„(…) ítéletet hirdet a népeknek.
(Mt 12,18 és Iz 42,1b)”
„(…) olyan nép kapja meg, amely
megtermi gyümölcsét (Mt 21,43).”
Jézus tervei
1943-banNatália nővérnek [Kovacsics Mária Natália 1901-1992.] (Natália nővér iratainak kiadhatósága vizsgálat alatt [2012]. A magán-kinyilatkoztatás nem kötelező hittétel!) ezt mondta Jézus: „Anyám országát szeretném megkímélni, ha akad elegendő számú engesztelő lélek. Terveim vannak ezzel az országgal. Tartsatok bűnbánatot, engeszteljetek, nehogy eltörölni kényszerüljek ezt az országot. Meg akarok ugyanis könyörülni rajta. Azt akarom, hogy az engesztelés jó illata szálljon fel Szívemhez a magyar földről, és járja át az egész világot Anyám országát meg akarom tisztítani, áldani, és Szívemhez vonni. Ha a magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik, tisztelettel ejti ki Szeplőtelen Anyám nevét, bűnbánatot tart, és engesztel, eljövök, és kegyelemmel gazdagon felruházom őt. Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, az Én győzelmem. A magyar nép elnyeri tetszésemet, Édesanyám iránti tiszteletéért, és szeretetéért.” http://engesztelok.hu/profeciak-uezenetek/maria-nover-naploja/oldal-9

Mit kockáztatunk azzal, ha tévedtünk?
A teljes tévedés esete minden ügyben a legfontosabb kérdés! Tehát e feltételes nyomon haladva tegyük fel kérdéseinket: Milyen rossz ér minket majd akkor, ha elhittük Natália nővérnek e jelenését, annak felhívásai szerint cselekedtünk, és mégsem bizonyult igaznak, mert az a jelenés meg sem történt? Vagyis e lehető legrosszabb esetben mit is kockáztatunk? Tehát:
Bűnbánatot tartottunk és engeszteltünk és mégsem Magyarországról indult el Jézus győzelme!
A magyar nép megszűnt vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodott, tisztelettel ejtette ki a Szeplőtelen Szűzanya nevét, bűnbánatot tartott, és engesztelt, és mégsem innen indult el a Sátán letaszítása. Gondoljunk csak bele: „potyára” törekedtünk a jóra, már talán mi lettünk a föld legerkölcsösebb népe, és még csak be sem következett az amit „állítólag” Jézus mondott? Hát nem „borzasztó”, ez idő alatt maradhattunk volna olyan erkölcstelenek amilyenek voltunk! Ez – bár tréfásan hangzik – érdemes alaposan elgondolkodnunk, mert ez a valódi kockázatunk! Vagyis feltételezésünk hibás, mert rossz nem következhet be. Most pedig tisztázzunk egyéb fontos kérdéseket:

A legfőbb eszköz az engesztelés, kiengesztelődés
A kiengesztelődés folyamata bennem: Isten végtelen irgalmassága miatt bocsánatot kérek Istentől, legyőzve magamban a Gonosz súgását: Ekkora bűnt már Isten sem bocsáthat meg! – Isten a legnagyobb bűnösnek, így nekem is megbocsát – így kibékültem Istennel. Már képes vagyok másnak is megbocsátani – megbocsátok másnak, aki engem megbántott, legyőzve magamban a Gonosz súgását: Ne bocsáss meg neki, mert neked van igazad! Már képes vagyok bocsánatot kérni mástól, akit én bántottam meg – bocsánatot kérek a másiktól. Ha ez a személy ugyanezt teszi velem, akkor mindketten kiengesztelődtünk Istennel és egymással is, és Isten kegyelméből béke lesz a szívünkben Isten és egymás iránt is, vagyis teljesen kibékültünk egymással. Ez a folyamat a népek közötti viszonyban is igaz és érvényes!      A népek közti kiengesztelődés a politikánkba most kezd csak beépülni (Ld. később). Itt a szerető ember, Isten munkatársa. Meg kell értenie, hogy a kiengeszteletlenséget a Gonosz hogyan ültette el a két nép közé? Rá kell jönnie arra ki volt az, aki először hitt a Gonosznak? A többi ember hogyan került bele? (Pld. Sztálin miatt az ukrán nép halálra éheztetése után keletkezett, mindkét népre kiterjedt egymás elleni gyűlölet.) De a Gonosz patája mindig akkor lóg ki, ha megkérdezem azt is: A másik nép kisgyerekeit is tudom szívből utálni? Ha azt válaszolom, hogy nem, akkor már a jó út kezdetén vagyok, és ki akarok engesztelődni a másik néppel!
Isten mindent a szerető emberrel közösen akar tenni! Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, tehát képes az ember Vele együttműködni az Ő üdvözítő tervének végrehajtásában is. "Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson (2Pét 3,9)."”Most vizsgáljuk ezt szélesebb összefüggésében, a feltett kérdések fontossági sorrendjében haladva:

