2010. május 28., péntek

Az Úr Jézus legfrissebb üzenetei Mária Julianna által 2010. május

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2010. május 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő közel. Készüljetek! Meg fogom látogatni ezt a Földet, mint igazságos Bíró. A kegyelem ideje lejár. A számadás következik. Halljátok meg szavam! Térjetek meg! Ne vegyétek semmibe figyelmeztetésemet! Vegyétek észre az idők jeleit! Én Magam jövök el megítélni a Földet. Jaj lesz akkor a Föld lakóinak, mert megvetették törvényeimet, és vele együtt drága Szent Véremet, amelyet bűneikért ontottam. Nem kellett nekik az üdvösség. Semmibe vették irgalmamat. Most szembesülnek cselekedeteikkel, és elveszik méltó büntetésüket. Ó, te nyakas, vak és süket nép! Nem kell a jó, a szeretet. Kell a gyűlölet és a kárhozat. Szabad akaratotok választását kapjátok. A pokol tüze elnyel, és égetni fog benneteket örökre. Térjetek meg Hozzám, amíg még nem késő! Az idő. A haladék lejár. Szent angyalaim készen állnak, hogy megbüntessék ezt a bűneiben, szennyeiben fetrengő világot. Én vagyok az igazság, Aki leszálltam Atyám öléből, és elhoztam az igaz tanítást nektek Tőle, Aki végtelenül Szent, és azt akarja, hogy ti is legyetek szentek. A keresztfán az utolsó csepp Véremet is kiontottam, hogy bűnbocsánatot nyerjetek. Megnyitottam előttetek országom kapuját, hogy üdvösségetek legyen. De ti makacsul hátat fordítottatok. Megvetettetek Engem, az élet Szerzőjét. Helyette a hazugság atyjának hittetek. Az egy igaz Isten helyett bálványokat imádtok. Legyen hát úgy, ahogy választottatok. Megítéllek benneteket cselekedeteitek szerint. Elveszitek tetteitek méltó büntetését. Jaj a Földnek, és minden lakójának, akik letértek az üdvösség ösvényéről. Tüzet bocsátok rátok. Elhamvasztom bálványaitokat. Testeteket elégetem. Hullahegyekként fogtok tornyosulni, mert megvetettétek az Igazat.
Most hozzátok szólok kicsinyeim, akik meghalljátok szavam, és követitek figyelmeztetésemet. Nektek nincs mitől félni, mert magatokban hordozzátok az örök életet. A ti helyetek Atyám házában van, ahol vég nélkül fogtok örvendezni. Újra mondom: Ti ne féljetek! Emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett a ti megváltásotok! Soha el nem múló öröm a ti osztályrészetek. Azért, mert megtartjátok Atyám törvényeit. Engem követtek az önmegtagadás és a kereszthordozás útján. Áldozatos, önzetlen, tiszta szeretetetekkel lelkeket mentetek ki a sátán karmaiból. Imáitok felhatolnak a fülembe. Minden kéréseteket meghallgatom, és sok lelket mentek meg. Most figyeljetek kicsinyeim, Szívem választottjai: Közel van dicsőséges visszajövetelem a Földre. De ennek időpontját egyedül csak az Atya ismeri. Ti azonban éljetek szüntelen készenlétben! Úgy, mintha csak ma lenne. Mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. De hűségetekért és engedelmességetekért nyeritek el az örök életet. Ti vigasztaltatok meg Engem már ott a Golgotán. Láttam hősies szereteteteket, és láttam a megszámlálhatatlanul sok üdvözült lelket, akik benépesítik a mennyet. Ez adott Nekem erőt és elhatározást, hogy kimondjam: „Atyám, ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Már ott akkor láttam, hogy sokan fogják követni példámat. Nekik is adok inni kelyhemből, hogy megdicsőítsék az Istent. Az Isten szeretet. Azok, akik viszontszeretik Őt, már itt a Földön, és egy egész örökkévalóságon át boldogok. Várjatok Engem! A szívetek legyen csordultig tele az Irántam való szeretettel, és a Hozzám való vággyal! A kezetek legyen tele jócselekedetekkel! Így várjatok Engem szüntelen készenlétben! Virrasszatok, mert nem tudjátok, mikor tér vissza Uratok!”
2010. május 9. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott bennem: „Drága imádott Jézusom! Mindenek fölött szeretlek Téged! Köszönöm, hogy Te elõbb szerettél engem. Köszönöm, hogy meghaltál értem a keresztfán. Köszönöm, hogy feltámadtál
a halálból, és velem vagy mindig. Köszönöm, hogy engem is fel fogsz támasztani. Köszönöm, hogy ez lesz égi születésnapom.
Köszönöm, hogy örök életet adtál nekem, és ezt már most itt a földön birtokolhatom. Köszönöm, hogy Benned boldog vagyok minden üldöztetés és nélkülözés ellenére is. Te betöltesz a lelkemben minden ûrt és vágyat. Köszönöm, hogy a Tiéd vagyok, és Te az enyém vagy most és mindörökké elválaszthatatlanul. Mindent köszönök Neked. Köszönöm a napot, a pillanatot, a módot, amelyet végtelen szeretetedbõl és örök bölcsességedbõl kijelöltél, amikor a lelkem kirepül ebbõl a porsátor testembõl, és egy örök ölelésben egybeforrok veled, Aki az én Üdvözítõm, Megváltóm, Krisztusom vagy. Már szinte haldoklom a vágytól, annyira vágyom Szent Színed látására. Jöjj el értem, ó imádott Királyom! Hozd el a percet, a pillanatot, amelyet mindennél jobban várok! Jöjj el értem, ó imádott édes Üdvözítõm! Vigyél Magaddal abba a dicsõséges hazába, amelyet öröktõl fogva nekem készítettél, és mindazoknak, akik szeretnek Téged! Dicsõség, hála, tisztelet és szeretet legyen Neked, az Atyának és a Szentléleknek most és mindörökké! Ámen.

Ó imádott Üdvözítõm, végtelenül szeretlek Téged! Legyen áldott a Te Neved most és mindörökké! Jézusom, Te, amikor a földön éltél, nem nézted saját kényelmedet. Nem a saját akaratod és elképzelésed szerint éltél, hanem mindig az Atyára figyeltél, és az Õ akaratát teljesítetted.

Az Evangéliumban ezt mondtad: Nem a Magam akaratát teszem, hanem annak akaratát, Aki, küldött Engem. A pusztában
a sátánnak ezt válaszoltad: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik.” (Mt.4,4) Te erre adtál példát. Engedelmes voltál Atyádnak mindvégig, egészen a kereszthalálig. Tõlünk is ezt a gyermeki szeretetet és engedelmességet kéred, hogy ebben mindvégig kitartsunk. Ezt mondtad: Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel minden nap keresztjét, és úgy kövessen Engem. Igen Uram, Te is ezt tetted. Életed minden napja áldozat volt, míg végül Te Magad is Áldozattá lettél a keresztfán a mi megváltásunkra. Nehéz Téged követni. Magunktól képtelenek vagyunk rá. Csak a Te kegyelmed, a Te szereteted, a Te vonzásod tesz minket képessé fokról-fokra, hogy megérjünk, mint a gyümölcs, és egyre jobban átadjuk az életünket Neked, Aki a legjobban szeretsz minket. Te mondtad: Nálam nélkül semmit sem tehettek. Igen Uram, mert minden a Te kegyelmed. Mi emberek, gyarlók vagyunk. Az egész életünk egy folyamatos elvesztés. Elveszítjük a fiatalságunkat, az egészségünket, a szeretteinket. Minél többet veszítünk, annál jobban közeledünk Feléd, és megtapasztaljuk, hogy csak Te vagy a miénk, csak Te szeretsz minket igazán, és az örök élet igéi Nálad vannak. Köszönöm, hogy türelmesen kivárod, amíg mi elveszítjük bálványainkat, és megtérünk Hozzád. Köszönöm, hogy vonzol bennünket Magadhoz, és úgy alakítod a körülményeket, hogy Rád találjunk. Köszönöm, hogy a szívünkben élsz, szeretsz, és gondot viselsz ránk. Köszönöm, hogy Magadat adod nekünk az Igében, az Oltáriszentségben, és a felebarát szeretetében. Köszönöm, hogy jelen vagy ebben a világban, és elküldted a Szentlelket, Aki megtanít minket mindenre, ami az üdvösségünkre válik. Ó örök, gondviselõ Szeretet! Nincs rá szó, milyen jóságos szeretõ Istenünk vagy! A mennyben az angyalok nyelvén szeretnélek dicsõíteni és magasztalni Téged mindörökké!
Legyen hála, áldás és dicsõség Neked! Ámen.”

