2013. január 9., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Ne hallgassatok a felnagyított állításokra, melyeket a végidőkről hallhattok
 
2013. január 8. kedd, 21:00
Drága szeretett leányom, miközben a világot Második Eljövetelemre szeretném felkészíteni, azt kell kérnem, hogy valamennyi követőm teljesen bízzon Bennem. Szeretlek benneteket. Én mindig válaszolni fogok imáitokra, hogy mérséklődjenek azok a gonosz cselekedetek, melyeket Isten ellenségei terveznek a világban.
Én, szeretett követőim, megvédelek benneteket. Noha, Én az Igazságot sohasem rejteném el előletek, figyelmeztetnem kell benneteket a hamis próféciákra, melyeket a hamis próféták továbbítanak jelenleg a világban, és melyek félelmet keltenek a lelkek szívében.
Atyám Keze, amint azt már korábban is mondtam, akkor fog lesújtani a gonosz emberekre, amikor megpróbálják Isten gyermekeit elragadni a Földről, még mielőtt alkalmasak lennének belépni Királyságomba.
Sohasem szabad megengednetek a félelemnek, hogy megsemmisítse a reményt, vagy a rémületnek, hogy megsemmisítse a szeretetet. A szeretet el fogja pusztítani a gonoszt. A szeretet erősödni fog a világban és terjedni fog Isten Kegyelme miatt, válaszul gyermekei imáira.
Ne hallgassatok a felnagyított állításokra, melyeket a végidőkről hallhattok. Ne hagyjátok, hogy az ilyen szóbeszédek – melyek közül sok egy képzelgéssel ér fel –, felzaklassanak, vagy megfélemlítsenek titeket. Én, Jézus Krisztus, Irgalmasságomban el fogom pusztítani a gonoszt, mivel sohasem adom fel a lelkeket. Isten maga a Szeretet. Isten Hatalma Mindenható.
Isten irgalmas. Ezt sohase feledjétek el.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert nem szabad megengedjétek a szíveteknek, hogy zaklatott legyen, amikor sok gonoszságot meg lehet enyhíteni a világban. Adjátok át magatokat Nekem szeretettel, reménnyel és örömmel, és Én majd elveszem minden félelmeteket és felesleges aggodalmatokat.
Amikor egy nagy ünnepségre készültök, ti mindig vidámak és lelkesek vagytok. És bár a nagy nap előtt sok szétesés és kellemetlenség is előfordulhat, minden el lesz felejtve, amikor a várva várt nap hajnalán felkel a nap.
Így kell Második Eljövetelemre is tekintenetek. Bár tanúi lesztek a gonosz félelem és az ellenszenv keltésében, de ez rövid életű lesz, mert hamarosan majd minden feledésbe merül.
Legyetek békében. Sohase veszítsétek el a reményt Nagy Irgalmasságomban. Én sohasem fogom elhagyni azokat, akik szeretnek Engem.
Jézusotok

Nagyfalui üzenet, 2013. január

2013 A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE JANUÁR
Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked! (Lk.1, 45)
100. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból olvassuk el és elmélkedjük át az Apostolok cselekedeteiből az első és második fejezeteket. Ott találkozunk az első kilenceddel és áldott következményeivel.
Havi mottó: „Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is Érte!!!” (Fil. 1, 29)
Havi imaszándék: az engesztelők ajánlják fel a kilencedet a papjukért, a papok pedig a rájuk bízottakért!
Konkrét feladatunk: egészségünk megőrzése érdekében vigyázzunk jobban az egészséges táplálkozásra!
 
Szűz Mária üzenete 2013 januárjában
Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság Nevében, a hálámat akarom kifejezni mindazok iránt, akik eddig vállakoztak az engesztelő – lélekmentő kilencedekre. Tudnotok kell azt, akik engesztelő életükkel készek másokat - akár csak egy személyt is - a pokol borzalmaitól, megmenteni, ők maguk is, szeretteikkel együtt megmenekülhetnek. Minden nap legyetek annak a tudatában, titeket a Szentháromság az engesztelésre és e lelkület elterjesztése miatt teremtett meg. Ezért a lélekmentő engesztelés számotokra a szentség és az üdvösség útja!
