2010. augusztus 7., szombat

Nagyfalui üzenet, 2010. augusztus

“…Szeretteim! Ebben a hónapban a Gondviselő Istenről akarok beszélni nektek….”‘
2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –AUGUSZTUS

”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)

71. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk.12-13-14; Lk.1,39-56; Mt.7,24-29) 

Havi mottó:„Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk.23,46)

Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy minél többen megismerjék a mennyei Atya nagy Szeretetét!

Konkrét feladatunk: törekedjünk minden nap megörvendeztetni egy konkrét jócselekedettel a mennyei Atyát!!!

Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 augusztusában
Szeretteim! Ebben a hónapban a Gondviselő Istenről akarok beszélni nektek.

 Isten, a legjobb Atyaként gondoskodik az anyag-, növény-, állatvilág-ról, az emberről, a nemzetekről és az egész világról. Isten a világot nemcsak megteremtette, hanem fenntartja és a célja felé vezeti. A Gondviselő Atya mindent az Ő dicsőségére és a ti javatokra fordít. Isten a kicsiket is fel tudja használni Terve megvalósításában. Gondoljatok a prófétákra, Máriára, Józsefre és az apostolokra. Isten Akarata és engedélye nélkül semmi sem történik ezen a világon. Isten, még a rosszat is azért engedi meg, mert abból is valami jót tud kihozni. Gondoljatok az egyiptomi József történetére, a zsidók fogságára, Péter apostol tagadására, Tamás apostol hitetlenségére és a keresztények üldözésre. Izajás próféta által, ezt üzente nektek az Atya: ‘az anya megfeledkezhet a gyermekéről, de én sohase feledkezem meg rólatok‘.

Arra kérlek titeket ne higgyetek a vak véletlenben, a megváltoztathatatlan jövőben, de abban sem, hogy Isten nem törődik a világgal.

Tudnotok kell azt, hogy Isten minden embert az üdvösségre teremtett. Minden megteremtett ember számára el van készítve a hely a Mennyben. Ha komolyan együtt dolgoztok az Atyával, egészen biztos, hogy az örök boldogságba juttok. Ha komolytalanok vagytok az Atya kéréseivel kapcsolatosan, akkor a tisztítótűz vár rátok. Ha életetek utolsó pillanatában is ellenálltok az Atya ölelő karjainak, akkor Ő a szabadságotokat tiszteletben tartva, a poklot engedi meg nektek.

Életetekben óvakodjatok a végletektől! Egyesek mindent Istenre bíznak! Mások mindent ők akarnak megtenni! Helyesen bíztok a Gondviselő Istenben, ha úgy imádkoztok minden nap, mintha minden Istenen múlna, ugyanakkor úgy dolgoztok, mintha minden rajtatok múlna. Erre mondjátok ti azt: segíts magadon és akkor az Isten is megsegít!

Ne legyetek irígyek a világban lévő bűnösökre, mert ők csak látszólagosan boldogok. Valójában nincs békéje az istentelen embernek! Az igazak a szenvedések közepette is boldogok, mert az örök élet felé tart az életük. Ha erről meg akartok győződni, olvassátok el a 37. Zsoltárt az igaz és a bűnös ember sorsáról. A Gondviselő Isten azért engedi meg nektek a bűnt, mert, szabadnak teremtett benneteket! Felelősséggel dönthettek a jó és a rossz között! Isten türelmesen vár, amíg belátjátok, a jónak jó és a rossznak rossz következményei vannak. Isten a ti jó vagy rossz döntéseitek alapján fog megítélni titeket!! Bűnbánatotokkal megsemmisíthetitek Isten Igazságos ítéletét!

