2007. október 29., hétfő

Eszterházy Pál Nádor (1635-1713) könyörgése

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, szent István neked fölajánlott és végrendeletében reád hagyott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeiddel légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink és minden ínségükből megszabadultak, mert éber szemed folyton-folyvást vigyázott örökségeidre, mindörökké áldott Nagyasszonyunk! Ezt mi biztosra vettük, ezért gyakran folyamodtunk hozzád, és tapasztalásból tudjuk, és mondhatjuk, hogy éretted áldott meg minket az Úr. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom lelkesít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a Te néped, örökséged és nyájad, akiket szent Fiadról kereszténynek neveznek, különös pártfogásodért pedig hazánkat Mária országának hívjuk és valljuk.
Azért emeljük fel tehát hozzád szívünket és kulcsoljuk imára kezünket, hogy alázattal eléd tárjuk könyörgésünket.
Oltalmazd és védd hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól édes hazánkat, hogy Isten dicsőségére és néped vigasztalására mindenkor virágozzék. Eszközöld ki könyörgéseddel, hogy az Anyaszentegyházat, vagyis a katolikus hitet idehaza és mindenütt a világon felmagasztalás érje: hazánk főpásztorainak és egész papságának nyerj isteni segítő kegyelmet, nekünk híveknek pedig tanulékony, engedelmes és az élő hit cselekedeteiben s gyümölcseiben bővelkedő szívet, hogy szent Fiad meg ne nehezteljen reánk, és országát tőlünk joggal el ne vonja. Gyullaszd föl bennünk ősatyáink buzgóságát és vezéreld a hitetlenkedőket az igazak okosságára, hogy mindannyian egy szájjal, egy szívvel-lélekkel, azonegy hittel szolgáljunk Fiadnak, a mi Urunknak, Téged pedig tiszteljünk és valljunk Nagyasszonyunknak, pártfogónknak, amint valósággal tiszteltek is dicső őseink.
Könyörgünk, Nagyasszonyunk, magyar hazánk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által felvilágosítva megismerjék az igazságot, megbüntessék a gonoszt és védelmezzék az igazat, hogy a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozzanak, az árváknak, özvegyeknek és ártatlanoknak igaz lelkiismerettel szolgáltassanak igazságot.
Könyörgünk Nagyasszonyunk, egész nemzetünkért. Légy hozzá irgalmas, örökséged polgárait, akiket védelmed alá vettél, őrizzed meg minden bűntől; kormányozd és vezesd kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Esedezésed által nyerj a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak állhatatosságot, a szüzeknek tisztaságot, a házastársaknak hűséget, az utasoknak szerencsés megérkezést, az özvegyeknek és árváknak gyámolítást, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholtaknak pedig örök nyugodalmat.
Ne vesd meg esdeklő gyermekeidet és a bűnök bocsánatáért könyörgőket mindenkor tapasztalt irgalmaddal oltalmazd; mert bár mi megmutatkoztunk a fiúi kegyeletben, Te megmaradtál édesanyánknak és Nagyasszonyunknak.
Légy minden bajos ügyünkben szószólónk szent Fiadnál, hogy az Ő akarata szerint rendezzük életünket, és téged Nagyasszonyunknak, különös pártfogónknak valljunk és tiszteljünk életünknek minden napján.
Jó Anyánk! Te uralkodjál felettünk és szent Fiad, Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk! Fogadd kegyesen hódoló szívünk esdeklését, amelyet színed elé terjesztünk, hogy közbenjárásoddal megsegítve, a jelen élet viszontagságai után, a síron túl, az örökkévaló boldogságra juthassunk.
Ti is, édes hazánk védőszentjei: Béla püspök, István király, Imre herceg, Mór és Gellért püspökök, László király, Erzsébet asszony, Szent Margit, Boldog Kinga és Jolán (IV. Béla király leányai), Boldog Márk, István és Menyhért kassai vértanúk, Isten minden megdicsőült szentjeivel együtt esedezzetek érettünk a mi Urunk Jézus Krisztusnál. Ámen.
 (szentmagyarorszagert blog)

