2018. december 31., hétfő

Betiltotta a hagyományos latin misét az érseksége területén az Amoris Laetitia háttérírója

Az argentin La Plata nyáron kinevezett új érseke, Victor Manuel Fernandez, december 17-én és 24-én két érseki rendelettel hajtott végre radikális változtatást az érsekség területén ünnepelt liturgikus rendben. A hírt az Adelantelafe.com híroldal közölte, amely részleteket is idézett az érseki rendeletekből.
A december 17-ei rendelettel Fernandez az érsekség korábbi liturgikus szabályozását függesztette fel. A december 24-ei rendelet ezután kötelezővé tette mindenhol az új miserítus ünneplését, a celebráláskor a népnyelv használatát, valamint előírta, hogy a szentmisét a hívekkel szemben, a "szembemiséző" oltárnál kell bemutatni. Ezek kizárólagossá tétele sérti az Egyház Róma által kiadott, jelenleg hatályos liturgikus szabályozását.
A lépés azért is aggodalomra ad okot, mivel a hírrel egyidőben jelent meg több katolikus orgánumban, hogy a szentszék januárban a hagyományos latin rítusú szentmise felett "őrködő" Ecclesia Dei Pápai Bizottság megszüntetésére készül. E hírek szerint a bizottság feladatait a Hittani Kongregáció látja el majd, amely testület már amúgyis évek óta felügyeletet gyakorolt a bizottság működése felett.
Még 2017-ben, hamispróféta bizalmi köréből Andrea Grillo liturgiaszakértő számolt be arról egy interjúban, hogy az Antikrisztus barátja kizárólagos jogot kíván adni a Szent X. Piusz Társaságnak (SSPX) a hagyományos latin rítusú szentmise celebrálására. Grillo szerint ennek a lépésnek azonban két előfeltétele van: a jelenleg még rendezetlen kánonjogi státuszú (de facto szakadár) társaság legitim személyi prelatúrává alakítása, amelyért a szentszék velük jelenleg is tárgyalásokat folytat; továbbá Grillo szerint hamispróféta "nem fogja megtenni ezt, amíg XVI. Benedek pápa még él", a lépés a hagyományos rítushoz való hozzáférés ilyenfajta beszűkítésére ugyanis teljességgel szembe menne az előző pápa Summorum Pontificum motu propriojában rögzítettekkel. A mostani hírek szerint egyébként az Ecclesia Dei bizottság felszámolását az SSPX kérte a szentszéktől.
Victor Manuel Fernandez érsek hamisprófétának régi jóbarátja, a teológiáját és személyeskedő megnyilvánulásait illetően azonban az Egyház megosztó és vitatott figurája. Nem titkoltan Antikrisztus  egyik tanácsadója, ő fogalmazta meg a pápa Evangelii Gaudium és Laudato Si' enciklikáinak első vázlatait, és bizonyítottan ő írta az Amoris Laetitia apostoli buzdítás legtöbb vitát kiváltó részeit is.

2018. december 30., vasárnap

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Én vagyok a kulcs a Paradicsomhoz

  1. december 10.
Az Én békémet adom neked, Vassulám. Ne kételkedj a Szeretetemben! Gyönyörűségem vagy, akit megoltalmazok. Én vagyok a te Őrződ.
A megbocsátásról és az igazságról szól énekem. Szeretem az igazságot, az alázatot és az erényt. Engedjétek, hogy titeket is gyermekeimmé fogadjalak, mint ahogy leányomat is gyermekemmé fogadtam, aki egyesült Velem, és egységben él Szentlelkemmel. Az elmúlt évek során láthatóvá tettem előtted egységünket. Nem ültettelek-e el téged, mint liliomot a többi liliom közé gyönyörűségem kertjében? Nem mutattam-e meg neked jóságomat és kedvességemet? Pihenj meg továbbra is Szentséges Szívemben, hogy lelked nyugodt és békés maradjon.
Világosságod és megmentőd, erődöd és sziklád vagyok, ezért hát ki tudna elszakítani téged Tőlem? Gyermekem! Halld meg hangomat, és fogadd úgy, mint a napot. Fogadd úgy, mint záporesőt a szomjas föld, akkor ujjongva dalol majd a szád, és nyelved bölcsességem szavait és csodáimat fogja hirdetni szüntelen. Így váltsd valóra a Nekem tett fogadalmaidat. És mondj köszönetet, amikor Nevemet hívod. Érjenek el Hozzám imáid, úgy szálljanak fel Hozzám, miként a tömjén füstje.
Emlékeztess mindenkit, hogy egész életeteken át minden egyes gondolatotok és cselekedetetek fel van jegyezve az Élet Könyvében, az Igazság Könyvében, mely ki lesz nyitva az Ítélet Napján, és hangosan és részletesen fel lesz olvasva minden, amit földi életetekben tettetek. Az erényeseknek örök életük lesz Velem, míg a lázadók fejjel lefelé lesznek örökre az alvilág örök tűzébe hajítva. Alapozzátok hát életeteket a szeretetre! Állhatatosan szeressetek, hogy mindörökre a Paradicsomban pihenhessetek!
Én vagyok a kulcs a Paradicsomhoz.
Engedd, Vassula, hogy még egy rövid időre igénybe vegyem a kezedet. Szívemben hordozlak téged.
http://ichtys.hu/index.php/176-2018-december-10


Ma szomorúan tekintek Egyházamra

2018. december 14.

Vassulám, Testem balzsama!

Az Egyházad, Uram….

Igen. Testem tele van a tüskék minden fajtájával.[1] A fájdalom és a szenvedés nyomorúságossá tették a testemet, ami az Egyházam. Most már bármikor felállhat Szent Mihály, és minden nemzet megízlelheti azt, amit elvetett. Az erkölcstelenek meg fognak rendülni gyötrelmükben, amikor majd felismerik, hogy hová juttatta a lelküket a magatartásuk. A szenvedés átható sikolya fogja megrázni a föld alapjait, a hűségesek és a tiszták azonban sértetlenek maradnak.

Szomorúan szemlélem ma Egyházamat, mely még mindig szétszórva hever, mint a száraz csontok Ezekiel látomásában, Lélektől elhagyottan, élettelenül. Éhínséget küldtem a nemzetekre, hogy arra emlékeztesselek benneteket, nélkülem, Tőlem eltávolodva, elhagyatott és szegény marad az életetek. Zavargást szítottam a nemzetek között, hogy igazi alapjaitokra emlékeztesselek benneteket. Hamarosan tűz és kénkő hatására be fogjátok ismerni a bűnösségeteket.  Ha beismeritek, megtartalak benneteket Magamnak.

