2014. november 3., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Én egy olyan időpontban jövök, amikor a legkevésbé számítotok arra

2014. november 2. vasárnap, 17:20
Drága szeretett leányom, azt szeretném, hogy ti mindnyájan, drága követőim, bízzatok mindabban, ami tanítottam nektek, és amit most mondok nektek, mert minden Tervem Örök Atyám Akarata szerint történik. Nem szabad félnetek a jövőtől, mert minden az Ő Szent Kezében van.
Bízzatok és akkor békére fogtok találni. A tervem végre meg fog valósulni, minden szenvedés meg fog szűnni, és minden gonoszság el lesz törölve. Itt az ideje, hogy elfogadjátok az Igazságot, bár lehet, hogy az félelmetes lesz számotokra. Ha minden bizalmatokat Belém helyezitek, meg fogom könnyíteni a terheteket, és Kegyelmeim Szeretettel fognak eltölteni benneteket, ami nagy vigaszt fog nyújtani nektek ezekben a szívszaggató időkben.
Én egy olyan időpontban jövök, amikor a legkevésbé számítotok arra, és nektek addig imádkoznotok, imádkoznotok és imádkoznotok kell azokért, akik nem ismernek Engem, valamint azokért is, akik bár ismernek, de mégsem hajlandók tudomásul venni azt, hogy Én Ki Vagyok.
Én továbbra is kiárasztom rátok a Vigasztaló Ajándékát, ezzel mintegy biztosítván azt, hogy ne vándoroljatok el Tőlem. Minden Ajándékot megadok azoknak, akik Engem alázatos és töredelmes szívvel szeretnek. Azonban Szeretetem nem fogja elérni azokat, akik úgy döntöttek, hogy a saját téves feltételezéseik szerint tisztelnek Engem. Szeretetem a makacs emberek szívét sem fogja megérinteni, akik azt hiszik, hogy ismernek Engem, de akiket a büszkeségük megvakít az Igazságra, mely a kezdetektől fogva adatott nekik.
Az Igazság Istentől jön. Az Igazság az idők végezetéig élni fog. Az Igazság hamarosan teljes egészében napvilágra kerül, és akkor belehasít majd azok szívébe, akik visszautasították beavatkozásom Kezét. Ezt követően Hadseregem együttesen fel fog emelkedni Isten Dicsőségében, hogy az utolsó napig hirdesse Isten Igaz Igéjét. Ők magukkal fogják hozni a pogányok lelkét, akik rá fognak jönni, hogy csak Egyetlen Isten van. Nem a pogányok lesznek azok, akik nem fognak elfogadni Engem, hanem a Keresztény lelkek, akiknek ugyan megadatott az Igazság, de sajnos ők súlyos tévedésbe fognak esni. A Keresztény lelkek után sóvárgom a legjobban és őértük kérlek benneteket, hogy a nap minden órájában imádkozzatok.
Szeretett Jézusotok

Szabó Ferenc SJ jegyzete a medjugorjei Mária-jelenésekről és üzenetekről

Október 14-én a Vatikáni Rádióban volt hallható Szabó Ferenc SJ jegyzete a magánkinyilatkoztatásokról és látomásokról. A szerző most a medjugorjei Mária-jelenésekről és üzenetekről írt jegyzetet.


