2011. április 24., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

 Ajánljátok fel hűségeteket Isteni Irgalmasságom iránt

2011. április 23. Nagyszombat, 16:40
Szeretett leányom, boldogsággal tölt el, hogy most Gyermekeim Feltámadásom megemlékezésén örvendeznek. Ez az év fontos, mert ez jelöli a felvilágosodás új korszakának kezdetét, mely hamarosan elkezdődik a földön.
Irgalmasságom nagyszerű ajándéka óriási megkönnyebbülést hoz a hívőknek, és óriási eufória érzést kelt azon nem-hívők körében, akik megtérnek. Mikor felismerik az igazságot, szívük megkönnyebbül, és eltelnek Isten, az Örök Atya iránti, és az Irántam, Irgalmas Megváltótok iránti szeretettel. Még a nem – keresztények is meg fogják érteni Létezésem igazságát. Végül, ez az öröm és a szeretet nagyszerű érzésével tölti el a földet.
A Nagyfigyelmeztetést imának kell kísérnie
Fontos azonban egy nagyon lényeges tanításra emlékeznetek a Nagyfigyelmeztetéssel kapcsolatban. Ezt a nagyszerű eseményt imának kell kísérnie, amikor nemcsak, hogy mindannyian látni fogjátok bűneiteket, ahogyan Én látom azokat, de meg is fogjátok érteni az igazságot az elkövetkezendő életről.
Sajnos sokan fognak visszaesni a bűnbe ezt követően. Most itt az idő, hogy ezt megelőzzétek az Isteni Irgalmasság rózsafüzérének imádkozásával, életetek minden napján. Ha hozzászoktok ennek a mindenható imának az imádkozásához, akkor a megtérés és hit olyan szintjét éritek el, mely végigsöpör majd az egész földön.
Örüljetek, imádkozzatok és mondjatok köszönetet Isteni Megváltótoknak, Nekem, ezért a nagy irgalmasságért. Hajtsatok térdet és dicsőítsétek Istent, az Atyát, Kereszthalálom ajándékáért. Az ima segíteni fog meggyengíteni az Új Világ globális szövetség általi üldöztetés hatását, mely ezután fog következni. Ha elegen maradtok hűek Hozzám és Tanításaimhoz, és folytatjátok az imádkozást, csakúgy, mint a szentségek magatokhoz vételét, akkor meg tudjátok változtatni az elkövetkezendő események sorát.
Milyen hatalmas Isteni Irgalmasságom. Sokan közületek még mindig nem értik ennek jelentőségét.  Sokan, sajnos, még csak nem is hallottak erről korábban.
Azokhoz közületek, akik hűségesek vagytok Hozzám, most egy nagyon különleges kérést kell intéznem. Egyetlen Gyermekemet sem akarom megsemmisültnek látni. Ezért kapjátok a Nagyfigyelmeztetést. Ez fogja mindannyiatoknak megmutatni, beleértve a közöttetek lévő szkeptikusokat (hitetleneket), hogy pontosan mi fog történni a Végső Ítéletnél. Ezért tehát, hogy segítsetek Nekem minden egyes lelket megmenteni, azt akarom, hogy saját ajándékotokként ígérjétek meg, hogy segíteni fogtok Nekem a lelkek megmentésében.
Alakítsatok Isteni Irgalmasság imacsoportokat az egész világon, és mondjátok ezt az imádságot mindazokért a személyekért, akiket ismertek, és akik talán halálukon vannak, és ha ezt megteszitek, biztosítalak benneteket az ő megmentésükről. Most gyűljetek egybe, Gyermekeim. Kövessétek Megváltótokat. Imádkozzatok úgy, mint még sosem azelőtt, és ezzel még több lélek menekül meg. Akkor mindannyian részévé váltok az új földnek, melyet megígértem nektek, mikor Föld és Ég eggyé válik. Ez a csodálatos jövő mindannyiatoké. Ahelyett, hogy féltek ettől a nagyszerű változástól, nyissátok meg elméteket, szíveteket és lelketeket az előttetek álló örömre. Óriási változásokat hoztok minden egyes országban, minden családban, minden templomban és minden közösségben, azáltal, hogy az egész világon egyetlen erőteljes csoporttá egyesültök.
Imáitok sokat fognak segíteni a megjövendölt, elkövetkező üldöztetés megelőzésében. Irántam, Szerető Megváltótok iránti tiszteletadásból, kövessetek most engem.
Mindannyiatokban Én élek. Tudom, mit rejt szívetek és lelketek. Azáltal, hogy az Irgalmasság ígéretét adjátok Nekem testvéreitekért, különleges kegyelmekben fogtok részesülni.
A Ti Isteni Irgalmasság Királyotok és Igazságos Bírótok
Jézus Krisztus

