2012. április 16., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Az Én maradék Egyházam az a két tanú, akikre a Jelenések Könyve utal

2012. április 15., vasárnap, 19:16

Drága szeretett leányom, tisztában vagyok azzal, hogy ezek közül az üzenetek közül néhánynak nem sok értelme lesz számodra, de neked meg kell bíznod Bennem, és tudnod kell, hogy Nekem ki kell nyilatkoztatnom a Jelenések Könyvének a tartalmát, hogy a lelkek megtudják, mire számíthatnak ezekben az időkben.
A kicsinyhitűekhez szólok, akik elfogadják a neked, ezen prófétának adott Szavamat: tudnotok kell, hogy az alázat és a vágyakozás, amely az Irántam való tiszta szeretetből született, közelebb hozott benneteket Szentséges Szívemhez.
Ti vagytok az Én maradék Egyházam. Ti vagytok az Egyház, amelyre a Jelenések Könyve utal.
Ti vagytok az asszony szüleménye, aki fiúgyermeket szült, és akit kiűztek a pusztába, ahol majd el lesztek különítve, de majd egyként egyesülni fogtok, hogy hirdessétek Szent Szavamat, és hogy az Evangélium igazságát prédikáljátok.
Az asszony az Én igaz Egyházamat szüli, az Én hűséges nyájamat, amelyet a Hamis Próféta nem tud majd félre vezetni.
Benneteket, az Én Egyházamat, 1260 napra a pusztába fognak űzni, ahol majd menedéket találtok. De a Szentlélek ajándéka által, Szeretetem gyümölcsével fognak táplálni benneteket.
Az Én Keresztény Egyházam hűséges tagjai lesznek azok - beleértve felszentelt szolgáimat és mindazon követőimet is -, akik elutasítják a Hamis Prófétát, és akiknek egyben kell tartaniuk Egyházamat.
Ti titokban fogtok tisztelni Engem, mert a Hamis Próféta uralma alatt a Szentmise a felismerhetetlenségig meg fog változni.
Ti vagytok az Én igaz követőim, és a Mennyország minden kegyelme kiárad értékes lelketekre.
Mennyire szeretlek benneteket gyermekeim, és ti mennyire enyhítitek Szenvedéseim! De mennyi fájdalom van a Szívemben azon követőim miatt, akik nem lesznek hajlandóak hallgatni Rám.
Ők, a Hamis Próféta hálójába kerülnek, a sötétségbe, és Én nem tudom megmenteni őket.
Saját akaratuk által arcul fognak ütni Engem.
Maradék Egyházamnak terjesztenie kell az Igét a többi gyermekem számára, beleértve azokat is, akik egyáltalán nem ismernek Engem.
Nektek, az Én Maradék Egyházamnak, hirdetnetek kell próféciáimat és Szent Szavamat azoknak, akik nem keresztények, vagy akik nem ismerik a Tízparancsolatot.
A ti feladatotok annak biztosítása, hogy olvassák és megértsék a Szent Bibliát.
Rajtatok fog múlni, hogy tájékoztassátok a világot a Jelenések Könyvében található pecsétek teljes jelentéséről, melyeket az Irgalmasság Máriáján keresztül nyilatkoztatok ki.
A Két Tanú a Jelenések Könyvéből:
Ti, követőim, egyike vagytok annak a Két Tanúnak, amelyekre a Jelenések Könyve utal, és akiket a Mennyország védelmezni fog.
Szavamat, mint egy hullát félredobhatják, amelyet nektek, a Maradék Egyházamnak adok, de az Én Szavam sohasem fog megsemmisülni.
A két tanú közül a második, a zsidók lesznek.
A két gyertyatartó: az Én Keresztény Egyházam, a hagyományos és az igaz Egyház, és azok a követőim, akiket a Hamis Próféta majd félre fog állítani.
A két olajfa: Izrael Ó és Új Jeruzsáleme.
Ők, a zsidók, tudni fogják végre, hogy Én vagyok a Messiás, az igazságról szóló prédikálásaikat pedig szintén elvetik majd, és a Hamis Próféta meg az Antikrisztus kidobják őket, hogy elrothadjanak, akár egy hulla. De ez a választott nép most sem fog elpusztulni.
Mindkettő legyőzöttnek fogja magát érezni, de ez nem így lesz, mert ti fogjátok megalkotni a többi vallással egyetemben az Igaz Egyházat, az Új Jeruzsálemet, amely a hamuból fog felemelkedni.
Ti túl fogjátok élni a szörnyű monarchiát, amely a Hamis Próféta és az Antikrisztus vezetése alatt keletkezik, akik majd mindketten a tüzes tóba vetetnek, ami maga a Pokol.
Ez az üldöztetés nem fog sokáig tartani, és ti nagy erőt fogtok kapni, és védelemben fogtok részesülni.
Segítséget fogtok kapni, és sok vezető fog közületek kiemelkedni, hogy átvezessenek benneteket ezen az időszakon.
Sokan közületek szentek lesznek az Én Új Paradicsomomban, és mivel segítettek Maradék Egyházam felépítésében a Földön, az Új Ég és Föld idején, amely Második Eljövetelem után jelenik meg, együtt fognak uralkodni Velem.
Azoknak közületek, akik nem Velem tartanak, egy nagyon rövid döntési idő lesz adva.
Ti vagy a Hamis Prófétához fogtok tartozni, és Ellenem lesztek, vagy Mellém álltok.
Ha az elsőt választjátok, akkor a lelketeket ellopja majd a Csaló. Keményen hangzik, de ez az igazság.
Jelenlétem bizonyítékát Isten minden gyermeke meg fogja kapni a Nagyfigyelmeztetés alatt.
Imádkozzatok, hogy elfogadjátok majd az igazságot, hogy ezt követően már ez, hogy: „Én vagyok a ti szeretett Jézusotok, aki az égből hív benneteket, szemeitek megnyitására, hogy látni tudjatok, és hogy úgy tudjatok hallgatni, hogy hallani is tudjatok” - mielőtt még túl késő lenne.

