2015. november 1., vasárnap

A muzulmánoknak elege van az iszlámból: Irakban egyre több menekült tér meg Jézushoz

kurdish-refugee-camp

Egyre több muzulmán menekült fogadja el Jézust és fejezi ki ellenszenvét korábbi vallása iránt az ENSZ Irakban felállított menekülttáboraiban, mondják a Christian Aid keresztény segélyszervezet munkatársai.
„Elegük van az iszlámból,” mondja az iraki kurd területeken működő szolgálat vezetője.
„Az emberek szeretnék megismerni Krisztust, különösen a számtalan csodálatos gyógyulásról, Isten kegyelméről és szeretetéről szóló eseteket hallva,”
nyilatkozta a Gospel Herald-nak.
A biztonsági okból neve elhallgatását kérő szolgálatvezető elmondta, hogy a táborban tartózkodó muzulmánok szemtanúi voltak az Iszlám Állam kegyetlenkedéseinek, láttak, ahogy embereket fejeztek le és egyéb szörnytetteket hajtottak végre Allah nevében.
Az iraki muzulmánok szó szerint megrohamozták szolgálatukat, hogy megismerhessék Krisztust és a Bibliát.
„Az Iszlám Állam borzalmai és szörnyűségei olyan szempontból nagy szolgálatot tettek nekünk, hogy végignézették ezekkel az emberekkel a gyilkosságokat, hangsúlyozva, hogy ezeket a Korán kijelentései alapján teszik. Nekünk így nem nagyon kell sokat beszélnünk, csak megmutatni az igazságot.”
Az ENSZ 2015 januári adatai szerint Irak kurd területein hozzávetőleg 900 000 menekült van, ebből 233 000 szír, a többi iraki.
A keresztény szolgálat ezeket az embereket segíti, lelki vigasz mellett élelemmel, takarókkal, fűtőtestekkel és pelenkával.
A szolgálat Bibliát is ad azoknak, akik érdeklődést mutatnak Jézus és tanításai iránt.
„Azért segítünk nekik, mert szeretjük őket. Következő látogatásunkkor, a helyzettől függően, beszélünk nekik Jézusról és Bibliát is adunk. Hiszünk Isten Igéjének hatalmában. Nincs sok prédikátor velünk, nem sok misszionárius van itt, de itt van Isten Igéje, amit ki tudunk nyomtatni és oda tudunk adni nekik és gyerekeiknek.”
A szolgálatvezető azt is elmondta, hogy hatalmas „ébredés” folyik a térség muzulmánjai között és ezt saját maga is tanúsíthatja, mivel sok megtérésnél jelen volt.
Elmesélt egy esetet, amikor élelem mellett Bibliát is adtak egy muzulmánnak, aki először vonakodva fogadta az ajándékot.
„Azt mondta, ’Rendben, de én muzulmán vagyok. Nem válhatok kereszténnyé. Nagy családom van, az apám pedig szélsőségesen radikális.’ Elmagyaráztam neki, hogy nem azt kértem tőle, hogy váljon kereszténnyé vagy változtassa meg a vallását ott azonnal. Csupán azt szeretném, hogy olvassa a Bibliát és megtudja, hogy ki Jézus Krisztus. ’Azt szeretném, hogy személyes kapcsolatod legyen Istennel,’ magyaráztam neki.”
A férfi beleegyezett és feleségével és gyerekeivel együtt elkezdték olvasni a Bibliát.
Egy kis idő elteltével a férfi visszatért a szolgálatvezetőhöz egy egész sor kérdéssel, amit a Biblia olvasása közben írt fel magának. Kiderült, hogy a muzulmán nem sokat tudott Mohamedről, az iszlám prófétájáról, és kérdéseinek java része erre vonatkozott. Azt szerette volna tudni, hogy ki is volt Mohamed valójában.
A szolgálatvezetőt meglepte, hogy egy muzulmán ilyen keveset tudjon saját vallásának alapítójáról. A szolgálat tagjai általában nem az iszlám hiteltelenítésére összpontosítanak, így erről általában nem sokat beszélnek a menekültekkel, ez esetben azonban röviden összefoglalta, amit Mohamedről tudni kell, olyan formában, hogy az ne legyen sértő a férfi számára.
„Miért nekem teszi fel ezeket a kérdéseket?” – faggatta később a férfit.
„Azt felelte, hogy Mohamed már nem tetszik neki. Amikor megkérdeztem, hogy akkor most hogyan tovább, azt válaszolta, hogy inkább keresztény szeretne lenni. Miután emlékeztettem, hogy mit mondott korábban, azt felelte, hogy meggondolta magát, így megtért.”