Tudjátok mit tettek Testemmel azok a tüskék? Oly módon fészkelték be magukat a Testembe, hogy gyökeret tudjanak verni benne. Meg is gyökeresedtek, és gyökereik most mérges bogáncsokat teremnek. Ezek a bogáncsok Szodomáéhoz hasonló bűnöket okoznak Testemben, úgy, mint a perverzitás, a gőg, a falánkság, a fennhéjázás, az önteltség, a házasságtörés és további ocsmány tettek.

Ó, Uram! Évekkel ezelőtt arra kértél engem, hogy húzzam ki Testedből a tüskéket, mégis hanyagul tettem ennek eleget? Cserben hagytalak? Miért van még mindig olyan sok tüske a Testedben?

Ó, Vassula, te nem hagytál cserben Engem, mindig is láttam fáradozásodat, hogy kihúzd Testemből azokat a tüskéket.

De úgy látszik, valahogy mégsem tudtam mindet kihúzni, és látni, hogy szenvedsz…

Nem, Vassula, te valóban megvigasztaltál Engem, nem volt hiábavaló a sok fáradozásod! Egyetlen pillanatra sem hagyta kezed abba a tüskék kihúzgálását. Néhányat sikerült gyökerestől kitépned, mások viszont Testemben maradtak, mert ezek sötét sarkokban rejtőztek, míg végül mérgező fákká terebélyesedtek. Emberi erővel nem lehet ezeket gyökerestől kiirtani.

Mit lehet hát tenni?

Csak saját Kezemmel tudom ezeket gyökerestől kiszedni. El kell égetnem a gyökerüket, le kell törnöm az ágaikat, és helyükbe szőlőskertet fogok ültetni, mely gyümölcsöt fog teremni.

Kedves tanítványom! Nézz körül, és meg tudod mondani, hogy van-e olyan nemzet, amely nem terrorizálja az embereket (az élők világát)? A te korszakod valóban a sötétség korszaka, a horror víziója! A gyötrelem és a megpróbáltatás lett mindennapi kenyeretek, nemzedék, ami megrövidíti az életetek hosszát, pedig Én itt vagyok, folyamatosan jeleket adok arról, hogy köztetek vagyok. Ó, de ti mennyire közömbösek vagytok! Felétek nyújtom Kezemet, hogy megmentselek és megszabadítsalak benneteket nyomorúságotoktól. Ennyire észrevétlenné váltam számodra, nemzedék? Vajon szigorúságot tapasztalsz a Jelenlétemben? Vagy a közeledésemben? Ki mondja azt neked, hogy nehezen bocsátom meg a bűneidet, ha bűnbánatot tartasz? Hiszen ha megbánod bűneidet, Én a kegyelemhez mérten megbocsátok neked és elfelejtem azokat.

A ti korszakotokban, nemzedék, állhatatosan és sürgetően küldöm hozzátok Szentlelkemet, hogy megújítson benneteket. Apostolokat, prófétákat támasztok, hogy új életre keltsék Egyházamat, mivel pásztoraim önteltsége miatt a hanyatlás bűze már az égig hatol. Emlékszel, mit mondtam neked egyszer az asztalodnál?[2]
Igen, a szeretet az, ami hiányzik. Változtassátok át a Testemben lévő tüskéket a szeretet erényére! Hadd gyökerezzen meg mélyen a Testemben! Öntözzétek imával, hűséggel és reménnyel, és Én majd elárasztom Fényemmel, hogy növekedjen, és figyelemmel kísérem, amíg szentté nem válik. Akik meggyökereznek Testemben, azok között jelen leszek. És ezt fogják tőlük hallani az emberek: „Nézzétek, az Isten itt él velünk, emberek között!” És Én majd megerősítem, amit korábban már mondtam nektek: „Nézzétek, most az egész teremtésemet megújítom!” Igen, új életre keltem teremtésemet, mérhetetlenül kiárasztom Szentlelkemet a ti halott korszakotokra, hogy megváltsalak benneteket az ellenségetektől. Elmétekbe árasztom Fényemet, és felemelem a szemeteket borító fátylat, és eszetekbe juttatom, hogy ki Vagyok. És ti vissza fogtok térni hozzám.

És azokban a napokban majd minden térd mélyen meg fog hajolni Előttem, és akik a romlás útjára léptek, azok meg fogják alázni magukat, és tisztelni fognak Engem. Végül minden eljövendő nemzedék hirdetni fogja Nevemet, és beszélni fog megmentő segítségemről.

Királynak leánya, a boldogság olajával udvarolok neked úgy, mint senki másnak a nemzedékedből. Csuklódra helyezem királyi jogaromat, a kedvesség és az irgalom jogarát, hogy le tudd írni Szavaimat e nemes műben, melyet Költemény, Óda formájában intézek hozzátok.  

Vassula, erőm továbbra is fenntart téged, hogy mindvégig hirdetni tudd az Én kifogyhatatlan szeretetemet az egyházaknak. Örömömet lelem benned, Szívem virága, Vőlegényed mindig közel van hozzád. Légy áldott! IC


[1] Ugyanekkor a „mindenféle tüskével” szavakat is hallottam
[2] Több mint 30 évvel ezelőtt történt, hogy megkérdeztem Jézustól: „mi hiányzik”? Erre válaszolta azt, hogy „a szeretet az, ami hiányzik…”

http://ichtys.hu/index.php/159-2018-december-14Én, Jahve, továbbra is beszélni fogok általad

2018. december 29.

Ó, Vassula! Csak keveset tudsz kegyelmeimről, melyeket azért adományoztam neked, hogy képes légy meghallani Engem és jelenlétemben lenni. Természetfölöttiségem minden értelmet meghalad és végtelen. Látod, Nélkülem semmire sem vagy képes…. apostolom, azért neveltelek fel, hogy élj… és hogy bensőséges kapcsolatban legyél Velem, amiben igen nagy örömömet lelem. Atyám Szívével[1] együtt azt mondtam: Én a te Őrződ leszek, te pedig az Én Szeretetem jele leszel. Szeretetemé, melyet az egész emberiség iránt érzek. Már hosszú ideje elnéző türelmet tanúsítok e nemzedék iránt, és Atyám Szeme[2] könnyek árját ontja a pusztulás láttán, ami felé teremtményeink haladnak.
Atyám! Nem akarnak megváltozni az emberek, sőt még beszélni sem akarnak Rólad.
Igen, ez így van, és akiket meghívtam, azok közül is csak nagyon kevesen hallgatnak Rám.
Igyekszem, de ahelyett, hogy némi javulást látnék, egyre nagyobb és kellemetlenebb zűrzavart, kegyetlenséget, lázadást és süketséget tapasztalok a világban….
De nem sokáig, Vassula, már nem sokáig… Maradj hűséges Hozzám. Légy olyan, mint egy spártai harcos, de virágozz, mint a liliom. Fellépésed legyen kedves, de határozott. Légy olyan, mint egy eke, amely előkészíti a talajt, amibe majd elvetem a magokat. Én, Jahve, a te Atyád, továbbra is beszélni fogok általad. Dicsérd és dicsőítsd Nevemet, és ne hagyd, hogy a gonosz elrabolja békédet, melyet Én ajándékoztam neked, gyermekem![1] az Atya beszél

2018. december 28., péntek

Jézus sürgős üzenete a Boldogságos Szentségben a tudomány emberei számára ezeknek a végidőkben. Üzenet Enochnak.

