyja, aki kitartottál a kereszt alatt, imádkozzál értem és minden szenvedő betegért, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Amen.