2010. május 23. Szentségimádáson Jézus: „Pünkösd van. A Szentlélek eljövetelének az ünnepe. Szentlelkem erősítette meg a félénk apostolokat, akik bezárkóztak, és visszamentek halászni. A Szentlélek ereje által mertek kiállni és hirdetni tanításomat. A Szentlélek szólt általuk akkor is és most is. Szentlelkem fejezi be a megváltás hatalmas nagy művét. Ma is Szentlelkem működik minden bűn felismerésében és meggyónásában. Minden tanításban és a hit megerősödésében. Szentlelkem vezeti az Egyházat, a pápát, a papokat, a híveket és a megtérő bűnösöket. Szentlélek nélkül nem létezhetne az Egyház, és nem tudnátok imádkozni. A Szentlélek tüze ragyogja be ma is az elméket és a lelkeket. A Szentlélek vezeti az Egyházat, az elöljáróktól kezdve minden hívő embert. Most különösen kérjétek magatokra, városotokra és az egész világra a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy meg tudjátok különböztetni a jót a rossztól, és gyűlöljétek a bűnt, és el tudjatok határolódni minden bűnre vezető alkalomtól. A Szentlélek ereje hasson át benneteket, és vezessen el az életszentségre. Ezt kérjétek magatokra, de különösen papjaimra, akiket százszorosan támad a gonosz, mert ők kövér bárányok a sátán szemében. Ugyanis egy pásztor sem bukik el soha egyedül, hanem magával rántja a nyájat. Jaj annak a papnak, aki miatt az emberek nem mennek be a templomba! Újra mondom, imádkozzatok papjaimért, mert az emberek hamarabb kritizálják őket, és hátat fordítanak miattuk az Egyháznak és Nekem, minthogy imádkoznának értük. Ti, akik meghalljátok szavam, tegyétek meg, amit kérek tőletek!”

2010. május 23-án Pünkösd szent ünnepén, Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem: „Jöjj Szentlélek, jöjj, áraszd ki ránk
szereteted tüzét! Jöjj Szentlélek, jöjj, vezess el minket Jézushoz, hogy Sebei által üdvözüljünk! Jöjj Szentlélek, jöjj, áradj ki ránk hét ajándékoddal! Növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet! Áraszd ki ránk a bölcsességet, add meg nekünk az Istenfélelmet, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy méltó gyermekei legyünk az Atyának, Aki Szent Fiát adta oda értünk, Aki megváltott minket, hogy örök életünk legyen. Kérünk Téged Szentlélek, áraszd szívünkbe az Istenszeretettüzét, hogy általa elnyerjük az üdvösséget. Ámen.”


2010. május 27. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem: „Imádott Uram, én reménységem! Kérlek, hallgasd meg imámat, melyet Hozzád röpítek. Bízom a Te végtelen irgalmadban és szeretetedben, hogy irgalmasan lehajolsz ahhoz, aki bizalommal kéri a Te segítségedet. Égi Édesanyám hétfájdalmas szeplőtelen Szíve és könnyei által kérem kegyelmedet. A Te Vérrel való verítékezésedre, elfogatásodra, megostoroztatásodra, kereszthordozásodra és keresztre feszítésed rettenetes, iszonyatos kínjaira, és kimondhatatlanul gyötrelmes kereszthalálodra kérlek, légy irgalmas hozzánk, szegény bűnösökhöz. Légy a mi Szószólónk az Atyánál. Kérd az Ő irgalmát és kegyelmét erre a nyomorult, bűnös világra, amely megérdemli, hogy bármely pillanatban eltaposd, mint egy hangyát. Légy irgalmas a Te szentjeid és szent angyalaid imáira, és a mi legszentebb égi Édesanyánk közbenjáró imáira, Akihez mi is társulunk, és készek vagyunk megtenni a Te akaratodat. Elviselünk fájdalmat, szenvedést. Kitartunk az imában és a böjtben, csak mentsd meg a lelkeket, a szegény bűnösöket, akiket annyira behálózott a sátán, hogy már nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Atyám! Ők is a Te szeretetedből születtek. Mentsd meg őket Szent Fiad áldott Szent kiontott Véréért és rettenetes kereszthaláláért, kérlek a Te legszentebb Leányod, az Úr Jézus Szent Édesanyjának hétfájdalmas szeplőtelen Szíve és könnyei által. Kérlek Téged, könyörülj rajtunk. Atyám bízom Benned. Jöjjön el a Te országod! Legyen meg a Te akaratod! Kérlek, add, hogy ez a világ mennyországgá változzon, és benne minden ember szent legyen. Ámen.”
Az Úr Jézus: „Ezt az imát mielőbb másold le, és terjeszd! Azt akarom, hogy sokan, minél többen imádkozzák. Ezzel még sok lelket menthettek meg a pokol tüzétől.”

2010. május 27. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem: „Imádott Uram, én reménységem! Kérlek, hallgasd meg imámat, melyet Hozzád röpítek. Bízom a Te végtelen irgalmadban és szeretetedben, hogy irgalmasan lehajolsz ahhoz, aki bizalommal kéri a Te segítségedet. Égi Édesanyám hétfájdalmas szeplőtelen Szíve és könnyei által kérem kegyelmedet. A Te Vérrel való verítékezésedre, elfogatásodra, megostoroztatásodra, kereszthordozásodra és keresztre feszítésed rettenetes, iszonyatos kínjaira, és kimondhatatlanul gyötrelmes kereszthalálodra kérlek, légy irgalmas hozzánk, szegény bűnösökhöz. Légy a mi Szószólónk az Atyánál. Kérd az Ő irgalmát és kegyelmét erre a nyomorult, bűnös világra, amely megérdemli, hogy bármely pillanatban eltaposd, mint egy hangyát. Légy irgalmas a Te szentjeid és szent angyalaid imáira, és a mi legszentebb égi Édesanyánk közbenjáró imáira, Akihez mi is társulunk, és készek vagyunk megtenni a Te akaratodat. Elviselünk fájdalmat, szenvedést. Kitartunk az imában és a böjtben, csak mentsd meg a lelkeket, a szegény bűnösöket, akiket annyira behálózott a sátán, hogy már nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Atyám! Ők is a Te szeretetedből születtek. Mentsd meg őket Szent Fiad áldott Szent kiontott Véréért és rettenetes kereszthaláláért, kérlek a Te legszentebb Leányod, az Úr Jézus Szent Édesanyjának hétfájdalmas szeplőtelen Szíve és könnyei által. Kérlek Téged, könyörülj rajtunk. Atyám bízom Benned. Jöjjön el a Te országod! Legyen meg a Te akaratod! Kérlek, add, hogy ez a világ mennyországgá változzon, és benne minden ember szent legyen. Ámen.”
Az Úr Jézus: „Ezt az imát mielőbb másold le, és terjeszd! Azt akarom, hogy sokan, minél többen imádkozzák. Ezzel még sok lelket menthettek meg a pokol tüzétől.”