2018. december 18.
Jézus sürgős üzenete a Boldogságos Szentségben a tudomány emberei számára ezeknek a végidőkben.
Üzenet Enochnak.

Állítsák le a pokoli  részecske-gyorsítót.
  A gyerekeim, az én békém legyen veletek.
Erőteljes éghajlati változások napjai jönnek,készen állva a megfelelő ruházattal. Ne félj, ne feledd, hogy mindez a teremtés átalakulásának része; a bolygó sok régiójában az éghajlat őrült lesz; ahol a hő túlnyomó többségben van, hideg és fagy lesz; ahol a hideg dominál, ott hőség lesz. A sivatag sok részén hó lesz, és az éghajlatváltozás miatt elvesznek a növények, hiányzik az élelmiszer és éhínség lesz.
A gyermekeim ne pazarolják a természeti erőforrásokat, különösen a vizet, mert elfogy. Ha a kormányok nem tesznek sürgős lépéseket a víz megőrzésére a bolygón, hamarosan eltűnik. Védje a víztartalékokat, és ne folytassa a folyók szennyezését, mert ha ez így folytatódik szennyezi és pazarolja  a vizet, hamarosan a bolygó  sivatagos és az élet benne  eltűnik.
Mindezek az időjárási változások, amelyek hamarosan bekövetkeznek, nagy zavart okoznak az emberiségnek. A föld sok helyen hideg lesz, másokban pedig intenzív hőhullámok lesznek. A tudósok nem tudják szabályozni ezeket az időjárási változásokat, amelyek éhséget, szomjúságot, szűkösséget és éhínséget okoznak a Föld minden lakosa számára.
Ismét azt mondom nektek, hogy ne pazaroljátok a vizet, mert kifogy, jól használjátok azt, így holnap nem fogsz éhezni és szomjúságban meghalni. Legyen tisztában mindenki, és ne pazarolja a vizet. Sürgősen meg kell hozni védelmi intézkedéseket és a természeti erőforrások védelmét, mert az ökoszisztéma, azaz a föld tüdője veszélyben van, így eltűnik. Az erdősítés,  erdősítés, mert a folyók kiszáradnak és a tengeri élet meghal! Hagyd abba a szennyezést, hogy holnap a gyerekeink továbbra is zöld bolygó legyen, és ne legyen sivatag.
Már sok hely van a földön, mint a sivatagok a szennyezés miatt. Sok városban és nagyvárosban a levegő légzését szennyezéssel terhelik, és ezzel a vírusokat és  kártevőket minden alkalommal ellenállóbbá teszik a gyógyszerekkel szemben. A levegő szennyezésének folytatása következtében a járványok és a halál nem késlelteti a megjelenést.
A tudós férfiak, akik úgy vélik, hogy istenek , ha a kísérleteket a Föld belsejében folytatják, meg fogják  bánni. Állítsák le a részecske- gyorsítónak nevezett gonosz gépet, mert a Föld belsejében végzett kísérletek ezzel a géppel gyengítik a magot és annak kérgét. Azt mondom nektek ,hogy büszkeségetek és arroganciátok, miatt úgy gondoljátok  hogy istenek vagytok,és hogy manipulálhatjátok az életkódot. A tudomány Bábel tornya, amely hamarosan a földre esik, biztosítom, hogy a Föld ezen kísérletek miatt sok helyen elkezd repedni; a kör alakú lyukak szaporodnak, és ahol megjelennek, a föld már nem szilárd. Ha tovább folytatod a Föld belsejében a részecske- gyorsítójával a kísérleteket , biztosíthatom a tudomány embereit, hogy sok város és lakosság el fog tűnni. A föld lenyeli őket, és nem fognak ismét felemelkedni, mert ez a repedt talaj már nem lesz szilárd.
A tudósok, hagyják abba a kísérleteket a Föld belsejében, mert ez gyengíti! Hagyd abba azt, mert a kísérleted csak szerencsétlenségeket és halálokat okoz! Tiszteljék a bolygó életét, hogy továbbra is életet adhasson! Ne feledjék, hogy a teremtés olyan élő szervezet, amely megérzi és megsérül a visszaélésekkor. Harcolj az élet megőrzése érdekében a bolygón, hogy holnap az új generációk is továbbra  élhessenek rajta.
Békességem, amit hagyok, békességem, amit adok neked. Térjetek meg, hogy az Isten királysága uralkodjon.
A Tanítód és a Pásztorod, Jézus a Boldogságban.
Az üzeneteim ismertek a Föld minden végében. (Google ford.)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Hadron%C3%BCtk%C3%B6ztet%C5%91
http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201607/a_tulvilagba_nyitott_kaput_a_cern