Milyen szándékra ajánljátok fel a következő lélekmentő kilencedet? Elsősorban a szeretett pap fiaimért! Most felfedem előttetek a gonosz tervét velük kapcsolatosan. A gonosz határozott terve az, hogy tönkretegye a felszentelt személyek testé-lelkét. A gonosz akarata, hogy rávegye őket, hogy az életszentséget ne vegyék komolyan! A gonosz azt akarja, hogy mosolyogjanak: a szabadító imán, a komoly bőjtön, a szentelményeken és minden lélekmentő eszközön. A gonosz az állandó aktivitásba akarja kergetni őket, azért, hogy lélekben kiszáradjanak. Különböző szenvedélyekbe, függőségekbe akarja belevinni őket. A lelki közösségek építéséről, amely a jövő reménye, lebeszéli őket! Építő, lelki kapcsolatok helyett romboló, felületes, evilági kapcsolatok kialakítására ösztönzi őket. Bármit tehetnek, templomot, plébániát, közösségi házat építhetnek, csak a lelkükkel és a lelkek vezetésével ne törődjenek. Mindezek után, a Szentháromság Nevében kijelentem, ha minél többen engeszteltek szeretett pap fiaimért, kilencedben, a gonosz tervét megsemmisíthetitek. A felajánlott kilencedetek után meg fogjátok látni, hogy a felszentelt fiaim a lelkükre és a lelkek vezetésére fogják tenni a hangsúlyt. Életszentségre fognak törekedni és a szentek társaságát fogják keresni! Előbb-utóbb Isten Szent Akarata lesz az ételük és az italuk, még ha az szenvedést vagy halált is jelent a számukra. Úton-útfélen, példás életünkkel és megragadó tanúságtételükkel fognak prédikálni. Olyan rendkívüli kegyelmet kapnak, hogy még a hitetleneket és a közömbösöket is vonzani fogják Isten felé.
Most megkérem szeretett pap fiaimat, hogy ők is végezzenek engesztelő-lélekmentő kilencedet elsősorban a rájuk bízottakért. Isten Akarata az, hogy a Szentlélek kiáradjon minden emberre, hogy a fiaitok, leányaitok prófétáljanak, látomásokat lássanak és álmokat álmodjanak (Ap. Cs. 2, 17-18). Jelenleg azt látjátok, hogy sokaknak mintha dugó lenne a fülükben, mintha hályog lenne a szemükön, mintha lakat lenne a szájukon és mintha bilincs lenne kezükön-lábukon. Ha a papok kilencedet végeznek a rájuk bízottakért, azt fogják tapasztalni: a dugó ki fog repülni a fülükből és Isten üzenetét hallani fogják! A hályog le fog hullani a szemükről és Isten szemével fogják látni az eseményeket. A lakat le fog esni a szájukról és Isten kijelentéseiről fognak beszélni. A bilincs le fog hullani a lábukról és a keskeny úton fognak járni. A pap fiaim kilencede után, a rájuk bízottaknak lesz erejük végleg felszámolni a bűneiket, szenvedélyeiket, elvágni a helytelen és bűnös megkötözöttségeiket. Lesz erejük ellenállni a hamis tanításoknak, mert megkapják a szellemek megkülönböztetésének a kegyelmét. Mindezek után rá fognak térni az egészséges életmódra!
Mit tegyetek azért, hogy a kilencedeitek kegyelemmel teljesek legyenek? A lelketek mindig legyen tiszta a bűnbánat (szentgyónás) által, óvjátok meg a szellemeteket a hamis tanításoktól és a testeteket az egészségtelen ételektől. A szabad ima, a komoly bőjt és a jócselekedet jellemezzen titeket! Béküljetek ki a haragosaitokkal, rendezzétek le az adósságaitokat és éljetek mindig szeretetben. Rendezzétek le a házasságotokat, menjetek hetente lelki közösségbe és havonta egy zarándokhelyre zarándokoljatok el! Nemcsak vasárnap, hétköznap is mehettek a templomba, legalább a böjt napjaiban. Ez az egy százalék, ami a ti részetek. Ezután várhatjátok a 99%-ot Istentől, ami az Ő része, ami számotokra lehetetlen.
Befejezésül, a Szentháromság megbízásából kijelentem nektek, hogy az utolsó időben - többek között - a kilencedek által kapja meg az egész emberiség a legnagyobb kegyelmeket! A kilencedek által képessé váltok bezárni a poklot és kinyitni a Mennyországot szeretteitek előtt! A kilencedek által megkapjátok, a Szentlélek teljes világosságát, hogy a nehéz időben mit kell tegyetek! A kilencedek által semmilyen kegyelmet se fogtok nélkülözni. Amikor úgy érzitek, hogy ezen a keskeny úton nehéz járni, gondoljatok arra, hogy „akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek”.