A szolgálatvezető elmondta, hogy ez csupán egy a számtalan hasonló eset közül, amikor Isten Igéje örökre átformált életeket.
http://idokjelei.hu/2015/11/a-muzulmanoknak-elege-van-az-iszlambol-irakban-egyre-tobb-menekult-ter-meg-jezushoz/

A szentté válás eszközei

Isten mostanáig mindig adott szenteket Egyházának. Ráadásul annál megbízhatóbban, minél súlyosabbak és veszélyesebbek voltak a körülmények. Ebből arra lehetne következtetni, hogy éppen korunkban kellene sok szentnek lennie, és mégis, mindezidáig hiába keressük őket. Habár a „zsinati egyháznak”, illetve újabban „szinódusi egyháznak”, megvannak most is a maga speciális „szentjei”, és az ú. n. „tradicionalisták” is kitalálnak maguknak saját szenteket. A katolikusok azonban, hol találhatnának ők ma igazi, katolikus szentet?
A helyzet némiképp reménytelen, és mi láthatóan még reménytelenebbek vagyunk. Szent János Jelenések könyve azt mondja nekünk, hogy Isten, csak amikor az Antikrisztus személyesen fellép, nem talál többé szentet a földön, akit szembe tudna állítani vele. Ezért ezek pótlására az ősidőktől fogva külön két szentet tartott fenn, hogy majdan visszaküldje őket a földre, Hénochot és Illést. Majd csak az ő fellépésük lobbantja fel újra a lángot, ami életre kelti majd az utolsó idők azon nagy szentjeinek sorát, akikről oly sok próféta jövendölt. „Örökségednek bő esőt adtál, Istenünk, amikor elgyengült, erőre kapattad.” (Zsolt 67,10) – De mi lesz addig?
Korunk szörnyű jellegzetessége, hogy nincsenek benne próféták és szentek. Az Egyház elsötétedésének ideje ez a mostani, mégpedig a keresztények bűnei, különösen az Istennek szentelt lelkek és a nép vezéreinek a bűnei miatti büntetésül, Uruktól és Istenüktől való elszakadásuk miatt. Egyedül Isten képes ennek a szomorú helyzetnek véget vetni, és Ő meg is fogja ezt tenni, de vajon mikor? A mi feladatunk addig is az, hogy vezekeljünk és a helyes úton kitartsunk. Ehhez viszont tudnunk kell, hogy hol rejlenek reménytelen körülményeink okai.
     Maga Üdvözítőnk mutatja meg nekünk a választ: „Amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8) – Szent Pál szintén nagy hitehagyásról beszél, egy aposztáziáról, mely megelőzi az Antikrisztus fellépését és Krisztus újraeljövetelét: „Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek” (2 Tesz 2,3). – Vagyis a hit hiányzik, és ezért nincsenek szentek.
     A hit elengedhetetlen előfeltétele a szent létnek. Mert mitől válik valaki szentté? A szent lét a léleknek Istennel való kegyelmi összeköttetése a szeretet szent erénye által. E szeretet foka határozza meg a szent lét fokát. A szeretet természetfeletti erénye azonban előfeltételezi a hitet és egyúttal tökéletesíti azt. Ezért nem létezik igazi szeretet és ezzel szent lét a hit nélkül.
A „zsinati egyház” lényét tekintve aposztata. Ezért nem meglepő, hogy nincs benne semmi szent. Ennek a szektának a „szeretete” a felebarátiság, a testvériség, a tolerancia, a „több jogért”, és egy „békésebb” és „jobb világért” való elkötelezettségben merül ki. Ezért állnak „szentjei” egy szinten Martin Luther King-gel és Mahatma Gandhi-val. A „tradicionalisták” elvesztették a hitüket az egy, szent, katolikus és apostoli Egyházban. Egyik vezetőjük kijelentette, hogy az Egyház szent voltát nem szabad úgy elképzelni, ahogy ezt Szent Pál tanította, vagyis „amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen”. (Ef 5,27)
Tehát a szent lét alapja az igazi, hamisítatlan hit. De hol találunk még manapság ilyet? És annál a kevés embernél, akinek még megvan a hite, vagy aki újra megszerezte a hitet, azoknál hogyan néz ki ez a hit?
     A hit egyedül nem elegendő, „a hit, ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog” (Jak 2,17), ahogy Szent Jakab mondja. Csak a megélt hit, a dolgozó hit, az a hit, ami a szeretetben teljesedik be, hordja magán a szentség illatát. Ezért nem a hitet kéri számon a Megváltó az utolsó ítéletről szóló beszédében, aminek meglétét amúgyis feltételezi (mert aki nem hisz, már megítéltetett), hanem a szeretet és az irgalmasság tetteit (Mt 25,31-46). Nem csak hinnünk kell, hanem a hitből kell élnünk, azaz ahhoz, hogy szentté váljunk, kerülnünk kell a bűnt és gyakorolnunk kell az erényeket, mindenekelőtt az Isten-szeretet és a felebarát iránti szeretet erényét. A nagy szentek ezen erényeket heroikus fokon gyakorolták. A szeretet azonban áldozatot, gyakran nagy áldozatokat kíván.