Maria Rosa Mystica üzenete Enoch által 2018. december 27-én:
Szívem kicsi gyermekei, az Úr békéje legyen mindnyájatokkal.
Kicsinyeim, az emberiség nem sejti, milyen jövő felé halad. Az emberek folytatják mindennapi életüket és csak a világ dolgaival foglalkoznak.
A gyötrelmek pedig közelednek, és sokan nem lesznek készek szembenézni vele.
A teremtésben minden változni fog; a béke és a nyugalom elvész, hogy helyet adjon a káosznak, a szenvedésnek, a szűkölködésnek, az éhségnek, a nyugtalanságnak, a bizonytalanságnak, a félelemnek és az összes többi nyomorúságnak.
A pénz, és az anyagi jólét hamis biztonsága gyorsan megváltozik; az emberiség túlnyomó többsége továbbra is hátat fordít Istennek, így destabilizálódik, és védelem nélkül marad. Látniuk kell majd isteneik bukását.
Olyan nyomort, amely most közeleg, még soha nem láttak a földön.
Ennek a hálátlan és bűnös emberiségnek a legrosszabb rémálma válik valóra.
Szegény lelkek, akik hitüket, bizalmukat és reményeiket letétbe helyezték, akik nem Istenben bíztak, hanem a világ anyagi javaiban, megkapják ennek hozadékát; az anyagi és szellemi pusztulást.
Ez az Isten nélküli emberi állapot, és ezt meg kell, hogy tapasztalják.
Fiam hűséges népe, a szenvedés napjai közelednek, de ti ne féljetek;soha ne felejtsétek, hogy a Menny nem hagy el benneteket, ha a hitetek és bizalmatok szilárd marad Istenben. A hiány napjai alatt mindent meg kell osztanotok a testvéreitekkel, akikkel a hitben és a szeretetben egyesülve tudtok majd megbirkózni a közelgő nehézségekkel. Csak akkor, ha egyesülve maradtok, győzhetitek le a borzalmak napjait.
Kisgyermekek, közeledik a pénzügyi katasztrófa.
Az e világot uraló elit destabilizálja a világgazdaságot, hogy a készpénzforgalom megszűnjön, és így megkezdhesse a mikrochip korszakát, a vadállat jelével.
Emlékezzetek gyermekeim, hogy a mikrochip nélkül nem tudjátok majd használni az anyagi javakat. Hamarosan a világon minden csak a vadállat jelével lesz mozgatható.
Isten emberei vigyázzanak, ne hagyják, hogy beültessék testükbe a mikrochipet, ne feledjék, hogy az a fenevad jele! Jobb inkább meghalni és elveszíteni mindent, mint a fenevadhoz kötni magatokat örökre. Az anyag elmúlik, és Isten bőségesen kárpótolja majd, és megjutalmazza az övéit, de a Lélek élete, amely örökre elvész, nem kárpótolható semmivel. Ha hagyod, hogy megjelöljenek a sátán pecsétjével, sorsodat örökre hozzá kötöd.
Gyerekeim, mindazok, akik megengedik, hogy beültessék testükbe a mikrochipet az ellenség uralkodásának utolsó ideje alatt, 1290 napig élvezni fogják az anyagi javaik által nyújtott előnyöket.
Azt követően viszont megismerik, hogy mi az örök halál, ami a mélység mélyén vár rájuk, és ahol az egész örökkévalóságban mesterükkel együtt lesznek.
Ők azok, akiknek neve nem szerepel az Élet Könyvében.
Bejelentem nektek, gyermekeim, hogy minden készen áll már arra, hogy a vadállat világszerte megkezdje a Microchip bevezetését. Csak hagyniuk kell, hogy a gazdaság visszaessen, ahogy azt az elit már megtervezte. Látni fogjátok, ahogy eltűnik a papírpénz, és elkezdődik minden, amit kreditpontokkal fognak kezelni.
A Mikrochip mindent kezel és irányít, és azokat, akiknek nincs beültetve,közellenségnek kell tekinteni; üldözni fogják, és megfosztják minden vagyonuktól, megkínozzák, bebörtönzik őket.
Kemény megpróbáltatás vár gyermekeimre, de nem kell félniük: a mennyeiek meg fogják védeni, és táplálni fogják őket, vigyázni fognak rájuk. A három és fél év úgy telik el, mint egy álom, ha szilárd a hitetek és bizalmatok az Úrban.
A kitartás, az Isten szeretete és testvéreitek szeretete együttesen lesz az az erő, amely biztonságosan eljuttat majd az Új Teremtés ajtajához, ahol az élet koronája vár rátok.
Uram békéje maradjon bennetek, kedves gyermekeim!
Szerető anyátok, Maria Rosa Mystica

2018. december 27., csütörtök

Hamispróféta tagadja a szeplőtelen fogantatást: "Szűz Mária nem szentnek született"

Ferenc pápa az Apostoli Szentszék alkalmazottainak szánt karácsonyi köszöntőjében december 21-én Szűz Máriáról és Szent Józsefről beszélt.

"És persze ezt mondják az emberek! Szűz Mária és Szent József a mienk! Azonban nem volt könnyű számukra az élet: a szentek nem születnek, hanem szentté válnak, ez pedig rájuk is igaz."

A katolikus doktrína tanai alapján Szűz Mária bűn nélkül esett teherbe, így szentnek született. Ferenc pápáról ismert, hogy hajlamos a gondolkodás nélküli beszédre.

https://gloria.tv/article/76XtmGuj1RKiDHFXw4oZnAz4k

A régi latin mise vatikáni bizottságát nemsokára megszüntetik, egybe fogják olvasztani a Hittani Kongregációval

Az Ecclesia Dei pápai bizottságot nemsokára meg fogják szüntetni - jelentette be Marco Tosatti a blogján.

A bizottság a latin mise, hagyományos közösségek és a Szent X. Piusz Papi Testvériség (SSPX) ügyeivel foglalkozik.

Egybe fogják olvasztani a Hittani Kongregációval (2009 óta gyakorlatilag része is volt).

https://gloria.tv/article/Ru9UpnKVkWAk2YqseSPCzSb9t

A karácsonyi ünnepek előtt több száz keresztényt tartóztattak le Iránban.

Kassab Adonis
Az ünnepek beköszönte előtt az iráni hatóságok széles körű razziát tartottak a muszlim hitről áttért perzsa keresztény közösségek köreiben. Az iráni biztonsági erők több száz keresztényt tartóztattak le az adventi időszakban.


Tizenegy városban, közel háromszáz embert tartóztattak le az iráni hatóságok a karácsonyi ünnepek előtti hetekben. A titkosszolgálat emberei kihallgatták a fogvatartottakat, majd egy nyilatkozatot kellett aláírniuk, amivel tanúsítják,  hogy felhagynak a keresztény hit terjesztésével, cserébe pedig szabadon eltávozhatnak.
Figyelmeztetésnek szánta az iráni rendőrség a keresztények ellen indított letartóztatási hullámot. Céljuk a megfélemlítés volt – mondta Mansour Borgji, a Vallásszabadság Védelméért Alapítvány igazgatója.
Borgji szerint a hatóságok célja, hogy megfélemlítsék az embereket és eltántorítsák a missziós tevékenységektől.
A múlthéten száztizennégy embert tartóztattak le, november végén pedig száznegyvenkettőt. A hatósági razziák tizenegy várost érintett – mondta Borgji.
A World Watch Monitor információi szerint, a letartóztatott emberek többségét néhány óra elteltével szabadon engedték azzal a feltétellel, hogy nem teremt kapcsolatot többi keresztény ismerősével és feladja a missziós tevékenységét.
A fogvatartottak szerint az iráni titkosszolgálat alkalmazottjai a helyi közösségek tagjairól és a közösségi életről faggatták őket.
A Mehr hírügynökség szerint több tucat keresztényt még mindig fogva tartanak, többségük kettős állampolgár.
Iránban hivatalosan is elismert vallási közösségként szerepelnek az asszír és az örmény keresztények. A történelmi egyházaknak  biztosítva vannak a vallásgyakorláshoz szükséges jogok. A két felekezet még parlamenti képviselettel is rendelkezik.
Iránban évente több tízezer muszlim keresztelkedik meg és veszi fel a keresztény vallást. A hatóságok nem nézik jó szemmel a főkét evangélikus lelkészek misszióját. A perzsa állam  törvénykezése a Saría, vagyis az iszlám jogon alapszik, ami megtiltja a muszlim hívőknek, hogy elhagyják az iszlám vallást. Aki ezt megszegi, akár az életével is fizethet.
S4C.news – Kassab Adonis
Kép:Linga.org

2018. december 26., szerda

A portugál püspök megszabadul Mária szüzességétől

"Soha sem szabadna Szűz Mária fizikai szüzességére utalnunk" - mondta a portugál, 62 éves Manuel Linda püspök az observador.pt oldalnak. Számára a szüzesség "csak" azt jelentheti, hogy "egy nő Istennek adja magát".

