2020. április 1., szerda

Nigériai Barnabás sajtótájékoztatója 2020. 04. 01.

NE FÉLJETEK, VELETEK VAGYOK
(A kiemelések a magyar fordítás közreadójától származnak. Barnabás egy mondatot szedett vastag betűvel. Ezt a maga helyén jelöljük)
Isten drága gyermekei, köszöntelek mindannyiatokat ezen a konferencián. Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az Isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
Imádkozzunk egy Miatyánkot, egy Üdvözlégy Máriát, egy Dicsőséget azokért, akik meghaltak ebben a járványban.
Sokan hívtak bennünket és kérték, hogy tartsunk sajtótájékoztatót ebben a zavaros időszakban, ami a világra sújtott. Eleinte nem láttam ennek a szükségét, mert mindaz, amit tudnotok kell megadatott nektek. Kiváltságosak vagytok ti, akik még mindig kitartottatok a virrasztásban a Gecemáni imáórákban minden csütörtök éjszaka (péntekre virradva): imában, készenlétben és áldozathozatalban. Jézus, aki arra kérte apostolait, hogy imádkozzanak és legyenek készenlétben, nem engedi, hogy kisértésbe essetek. Ezenkivül cönákulum imanapokat tartottunk kilenc hónapon át 2019. júniusáig és arra készültünk, hogy ez az óra elérkezzék. Nem vettetek részt a cönákulumban? Ha részt vettetek, akkor ti valóban ezen időben a hit férfiai és a hit női vagytok. Ha nem vettetek részt a cönákulumban úgy is van reményetek, hiszen Isten gyermekei vagytok. A Keresztség által Krisztus Testének tagjaivá váltatok! Jézus azt mondja nektek: „Ne féljetek! Veletek vagyok. Hamarosan, mondom nagyon hamarosan; a zavaros hullámok lecsendesülnek.”
A pásztor nélküli legsebezhetőbb juhokért és azokért, akik a fanatikus szélsőségesek áldozataivá válnak, úgy döntöttünk, hogy megtartjuk ezt a sajtókonferenciát. Ennek az üzenetnek három dimenziója lesz: a szélsőségesek megcáfolása, akik ezt az időszakot arra használják fel, hogy félelmet oltsanak az emberekbe, ezért az üzeneteket, amelyeket Isten a világ számára ad, puszta tréfának veszik. Ily módon támadásaik a világ és az Egyház vezetői felé irányulnak; így elveszik a lehetőséget, hogy az emberek vezetőikért imádkozzanak. A második részben megpróbáljuk kiemelni a jelen időszak üzenetét. Mi történik, és mit akar közölni Isten velünk? Az utolsó részben: megfontolhatjuk, hogy mi lesz a mi feladatunk mindezekkel a történésekkel kapcsolatban.
Ki kell jelentenem, hogy Most az IMA és a CSEND ÓRÁ-ja van! A világ egy láthatatlan ellenséggel harcol – a koronavírussal. Úgy tűnik, hogy a láthatatlan ellenség ebben a csatábán győzelemre áll. Képzeljétek el azt, hogy a világ most csaknem megállt! Képzeljétek el, hogy a légiközlekedés 90% megszünt. Képzeljétek el, hogy országok, mi több, az egész világ karanténban van! Képzeljétek el az elfoglalt világ társadalmi elhatárolódást mozdít elő. A láthatatlan ellenségnek sikerült elválasztania bennünket szeretteinktől, de ne engeddjük, hogy önmagunktól is elválasszon! Mindannyian egy kötelező cönákulumra lettünk rákényszerítve. Alkossuk meg otthonainkban Isten egységes hadseregét: Imában és áldozathozatalban, alázatban és szeretetben, engedelmességben és hitben, türelemben és szent várakozásban! Visszaemlékezem a Szűzanya hangjára, aki 2004. január 15-én gyermekeit siratta: „Ó, halljátok meg Isten teremtményei, ó ti, akiket Krisztus Drága Szent Vérével váltott meg, a zokogó hangot; egy asszony bánatos hangját; egy anya hangját, aki elveszett gyermekeit keresi. Zokogva szól hozzátok: Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés a remény számotokra!” Ezek után ismét térdeljünk le, imádkozzunk és tegyük jóvá az elkövetett bűneinket. Különböző otthonainkban, ahol most vagyunk, találjunk menedéket a Gecemáni imaórákban minden csütörtök éjszakától péntek hajnalig. Ebben az órában elmélkedjünk csendben és ne zajongjunk feleslegesen. Boldogok azok, akik megtalálják a gyermekek csendjének örömét, a gyengeség hatalmát és az alázat fönségét. Ők örömmel fogadják azokat az áldásokat, amelyek a kicsinyek számára adatnak; az Úr mondta 2002. szeptember 13-án.

A szélsőségesek megcáfolása
Egy ilyen időszakban mindig sok proféta jelenik meg, akik azt vallják, hogy Isten küldöttei. Vigyázzatok, nehogy megtévesszenek! Az én feladatom az, hogy figyelmeztesselek arra, hogy vegyétek észre ezeket a szélsőséges prófétákat és túlbúzgó prédikátorokat. Feladatotok, hogy különböztessetek meg minden lelket. Mit nyertek az által, ha féltek? A szélsőségesek első célja az, hogy félelmet oltsanak az emberekbe. Az átlagemberek szemében ők olyan proféták, akik Istennek nyernek lelkeket, de valójában ők Isten megmentő tervének ellenségei! Figyeljetek! Ők azok, akik hangosabban fújják meg a harsonát és fölösleges pánikot keltenek egy olyan helyen, ahol nyugalomnak kellene lennie és a Királyt várják. Ha Jézus holnap érkezne, miért kellene azért aggódnunk? Nem lenne öröm fogadni Királyunkat? Valójában Jézus nagyon boldogan üdvözölne mindannyiunkat saját szolgálatunkban és szeretettel tenné.
A félelem a hit ellensége! Itt nem szent félelemről beszélünk, ami a Szentlélek egyik ajándéka; itt egy olyan félelemről van szó, amely szorongással, nyugtalansággal, a jövő iránti kiváncsisággal és álmatlansággal párosul. Ez a fajta félelem a hit ellensége. Megtérés után ennek a félelemnek nem marad nyoma. Mivel sok templom ajtaja bezáródott és sok pap nem gyóntathat, sok idegességet és feszültséget látunk mindenhol. A szélsőségesek a világ végének fogják nevezni! Sok sebezhető keresztény veszélybe kerül. Jézus mondta: „Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniök; de ez még nem a vég. (Márk 13,7).” A COVID-19 nem a világ vége. Milyen lesz a hited, ha ez a járvány véget ér?
Ki az oka annak, hogy a gonosz ostromol bennünket? Ki hozta ránk ezt a gonoszt? A szélsőségesek azt mondják a bűnösök az oka! De ők vajon nincsenek köztünk. Kik a bűnösök? A szélsőségesek először a nemzetek és az egyházak vezetőire mutatnak, és ezt követően pedig a bűnösökre. Drága barátaim, mi mindannyian követtünk el bűnt! Ha Isten bünteti a világot bűneink miatt, akkor mi mindannyian oka vagyunk ennek. 1999. november 22-én Jézus azt mondta, hogy a bennünk levő bűn nagy gyötrelmeket okoz neki.
Aztán megkérdeztem: Uram, hogyan tudnálak megvigasztalni és letörölni véres Arcodat?” (KIS CSÖND)
Az Úr válaszolt: „Fiam, könyörülj Rajtam, ha valóban szeretsz Engem. Ne vétkezz többé. A bűn, ami benned van, nagyon gyötör Engem! Az a bűn most már 2000 éve tart kínkeserves gyötrödésben. Hordozd a keresztedet és kövess Engem. Ha megteszed, akkor megvigasztalsz. Véres Arcomat letörlöd és eljön Dicsőséges Királyságom. Fiam, tudd meg, sokan letették keresztjüket. Egyedül vagyok a nehéz kereszttel és rád várok, hogy jöjj. Fiam, ez a legnagyobb ajándék, amit te adhatsz Nekem a Jubileumomra. Töröld le Véres Arcomat.”
Valljuk be bűnös mivoltunkat és válaszoljuk az engesztelő meghívásra.
Néhány szélsőséges elferdítette a Pecsét áhitatát, Isten templomát a lelkünkben és külső szimbolumokat használtak Isten Pecsétjeként. Milyen fájdalmas sérelem a gyönyörű áhitat számára, amelyet a szentek is különbözőképpen gyakoroltak éveken át. Hogyan lehet egy külső szimbolum az Isten Pecsétje? A Keresztségben a Szentlélek egy pecsétet adott nekünk, amely által Istenéi vagyunk; bérmálkozásunkkor teljességébne megkapjuk azt és az Oltáriszentségben megerősödünk. Szent Pál írta: „21Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. 22Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket. (2 Kor 1:21-22).” A pecsétről beszélve az Úr mondta:
Fény gyermekei, gondoljatok arra, hogy mit jelent az, hogy lelketekben a Szentháromság Szentélye van. Ez azt jelenti, hogy a lelketek egy kis Mennyország. Köszönjétek meg az Ártatlan Báránynak, aki Vérét ontotta, hogy felnyithassa ezt a Pecsétet. Tiszteljétek az Asszonyt, Aki által az Ige Testté lett. Nyissa meg elméteket, hogy megértsétek Jézus Krisztus Drága Vérének értékét. Ámen.” 2000. január 6.
Az Isten pecsétje egy élő szentély lelkünk legmélyén. Néhány szent úgy gyakorolta ezt az áhitatot, mint akik „Isten jelenlétében élnek.” Jézus lelkünkben szeretne élni egyik Szentáldozástól a másikig. Szent Pál mondja, hogy a Szentlélek temploma vagyunk, és Isten lelke lakozik bennünk. Ő figyelmeztetett is, hogy ne romboljuk le Isten templomát testünkben, mert ha megtesszük, Isten lerombolja azt (Vö. 1Kor3,16-17). Az engesztelő és jóvátételi imákban Jézus panaszkodik: „Fiam, a szívedben vagyok, a magányos Gecemáni kertben, ahol senki nem mer még egy órácskát sem hozzám jönni és virrasztani Velem” (3. fájdalmas könyörgés). Találkozzunk Vele ott! Ő lesz az Orvosunk és a Vigaszunk. Ennek a meghívásnak most jött el az ideje sokunk számára, mivel sokan nem tudunk templomba menni a járvány miatt. Könnyű lesz a lelki áldozás azok számára, most mivel nem tudják magunkhoz venni az Oltáriszentséget fizikai mivoltában, akik imádkozzák a Pecsét áhitatát. Mindkét áhitat ugyanazt foglalja magába. Figyeljetek arra, amit Jézus mond a lelkünkben élő szentélyről:
„Gyermekeim, a legnagyobbat adom nektek az Élő Szentélyben, amelyet lelketek számára készítek. Ez az Én nagy pecsétem. De most még nem értitek, hogy lelketek egy kis Mennyország. A legnagyobb amit Nekem felajánlhattok, az a lelketek; tegyétek élő tabernákulummá számomra. Ott szeretnék élni mindörökre. Gyermekeim, akik szerettek Engem mondom nektek: A ti lelketek egy örök tabernákulum, amelyet megtisztítok megszentelő kegyelmeimmel. Adjátok azt Nekem és csakis Nekem. A földi tabernákulum bezáródik mindörökre az utolsó napon, de lelketekben az élő Tabernákulum mindörökre megmarad.
Gyermekeim, fogadjátok magányos Mestereteket, Megmentőtöket és Szerelmeteket. Nagyon egyedül vagyok. Magamra vagyok hagyva a Töviskoronával. A gonoszság ellepte szentélyemet lelketekben. Gyermekeim, az a templom ahonnan Isten Dicsősége távozik nagyon fog szenvedni. Az ellenség bevonul és lerombolja a templomot. Legyetek biztosak, hogy nem vagytok az a Templom. Azon a napon, amikor halálom ellensége felemelkedik a Szent Templom ellen, az összes elhagyott szentélyt lerombolják. Mondom: a ti szentélyeteket is. A ti lelketeket idegenek földjére viszik majd.
Izrael házanépe száműzetésbe kerül. Gyermekeim, tudom, hogy keveset értetek abból, hogy ez hogyan történik. Amire figyelmeztetlek, az, hogy a lelketek a sötétség erőinek fogságába kerül. Izrael házának száműzetése a ti száműzetésetek jelenti a gonosz lelkek földjére ebben a fizikai világban. Gyeremekeim, mondom nektek, hogy ez megtörténhet Egyházammal és az összes elhagyott Tabernákulummal leleketek legmélyén. Gyermekeim, tudjátok meg, hogy a Legnagyobb Megpróbáltatások idején azért fogtok szenvedni, mert Isten Dicsősége távozott lelketek tabernákulumából. Ezt a bűnös lelkekre értem.  Imádkozzatok és tartsátok meg a Pecsét óráját, amelyet adtam nektek. Őszinte szívvel és bűnbánattal gyónjátok meg bűneiteket egy papnak. Ez a pecsét igaz megújulása. (Ez Barnabás kiemelése) A Pecsét Órájában meglátogatom lelketeket Megszentelő Kegyelmemmel. Isteni Fényemmel eltörlöm a sötétséget lelketek legmélyéről. Megtisztítom. Ott lakozok majd teljességemben. Amikor Halálom Ellensége eljön, védelmezni foglak. Nem tudják lerombolni Templomomat, mert Isten Dicsőségben lakozik ott.” 2000. július 6.
A tanítás itt arról szól, hogy akik nem élnek egységben Istennel, nagyon fognak szenvedni a hasonló megpróbáltatások alatt, mint a COVID-19. Ők összezavarodnak. A buzgó prédikátorok megtévesztik őket. Hallgassatok Szent Pál szavaira: „Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14:8)” Tehát nem vagyunk jobbak az Úrban azoknál, akik meghaltak a járványban. Ami számít az az, hogy legyünk egységben az Úrral! Néhány szélsőséges úgy magyarázza majd, hogy akik megfertőződtek azért történt, mert az Úr bűneik miatt bűntette meg őket. Ez hamis felfogás. Néhány áldozat szent!
A zsoltáros erről az óráról beszél: „megálljt parancsol a hadaknak a föld határáig, szétzúzza az íjakat, összetöri a lándzsákat, s a pajzsokat tűzben elégeti. (Zsolt 46:10).” „Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom. (Izajás 41,10).”  Jézus Krisztus drága barátai, Jézus arra kért, hogy ne zaklassuk fel magunkat ennek az időnek hullámaival. Ne csatlakozz azokhoz, akik kritizálják a vezetőiket, hanem imádkozz értük! Ne keressétek a biztonságot, hanem maradjatok nyugalomban és tudjátok, hogy Isten veletek van. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Máté 18:20).” Családotok a Gecemáni otthon, Isten otthona.
Az Óra Üzenete
Mi az üzenete ennek az órának? Mit mond nekünk az Úr ezekkel a történésekkel? Összefoglalom gyorsan három pontban:
  1. Az ember semmi; Isten a MINDEN.
  2. Ha megtértek és nyugton maradtok, megszabadultok. (Izajás 30,15)
  3. Mi testvérek vagyunk és szükségünk van egymásra.
Az ember semmi; Isten a MINDEN
Hol vannak a világhatalmak, akik pillanatok alatt nemzeteket tudnak tönkretenni? Hol van az ENSZ Biztonsági Tanácsának a hatalma? Hol vannak a Királyok, az Elnökök, a Miniszterelnökök, akik a világot uralják? Egy közönséges vírus csapott le rátok! Jelenlétetekben öl meg ezer állampolgárt és ti semmit sem tudtok tenni! Ti csupán a saját életeteteket mentitek! Gyertek és harcoljatok! Gyertek és mutassátok meg hatalmatokat! Valójában a COVID-19 megmutatta nekünk, hogy az EMBER SEMMI! Kezdetben Isten a semmiből teremtette a mennyet és a földet. Ő alkotta az embert. Athanasius mondja nekünk, hogy Isten az embert saját képmására teremtette, hogy közösségben éljen Teremtőjével. Azonban a bűn miatt elfordult Istentől.
Ennek a következménye kettős dologról szól. Először testben fizikai halálnak lett kitéve. Másodszor pedig a lelki halálnak lett kitéve, amelyik a saját karakter elvesztésében nyilvánul meg, amely nem más, mint Isten lényének visszatükrözése. De a megtestesülés kegyelmében, a halálban és a Krisztusban való feltámadásban az ember újjászületik Isten dicsőségében. Korunkban az ember teljesítményei és felfedezései által, úgy tűnik, hogy elfelejti eredetét. A koronavírus emlékeztet bennünket, hogy Isten teremtmnényei vagyunk. Létünk Istentől függ. „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. (Jn 15,5)” A koronavírussal vívott harcunk abban a pillanatban véget ér, amint beismerjük semmiségünket, felemeljük tekintetünket és így szólunk: „A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. (Zsolt 124:8)!” Minden nemzet, aki hallja ma szavamat, térjen Istenhez és fogadja el Őt Urának és Istenének. Mert az ember semmi; Isten a MINDEN!
Ha megtértek és nyugton maradtok, megszabadultok (Izajás 30:15)
Az üzenet második része egyértelmű, legalábbis a napi mottó szerint: a karantén, a bezártság és a sok ország utasítása, mely szerint azt kérik a polgároktól, hogy MARADJANAK OTTHON és pihenjenek. Amennyire én tudom ez az első alkalom a történelemben, hogy majdnem minden tevékenység leállt. Majdnem minden vállalkozás fel lett függesztve. Az egész világra kényszerpihenést köteleznek. Szükségünk van erre a pihenésre? A válasz: IGEN! Szükségünk van erre a pihenésre, hogy megvívjunk a koronavírussal. Gyümölcsözőbben: szükségünk van erre a pihenésre, hogy jobban megismerjük önmagunkat. A hajszolt világ önmagunkat vette el tőlünk! Az ember bensejében megosztott a bűn és a nyugtalanság miatt. (V.ö. Gaudium et Spes 22) Nem látjuk egymást, a környezetünket és önmagunkat sem. A nyugtalanság megvakított bennünket. Szent Ágoston mondja: „Az örökkévalóságban megnyugszunk, megnyugszunk és látunk, látunk és szeretünk. A szeretetben hálát adunk Istennek. (Isten városa).” Úgy tűnik Isten minden embert arra hív, hogy időben lépjen be az örökkévalóságba, hogy megnyugodjon, hogy lásson, hogy szeressen és, hogy értékelje ezt a meghívást „az otthon maradásra”. Felfogjátok, hogy milyen hatalma van a pihenés hatalmas fegyverének? Megtérve és megpihenve az ellenséges világ meggyógyulhat. Megtérve és megpihenve az ellenséges világ megmenekülhet. Megtérve és megpihenve legyőzhetjük a COVID-19-et. Igen, a próféta két fegyverről beszél: a „megtérés” és a „pihenés” fegyveréről, mint két üdvőzítő fegyverről. Visszakozva és válaszolva Teremtőnknek a nemfogadott hívásokra és azokat visszakeresve; a nyugalom segít abban, hogy meglássuk és megszeresssük Őt a saját életünkben. Teljes mértékben használjuk ki ezt az értékes időt! Ez egy nemzedéki kiváltság, ami egy milléniumban egyszer adatik meg! Mihelyt végetér, a világ már soha nem látja meg többé! Fejezzétek be a panaszkodást! Térjetek meg és pihenjetek! Soha nem botladoztok majd a sötétben és ezekben a zűrzavaros napokban lelketek békében lesz.

Testvérek vagyunk és szükségünk van egymásra.
Az utolsó üzenetet egy rövid mondatban összegezném: „Testvérek vagyunk és szükségünk van egymásra.” Az Úr azt akarja, hogy legyünk tudatában annak, hogy testvérek vagyunk és hatunk egymásra. Képzeljétek el, hogy ami egy kínai kisvárosban, Wuhanban történt most már az egész világon próbléma. Látjátok mennyire szoros kapcsolatban vagyunk egymással! Ez a vírus feltárta hálozataink láncait. Egyetlen jó cselekedet meg tudja menteni a világot. Másrészről, a világ egyik részén lévő gonosz életeket pusztíthat el; ez a COVID-19 egy tipikus példa erre. Legyőzhetjük ezt a láthatatlan ellenséget, ha összefogunk és elföldeljük büszkeségünket. Együtt győzni fogunk! Külön egyetlen ország sem tudja megtenni! Isten megszégyeníti a hatalmasokat és felmagasztalja az alázatosakat.
„Gyüljetek össze ti mind, világ nemzetei! Ismerjétek el, hogy az Úr Isten a Teremtőtök és az életetek. Hidaljatok át minden szakadékot, amely kettéoszt benneteket. Úgy tekintsetek egymásra, mint egy család testvérei. Szeressetek és ne gyilkoljátok sorstársaitokat! Elég! Fivéreitek vére bosszút kér tőlem. Mentsétek meg az ártatlan magzatokat! Mentsétek meg a gyengék és a sebezhetők életét! Szabadítsátok ki a foglyokat, különben én tartlak majd fogságban benneteket! ...(Drága Vér Üzenet)
Jézus Krisztus drága barátai, ismerjük el azt, hogy egymásra vagyunk utalva és ne gyilkoljuk egymást.

A Várható Válasz
Reagáltál a COVID-19 drámára? Temészetesen a válasz sok különböző válasz várható. Néhányan először úgy tekintik, mint egy kínai betegséget. Amint a vírus terjed, sokan rájönnek a dráma igazságára. Egy viccből valóság lesz. Most már néhányan a világ végét látják benne és a halálra készülnek; meg akarják menteni a lelküket. Akik viszont szeretik életüket, elkezdik meghozni a szükséges intézkedéseket. Közülük néhány okos elkezd élelmet és gyógyszert tárolni a nehezebb időkre. Mindezt azért, hogy óvják saját életüket, ami benne van az ember természetében.
Mit vár el tőlünk az Úr ebben az órában? Ismerjük el Őt és tudatosítsuk azt, hogy vigyáz ránk. Az Úr:
„Hogyan vethetnélek el Efraim, hogyan hagyhatnálak el, Izrael? Elvethetlek-e, mint Admát, olyanná tehetlek-e, mint Cebojimot? Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. 9Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom: Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember; a körödben élő Szent, és nem szeretem a pusztítást.” (Oz 11: 8-9)
Jézus Krisztus drága barátai, az Úr nem hagyott el bennünket. Ő csupán azt akarja, hogy ismerjük el Őt Istenünknek és bízzunk benne. Ő eljön és megment. Folytassuk a Gecemáni Órák imáit otthonainkban és járjunk közben a világért. Legyünk jótékonyabbak ebben az órában és osszuk meg eledelünket szomszédainkkal. Segítsünk az idősebbeknek és a rászorultaknak. Hívjuk fel és bátrorítsuk egymást a remény üzenetével.
Naponta imádkozzuk a Rózsafüzért. Figyeljünk a Pecsét áhitatára, lelkünk élő szentélyére a lelki áldozás által. Munkásaitok bérét ne tartsátok vissza. Időben fizessétek ki a bérüket. Imádkozzatok vezetőitekért. Imádkozzatok az egészségügyi dolgozókért. Imádkozzatok azokért, akik az emberiség szolgálatában állnak ebben a veszélyes órában.  Imádkozzatok a hit, a remény és a jótékonyság növekedéséért a keresztények között.
Ebben az időben imádkozzunk mindazokért, akik megfertőződtek a koronavírussal és kérjük, hogy Jézus Krisztus Legdrágább Vére gyógyítsa meg őket.
Ima:
Örök Atya, vétettünk ellened, a Menny és a Föld ellen is vétettünk. Értéktelen bálványokra cseréltük fel Istenünket. (Jeremiás próféta könyve 2,11) Elfelejtettünk Téged és csak saját korlátozott hatalmunkban és tudásunkban bíztunk. Teremtőnek és az univerzum alkotójának hívjuk magunkat. Felelősségre vontunk Téged és saját szabadságunkat bántalmaztuk. Uram, jól teszed, hogy megítélsz bennünket. Jól teszed, hogy elítélsz bennünket. Uram, de el tudod felejteni egyetlen Fiad, Jézus Krisztus Drága Szent Vérét? Tekints Szent Fiadra és irgalmazz nekünk és az egész világnak! Bemutatjuk Neked mindazokat, akik megfertőződtek a koronavírussal és kérünk Téged, gyógyítsd meg őket irgalmaddal. Szabadítsd meg őket Fiad, Jézus Krisztus Sebei által. A keresztút, a halál és a feltámadás, amelyről elmélkedünk ebben a nagybőjtben Húsvétkor hozza el a világnak Békédet és Dicsőségedet. Ámen.
Itt befejezzük a mai konferenciabeszédet. Drága püspökünk felhívott és közölte, hogy nem tudott eljönni a kijárási tilalom miatt. Reméljük, hogy találkozunk vele a hétvégén. Maradjatok biztonságban. Ne féljetek! Ha megtértek és megpihentek, megszabadulhattok. (Izajás 30,15)

BARNABAS NWOYE, CAJC.
______________________
1ST APRIL, 2020.

Don Minutella felhívása a papokhoz

Felszólítás a papoknak.
Drága Testvéreim, írok hogy értesíteni tudjalak, egy testvéretek, talán a legkisebb és a legjelentéktelenebb, hogy tudomásotokra hozzak egy Égi kinyilatkoztatást. Nincs sok vesztegetni való idő, hogy távozzatok a hamis Egyházból. Nagyon rövid idő van adva számotokra, de értékes, mely április 12- ig tart, az Úr Feltámadásáig. Az emberiség belépett az utolsó időkbe. A bálványimádó, pogány és sátánista Bergoglio bűne, beindította hivatalosan az Égi büntetések sorozatát, melyek már sokszor meg voltak ígérve, Fatimában és máshol. A Szentírás több helyen beszél a végső harcról a jó és a rossz között, az Antikrisztus megjelenéséről és a gonosz uralkodásáról. Nem csak a laikusok de már az ateisták is látják, amit a vezetőink akarják hogy ne lásson és ne értsen a világ. Jövök hogy könyörögjek azoknak közületek, akik ezekben az években, és nem vagytok kevesen, így vagy úgy követtetek engem. Istentől kaptam a megbízást egy fontos misszióért. Higgyetek nekem azért amiről tanúságot tettem. Elérkezett az idők vége. Hányan kételkedtek a 2013- as pápa választás valódiságában? Hányan hiszitek hogy Benedek Papa az igazi Papa? Hányan ismeritek fel az Egyház hitehagyását? A Szűzanya egy utolsó hívást intéz hozzátok: Lépjetek ki, lépjetek ki Drága Papok, csináljatok egy videót vagy más gesztust nyilvánosan, hogy bejelentsétek, hogy nem vállaltok közösséget tovább a hamis pápával, az Antikrisztus elődjével és mostantól, nyilvánosan tartsatok szentmisét, Benedek Pápát követve, hisz szívetekbe eddig is őt követtétek. Égi Édesanyánk mondja: nem látjátok a sok halottat, nem látjátok az ígért Nagyfigyelmeztetés kezdetét? Mi tart vissza még? Elveszítetek mindent ha tétováztok és elvesztek ti magatok is, ha most amikor az Apokalipszis szele pusztítja a világot, ott maradtok félelemből hogy elveszítetek valamit. Nem látjátok az idők jeleit? Bezárt templomok, magánházaknál miséztek. Szentségek betiltása, a Szent Péter tér üres, egyszóval a Katolikus Egyház pusztává vált. Ahogy Jézus mondja, Lukács 21,12. Mert azok a napok a bosszú ideje lesz hogy beteljesedjen az írás. Vakok akartok maradni az idők jelei előtt? Emlékezzetek az Úr Szavaira ebben a példabeszédben: Látjátok a fügefát és a többi fákat, mikor zöld leveleket hajtanak, és tudjátok hogy jön a nyár, ugyanúgy amikor látjátok ezeket a jeleket beteljesedni, tudjátok hogy közel van Isten országa. Lukács21,29-31. Drága testvéreim, kérlek lépjetek ki és álljatok be nyíltan és hivatalosan Szűz Mária szent hadseregebe, Benedek Pápával közösségben. Mentsétek magatokat és a rátok bízott lelkeket. Nincs már veszteni való idő. Ez a krízishelyzet  megszűnik kicsit, de csak egy szünet lesz, az alatt a kis Maradék Katolikus Egyház Benedek Pápa köré gyűlik, aki egyre közelebb menetel Isten felé . Ahogy eltűnik a világjárvány utána új büntetések jönnek, még félelmetesebbek. Amit most élünk az a Nagyfigyelmeztetés kezdete, ami bekövetkezik néhány hónap múlva, a belépés a nyomorúságba. Ti tudjátok hogy engem bolondnak nyilvánítottak, de amit 3 éven át prófétáltam az a szemetek láttára beteljesedett. Lepjetek ki! Eljött a pillanat, ne késlekedjetek. Ez az utolsó alkalom, április 12. Utána megjelölnek a sátán jelével. A Szűzanya rátok vár. Már nem mondhatjátok hogy nem figyelmeztettelek épp most, az eszköz én vagyok Isten kezében, a legalkalmatlanabb és a legkényelmetlenebb. Ez Isten logikája. Imádkozom értetek, bocsássatok meg nekem, áldjatok meg és higgyetek nekem most egyre jobban. Befejezésül: Lépjetek ki!
Testvéretek: Don Minutella.

kép.png


kép.png


kép.png
é
Itt egy részlet Don Alessandro Minutella, Palermo papjának, kétszer a teológusnak, aki Bergoglio által közölt, nyilatkozatokról (amelyek könnyen megtalálhatók a "Radio Domina Nostra" Facebook oldalán közzétett utolsó videóban), amelyet Bergoglio közölt, mert nincs összhangban az eretnekségeivel. Kényelmetlen ember, akit demonizálni, elrontani és el kell távolítani. Don Minutella valójában a szilárd katolikus doktrínát védi, elismeri, hogy XVI. Benedek pápa nem osztja Bergoglio bevándorlási politikáját, valamint az erős hatalmak és a szabadkőművesség érdekeinek követését. De nézzük meg néhány állítását:
Don Minutella, pap mindenki ellen: "Bergoglio elpusztítja az egyházat, Palermo Lorefice bábja"
...
Valójában évek óta a pap konfliktusban volt az egyházzal. Többször megtámadta Ferenc pápa új útját, Lorefice támogatásával is. És valójában Don Minutella is rendelkezik Palermo érsekkel, amelyet "eretnek báb, szegény, képtelen ember" határoztak meg. Miután többször kijelentette, hogy kapcsolatban áll a Madonnával, a püspök is felszólította őt csendre és engedelmességre, ám a válasz egy élő Facebook-masszázs volt. Ezt követően hivatalosan eltávolították plébániájából, de továbbra is elterjesztette gondolatait prozelitái között és feladatát gyakorolta, külön közösséget hozva létre.
https://www.palermotoday.it/cronaca/don-minutella-contro-papa-lorefice.html
Rávilágít Donal Trump tevékenységére.


"Non c'è nulla di nascosto che non sarà manifestato, nulla di segreto che non sarà conosciuto e non verrà
in piena luce."
Leggete bene la 4 ! Il virus un disegno di legge di Bill Gates !!!
RIASSUMENDO DONALD TRUMP.
I media mainstream non lo racconteranno mai, ma il Presidente americano se ne frega e va avanti.
1- Ha bloccato l'obbligo vaccinale.
2- Ha nazionalizzato la Federal Reserve in mano alla Cabala, restituendo la sovranità monetaria all'America.
3- Ha delegittimato l'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Schiavitù, tagliandogli i fondi e innescando un meccanismo di ribellione da parte di decine di Stati nel Mondo.
4- Ha annullato il disegno di legge 6666 dei Democratici, noto come "Covid 19 TRACE Act", che era la base del progetto di diagnosi e monitoraggio di Bill Gates.
5- Ha bloccato il progetto di Bill Gates negli Stati Uniti chiamato "ID2020" precursore del microchip.
6- Ha aperto una piattaforma per denunciare gli abusi e la censura da parte di Facebook, Tweeter, Youtube.
7- Ha dato il colpo finale al 5G cinese e quindi al governo cinese. Il primo Maggio ha emanato un ordine esecutivo per bloccare tutte le installazioni di 5G negli USA, perchè potenzialmente pericolose e nocive per la salute pubblica.
8- Ha aperto l'OBAMAGATE, il più grande scandalo politico di tutti i tempi che farà crollare tutti i nemici dell'umanità che da secoli governano in modo occulto il mondo intero.
9- Renzi, Gentiloni, Monti, Letta, Sassoli, Conte, & C.
Il tempo è scaduto anche per voi.
" Nincs olyan rejtve, ami ne nyilvánulna meg, semmi titok, ami ne tudható és nem jön el
teljes fényben."

Olvasd el jól a 4-et! A vírus egy Bill Gates számla!!!

RESUMING Donald TRUMP.
A mainstream média sosem fogja megmondani, de az amerikai elnök törődik és továbblép.

1-Letiltotta az oltási kötelezettséget.

2-Államosította a szövetségi tartalékot Kabbala kezében, visszatérve a monetáris szuverenitást Amerikába.

3-A WHO-t, a Rabszolgasági Világszervezetet levágta a pénzeszközeit, és világszerte több tucat államban lázadó mechanizmust indított ki.

4-A 4-es demokratikus Bill 6666, amelyet a "Covid 19 NYOM törvény" néven ismert, ami Bill Gates diagnosztikai és felügyeleti projektje alapját képezi.

5-Letiltotta Bill Gates projektet az Egyesült Államokban, az " ID202020" prekurzor a mik

6-Megnyitottam egy platformot, hogy elítélje a Facebook, Tweeter, Youtube által a visszaélést és c

7-A kínai 5 G, majd a kínai kormánynak adta a végső csapást. Május 5 végrehajtási parancsot adott ki az USA-ban lévő 5 G összes létesítményének blokkolására, mert potenciálisan veszélyes és káros a közegészségre.

8-OBAMAGATE megnyílt, minden idők legnagyobb politikai botránya, amely az emberiség összes ellenségeit lerombolja, akik évszázadok óta titokban irányítják az egész világot.

9-Renzi, Gentiloni, Monti, olvass, Sassoli, Conte és C.
Neked is lejárt az idő.

Mindenki úgy rakja össze, ahogyan a lelkének hetedik szobájában lévő hang mutatja
Isten szemével

2020.03.08.
1.
A ragaszkodásról volt szó.
Hang: Ne ragaszkodj senkihez.
Érzés: De azért mégis szeretteinkhez kötődünk, ragaszkodunk hozzájuk.
Jézus: Ezzel a két sugallattal különbséget teszek előtted a helyes és a rendetlen szeretet között. Helyes a szeretet, ha arra szolgál, hogy az irgalom testi-lelki cselekedeteit gyakorold valakivel. Rendetlen a szeretet, ha valakit az emberek közül bálványként imádsz, és rajongsz érte.
2.
Arra gondoltam, nem lenne rossz exorcizált szenteltvizet szétszórni azokon a helyeken, ahol az Eucharisztikus Kongresszus lesz majd
Jézus: Ellenségem, a gonosz démonaival együtt nagyon fel lesz dúlva azokban a napokban. Ellepik a járdákat, az utakat, az épületeket, az embereket. Nagyon jól teszitek, ha szétszórjátok az exorcizált szenteltvizet.
3.
Arról volt szó, hogy Szűzanya össze fogja zúzni a sátán fejét a sarkával.
Kép: Szűzanya egy sor elején megy, mi engesztelők megyünk utána.
Érzés: Mi vagyunk a Szűzanya sarka.
Jézus: Édesanyám nagyon számít rátok engesztelőkre. A ti imáitok, felajánlásaitok, böjtjeitek, szenvedéseitek és lemondásaitok segítenek neki összetaposni a sátán fejét. Ti vagytok az ő sarka.
4.
Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: A Gecemáni kertben Jézus szorongást és kísértést látott maga felé gomolyogni, mint rémképekkel teli felhőket.
Pio atya annak idején azt mondta, ha látnánk a bűnöket megtestesülve, akkor nagyon elborzadnánk tőle.
A kérdés az volt, hogy Jézus miként látta maga előtt a bűnök rémképeit.
Jézus: Úgy képzeld el kislányom, hogy a bűnöket úgy láttam, hogy képekben lejátszódtak Előttem. Pl: láttam a gyilkost, ahogy végez az áldozatával. Láttam a házasságtörőt, aki elmerül a kéjben. Láttam a rablót, ahogy kifosztja a másik ember házát.
5.
Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Jézus az apostoloknak mondta, mielőtt imádkozni arrébb vonult: „Maradjatok itt, és virrasszatok. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek”.
Kép+Érzés: Az ima, mint fény tör az Ég felé, és folyamatos kapcsolatot tart fenn a Mennyei Atyával. Az ima fénye távol tart néhány kísértőt, és az esetleges kísértés is gyengébb.
Jézus: Ha a Gecemániban az apostolok hallgattak volna Rám, és buzgón imádkoztak volna, nem aludtak volna el, mert imájuk fénye elkergette volna az elalvást okozó gonosz démonokat.
6.
Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: A sátán Jézus körül mozgott a Gecemáni-kerti barlangban rettenetes alakban, egyre borzasztóbb képekben vonultatta el a világ bűneit Jézus lelke előtt. Ugyanúgy, mindent kigöngyölített Jézus életéből eléje, és kegyetlenül vádolta Jézust mindenért.
Érzés: A sátán a mi életünkben is nagyon fel tud nagyítani dolgokat, és bűntudatot ébreszt bennünk, amely össze tud minket törni, mert nem vagyunk elég erősek.
Érzés: Jelenleg a koronavírus esetében is, és az Egyház különböző intézkedései szempontjából is elferdítheti, és rosszabb helyzetben vázolhatja fel a valóságot.
Hang: Ez mind átverés.
Jézus: A sátán Rajtam is próbálgatta, hogy bűntudatot ébresszen Bennem. Aljas bűnökkel vádolt, de egyik sem volt bűn. Vigyázzatok gyermekeim, mert ravaszul titeket is be tud csapni, mikor apró hibáitokat elétek tárja, mint nagy, megbocsáthatatlan bűnt. Ilyenkor mély bűntudatotok van, mert azt hiszitek, hogy valóban megbántottatok Engem. Pl: minden alap nélkül ellenszenvet támaszt valamelyik szeretett felebarátotokkal szemben, és elhiteti veletek, hogy milyen rosszindulatúak és szeretetlenek vagytok. Pl: most, ezekben a napokban az Egyházvezetés határozata alapján, a koronavírusra hivatkozva csak kézben lehet áldozni, nem szabad a szenteltvizet használni, és a szentmisén kezet fogni. Ezt a gonosz arra használja föl, hogy az engesztelőkben bűntudatot kelt, amiért a kezükben mernek Engem fogadni. Ez átverés a sátántól. Ez nem a ti bűnötök, és nem is azé, aki a kezetekre teszi az Oltáriszentséget, hanem az lesz felelősségre vonva, aki ürügyet találva kieszelte.
7.
Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Jézus mondta a 3 apostolnak: Péternek, Jakabnak és Jánosnak nagycsütörtökön a Gecemáni kertben: „Ha még 33 évig élnék, tanítanék, gyógyítanék, az sem volna elég mindannak megtevésére, amit holnapig kell véghez vinnem”.
Gondolat: Ez is bizonyítja, hogy a szenvedés lerövidíti az időt a lelki fejlődésben.
Érzés: A hosszan tartó betegségem elviselése többet ér az Úr szemében, mintha az eddigi hétköznapi feladataimat végezném.
Jézus: Bizony úgy van, ahogy Emmerich Katalinnak mondtam, hogy a 3 évig tartó munkálkodásom a földön a megváltásban közel sem tudott akkora eredményt elérni, mint a keresztutam és kereszthalálom. Így vagy te is kislányom. Minden feladat fontos, amit elvégzel a szolgálatomban, de a betegségeddel összehasonlíthatatlanul több lelket mentesz Nekem.
8.
Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Amikor Jézus látta a bűnök rémképeit, felajánlotta Magát engesztelő áldozatul, és Magára esdett minden büntetést, szenvedést.
Gondolat: Jézus újra megerősítette, újra felajánlotta engesztelő áldozatát, annak ellenére, hogy ez volt a küldetése.
Érzés: Nekünk ugyanezt kell tennünk, amikor arra kerül a sor, hogy újabb szenvedéssel ajándékoz meg az Úr
Jézus: Engesztelőim, mindenben követnetek kell Engem, még abban is, hogy mikor rátok tör a szenvedés, zokszó nélkül elfogadjátok, és mások bűneiért engesztelitek Atyámat. Én miattatok engeszteltem Őt, mikor Magamra vettem bűneiteket.
9.
Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Az angyalok vágytak Jézust vigasztalni, így a Mennyei Atya előtt álltak. Látták, hogy a Mennyei Atya karjában tartja Jézust, az isteni természetét és isteni akaratát, és közöttük, körülöttük a Szentlélek Isten.
Kép: Jézus isteni természete a földről az Égbe száll, egyenesen a Mennyei Atya ölelésébe, és hátra hagyja Jézust, mint embert a földön.
Jézus: Gyermekem, volt valami, amivel fokoztam a megváltás nagyságát. Az Én isteni természetemet, akaratomat felküldtem Atyámnak, hogy karjaiban tartson, miközben Én, mint ember véghez viszem a megváltást. Miközben Én emberként szenvedtem a földön, addig a Mennyben az Én Atyámat és az Én isteni természetemet a Szentlélek fénye ölelte át.
10.
Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Szűzanya is szenvedett, sokat látott Jézus szenvedéséből a Gecemáni kertből. Jozafát-völgyébe ment a Szűzanya Mária Magdolna és Szalóme kíséretében. Szűzanya kinyújtotta karját az Olajfák hegye felé fordulva, mert lélekben látta Jézust vérrel verejtékezni, majd olyan mozdulatokat tett, mintha le akarta volna a véres verítéket törölni Jézus arcáról. Jézus ezt megérezte, és mintegy segítséget keresve nézett utána. Ez a kölcsönös részvét sugarak alakjában jelent meg, melyet egymás felé küldtek.
Gondolat: Minden gondolatnak van sugara, amit nem láthatunk szabad szemmel.
Érzés: Ez mi közöttünk is működik. Pl: Amikor Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetségen volt fogságban, egyszer csak minden ok nélkül eltört a szemüvege. Ebből az eseményből tudta, hogy meghalt az édesanyja.
Jézus: Édesanyám végtelenül tiszta, és tökéletes lélek volt. Ezért megérdemelte, hogy kapjon akkora kegyelmet, hogy tudatában legyen, hogy Velem mikor mi történik. Mikor szenvedéseimet érzékelte, de még nem lehetett Mellettem, Felém fordult végtelen nagy együttérzéssel. Ezt Én megéreztem, és viszonoztam neki ezt az érzést. Ez a nagy együttérzés fénysugárként hatolt egymás felé. Ti köztetek is vannak ilyen részvétsugarak, csak láthatatlanok.
11.
Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Az angyalok felvonultatták Jézus szeme előtt a szentek seregét a jövőből.
Jézus: A szentek e seregébe beletartozott minden üdvözült, aki második dicsőséges eljövetelemig valamikor bejutott a Mennybe.
12.
Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: A szentek különböző öltözéket viseltek, a szentek koronáján különböző színű, alakú, illatú virág volt, amelyek az erényeket, áldozatokat, szenvedéseket ábrázolták. A szentek sokasága harmóniában volt egymással, egymást kiegészítve óriási diadalkoronaként vették körül Jézus Szívét. Mindegyikük ugyanabból a Napból eredtek: az Oltáriszentségből és Jézus szenvedéséből.
Gondolat: Ez olyan, mint amikor a fehér fény egy prizma felszínére esve többféle fényre bomlik, mint a szivárvány.
Jézus: Emmerich Katalinnak ez a csodálatos látomása a szentekről arra tanít titeket, hogy a szentek mind különböznek egymástól, de mindannyian Belőlem erednek.
13.
Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Miután az angyalok megmutatták Jézusnak képekben, hogy milyen kínt kell kiállnia, Jézus mint haldokló rogyott össze vérrel verítékezve. Egy nagyobb angyal jött Jézushoz hosszú, lengő, bojtokkal díszített papi ruhában, a kezében egy kehely, mint amilyen az utolsó vacsorán volt, a kehely nyílásánál pedig egy vörösen fénylő kenyérdarab volt. Az angyal Jézus szájába helyezte a vörös kenyeret, megitatta a kehely tartalmával. Jézus ekkor természetfeletti módom megerősödött, búbánat és nyugtalanság nélkül fogadta el a szenvedést, és ment az apostolokhoz.
Gondolat: Mivel Jézus isteni természete már az Égben volt a Mennyei Atya ölelésében, az angyal Jézus emberségét Jézus Istenségével áldoztatta meg, amely szintén az Eucharisztia része, és ez adott Jézusnak természetfeletti erőt. Hiszen, amikor mi is megáldozunk, a Szent Eucharisztiában Jézus Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét vesszük magunkhoz.
Jézus: Kislányom, a Szentlélek nyilatkoztatta ki nálad azt a megállapítást, hogy mikor az angyal hozta Nekem a megerősítést, a kehelyben a Szent Vért és fölötte csillogó, pirosan fénylő kenyeret, akkor tulajdonképpen az angyal közreműködésével az Én emberségemet áldoztattam meg az Én isteni természetemmel.
14.
Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Jézus Kaifás börtönében, egy pincében egy oszlophoz volt kötve, a két pribék éppen pihent, és nem kínozták Jézust. Jézus a saját fényében fürdött. Amikor az első fénysugár bevetődött a pince kis ablakán, Jézus megköszönte a Mennyei Atyának a küldetését, amely után az ősatyák epedtek, és ami után Ő is sóvárgott, miután megszületett a földre, és mondta: „Meg kell kereszteltetnem Magam keresztséggel, és mennyire sürgős ez Nekem, míg be nem teljesedik”.
Gondolat: Nekünk is mindent, minden küldetést meg kellene köszönnünk az Úrnak, mert nem ok nélkül bízták azt a dolgot ránk.
Gondolat: Ez a keresztség valójában a keresztre feszítés, mely különbözik a mi megkeresztelésünktől.
Kép: Amikor egy pap megkeresztel valakit, fény formájában az Úr véráldozata kerül rá, mint egy pecsét.
Jézus: Ó, mennyire vártam azt a pénteket, amikor beteljesedik Atyám akarata. A börtönben a pirkadat első perceiben megköszöntem a nemes feladatot Atyámnak. Az igaz, hogy János megkeresztelt Engem, de Én vártam a pillanatot, amikor Vérem teljes kihullatásával megkeresztelhetem Magamat, mert az a pillanat nagyon fontos, hogy beteljesedjen.
15.
Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Amikor Ádám és Éva ki lettek űzve a Paradicsomból, az Olajfák hegyén találták magukat, és abban a barlangban gyászoltak és csüggedtek, ahol Jézus szenvedett, és vérrel verejtékezett.
Érzés: Nem véletlenül kellett Jézusnak ott, ugyanazon a helyen elkezdeni a szenvedését.
Jézus: Ahol a bűnhődés elkezdődött az első emberpárnak, ugyanazon a helyen, az Olajfák hegyén Nekem, a második Ádámnak kínszenvedésemmel és kínhalálommal kellett kiengesztelni Atyámat Ádám és Éva, és utódjainak bűneiért.
16.
Kép: Egy díszes miseruha.
Hang: Vereséget.
Jézus: A díszes miseruha a mai hierarchikus Egyházat jelenti. Egyben azt az Egyházat, amely elkezdett modernizálódni. Ebben az Egyházban megindult a szakadás. A reformok nem mindenkinek tetszenek. Nagy vereséget jelenthet, ha az Egyház egyik része olyan változásokat vezetne be, amely szembe fordulna a szentségekkel, a Tízparancsolattal, és megváltoztatná az örök érvényű Szentírás szavait, ha elbagatellizálná a bűnöket, és nem tanítaná az utánuk járó felelősségre vonást. Mindezek megvalósulása komoly vereséget jelentene a hitéletben.
2020.03.17.
1.
Hang: Szakíts a hagyományos gyógyszerekkel.
Kép: Valaki egy fehér cserepet tart a kezében egy növénnyel, levág a növényről 1-1 levelet, majd megeszi.
Jézus: A természetes gyógynövények sokkal hatékonyabbak, gyorsabban meggyógyulsz tőlük. Nincs semmi mellékhatásuk. Ezeket ajánlom neked.
2.
Olvastam: Athanasius Schneider püspök Dominus est írásában: A püspök édesanyja korát idézte fel és a kommunizmus idejét, amikor a papokat táborokba gyűjtötték, és szentmise nem volt nyilvánosan engedélyezve. Rejtve tudott csak 1-1 pap szolgálni, azt is ritkán, és volt olyan eset is, hogy a hívők 20 évig maradtak szentmise nélkül. A lelki áldozást kellett gyakorolniuk hosszú időn keresztül.
Gondolat: Az Úr lassan ráébreszt minket, hogy eljön az idő, amikor nem lesz nekünk sem lehetőségünk minden nap szentmisére járni, akármikor szentségekhez járulni, amikor eszünkbe jut, és lassan készít fel bennünket az antikrisztusi korra .
Érzés: A vírus fertőzés rohamos terjedése következtében nem tudunk személyesen a templomban Húsvétot ünnepelni, sőt az Eucharisztikus Kongresszus megrendezése is veszélybe kerülhet az idén Magyarországon.
Jézus: Drága gyermekeim, lassan-lassan hozzászoktatlak benneteket, hogy le kell mondanotok a szentmiséről és a szentségekről. Én a jövőt nem árulom el, de rátok bízom, hogyan vélekedtek a közelgő Húsvéti ünnepekről, és a várva várt nagyszabású Eucharisztikus Kongresszusról. Ez a vírus egyre jobban erősödik, és elborítja az egész világot. Ti csak lélekben maradjatok a közelemben, vigyázzatok lelketek tisztaságára, és csak addig menjetek a szentmisére, amíg nem jelent veszélyt számotokra.
3.
Hang: Ezt most Magyarország sem tudja átírni.
Kép: Egy asztalnál egy néhány ember ül, az egyikük egy táblát emel fel, és mindenki a táblára néz. Homokos tengerparton van az összejövetel.
Jézus: A világ leggazdagabb emberei már tervezgetik az erősebb, hatékonyabb új vírust, a tábla felirata ezt tartalmazza. Uralni akarják a világhatalmat, és szerintük tenni kell valamit, mert túl sok az ember. A magyar politikusok szorongva nézik, de a fenyegető veszélyből hazátok nem maradhat ki. Mária országa vagytok, ezért minden ilyesmi enyhébben fog érinteni titeket.
4.
A koronavírusról, Magyarországról és Európa gazdaságáról volt szó.
Kép: Európa fekete, süllyed. Magyarország lelassul az emelkedésben, megáll, majd ugyancsak süllyedni kezd, de nem olyan nagy mértékben, mint Európa.
Hang: Nemcsak máshol, hanem ebben is vannak szabályok, amely néhol…
Hang: Pandémia.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Hang: Megvédelek benneteket.
Hang: Rendkívüli helyzet ez
Kép: Szűzanya jobbra fordulva.
Jézus: Ezzel a süllyedést ábrázoló képpel azt mutatom nektek, hogy Magyarország is nehéz helyzetbe kerül egészségileg, gazdaságilag, de nem süllyed olyan mélyre, mint a nyugat- és észak-európai országok. Ez is megerősíti, hogy Édesanyátok a ti Pátrónátok. Ne aggódjatok, hogy nem lesz elég ennivalótok, Én már régóta látom, hogy a jövőben leáll a termelés, bezárnak az üzletek. Mégis gondoskodunk rólatok. Mindenütt szabályokat hoznak az új élethelyzetre, amely nálatok nem mindig azonos más országok rendelkezéseivel. Az biztos, hogy kivétel nélkül minden országot meglátogat ez az általános járvány.
5.
Az aktuális kor problémáiról volt szó.
Hang: Sok meglepetésben lesz részetek.
Hang: Újabb és újabb meglepetésben lesz részetek.
Jézus: Az egyik meglepetés fájdalmasan fog érinteni benneteket, mert új és új vírusok terjednek majd el. A másik meglepetés, az Én Isteni szeretetemből árad felétek, ugyanis sok gyógyítót támasztok a világban, akik segítenek a fertőzött embereken.
6.
Olvastam: Maria Valtorta: Jézus: „Én is nagyon éreztem az Atya szigorát Irántam, mint a víz, amely árad, és nekiront egy gátnak, és óráról órára emelkedik, bizonyságul az állat-emberek ellen, akik nem akarták megérteni, hogy ki vagyok.”
Kép: Fény.
Érzés: Mi mégsem érezzük Isten teljes szigorát a földön, mert az Úr Jézus sok kegyelmet áraszt ránk.
Jézus: Bizony mondom nektek, hogy Atyám igazságosságát el sem tudjátok képzelni, fel sem tudjátok fogni. Szinte megállíthatatlanul árad a bűnös, gonosz emberiségre. De itt vagyok Én, és ezt az áradatot képes vagyok enyhíteni. Rendkívül nagy áldozatot vállaltam értetek, amelyből oly sok irgalom árad rátok, hogy kiegyensúlyozza Isten igazságosságát.
7.
A lelkek finomságáról és durvaságáról volt szó.
Kép + Érzés: Minél finomabb egy lélek, a szeretet annál finomabb hullámát tudja érzékelni, magába szívni, és annál gyorsabban tud fejlődni. Minél durvább egy lélek, a finom hullámokat nem érzékeli, sőt, kellemetlennek érzékelheti.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről .
Jézus: Hogy mennyire jó az ember, abból lehet lemérni, hogy mennyit tud felfogni a felé áradó emberi vagy isteni szeretetből.
8.
Kép: Felülről nézem a képet, egy királyi koronát hoznak elém bíbor színű bársonypárnára helyezve, majd tőlem jobbra viszik. A királyi korona bíbor színű bársonyból volt, fehér volt a szegélye, a korona tetején arany kereszt.
Jézus: Az Én mennyei koronámat mutatom neked. Ha az emberek nem tisztelik az Én Királyságomat, imádkozz, böjtölj, és hozz sok áldozatot. Mindehhez hozzáteszem irgalmamat.
9.
Hang: Most nyitottam ki az ajtót.
Kép: Fehér lépcsők vezetnek felfelé, a lépcsők alján őrség áll.
Jézus: A Mennyországot az Én angyalaim őrzik, és csak az léphet be, aki egészen megtisztult.
10.
Kép: Szürke színű a kép, egy 10-12 éves mezítelen gyermek, mintha elesett volna, mintha a purgatóriumban lenne.
Jézus: Sajnos a gyerekek sem bűntelenek, ekkora gyermek, mint akit mutattam a képen, a purgatórium középső fokozatára is kerülhet. Imádkozz ezért a gyermekért.
11.
Kép: Keresztek, feszületek vannak földre dobva.
Hang: Nincsenek otthon.
Jézus: A jövőt mutatom neked, amikor üldözőitek a keresztjeiteket a földre dobják és tapossák, titeket pedig elhurcolnak a kivégzőhelyre.
12.
Olyan lelki testvérekről volt szó, akik támogatják egymást.
Kép: Egy fehér tömör gömb, amely a gyermekláncfű fújókájához hasonlít, de tömör, mint a felhő .
Jézus: Örülök az olyan lelki testvéreknek, akiknek olyan erős a hite, hogy nem fújja el a szél, és bátran támaszkodhatunk rájuk.
13.
Arról volt szó, amikor egyesek elrontják a barátságot.
Hang: Hagyd, ne sajnáld!
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: A hang azt jelenti, hogy a barátságot nem szabad erőltetni. Aki szánt szándékkal bosszant, megbánt, azzal nem kell folytatni a barátkozást.