     Ehhez szükségünk van az úgynevezett segítő kegyelmekre és ennek következtében a kegyelmi eszközökre: az imára és a szentségekre. A természetfeletti erények gyakorlása a természetfeletti segédeszközök nélkül nem lehetséges. Ily módon szent voltunk alapja a hit, beteljesülése a szeretet, eszközei az ima és a szentségek. Nem véletlen tehát, hogy éppen ebben a sorrendben tárgyalja a katekizmus őket: először a hittan, aztán az erkölcstan, és végül a kegyelemtan.
Vannak katolikusok, mégpedig leginkább pont a hithez hűek között, akik ezt a sorrendet némileg összekeverik. Bár a hitet nagyon nagyra becsülik, hiszen másképp nem lennének hithűek, de különben az egész szent létet pusztán a szentségekre alapozzák. Úgy vélik, a szent léthez szükséges és elégséges lehetőleg mindennap szentmisét hallgatni és áldozni, gyakran gyónni, lehetőleg mindennap imádkozni a zsoltárokat, és még sok más imát hozzá és zarándoklatokra járni. Mindezek persze jó és dicséretes dolgok, csak mindeközben nem szabad a célt összekeverni az eszközökkel, és a minőséget a mennyiséggel. Mert a még az oly gyakori szentáldozások sem használnak, vagy csak keveset, ha nem „jó” szentáldozások, míg egyetlen jó szentáldozás is elegendő lehet a szentté váláshoz, miként ezt boldog Imelda esetéből látjuk. [Boldog Imelda – élt 1321-1333 Bologna-ban, a Lambertini család sarja, az elsőáldozók patrónája, már gyerekkorában a domonkos nővérek zárdájában tanult. Minden vágya az volt, hogy végre áldozhasson. Mikor 1333-ban fiatal kora miatt újfent megtagadták neki az áldozást, csodás módon mégis részesült a szentáldozásban, ami után hirtelen meghalt. Tisztelete Olaszországban rögtön a halála után elindult. Kultuszát 1826-ban hagyta jóvá Róma.]
     Minden lelkipásztor számára ismerős az a hívő, aki nagyon buzgó a szentségek fogadásában, minden nap imák hosszú sorát végzi el, szinte egyetlen szentmisét vagy szentségimádást sem hagy ki, minden héten gyón stb., aki azonban semmi problémát nem lát abban, ha például más személyeket ócsárol és gyaláz, rágalmaz és rejtett hibáit kifecsegi. Mindeközben az ilyen személy abszolút igazságosnak tartja magát, és úgy véli, hogy a szentté válás útján jár, hiszen mozgalmas szentségi és imaéletet folytat. Itt valami nagyon összekeveredett, amiből láthatjuk, hogy a szentségek és az imák sem jelentenek mindent.
     Ezzel ellenkezőleg vannak olyan hívek, akik soha vagy szinte soha nem tudják a szentségeket fogadni, és mégis szent életet folytatnak. P. Verwilgen, egy misszionárius mesélte el azt a történetet, amikor egyik missziós útján Észak-Mongóliában egy haldoklóhoz hívták. A 83 éves öregember 8 évvel korábban részesült a keresztség szentségében, és azóta nem látott többé papot. Az örömtől sugározva fogadta a papot, aki felkészült az idős ember gyónásának meghallgatására. A páter így számolt be a történtekről: „De életgyónása helyett az öreg büszkén mesélte el nekem, amit egykor a katekizmusban a gyónásról tanult. Boldog volt, hogy végre valakinek megmutathatja, milyen sokat tud. »Nagyon helyes, barátom«, mondtam neki, »kiválóan tudod, hogy mi a gyónás, és hogyan kell gyónni. De most tudásodat váltsd gyakorlattá, és valld meg bűneidet!« »Az én bűneimet?«, kiáltott fel meglepetten az öreg. »Ó, atya, tényleg vannak olyan emberek, akik olyan gonoszak, hogy Istent még bűnnel meg tudják bántani, miután a keresztség által Ő gyermekeivé fogadta őket?« Nyolc éven keresztül élt ez a férfi a pogány diaszpórában, és e hosszú idő alatt egyetlen pap sem volt segítségére. Egyedül a keresztség kegyelme élt benne és erősítette és kötötte össze Istennel.”
     Ez a férfi szentmise nélkül, szentáldozás nélkül és gyónás nélkül folytatott szent életet, egyedül a keresztség kegyelméből. Ő tudta, hogy mi a fontos: a hitet és a keresztség kegyelmét megőrizni és növelni a bűn elkerülése és az erény gyakorlása által.
Akármilyen fontosak a szentségek – különben a Megváltó nem alapította volna őket – szükség esetén nélkülük is szentté lehet válni. Igen, vannak szentek, akik még a vízkeresztségben sem részesültek, mint például a jobb lator, vagy az az őr, aki a kisázsiai Sebaste-ben a befagyott tóra kitett 39 örmény keresztény katona mellé ült, amikor ezek 40. társa megingott (320 körül). Anélkül, hogy meg lett volna keresztelve vagy az Anyaszentegyház bármely más szentségét fogadta, tett hitet Krisztus mellett, halt meg vértanúként és így a szentek közé került. Nem ő az egyetlen szent, akit a vérkeresztség tett szentté.