Linda szerint Szűz Mária azért lett Isten anyja, mert "jó szíve" volt.

Azonban a katolikus egyház a kezdetek óta azt tanította, hogy Mária szűz volt Krisztus születése előtt, közben és utána is.

Linda eretneksége botrányt robbantott ki Portugáliában, ezt megpróbálta visszavonni karácsonyi szentbeszédében, ahol azt mondta, hogy az egyház álláspontja Szűz Máriával kapcsolatban "az én hitem is".

Linda legalább érthetővé tette mindenki számára, hogy benne nem lehet megbízni és nem alkalmas a katolikus püspöki címre.

https://gloria.tv/article/dtG8uibLwm9E1YsBnzM9Rr7aC

2018. december 25., kedd

Égi Édesanyánk üzenetei 2018. december 25-én Medjugorjéból

A Szűzanya 2018. december 25-i üzenete Marija Pavlović által
Drága gyermekek! Fiamat, Jézust hozom nektek, aki a Béke Királya. Ő békét ad nektek, de az ne csak a tiétek legyen gyermekeim, hanem örömmel és alázattal vigyétek el másoknak. Veletek vagyok és imádkozom mindnyájatokért ebben a kegyelmi időben, amelyet Isten szeretne nektek adni. Jelenlétem, a szeretet jele, amíg itt vagyok veletek, hogy oltalmazzalak és az örökkévalóság felé vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


A Szűzanya éves jelenése Jakov Čolo látnoknak

A Szűzanya Jakov Čolonak 1988. szeptember 12-i utolsó minden napos jelenésekor azt mondta, ezentúl évente egyszer fog megjelenni neki, december 25-én, karácsonykor. Így történt ebben az évben is. A jelenés 13:38-kor kezdődött és 13:47-ig, 9 percig tartott.


Drága gyermekek! Ezen a kegyelmi napon a szeretetre hívlak benneteket. Gyermekeim, Isten mérhetetlenül szeret benneteket, ezért gyermekeim teljes bizalommal, nem hátra tekintve és félelem nélkül, teljesen adjátok át szíveteket, hogy Isten betöltse szeretetével. Ne féljetek hinni az Ő szeretetében és irgalmában, mert az Ő szeretete erősebb minden gyengeségeteknél és félelmeteknél. Ezért, gyermekeim, teljes szeretettel a szívetekben bízzatok Jézusban és mondjátok ki neki Igeneteket, mert Ő az egyetlen út, amely az örök Atyához vezet benneteket.

Hamispróféta középen megvilágítva, a Szent Család oldalt, szerényen.Kit is ünnepelnek ebben a betlehemi istállóban???!!!


2018. december 24., hétfő

Barsi Balázs atya adventi Szentbeszéde

Az utolsó mondatok kb. így szólnak: "Egy víziót látok magam előtt. Európa összeomlik. Látom a Szentostyát, és a kelyhet, benne Krisztus Vérét., az Oltáriszentséget. Hallom a nagyszombati lamentációt." (Ez utóbbi Jeremiás siralmait tartalmazza, amit az Úr Jézusról jövendölt, Aki nagypénteken meghalt a keresztfán.)

2018. december 21., péntek

Isten haragja: A német és amerikai liberális "kegyelem" egyház haldoklik

A (katolikus ellenes) német egyházmegyék 500 templomot veszítettek el az elmúlt millenniumban - mondta az Apostoli Signaturából Paweł Malecha atya pár napja egy, a bezáró templomokról szóló római konferencián.

A templomok egyharmadát lebontották, a többit pedig eladták. Malecha figyelmeztetett arról, hogy ez a jelenség egyre terjed.

Georgetown egyetemén végeztek egy kutatást, ami kimutatta, hogy hasonló a helyzet az Egyesült Államokban is. A plébániák 19.236-ról 17.156-ra csökkentek - tehát mintegy 2000 plébánia tűnt el.

Az elmúlt 15 évben nyolc plébániát zártak be.

https://gloria.tv/article/qRetJwZEZmCt1jzitkp8GqtG2Bezárják a templomokat, mert "eltávolodtunk a valódi katolicizmustól"

Rengeteg templomot bezárnak, mert "eltávolodtunk a valódi katolicizmustól" - mondta Brody Hale az NcRegister.com oldalnak december 19-én.

Hale egy New York-i ügyvéd és független tanácsadó a templomok megtartásáról.

Részt vett a decemberi római konferencián, ahol a bezáró templomokról volt szó. Itt beszélt egy holland férfival, aki elmondta, hogy Hollandiában a templomok kétharmadát be fogják zárni.

Hale feltette a kérdést; "Miért?"

A holland férfi válasza: "Mert senki se jár templomba."

Hale megkérdezte, hogy a férfi vajon gondolkodott-e azon, mi lehet ennek az oka.

Az úr válasza: "Nem".

A második vatikáni zsinat után a liberális holland egyház volt a példa, amit követni kellett.

https://gloria.tv/article/oEKutfEuEKvD4pAv3ZU9ripov

2018. december 18., kedd

Komor figyelmeztetés egy idős elnök számára

Ezer fehér keresztet helyeztek el Michael D. Higgins ír elnök háza elé vasárnap.

A keresztek azon gyermekeket képviselik, akik vére Higgins kezén szárad 2019 első három hónapjában, amennyiben aláírja hétfőn a halálpárti törvényt, ami engedélyezi az ártatlan gyermekek gyilkosságát az abortuszon keresztül.

Higgins 77 éves. Az ír férfiak várható életkora 79,7 év.

A halálpárti aktivisták Írországban azt a hazugságot kezdték el terjeszteni, hogy Savita Halappanavar indiai fogorvos azért halt meg, mert nem volt lehetősége az abortuszhoz. Az igazság pedig az, hogy Savita azért halt meg, mert rosszul diagnosztizálták a a méhfertőzéses vetélést.