Szabó Ferenc jezsuita korábbi jegyzetében Boldog VI. Pál pápa 1974-es Marialis cultus kezdetű körlevelére hivatkozott, amely a II. Vatikáni Zsinat tanítása alapján kifejti a katolikus Mária-tisztelet lényeges szempontjait. Az egyház a helyes Mária-tisztelet védelmében – ökumenikus szempontokat is figyelembe véve – óva int minden babonás gyakorlattól, vagy el nem ismert jelenések és üzenetek terjesztésétől.
Az olasz Anagni-Alatri püspöke, Lorenzo Loppa október hónap második felében körlevelet írt egyházmegyéje papjainak és híveinek, arra kérve őket, ne vegyenek részt a Vicka Ivanovic, a medjugorjei „látnok” által vezetett imatalálkozón, amelyet november 8-ra Fiuggiba szerveznek.
Az olasz püspök hivatkozik arra, hogy a Hittani Kongregáció még vizsgálja a medjugorjei események és tények doktrinális és egyházfegyelmi vonatkozásait. A Szentszék újabb rendelkezéséig továbbra is a volt Jugoszlávia püspökeinek 1991. április 10-i (zarai) nyilatkozatához kell magunkat tartani, amely szerint: „az eddig lefolytatott vizsgálatok alapján nem lehet azt állítani, hogy természetfeletti jelenésekről vagy kinyilatkoztatásokról van szó”.
Az olasz püspök hangsúlyozza: „nem megengedett egyetlen egyházmegye papjainak és híveinek sem, hogy részt vegyenek hasonló találkozókon, nyilvános rendezvényeken”, és emlékezteti a plébánosokat, hogy kötelességük közzétenni köriratát, rendelkezését.
Az említett híradás még hozzáfűz egy információt: Paolo Brosio olasz újságíró, aki megtért és a Madonna medjugorjei jelenéseinek lelkes terjesztője lett, azt hangoztatja: a püspöknek nincs joga megtiltani, hogy valaki részt vegyen bármilyen imatalálkozón. És az újságíró meglepően hozzáfűzi: „nem fontos az, hogy a medjugorjei jelenéseket elismerte-e vagy sem (az egyház), a gyümölcs az imádság!”
Sajnos vannak Olaszországban és Magyarországon is olyanok, akik hasonlóan gondolkodnak. Hogy nem fontos, milyen eredetűek az állítólagos Mária-jelenések és az évek óta százával, menetrendszerűen érkező, terjesztett üzenetek! Hát nem fontos, hogy hitünk illúzióra, csalódásra vagy csalásra épül-e? Mit szólnak ehhez a nem hívők, ateisták, de még hívő protestáns testvéreink is? Persze, nem a jámbor, imádkozó zarándokoknak szól kritikánk, hanem a hiszékenységet kihasználó „lelkivezetőknek” és üzletelő „látnokoknak”.
2009. július 29-én a Dnevni Avaz boszniai napilap közzétette a hírt, amelyet a nemzetközi hírügynökségek és az olasz napilapok bőven kommentáltak: XVI. Benedek visszahelyezte a laikus állapotba, és felmentette szerzetesi fogadalmai alól Tomislav Vlašić ferencest, a medjugorjei „látnokok” volt lelkivezetőjét.
A ferences rend legfőbb elöljárója, José Rodríguez Carballo már 2009. március 10-i levelében közölte Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Olaszország ferences tartományfőnökeivel: a pápa meghallgatta Tomislav Vlašić kérését, felmentve őt az előzetes cenzúra terheitől, fogadalmai és papságával járó kötelezettségei, így a cölibátus alól is. A szerzetes ugyanis nem volt hajlandó engedelmeskedni a Szentszék (Hittani Kongregáció) korábbi tilalmának. Hogy elkerülje az automatikus kiközösítést, maga kérte laicizálását és fogadalmai alóli felmentését.
A ferences rendfőnök megismételte a következő tilalmakat:
a) Abszolút tilos a ferences rendből elbocsátott Tomislav Vlašićnak bármiféle apostoli tevékenységet folytatni
b) Abszolút tilos vallási kérdésekben nyilatkoznia, különösen is a medjugorjei jelenésekről.
c) Abszolút tilos neki a ferencesek bármelyik házában lakni.
Emlékeztetünk még arra, hogy a Hittani Kongregáció már 2008. január 25-én tilalommal sújtotta a ferencest, aki a '80-as évek elején, a medjugorjei „látomások” kezdetétől a hat látnok lelkivezetője volt. Az indokok: kétes tanok hirdetése, a lelkiismeretek manipulálása, gyanús miszticizmus, engedetlenség az egyházi tekintéllyel szemben és a hatodik parancs elleni bűnök. 2007. augusztus végén Mostar püspöke közölte a Szentszékkel, hogy Vlašić nem tartja magát a dekrétumban előírtakhoz. Tomislav Vlašić 1992 óta az olasz l’Aquilában él, és egy általa alapított közösséget vezetet.
Még egy tájékoztató: 2009. június 6-án Ratko Perić, Mostar-Duvno püspöke a medjugorjei Szent Jakab-templomban mondott homíliájában (bérmálás alkalmával) ismét csak kifejezte álláspontját Medjugorjéról. Elmondta, hogy január 17. és 24. között Rómában járt. Találkozott a Szentatyával, ellátogatott a Hittani Kongregációhoz. Megköszönte az akkori titkárnak, Amato érseknek, hogy a toszkániai (olasz) püspököknek, akik 2007-es ad limina látogatásukkor az iránt érdeklődtek, hogy mi legyen az álláspontjuk Medjugorjéval kapcsolatban, azt ajánlotta: közöljék papjaikkal és híveikkel az ő (Ratko Perić) 2006-os úrnapi homíliáját. (Ezt meg is tették hivatalos közlönyükben.)
Források: a Mostar-Duvno-i püspökség honlapja, hírei, Ratko Perić mostari püspök nyilatkozatai, a toszkán püspökök és az USA püspökkari konferenciájának nyilatkozata.