2007. október 25., csütörtök

Medjugorjei üzenetek 2007. október

2007. október 2.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy nyitott szívvel és teljes bizalommal kísérjetek engem a missziómban, amit Isten rám bízott. Az út, amelyen Isten akaratából vezetlek benneteket, nehéz, de kitartó, és a végén mindannyian örvendezni fogunk Istenben. Ugyanakkor, gyermekeim, szüntelenül imádkozzatok a hit ajándékáért. A sötétségben, amely be akar borítani benneteket, egyedül a hit által lesz Isten Igéje a világosság. Ne féljetek, veletek vagyok. Köszönöm nektek.”
Mirjana hozzáfűzte a következőket: „A jelenés végén, a megnyílt Égen keresztül egy nagyon élénk, erős fényt láttam, s a Szent Szűz ezen a fényen keresztül lépett be a Mennybe”

2007. október 25.
„Drága gyermekek! Isten szeretetből küldött hozzátok, hogy az üdvösség útjára vezesselek benneteket. Sokan megnyitottátok szíveteket és elfogadtátok az üzeneteimet, azonban sokan eltévedtek ezen az úton és sohasem ismerték meg teljes szívükkel a szeretet Istenét. Ezért arra hívlak benneteket, hogy ti legyetek a szeretet és a világosság ott, ahol sötétség és bűn van. Veletek vagyok, és mindnyájatokat megáldalak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2007. október 12., péntek

Skót rítusú szabadkőműves szervezetek Magyarországon


Skót rítusú szervezetek Magyarországon

Magyarországon minimum két - de egyesek szerint három - skót rítusú szervezet működik.
Egy a Magyarországi Nagyorienshez kapcsolódóan, egy a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy részeként és állítólag van egy irreguláris, alternatív Nagytanács is, hogy kihez, mihez kapcsolódva, arról nem hallottam. [Újabban találtam egy magát Magyarországi Ősi és Elfogadott Skót Rítus honlapjának nevező weblapot, amelyen egy bécsi illetőségű páholy adatai szerepelnek, főként német nyelven. Lehet, hogy ez az. (A weblap időközben megszűnt; ma már csak az Internet Archive tárolja néhány oldalát.) http://web.archive.org/web/20090625170855/http://www.aasr.hu/grossloge/ ]