Frissítés: Higgins aláírta december 18-án a gyermekek halálítéletét.

https://gloria.tv/article/JJ7RerbzpAGA4471UpR3M3TJ6

Anya, aki a fia előtt térdel


2018. december 17., hétfő

A liberális klérus szerint Jézus "menekült" volt, nem hisznek a csecsemő narratívában

Damian Thompson brit újságíró december 14-én a következő bejegyzést publikálta Twitteren:

"Tudom, hogy ez cinikus, de mindig érdekes karácsonykor a liberális klérust nézni, akik nem hisznek a csecsemő narratívában és azt mondják, hogy a Szent Család menekültekből állt".

Rengeteg szemináriumban és egyházi intézményben azt tanítják, hogy Krisztus csecsemő narratíváját, ami Máté és Lukács evangéliumában szerepelnek, az evangéliumok szerzői találták ki.

A csecsemő narratíva tartalmazza Krisztus názáreti fogantatását, betlehemi születését, menekülését Egyiptomba, visszatérését Názáretbe és megjelenését a templomban.

https://gloria.tv/article/bb1K9cJiMKEv6FtzQbvb8V2H9Szent József angyali jelenésből tudja meg, hogy Mária gyermeke a Szentlélektől van.
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.” Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 1,18-24″

Isten szemével

2018.12.02.
1.
Kép: Arab-félsziget.
Jézus: Drága kislányom, amint tapasztalhattátok, a migráció Arábiából indult el. Azután áttevődött Afrika északi és a déli részére is. Ez nagy veszélyt jelent Európa számára, és az egész világ számára, mert az iszlámok az ő kultúrájukat rátok akarják erőltetni, tele vannak gyűlölettel a Kereszténységgel szemben, és azt, mint vallást meg akarják szüntetni. Imádkozzatok, hogy ne sikerüljön nekik.
2.
Hang: Nyoma veszett ennek.
Hang: Nem véletlen, hogy jártok egymáshoz.
Jézus: Én indítottam el az engesztelést azzal, hogy kínszenvedésemmel és kínhalálommal kiengeszteltem Atyámat bűneitekért. Követőim ezt évszázadokon át folytatták. A régi századokban még jobban élt a hit gyermekeimben, viszont a XX és XXI-dik században, de már előbb is a vallásellenes ideológiák szinte eltörölték az engeszteléseket. Csak szórványban, itt-ott házaknál mertek összejönni. Ma már szabad vallásgyakorlat van ugyan, de a lelkekből kiölték az efféle igényt. Kevesen vagytok ti engesztelők, kicsiny lelkes csapatom, ezért összejöttök, összefogtok, hogy együtt erősebbek legyetek.
3.
Hang: Szabaduljatok meg ettől, szabaduljatok meg!
Jézus: Szeretném, ha legalább ti engesztelők megszabadulnátok az ítélkezés bűnétől. El sem tudjátok képzelni, hogy a tisztítóhelyen milyen kemény szenvedés vár ezért. Azért nagy szeretetlenség ez, mert az ítélkező tönkreteszi felebarátja tekintélyét, egészen eláztatja a többi előtt. Ez akkor is bűn, ha úgy érzed, hogy igazad van.
4.
Arról volt szó, hogy valamit templomból helyeznek át az otthonokba.
Hang: Ez már tényleg otthoni próbálkozás.
Jézus: Hamarosan a templomok megszűnnek Isten háza lenni. Ott csak az antikrisztus csatlósai maradnak, és azok a hívek, akik hisznek nekik. Én igaz Egyházam, papok és hívek otthonokba vonulnak, rejtekbe, és ott folytatják a Szentmisét, gyóntatásokat és áldoztatásokat. Amint megalakul a Világegyház, ez meg fog történni.
5.
Hang: Vallási szakadás van.
Jézus: Ellenségem betette a lábát a legmagasabb Egyházi hivatalokba is. Azóta bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen, és hívek hívek ellen fordulnak. Bizony megindult az Egyházszakadás.
6.
Hang: Pusztító erejével támad.
Jézus: A gonosz vallási köntösbe burkolódzva pusztítja a hagyományokat, és nyíltan támadja a Tízparancsolatot. Az amúgy is ingatag gyermekeim, akik nem sok vallásos nevelést kapnak, könnyen hajlanak a csábító ajánlatokra, a bűn, mint olyan eltörlésére. Ezért nagy kárt szenvednek az emberek lelkükben.
7.
Hang: Itt az ajtó, tájékoztatlak.
Kép: Egy templomban papok vannak az oltárnál, az oltáron van egy Szent ereklye is.
Kép: Egy alak van előttem fehér ruhában, mindkét karjával integetett.
Értelmemben: Ő maga az Isten, azért mutatkozik így, hogy lássam, hogy Ő valóban él és mozog.
Kép: Mennyei Atya képe.
Jézus: Felszentelt fiaim még tisztelik az ereklyéket. Atyám valóságosan jelen van a templomokban, és szeretettel hívogat és Magához vonz titeket. Ő minden Szentmisén ott van, de akkor is jelen van a templomban, amikor bementek engesztelni, vagy részt kívántok venni a Szentségimádáson.
8.
Hang: Hazudott… az emberiség… azért kell a fakanál.
Jézus: Sajnos az Én teremtésem évszázadokon át, sőt, évezredeken keresztül nem hallgatott Rám, elfogadta ellenségem hazugságait, és bedőlt a kísértéseknek. Hiába küldtem Édesanyámat, hogy térjenek meg, Rá se hederítettek. Ezért kell, hogy sor kerüljön a nagy büntetésre.
9.
Arról volt szó, amikor másokat akarunk megtéríteni.
Kép: Egy nyíl hatol be egy gömb belsejébe, melynek kemény a felszíne, majd a gömbön belül robbanás keletkezik, mely megrázza a gömböt, majd utána a gömb visszatér nyugalmi állapotába, de a felszínen mégis maradnak repedések.
Kép: Egy arany színű, nagyon díszes ruha, mely kereszt alakban van kiterítve.
Jézus: Az emberek a lélek fejlődésének különböző fokozatain vannak. Egyik még meg sem tért, a másik kezdi elhagyni a súlyos bűnöket, a harmadik még a bocsánatos bűnöktől tartózkodik, a negyedik tele van szeretettel, áldozattal és buzgósággal. Minél mélyebben van valaki, a te térítő szavaid annál jobban megrázzák. Próbál minden erejével ellenkezni, hadakozni szavaid ellen. Majd szétdurran dühében, hogy megzavarják az ő nyugalmát. Az ilyen felebarát térítése bizony kemény dió a számodra. Egy gyermekem megtérítéséhez hosszú idő kell, míg elérkezik odáig, hogy elfogadja tanácsaidat, Isten kegyelmeit, és az életszentség díszes ruhájába öltözködhet.