Mária Julianna szemelvényezése

Indulj el leányom, és hirdesd minél hamarabb mindazt, amit mondtam neked. 


Erre már csak heteid vannak hátra.  ( erről beszéltünk ) megj.


Használj ki minden lehetőséget, ami rendelkezésedre áll. Légy bátor. Tégy meg minden lehetőt, hogy gyermekeim világszerte megértsék, ennek a különleges ajándéknak az értékét, vagyis azt, hogy azért nyújtom ki karjaimat a Mennyből, hogy megmentsem a lelkeket.

Azok, akik most még nem akarnak megtérni, majd az üldöztetés előtt fogják megtenni. Akkor egyre több és több gyermekem fog visszatérni Hozzám. Ez az időszak mindenki számára nagyon nehéz lesz. De legyetek türelmesek, mert ezután egy szép időszak következik, amikor a Földre visszatér béke. Gyermekeim a Nagy figyelmeztetéskor azt a szeretetet fogják megtapasztalni, amit már előkészítettem számukra és visszatérnek karjaimba. Amikor ez megtörténik, két karommal felépítem királyságomat, hogy a csaló ellen megvédjen benneteket, akinek uralma csak nagyon rövid ideig fog tartani.

Készüljetek a Figyelmeztetésre – A lélek megvilágosítása

Üzenet (2011, jan. 28. 0:15 – 1:00)

A mai éjszakán, kedves leányom, kegyelmem által megerősítettelek, hogy ezt a szent munkát folytatni tudjad. Az én szeretett és nagyra értékelt híveim imái által, hamarosan be fogod tudni fejezni az Igazság Könyvét. Tudom, hogy elvonják figyelmedet, és hogy neked milyen nehéz ezt a feladatot teljesíteni. Ezért boldog vagyok, hogy megteszed, de sok időnk már nincs.

Szeretett leányom, továbbra is az az akaratom, hogy minél előbb továbbítsd ezt az üzenetet. Már említettem neked, hogy gyermekeimet, az üzenetek, a lehető legrövidebb időn belül kell, elérjék. A Vatikánban is lesz egy esemény, miközben a figyelmeztetés bekövetkezik. Kérj fel mindenkit, hogy imádkozzanak az én szeretett, szent életű helytartómért Benedek pápáért, mert őt Örök Atyám ellenségei veszik körül. Imádkozzatok azokért a papokért, akiknek sem Bennem, sem az Örök Atyában nem inogott meg hitük.

Gondoljátok át azokat a tanításokat, amelyeket ebben az üzenetben adtam nektek, és gondoljátok át a Szentírás tanításait, és tudni fogjátok, hogy milyen életet kellene élnetek. Nagyon közel az idő, amikor leleplezem irgalmasságom által mindazokat, akik nem tartották be tanításaimat, és feltárom előttük azokat a bűnöket, amelyeket életük során elkövettek.

Ez nem az ítélet lesz, csak ízelítő abból, ami körülbelül történi fog

Mindaz, ami meg fog történi, irgalmasságom következménye lesz. Bűneiteket fogjátok látni, úgy ahogyan azt én látom. Rögtön meg fogjátok érteni, hogy miért voltak azok helytelenek és sértőek számomra. Gyermekeim, itt lesz az alkalom, hogy megbánjátok azokat. Ez nem ítélet lesz, hanem ízelítő abból, ami meg fog történni.


Gyermekeim, ti mindig a bűn csábításainak lesztek kitéve. A lélek tökéletességét nagyon nehéz elérni, mert ez részetekről roppant nagy fegyelmet és elhatározást követel. Abban az esetben, ha az ördög csábítása miatt mégis bűnbe estek, akkor rögtön imádkozzatok és kérjetek bocsánatot.