Lehetséges bibliai utalások
Ha egy ilyen lényeges dologban valóban megnyilatkozott a teremtő Jézus Natália nővérnek, akkor a Szentlélektől sugallt Bibliában is olyan utalásokat kell találni, amelyek ablakot nyitnak erre, ahogy a feltámadt Jézus „Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak (Lk 24,27).”
1. Előre tesszük a Natália nővérnek szóló részt, mely így hangzott: „(…) nehogy eltörölni kényszerüljek ezt az országot. Meg akarok ugyanis könyörülni rajta.”; „(…) úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: abűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, azÉn győzelmem. Az Új- és Ószövetségi rész pedig így szól:„Kiárasztom rá Lelkemet, és ítéletet hirdet a népeknek. (Mt 12,18 és Iz 42,1b)”„(…) szabadítsd ki a börtönbőla foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek.Én vagyok az Úr, ez a nevem! Dicsőségemet nem engedem át másnak, sem tiszteletemet a bálványoknak. (Iz 42, 7-8).” Ugyanis Jézus ítélkezik a népek felett (eltörli az országot, népet, vagy megkönyörül rajta), sötétségben a Gonosz által félrevezetettek ülnek, és az Övé a dicsőség, amely a győzelmét követi!
2. „Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: „Magamra esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövényét,utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra (Ter 22,15-18).” Mivel Izrael utolsónak tér meg, ezért ez a keresztényekre vonatkozik.
3. Egész Izrael utolsónak tér meg: „Nem szeretnélek benneteket tájékozatlanul hagyni, testvérek, e titok dolgában, nehogy egyéni véleményetekre hagyatkozzatok. A megátalkodottság csak részben érte Izraelt, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek, akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget az Írás szerint: Sionból jön a szabadító és eltörli Jákob gonoszságát (Vö. Iz 59,20). Ez lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket” (Vö. Iz 59,20). (Róm 11,25-27).”
4. „Amikor majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz a szőlőművesekkel? A gonoszokat a gonoszok sorsára juttatja, szőlejét pedig más bérlőknek adja ki bérbe, akik idejében beszolgáltatják a termést (Mt 21,40-41).”
„Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét (Mt 21,43).Nem hallgatott ugyanis a választott nép az Úr szavára, mely így szólt:
5. Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém (Kiv 19,5).” De mivel nem tartották meg ígéretüket ezért a Szűzanya és népe kapta meg (Ld. Mert 10. pontjának magyarázatát). Mi is a Szűzanya népe vagyunk.
6. A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett (Jel 12,17).”A választott nép Jézust nem ismerte el megváltónak, így ez az ablak is a keresztényekre nyílik.
7. A Jézus által kért engesztelés egyesíti a keresztényeket és a népeket: „(…) eggyé legyenek, és megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél (Jn 17,21-23). Ez győzi meg a világot arról, hogy Jézus Isten fia, és Ő mindenkit szeret. Így szorul ki a Gonosz a Világból.
8. Meg van írva a prófétáknál: ‘Mindnyájan Isten tanítványai lesznek’ {Iz 54,13}. Mindaz, aki az Atyát hallgatta és elfogadta tanítását, hozzám jön (Jn 6,45).” Ez is Jézus végleges győzelméről szól, csakúgy, mint az előző.
9. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. (Mt 16,18)”Ezt a hatalmat a keresztények kapták Jézustól, ami kell a Sátán letaszításához is.
10. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot (Mt 9,13).”, vagyIrgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot (Mt 12,7).”, vagy:„Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet (Oz 6,6).” Irgalmasság vagy szeretet nélkül nincs sem megbocsátás, sem népek közti kiengesztelődés. Miatyánk megbocsátásról szóló része (Mt 6,12). A választott nép ui. nem engesztelődött ki egyetlen néppel sem, akivel korábban haragban volt.
11. Abűnök eltörlése, a lelkek megszentelésecsakis az el nem ismert Jézustól jöhet (Ld. Zsid 10, 1-18).Ugyanis Jézus Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket (Zsid 10,14).”Ez is ablak minden keresztényre.

