2020. április 16., csütörtök

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020. április 5. Virágvasárnap a kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást!” 1 János 1, 4: „örömünk teljes legyen” Az Úr folytatta: „Örülj, mert Én veled vagyok mindörökké. Drága gyermekem! Ezek már a végidők jelei. Tudom, hogy szomorúvá tesz, de Én enyhülést adtam neked. Állandó Jelenlétem benned a te vigaszod. Kérd, és mindig kinyilatkoztatom Magam neked. Merülj el Szívemben! Imádj Engem, és kérd, hogy megtöltselek kegyelmemmel. Én mindig a tied vagyok. Engem soha senki nem vehet el tőled, mert egy vagyok veled. Velem való egységed olyan, mint a vízcseppé az óceánban. Mi ketten örökre elválaszthatatlanok vagyunk egymástól. Majd csak országomban fogod meglátni, mennyi kegyelemmel halmoztalak el. Addig is örülj! Fogadj el kezemből jót, rosszat egyaránt! Higgyed, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik! Merülj el szeretetemben! Megsemmisülve adj hálát Nekem!
Megáldalak téged és szeretteidet, Szívem minden emberi értelmet meghaladó végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Nyisd ki a Szentírást!” Máté 27, 35: „keresztre feszítették” Jézus: „Amíg itt élsz a földön, a kereszten van a helyed Mellettem. Ezért ne zúgolódj! Vedd nagy kitüntetésnek, mert módfelett nagy kegyelem, ha valaki osztozik szenvedéseimben. A Mennyben ennek fogsz örülni a legjobban.” 1 Péter 3, 1: „Isten szava”

2020. április 10. Nagypéntek délután az Úr Jézus: „Most egy Keresztutat diktálok neked.”

I. Pilátus halálra ítéli Jézust
„Halálra ítéltek Engem a ti bűneitekért. Vétkeiteket vettem Magamra. Ártatlanul fizettem értetek hatalmas váltságdíjat. Az ár: értetek kiontott drága Szent Vérem, értetek adott életem volt. Rettenetes kínszenvedések árán. Gyermekeim! Szálljatok magatokba! Tartsatok bűnbánatot, mert ha nem tértek meg, örökre elvesztek.”
II. Jézus vállára veszi a keresztet
„Felvettem értetek a keresztet. Én szenvedtem azért, amit el sem követtem. Önzetlenül halálra adtam Magamat értetek. Annyira szerettelek benneteket. Ezt mondtam: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen. (Lk 9, 23) Szeressétek kereszteteket! Örök életetek eszközét lássátok benne!”
III. Jézus először esik el a kereszttel
„Elestem, mert túl nehéz volt a bűneitek súlya. Ma is, és a világ végezetéig halálos sebeket mértek Rám bűneitekkel. Tegyétek, amit kértem: legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok, mert csak így tudtok üdvözülni.”
IV. Jézus találkozik Szent Anyjával
„Szent Anyám követni akart a keresztúton. Az Ő jelenléte enyhítette kínjaimat, mert vigaszt nyújtott szerető szíve lelkemnek. Ti, akik keresztényeknek valljátok magatokat, és körülöttem álltok, az ő nyomában jártok. Valahányszor segítetek szenvedő embertársaitokon, enyhítitek szenvedéseimet.”
V. Cirenei Simon segít Jézusnak
„Simont az isteni gondviselés rendelte Mellém. Azért, hogy megtérjen és üdvözüljön. Adjatok hálát, ha keresztet kaptok Tőlem, mert a szenvedés lelketek javára szolgál.”
VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
„Veronika részvevő szeretete enyhülést akart szerezni Nekem. Bátorságáért, a legnagyobbal, Önmagammal ajándékoztam meg. Saját képmásomat adtam neki, amely növelte irántam való buzgó szeretetét. Nektek is adok kegyelmet, ha kiálltok Mellettem.”
VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel
„Keresztutamon egyre gyengültem. A kegyetlen megostorozástól és a töviskoronától rengeteg vért veszítettem. Fájdalmam leírhatatlan volt. Csak Szent Anyám tudja, akivel misztikusan megosztottam szenvedéseimet. Mielőtt visszaesnétek bűneitekbe, tekintsetek Rám: vérző, sebekkel borított Üdvözítőtökre! Ne okozzatok már több fájdalmat Nekem!”
VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
„Nektek is ezt mondom: Sirassátok meg bűneiteket, mert ha nem tértek meg, örökre elvesztek. Azokat, akiknél süket fülekre talál felszólításom, nem tudom megmenteni, mert tiszteletben kell tartanom szabad akaratukat.”
IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
„Harmadik elesésemet a megátalkodott bűnösökért ajánlottam fel Atyámnak. Ma is imádkozom értetek, hogy bánjátok meg bűneiteket, mert ha nem, a következményét nektek kell viselni – örökre.”
X. Jézust megfosztják ruháitól
„Ezt a szenvedésemet a paráznaságban élőkért ajánlottam fel. Elvesztették szégyenérzetüket. Találóan írta róluk Szent Pál apostol: sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, s eszüket földi dolgokon járatják. (Fil 3, 18-19)”
XI. Jézust a keresztre szegezik
„Keresztre szegezésem a legfájdalmasabb szenvedést jelentette számomra. Rettenetes kínszenvedés, amit nem tudtok elképzelni. Keresztemre várok minden engem követőt. Ez számotokra csupán azt jelenti, hogy szakadjatok el a világtól, és minden csábításától! Egyedül Hozzám, és törvényeim megtartásához ragaszkodjatok! Ha megteszitek, mennyei örömökkel vigasztallak meg benneteket.”
XII. Jézus meghal a kereszten
„Mily édességes volt Nekem kimondani: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Beteljesítettem a megváltást. Engedelmes voltam Atyámnak egészen a kereszthalálig. Ti is, ha mindvégig teljesítitek akaratomat, ilyen édességes, békés halálba fogtok átszenderülni – az Örök Életbe.”
XIII. Jézus Testét leveszik a keresztről és fájdalmas Anyja ölébe fektetik
„Szent Anyám a legnagyobb szeretettel és részvéttel fogadta ölébe meghalt Testemet. Vágyva vágyott rá, hogy kiszabadítson hóhéraim kezéből. Most, hogy már nem volt élet Testemben, egészen az övé lehettem. Nagy békével töltötte el, hogy már nem szenvedek többé. Égig érő hittel reménykedett szavaim beteljesülésében: harmadnapra feltámadok.”
XIV. Jézus Holttestét sírba teszik
„Tanítványaim tisztességgel eltemettek. A sír befogadta meghalt Testemet. Ezzel lezárult kínszenvedésem. Beteljesítettem küldetésemet. Megváltottalak benneteket. Most már csak rajtatok múlik, hogy üdvözültök-e vagy sem. Örök életetek, vagy örök halálotok a ti döntéseteken múlik.”
XV. Jézus halottaiból feltámad
„Beteljesítettem ígéretemet. Harmadnapra feltámadtam. Legelőször szerető Anyámnak jelentem meg. Majd az asszonyoknak, és tanítványaimnak. Szeretetük késztetett arra, hogy megmutassam Magamat nekik. Az Evangéliumban ezt mondtam: Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.” (Jn 14, 21) Szeressetek viszont Engem! Éljetek személyes kapcsolatban Velem, mint legjobb Barátotokkal! Akkor megtapasztaljátok Jelenlétemet, és kegyelmi ajándékaimat.”