Szeretett Jézusotok

Kereszténység és materializmus összehasonlítása

Barsi Balázs ferences szerzetes prédikációja az Irgalmasság ünnepén Vecsésen 2012. április 15-én

Márton által Dejtéről 2012. április 15-én

Gyermekeim!
     Isten irgalmas és jóságos szeretetéből jövök közétek. Kérlek, fogadjátok anyai áldásomat. Ahogyan csak egy anya tudja megölelni szeretett gyermekeit, úgy ölellek meg benneteket. Isten szeretetből teremtett benneteket. Ezért lelketek kincséből ajándékozzátok a jót, melyet a szerető Atya lehelt belétek. Nézzétek a földet, mennyi virág ékesíti, melyek szépséget és kellemes illatot árasztanak maguk körül. Ti is arra lettetek teremtve, hogy jóságot osszatok szét, magasztaljátok és dicsőítsétek Urunkat. Bizonyítsátok be a világnak, hogy nem a bűn, hanem az irgalmas szeretet teszi szebbé a világot. Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.

VISSZATEKINTÉS 2012 MÁRCIUSÁRA

Mire tanítottak az Égiek bennünket?

"- Ismerjétek fel azt, hogy Isten is és a gonosz is létezik! Nektek csak az Isten Szavát kell követni, ha a Mennybe akartok jutni!"
"- Tanuljatok meg az utolsó időben radikálisan harcolni, amikor a gonosz támad titeket!"
-" Legyen lelkivezetőtök, akire hallgattok, mert Isten általa az üdvösségeteket akarja! "
-" Minden nap kérjétek a lelkek megkülönböztetésének kegyelmét, hogy világosan lássátok meg, hogy mi van Istentől  és mi a gonosztól! Meg kell tanuljatok csak Isten Hangjára hallgatni, amely megegyezik a Szentírás és az Egyház tanításával."
-" Ha Jézus van a szívetekben, akkor ne féljetek , mégha  a gonosz tombol is körülöttetek."
-" Bármilyen fizikai vagy lelki szenvedést megenged az Úr, tanuljátok meg elfogadni, felajánlani, azaz, értékesíteni az egész emberiség javára!"
-" Az engesztelés azt jelenti: LÉLEKMENTÉS. Minden imátokat, böjtötöket jócselekedeteket, és felajánlott életeteket tegyétek Isten Kezébe, hogy senki ne kárhozzon el, hanem mindenki üdvözüljön."
-" Ne felejtsétek el, a gonosz karmai közül és a tisztítótűzből kiszabadított lelkek, Isten után nektek is hálásak lesznek az Örökkévalóságban."
-" Tudnotok kell, az Égiek csak azokon segíthetnek, akik kérik a segítségüket! Ők tisztelik a szabad akaratotokat."
-" Isten azért teremtett titeket, hogy igazi engesztelőkké váljatok önmagatok és az egész emberiség érdekében!"
-" Minden reggel mosolyogjatok és Istent dicsőítve menjetek előre. Meglátjátok, a gonosz elfut előletek!"
-" Amikor nehézségeitek vannak, gondoljatok arra: Mi veletek vagyunk és győzelemre segítünk titeket!"
-" Legyen nyitott a szívetek az Égiek előtt, hogy bármit kivehessenek onnan és bármivel, bármikor megajándékozhassanak titeket. Vigyázzatok! A gonosz előtt mindig zárva tartsátok a szíveteket!!!"
-" Ha a félelem úrrá lesz a szívetekben, Jézus Vére által és Mária Könnyei által kötözzétek meg a félelem szellemét és dobjátok a pokol tüzére. Így harcoljatok minden ördögi megkötözöttség ellen, néven nevezve a szellemeket!"
-" A családotok, a lelki közösségetek felé  és minden nyitott, jóakaratú ember felé gyakoroljátok a missziós lelkületet!"
-" Az utolsó időben, az irgalom idejében, amelyben éltek, a legfontosabb feladatotok: a lelketek és a lelkek megmentése. EZ AZ ENGESZTELÉS!!!"
-" Nagyon sokat imádkozzatok a papokért! Nagyon sok lélek megmenekülése vagy eltévelyedése tőlük is függ!!!"
-" Azok az Istennek tetsző engesztelő nők, akik a papokat megőrzik a jó Isten közelében és a hivatásukban! Azok a nők, akik Istentől és a papi hivatásuktól elszakítják a papokat, velük együtt boldogtalanná válnak!"
-" Akik minden nap Igent mondanak Isten Akaratára, képessé válnak arra, hogy a lelkek sokaságát levegyék a gonosz szekeréről és Isten szekerére tegyék azokat!"
-" Mindazok a hangok, amelyek lehangolnak, elkeserítenek, Isten ellen hangolnak... azok a gonosztól vannak. Mindazok a hangok, amelyek a jóra bátorítanak, biztatnak, reményt adnak, azok a Szentlélektől vannak!!!"
-" Örülnötök kell, mert megtanultátok azt, hogyan kell a gonosz csapdájából kiszabadulni. Mindazok a személyek, akik használják a szabadító imát, komolyan böjtölnek, szabadító miséket ajánlanak fel és hittel használják a szentelményeket ( szenteltvíz, olaj, kereszt), szabaddá válhatnak minden megkötözöttségtől."
-" Akinek a tiszta szívében Jézus jól érzi magát, az már lelkében hordozza az Új Eget és az Új Földet!"
-" Nagyon örülünk annak, amikor imádság közben megfogjátok egymás kezét és azután szeretettel megölelitek egymást. Ezt tegyétek odahaza is, hogy leereszkedjen az Új Jeruzsálem a családotokra!"
-" Éljetek úgy, hogy amikor jön a Nagyfigyelmeztetés ne akarjatok félelmetekben elbújni Isten elől, hanem kitárt karokkal boldogan menjetek az Úr elé!"
-" Ahol az Égiek tiszta lélekre és élő hitre lelnek, ott árad a rendkívüli kegyelem a megáldott víz által!"
-" Úgy éljetek, úgy engeszteljetek, hogy lélekben kivirágzott testvéreket hagyjatok magatok után!"
-" Lélekben összefogva , alkossatok egy nagy kört a világban lévő engesztelőkkel, így védjétek meg a gyengéket, akiket a gonosz el akar vinni a keskeny útról!"
 Az Égiek megáldottak minket: a bűnbánat, a szeretet és a kitartás lelkületével!!!