A Jóistennek talán még ritkábbá kell tennie az eszközöket, hogy végre megtanuljunk a fontosra tekinteni. Feltűnő, hogy pont ott, ahol a hívek papi ellátása nehézségbe ütközik, a hívek hitszelleme és bátorsága, valamint buzgóságuk és a papság, a szentmise és a szentségek iránti tisztelete is inkább növekszik. Amit az ember nélkülöz, azt újra jobban megbecsüli. Pierre Martin Ngo-dinh-Thuc érsek mesélte el, hogyan élte túl a vietnami egyház az üldözéseket, amikor a helyi vezetők elűzték a külföldi papjaikat. „Az elűzött papok közül néhányan az őserdőkbe menekültek, ahol keresztényeket támogattak, akik közül azok, akik életükben kétszer vagy háromszor a szentségekhez járulhattak, már kiváltságosoknak érezték magukat. A kis vietnami keresztény közösségek nagy területen szétszórva működtek. Ezen közösségek túlélésre kitalált felépítése a következő volt: Kiválasztották a régi keresztényeket, akik a többieknél jobban ismerték a hit tanait, akik a közösség felső rétegét alkották. Vezetőjük ellenőrizte a közösség túléléséért és fejlődéséért felelős csoportok tevékenységét. Az egyikre a gyermekek hitoktatását osztotta, és – ha volt erre mód – a szentáldozásra való előkészületét. Egy másik a betegek gondozásával és a halálra való felkészítésükkel foglalkozott. Egy másik az énekeket, az imákat és az evangélium és a szentlecke felolvasását készítette elő, és vezette a híveket a pap nélküli istentiszteleten, ahogy ezt mi a lelki áldozásnál tesszük.”
     Így mentették meg magukat a vietnami keresztények e kemény időben, és váltak szentté pap és szentségek nélkül. Nem kizárt, hogy a mai keresztényekre is hasonló sors vár. A hithű katolikusoknak már most nagyon sokszor le kell mondaniuk a mindennapi szentmiséről, sőt még a vasár- és ünnepnapi miséről és a többi szentségről is.
     Ugyanakkor nagy a veszély, hogy közülük sokan kompromisszumokat kötnek, talán még a hitüket is veszélyeztetik, vagy a szentségtörés vagy blaszfémia bűnét veszik magukra, csakhogy valahol elcsípjenek egy szentmisét vagy más szentséget, legyen az akár a „zsinati egyházban”, egy kétséges szentelésű papnál vagy valami hasonló helyen. Ilyen esetben a vietnámiak példája erősíthet meg bennünket.
     Gondoljunk Szent Hermenegildre, aki nem azért lett szent, mert a húsvéti szentáldozást elfogadta egy ariánus püspök kezéből, hanem azért, mert vonakodott ezt megtenni. Olykor a szentségekről való lemondás lehet az, ami szent voltunkat elősegíti. Mindazonáltal a Szűzanya kezét soha ne engedjük el. Ő a szentté válás azon eszköze, akit soha nem kell nélkülöznünk. Általa és vele jutunk biztosan célba.
(forrás: http://zelozelavi.wordpress.com/
http://katolikus-honlap.hu/1502/zaby3.htm

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete


2015. október 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az éj sötétje borult erre a világra. A bűn belepte a lelkeket. Soha nem látott szükségem van rátok, hogy beragyogjátok ezt a Földet, mint fáklyák, amelyek mutatják az igaz utat az éj sötétjében. Ezt mondtam: Ti vagytok a világ világossága, a Föld sója. Nem kell belőletek sok, de akik Hozzám tartoztok, úgy éljetek, hogy életszentségetek felülmúlja a farizeusokét. Elsősorban életpéldátokkal hirdessétek Evangéliumomat! Ma inkább tanúságtevőkre van szükség, mint tanítókra.Gyermekeim, imádkozzatok! Az, amiben most éltek, a sötétség órája, a számkivetettség, a siralomvölgy. A ti szeretetetek ragyogja be elkeseredett, Engem kereső felebarátaitok lelkét! Sokan rossz helyen keresik a boldogságot. Ezért van annyi csalódott, szerencsétlen ember. Ti mutassátok meg nekik, hogy az igazi boldogság Én, Magam vagyok! Én vagyok a drága kincs, Akiért mindent elad, aki megtalált, csak hogy Engem birtokoljon. Mindent eladni azt jelenti, hogy lemond a világ összes élvezetéről csak azért, hogy törvényeimet megtartva, Engem fogadjon a szívébe, Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben köztetek maradtam. Felfogni nem tudjátok azt a nagy kegyelmet, amikor Maga az Isten száll alá