A rendszeres szentgyónás, egy olyan Szentség, amelyet sokan félreértenek, mert csak akkor őrözhetitek meg lelketek kegyelmi állapotát, ha a gyóntatószéket gyakran felkeresitek. A csalót csak úgy tudjátok a sarokba szorítani, ha a szentgyónás és a naponkénti ima által lelketek megszentelődik.A pokol létezése

Abban az esetben, ha a csalók hazugságait választjátok, – ami lényegében abban áll, hogy tagadják az Örök Atya létezését - el fogtok veszni. Akkor fogtok igazán rádöbbeni, hogy valójában mit is tettetek, amikor átlépitek a pokol kapuját. Higgyétek el gyermekeim, hogyha előre látnátok azt a sokkot, azt a borzalmas érzést, amelyet a lelkek átélnek, mikor haláluk után a végső valóság feltárul előttük, abból a kínszenvedésből még egy percet sem lennétek képesek elviselni. Ha most csak egyetlen futólagos pillantást vethetnétek erre a helyre (pokol), amelyben mindenkinek része lesz, aki a bűn útját választja, a nagy félelemtől holtan esnétek össze.

A pokolhoz vezető út, először szépnek tűnik, kellemesnek, csalogatónak, tele csodákkal, de a félúton mindez megváltozik, innen már lefelé haladtok. Amikor elértetek már a félútig, a változások hatására, szemetek előtt már megjelennek a elégtelenségek. Ez a különlegesen üres és csalódottságot keltő érzelem, végigkísér benneteket az út hátra levő részében. Megérteni nem tudjátok, hogy miért van ez az érzés bennetek. Elvárásaitokkal ellentétben a külső élményeitek tele nyugtalansággal, kellemetlen érzéssel töltenek el benneteket, amelyhez a harag, a frusztráció, a magány és a félelem keveredik. Amikor az út végére értek és találkoztok a bálvánnyal, akit eddig követtetek, és annak leereszkedő, cinikus szemébe néztek, akkor a rémülettől rekedtségig fogtok ordítani. Ebben az utolsó pillanatban a segítségemért fogtok kiáltani. De akkor már késő lesz. Ebből a stádiumból már nincs visszaút. Most, és még ebben az életben kell választanotok. Minden egyes elveszett lélekért, mérhetetlen fájdalmamban, a legkeservesebb könnyeket fogom sírni, de abban az időpontban mégsem menthetlek már meg benneteket. Szabad akaratotok, amellyel saját sorsotokat határozzátok meg, elveszi minden hatalmamat.Imádkozzátok az Isteni Irgalmasság imáit

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok (főleg most), az Isteni Irgalmasság imáit, a saját lelketekért és a hitetlenek lelkéért. Az imacsoportok segíteni fognak nektek az Igazság terjesztésében és azokat is hitre segíthetik, akik azt sem tudják, hogy honnan jöttek és hová mennek. Mindez elősegíti azt, hogy az evangéliumi felvilágosítás elterjedhessen, ami máris érezhető a világ minden táján.

Az eddigi üzenetek próféciái már beteljesedésben vannak és az események sorban bekövetkeznek és második eljövetelem is egyre közeledik.Azok is alkalmat kell kapjanak az Igazság olvasásához, akik nem hisznek Bennem. Amikor az emberiséghez eljutnak ezek az üzenetek, nemsokára a Nagy figyelmeztetés is bekövetkezik. (Megj. még nincs minden üzenet közzé téve)

Akkor felismerik az üzenetek valódiságát, amelyeket te leányom, most a világba helyezel, hogy megmeneküljön az emberiség.