Arra kérlek titeket, ne bízzatok a földi mulandó vagyonban, evilági sikerben, pillanatig tartó bűnös élvezetben. Ne bízzatok feltétel nélkül se önmagatokban, se az emberekben. Gondoljatok arra, ti esendők vagytok, az emberek pedig, hol mellettetek, hol ellenetek vannak. Elsősorban Istenben bízzatok, azután azokban az emberekben, akik Istennel élnek, és akik rászolgáltak a bizalmatokra.
Isten útjai sokszor kifürkészhetetlenek, értelem felettiek. Istent csak akkor értenétek meg, ha ti Isten lennétek! Isten tetteit sok esetben nem megérteni, hanem megélni kell!
Miért engedi meg Isten számotokra a szenvedést? A szenvedés hozzátartozik a földi életetekhez és Jézus követéséhez. Isten a szenvedés által megtisztít benneteket, amint a vihar megtisztítja a fákat a száraz ágaktól. Ha Istenre hagyatkozva élitek meg a testi betegségeket, a lelketeket egészségessé teszi. A szenvedés által engesztelhettek: önmagatokért, családotokért, az egész emberiségért. A szenvedésben világosan látjátok, hogy valójában mi van a szívetekben és a testvéreitek szívében. Isten megedz, megerősít titeket a keresztek által. Azt szoktátok mondani: a súly alatt nő a pálma! Aki a Földön csendesen és türelmesen éli meg a purgatóriumát, odaát biztos nem lesz része benne.
Mit tegyetek életetek nehéz, érthetetlen helyzeteiben? Legyetek türelmesek a szenvedésben! Nyugodjatok meg Isten Szent Akaratában! Tanuljatok meg gyermeki lelkülettel az Úrra hagyatkozni! Életetek hullámzó tengerén kérjétek Isten segítségét! A mélységek fölött járva csak Jézusra nézzetek! Higgyétek el, az Istent szeretőknek minden a javukra válik! Isten soha, senkinek nem ad nagyobb keresztet, csak amennyit elbír! Életetek nehéz helyzeteiben tanuljatok meg az Isten segítségére nézni, ne csak a keresztre. Tudnotok kell, Isten minden szenvedésben veletek van, bennetek van és megvigasztal titeket. Jól jegyezzétek meg: egyetlen szerencsétlenség van a világon, a meg nem bánt bűn és nem a szenvedés! Soha ne feledjétek el Isten Gondviselése mögött az Ő Jósága, Szeretete és üdvőzítő szándéka van! Ezt vegyétek észre életetek minden helyzetében. Megáldalak titeket az Istenre való ráhagyatkozás gyermeki lelkületével!”
Házi feladat augusztusra:
„LEGYEN A NAPI IMÁNK: MENNYEI ATYÁM MÚLTAMAT IRGALMADBA, JELENEMET SZERETETEDBE ÉS A JÖVŐMET ISTENI GONDVISELÉSEDBE AJÁNLOM!!!


Előretekintés 2010 szeptemberére:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy a hierarchikus és karizmatikus személyek kölcsönösen fogadják el, értékeljék és szeressék egymást!
Konkrét feladatunk lesz: vizsgáljatok meg minden üzenetet és a jót tartsátok meg!!!

Fr. Csilik János: Eugénia anya élete

“…1980-ban négy szerzetesnővérrel megalapították az „Egység Krisztusban az Atya felé” rendet, amelyet 1988-ban jóváhagyott az Egyház! 1989-ben, egyházi jóváhagyással, három nyelven is kiadták a mennyei Atya üzenetét…”
EUGENIA ELISABETTA RAVASIO NŐVÉR (1907-1990)

Eugenia nővér a XX. század egyik legnagyobb prófétája, az Egyház megújulásának egyik hírnöke. Ő világosság volt, amelyet a mennyei Atya ajándékozott az egész emberiségnek. San Gervasio d’Adda-ban született (mai neve Capriate San Gervasio), Bergamo tartomány egyik településén, 1907 szept. 4-én, egyszerű földműves családban. A gyermek négy évesen még nem beszélt és nem tudott járni. A mélyen vallásos nagyapa, Piero, elhatározta, hogy elzarándokol a Szűzanya Varese-i kegyhelyére, hogy ott könyörögjön kis unokája gyógyulásáért. Abban az órában, amikor a nagyapa megérkezett a kegyhelyre, a kislány otthon „egy csodálatos szép Hölgy” segítségével felült és felöltözött. Ezután odament a szüleihez. Ők, a történteket csodaként fogadták, megrendülve és nagy örömmel adtak hálát a Szűzanyának. Amikor a szülők nem sokkal a gyógyulás után magukkal vitték a gyermeket ugyanarra a helyre hálát adni, a Mária-szobrot megpillantva így kiáltott fel: „Ez a Hölgy öltöztetett fel engem odahaza!” Az általános iskola elvégzése után 20 éves koráig, Eugenia szövődében dolgozott. Ezután belépett egy francia missziós szerzetesrendbe, az Apostolokról nevezett Miasszonyunk Kongregációba. 1932-ben (25 éves korában) abban a rendkívüli kegyelemben részesült, hogy a mennyei Atya többször megjelent és üzeneteket adott neki! Az illetékes püspöke, Alexandre Caillot tíz évi alapos vizsgálat után (1933-43) a következő eredményre jutott a nővér személyét és az üzenetek tartalmát illetően: „Legjobb tudásom és lelkiismeretem alapján az Egyház előtti felelősségem teljes tudatában kijelentem: ezeket a tényeket kizárólag természetfölötti, isteni befojással magyarázhatjuk logikusan és kielégítően!”

Eugenia nővér a kolostorban sok nehézséggel találkozott. Abban erősödött meg csalódásai közepette, hogy mindenkinek önmagáról kell számot adnia Istennek! 1935-47 között, 28 évesen, a kongregáció generális Anyjává választották meg. Kezdeményező képessége, javaslatai mélyreható változásokat eredményeztek az egész rendben. Megújította, megelevenítette a nővérek életét. E 12 év alatt több mint 70 központot alapított – korházzal, iskolával, templommal, Afrika, Ázsia és Európa különböző részein. Eugenia nővér elsőként fedezte fel a lepra gyógyszerét! 1939-41 – ben megtervezte és létrehozta Elefántcsontparton a „Leprások városát”. Életének első felében (40 év) szinte teljesen egyedül képviselte a mennyei Atya szeretet művének az ügyét. Míg életútjának első felét a „világosságban” járta, a második felében szembenállással, elutasítással, rágalmakkal, „lelki sötétséggel” találkozott. 1980-ban négy szerzetesnővérrel megalapították az „Egység Krisztusban az Atya felé” rendet, amelyet 1988-ban jóváhagyott az Egyház! 1989-ben, egyházi jóváhagyással, három nyelven is kiadták a mennyei Atya üzenetét, egy könyben amelynek a címe: „A mennyei Atya szól szeretett gyermekeihez”! Eugenia nővér 1990 aug. 10-én tért haza a mennyei Atyához. Tíz év adatott a nővéreknek, hogy Eugénia Anyával és „mesterükkel” a „mennyei Atya iskolájába” járjanak. Jelenleg a küldetésük a mennyei Atya Végtelen Szeretetének a hírdetése az üzenetek által. A nővérek megtapasztalják a testi- lelki gyógyulásokat, megtéréseket, amelyeket a mennyei Atya bőségesen ad Eugenia nővér közbenjárása által. Őt mennyei fényben ragyogva látták. Értésükre adta, hogy megörvendeztetik a mennyei Atyát, amikor az üzeneteit olvassák, élik és terjesztik. Eugenia nővér karizmája abban áll, hogy megvalósítsa az egységet, hogy az egész emberiség „egyetlen családot alkosson, amelynek a Feje, a mennyei Atya!!!” Figyelmeztető az a tény, hogy a mennyei Atya 1932-ben, latinul, Eugenia nővér számára teljesen ismeretlen nyelven diktálta le az üzenetet. Eugenia nővér személyesen a mennyei Atyától kapta a megbízást, hogy Szeretetének az üzenetét eljutassa az emberekhez. A mennyei Atya nagyon sok kegyelmet ígért azoknak, akik egyre jobban megismerik, megszeretik Őt és terjesztik üzenetét.

Alexandre Caillot, a helyi püspök tanúbizonysága Eugenia nővérről. Az első bizonyosság, amelyre a vizsgálat során fény derült: Eugenia Anya szilárd erkölcsi magatartása. Eugenia nővér hősiesen gyakorolta az erényeket: az engedelmességet, alázatot, türelmet, egyszerűséget. Feladatát a lelkek, a rendje és az Egyház iránti nagy szeretettel végezte. Noha iskoláztatása hiányos volt, mégis átlagon felüli az intelligenciája. Utasításai világosak, pontosak és nagyon konkrétak voltak. Személy szerint ismeri 1400 leányát, azok képességeit és erényeit. Élete kiegyensúlyozott. A szuggerálhatóságról és a befolyásolhatóságról alkotott hipotézisek megdőltek a vizsgálat során. Eugenia nővér küldetésének célja: mindenkivel megismertetni a Mennyei Atyát, tiszteletét minél szélesebb körben előmozdítani.

Ki a mennyei Atya az üzenetek alapján? „A Szeretet óceánja! Ajándékozó, jóságos Atya! Boldogan fogadja vissza megtért gyermekeit! Ő mindent, szeretetből, teremtményeiért teremtett. Fájnak neki a hálátlanságunk, szeretetlenségünk, bűneink. Úgy beszélhetünk vele, mint a legjobb Édesapánkkal! Gyönyörűsége az emberek fiaival lenni. Ő szentté akar tenni bennünket. Csak akkor büntet, szeretetből. ha minden figyelmeztetését hiába vettük”.
Mit kér a Mennyei Atya? „A papok beszéljenek róla! Végezzenek lelkigyakorlatokat vele kapcsolatosan. Napi fél órát beszélgessünk Vele! Évente legalább egy napot szenteljünk a tiszteletére, augusztus 7-ét vagy augusztus első vasárnapját. Törekedjünk Jelenlétében élni, Őt minden nap megörvendeztetni. Atyai trónját a tiszta szívekben akarja felállítani. Egyetlen nagy családot alkossunk a Földön, mint egy szerető Atyának, szeretett gyermekei. Ő bűneink ellenére szeret minket, hiszen teremtményei vagyunk! Akik megismerik, megszeretik, tisztelik a mennyei Atyát és másokat is erre vezetnek, azokat bőségesen megjutalmazza. A mennyei Atya kijelentése: ha 2000 éve tiszteltek volna, ahogy kértem sok gyermekemtől, már felszámolódott volna a világban a pogányság, bálványimádás, hitetlenség, közömbösség, a bűn és eljött volna az Új Világ, az igazi boldogság a Földre!” Amióta megismertük Eugenia nővér által kapott üzeneteket, mindegyik hónap elsővasárnapját a mennyei Atyának szenteljük és Róla elmélkedünk! Elhatároztuk, ahol csak lehet beszélni fogunk a mennyei Atya határtalan Szeretetéről, mondva: „Ne félj! Az Isten szeret téged!”

A MENNYEI ATYA ÜZENETE 1. Füzet

A MENNYEI ATYA ÜZENETE 2. Füzet

Böjte Csaba: Gyere, építsük fel Szűz Mária csodaszép kertjét Csíksomlyón!

Olyan jó lenne, ha Csíksomlyón építhetnénk egy csodaszép kertet a Boldogságos Szűzanya tiszteletére. Egy olyan kertet, melyben Mária kézen foghatja a hozzá zarándokolókat, és a maga életútján hosszanvezetve tanítaná, vigasztalná, bátorítaná, hogy Szent Fiát követve mi is célba érjünk, és már itt, ezen a Földön boldogok legyünk.

Ezért arra kérem azokat, akik számára fontos, hogy Csíksomlyón a Szépszeretet Anyjának legyen egy imádkozásra, találkozásra alkalmas kertje, hogy segítsenek nekünk kitalálni, megtervezni és megépíteni ezt a kertet. Csíksomlyón a Szent István otthonunk mögött egy két hektáros szép fekvésű terület van, ezt szeretnénk átépíteni és a Napba Öltözött Anyánk tiszteletére szentelni.