a lelketekbe. Ezért kicsinyeim nagyon tisztáknak és szenteknek kell lennetek, mert a legnagyobbat, Magát az Istent birtokoljátok.Drága gyermekeim! Ezt a hatalmas kegyelmet majd csak országomban fogjátok teljes egészében felfogni. Addig is legyetek nagyon alázatosak, és adjatok hálát ezért a nagy kegyelemért! Elmélkedjetek kínszenvedéseimen! Nézzétek átszegzett, Véremmel borított, értetek szenvedő, haláltusámat vívó, vonagló Testemet! Ne fordítsátok el szemeteket Rólam, a Megfeszítettről! Mindezt értetek szenvedtem el. Ennyire szeretlek benneteket. Ilyen nagy árat fizettem a ti üdvösségetekért. Ezért tartsátok a legfontosabbnak lelketek tisztaságát, törvényeim megtartását! Tartsátok távol magatokat minden bűntől, gyarlóságtól! Minden kísértést azonnal vessetek el magatoktól! Mindig Engem lássatok magatok előtt! Menyit szenvedtem értetek. Ha így éltek, már most a Mennyországban lehettek. Ezt mondtam: A Menny köztetek van, ha szeretetben éltek. Arról ismernek föl benneteket, hogy Hozzám tartoztok, ha szeretetben éltek egymással.Kicsinyeim! Odaát soha nem látott boldogság és gazdagság vár rátok. Ha a kicsiben hűek vagytok, csak akkor kaphatjátok meg. Helyet készítettem nektek, amit csak akkor nyerhettek el, ha szeretitek az Istent. Éljetek szeretetben! Legyetek világító fáklyák ebben a kopár, kietlen siralomvölgyben, amit a bűn sötétje borít. De nemsokára felvirrad a Nap, az Örök Fény birodalma, az ezer éves béke uralma, amikor a Szentlélek fénye és ereje tölti be a lelkeket. A Szentlélek adja meg mindenkinek az Isten ismeretet. Ő ragyogja be a lelkeket, és Ő Maga fog szeretni minden ember által. A nagy hazudozót, a sátánt ezer évre megláncolom, aki tévútra vezette a népeket. Nem lesz akkor kísértés, sem gyűlölet, sem jajkiáltás. Minden ember testvérként fogja szeretni egymást. Úgy fogtok körülvenni Engem az Oltáriszentségben, mint egyetlen nagy család. Soha nem látott tisztelettel, szeretettel és imádással fogtok Körém gyűlni. Mindenkinek bőven lesz ideje imára, pihenésre. A föld bőven megtermi gyümölcsét. Sok gyermek fog születni, akik által Maga a Szentlélek fogja dicsőíteni a Szentháromság egy Istent. Boldogok lesznek, akik megérik ezt az új kort, vagy beleszületnek.Adjátok át az életeteket Nekem! Bízzatok Bennem! Hagyatkozzatok Rám teljesen! Akkor Én rövid úton szenteket formálok belőletek. A sátán hiába acsarkodik. Ő az örök vesztes. Hamarosan egy új világ virrad fel rátok.  A béke korszaka. Erre áldalak meg benneteket a Bennem való bizalom Lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Ima a Szentlélek által: „Hőn imádott Istenem! Kérünk, tekints le ránk! Töltsd be szívünket Szentlelkeddel! Vezess minket Magadhoz! Gyújts fényt a lelkünkbe, hogy Téged imádjunk és dicsőítsünk!Teremts bennünk fényt, hogy Téged hordozzunk körül a világban, mert Te vagy a világ Világossága!Teremts bennünk tisztaságot, hogy méltó tabernákulumaid legyünk! Te élj és működj mindenkor bennünk!Teremts bennünk békét, hogy a Te békéd eszközei legyünk! Ahol csak járunk – kelünk, a megbékélést hirdessük!Teremts bennünk szeretetet, hogy Te szeress általunk! A Te szereteted égessen ki belőlünk minden gyarlóságot, és a Te szereteteddel szeressünk mindenkit!Ó Jézus, Aki leszálltál közénk, és fölvetted Szűz Anyád méhében az Emberi Testet. Formálj belőlünk szenteket, akik egy egész örökkévalóságon át hirdetjük dicsőségedet! Téged magasztaljunk, és áldjunk! Neked hálát adjunk! Ott legyünk, ahol Te, és lássuk dicsőségedet! Örökké gyönyörködjünk Benned, ó szentek Szentje, drága jó Megváltó Krisztusunk! Légy áldva, dicsőítve és magasztalva örökkön örökké! Ámen.”2015. október 10. A kegyelem órájában itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Imádjatok Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Ennek van Előttem a legnagyobb értéke. Minden imátokat ajánljátok föl az Én Legszentebb Szívem és Szent Édesanyám Szeplőtelen Szíve szándékai szerint! Most nagyon siralmas idők elé néztek. Hamarosan igazságosságom haragja és nagy fenyítés zúdul erre a Földre. De a választottak kedvéért megrövidítem ezekkel a szenvedésekkel teli napokat. Úgy imádkozzatok, és engeszteljetek, hogy legyetek tudatában annak, hogy kizárólag értetek, az életszentségben élő, engesztelő kicsiny lelkekért tartom fenn ezt a világot. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Én mindig mellettetek állok, vigyázok rátok, és vezetlek titeket az örök haza felé, az életszentség útján. Általatok Én mentem a lelkek sokaságát.Az életeteknek egyetlen értelme Evangéliumom hirdetése és a lélekmentés legyen! Ezt kértem apostolaimtól és a világ végezetéig élő összes lélektől, akiket követésemre hívtam meg.Adjátok át újra meg újra az életeteket Nekem, és bízzatok Bennem! Amikor úgy érzitek, hogy nagyon magányosak vagytok, és mindenki elhagyott benneteket, akkor lépjetek be szívetek legbelső szobájába, ahol Én trónolok, mert szívetek-lelketek az Én palotám. Ott boruljatok le Előttem, adjátok át Nekem minden gondotokat, és Én megsegítelek benneteket. Legyetek tudatában annak, hogy Én soha nem hagylak el titeket!Hirdessétek jóságomat, hűségemet, megbocsátó szeretetemet, végtelen irgalmamat! De mindezeket a kegyelmeket csak akkor tudjátok birtokolni, ha megtértek Hozzám, és ha őszinte bűnbánatot tartotok, mert Isten az alázatosakat fölemeli, de a kevélyeknek ellenáll. Csak aki szívből megbánja bűneit, az nyer bocsánatot. Aki konokul kitart bűneiben, gonoszságában, annak megfizetek tettei szerint. Annak ki kell inni haragom kelyhét, és meg kell bűnhődnie tettei szerint. Én, aki a szíveket és a veséket vizsgálom, megfizetek mindenkinek tettei szerint.Drága gyermekeim! A Szívemre ölellek titeket. Úgy simuljatok Hozzám, mint akiknek senkije és semmije sincsen Rajtam kívül, mert Nekem az egész szívetek kell. Én azt akarom, hogy csak egyedül az Enyéim legyetek, csak Engem szolgáljatok, és csak Nekem éljetek! Akkor nem fogtok csalódni, mert Én soha nem hagylak el benneteket, Rám mindig számíthattok, Én gondotokat viselem. Különösen most, ezekben a nehéz időkben. Ezeket a szavaimat véssétek mélyen a tudatotokba és legyen eszetekben, főleg amikor szükséget szenvedtek, és nagy üldözés tör ki.Gyermekeim! Amióta a kereszténység fennáll, soha nem volt ekkora nagymérvű üldöztetés, mint ami most készül követőim ellen. De azt is megmondom nektek, hogy most ezekben az időkben az Ég kapui szélesre tárva vannak mindazon gyermekeim előtt, akik hűségesen kitartanak Mellettem és életüket sem kímélik mindhalálig. Minden vértanú gyermekem azonnal feljön Hozzám az Én dicsőségembe és örökkön-örökké örvendezni fog, mert letörlök szemükről minden könnyet.Ezt vértanúimnak üzenem, akik nemsokára vérüket ontják Értem: ne az ideig való nyomorúságot lássátok, hanem az utána következő dicsőséget! Bízzatok Bennem, mert Én helyet készítettem nektek Atyám országában! Bízzatok Bennem, mert minden látszat ellenére ti az örök boldogság és az örök élet részesei vagytok! Apostolaim mind vértanúk lettek. Szent János apostol Keresztem alatt szenvedte el a vértanúságot. Úgy szeretett Engem, hogy jobban szeretett volna az Én helyemben lenni a Keresztfán, mint Engem így látni rettenetes haláltusámban. Szeressetek ti is úgy Engem, ahogy ő, és ahogy szent Édesanyám szerettek a Kereszt alatt. Édesanyám is szívesebben lett volna a helyemben, mint hogy így lásson Engem.Kicsinyeim! Az óra itt van, amikor szétválasztom a juhokat a kosoktól, a farkasokat a bárányoktól. Most mindenkinek színt kell vallania: vagy Mellettem, vagy Ellenem. Vigyázzatok, örök életetek múlik rajta! Az örök élet Én Magam vagyok. Aki Mellettem kitart, üdvözül, aki megtagad Engem, az elkárhozik. Én azért jöttem, hogy életetek legyen és bőségben legyen. Válasszatok Engem és elnyeritek az örök életet! Erre áldalak meg titeket Szívem túláradó, megerősítő szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Ef 2, 8-10 „Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.”Ef 1, 13 „Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek Evangéliumát, és hittetek benne.”