A Szentháromság Általam áld meg titeket a kilencedek értékelésének a lelkületével!!!
Házi feladat januárra:
ELHISSZÜK URUNK AZT, HOGY A KILENCEDEINK ÁLTAL BEZÁRHATJUK A POKOL AJTAJÁT ÉS KINYITHATJUK A MENNYORSZÁG KAPUJÁT AZ EGÉSZ EMBERISÉG ELŐTT!!!
VISSZATEKINTÉS 2012 DECEMBERÉRE
Miben erősítettek meg decemberben az Égiek az engesztelések folyamán?
·                Hálásak voltak az Égiek a nemzetek közötti kiengesztelődésért, amely 2007 dec. 1-én történt. Ekkor megbocsátottunk egymásnak és bocsánatot kértünk egymástól, ami által a lelki sebeink begyógyultak és a szeretet kapcsolat helyre állt közöttünk. Örültek az Égiek amiatt is, hogy erről a pozitív eseményről minden évben ünnepélyesen megemlékezünk! Az Égiek kérésére felajánlottuk ünnepélyesen az Országunkat a Szűzanya Szent Kezei által a Szentháromságnak, hogy rendelkezzenek velünk!!! Ezt, minden évben szeretnénk megújítani! Örültek az Égiek, hogy az engesztelő közösség öt év alatt megszaporodott, háromszor több lett (kb. 2500-3000). Az Égiek örülnek annak is, hogy télen-nyáron, áldozatot hozva eljövünk a Szentháromság Hegyére és együtt engesztelünk az egész emberiség megtéréséért. Kérték az Égiek, hogy missziós lelkületű engesztelők legyünk, hogy általunk ez a lelkiség elterjedjen más Országokba is.
·                Kértek az Égiek, hogy engesztelődjünk ki a családunkkal és tanuljunk meg önzetlen lelkülettel elsőként szeretni. Adventben tartsunk lelkiismeret vizsgálatot minden este és ami jó van a lelkünkben azt hálát adva tartsuk meg, a rosszat pedig a bűnbánat által tegyük Isten Irgalmas Kezébe. Legalább vasárnaponként a házi oltárunkra tett adventi koszorú körül gyűljünk össze: imádkozva, énekelve, Szentírást olvasva, lelki dolgokról beszélgetve.  Minden bűn mögött a gonosz lélek van. Kérték az Égiek, hogy Jézus Szent Vére által és Szűz Mária Szent Könnyei által kötözzük meg a gonosz lelkeket és dobjuk őket a kárhozatba, hogy így szabaddá váljunk. Jelenleg a tisztulás idejében vagyunk. Az Égiek meg akarják tisztítani: a lelkünket minden bűntől, a szellemünket a hamis tanításoktól és a testünket az egészségtelen ételektől. Ne csodálkozzunk azon, az utolsó időben a jó is, a rossz is felerősödik bennünk és körülöttünk. Eljött az ideje, hogy mi is és mások is lássák, mi van elrejtve a szívükben. A kérdés az, mit kezdünk vele!
·                A Szűzanya megígérte, hogy minden engesztelésünkre láthatatlanul eljön, a kiterített palástjába összegyűjti a kéréseinket, a Szentháromság elé viszi, és a palástjával betakar minket. A Szűzanya azt is mondta, rövidesen eljön az idő, amikor látni fogjuk Őt, a Hegy Oltalmazóival körbevéve.