Tudatában vagyok annak, hogy egy ilyen méltó emlékhely kialakítása sok időbe, energiába kerül, de valahol el kellene indulnunk, ezért most aug. 15. és 21. között egy lelkigyakorlatos munkahetet szervezünk a Szent István otthonunkban. Nagy szeretettel hívom azokat erre a hétre, akik szeretnének velünk együtt gondolkozni, imádkozni, dolgozni, hogy Mária otthonát a saját szíveinkben is, de a térben is, itt Csíksomlyón elkezdjük felépíteni. Nagyboldogasszony napján, aug. 15.-én reggel nyolc órakor a kegytemplomban kezdenénk szentmisével, majd a reggeli után ismertetnénk a feladatokat és megpróbálnánk azokat leosztani. Naponta lenne két elmélkedés Mária életéről. Elképzelésem szerint a jelenlevőket 15 csoportba osztanánk, mivel 15 állomása, udvara lenne a Máriás kertünknek, és minden csoport egy-egy udvart és az oda vezető utat kellene elkezdje szépen megterveznie, kiépítenie.

Az én javaslatom a következő lenne:

1. A találkozás udvara: Máriát felkeresi Gábor angyal a jó Isten nevében.

2. A szolgáló szeretet udvara: Mária találkozik Erzsébettel és Magnificatot énekel.

3. A születés udvara: Betlehemben Mária életet ad Szent Fiának.

4. A bujdosás udvara: Mária családjával Egyiptomban bujdosik.

5. A játék udvara: Mária csodálattal nézi a pajtásaival játszó Jézuskát.

6. A keresés udvara: a szent Család keresi a 12 éves elveszett fiát.

7. A Názáret-udvar: virágos, zöldséges kert, állatok, gyümölcsös.

8. A munka udvara: Szent József a kis Jézussal együtt dolgozott.

9. A kánnai menyegző udvara: Mária részt vesz Szent Fiával a lakodalmon.

10. A Jézusra figyelés udvara: Mária hallgatja a hegyi beszédet.

11. A megváltás útja: szeretnénk a keresztutat bekapcsolni Máriás kertünkbe.

12. Magyar népünk udvara: Szent István felkínálja koronáját Nagyasszonyunknak.

13. Imádság udvara: a kolduló barátoktól megtanultuk a rózsafüzér imádságát.

14. A jelenések udvara: Mária számtalanszor megjelent számunkra.

15. Önfelajánlás udvara: II. János Pál pápa a világot felajánlotta Máriának.

Természetesen minden jó ötletet, gondolatot nagyon szívesen veszünk, várunk. Azt szeretnénk, ha nem csak egy kis jelképes kertet építenénk, hanem egy olyan kertet, melyben az ide látogatok élete megváltozna, Istennel és az ö drága édesanyjával, a ma is köztünk élő Máriával való viszonya elmélyülne, kibontakozna. Azt szeretném, ha az egyes udvarok, mint kisebb – nagyobb oázisok le lennének határolva, cserjékkel, fákkal körülültetve, a meditáló emberek számára padokkal fel lenének szerelve. Milyen jó lenne, ha a kertet legalább ezer rózsatő és sok-sok más virág, cserje, fa tenné széppé, otthonossá. A növények az egyes udvarokat lehatárolnák, a zarándokoknak lehetőséget adnának arra, hogy csendes csoportokban elmélyüljenek, befelé forduljanak. Az egyes udvarokat összekötő sétányok funkcionálisak, és szépek kellene legyenek.

A lelkigyakorlatba be lehet fizikailag is kapcsolódni, beköltözve a Szent István kollégiumba, de azokat is szívesen várjuk, akik Csíkszeredából, vagy a környékről bejárnak. Aki nem tud személyesen jelen lenni, a Mária rádión keresztül is velünk lehet. Minden reggel nyolc órakor és este hatkor élő adásban egy-egy órára fogunk jelentkezni, szentmisékkel, sok szép Máriás verssel, személyes tanúságtétellel, rózsafüzér imádsággal. A www.magnificat.ro honlapon keresztül is nyomon követhetik a lelkigyakorlatunkat.

E szép álom megvalósulását akár imádsággal, vagy néhány rózsatővel, facsemetével, vagy anyagi adományokkal segítheted. Gyere és építsük fel a Szépszeretet Anyjának, Máriának csodaszép kertjét Csíksomlyón!

Szeretettel,
Csaba t.