2010. május 27. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem: „Jézusom, Kincsem, örök Boldogságom! Te vagy az örök élet Kútfeje. Minden jónak és reménynek Szerzője. Te vagy a Fény, Aki megvilágosítod elmémet. Te vagy az örök boldogság, Aki beragyogod szívemet. Mindig Veled járok, Te vagy hű Társam. Te szerettél előbb, és Te választottál ki, hogy kövesselek Téged a rögös keresztúton. Te adsz örömöt és vigaszt, hogy tudjalak követni. Te adsz csalódásokat a világ dolgaiban, hogy ne tudjam azokat szeretni. Te gyújtod lángra szívemet, hogy csak Érted lobogjon. Te adod az erőt, hogy ellene mondjak a sátánnak, és minden kísértésének. Te adod szívembe a vágyat, hogy csak Neked akarjak megfelelni. Te vonzol Magadhoz, fel a Golgotára, fel a keresztre, hogy aztán megosszad velem a Te dicsőségedet is. Mert mindaz, aki hűségesen kitart abban, hogy Téged kövessen az önmegtagadásban és a kereszthordozásban, elnyeri az örök életet.
Ó, életem célja, értelme, bölcsessége, örök boldogsága egyedül Te vagy! Te, Aki felcipelted értem a keresztet a Golgotára. Hagytad, hogy durva szegekkel, iszonyatos kínfájdalmas kalapácsütésekkel rászegezzenek. Ó, mit el nem tűrtél, szenvedtél türelemmel, szeretettel értem! Add meg kérlek, hogy türelmetlenségeimben mindig Téged lássalak! Mielőbb bárkit megbántanék, Tőled kérjek erőt a hallgatásra. Te légy szívemben a szeretet, amely legyőz indulatot, fáradtságot, betegséget, ellenszenvet. Te légy hű Társam a szeretet keresztútján, hogy a Te irgalmas szeretetedből, kegyelmedből elnyerjem az örök életet. Ámen.”
2010. május 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom, Lelkemnek gyöngyszeme! Nagy út előtt állsz. Most fogod átlépni a küszöböt. Olyan lesz ez számodra, mint amikor átmész az egyik szobából a másikba. Abban a szobában (a testedben), amelyikben most vagy, nem láthatod, mi van a másik szobában. De amikor átmész a másik szobába, onnan egyszerre mindent látni fogsz, mert az a menny. Az az örökkévalóság. Megkapod Tőlem a tökéletes tudás kegyelmét, mihelyst kirepülsz földi romlandó testedből. Meglátod a menny összes lakóját. A szenteket, a szent angyalokat, őrangyalodat, akinek sokat köszönhetsz, mert ő segített elnyerni az örök életet. Meglátsz Engem, örök életed Szerzőjét. Atyádat, Akinek örök szeretetéből létezel. A Szentlelket, Aki virrasztott mindvégig fölötted, és elvezetett az örök életre. Meglátod égi Édesanyádat, Akit neked adtam a keresztfán, Aki leesdette számodra ezt a páratlan kegyelmet, hogy hallod szavaimat, mert kinyilatkoztatom Magamat neked. Örülj és ujjongj, mert nagy kegyelmek birtokosa vagy! Majd csak az örökkévalóságban fogod meglátni a gyümölcsöket, amelyeket áldozataid, szenvedéseid és imád hoztak. Rengeteg lélekkel jutalmazlak meg, akik imáidra, munkádra, áldozataidra és szenvedéseidre – amelyeket Nekem felajánlottál - nyerték el az örök életet.
Az idő elszáll. Hamarosan megállsz Színem előtt. Átveszed Tőlem jutalmadat, az örök boldogságot. Megdicsőült tested mindörökre fiatal és egészséges lesz. Letörlök a szemedről minden könnyet. Nem látsz soha többé halált. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja azt a boldogságot, amit Atyám készített neked azért, mert szereted Őt. Egy kis idő, és mindez valóra válik. Megszabadulsz a tér és az idő korlátaitól. Egyszerre számtalan helyen lehetsz jelen. Minden kívánságod teljesül. Mert az Isten dicsősége tölti be a mennyet, és Maga az Isten van veletek, Akiben minden megvan, amire a szentek és a szent angyalok vágyakoznak. Minden elképzeléseteket felülmúlja az a csoda és örök boldogság, ami a mennyben vár mindazokra, akik az Istent szeretik. Istent az az ember szereti, aki megtartja törvényeit. Aki teljes szívéből és lelkéből szereti Őt, az nem tud vétkezni. Ahol Isten áll az első helyen, ott nem engednek teret a sátánnak. Gyermekeim! Nézzetek égi Édesanyátokra! Ugye milyen gyönyörűséges és vonzó. Mindig Vele szeretnétek együtt lenni. Elárulom a titkát. Az Ő szépsége és bájossága, vonzása abból áll, hogy szeret. Ő befogadta a Szentlelket, mert Ő a Szentlélek Mátkája. Ő ezért tökéletes a szeretetben, és ezért nincs benne semmi bűn, mert a kettő nem fér meg együtt. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Kövessétek az Ő példáját! Vele együtt szolgáljátok és szeressétek az Istent, és akkor elnyeritek az Ő békéjét, örömét, az örök boldogságot.”

2010. május 25., kedd

Medjugorjei Üzenetek 2010. május

Medjugorje, 2010. május 2.

“Drága gyermekek! Ma Jó Atyátok hív benneteket általam, hogy szeretettel teljes lélekkel köteleződjetek el a lelki úton. Drága gyermekek, töltekezzetek meg kegyelemmel, bánjátok meg bűneiteket, és lángolóan vágyakozzatok a jóra. Ugyanilyen tűzzel vágyjatok rá azok nevében is, akik nem ismerték meg a jó tökéletességét. Kedvesebbek lesztek Isten előtt. Köszönöm nektek.”

Medjugorje, 2010. május 25.

„Drága gyermekek! Isten megadta nektek a kegyelmet, hogy éljetek, és védelmezzetek minden jót, ami bennetek és körülöttetek van, és biztassatok másokat is, hogy jobbak és szentebbek legyenek; de a sátán nem alszik és a modernizmus által eltérít és a saját útjára vezet benneteket. Ezért, gyermekeim, Szeplőtelen Szívem iránti szeretetből szeressétek Istent mindenek felett, és éljetek a parancsai szerint. Így értelme lesz az életeteknek, és béke fog uralkodni a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2010. május 22., szombat

Marilyn Adamson: Létezik-e Isten?

Lehet, hogy örülnél, ha valaki bizonyítékot mutatna Isten létezésére, aztán teljesen rád bízná, hogy mit csinálsz ezzel az információval, és nem kényszerítene téged semmire. Hadd próbáljak most bemutatni néhány olyan érvet, amik arra utalnak, hogy Isten létezik!
Mielőtt azonban ezt tenném, arra kérlek, hogy először gondoljunk végig valamit. A Biblia azt mondja, hogy elképzelhető, hogy valaki számára elég bizonyíték áll rendelkezésre Isten létezésével kapcsolatban, mégis „elfojtja magában” az igazságot Istenről.1 Másrészt azok számára, akik tudni akarják, hogy Isten tényleg „ott van-e”, Ő azt mondja: „Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.”2 Mielőtt tehát az Isten létezésével kapcsolatos tényeket megvizsgálnád, tedd fel magadnak a kérdést: Ha tényleg létezik Isten, vajon meg akarnám ismerni?
Most pedig következzen néhány megfontolandó érv...

1. Létezik-e Isten? Bolygónk komplexitása olyan tudatos tervezőre mutat, aki nem csak megteremtette a világegyetemet, de a mai napig fenntartja azt.

Rengeteg olyan példát lehetne mondani, melyek az isteni tervezésre utalnak. Íme néhány ezek közül:
A Föld... bolygónk mérete tökéletes. A Föld mérete és az ebből következő gravitációs erő vékony, elsősorban nitrogénből és oxigénből álló gázréteget tart meg maga körül, ami mindössze kb. 80 kilométerre terjed ki a földfelszíntől. Ha a Föld kisebb lenne, akkora, mint például a Merkúr, a légkör megtartása lehetetlenné válna. Ha viszont a Föld nagyobb lenne – mint például a Jupiter –, a légköre szabad hidrogént tartalmazna.3 A Föld az egyetlen olyan bolygó, amelynek atmoszférája alkalmas az emberi, állati és növényi élet fenntartására.
A Földnek a Naptól való távolsága is ideális. Nézzük például az általunk tapasztalt hőingadozást, ami -35 és +50 °C között mozog. Ha a Föld kicsivel távolabb lenne a Naptól, mind megfagynánk. Ha pedig közelebb, akkor megégnénk. A Föld pozíciójának változása ellehetetlenítené a földi életet. A Föld tökéletes távolságban van a Naptól, miközben több mint 100.000 km/h-val kering körülötte. A tengelye körül is forog, ami lehetővé teszi, hogy a bolygó felülete minden nap megfelelően felmelegedjen és lehűljön.
Holdunk méretéből és a Földtől való távolságából következő gravitációs vonzás mértéke is éppen megfelelő. A Hold fontos óceánáramlatokat és árapályt kelt, amelyeknek köszönhetően a víz nem áll egy helyben, ugyanakkor a hatalmas óceánok nem söpörnek végig a szárazföldeken.4
A víz... színtelen, szagtalan és nincs íze sem, mégsem maradhat életben egyetlen élőlény sem nélküle. A növények, állatok és emberek nagyrészt vízből állnak, például az emberi szervezet kb. kétharmad része víz. Érdekes, hogy a víz tulajdonságai mennyire az életre lettek szabva:
Szokatlanul magas forrás- és fagyáspontja van. A víz teszi számunkra lehetővé, hogy folyamatos hőmérsékleti változásokkal teli környezetben éljünk, miközben a testünk állandóan kb. 36,6 °C-os hőmérsékletű marad.
A víz univerzális oldószer. A víznek ezen tulajdonsága lehetővé teszi, hogy a legkisebb erekben is több száz különböző vegyület, ásvány és tápanyag utazzon a szervezetünkben.5
A víz ezenkívül kémiailag semleges. Mivel nem változtatja meg az általa szállított anyagok szerkezetét, a víz lehetővé teszi az étel, gyógyszerek és ásványok felszívódását, így a szervezetünk fel tudja használni őket.
A víz egyedi felületi feszültséggel bír. A növényekben lévő víz emiatt felfelé, a gravitációval ellentétes irányban is képes folyni, eljuttatva az életadó tápanyagokat még a legmagasabb fák csúcsába is.
A víz „felülről lefelé” fagy be, és a szilárd állapotú jég úszik a víz tetején, így a halak télen életben maradhatnak a jég alatt folyékony állapotban maradó vízben.
A Földön található víz kilencvenhét százaléka sós vízű óceánokban van. De a Földön működik egy olyan szisztéma, ami eltávolítja a sót a vízből, majd szétosztja ezt a vizet szerte az egész bolygón. A párolgás elválasztja az óceán vizét a sótól, majd felhőket formál, amelyeket a szél a szárazföld fölé fúj, és így eljuttatja a vizet a növényeknek, állatoknak és embereknek. Ez a tisztító- és ellátórendszer tartja fenn az életet a Földön. Egy olyan rendszer, ami a víz újrahasznosításán és visszaforgatásán alapszik.6
Az emberi agy... amely bámulatos mennyiségű információt dolgoz fel egyszerre. Az agyad folyamatosan befogadja az összes színt és formát, amit látsz, a külső hőmérsékletet, a talaj nyomását a lábadon, a körülötted lévő hangokat, a szádban lévő szárazságot, és még sok mindent egészen a billentyűzeted tapintásáig. Az agyad tárolja és feldolgozza az összes érzésed, gondolatod és emléked. Mindeközben a szervezetedben zajló folyamatokat is felügyeli, pl. a légzési ritmust, a szemhéjad mozgását, az éhséget vagy a kezedben található izmok mozgását is.
Az emberi agy másodpercenként egymilliónál több üzenetet dolgoz fel.7 Az agyad mérlegre teszi minden egyes adat fontosságát, és kiszűri a viszonylag haszontalanokat. Ez a szűrési folyamat teszi lehetővé, hogy koncentrálni tudj, és hatékonyan elboldogulj a világban. Az agy másképp működik, mint a többi szerv. Képes érvelni, érzéseket átélni, álmodni és tervezni, cselekvésbe fogni és kapcsolatba lépni más emberekkel.
A szem... hétmillió színt tud megkülönböztetni. Folyamatos autófókusz üzemmódban működik, és döbbenetes mennyiségű, 1,5 millió üzenetet fogad be egyszerre.8 Az evolúció a már létező organizmusokból kiinduló és azokon belül lezajló mutációkat írja le. Az evolúció viszont önmagában nem magyarázza meg az agy vagy a szem kiindulóforrását: az élő szervezet kialakulását az élettelen anyagból.