Mt 15, 10: „Jézus mondta”

2020. április 15. Az Úr Jézus…

„Drága kislányom! Most még elképzelni sem tudod azt a boldogságot, amit tartogatok számodra a Mennyben. Megszűnnek a tér és az idő korlátai. Végtelen távlatok nyílnak meg előtted. Oly sebesen szárnyalsz majd, mint a gondolat. Nem lesz betegség, sem könny, sem halál, sem jajkiáltás. Állandó öröm és béke lesz osztályrészed, és mindazoknak, akik osztatlan szívvel, lángolóan szerettek Engem a Földön. Jóllehet nem láthattok dicsőségemben, mert gyönge testetek nem bírná ki. De rátok vonatkozik, amit Tamásnak mondtam: boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek.

Amíg a Földön vagytok, hitben éltek. De mihelyst kirepül lelketek testetekből, már a beteljesülésben és a megtapasztalásban fogtok élni. Várd kitörő örömmel, és minden nap imádkozd el a Te Deumot azért, amit tartogatok számodra.

Atyám minden egyes embernek helyet készített Országában. Én azért jöttem, hogy mindenkit üdvözítsek. Sajnos a sátán kísérti a lelkeket. Sokakat meg tud téveszteni. Ha megtérnek Hozzám, megbocsátom és elfelejtem bűneiket. De ha megátalkodottak maradnak, örökre elvesznek. Értük sírok vérkönnyeket. Miattuk küldtem el Édesanyámat, hogy figyelmeztesse őket a világ számos pontján. Sajnos éppen azoknál talál süket fülekre, akik miatt megjelenik. Ha ezek az emberek tudnák, hogy milyen nagy jótól fosztják meg magukat, térden kúszva járulnának szentségeimhez, hogy elnyerjék ígéretemet.

Drága kislányom! A Mennyben vég nélkül fogod imádni, dicsőíteni és magasztalni a Legszentebb Szentháromságot. Addig is, amíg még itt tartalak azért, hogy a rád bízott feladatokat elvégezd, gondolj mindig erre az üzenetemre, amelyet azért adtam, hogy megvigasztaljalak, és tudassam veled, hogy az idő közel. Megáldalak téged Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Zsid 8, 8. 10: „mondja az Úr”

2 Tessz 2, 3-12 „előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani. Nem emlékeztek, hogy minderről beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam? Tudjátok azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz, de Urunk, Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelének tündöklésével. Megjelenését a sátán erejéből mindenféle feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna. Azért szolgáltatja ki őket az Isten a kísértés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Így azok, akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak magukra.”

Mt 24, 21-22: „Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.” 29-31: „Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig.”