Misztikus élményben lesz részük mindazoknak, akik 7 évnél idősebbek

Ha az emberek elutasítják ezeket az üzeneteket, ne érezd magad megsértve. Légy hálás, hogy ezt az ajándékot átadhatod. Ezen jövendölések igazságait akkor fogják megérteni, amikor ez a misztikus esemény bekövetkezik, és amelyet világszerte minden 7 évnél idősebb gyermek is át fog élni. Mindazok, akik ezt az eseményt átélik, óvatosabban fogják megítélni ennek a könyvnek a tartalmát. Nehezen fogják tudni ignorálni, még akkor sem, ha hitük túl gyenge lenne. Emlékeztessétek ennek a könyvnek a tartalmára mindazokat, akik most nem akarják az Igazságot megismerni.A hamis próféta felemelkedése

Ezek a papok imádkozzanak áhítatosan, mert nagy kihatással lesz rájuk az a támadás, amelyet szent helytartóm ellen követnek el, és amelynek tanúi lesznek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy felismerjétek, hogy a hamis próféta valóban ki az. Figyeljetek viselkedésére, és hogy mennyire törekszik majd arra, hogy mindenütt szerepeljen. Majd figyeljétek meg, hogy félrevezetett szent szolgáim hogyan vetik magukat lábai elé. Azt, amit mondani fog hallgassátok meg figyelmesen. Az ő alázata hamis lesz, szándékai rosszindulatúak lesznek, és az a szeretet, amelyet magából sugároz, csak őt fogja körülölelni. Újító szelleműnek, dinamikusnak fogják tartani és friss széllökésnek. Motivált lesz és tettre kész, de ereje nem az Istentől, nem a Mennyei Atyától, való lesz. Ez az erő, a sátántól, az ördögtől való.Az arab világ felkelése – három vezető politikust megölnek

Üzenet (2011, Febr. 17. 23:45 óra)

Szeretett leányom, boldog vagyok, hogy az emberiség számára egyre többen továbbítjátok ezeket a fontos üzeneteket. Nemsokára megállapíthatod, hogy ezek az üzenetek minden országba eljutottak. Gyermekem, ne aggódj biztonságod felől, mert Téged és családodat mindenkor megvédelek. Tele vagyok szeretettel irántad gyermekem, most mégis megszakad a Szívem a fájdalomtól, amikor azt látom, hogy alattomos szövetségek alakulnak, akik összeesküvés formájában, az egyes országok fölött a hatalmat meg akarják kaparintani. Ezt úgy fogják megtenni, hogy ravasz módon eltávolítják vezetőiket. Akkor felajánlják segítségüket, majd újabb kormányok barátságát veszik meg, végül ezeket is uralmuk alá helyezik. Ez az ellenőrzés sokkal rosszabb lesz, mint az a hataloméhes diktátorok idejében volt, akiket a béke nevében megbuktattak.

Figyeld meg leányom azt a sebességet, amivel az arab világ országai egyesülni fognak zsidó népem ellen. Figyeld majd meg, amint szövetségeseiktől elpártolnak és védelem nélkül hagyják őket.

Leányom, az emberek készségesebben fognak figyelni Szavamra akkor, amikor a Nagy figyelmeztetés után bekövetkezik megtérésük. Ez az az időszak lesz, amikor híveim a diktátor hatalma ellen egyesülnek, ami a nyugati országokban, különösen Európában fog megnyilvánulni. Harcoljatok az imádkozás jogáért! Ha nem teszitek, akkor nem vallási, hanem népirtó háború fog bekövetkezni.

Rövidesen megölnek három vezető politikust, az egyiket a másik után. Ezek mindegyikét, a gonosz egy összeesküdött csoportja fogja megölni. Ezek a szervezetek, minden nemzet országában megtalálhatóak, kultúra-ellenesek, de annyira gyávák, hogy háttérből uralkodnak, ezért ti most nem látjátok őket. Azonban nem sokáig fognak rejtekben maradni. Amikor a hatalmat megkaparintják, arra fognak törekedni, hogy figyelmeteket megnyerjék, és tiszteleteteket kiköveteljék.

A Nagy figyelmeztetés nagy segítség lesz gyermekim megtérésében szerte a világon. A megtérés, ajándékom számotokra, de ezt az ajándékot azok is megkapják, akik összeesküdnek és terveket szőnek, hogy elnyerhessék Isten uralmát a Földön. Abbahagynák ezt a harcot, ha megértenék, hogy ez a hatalom sohasem lehet az övék. De ők vakok.


A földi élet csak az idő átutazása

A ti földi életetek nem más, mint az idők átutazása, amely szeretetet, örömöt, fájdalmat, elutasítást, félelmet, bosszúságot, kétségbeesést, frusztrációt és szomorúságot tartalmazhat. Ha felém fordultok, enyhülni fog fájdalmatok. Áldottak mindazok, aki szenvednek, különösen, akik az ÉN Nevemért szenvednek, mert ők megdicsőülnek Atyám Országában. De áldottak azok is, akik megtérnek, akkor a Mennyországban nagy lesz az öröm.