Miért pont Magyarországról?
Ha végig olvassuk megint Jézus terveit, akkor az erkölcsi felemelkedés és az engesztelés, mint feltétel természetes kérés Jézustól. Na de miért pont Magyarországról indul el, amikor más népek is Mária-tisztelők, más népek is felajánlották országukat a Szűzanyának?
Mert:
1. Szent István királyunk korona-felajánlása óta Mária Országa: Regnum Marianum vagyunk (Vö. 4.-nális ugyanez) ugyanis, annak a Máriának, annak az asszonynak a népe vagyunk, aki el fogja tiporni a Sátán fejét (Ter 3.15). „Ebben a megvilágításban az „asszony” győzelmében meg lehetett látni Mária különleges kiváltságát, Máriának a bűntől való teljes mentességét is.” – írja erről a Szent István Társulati Biblia-kiadás magyarázata.
2. A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett (Jel 12,17).”Sátán jobban félMáriától, mint Istentől, mert sokkal jobban szenved attól, hogy nem maga Isten, hanem az Ő alázatos szolgálólánya győzi le (Montforti Grignon Szent Lajos ‘Arany könyve’). Egy embertől szenved vereséget, akinek szolgálatát Lucifer megtagadta, mert engedetlen volt Istennek.
3. Amagyar szentek tetteikkel, imáikkal tartották meg Isten parancsait és tartottak ki Jézus tanúsága mellett. Kiemelném Szent MargitMagyarországért engesztelő életét, a stigmatizált Galgóczy Erzsébet életáldozatát ugyanezért. Valamint számtalan más személy (pl. Máhr Veronika +2014), akiknek a felajánlását az Úr fogadta el.
4. „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését (Kindelmannné Szántó Erzsébetasszonyhoz).”
5. „Később azt is hozzáfűzte a Szűzanya, hogy hazánkból kiindulva akarja Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni, minden népre és nemzetre kiárasztani.”(Ez is hazánkból indult el!)
6. „Szeretetlángom által, melyet most bocsátok a földre, a kegyelmi idők eddig még soha nem ismert korszaka kezdődik”(Szeretetláng. Lelki Napló, 1963. júl.).
7. Mindszenty József1946. január 25-én: «A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom.» 1946. augusztus 26-án Székesfehérvárott a Szűzanyának, mint a Világ Királynőjének ajánlotta fel Magyarországot. Engesztelésül hirdette meg a Boldogasszony Évét, ünnepélyesen nyitotta meg Esztergomban, 1947. augusztus 15-én, és ott elhangzott beszédében megígérte:„Október 8-át, Magyarok Nagyasszonyának ünnepét majd nyilvános ünneppé tesszük.”http://www.szozat.org/archivum/szozat_2010_10.pdf
8. Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől” – mondta Mindszenty bíboros. 2006. augusztus 20-án Erdő Péter bíboros örömmel jelenthette be a Szent István bazilikában: megvan (ma 1,6 millió). Teljesítve van Jézus tervének egyik feltétele!
9. Mindszenty József 1956. november 3.-i rádióbeszédében ezt mondja: „(…) egy nemzet sincs, amely ezeréves történelme során nálunk többet szenvedett volna.”(Vö. a következő ponttal.) Ugyanis a Gonosz tud legyőzőjéről, és azért okoz annyi szenvedést a magyaroknak, hogy földi tevékenységének idejét meghosszabbíthassa!
10. ASzűzanya Don Gobbiatyának, a Máriás Papi Mozgalom olasz vezetőjének is Jézus terveihez hasonló gondolatokat mondott 1981. augusztus 16-án, Szent István napján:„Isten már azzal kitüntette ezt a népet, hogy különleges tulajdonomba adta (Vö. Kiv 19,5) az államalapításnál. E korban pedig Szeplőtelen Szívem világraszóló békediadala kiváltságos szereplője lesz. Ti vagytok e sokat szenvedett magyar földön a Szeplőtelen Szívemből áradó fénysugarak. Most még sűrű sötétség vesz körül benneteket, és nagy veszélyben vagytok. Tárjátok ki az emberek szívét, hogy befogadják ajándékomat. Én a Szeretet Királynője vagyok. Ha az általam mutatott úton haladtok, képessé váltok arra, hogy legyőzzetek minden akadályt, amit Ellenfelem ma még elétek állít. Készítsétek elő a béke új korszakát, segítsetek a sok eltévelyedett gyermeknek visszafordulni az Úrhoz, mert az Atya nagy szeretettel vár Bennetket.
11. Pio atyapróféciája: "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!" A „sok szenvedés” utal arra, hogy a magyar vállalni fogja Jézus feltételét, amit a „terveiben” mondott.
12. Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek 2009. április 5-én egyházi jóváhagyást adott a Szeretetláng Lelki Napló kiadásához, és egyházmegyéjében, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapította a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalmat.
13. Mindig Jézust követi és segíti alázatos szeplőtelen Édesanyja: 1943-ban szólt Jézus Natália nővérnek és csak ezt követően, 1963-ban szólt Szűzmária Kindelmanné Szántó Erzsébet asszonyhoz segítségéről, a Sátánt megvakító „Szeretetlángról”, Jézus győzelme ügyében. Így az időrend is igazolja mindkét jelenés valódiságát!
14. Miután mindkét jelenés ugyanarról szól, ezért a Szentlélektől sugallt Bibliában talált lehetséges utalások is mindkettőt igazolják!

Elkezdtük a harcot
Jézus tervének megvalósítása már elkezdődött, bár részünkről nem tudatos a harc:
1. 2000-ben II. János Pál közölte: „a bocsánatkéréssel az a cél, hogy a keresztények megtisztítsák az emlékezetet, s megtörténjék a kiengesztelődés a keresztények és az egyház, illetve az emberiség között.” E bocsánatkérés után az első nemzet vagyunk, akik a kiengesztelődés útjára léptünk:
2. 2006. március 20-án a magyarok és szlovákok tartanak engesztelő imatalálkozót a felvidéki Bodollón. Erdő Péter bíboros, prímás Alojz Tkac kassai érsekkel közösen mutat be szentmisét és Szent István-ereklyét ad át a makranci templomnak.
3. 2006. június 29-én,szentmise a szlovák-magyar kiengesztelődésértaz esztergomi bazilikában.
Hadüzenetünk:
4. Mi úgy véljük: a keresztény értékeken alapuló politika a történelem folyamán immár sokadszor fogja megújítani Európát” – szögezte le Orbán Viktor 2012-11-17-én Madridban. (Ezt2013. április 15-én Bilbaoban a „Keresztény válasz az Európa előtt álló kihívásokra” c. konferencián még meg is erősítette.)
5.Orbán Viktornakaz Amerikai Népszava válaszolt azonnali, terjedelmes,őrjöngő cikkben.Ebből idézünk: „A ’keresztény’ alatt katolikust kell érteni, mert  a katolicizmust egyes pontokon reformáló ún. protestáns egyházak ugyanabból a gyökérből nőttek ki, és az anyaegyházukkal lényegileg azonos társadalmi nézeteket vallanak. A katolikus értékeken alapuló Európa soha nem megújulást, hanem vért, elnyomást, terrort, cenzúrát, jobbágysorsot, rabszolgaságot, a világnézeti szabadság, a tudomány, a művészet, az oktatás szabadságának felszámolását, sötét középkort, máglyákat, gettókat és fasizmust hozott Európának. Ez az ideológia minden alkalommal bebizonyította, hogy a vége totális diktatúra. Báránybőrbe bújt farkasok, papi ruhába öltözött gyilkosok ideológiája, akik uralkodni akarnak az országokon, népeken és államokon, hogy a földi hatalmat és minél több pénzt megszerezzenek, az embereket pedig rabigába hajtsák. Mindez ellentétes a kereszténységgel, Jézus Krisztus tanításaival, csaláson alapul, illegitim és antikrisztusi.” http://nepszava.com/2012/11/magyarorszag/orbannal-tor-europa-ellen-a-vatikan.html/comment-page- Tehát a Gonosz, a protestáns egyházakat épp úgy ellenségeinek tekinti, mint a katolikust!
6. És élesedett ellenünk a harc a demagógia (pl. kettős mérce, ki mint él úgy ítél, összemosás stb.) minden eszközével: az Európai Parlament, az IMF, a liberális baloldal szüntelen támadásaival, a baloldali politikusaink magyarellenességével, a gyűlöletvezér: Ron Werber ismételt hadba állításával stb. egészen napjainkig.
7. Devajona támadásokat miért Európa nem-keresztény képviselőitől kaptuk? Mert ők nem vetik alá magukat Istennek (vö. Jak 4,7) így a Gonosz felhasználhatja őket saját céljaira.

8.2013-06-27 Csúrog szerb – magyar kölcsönös államfői kiengesztelődés a vérengzésekért egyházi gyászszertartással. Ez az első politikus által kezdeményezett kiengesztelődés!

Működés
Tudatosodjék legalább most (!), hogy mi ellenünk, magyarok ellen MÁR ezer éve harcol a Gonosz, hogy földi tartózkodását meghosszabbítsa, akinek ezért mi vagyunk a főellenségei! Eszméljünk hát és szálljunk szembe Vele! Vessétek alá magatokat az Istennek, szálljatok szembe a Sátánnal, és elfut előletek (Jak 4,7)”Bűnbánattal, engeszteléssel,ahogyan Jézus mondta Natália nővérnek!De a bűnbánathoz és az engeszteléshez is kegyelem kell, sőt legyen még elegendő számú lélek is! De hogyan lesz ahhoz elegendő, ami Jézus terveihez kell, mikor a Sátán kiemelten a magyar emberek jellemét és erkölcsét rombolta és rombolja ma is? Fő alapelve, hogy minden magyar legyen ugyanabban bűnös, ha csak különböző mértékben is, csak azért, hogy mindannyian bűnben maradjanak! Mégis nekünk kell kérni a kegyelmet, hiszen Jézus megígérte – ahogy idéztük: „kegyelemmel gazdagon felruházom őt”.
Öntudatra ébredt népünk erkölcsi felemelkedésének szükségességét felismerve, elszenvedett múltjának értékeiből táplálkozva, egyre nagyobb hittel és lelkesedésselveti bele magát a szeretettel folytatott, egyre több népet magával ragadó engesztelésbe. Ennek folyamán, a határainkon túli magyaroknak, a Szűzanya által kért: az emberek szívét szeretettel kitáró közbenjáró szerep jut arra, hogy a Szentlélek szeretetének vakító fényével (Szeretetláng) megvakítsa a Gonoszt, s leplezze le az általa keltett bűnöket. Így mutatva rá arra, hogy a Gonosznak bedőlt embernek – amilyenek addigra mi magyarok is jórészt csak voltunk – elegendő, ha bűnbánattal fordul a végtelenül irgalmas Jézushoz. Így szabadulhat meg tetteinek következményétől: a Pokoltól, és ismét tiszta lesz. Feleslegessé lesz tehát a népeknek elkövetett bűneik miatt vádolniuk egymást, mert akkorra már Istennel és egymással is folyamatosan kibékültek. Erre eleinte mi fogunk szeretettel rámutathatni más népeknél közbenjárva, mint az a nép, aki ezt már a saját bőrén „megbűnhődte”! Később e népek – gazdagodva saját tapasztalatukkal – folytatják az engesztelést. Végül pedig Jézus irgalmasságába (Faustyna nővér) vetett hit növekedése által más vallású népek is egymással kiengesztelődve csatlakoznak: „Az emberiség nem talál békét, míg irgalmam forrásához nem folyamodik” (Faustyna naplója 699).

Ahogy kiengesztelődött két ország, majd több, úgy az érdekeik szerinti: hatalmi, gazdasági, pénzügyi, stb. folyamataik is könnyen rendeződnek. Az egész Világra kiterjedve pedig a globális elnyomó hatalmak is felszámolódnak! Ahogy ugyanis egyre inkább kiszorul a Gonosz a lelkek befolyásolásából, úgy veszti el valódi hatalmát is a Világ felett. Ahhoz, hogy ez gyorsan megtörténjen, minden engesztelőnek a legtöbb imát és szenvedést az Egyház legfőbb ellenségeinek a megtéréséért, vagyis megmentéséért kell felajánlania!

Történelmünk minden sora eközben átértékelődik: többé nem sajnáltatjuk magunkat, hanem öntudatra ébredve szerető lelkesedéssel felajánljuk Jézusnak összes szenvedésünket, mint legnagyobb ékünket, iránta való viszont-szeretetből, megköszönve a nekünk adott megpróbáltatásait és kegyelmeit az együttmunkálkodásra! Sőt felajánlhatjuk a Mennyei Atyának Jézus szenvedéseivel együtt is a lelkek mentésére.

Az örömteli együttmunkálkodás Istennel újabb jó gondolatokat szül, amik egy szebb történelem lapjaira engednek betekintést, ahogy Natália Nővérnek engedte meg Jézus 1943-ban, a már idézett jelenés végén: Akkor bemutatta nekem Jézus Magyarország és az egész világ reményteljes jövőjét. „Magyarország engesztelésért kész vagyok az egész világon könyörülni!”Vagyis Jézus tervei számunkra megtisztelők, lelkesítők, mert teljesül Nemzetünk imája:

„Hozz reá vígesztendőt!”
És a Világ számára is azok!

HÁLA ÉS DICSŐSÉG ISTENNEK!
Budapest, 2014-07-19