2. Létezik-e Isten? Az univerzum egyszer csak létrejött – ezt vajon mi okozta?

A tudomány mai állása szerint a világegyetem egyetlen hatalmas energia- és fényrobbanással – az Ősrobbanással – kezdődött. Ez volt a közös kiindulópontja mindennek, ami csak létezik: ez volt a világegyetemnek, a térnek és magának az időnek is a kezdete.
Robert Jastrow asztrofizikus, aki agnosztikusnak tartja magát, kijelentette: „Mindennek a magja, ami a világegyetemben valaha történt, abban az egyetlen pillanatban lett elvetve. Az összes csillag, bolygó és élőlény a világegyetemben olyan események eredményeképp jött létre, amelyeket a kozmikus robbanás pillanata indított be… a világegyetem csak úgy berobbant a létezésbe, és nem tudjuk megmagyarázni, hogy mi okozta ezt.”9
Steven Weinberg fizikai Nobel-díjas tudós azt mondta, a robbanás pillanatában „a világegyetem körülbelül százezer millió Celsius fokos volt… és fénnyel volt tele.”10
A világegyetem nem mindig létezett, volt egy kezdete. Egyszer csak létrejött. Ezt vajon mi okozta? A tudósoknak nincs magyarázatuk a fény és az anyag hirtelen robbanására.

3. Létezik-e Isten? Az univerzum mindenütt érvényes természeti törvények szerint működik. De vajon miért?

Az életben annyi minden bizonytalannak tűnik. Mégis vannak dolgok, melyekre nap mint nap biztosan számíthatunk: a gravitáció állandó marad, a pulton hagyott forró kávé kihűl, a Föld ugyanúgy 24 óra alatt fordul körbe, és a fénysebesség sem változik – a Földön és tőlünk távol eső galaxisokban sem.
Hogy lehetséges, hogy rengeteg olyan természeti törvényt tudunk felisorolni, amelyek sosem változnak? Miért ilyen rendezett és megbízható a világegyetem?
„A legnagyobb tudósokat is megdöbbenti, annyira furcsa ez. Egyáltalán nem szükségszerű, hogy az univerzum bármilyen szabályoknak engedelmeskedjen, nemhogy matematikailag leírható szabályoknak. A tudósok megdöbbenése abból a felismerésből fakad, hogy a világegyetemnek egyáltalán nem kell így viselkednie. Könnyen lehetséges lenne, hogy az univerzumban a szabályok vagy a körülmények megjósolhatatlanul, pillanatról pillanatra változnának, vagy akár egy olyan, ahol a dolgok ide-oda ugrálnának a létezés és a nem létezés között.”11
Richard Feynman, aki kvantum-elektrodinamika területén végzett munkájáért kapott Nobel- díjat, azt mondta „Rejtély, hogy a természet miért matematikai alapú… Az a tény, hogy egyáltalán léteznek bármiféle szabályok, tulajdonképpen egyfajta csoda.”12

4. Létezik-e Isten? A DNS kód látja el információval és szabályozza a sejt működését.

Minden utasítás, tanítás vagy képzés valamilyen szándékkal történik. Az, aki egy használati utasítást ír, okkal teszi ezt. Tudtad, hogy a tested minden sejtjében megtalálható egy igen részletes kódsorozat, ami nagyon hasonlít egy számítógépes programhoz? Ahogy talán te is tudod, egy számítógépes program egyesekből és nullákból áll, nagyjából így: 110010101011000. A számok egymásutáni sorrendje határozza meg, hogy mit tegyen a program. A mindannyiunk sejtjeiben megtalálható DNS kód nagyon hasonlít ehhez. Négy vegyületből áll, amiket a tudósok A, T, G, és C betűkkel rövidítenek. Ezek az emberi sejtben a következő módon vannak elrendezve: CGTGTGACTCGCTCCTGAT és így tovább. Összesen hárommilliárd ilyen betű van minden egyes sejtben!
A DNS úgy utasítja a sejtet, ahogyan pl. te is beprogramozhatod a telefonod, hogy meghatározott okból jelezzen. A DNS egy három milliárd betűs program, ami megmondja sejtnek, hogy meghatározott módon viselkedjen. Tulajdonképpen egy komplett használati utasítás.13
Miért olyan lenyűgöző ez? Mert fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan kötött ki mindegyik emberi sejtben ez az információs program? Ezek nem pusztán vegyületek. Hanem olyan vegyületek, amelyek utasításokat tartalmaznak, amelyek nagyfokú részletességgel lekódolják, hogyan fejlődik valakinek a szervezete.
Amikor programozott információról van szó, a természetes és biológiai okok semmilyen magyarázattal nem szolgálnak. Nem találsz sehol utasításokat vagy ilyen szintű precíz információt anélkül, hogy valaki szándékosan meg ne alkotta volna azt.

5. Létezik-e Isten? Tudjuk, hogy Isten létezik, mert keres minket. Folyamatosan kezdeményez, és igyekszik elérni, hogy hozzá forduljunk.

Valamikor ateista voltam. És mint sok ateistát, engem is nagyon zavart az Istenben való hit kérdése. Mi az, ami az ateistákat ráveszi, hogy annyi időt, figyelmet és energiát öljenek valaminek a cáfolatába, ami szerintük nem is létezik?! Mi indít arra, hogy ezt tegyük? Amikor ateista voltam, a figyelmemet a szerencsétlen, téveszmés emberek iránti törődésnek tulajdonítottam… hogy segítsek nekik megérteni, hogy a reménységük teljesen téves alapokon áll. Őszintén szólva egy másik dolog is motivált. Amikor nehéz kérdések elé állítottam azokat, akik hittek Istenben, mélyen belül egyfajta kíváncsiság élt bennem, hogy vajon meg tudnak-e győzni erről. A küldetésem részben arról szólt, hogy meg tudok-e szabadulni Isten kérdésétől. Ha megnyugtatóan be tudnám bizonyítani, hogy a hívőknek nincs igazuk, akkor a kérdés végre lekerülne a műsorról, és szabadon élhetném az életem.
Nem vettem észre, hogy Isten témája igazából azért telepedett rám akkora súllyal, mert Ő erőltette az ügyet. Rájöttem, hogy Isten azt akarja, hogy megismerjék. Azzal a szándékkal teremtett minket, hogy megismerjük őt. Körülvett minket a létezésére utaló bizonyítékokkal, a kérdést folyamatosan a szemünk előtt lebegteti. Olyan volt, mintha nem tudtam volna menekülni az elől, hogy gondolkodjak Isten létezésének a lehetőségéről. Aznap, amikor úgy döntöttem, elfogadom Istent, az imádságom így kezdődött: „Oké, te nyertél…”
Elképzelhetőnek tartom, hogy egy mélyebb ok, amiért az ateistákat zavarja mások istenhite, az az, hogy Isten közben aktívan keresi őket.
Nem csak én tapasztaltam ezt ateistaként. Malcolm Muggeridge szocialista filozófust és írót idézem: „Az volt a benyomásom, hogy amellett, hogy én kutatok, engem is folyamatosan keresnek.” C.S. Lewis – a Narnia sorozat írója – mondta, hogy „… minden éjszaka, amikor az elmém csak egy pillanatra is kiszállt a munkából, rögtön éreztem annak a valakinek a folyamatos, lankadatlan közeledését, akivel úgy vágytam volna elkerülni a találkozást. Végül feladtam, és beismertem, hogy Isten tényleg Isten; letérdeltem és imádkoztam. Elképzelhető, hogy azon az éjszakán én voltam a leginkább kelletlen és vonakodó megtérő egész Angliában.”
Lewis később Isten megismerésének következményeként írt egy könyvet „Az öröm vonzásában” címmel. Amikor én kimondtam Istennek, hogy „Oké te nyertél”, tulajdonképpen én sem vártam semmit, egyszerűen jogosan elismertem azt a tényt, hogy Isten létezik. Az utána következő pár hónapban mégis lenyűgözött az irántam való szeretete.

6. Létezik-e Isten? Jézus Krisztus Isten legtisztább, legpontosabb kijelentése magáról.

Miért Jézus? A nagyobb világvallásokban körülnézve azt találjuk, hogy Buddha, Mohamed vagy Konfucius mind prófétaként vagy tanítóként határozta meg magát. Egyikük sem állította, hogy egyenlő lenne Istennel. Jézus viszont meglepő módon igen. Ez választja el őt a többiektől. Azt mondta, hogy „Isten létezik – most épp őt nézitek”. Beszélt ugyan a Mennyei Atyáról, de nem mint valami tőle külön álló valakiről, hanem úgy, mint aki egy vele. Egy olyan egységről beszélt, ami az egész világon egyedülálló. Jézus azt mondta, hogy bárki, aki látta őt, látta az Atyát, és bárki, aki benne hisz, az Atyában hisz.
Azt mondta: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”14 Olyan dolgokat állított magáról, amelyek csakis Istenre igazak: hogy képes az embereknek megbocsátani a bűneiket, felszabadítani őket a rossz szokások alól, bőségesebb életet adni nekik, és végül örök életet adni a mennyben. Más tanítóktól eltérően, akik az emberek figyelmét a szavaikra irányították, Jézus saját magára, a saját személyére irányította a figyelmet. Nem azt mondta, hogy „kövesd az utasításaimat és megtalálod az igazságot.” Azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”15
Mivel bizonyította Jézus, hogy Ő Isten? Olyan cselekedeteket hajtott végre, amelyekre az emberek nem képesek. Csodákat tett. Meggyógyította az embereket – vakokat, nyomorékokat, süketeket –, néhányukat még a halálból is feltámasztotta. Hatalma volt a tárgyak felett, a semmiből ételt teremtett, annyit, hogy az elég volt több ezer ember jóllakatására. A természettel is tett csodákat. Egy tó felszínén sétált, megparancsolta a dühöngő viharnak, hogy csillapodjon le. Sokan azért követték Jézust, mert a csodáival folyamatosan a gondoskodott szükségleteikről. Azt mondta, hogy „ha nem akarjátok elhinni, amit mondok, legalább a csodák miatt higgyetek.”16
Jézus Krisztus Istent úgy mutatta be, mint egy kedves, szerető valakit, aki tisztában van az én- központúságunkkal és különböző hiányosságainkkal, mégis őszintén kapcsolatra vágyik velünk. Jézus megmutatta, hogy bár Isten ítéletet érdemlő bűnösökként tekint ránk, a szeretete erősebb, ezért egy másik tervet dolgozott ki számunkra. Isten maga emberi formát öltött, és felvállalta a bűneinkért járó büntetést. Furán hangzik? Lehet, de például sok apa örömmel cserélne helyet a rákos gyermekével, ha tehetné. A Biblia azt mondja, azért szerethetjük Istent, mert Ő előbb szeretett minket.
Jézus helyettünk halt meg, hogy megbocsátást nyerhessünk. Az általunk ismert összes vallás közül egyedül Jézusban látjuk Istent lépéseket tenni az emberiség felé, és gondoskodni arról, hogy kapcsolatunk lehessen vele. Jézus az isteni szív szeretetéről tesz tanúbizonyságot, amikor a szükségleteinkről gondoskodik, és magához vonz minket. Jézus halála és feltámadása miatt új életet kínál nekünk. Elnyerhetjük a megbocsátást, Isten teljes elfogadását és őszinte szeretetét. Azt mondja: „A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.”17 Egy cselekvő Istent láthatunk itt.
Létezik-e Isten? Ha tudni akarod, kutass Jézus Krisztus után. A Biblia azt mondja, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”18
Bár megtehetné, Isten nem kényszerít minket arra, hogy higgyünk benne. Ehelyett rengeteg utalást adott a létezéséről ahhoz, hogy önként válaszoljunk neki. Csak néhány ezek közül a Föld és a Nap tökéletes távolsága, a víz egyedülálló kémiai tulajdonságai, az emberi agy, a DNS, az Istent ismerő és erről tanúságot tevő emberek, a szívünket és elménket folyamatosan foglalkoztató gondolat, hogy van-e Isten, illetve Istennek az a vágya, hogy Jézus Krisztuson keresztül megismerjük őt.
Ha többet akarsz tudni Jézusról, illetve arról, hogy miért hihetünk benne, nézd meg ezt a cikket: A vak hiten túl.

Ha szeretnél kapcsolatba kerülni Istennel, megteheted.

Ez a te döntésed, és természetesen nem kötelező. De ha azt akarod, hogy Isten megbocsásson neked és kapcsolatba kerülj vele, erre most is van lehetőséged, ha a bocsánatát kéred, és azt, hogy jöjjön be az életedbe. Jézus azt mondta: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz.”19 Ha vágysz erre, de nem tudod, hogyan fogalmazd meg, talán segíthet a következő néhány mondat: „Jézus, köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért. Ismered az életemet, és tudod, hogy megbocsátásra van szükségem. Arra kérlek, hogy bocsáss meg most nekem, és gyere be az életembe. Szeretnélek megismerni. Köszönöm, hogy kapcsolatra vágysz velem. Ámen.”
Isten számára a veled való kapcsolat nem egy átmeneti dolog, ellenkezőleg: tartós és állandó. Jézus Krisztus azt mondta azokról, akik hisznek benne, hogy „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.”20
Szóval, létezik-e Isten? A fentiekből levonható az a következtetés, hogy létezik egy olyan Isten, aki szeret minket, akit meg lehet ismerni személyesen és közelről.

2010. május 17., hétfő

Pünkösdi kilenced

Pünkösdi kilenced - első nap

Szükségünk van a Szentlélek új kiáradására, megtisztító, megerősítő kegyelmére! Szükségünk van a szeretet, erő és józanság lelkére, a Bátorítóra és Vígasztalóra, az Igazság lelkére, amely szabaddá tesz... a Szentlélek erejének és kegyelmeinek kiáradásáért, a megújulásért, gyógyulásért és szabadulásért imádkozzuk a kilencedet:

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, áraszd ki ránk Szentlelked, hogy ennek a megötrt világnak a sebei begyógyulhassanak!
Drága Jézusom! Te átmentél  a bezárt ajtón, békességet hirdettél a reszkető tanítványoknak és rájuk leheltél, mondván: Vegyétek a Lelket! Kérünk Téged, leheld ránk is Szentlelked, hogy tanúid lehessünk a világ végezetéig!
Szentlélek Úristen! Kérünk, tölts be minket önmagaddal, hogy a béke eszközeivé lehessünk családunkban, egyházunkban és országunkban! Drága Szentlélek, hozd el a kiengesztelődést és megbékélést bennünk, körülöttünk és az egész világon!
Istenünk! Add, hogy eljöjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje!
Ámen.


Pünkösdi kilenced - második nap


Drága Istenünk, Te azt akartad, hogy hegyen épült város, földbe elvetett mag, kovász és só legyünk - mi pedig széteső, romos épület vagyunk, gyomos föld, ízetlen étel vagyunk. Íme, igazzá lett, amit mondtál: "Nálam nélkül semmit sem tehettek." És azt is mondtad: "A Szentlélek az enyémből veszi, amit ad..."
Kérünk Téged ezért drága Megváltónk, Jézus Krisztus, áraszd ki ránk a Szentlelket, építs újjá minket, tisztítsd meg minket, add meg nekünk a növekedés boldogságát és tölts el a Szentlélek hét ajándékával, az értelem és tudomány, a bölcsesség és jótanács, a jámborság és istenfélelem és az erősség lelkével, hogy személyiségünk és közösségeink krisztusivá formálódjanak és az Egyház megdicsőíthessen Téged a világban!
Ámen.


Pünkösdi kilenced - harmadik nap

A világ nem érti Istent, mert a világ a hatalmat, az erőt, a befolyást isteníti, Isten viszont - még leírni is botrány - a legalázatosabb szolgáló, aki mindmáig életben tart minket, szolgál felénk - és arra hív, hogy mi is ilyen szolgáló lelkülettel éljünk. Isten nélkül ez lehetetlen...

Drága Istenünk! Te meghívtál minket az istengyermekségre és a szolgálatra, elküldted a Szentlelket, hogy tanítson minket és felkészítsen a krisztusi életre.
Szentlélek Istenünk, kérlek áraszd ki ránk mennyei ajéndékaidat, karizmáidat, amelyek képessé tesznek minket a hatékony szolgálatra! Küldd el nekünk a nyelvi ajándékokat, az erő-ajándékokat, a hit ajándékait, aszd szét ajándékaidat, vezess be minket  a Szeretet csodálatos valóságába, hogy karizmáiddal élve, mi is krisztusi módon tudjunk élni és szolgálni, a Te dicsőségedre és az emberek javára.
Köszönjük Uram ,hogy bár életünk küzdelem, a pislákoló gyertyaláng harca a sötétséggel, Te nem hagytál minket eszközök nélkül, hanem mindennel ellátsz minket, ami a szeretetteli élethez és jó szolgálathoz szükséges. Köszönjük, hogy Benned és Általad kibontakozhat és beteljesülhet életünk!
Ámen.
Pünkösdi kilenced - negyedik nap

"Jöjj Szentlélek, és újítsd meg a Föld színét!" Istenünk, Te tudod, hogy az egész teremtett világ romlásnak indult. Földrengések, árvizek, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa - még felsorolni is hosszú, mi minden rossz történik. De Istenem, a "Te Lelked lebegett a vizek felett", Te alkottad, Te tudod megvédeni és Te tudod újjáalakítani mindazt, amit áldó kezed teremtett.
Mennyei Atyánk! Valóban, az "egész teremtett világ sóhajtozik, és várja megváltását" - kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, áraszd ki ránk megőrző és megújító Lelkedet, hogy a természet világa is visszatérjen a teremtett rendbe és az emberek - ráébredve felelősségükre -, valóban a teremtés megőrzésének munkatársaivá váljanak!
Köszönjük Istenem, hogy meghallgatod imáinkat és megsegítesz minket! Ámen.

Pünkösdi kilenced - ötödik nap

Világunk a hitetlenség és pogányság olyan mélységeibe süllyedt, ami a Római Birodalom végnapjait idézi. Akkor Isten a Szentlélek által ihletett embereken és közösségeken keresztül, az Egyház megtartó erejében újította meg a világot.
Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segít Szűzanya közbenjárására, küldd el nekünk Szentlelkedet, a Világosságot, az összetartó szeretet tüzes Lelkét, hogy ez a bűnbe és erőszakba süllyedt világ megláthassa és megérthesse, hogy Jézus Krisztus a megoldás minden problémánkra!
Jöjj Szentlélek Úristen, ihless meg minket, adj helyes gondolatokat, vágyakat, terveket, munkáld bennünk az akarást és a megvalósítást, hogy ajándékaid és kegyelmeid által, a Te erődben megvalósulhasson közöttünk Isten országa, a Szeretet földje! Ámen.

Pünkösdi kilenced - hatodik nap

XXIII. János pápa így imádkozott új Pünkösdért: "Újítsd meg csodáidat napjainkban, mintegy új Pünkösd által! Add meg Egyházadnak, hogy egy szívvel és kitartó imával, Máriával, Jézus anyjával együtt, Péter vezetését követve, előmozdíthassa Isteni Üdvözítőnk uralkodását, az igazság és igazságosság országát, a szeretet és béke uralmát! Ámen."
Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy a II. Vatikáni Zsinattal valóban elkezdtél egy új Pünkösdöt életünkben. Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy háríts el minden akadályt a Szentlélek útjából, hogy ez a Pünkösd kiteljesedhessen életünkben és az egész Egyház életében!
Jöjj Szentlélek, alakítsd át kőszíveinket hússzívvé, tégy minket szelíd és alázatos lelkűvé, adj nekünk bátorságot és erőt, hogy szavainkkal és tetteinkkel egyaránt tanúságot tudjunk tenni Jézus Krisztus megváltó művéről! Adj megvilágosodásokat, megtéréseket, gyógyulásokat és szabadulásokat, hogy az egész világ megláthassa, hogy Te vagy az Isten, és szeretsz minket!
Köszönjük Uram, hogy meghallgatod kéréseinket! Ámen.

Pünkösdi kilenced - hetedik nap

II. János Pál pápa így imádkozott 1998-ban, Pünkösd vigíliáján: "Jöjj Szentlélek, jöjj, és újítsd meg a föld színét! Jöjj hét ajándékoddal, Élet Lelke, jöjj Egység és Szeretet Lelke! Az Egyháznak és a világnak szüksége van Rád. Jöjj Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket nekünk ajándékoztál!

Szolgálatunk erőtlen, szeretetünk önző, ismeretünk silány. Istenünk, ha nem segítesz, meghalunk bűneinkben!
Kérünk téged drága Szentlélek, elevenítsd fel bennünk a nyolc boldogság lelkületét és adj erőt, hogy Krisztus tanítása szerint élhessünk, Isten dicsőségére és az emberek javára!
Köszönjük, hogy szeretsz minket, és önmagadat adod ajándékul nekünk! Ámen.

Pünkösdi kilenced - nyolcadik nap

Pál apostol azt írja: "Mi pedig nem a félelem lelkét kaptuk, hanem a szeretet, az erő és a józanság lelkét, amellyel kiáltjuk:Abba Atyám!"

Mennyei atyánk! Sokat beszélünk arról, hogy Te az atyánk vagy, az apukánk, de mégis távolt tart minket Tőled a félelmünk, a megszokásaink, az önzésünk. A világ is elfeledte, hogy te vagy a Gondviselő.
Kérünk Téged ezért, Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy küldd el nekünk Szentlelkedet, hogy újra forró szeretetközösségbe kerülhessünk veled! Hulljon le szívünkről és szemünkről a hályog, törjék össze minden elválasztó fal, lobbanjon fel szívünkben a Szeretet lángja, és dicsőítsen meg Téged bennünk és közöttünk! Ámen.

Pünkösdi kilenced - kilencedik nap

"De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1, 8)
"Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket." (ApCsel 2, 1-4)
"Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: „Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?” „Térjetek meg - felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát." (ApCsel 2, 37-38)
Drága Istenünk, köszönjük, hogy te ingyen adod a Szentlelket mindannak, aki kéri! Köszönjük, hogy nem kell szépnek, okosnak, erősnek, sikeresnek vagy hatalmasnak lennünk, köszönjük, hogy elég, ha Hozzád fordulunk, elég, ha bűnbánatot tartunk - és ugyan ki van közülünk bűn nélkül való? - elég, ha hiszünk a Te szavaidnak és ígéreteidnek.  Kérünk Téged, küldd el Szentlelkedet és alkoss újjá minket!
Ámen.


"Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik." (Lk 11,13)

A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, az Atyának és Fiúnak Lelke, aki húsvét után 50 napra, ill. a mennybemenetel után tíz napra jött el a tanítványokra és őket apostolokká avatta.

"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol űlnek vala.
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és űle mindenikre azok közül.
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok."
(ApCsel 2, 1-4.)

A Szentlélek jelképei

Földi szavaink elégtelenek a Szentlélek Isten jellemzésére, ezért az Ige jelképekben beszél Róla. A legjellemzőbb hasonlatok: SZÉL, TŰZ, VÍZ, LÁMPÁS, AJÁNDÉK, PÁRTFOGÓ, GALAMB, PECSÉT, ZÁLOG, KENET.

Az első pünkösdön 3000 ember tért meg és keresztelkedett meg. Ezek nem magányosan, Robinson-módon élték hívő életüket, hanem közösségben: "És foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.." (ApCsel 2,42)

A Szentlélek egyik iránya felülről lefelé tart, merőleges, vertikális: Istennel köt össze. Másik iránya vízszintes, horizontális: embertársainkkal kapcsol egybe.

Őseink pünkösdi szokásai

A tavasz ünneplésének ősi magyar szokása a pünkösdölés. A falu népe kimegy egy tisztásra vagy legelőre, ahol a legények különböző vetélkedőkön mérik össze erejüket és "pünkösdi királyt" választanak maguk közül. Ő a legénybíró egy esztendeig.

A lányok által tartott szokás a pünkösdi királynéjárás. több kislány közül egy fehér ruhába öltözik, fejére koszorút és fátyolt borítanak, ami az arcát is eltakarja. Két kislány megy elől, kettő hátul s középen a lefátyolozott pünkösdi királyné, kezükben virágot, karjukon kis kosarat tartanak. Bekopognak az ismerős házakhoz, megkérdezik, szabad-e megmutatni a pünkösdi királynét. A tessékelésre a lányok belépnek és többek között ezt éneklik:

Mi van ma, mi van ma?
Piros pünkösd napja.
Holnap lesz, holnap lesz
A második napja.
András pajtás, bukrétás.
Jól megfogd a lovadnak száját,
Ne tipossa, ne tapossa
A pünkösdi rózsát!

Befejezvén az éneklést, háromszor is magasra emelik a kis királynét, s mondják: "Ekkora legyen a kendtek kendere!" - s közben lekapják róla a fátylat. A kislányok a játékért kis kosarukba süteményt, diót, almát kapnak.

Sok helyen hajnalban a lányok fehér lepedővel harmatot szedtek, s megfürödtek a patakban. Ezzel is a megújulást segítették. Az állatokat zöld ággal ékesítették, s az "életvesszővel" meg is veregették őket.

Források:
"Megtaláltuk a Messiást!", Budapest 1990.
Kósa László, Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra, Holnap kiadó, 2006.
Czárán Eszter: Világnak Virága, 2005.

2010. május 16., vasárnap

Martin által Dejtéről 2010. május 15-én

2010-05-15 - Márton által

Gyermekeim! 
Örülök annak, hogy mekkora szeretettel és bizalommal fordultok hozzám imáitokban. Semelyikőtökről se feledkezek meg, mert mind el vagytok rejtve szívemben és név szerint ismerlek benneteket. Annyira drágák vagytok az én szívemnek. Ma azért jövök el, hogy megmondjam nektek, mennyire szükségetek van a Szentlélekre életetekben. Nyissátok ki tenyereiteket és fogadjátok el az Atya ajándékát, hogy lángra lobbantsa szíveteket. Minden nap megszületik bennetek az elhatározás, hogy az életszentség útján járjatok. De ne hagyatkozzatok a saját erőtökre, hogy ne maradjatok ott az úton heverve. De fogadjátok el a Szentlélek segítségét, aki bűnös életeteket szent életre fogja változtatni. Jézus és az én szívem szeretetébe merítlek benneteket.

2010. május 12., szerda

Testvéreim, kérlek Ne Feledjétek, holnap lesz Urunk, Jézus Krisztus Mennybemenetelének Ünnepe!Hun Miatyánk.


Mi atyánk, Istenünk! Bennünk van országod.
Előttünk szent neved, s törvény akaratod!
Minden napunk gondját magadon viseled,
bűneinket, mint mi másnak, nekünk elengeded.
Te kezed vezet kísértéseken át, s lefejté rólunk a gonosz járomát.
Tiéd a nagyvilág összhatalma, üdve, mindöröktől fogva legyen mindörökre.

Hun Miatyánk. Kr.u.410-460 keletkezett, hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva
- a Kijevi Nemzeti Múzeumban őrzik

2010. május 8., szombat

Nagyfalui üzenet, 2010. május

“… Szeretteim! Mivel az utolsó időben - amelyben éltek - komoly tisztuláson mentek át, ezért a szenvedésről akarok beszélni nektek….”
2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –MÁJUS

”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)

68. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk.2,41-51; Jn.13, 31-35; 14,23-29; Lk.24,46-53; Jn.20,19-23; 16,12-15; 17,20-26) 

Havi mottó:„Isten erejében bízva, vállald a szenvedéseket, az evangéliumért!” (II Tim.1,8)

Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy minden szenvedésünket tudjuk elfogadni és felajánlani elsősorban a tisztulásunkért és a szenvedők megtéréséért!

Konkrét feladatunk: B.M. Éva Asszony ’Örömöm titka’ című könyvének III. kötetét fogjuk újra olvasni és terjeszteni!!!

Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 májusában

            „Szeretteim! Mivel az utolsó időben - amelyben éltek - komoly tisztuláson mentek át, ezért a szenvedésről akarok beszélni nektek.

Mi a szenvedés? Mindaz, ami bármilyen fájdalmat okoz nektek! Ez lehet: betegség, nélkülözés, lelki bánat, sikertelenség, elutasítottság, magány és sok minden más. Amikor egy gyermek megszületik, felsír. Életetek a Földön szenvedéssel kezdődik.

Mi volt a teremtés hajnalán az Édenkertben? Isten az első emberpárt az Édenkertben saját képére és hasonlatosságára teremtette. Az Atyától való függésük létük legmélyebb öröme volt. Folyamatos harmóniában éltek: Istennel, önmagukkal, egymással és az egész teremtett világgal. Isten egészséggel, boldogsággal és örök élettel ajándékozta meg az embert. Az első emberpár „első helyet” kapott az összes teremtmények között. Az Édenkert jó működése a teremtménynek a Teremtővel való együtt munkálkodására volt bízva. Az Édenkert közepén álló fa által Isten azt mondta az első emberpárnak: engedjétek meg, hogy egyedül Én legyek életetek középpontja! Az Atya még azt is mondta teremtményeinek: ‘amíg szabadon és szeretettel alárendelitek magatokat Nekem, addig az élet teljességét fogjátok megtapasztalni‘. Az Édenkertben nem volt bűn, szenvedés és halál. A szenvedés nem az Atyától származik, nem volt Isten Akarata!

Hogyan lépett be a szenvedés a világotokba? Isten, az ember teremtése előtt egy csodálatos szellemi világot teremtett, az angyalokkal, akik dicsőítették Őt. Amikor Isten próbára tette a szeretetüket, többségükben hűségesek maradtak Hozzá! Az Angyalok egy része fellázadt Termtője ellen, ezek lettek a gonosz szellemek. Ezek közül az egyik megkísértette az embert. A Gonosz azt sugta az ember szívébe: Isten féltékeny, önző, önkényes, boldogságotok akadályozója! A Gonosz sugallatai által először bizalmatlanság került az ember lelkébe. Azután el is hitte, amit a Gonosz mondott neki. Emiatt úgy döntött, hogy elszakad Istentől. Igy vált az ember énközpontuvá. Az teremtmény Isten nélkül akarta meghatározni, hogy szerinte mi a jó és mi a rossz! Az ember a saját elképzeléseit, érdekeit, kivánságait állította a középpontba. Ezáltal Isten teremtménye elveszítette a Világosságot, tájékozódó képességét és a sötétség lépett az ember minden kapcsolatába. Az ember szívébe lépett a félelem Istennel szemben. Azután egymást sem tudták már úgy elfogadni, ahogy voltak. Az ember rossz döntése miatt elveszítette a biztonságát, a védettségét, az igazi hazáját és magányossá vált! Az ember a bűnével leválasztotta magát az Élet Forrásáról. Mivel az ember nem Istenre, hanem a Gonoszra hallgatott, a világba lépett a bűn, a szenvedés és a halál!

Mi Istennek az emberrel kapcsolatos jövőbeli Terve? Jézus kijelentette János apostolnak a Jelenések Könyvében, hogy az egész történelem a beteljesedés felé halad. A szenvedés nem maradandó, hanem átmeneti állapot. Nem a szenvedésé lesz az utolsó szó! A megtért emberiség a legboldogabb életállapot felé közeledik, ahol újra nem lesz bűn, szenvedés és halál! Örömhír az egész emberiség számára, eljön az idő, amikor az ember újra szeretettel teljes közösségre fog lépni Istennel, embertársaival és az egész teremtett világgal. Az Istennel való mély kapcsolat által meg fog gyógyulni az ember a sebeiből. Maradéktalanul újra jóra fog fordulni minden! Az ember reménykedve várhatja élete minden napján az Új Eget, az Új Földet, az Új Jeruzsálem leereszkedését a Földre.  

Mit tegyetek, hogy a szenvedés nélküli Új Világ minél hamarabb eljöjjön a Földre? Kérjétek minden nap a Szentháromságot, az Angyalokat és a Szenteket, hogy minden rosszra NEMET és minden jóra IGENT tudjatok mondani! Az Édenkert és a Végső beteljesülés közötti időszakban vegyétek még komolyabban a gyógyító imát, a böjtöt, gyógyító misék felajánlását, a szentelményeket, a havi kilencedek megtartását, életetek sínre tételét Isten Akarata szerint! Legyetek hálásak Jézusnak, aki égi tanításaival felvilágosít és isteni hatalmával gyógyít benneteket. A világban lévő rendkívüli jelek által (vulkánkitörés, földrengés, árvizek, megváltozott időjárás, milliók hirtelen halála,…) vegyétek észre figyelmeztetéseinket: „Ember! Állj meg a kárhozat széles útján! Térj meg és lépj rá az üdvösség keskeny útjára! Ember! Én szeretlek téged, szeress te is Engem, aki az örök boldogságodat akarom!!!”   

Befejezésül gondolkozzatok el azon, hogyan jön létre az igazgyöngy a tengeri kagylóban. A tengeri kagyló érzékeny testébe, akarata ellenére egy kis homokszem kerül! Ez folyamatos fájdalmat okoz neki! A tengeri kagyló először mindent megtesz, hogy a fájdalmat okozó homokszemet kidobja a testéből. Mivel erre képtelen, megtanul Igent mondani a homok szemre, elfogadva azt. Nap mint nap körülöleli a homokszemet a könnyeivel. Gyötrelmek és fájdalmak közepette születik meg az értékes igazgyöngy a tengeri kagyló testében!   

Megáldalak titeket, az idők jeleire való odafigyelés lelkületével!”