Az új Paradicsomban, ami az én birodalmam, szeretettel fogadnak majd benneteket. Már most imádkozzatok lelketekért és családtagjaitok lelkéért. A Nagy figyelmeztetés nagyon közel van. Akkor majd megismeritek az igazságot és alkalmat kaptok a megváltozásra. Szeretlek mindőtöket. Boldog vagyok, mert tudom, hogy sok gyermekem fog megtérni Hozzám és a Mennyei Atyához, hiszen a végidő sürget. Legyetek készen.
A ti szerető Megváltótok Jézus Krisztus


A túlvilági lelkek vágyakoznak mindazokért, akik elhagyták hitüket

Ha tudnátok, hogy a túlvilági lelkek mennyire vágyakoznak azokért, akik elhagyták hitüket! Azok a hozzátartozóitok, akik Atyám békés birodalmát élvezik, állandóan imádkoznak és közbenjárnak értetek. Amit nem tudtok, az a következő: ha időt szántok arra, hogy elbeszélgessetek Velem – saját szavaitokkal – és arra kértek, hogy vezesselek benneteket, válaszolni fogok még akkor is, ha hítetek langyos.. Ti pedig tudni fogjátok, hogy Én válaszoltam. Gyermekeim, forduljatok most felém, és saját szavaitokkal kérjétek, hogy erősítsem meg hiteteket.

Gondoljátok át azokat a tanításokat, amelyeket ebben az üzenetben adtam nektek, és gondoljátok át a Szentírás tanításait, és tudni fogjátok, hogy milyen életet kellene élnetek. Nagyon közel az idő, amikor leleplezem irgalmasságom által mindazokat, akik nem tartották be tanításaimat, és feltárom előttük azokat a bűnöket, amelyeket életük során elkövettek.

Ez nem az ítélet lesz, csak ízelítő abból, ami körülbelül történi fog

Mindaz, ami meg fog történi, irgalmasságom következménye lesz. Bűneiteket fogjátok látni, úgy ahogyan azt én látom. Rögtön meg fogjátok érteni, hogy miért voltak azok helytelenek és sértőek számomra. Gyermekeim, itt lesz az alkalom, hogy megbánjátok azokat. Ez nem ítélet lesz, hanem ízelítő abból, ami meg fog történniAmikor a hiteteket véditek meg, ne veszítsétek el a türelmeteket

Ha alázatosak akartok lenni, akkor, fogadjátok el az eseményeket, amelyek környezetetekben történnek, még akkor is, ha azok túl fájdalmasak számotokra. Mutassatok mindenkor méltóságot, még akkor is, ha jelenlétetekben a Nevemet gyalázzák. Mindenképpen védekezzetek, ha úgy akarjátok, akkor lehet védekezéstek akár szenvedélyes is, de sohase hagyjátok, hogy a tettes megalázva távozzon.

Türelemmel magyarázzátok el tanításom igazságait. Ne veszítsétek el önuralmaitokat és ne mutassatok félelmet velük szemben. Legyetek kitartóak. Védjétek meg magatokat, de azt csak tanításaim alkalmazásával tegyétek. Ne féljétek az igazságot kimondani. Ne cseréljétek fel az alázatot a gyávasággal. Vannak olyan követőim, akik felfogták az alázat igazi értelmét, de amikor a Nevemet gyalázzák, hallgatásba merülnek. Igen, magát a személyt, sohase ítéljétek el, azt aki Engem gúnyol, vagy az Atyát gúnyolja, vagy szeretett Anyámat, de ne vonjátok ki magatokat a hít megvédése alól.Figyeljetek a következőkre:

Ti és a társaitok, és a testvéreitek most abban a világban éltek, amelyet az utolsó fatimai titokban megjövendölt imacsoportok határoznak meg. Mivel nem voltatok teljesen beavatva ebbe a titokba, figyeljetek a következőkre:

Pénznemetek értéktelen lesz és egyedüli fizetőeszköz az arany és az ezüst lesz. Imacsoportokban fogtok imádkozni és olyan szent papot kell keresnetek, aki elég bátor lesz ahhoz, hogy kitartson az üldözés idején. Olyan helységet kell keresnetek, ahol majd imádkozni tudtok, mert templomaitok közül sokat el fognak adni, vagy be fognak zárni. Vigyázzatok a Szentírásra, lehet, hogy van olyan köztetek, aki még nem olvasta. Mert abban biztosak lehettek, hogy a jövőben nem lehet majd vásárolni belőle. Szervezzetek imacsoportokat, imádkozzatok az emberiség gyógyulásáért, három év múlva tudni fogjátok, hogy miért volt ez olyan fontos

A médiumok cenzúrázása

A médiumoknak (TV, Rádió, Újságok stb.) a következő a mondanivalóm: mint a világ kommunikációs segítői tudnotok kell, hogy mindaz a gőg, ami most napirenden van nálatok, elkeseredettséggé fog változni, mert mondanivalóitokra már nem fognak hallgatni. Nemsokára ti is felismeritek az ima fontosságát, mert az emberiség hátat fordít az igazságnak. A fontos igazságokat, ma még függetlenül közvetíthetitek, de ezt az ajándékot most el fogják venni tőletek. Az emberiség előtt titokban fog maradni az igazság, ami egy diktatúra következménye lesz, ennek a szorongattatás idején ti is tanúi lesztek. Akkor majd szavaitokat elutasítják, ugyanúgy ahogyan az én szavaimat is elutasították.Volt egy időszak, amikor Anyám, az isteni kinyilatkoztatások által, fel akarta ébreszteni az emberek figyelmét. Sajnos a Fatimai és a Garabandáli jelenések óta már nagyon kevés lett azon szent szolgáimnak (papok) a száma, akik komolyan veszik a jelenéseket. Még a látnokokat, azokat a kevés kiválasztottakat sem veszik komolyan. Most, a 2011 – es évben nagyon sok változás lesz a világban. Gyermekeim, az a világ, amelyet ismertek, teljesen megváltozik.


Elérkezett az idő a pecsét (Jel 6,1) feltörésére

Gyermekeim, elérkezett az az előre jelzett idő, amikor a pecsét feltörésre kerül és a harsona szavára megkezdődnek a változások. Isten, aki az egész emberiség megteremtője nem azért fogja mindezt jóvá hagyni, hogy a világ hasznot húzzon belőle. Függetlenül attól, hogy maga a sátán, milyen messzire jutott el gonosz tetteiben és hogy hívei üres ígéreteinek mennyire tettek eleget, egyetlen követője sem lesz megkímélve, ha az emberek meg nem bánják gonosz tetteiket.

Kedves gyermekeim, legyetek az Én követőim és az Örök Atya követői és nyissátok meg szíveteket. A sátán ugyanis már kinyilatkoztatta magát, hatalma oly sok gyermekemet fertőzte meg, hogy már nem hisznek az erényekben sem, az olyanokban mint: a becsületesség, a jó tett, és a családokért, vagy az egymásért való élet. Testvér, a testvér ellen fordul, szomszéd, szomszéd ellen, a papok a feletteseik ellen, sok püspök pedig a Szentírás tanításai ellen.2011-es évben megkezdődik az átalakulás – a megtisztulás – folyamata, amelyet milliónyi ember, szerte a világon tanúsítani fog. Az ima segít ugyan a világ katasztrófáinak elhárításában, de most már sajnos ez nem elég ahhoz, hogy visszafogja az Örök Atya kezét, amely rövidesen lesújt az emberiségre.

Most már mindenki tisztán láthatja mindazokat a rossz tetteket, a lélek és a test szennyezettségét, amelyek a jelen világot jellemzik. Itt az idő, hogy megálljanak mindazok, akik csak a mindennapos dolgokkal vannak elfoglalva, hogy mindazt tudatosítsák, ami a szemük előtt történik.

Az ördög, a sötétség erőivel működik, és nagy pusztítást végez, ezért már a mindennapos gyilkosság is normális lett, olyannyira, hogy a tettesekkel szemben az emberiség már érzéketlené vált. Ennek a társadalomnak az egoizmus és a kapzsiság lettek az urai. Vezetőitek és politikusaitok hatalomvággyal vannak eltelve, és legtöbb esetben a ti jólétetek teljesen mindegy számukra. Ha az öngyilkosság száma megszaporodik, az csak a csalótól van, az ördögtől, mert a társadalomban a kétségbeesés érzését kelti.