2015. október 18-án du. itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Szívemnek kedves választottjai, nagyon szeretlek benneteket! Kicsinyeim, imádkozzatok, mert a háború már elkezdődött. A béke nagyon törékeny lábakon áll. Hamarosan a rejtekbe kényszerültök, mert nagy keresztényüldözés jön. Európa biztonsága megdőlt. Nagyon sok gonosz embert engedtek be. Ők a sátán citerái, ellenfelem úgy játszik rajtuk, ahogy neki tetszik. Csak akkor vagytok védelemben, ha teljes hittel, bizalommal Rám hagyatkoztok, és szüntelenül imádkoztok. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Ne féljetek üldözőitektől! Ezeknek meg kell történni. Így rostálom meg az Egyházat, így választom szét az igazakat a képmutatóktól. Templomaimat és az Egyházi intézményeket feldúlják és megsemmisítik. Az idő vészesen fogy. Ennek a korszaknak hamar vége lesz. Éljetek szüntelen készenlétben, szeressetek Engem lángolóan és tegyétek meg mindazt, amire figyelmeztettelek benneteket! Hatalmas kegyelmet kaptatok, amely többet ér az aranynál és az ezüstnél, mert a bölcsesség semmivel sem helyettesíthető. Nagyon szomorú idők várnak rátok. Nagy lesz a szegénység. Imádkozzatok a békéért, a kápolna fölépüléséért, (a Szent Anna réten, amit a Szűzanya kért Natália nővéren keresztül), imádkozzatok Magyarországért, a vezetőkért, hogy őrizzelek meg titeket minden ellenségtől. Ne féljetek, Én mindig veletek vagyok, megóvlak titeket, drága Szent Véremmel betakarlak benneteket! Mellétek adom Szent Mihály főangyalt az ő seregeivel, hívjátok őt gyakran segítségül és szent Édesanyámat, aki Istenanyai palástjával betakar benneteket. A Szívembe rejtelek titeket, Nálam mindig biztonságban vagytok, akár éltek, akár haltok. Megáldalak titeket megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Márk 6, 14 cím: „Keresztelő János halála”2015. október 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő közel. Készüljetek! Hamarosan kitör a keresztényüldözés. Kérjétek magatokra a hit kegyelmét, mert csak erős hittel tudtok szembeszállni a sátánnal, aki igyekszik megfélemlíteni benneteket. Csak ha hisztek Bennem, akkor fogtok kitartani Mellettem. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Ne féljetek! Én mindig veletek vagyok. Ellenfelem, a sátán csak annyit tehet, amennyit Én megengedek neki. Dicsőítsétek meg Nevemet azzal, hogy minden körülmény között kitartotok Mellettem! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Mennyit szenvedtem értetek. Soha ne mondjátok: elég volt. Irántam való szeretetből öleljétek át kereszteteket! Mindig csak a kegyelmet és az erőt kérjétek, hogy maradéktalanul beteljesítsétek rátok vonatkozó örök szent tervemet! Ne féljetek a haláltól! Utána kezdődik el örök életetek. Ha határtalanul bíztok Bennem, Én megédesítem és megkönnyítem terheteket, és a halál csak átmenet lesz számotokra. Mindent a hit szemével lássatok! Akkor könnyű és édes lesz halálotok, és már várni fogjátok, hogy általa, mint egy kapu által belépjetek az örök boldogság honába. Ne az ideig valókkal foglalkozzatok, hanem azzal, ami odafönt van, ami örök. Akkor jó úton jártok, és az örök boldogság lesz a jutalmatok.Kicsinyeim! Már mindent elmondtam nektek. Figyeljétek a jeleket! Most bontakoznak ki az események. Most teljesül be mindaz, amit előre megmondtam nektek.Kicsinyeim! Az óra itt van. Hamarosan megláttok Engem színről színre. Éljetek mindenkivel szeretetben, mert csak ennek van örök értéke Előttem. Tegyetek jót legfőképpen hittestvéreitekkel! Segítsétek őket, hogy miattatok magasztalják az Istent!Kicsinyeim! Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik, az ezer éves béke uralma, amiről már beszéltem nektek. Imádkozzatok, hogy visszatérjek az ég felhőin dicsőségemben, és Magammal hozzam nektek a békét és a szeretetet! A derűt soha ne hagyjátok kimenni a szívetekből! Jóért, rosszért adjatok hálát! Bízzatok Bennem! Én minden rosszból jót hozok ki. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Csak aki mindvégig kitart, az üdvözül. Így éljetek kicsinyeim, akkor elnyeritek az örök élet boldogságát. Erre áldalak meg benneteket Szívem mindeneket felülmúló csodálatos örök szeretetével, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”


2015. október 20. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Minden nap szólok hozzátok a Szent Evangéliumból. (Itt a Szentmisére gondolt az Úr.) Vegyétek úgy, mintha itt és most Én mondanám nektek. Tegyétek meg mindazt, amit tanítottam nektek, mert erről fogtok Előttem számot adni.” (Ezt nagy nyomatékkal mondta az Úr Jézus.)Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: Jelenések 1, 7-8. „Íme, közeledik a felhőkben, látni fogja minden szem, még azoké is, akik átszúrták! A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen. „Én vagyok az alfa és az ómega (a kezdet és a vég)” – mondja az Úr, az Isten, Aki van, Aki volt és Aki eljő, a Mindenható.”