Házi feladat májusra:

„SZENVEDÉSEIM KÖZEPETTE AZT AKAROM IMÁDKOZNI: ELFOGADOM ÉS FELAJÁNLOM URAM A SZENVEDÉSEKET AZ EMBERISÉG MEGTÉRÉSÉÉRT!Előretekintés 2010 júniusára:

Közös imaszándék lesz: azokért fogunk engesztelni, akik a nyelvükkel naponta vétkeznek!
Konkrét feladatunk lesz: imádkozni és terjeszteni fogjuk az: „Imák nehéz helyzetben”  című imafüzetet, amelyben szabadító és gyógyító imák vannak!!!Fr. Csilik János

CASCIAI SZENT RITA ÉLETE
Rita, Roccaporenában született 1381 körül és Casciában halt meg 1447 május 22-én. Összesen 66 évet élt. Ritát, már halála előtt szentnek tartották a körülötte élő emberek.
Halála után tíz évvel, még mielőtt az Egyház nyilatkozott volna, a nép szentnek kiáltotta. Boldoggá avatását 1626-ban, szentté avatását 1900-ban fejezték be. XIII. Leó pápa „Umbria gyöngyének” nevezte őt. Romolhatatlan testét, Casciában az 1937-47 között épült Szent Rita templomban őrzik.

Ritát idős szülei hosszú várakozás, reménykedés és sok imádság után kapták Istentől ajándékba. A szülei, Cascia környékén, egyszerűségben és istenfélelemben nevelték Ritát. Gyermek és ifjúkorát a szülei iránti engedelmesség, akaratának állandó föláldozása és a fáradságos munka jellemezte. Rita szívében ima közben felgyulladt az Isten iránti szeretet és apáca akart lenni, hogy teljesen egy lehessen isteni Megváltójával. Szülei az akkori szokás szerint odaígérték Ritát egy helybéli ifjúnak, aki vad és erőszakos ember volt. Férje rossz természetét hősies türelemmel elviselte. Szüleinek soha nem panaszkodott! Mindenben engedelmeskedett hitvesének, azzal az egy feltétellel, hogy a templomba elengedi. Szelídségével és jóságával végül férje rossz természetét sikerült legyőznie és lelkét Istenhez vezetnie.

Idős szülei halála után újabb gyász érte Ritát: meghalt a férje, aki már tisztelte és szerette őt. Egy régi ellensége ölte meg bosszúból. Egy évre rá meghalt Rita két kicsi fia, akikért imádkozott, hogy az Úr inkább vegye őket el, minthogy vér tapadjon a kezükhöz az apjukért való bosszú miatt.

Miután sok fájdalom árán eloldódtak a földi kötelékei, háromszori visszautasítás után beléphetett a Mária Magdolna ágostonos kolostorba. A nővérek között türelmével, engedelmességével és jámborságával tűnt ki, mindenkinek az épülésére.

Különös tisztelettel elmélkedett Krisztus szenvedéséről és arra vágyott, hogy osztozhasson a megfeszített Jézus szenvedéseiben. Egy alkalommal, amikor a feszület előtt térdelt érezte, hogy a töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Mély sebet kapott, amely elmérgesedett és a belőle kiáradó szag miatt elkülönítették Ritát a nővérektől. Csak egy római zarándoklat alkalmával mehetett az emberek közé, amikor az Úr, Rita kérésére eltüntette a sebet a zarándoklat idejére, de fájdalmai akkor is megmaradtak.

Fájdalmai, a böjtölések és a munka felemésztették az erejét. Utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte. Az örök boldogságba való átköltözését harang szava hírdette az embereknek, amely magától, emberi kéz érintése nélkül szólalt meg.

Különleges kiváltságként Rita testét soha nem temették el, mert csodálatos módon nem látott romlást. Sértetlenül került ki a tűzvészből is, melyben néhány évvel a halála után a cédrusfából készült koporsója porrá égett. Új koporsóját Rita nagy tisztelője, Cesco Barbari casciai asztalos készítette, aki súlyos betegségből gyógyult meg a szent közbenjárására.

Szent Rita, Te aki életedben sokat szenvedtél, mit üzensz nekünk, szenvedő embereknek? „Higgyétek el, a szerető Atya nem nézi tétlenül azt a nehéz időszakot, amelyben éltek. Nem vár tétlenül az idők végéig, hanem kinyújtja a Kezét a szenvedő ember felé! Bizzatok a Mennyei Atyában, aki nem fogja átengedni a teremtményeit teljesen a természet erőinek és a Gonosszal szembeni kiszolgáltatottságának.

A múlton való rágódásotok és a jövő miatti aggodalmaskodásotok lelki szenvedéssel jár. Ezért tanuljátok meg jól megélni a jelen pillanatot. Gondoljatok gyakran Jézus szavaira: elég a mának a maga baja! A holnapi ügyeitekhez, holnap kapjátok meg a kegyelmet. Bármilyen szenvedés meghívás számotokra a megtérésre, életetek Isten Akarata szerinti rendbe tételére. Bízzatok Istenben, aki minden szenvedésetekben veletek van és megsegít titeket. Váljon világossá számotokra, hogy a megváltoztathatatlan szenvedés a tisztulásotokra válik. Higgyétek el, minden Isten által megengedett szenvedés kegyelem a számotokra. A döntő sohasem az, hogy milyen szenvedés ér benneteket, hanem az, hogy hogyan viszonyúltok hozzá. A szenvedéssel való megbírkózás egy folyamat a számotokra, amely több szakaszon megy át. Mindannyiótoknak többnyire egyedül kell végigjárni a keresztutat. Senki nem teheti meg helyettetek a lépéseket. A szenvedéseiteket csak Isten segítségével tudjátok feldolgozni és beépíteni az életetekbe. A szenvedés Isten nevelésének egyik fajtája, az igazak vizsgáztatására. Minél több pozitív tanítást olvastok ki a szenvedéseitekből, annál inkább a javatokra válik. A szenvedés tudatos elfogadása feszabadít titeket. Keresztjeitek elfogadása és felajánlása által a lelkek sokaságát menthetitek meg az örök kárhozattól!!! Befejezésül azt üzenem nektek, mint lelki testvéretek: a Földön az örömök és a szenvedések csak ideig-óráig tartanak, de a Mennyország boldogsága mindörökké tart. Érte érdemes minden áldozatot vállalnotok!!!”  
Szent Rita, aki a lehetetlen helyzetek védőszentje vagy, könyörögj érettünk!

2010. május 1., szombat

Meghaltam volna, ha nincs 9 diófám...

"Egy idős néni áll a tavaszi zimankóban az út szélén, fején karton kendő, kezében egy kisebb zsák és szelíden integet. Megálltam, felvettem a nénit, és elkezdünk társalogni. Hamar kiderül, hogy dióbelet visz a szentgyörgyi piacra. Kérdés nélkül elkezd mesélni:
-- Gyerekkoromban nagytatámmal ültettünk tíz diófát, locsoltuk a közeli patakból, de egy még abban az évben ki is száradt, a többi gyökeret eresztett. Teltek az évek, aztán engem az élet elsodort hazulról. Nagytatám egy szomorú nyári napon halt meg, hazajöttem a temetésre, a szépen felcseperedett diófák árnyékában ravatalozták fel. Az egész szertartás alatt én némán álltam a nyurga nagy fák árnyékában...
Teltek az évek! Nyugdíjas lettem! Egyedül maradtam és hazaköltöztem a szülőfalvamba. Nyugdíjam oly kevéske, így ősszel összeszedem a diót és télen megtöröm. Kilós, fél kilós csomagokban nagyon hamar el tudom adni, két óránál tovább még sohasem álltam kint a piacon. Ha hiszi, ha nem ez a kilenc diófa engem átsegített a télen! Az idén is, nemcsak tűzifát tudtam venni a dióbélből, hanem még egy kis malackát is. És most ha ezt a maradékot sikerül eladnom, szeretnék venni tíz kis facsemetét. Tudja van egy aranyos unokám, nemsokára hazajön, el fogjuk ültetni a kis fákat és ha majd ő is megöregszik, diótörés közben biztos majd el fog mondani érettem egy-egy imádságot....
Az autó halad a tavaszi verőfényben... a néni elhallgatott, én is hallgatok, némán vezetek. Nemsokára a piacnál fékeztem, megálltam és utasom a reszkető kezével egy fél kiló zacskó dióbelet csúsztatott az ülésre. Tiltakoztam, de ő szelíd mosollyal csak annyit mondott: vegye csak el, nekem is a jó Isten adta a drága nagyapámat ki a diófákat ültette....
Szó nélkül sebességbe teszem az autót, vezetek, de fél szemmel a dióbelet nézem: az egyszerű székely asszony válaszát a gazdasági krízisre. Kezembe vettem a szépen bekötött kis csomagot, kibontottam és elkezdtem ropogtatni a finom dióbelet, a becsületes, évtizedeken áthajló munka gyümölcsét, a finom, egészséges választ egy nagymama anyagi gondjaira.
Járható út... Megyek és én is veszek tíz facsemetét!"

Szeretettel: (Böjte) Csaba testvér