·                Kérték az Égiek, hogy a jóban fogjunk össze! Ha valaki bajban van a közösségben, egy szívvel-lélekkel imádkozzunk érte! Ahogy Isten megengette, hogy Jóbot a gonosz próbára tegye, hasonlóan megengedte ezt a közösség vezetőjével is, hogy Ő megdicsőüljön benne. Szabadító imát és böjtöt ajánljatok fel az ő meggyógyulásáért! „Eljött az ideje, hogy necsak higgyünk az Úr Jézusban, hanem szenvedjünk is Érte!” (Fil. 1, 29)
·                Akkor lesz kegyelemmel teljes Karácsonyunk, ha minden nap kerüljük a bűnt és tesszük a jót. Így eljuthatunk az állandó örömre, békére, szeretetre, azaz a kis Jézus lelkületére. A karácsonyi ünnepeken ne elsősorban a külsőre, hanem a kis Jézussal való személyes kapcsolatban a belsőre tegyük a hangsúlyt. Gyermeki, őszinte lelkülettel térdepeljünk le a kis Jézus jászla elé és ígérjük meg Neki, hogy nem hagyjuk Őt a jászolban, hanem magunkkal visszük a szívünkben. Jelképes ajándékozás mellett arra törekedjünk, hogy mi legyünk a legszebb ajándék egymás számára! Az Égiektől – azért mert jó gyerekek voltunk – a lelkünkbe becsomagolt ajándékokat kaptunk, amelynek  a tartalmát a jövőben fogjuk megtapasztalni.
Két munkatársunk tanúságtétele:
Czövek Mónika vagyok! Református családban születtem és nevelkedtem. Konfirmálás után kezdtem jobban gyakorolni a vallásomat. Pár évre rá ismertem meg az engesztelő közösséget. Férjemmel együtt a lelki közösségben tanultuk meg a lelki élet ABC-jét. Az engesztelések folyamán egyre közelebb kerültünk: a Szentháromsághoz, a Szűzanyához, a szentségekhez és a lelki testvérekhez. Megérlelődött bennem a döntés a ”jobb” és ”több” mellett, így lettem katolikus. Öt évvel ezelőtt, többek között, anyagi gondok miatt külföldre mentünk dolgozni a férjemmel együtt a Gárda tó mellé, Olaszországba. Eleinte sok lelki harcot kellett megvívjunk. Nem volt könnyű megszokni: az új országot, az új nyelvet, a kemény munkát. Eleinte aggódtunk, mi lesz velünk a lelki közösség nélkül, hogyan fogjuk gyakorolni a hitünket. Olyan helyre kerültünk, ahol minden nap volt szentmise. Eldöntöttük, mi Istenre akarjuk építeni az életünket, jövőnket. Nap mint nap igyekeztünk gyakorlatba tenni azt, amit az engesztelő közösségben tanultunk. Sikerült egyre szorosabban megélni a köztünk lévő egységet! Esténként együtt olvastuk a Szentírást, a havi üzenetet, bevezettük az őszinte lelkiismeretvizsgálatot. Böjtünk egészen konkrét volt. Ráírtuk kis cédulákra: TV böjt, édesség böjt, zene böjt, nyelv böjt, szeszes ital böjt, házas kapcsolat böjt… Amit imádkozva kihúztunk, azt gyakoroltuk egy hónapig! A kilencedeket nagyjából sikerült megtartani lélekben összekapcsolódva az engesztelőkkel. Minden nap harcolunk a gyengeségeinkkel, hogy megvalósuljon velünk is Isten reánk vonatkozó Akarata. Ehhez kérjük az imáitokat.
Prian Károly vagyok! Én is református családban születtem és nevelkedtem. Konfirmálásom után sok évvel ismertem meg az engesztelő közösséget és a leendő feleségemet. Boldogan döntöttem a katolikus vallás mellett, ahol a „teljességet” tapasztaltam meg. Külföldön csak az Úrra és egymásra hagyatkozva éltünk. Interneten és telefonon tartottuk a kapcsolatot az engesztelő közösséggel. Külföldön minden döntésünket imádkozva hoztuk meg. Amikor megértünk arra, hogy kisbabát kérjünk az Úrtól, előtte kilencedet végeztünk. Amikor már lemondtunk a kisbabáról, mert nem jött, akkor kaptuk meg az Úrtól a ”legjobb gyermeket”! Kisfiunk a Medjugorei Szűzanya megjelenésének évfordulóján született, ezért felajánlottuk Őt a Szűzanya által a Szentháromságnak! Ezután itthon építjük az egységet egymással, lelki vezetőinkkel és az engesztelő közösséggel.
Előretekintés 2013 februárjára:
  Februárban 1 – 2 – 3 és 7-én lesznek az engesztelések 13 órától gyertyaszenteléssel!
  Ezeken a napokon a betegek kenetét fogjuk felajánlani azok részére, akik elvégzik a szentgyónásukat és betegek! Szentmise után Szent Balázs püspök torokáldását közvetítjük a jelenlévők felé!!!
  Február 13-án lesz hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Húsvét márc. 31-én lesz.
                                                      (Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
A nagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu