2006. szeptember 4., hétfő

2006. -A Szentírás éve - “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”" 2006. szeptember 1-2-3.

19. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
Szent Pál apostolnak: a Galatákhoz, az Efezusiakhoz és a Filippiekhez írt leveleit olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Ma, ha az Isten Szavát meghalljátok, ne keményítsétek meg szíveteket!”
Közös imaszándék: hála a Szentháromságnak a karizmáért, az engesztelő közösségért és minden lelki közösségért!
Konkrét feladatunk: lakásunkat, a kis házi Oltár elkészítésével családi szentéllyé akarjuk alakítani!
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat
Bűnt adsz-e a Gonosz kezébe, megbüntetésedre vagy erényeket adsz-e Isten Kezébe, megjutalmazásodra? Jézus szolgáló Egyházában uralkodni vagy szolgálni akarsz-e? A Gonosz Lélek vagy a Szentlélek vezet-e téged? Isten Dicsőségére vagy saját dicsőségedre cselekszel-e? Önző vagy önzetlen lelkületű vagy-e? A világ mulandó örömeit vagy Jézus maradandó örömeit keresed-e? Elhiszed-e, bárki, aki utolsó - bűnbánattal - lehet első, és bárki, aki első - beképzelten - lehet utolsó? Hálás vagy-e a Mennyei Atyának, aki Jézus és Mária által mindent megadott neked? A keresztutadon elhiszed-e, hogy a kegyelem mindig nagyobb, mint a kereszted? Jézus benned - a tisztaság által - és köztetek - a kölcsönös szeretet által - jól érzi-e magát? Felajánlott életed által el tudod-e mondani: én az Istené vagyok? Világítottál-e jó példát adva és csak a jó példákat követve?
II. Nagyfalu - jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. szeptember elsőpéntekére
“Jelenleg, azt szeretném nektek elmondani, hogy az utolsó időben, Szent Édesanyám Nagy Hatalmat kapott mennyei Atyámtól. Őt, a mennyei Atya küldte közétek, hogy anyai gyöngédsége és szeretete által a szíveteket Felém fordítsa. Ha kéritek és elfogadjátok Szent Édesanyám segítségét, hamarosan az elsők között lehettek.
Anyám, a Megtestesülésemkor és mindenben megtette mennyei Atyám Akaratát. Vegyétek tudomásul, akik Szent Édesanyámat elutasítják, azok több lehetőséget nem kapnak a megmenekülésre, ugyanis Ő - a Szentháromság Akaratából - az utolsó mentőöv a fuldoklók számára. Én mondom nektek, ne higgyetek azoknak, akik azt állítják, hogy nincs reményetek a megmenekülésre. Tudnotok kell, ezt a Gonosz súgja nektek, azért, hogy kétségbe ejtsen titeket. Ne féljetek, mert a Remény Anyjával, minden lehetőséget felhasználunk, hogy megmentsünk benneteket. Ami, ezen az Általunk kiválasztott Helyen történik, abban nincsen semmi rendkívüli. Itt, felelevenítjük a Szentírást, visszatérítünk a hithez, a reményhez és a szeretet cselekedeteihez. Újra emlékeztetlek benneteket, nagyon közel van visszatérésem ideje!
Ellenfelem, el akarja hitetni veletek azt a hazugságot, hogy az Oltáriszentségben való Jelenlétem csak jelkép és nem valóság. Én alapítottam az Oltáriszentséget a Földön és biztosak lehettek abban, hogy a pokol hatalmas erői sem fogják megszüntetni azt. Szent Édesanyám kapta meg azt a nagy feladatot - a Szentháromság megbízásából - hogy ezekben az utolsó időkben a Gonosz hatalmát megtörje. Ő, a Térdenálló mindenhatóság, mint Királynő fog eljönni Velem együtt a Földre, ahonnan testestől-lelkestől felvétetett és megkoronáztatott a Mennyben. Anyám: alázatával, engedelmességével és hite által elnyerte a mennyei Atyám tetszését. Ő, az erényei által kapta meg a Nagy Hatalmat a Gonosz fölött. Ti is követhetitek Szent Édesanyám példáját, hiszen Ő is teremtmény volt. A példás élet nektek is sikerülni fog, ha kéritek a segítségünket és ha ti is akarjátok azt.
Ha mindvégig kitartotok Mellettünk, a jutalmatok, Anyámmal és a Velem való boldog találkozásotok lesz. Kérlek benneteket, bízzatok jobban Szent Édesanyámban, mert Ő, Hozzám vezet titeket. Megáldalak titeket a bizalom lelkületével!”
Szűz Mária tanítása, 2006. szeptember elsőszombatjára
“Kedves Gyermekeim! Ma, az Egyházban lévő Társmegváltó-i jelenlétemet és az Oltáriszentség Titkát újítom fel előttetek. Majdnem 2000 évvel ezelőtt történt, amikor Szent Fiamnak, halála után, a kereszten, egy római katona, lándzsával átdöfte a Szent Szívét, belőle Vér és Víz folyt ki. A Víz, az Én Könnyeimet, a Vér, Szent Fiam emberségét jelenti. Amikor Szent Fiam Szent Testét, halála után, levették a keresztről, János apostol ezekkel a szavakkal tette az ölembe: ‘Íme Krisztus Teste!’. Szent Fiam Szent Teste - Szent Vére - Embersége, a Szentlélek által, Belőlem jött létre; Istensége - Lelke az Atyától származott.
Szent Fiam, amikor a Földön élt, az Utolsó Vacsorán, az Apostolok jelenlétében, ezeket a szavakat mondta, amikor a kenyeret megtörte: ‘Ez az Én Testem, mely értetek adatik.’ Azután felemelte a borral telt kelyhet ezekkel a szavakkal: ‘Ez az Én Vérem, amely értetek kionttatik a bűnök bocsánatára.’ Ránézve az Apostolaira, így folytatta: ‘Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre!’
Ma is, minden Szentmisében felelevenedik Szent Fiam keresztáldozata, az egész emberiségért. A felszentelt szolgáink, ma is minden Szentmisében, átváltoztatáskor, az ostya és a bor felett a következő szavakat mondják: ‘Istenünk, Atyánk, kérünk Téged, küld el Szentlelkedet, hogy a kenyér és a bor, melyet ajándékba hoztunk, Teste és Vére legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak.’ Ekkor a Szentlélek átváltoztatja a kenyeret-Szent Fiam Testévé és a bort-Szent Fiam Vérévé! Az Oltáriszentség nem jelkép, hanem Élő Valóság, ami felelevenedik - a felszentelt szolgáink által - most is, minden Szentmisében! Ha felismernétek, milyen Értékes Áldozatot hagyott Szent Fiam az egész emberiségnek, akkor felhasználnátok a bűnbocsánat szentségét, hogy megtisztult lélekkel találkozzatok Vele, az Oltáriszentségben!
A Szentháromság megbízásából, azt a feladatot kaptam, mint Égi Édesanyátok, hogy a bűnbánat által vezessem vissza Szent Fiamnak a Nyájába az eltévedt Juhokat és Bárányokat, mindazokat, akik hagyják magukat megmenteni. Ha Reám hallgattok, részesei lehettek annak a Boldog, Új Világnak, amit Szent Fiam fog elhozni a Földre! Édesanyai áldásom adom rátok!”
A mennyei Atya tanítása, 2006. szeptember elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Mi kicsiny teremtményeid most is szeretnénk Téged megörvendeztetni!
A mennyei Atya válasza: “Azok a gyermekeim örvendeztetnek meg, akik Jézussal és Máriával engesztelnek Engem. Akik, ebben a kis közösségben engesztelnek és a Szentháromság hegyen rendszeresen összejönnek, örömömre vannak. Ti, engesztelő gyermekeim, a tanításainkat nyitott szívvel és lélekkel hallgatjátok és megpróbáljátok azokat gyakorlatba tenni.
Itt, Jézus és Mária, választott eszközeinken keresztül vezetnek titeket. Már elmondtam nektek, tetszésemre van, ha egymást szolgálva és a keresztjeiteket elfogadva és felajánlva jösztök Hozzám a keskeny úton. Jól jegyezzétek meg, még az enyéimet sem kímélhetem meg a szenvedésektől, mert ezek által váltok igaz gyermekeimmé. Ha tovább is, kezet nyújtva, szeretetből, segítitek egymást, fel tudlak használni benneteket az Új Világ építésében. Ha szolgáltok a Tőlem kapott hatalmatokkal - ahogy ezt Jézus megmutatta nektek - akkor az Én áldott gyermekeim között fogtok lenni. Ellenben, akármilyen okosok is vagytok, ha uralkodtok egymás fölött, akkor Lucifer gőgös szelleme vezet benneteket. Ebben a lelkületben bármit is tesztek az Én Nevemben - de nem az Én Lelkületemben - nem lelem örömömet bennetek.
Ezen a Szent Hegyen - amely Nekem lett ajándékozva - egy Nagy Titkot rejtettem el. Ennek a titoknak a tartalmát, kiválasztott leányomon keresztül, egy Általam meghatározott időben fel fogom fedni előttetek. Akkor meg fogjátok tapasztalni az egész emberiség iránti Irgalmamat és Szeretetemet. Addig is olvassátok a Szentírást, amelyből világosan felismerhetitek az Én Akaratomat. Azt szeretném, hogy minden gyermekem minél közelebb kerüljön Hozzám. Kérlek benneteket, tegyétek alkalmassá magatokat nagy Szeretetem befogadására, amit ki akarok árasztani, Szentlelkem által, az egész Földre. Higgyétek el, a sok szenvedésetek után, végül el fog érkezni az Én Békém a Földre, amit megígértem nektek Jézus és Mária által. Az Én Békém, Örömöm és Szeretetem által, boldog gyermekeim lesztek! Szentháromságos áldásom adom rátok!”
Tanúságtétel a Szentírás évében
Először is azt kell elmondjam, ma, elsőszombaton, Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén, a Szűzanya jelenlétét szinte tapintható módon érzem! Nt. Németh Lászlónak hívnak és Köröstarján-i plébános vagyok. Cs. János atyával kb. 30 éves baráti szeretet köt össze. Aradon születtem, ahol elsőáldozó és bérmálkozó voltam.
Észrevettem, hogy azok, akik templomba járnak, nem sokkal jobbak azoknál, akik nem járnak a templomba. Emiatt lassan elhagytam a templomot, Istent. Az igazságot, az élet értelmét már gyerekkoromtól fogva kerestem. Mivel nem értettem a világban lévő sok igazságtalanságot, szenvedést, a bűnt, a halált, ezért elhatároztam, hogy Kolozsváron, a Babes Bólyai Tudományos Egyetemen, a filozófiában keresem a választ. Kereső lélekként, sajnos voltak ateista megnyilatkozásaim is.
5 év után, Bukarestbe küldtek minket, hogy kiképezzenek, mint ateista propagandistákat. Ekkor kezdett megvilágosodni az értelmem, kezdtem rájönni arra, hogy nem az emberi tanításokban, hanem a Szentírásban, Istennél van az Igazság, Krisztusban van az új ember. Mivel a meggyőződésemet elmondtam, Máramarosszigeten, egy pedagógiai líceumban, mint tanár, csak megfigyelés alatt taníthattam.
Egy idő után felhívattak Nagybányára, a Tanfelügyelőségre és elbocsátottak a Tanügyből. Egy kollégámnál laktam, állás és pénz nélkül. Azon gondolkoztam, hogyan legyek öngyilkos! Egy adott pillanatban letérdeltem, felkiáltva: “Istenem, hogyha vagy, segíts rajtam!” Ekkor megjelent előttem a Kereszten, töviskoronával Jézus és azt mondta: “Én mindig szerettelek téged! Meghaltam érted! Kiválasztottalak, hogy el ne vesszél!” Ekkor megeredtek a könnyeim, láttam a bűneimet, amelyet Isten Szeretete ellen követtem el. Térdenállva sírtam több órán keresztül. A Szűzanya Könnyei és Jézus Vére érettem is hullott. Jézus megbocsátott nekem. Felemelkedve éreztem, hogy valami történt velem. Jézus beköltözött a szívembe. Amikor kinyitottam a Szentírást, Szent János evangéliumában a következőket mondta Jézus: “Megismeritek az Igazságot és az Igazság szabaddá tesz titeket.”
Mindig az Igazságot kerestem és végre Jézusban megtaláltam az egyedüli Igazságot. Azután Kolozsváron és Aradon dolgoztam, mint munkás. Sokszor megaláztak, de én boldog voltam, hogy Jézusért szenvedhetek. Nagybátyám református lelkész, aki a hitéért börtönben is volt. Az ő közösségében jobban megismertem a Szentírást. Aradon dolgoztam, templomba jártam és imádság közben mindig az a gondolatom volt, hogy legyek pap. Én tiltakoztam kifogásokat keresve. De csak akkor költözött a békesség a szívembe, amikor igent mondtam a teológiára. Csodálatosak voltak a teológián eltöltött évek. 1983-ban lettem pappá szentelve. Csodálatos kegyelem a papság, a szentmise!
Belepusztulnék, ha nem misézhetnék! Cs. János atyával együtt kerültünk Nagyváradra. Ezután ismertem meg B. M. Éva Asszonyt. 1987-ben, Mária évében, együtt mentünk Csíksomlyóra, ahol jelen voltam a karizma születésénél. Ők vállalták az értetlenséget úgy a papok, mint a hívek részéről. Vállalták éveken keresztül a sok keresztet és most látjuk a gyümölcsöket! Ha hallgatunk a Szentlélek sugallatára és követjük Isten Akaratát, csodák történnek bennünk és körülöttünk. Számomra csoda: a karizma; a Szentháromság hegye; az engesztelő közösség; az Úr Jézus és a Szűzanya jelenléte… Meg vagyok győződve arról, itt még nagyobb csodák is fognak történni!!! Nem hiába mondta II. János Pál pápa: “Románia, a Szűzanya virágos kertje”.
A Szűzanya minden nemzetiségű és vallású gyermekét meg akarja menteni. Engedjük, hogy megmentsen minket! A karizma 19. évfordulóján megköszönjük Cs. János atyának és a csodálatos Éva Asszonynak, hogy hallgattak és hallgatnak az Égiek Szavára és üzeneteket közvetítenek a mi számunkra. A mi feladatunk az, hogy a tanításokat: befogadjuk, tovább adjuk, vállaljunk áldozatokat… és akkor a mi életünkben is csodák fognak történni. Ezeket azért mondtam el, hogy Istent dicsőítsem egyedi ajándékaiért! Áldassék az Úr Jézus és a Szűzanya mindörökkön örökké!
Jelmondatom: “Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. (Róm. 8, 28)”
III. Nagyfalu - előretekintés októberre
Közös imaszándék lesz: egész hónapban szabadító és gyógyító imát fogunk végezni magunkért és szeretteinkért, hogy így az Úr Jézus és Szűz Mária rendkívüli segítségét megtapasztalhassuk!
Konkrét feladatunk lesz: “Imák nehéz helyzetben”, című imafüzetet fogjuk terjeszteni!
Szt. Pál apostolnak: a Kolosszeiekhez, a Tesszalonikaiakhoz és Timóteushoz írt leveleit fogjuk olvasni és élni!
Házi feladat szeptemberre és egész évben:
“VEDD ÉS OLVASD, ÉLD ÉS BESZÉLJ ISTEN SZAVÁRÓL!”