10.
Kép: Egy nagy konténer ereszkedik az Égből a Földre, és valamire ránehezedik.
Kép: Fény.
Jézus: Teremtményeimnek rengeteg kegyelmet küldök a Földre, de a többi visszautasítja. Ezért nincs általános megtérés. Ezért van szükség a Nagyfigyelmeztetésre, amely nem simogat, mint a kegyelem, hanem igazságot teremt, és felvilágosít.
11.
Kép: Egy valaki fekete kesztyűben egy fehér tányéron elém helyez valamit.
Jézus: A gonosz a kísértéseit vonzó, tiszta színben tünteti fel. Csak később jön rá az áldozat, hogy már megint engedett neki.
12.
Misére mentem, mielőtt beléptem volna a templomba:
Hang: Éhezünk.
Jézus: Egyrészt a tisztuló lelkek várják felajánlásaidat a szentmisén, másrészt a Földön élő megátalkodott lelkek kérik segítségedet.
13.
Arról volt szó, hogy az Úr vállára rakjak valamiket, terheket, panaszomat, problémáimat, mert Ő végtelen.
Hang: Én hosszan tűrő vagyok.
Hang: Nyugodtan.
Kép: Jézus balra fordulva
Jézus: Már annyiszor mondtam teremtményeimnek, hogy csak kérjenek és kérjenek. Nem szűnök meg adni. Mégis olyan kevésszer kérnek Engem. Pedig Én sok-sok terhet elbírok, segítek, hogy enyhítsem terheiket. Nálam a türelemnek nincs határa.
14.
Hang: Ne nyúlj Hozzám.
Hang: Az oltáriszentségben élek.
Hang: Leszállok a Földre érted.
Jézus: Ti engesztelők legtöbben már tudjátok a magánkinyilatkoztatásokból, hogy nagyon nem szeretem a kézben áldozást. Nem azért, mert piszkos a kezetek, hanem mert nincs felszentelve. Csak a papok foghatják meg az Oltáriszentséget. Látod, mennyire szeretlek kicsim? Az átváltoztatás pillanataiban képes vagyok érted és a többiekért is a pap szavára leszállni az oltárra. Így megalázom Magam. A kézből áldozó pedig tudatlanul ugyan, de nem tisztel Engem, megaláz a sárgaföldig. Ez fáj nekem.
15.
Kép: A hullámzó víz kivetett valakit a partra, az illető félig van a vízben, félig a parton, a jobb karja előre nyújtva a parton
Jézus: Az örök élet vize kivet magából mindent, ami nem odavaló.
16.
Arról volt szó, hogy ha mindent odaadunk szeretetből másoknak.
Hang: Meghalni jöttem ezért.
Kép: Jézus balra fordulva.
Kép: Kék fény.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Kereszthalálomkor mindent odaadtam nektek, de ezekből legértékesebb volt a kifolyó Szent Vérem. Ezzel váltottalak meg benneteket. Az Én Szívem nagyon gazdag és áldozatos. Az Én békémet árasztom rád.
17.
Kép: Egy királynő nagyon díszes arany ruhában, a fején egy arany színű gömb alakú dísz.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel, Jézus nagyon egyszerűen néz ki a királynőhöz képest.
Kép: Fény.
Jézus: Ez a királynő a földi gazdagság, hatalom, élvezetek jelképe. A gömb a fején a földi örömök teljességét jelenti. Látod kislányom, Én a legnagyobb dicsőségem közepette is egyszerű vagyok. Tőled is az egyszerűséget várom.
18.
Az egypetéjű ikrekről volt szó.
Kép: Annak ellenére, hogy genetikailag szinte ugyanúgy néznek ki, a lelkük különbözőségéből fakadóan más és más, eltérő a lelki ruhájuk.
Jézus: Atyám, Aki az életet adja nektek, gondoskodik róla, hogy ne legyetek egyformák. Minden teremtmény eltér a többitől. Még az ikreknél is így van.
19.
Hang: Én is szeretném, ha végére érnénk.
Jézus: Az Enyéim a Földön már nagyon várják a második eljövetelemet. Hidd el, Én is nagyon szeretném, ha eljönne az Új Világ végre, elhozhatnám nektek a szeretetet és békét, ha megszűnne a bűn. Második eljövetelemmel meg fog szűnni az Én szenvedésem is, amit a Szívemben hordozok.
20.
Arról volt szó, Isten az embernek adta a Földet.
Kép: Mennyei Atya képe.
Hang: A teremtés korszakában vagy.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Kislányom, a teremtés ma is folyik. Egymás után születnek a gyermekek, akikbe a fogantatáskor lelket teremt. Tehát, hidd el nekem, hogy a teremtés korszakában élsz. Még a természetet is változtatom, alakítom Atyámmal együtt. Új hegyek és völgyek keletkeznek a vulkánossággal.
2018.12.16.
1.
Hang: A politikusokat.
Hang: Elköltözni.
Jézus: Egyes Nyugat-európai politikusok elképzeléseikkel migrációt támogató politikájukkal országukban tönkreteszik a közbiztonságot. Egyeseknek a nép közül megfordul a fejében, hogy talán Magyarországra kell költöznie.
2.
Hang: A pápának vittem a zsebkendőt.
Jézus: Az Én pápám sír, mert a reformokkal, melyek hamarosan bekövetkeznek, meg fogják támadni a Tízparancsolatot.
3.
Álom: Egy Ferences templomból, ahol több pap szerzetes szolgál jelenleg, mindenkit szerteszét küldtek. Egy fiatal, számomra ismeretlen pap tartott misét. A mise nem megszokott módon folyt. A misét egy asztalnál kezdte, amely a templom bejáratánál volt elhelyezve. A mise áldozati része bemutatásához, amely szintén nem megszokott módon zajlott, átsétált a templom mostani szentélyébe, ahol a jelenlegi oltár helyett egy asztal volt. Az asztal nem egy magaslaton állt, mint jelenleg az oltár, hanem a templom egy megsüllyedt részében. Az álom sokkoló hatással volt rám.
Jézus: A jövőből mutattam neked egy pillanatképet. A papokat, akik a tradíciókat követnék, lecserélik modern papokra, akik benne vannak minden változtatásban. A szentmise áldozati része lassan el fog tűnni. Megmarad egy darabig a tanítói rész. De annak sem lesz sokáig jelentősége. Az Újszövetség teljesen eltűnik, és egy ideig még alkalmazzák az Ószövetséget. Az álom ennyit mutatott neked.
4.
Kép: A Normafánál vagyok a Szent Anna réten, egy fehér oltár közelében állok, arany fényár körös-körül, mely befedi az egész környéket.
Jézus: A bemutatott képen te képviselted az Anna réti engesztelők nagy örömét az oltár elkészülését látván.