Jézus: „Kérjétek, hogy jöjjek vissza mielőbb a földre, és teremtsek rendet!”

2015. október 31. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Most hozzátok szólok, akik mindig megvigasztaljátok Szívemet.Készüljetek! Nagy üldözés vár rátok. De ne féljetek! Az örök élet koronáját teszem a fejetekre. Dicsőségemben ti lesztek a legboldogabbak, mert senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja Istenért, barátaiért.Gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Énértem vágó juhok módjára tartanak benneteket. Valljatok meg Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt! Akkor Én is megvallak titeket Atyám és szent angyalai előtt. Aki Értem, és az Evangéliumért elveszti életét, megtalálja azt. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Mennyit szenvedtem értetek. Merítsetek Belőlem erőt! Soha ne féljetek! Én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Állandó Jelenlétemmel megvigasztallak, megerősítelek benneteket. Gondoljatok arra, amit ígértem nektek: Atyám házában sok hely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Aztán visszajövök, és Magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet.Gyermekeim! Itt a Földön egyszer mindenki meghal. A vértanúság módfelett nagy kegyelem. Nézzetek Rám, a keresztre! Az Én sorsomban osztoztok. Nem különb a szolga Uránál. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, mert mindaz, aki buzgón akar élni Bennem, üldözést szenved.Kicsinyeim! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imáitokra enyhítem a csapásokat. Imáitokkal tehetetlenné tehetitek a sátánt. Ő a harc örök vesztese. Csak annyit tehet, amennyit Én megengedek neki. Minél többen mondotok ellene a kísértéseknek, és az életszentség útján jártok, annál gyengébb, végül tehetetlen lesz. Ti választjátok meg, hogy az életszentség vagy a bűn útján akartok-e járni. Az út végén két végállomás van: örök boldogság és örök kárhozat. Azért haltam értetek kínhalált, hogy megszerezzem nektek az üdvösséget. De szabad akaratotokkal választhatjátok a kárhozatot is. Én tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Ezért figyelmeztetlek benneteket, mert csak addig tudtok változtatni, amíg a Földön éltek. Utána már eldől örök sorsotok.Drága kicsinyeim! Én nagyon szeretlek benneteket. Ha Engem választotok, már itt a Földön boldoggá teszlek benneteket. A Mennyben pedig dicsőségemet úgy hullatom rátok, mint a nyári záport. Én vagyok a ti boldogságotok. Rajtam kívül csak szenvedés, csüggedés és nyugtalanság van. Miért akarnátok magatoknak rosszat? Kövessetek Engem az Evangélium útján, ami az életszentség! Akkor jó célba érkeztek, és sok lelket hoztok magatokkal. Erre áldalak meg benneteket, Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”A Szentlélek így imádkozott bennem: „Ó fenséges, ó magasztos, ó dicsőséges, minden dicséretre méltó! Leborulok Szent Lábad zsámolya előtt. Úgy imádlak, dicsőítelek, szeretlek, és hálát zengek Neked, hőn imádott Mennyei Örök Édesatyám, Megváltó Krisztusom, Szentlélek Istenem! Ó mily jó Téged imádni, szeretni, Neked hálát adni, Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság egy Isten! Ó, Isteni Fölség, Akinek örök szeretetéből létezünk. Az egész örökkévalóság kevés lesz rá, hogy Neked hálát adjunk. Mert Te alkottad az egész világmindenséget. A Mennyet és a Földet, és rajta az embert, a saját Képedre és Hasonlatosságodra. Mert annyira szerettél minket kezdettől fogva, hogy a legnagyobb méltósággal, szabad akarattal és értelemmel ruháztál fel. Mindezt azért adtad, hogy Téged megismerjünk, szeressünk, és Neked engedelmeskedjünk. Szent kegyelmedből elnyerjük az örök életet. Kérlek, állítsd helyre a Földön a rendet, amelyet öröktől fogva alkottál, a szeretetet, amelyre minden embert teremtettél. Kérlek, taposd el a sátánt, kötözd meg, és vesd a pokol fenekére, hogy ne tudja többé megkísérteni az embert! Kérlek, hozd el az ezer éves béke uralmát a Földre! Te tanítottad a Miatyánkban: jöjjön el a Te országod! Kérlek, teljesítsd be akaratodat, és a mi vágyunkat: jöjjön el a Te országod, ahol a béke és a szeretet csókot váltanak egymással! Ahol a Te törvényed szerint élnek az emberek, a főparancsot megtartva, ami a szeretet. Kérlek, töltsd meg szívünket az Irántad való önzetlen, tiszta szeretettel, és add, hogy Benned és Érted szeressük testvéreinket, mint magunkat. Sőt, úgy szeressük őket, ahogy Te szerettél minket, hogy az életedet adtad oda értünk. Ó imádott Üdvözítőnk légy áldva és imádva az Atyával és a Szentlélekkel együtt örökkön örökké! Ámen.”