Nem nyilvánítja ki magát, de ott van minden nyílt demonstráción, amelyek dicsőítik a szexuális erkölcstelenséget és a súlyos testi sértéseket másokkal és önmagukkal szemben.

A luxuscikkek iránti állandó hajsza fogva tart benneteket, mert ezeket családotok jóléte fölé helyezitek. Miközben gyermekeim, ezeket az üres álmokat kergetitek, az idő múlásával megtapasztaljátok lassan, hogy táplálék nélkül maradtatok. Ezek az értékek és a hasztalan dolgok, nem fogják üres gyomrotokat megtölteni, sem üres lelketeket, pedig ezeket táplálni kell. Ezek táplálását csak ima által, különösképpen a szervezett csoportos ima által érhetitek el.

A megtisztulás az én második eljövetelem előtt lesz

A Földön mindig több és több földrengés lesz, ezekben nyilvánul meg Atyám haragja. Nektek pedig hálátlan gyermekeim, akik igazság fényének hátat fordítottatok, elővigyázatosnak kell lennetek. Megkezdődik a nagy Szorongattatás ideje, ahol az ökológiai katasztrófák megerősödnek. Az embert önkívület keríti hatalmába. Az emberiség fel fogja ismerni és el fogja fogadni Atyám létezését és azt is tudni fogja, hogy Én leszek az, az Ő szeretett Fia, aki ezt a világot felkészítem és tanúmmá teszem második eljövetelemre. Ez az idő egyre közeledik. Előtte azonban az egész világ alá kell, vesse magát a megtisztulás folyamatának. Amint a katasztrófák száma egyre nőni fog, úgy fog nőni a sátán követőinek száma is. Ők dacból tovább fogják élni nyomorúságos, gonosz életüket és híveimnek meg azoknak, akik az Igazságban élnek fájdalmat okoznak, és terrorizálni fogják őket.

Ha híveim ennek a hitetlen világnak megvallják a valódi Igazságot, mindig több lesz azoknak a száma, akik elfogadják azt a tényt, hogy a világban valóban változások történnek. Az üzenetek által, amelyeket kiválasztott gyermekeimnek adok, rövidesen a többiek is meg fogják érteni az eseményeket. A most kibontakozóban levő események nem csak az emberek előidézése által történnek. Ezek, csak a Mennyei Atyám nyomatékos engedélyével történhetnek meg.


Kegyelmekben gazdag, áldott szent húsvéti ünnepeket kívánok.

Imával, szeretettel: Mária Julianna

Egyesülve lenni a Keresztre Feszítettel

Csodálatos a nagyböjt. Ilyenkor a szenvedésben és a lángoló, forró szeretetben egy édes, semmihez nem hasonlítható lelki ölelésben egyesülök a Keresztre Feszítettel... Ó, mily csodálatos, mély, semmihez sem fogható szeretet!!! Ő meghalt értem! Tettével, szeretetével lángra gyújtotta szívemet. A legjobban csak arra vágyom, hogy én is az életemet adjam Érte. Életem legboldogabb pillanatai a Szentmise és a Szentáldozás. Az Isten kimondhatatlan kegyelme, hogy bele nem halok ebbe a boldogságba, amikor Ő a szívembe tér. Ez az egyesülés nem hasonlítható itt a földön semmihez. Ez maga a mennyei boldogság. És az Úr kitart bennem egyik szentáldozástól a másikig. Vagyis mindig velem van, szeret, beszél hozzám, és megoltalmaz minden rossztól, az ördög minden cselvetésétől. Valósággal beburkol az Ő szeretetébe. Én együtt szenvedhetek Vele. Micsoda kitüntetés! Ő menti általam a lelkeket. Sokszor úgy érzem, hogy én már itt a földön is a mennyben vagyok, mert Ő bennem él, és én Őbenne.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok nagyon boldog, békességgel és Isten iránti nagy szeretettel teli nagyböjtöt.

Imával, szeretettel: Mária Julianna