5.
Ketten imádkoztuk a rózsafüzért.
Kép: Arany fények, csillagok.
Kép: Víz, mintha egy medencében lett volna.
Kép: Arany háromszög, mintha egy hegy csúcsán lenne, majd egy arany csillag a háromszögben. Majd ez a kép egy templommá alakul át, mintha ez maga a Szent Trón lenne.
Jézus: Atyám kegyelmével, az arany fénnyel árasztott el benneteket, az engesztelőket, mint csillagokat. Míg imádkoztatok, lelketeket az Örök Élet Vizével tápláltam. A magasságból jutalomból leszállt közétek a Szentháromság trónja, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek világította be szíveteket.
6.
Valós kép: Egy fehér ruhás alak jobbra haladt a szobában, ahol éppen tartózkodtam.
Kép: Fény.
Érzés: Nem vagyok egyedül. Mintha a Földi dimenzió a láthatatlan világba lenne beleágyazva, és így együtt élünk, tevékenykedünk a számunkra láthatatlan lényekkel, szellemekkel. Mintha a láthatatlan világ küldött volna engem ide a Földre, hogy egyes dolgokat véghez vigyek, együttműködve a láthatatlan világgal.
Jézus: A látomásban megerősítettelek a felől, hogy mindig veled vagyok. Olyan érzést adtam a lelkedbe, hogy egy láthatatlan világ, amely magába foglalja ezt a Földi világot, elküld téged embertársaid közé, hogy engedelmesen elvégezd a rád bízott feladatokat. Ez pontosan így van, ahogy érezted.
7.
Arról volt szó, amikor egymásért imádkozunk.
Kép: Aki imádkozik, arany fény indul a másik felé.
Kép: Bíbor rózsa.
Kép: Jézus arca a torinói lepelről.
Jézus: Nagy öröm Számomra, ha gyermekeim imádkoznak egymásért. Az ilyen imának nagy ereje van, mert mindkettőjükben szeretetet ébreszt a másik iránt. Ennek a szeretetnek a szimbóluma a bíbor rózsa.
8.
Arról volt szó, ha a keresztünket, amit hordozunk, nem tesszük le, annak ellenére, hogy idegtépő azt vinni.
Kép: Egy nagy barna kereszt, a közepén, a vízszintes és függőleges szár találkozásánál virágok vannak.
Jézus: Én tudom, hogy a kereszt állandó viselése megviseli az ember idegeit, és nagyon fárasztó, de amint a képen mutatom, nem marad el jutalmatok érte.
9.
Érzés: Amikor megvigasztalok valakit, rajta keresztül éltetem azokat az embereket is, akikkel kapcsolatban van az illető.
Kép: Egy kocsit kenek, hogy tovább haladjon, és szállítsa tovább utasait.
Jézus: A vigasztalás nemcsak annak használ, akit éppen felemelsz a mélyből, hanem a többieknek is, akikhez köze van. A hangulata javul, tele békével, nyugalommal, és ezt sugározza rá a környezetére. Látod, így dolgozik másokban, így terjed át a te vigasztalásod.
10.
Hang: Meglepetés lesz.
Jézus: A Nagyfigyelmeztetés váratlanul fog jönni, és mindenkiben meglepetést kelt. Még azok is csodálkozni fognak, akik sokat olvastak róla.
11.
Hang: A legnagyobb boldogságot szerezve az Úrnak.
Kép: Jézus arca a torinói lepelről.
Jézus: Ha megtér egy lélek általad, az a legnagyobb boldogság Nekem.
12.
Hang: Születésnapom van.
Hang: Mindig az Én születésnapomon.
Jézus: Mindig az Én születésnapomon veszekednek a családtagok. Idegesek a sok munkától, a főzéssel, sütéssel, takarításokkal, és ajándékozással vannak elfoglalva. Milyen boldoggá tennének, ha ezen a napon még jobban szeretnék egymást, mint máskor.
13.
Arról volt szó, hogy oda megyek, ahová az Úr küld.
Jézus: Figyeld meg leányom, Én mindig oda küldelek, ahol a legnagyobb szükségem van rád, és azt küldöm hozzád, aki rád van utalva.
14.
Hang: Meggazdagodom.
Arról volt szó, hogy a Mennyország hogyan gazdagodik az által, hogy szeretetet gyakorlunk, és Égi kincseket gyűjtünk, hiszen minden Istené.
Jézus: A jócselekedetektől és áldozatoktól nemcsak ti teremtmények gazdagodtok, hanem Én, az Isten is gazdagabb leszek abban az értelemben, hogy növekszik a boldogság Bennem. Tökéletességem nem nő, se irgalmam, se jóságom, mert az eleve végtelen.
15.
Egy gyermeket szemléltem.
Érzés: Ahogy az ember nem tud betelni egy pici gyermek látványától, úgy Isten sem tud betelni gyermekeivel.
Jézus: Mivel Én Magam vagyok a Szeretet, sokszorosával szeretlek téged, mint te Engem. Mégis, gyönyörködöm a te kicsiny szeretetedben.
16.
Olvastam: „A Jóisten megengedi, hogy egyesek nagyon gyengéd szívűek legyenek, mások viszont kevésbé érzékenyek. Mindez benne van a terveiben. Akik szeretőbb szívűek, azok szívét elsősorban Magának alkotta, hogy minden szeretetüket imádatra méltó Szívébe önthessék.”
Kép: Erővonalakat láttam, akik kevésbé érzékenyek, azok főleg családosok, világi életet élők, akik szeretőbb szívűek, azok közelebb vannak az Úrhoz
Jézus: Azért engedem meg, hogy jók és rosszak együtt éljenek a földön, hogy az engedelmes és gyengédebb szívű gyermekeim támogassák a lemaradókat.
17.
Hang: Vedd csak el.
Kép: Fehér hópehely.
Jézus: Lelki tisztaságot kínálom fel neked, vedd csak el tőlem, és őrizd meg.
18.
Bécsben a székesegyházban egy együttes tartott egy koncertet, ahol az énekes a levegőbe emelte a keresztet is.
Kép: Jézus arca a torinói lepelről.
Érzés: Nagyon fáj ez az Úrnak.
Kép: Jézust éppen a keresztre szögezték, és a kereszt felemelése közben eldőlt, a kép jobb oldala felé. Az Úr Jézus sebei a kereszt becsapódása és rázkódása hatására kitágulnak, borzasztó, gyötrelmes fájdalmat okozva neki.
Érzés: Ezek a fájdalmak ezekért a templomi mutatványokért voltak.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Kép: A templomi koncerten az emberek Őrangyalai is sírnak
Jézus: Amikor a templomokban az Én legszentebb áldozatomnak a helyét elfoglalják a földi dolgok, koncertek, kiállítások, stb, akkor nemcsak ti szenvedtek drága hűséges követőim, hanem Én is, átélem a hidegséget és a metsző gúnyt, Angyalaim is sírnak.