14.
Arról volt szó, hogy Isten ereje magában Jézus nevében is benne van, amely segítségével az ember el tudja hárítani a kísértéseket.
Jézus: A gonosz teljesen tisztában van vele, hogy Jézus nem más, mint a második Isteni Személy, Aki megváltotta a világot, legyőzte az örök halált, és megnyitotta a Mennyország kapuit. A gonosz ezért fél még a nevemtől is. Hiszen kivettem a kezéből szegény eleső gyermekeimet.
15.
Olvastam Maria Valtorta írásában: Jézus: „A szeretet megszűnésével megszűnne az engesztelés lehetősége, és Isten haragja eltörölné a poklot, amivé a Föld vált. A Földnek tehát szeretnie kell, ha létezni akar.”
Fausztina nővér naplójából: A kicsinyek szenvedése és áldozata tartja fenn a világot, e nélkül a világ nem létezne.
Jézus: Bizony, a szeretetnek nagy szerepe van az emberiség életében. Ha csak gonoszság lenne, Atyám már rég eltörölte volna a Földet. Kicsiny engesztelő nyájam, a ti szeretetetek és folytonos engesztelésetek teszi lehetővé, hogy fennálljon ez a bűnös Föld. Ezért arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a közömbös és szeretetlen emberekért, hogy ők is csatlakozzanak hozzátok. Csak így menekülhet meg a Föld.
16.
Arról volt szó, hogy egyetlen lélek megmentése is hatalmas dolog.
Jézus: Azért olyan nagy dolog csupán egy lélek megmentése is, mert egyetlen lélek a Mi szemünkben többet ér az egész teremtett anyagi világnál.
17.
Olvastam Maria Valtortanál: Jézus arról beszélt apostolainak, hogy amikor a Mennybe visszatér, a szeretetből fog táplálkozni.
Hang: A szeretet a lélek igazi tápláléka.
Kép: Valaki táplálkozik, a földi étel csak a testet táplálja .
Jézus: A testben élő embernek még szüksége van ételre, ami táplálja az anyagi testét. Ha majd elhagyja ezt a testet, és szellemi testével a túlvilágra jut, ott már nem lesz szüksége földi értelemben vett élelemre. Mikor a Mennybe kerül, a szeretet lesz a tápláléka.
18.
Olvastam Maria Valtortanál: Amikor Jézus a földre született, hogy megváltsa a világot, Isten cselekedetéből született, melyet béke kísért. De amikor a föld saját akaratából szüli meg a Megváltót az emberek cselekedete által, azt nem kíséri béke.
Érzés: Ez azért van, mert Isten a békét hordozza magában. Az ember cselekedete Isten segítsége nélkül a gonosz által van vezérelve, amely a békétlenséget hordozza magában.
Jézus: Első eljövetelemkor, mikor Édesanyám a világra szült, nagy békességet és szeretetet hoztam az emberiségnek. De mikor az emberiség bűneivel keresztre feszített Engem, békétlenség és szeretetlenség lett úrrá a földön.
19.
Hang: Nem ígérhetem meg neked ezt.
Jézus: Nem tárhatom fel előtted, hogy hogyan alakul a sorsod a jövőben, mert ezt el kell takarnom előled egy fátyollal.
20.
Olvastam: Eben Alexander A Mennyország létezik c. könyvében: „A gonoszságra azért van szükség, mert nélküle nem valósulhat meg a szabad akarat, anélkül nincs fejlődés, előrehaladás, nincs esélyünk azzá válni, amivé Isten vágyik tenni minket.”
Hang: A szükséges rossz.
Jézus: Isten azért engedi meg a gonoszságot, mert csak ez által működhet az emberekben a választási lehetőség a jó és rossz között. A szeretet és a jóság önmagában a sötétség nélkül nem tudna fényleni, világítani. Isten a Saját képmására teremtette az embert. Csak úgy tudná véglegesen széppé formálni, ha az ember, akit alakít, soha nem esne el. Kell, hogy erény és bűn egyaránt létezzen a világban.2020.03.31.
1.
A pápa Urbi et Orbi áldást hirdetett 2020.március 27.-ére, pénteki napra, hogy minden keresztény hívő csatlakozzon, és imádkozzon azért, hogy a koronavírus járvány mielőbb véget érjen. A Bibliából azt olvasták fel, amikor Jézus lecsendesíti a vihart a rettegő apostolok jelenlétében a Genezáreti tavon, utána egy szentbeszéd következett, majd Szentségimádás szentségi áldással.
Érzés: A szentségi áldáskor mintha a lelkemet megmosták volna, és nemcsak rám, hanem mindenkire nagy kegyelmeket árasztott volna az Úr
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről
Kép: A Szentháromság ünnepi, díszes ruhában áll mosolyogva
Kép: Fény
Jézus: Az Urbi et Orbi áldással kapcsolatos kegyelmeket azért adtam neked, hogy megerősítsem benned a felismerést, hogy a pápa áldásával az Én áldásomat kell ilyenkor fogadni. A teljes Szentháromságnak tetszésére volt ez a megnyilvánulás, mert ebben a járványos időben minden embert, aki fogadta ezt az áldást, védelemben és kegyelemben részesítettem.
2.
Arról volt szó, hogy az őrangyalunk hogyan segít a feladataink végzésében, és hogy az életben hogyan irányítódunk egyes utak felé
Jézus: A Mennyei Atya mindenki mellé a fogantatás pillanatában állít egy őrangyalt. Ellátja őt speciális feladatokkal, hogy milyen erényeket, tulajdonságokat kell neki erősíteni a rábízott lélekben. És amit Isten bölcsességében kitervelt, azt kell ennek az angyalnak minden erővel támogatni.
3.
A TV-n keresztül néztem a szentmisét
Kép: A templomban sokan vagyunk, szinte tolongva, nagy örömmel mosolygunk egymásra.
Jézus: Amikor a TV-n keresztül nézed a szentmisét, bánat ül a lelkeden, hogy a járvány miatt nincsenek szentmisék. Vigasztalásul egy képet adtam neked, megmutatva, hogy a jövőben, e hosszú szünet után milyen boldogan és hálásan vesztek majd részt az emberek valóságosan is a szentmisén.
4.
Egy alkalommal, amikor személyesen voltam hétköznapi szentmisén, hézagosan ültünk a padokban
Kép: Előttem egy hölgy ült, fehér hajcsattal a hajában. (A valóságban épp ott nem ült senki.)
Jézus: E képpel mutattam neked, hogy nem egyedül vagytok, mert telis-tele van a templom, a szentek, a tisztuló lelkek és az angyalok sokaságával. Ez a hajcsatos nő egy tisztuló lélek volt.
5.
Arról volt szó, hogy az Úr nem az ember eredményes munkáját jutalmazza, hanem a szenvedését
Jézus: Ebben a földi életben a sikeres emberek már itt megkapják jutalmukat. Akik gürcölnek, szenvednek, áldozatokat hoznak, azok mindezt gyakran látható eredmény, jutalom nélkül teszik. De ez csak a látszat. Ugyanis, a túlvilágon Isten bőségesen elárasztja őket jutalommal, dicsőségük látványos emelésével. Természetes, hogy a Mennyben sokkal magasabb fokozatra kerülnek, és sokkal nagyobb lesz dicsőségük fénye azoknak, akik sok áldozatot hoztak a földön, de nem méltányolták.
6.
Kép: Amikor másnak adunk valamit és segítünk neki, akkor építünk valamit, téglákat teszünk egymásra egy épület, bazilika felépítéséhez
Jézus: Igen kislányom, a jócselekedetek, a másokkal való törődés, a bajbajutottak segítése, akár kicsi, akár nagy dolog, mennyei kincseket jelent,  egy-egy építőkövet a dicsőségedhez.
7.
Kép: Egy aranypadlón egy aranykorona van elhelyezve, fehér szőrme is van a koronán, kupolás az alakja, és arany kereszt van a tetején
Jézus: Minden gyermekem, aki meg van keresztelve, és a megtisztulása után belép a Mennyországba, ilyen koronát kap a fejére.
8.
Kép: Napnyugtakor haladtam jobbra egy tájon, azon tűnődtem, hogy mindent jól csináltam-e aznap
Jézus: Tetszik Nekem a lelkiismeretednek e különös vizsgálata, mikor a nap végén kérdezed magadtól, hogy mindent jól csináltam-e? Látod, ezt várom mindenkitől, hogy nézzen magába, mielőtt befejezi a napot.
9.
Hang: Jézus Királyságát meghirdették
Kép: Egy egyszemélyes harci repülőgépben ül egy katona, jobbra repült. Éppen egy bombát dobott le az alatta lévő tájra.
Jézus: Ne kételkedjetek abban, hogy az Én második dicsőséges eljövetelemet hirdetik a járványok, a forradalmak, a háborúk, és az antikrisztus eljövendő uralma. Ez a mostani járvány nem véletlen, hiszen az egész világon az egész emberiséget érinti. Tehát, egyetemes. A Nagyfigyelmeztetés előjele. Ez csak a kezdet. Nyitott szemmel járjatok, és figyeljétek a jeleket, különösen az olyanokat, melyek nem lokális természetűek, hanem az egész földre kiterjednek.
10.
Hang: A háború után ünneplik
Jézus: Aki a háborúnak véget vet, aki a béke emberének kiáltja ki magát, aki angyali álarccal érkezik, az az antikrisztus. Majdnem mindenki ünnepelni fogja.
11.
Hang: Majd kinyújtotta a koronavírus
Kép: Egy nő a TV híradót mondja
Jézus: A koronavírus, mint jel nagyobb hatást tud elérni az emberek megtérésében, ha hosszabb ideig tart a járvány.
12.
Kép: Egy leány egy kórház folyósóján ül egy széken balra fordulva, egy fiatalabb férfi csöveket emel ki a leány szájából
Hang: És ezt mind úgy adták be, mint kórházi kisegítő
Jézus: Több országban a fertőzöttek száma akkorára nő, hogy már kevésnek bizonyulnak az egészségügyi szakemberek. Gyorsan kiképeznek kisegítőket, akik elvégzik a betegeken a könnyebb munkát.
13.
Hang: Zokszó nélkül ragadjátok meg ezt a fonalat
Jézus: Ti buzgó templomba járók és engesztelők ragadjátok meg azt a lehetőséget, hogy még online miséket nézhettek. Ez csak azért lehetséges, mert jó kormányt választottatok magatoknak. Ha a baloldal győzött volna, ma bezárnák a templomokat, és a TV-ben semmi vallásos műsor nem lenne.
14.
Arról volt szó, hogy sokan halnak meg egyszerre.
Kép: Mindenki egyedül áll az Úr ítélőszéke előtt, nincs mellette egy másik emberi lélek
Hang: Egyedül az őrangyaloddal együtt
Kép: Fény
Jézus: Mindenhatóságomnál fogva számomra nincs lehetetlen. Még ha millióan is vannak a halottak, úgy állnak Előttem ítéletre, mintha csak egyes egyedül lennének Velem szemben.
15.
Hang: Senki nem lát, hogy…
Kép: Egy férfi egy csacsival és a holmijával észak-kelet felé halad egy homoksivatagon keresztül
Jézus: Ez a kép a távoli jövőbe mutat, amikor oly kevés lesz az ember, hogy a sivár földön napokig kell gyalogolnia, hogy összetalálkozzon valakivel.
16.
Kép: Egy férfi a sivatagban, fehér kendő a fején, mintha arab lenne. A bal kezét felemelte, majd két egymástól független ívelt fénysugár halad a keze felől az ég felé, vagy éri el őt az ég felől
Jézus: Az iszlám vallás az Égből, a Mennyei Atyától megvilágosítást kap.
17.
Hang: Ő ott van zarándoklaton
Kép: Jézus alakja szelíd arccal, áldást ad
Jézus: Én, Megváltótok minden zarándoklaton ott vagyok, bárhová mennétek. A földi életet úgy fogjátok fel, hogy egy zarándoklat, amelyen végig kísérlek benneteket.
18.
A sok különböző teremtmény jutott eszembe.
Hang: Töredéke vagy ennek
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről
Jézus: A kicsinységedre akarok rámutatni, hogy csak egyike vagy a millió porszemnek, akiket Isten teremtett.
19.
Érzés: Ha szeretettel viselkedünk másokkal, az Úr is szeretettel viselkedik velünk. Ha pedig durvák vagyunk másokkal, az Úr is szigorúbban bánik velünk.
Jézus: Ez a gyakorlat azokra vonatkozik, akik egyáltalán hisznek Jézusban, és megérzik a szavát, hangulatát.
20.
Arról volt szó, hogy nagyon sok imaláncot kezdenek a koronavírus megfékezésére, és mit tegyünk akkor, amikor valami oknál fogva lekésünk egy imalánc kezdetéről.
Jézus: Drága kislányom, nem kell minden imalánchoz csatlakoznod. De ha van olyan, amit nagyon fontosnak tartasz, és csak 1-2 nappal maradtál le róla, akkor lehet választani. Vagy elkezded most, és csak pár nappal később fejezed be, mint a többiek, vagy ha csak egy nappal maradtál le, akkor az első napon kétszer mondod el, hogy behozd a lemaradásodat.
21.
Kép: Az Oltáriszentség egy fehér csipkés, arany szegélyű ruhán. Az Oltáriszentség körül arany fény ragyog.
Jézus: Gyermekeim közül, akik üdvözülnek, csak azok kapnak ilyen Oltáriszentséges ruhát, akik földi életükben nagyon sokat jártak szentségimádásra.
22.
Kép: Egy lány észak-nyugat felé néz, be van fonva a haja hátul
Hang: Csak az Enyém
Jézus: Ez a fiatal leány hívást kapott egy szerzetesrendbe. Ő már csak az Enyém.