A Nagyoriens magas fokai természetesek Magyarországon, a szimbolikusoké újabb keletű:
"Ismeretes, hogy a skót szertartású magas fokok Nagytanácsa - Nagyoriens néven - 1919-ig mûködött a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy szerves részeként. Az 1920. évi betiltás után 25 év szünet következett. 1945ben viszont ez a Nagytanács nem alakult újjá. Mégis, az 1989. évi újjászületésünk után pár év múlva, 6 testvérünk külföldi, skót rítusú páholyok tagja lett. Õk kezdték el a szervezõ munkát a skót rítus újjáélesztése érdekében. Ez sok vitát váltott ki, ugyanis túl kevesen voltunk még, és attól tartottunk, hogy egy ilyen lépés megosztaná a nagypáholy egységét. A szövetségtanács hozott is egy olyan határozatot, hogy addig, amíg nagypáholy létszáma a 250 tagot nem éri el, szó sem lehet a skót rítusról. Én sem akartam.
Történt azonban, hogy az USA budapesti nagykövetségének egyik tisztviselője rendszeresen kezdett járni páholyaink munkájára. Ezt a buzgalmat sokáig nem értettük. De amikor engem 1994-ben nagymesterré, Balló Istvánt a nagymester első helyettesévé választották, a nagygyűlésen magas rangú külföldi testvérek is megjelentek, közöttük a brüsszeli NATO támaszpont szabadkőműves részlegének vezetői. Ők azonnal meghívtak engem és Balló Istvánt másnap ebédre, a Hotel Intercontinentalba. Ott derült ki, hogy miért hívtak meg. Fél napon át igyekeztek minket rábeszélni a skót rítus magyarországi megalapítására. Ezt mi nem akartuk, és megkérdeztük, hogy mire jó ez nekünk. Erre sem akkor, sem később nem tudtak válaszolni. Hazánkban dolgozó amerikai testvérünk azonban ismerte problémáinkat. Megígérte, hogy segítségünkre lesznek székházunk visszaadásában. Ennek érdekében összehoznak az új amerikai nagykövettel, akinek magyar a felesége, tárgyalni fognak a kormánnyal, lépéseket tesznek az amerikai szenátusban, sok pénzt adnak a nagypáholynak, stb. stb. Néhány óra elteltével Ballóval abban állapodtunk meg, hogy ha ennek csak a fele is igaz, legyen skót rítus, ha ez az ára. Így hát megegyeztünk. De hogyan fogjuk ezt keresztülvinni, hiszen a szövetségtanács sem akarja? No, de a megígért segítség…
Továbbiakban röviden: Ballót és engem először is fel kellett venni a 32., majd a 33. fokba. Ugyanis a nagytanács megalakítását nekünk kellett megszervezni. Amerikai testvérünk 1994 októberében engem és Ballót, valamint egy harmadik testvért kivitt kocsijával Wormsba. Ott avattak a 32-ik fokba. A neheze viszont most jött. Itthon a szövetségtanácsot rá kellett beszélni, hogy változtassa meg az említett 250-es limitet. Ez keservesen nehéz volt, de sikerült. Ekkor novemberben amerikai testvérünk Ballót és engem kivitt Lisszabonba. Ott avattak 33. fokba mindkettőnket. A Hotel Estorilban egy egész emeletet bérelt ki ennek érdekében az észak-amerikai skót nagytanács.
Megérkezésünk után szinte azonnal látogatást tettünk a köztársasági elnöknél. Aznap este elvittek minket a Világ Végére. Ez a Sintra hegység csúcsán van. Ott működik egy hivatal, amely igazolja, hogy az illető volt a világ végén; vele szemben egy elsőrangú halászcsárda. Ott vacsoráztunk első este. Azért hívják ezt a helyet a világ végének, mert ez a hegység mélyebben nyúlik bele az Atlanti Óceánba, mint Írország nyugati partja.
Másnap - vasárnap - felavattak a 33. fokba. Ez majdnem olyan csodálatos élmény volt, mint felvételem, 1946-ban. Délután tárgyaltunk amerikai testvéreinkkel a Budapesten rendezendő ünnepségről, a skót rítusú Nagytanács megalakulásáról. Minden részletet megbeszéltünk, még a leendő főparancsnok személyét is, akit természetesen mi javasoltunk.
Itthon sok vita, sok nehézség, de végül mindent megoldottunk. 1995. február 25-én - ünnepélyes keretek között - megalakult a skót rítusú Nagytanács."

Visszaemlékezés, dr. Jobbágyi György
Kelet - a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja
2000/1http://szkp5.blogspot.hu/p/paholyok.html

2007. október 5., péntek

2007. - A felebaráti szeretet éve - “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. október 4.

6. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át a 126. (125.) Zsoltárt.
Havi mottó: “Akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek!” (126./125. Zsolt. 5. vers)
Közös imaszándék: azért könyörgünk együtt, hogy a mennyei Atya szívbéli dicsőítése által, növekedjék az engesztelőkben az öröm!
Konkrét feladatunk: a kilencedben, azután Hétfőn - Szerdán - Pénteken lemondunk a mennyei Atya iránti szeretetből a Televízió nézéséről. Így több időt nyerünk: a mennyei Atya, a családunk és a lelkünk számára!
Szentlélek Isten tanítása, 2007 októberében
“Szeretteim! Most arra kérlek benneteket, hogy ezután a Jézussal való boldog találkozásra való felkészülés legyen a legfontosabb dolog az életetekben! Lélekben legyetek mindig készen és úgy várjátok Jézust vissza a Földre. Minden nap legyetek annak a tudatában, bármilyen szép is a földi életetek, előbb vagy utóbb véget fog érni.
Bátorítalak benneteket, bízzatok Istenben, Aki olyan szép jövőt ígér övéinek, amilyen a teremtés óta még nem volt!
Vajon mire számíthattok Jézus visszajövetele előtt? A Földön teljes lesz a lelki sötétség! Akik szeretik a sötétséget, azok ezt nem fogják érzékelni csak a világosság fiai! A sötétség teljességében fog kiáradni a Szentlélek és be fog világítani - kivétel nélkül - minden ember szívébe. Ekkor fogjátok megismerni mindannyian a Szentháromságos Egy Istent, Aki segíteni fog mindazokon, akik Hozzá kiáltanak.
Mit tegyetek a rendelkezésetekre álló kegyelmi időben? Ma tartsatok bűnbánatot, még ma térjetek vissza teljes szívetekkel Istenhez és ne várjatok holnapig!
Jelenleg, abban a tisztulási időben vagytok, amikor úgy tűnik, mintha az Isten is elhagyott volna benneteket! A mostani idő hasonló a Keresztről levett Jézus testi állapotához egészen a Feltámadásig. Abban az időben, amikor Jézus meghalt és levették a Keresztről, az apostolok azon gondolkoztak vajon ezután mi fog történni? Örömükre, Jézus dicsőségesen feltámadt.
Akik Jézushoz tartoznak, azok bizakodva kell átmenjenek a lelki sötétségen! Legyen bátorítás számotokra a Zsoltáros szava: ‘Akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek!’ Az utolsó időben, amelyben vagytok, minden nap gondoljatok Jézus Szavaira, amit apostolainak és nektek is mondott: ‘Boldogok, akik nem botránkoznak meg Bennem!’ (Mt. 11, 6)
Lássátok meg lelki szemeitekkel és higgyétek el: a hajnal közeledik és hamarosan itt lesz a reggel!
Előre tudomására hozom a sötétség fiainak: jaj lesz azoknak, akik a sok-sok figyelmeztetésem ellenére is a bűneikben fognak maradni! Sok szenvedés fog rájuk várni!
A megtérés fiai, akik Istenhez fordulnak segítségért örülni fognak, mert hamarosan meg fogják élni a Földön a Mennyországot! Fogadjátok a szívetekbe Pál apostol szavait: ‘Amit az ember vet, azt le is fogja aratni! Aki tehát testébe vet, testéből arat majd romlást; aki pedig lelkébe vet, lelkéből arat örök életet!’ (Gal. 6, 8) Még világosabban mondom: Aki jelenleg konkolyt (rosszat) vet, konkolyt fog aratni! Aki jelenleg búzát (csak jót) vet, az búzát fog aratni!!!
Megáldalak benneteket az örvendezés lelkületével!”
Házi feladat októberre:
“MENNYEI ATYÁM SEGITS, HOGY CSAK A JÓT VESSEM A LELKEMBE ÉS A LELKEKBE, AZÉRT, HOGY CSAK JÓT ARATHASSAK!”
Előretekintés novemberre:
Novemberben: a Szentlélek Istent fogjuk dicsőíteni és ezt ajánljuk fel a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért.
Konkrét feladatunk lesz: a nyelv böjtjét fogjuk gyakorolni. Az élőkről - halottakról csak jót akarunk mondani vagy semmit!!!
Figyelem!!! Novembertől: elsőcsütörtökön, elsőpénteken, elsőszombaton és elsővasárnap; azután minden csütörtökön és vasárnap a közös engesztelő ima kezdőidőpontja 13 óra lesz!!!