2011. május 9., hétfő

Bibliai idézetek a kamatszedésről

Igaz-e, hogy „válság” van? Mi ez a válság? Mi az, hogy „kamat”? Hogyan tiltotta Mózes a kamatszedést a saját népéből valóktól? Miért kötelezte Mózes a saját népét kamatszedésre a más népekhez tartozóktól?
Igaz-e, hogy a bankokat a közalkalmazottaknak és a nyugdíjasoknak kell megmentenie a csődtől?

”A kamatszedés tilalma nem csupán valami szociális-gazdasági rendszabály, hanem hatalmi elv: a pénzuralom megakadályozása. Így értelmezhető a kamattilalom a keresztény kultúra területén… Ez mindvégig érvényben volt az ókeresztény időkben és az egész középkor folyamán. A kamatszedés uzsorának számított. A kamattilalmat először az egyházi reformáció és a világi reneszánsz oldotta fel, és ezáltal kitárult a kapitalizmushoz vezető fejlődés útja, amely végül sikerre vitte a pénzuralmat. Mammon azóta Istent – embert kiszorított. Mózes forradalma ébred újra, ha a szabadpénz-mozgalom reflektorfénybe állítja a kamat-kérdést, a kamat megszüntetését célozva meg.”

Prof. Dr. theol. Leonhard Ragaz:
Bibliamagyarázat, 2. kötet
Zürich, 1947, 133. és 134. oldal
A kamat tilalma azon isteni törvények egyike, amelyeket Mózes hirdetett ki Izrael népének a Sinai hegyen, az Egyiptomból való kivonulás után:
„Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a szegénynek a ki veled van, ne légy hozzá olyan, mint a hitelező, ne vessetek reá uzsorát.” (4)
Mózes a saját népére korlátozta a kamatszedés tilalmát, de megengedte “az idegenek”-kel szemben (kifejezetten így; Mózes 5. könyve, 23, 20). Ezt a megkülönböztetést a zsidók a mai napig betartják, ami részben oka tragikus történetüknek.20. Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.V. Mózes 15. 1. A hetedik esztendő végén elengedést mívelj.
2. Ez pedig az elengedésnek módja: Minden kölcsönadó ember engedje el, a mit kölcsönadott az ő felebarátjának; ne hajtsa be az ő felebarátján és atyjafián; mert elengedés hirdettetett az Úrért.
3. Az idegenen hajtsd be; de a mid a te atyádfiánál lesz, engedje el néki a te kezed.
4. De nem is lesz közötted szegény, mert igen megáld téged az Úr azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, hogy bírjad azt.


V. Mózes 20. 10. Mikor valamely város alá mégy, hogy azt megostromold, békességgel kínáld meg azt.
11. És ha békességgel felel néked, és kaput nyit, akkor az egész nép, a mely találtatik abban, adófizetőd legyen, és szolgáljon néked.
12. Ha pedig nem köt békességet veled, hanem harczra kél veled, akkor zárd azt körül;
13. És ha az Úr, a te Istened kezedbe adja azt: vágj le abban minden fineműt fegyver élével;
14. De az asszonyokat, a kis gyermekeket, a barmokat és mind azt, a mi lesz a városban, az egész zsákmányolni valót magadnak prédáljad; és fogyaszd el a te ellenségeidtől való zsákmányt, a kiket kezedbe ad néked az Úr, a te Istened.

V. Mózes 17. 15. Azt emeld magad fölé királyul, a kit az Úr, a te Istened választ. A te atyádfiai közül emelj magad fölé királyt; nem tehetsz magad fölé idegent, a ki nem atyádfia.A kamat szedése az ószövetségi legendában egy kötelező jellegű micva (előírás, törvény):

Mózes V. - Deuteronomium, héber: Devarim - ăářéí
15,6 Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.

23,20 Ne végy kamatot atyádfiától se pénz, se élelem, se más egyéb után, amit kamatra szokás adni!
23,21 Az idegentől vehetsz kamatot, de atyádfiától ne végy kamatot! Akkor megáld téged Istened, az Úr minden vállalkozásodban azon a földön, ahová most bemégy, hogy birtokba vedd.

28,12
Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.

28,15 Fenyegetés átkokkal
De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg, és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak mindezek az átkok, és kísérni fognak téged:
28,43 A köztetek élő jövevény mindinkább föléd kerül, te pedig egyre alább hanyatlasz.
28,44 Az fog neked kölcsönadni, nem te kölcsönzöl neki, az lesz az első, te pedig az utolsó.
28,45 Rád szállnak mindezek az átkok, üldöznek és kísérnek téged, míg el nem pusztulsz, mert nem hallgattál Istenednek, az Úrnak a szavára, nem tartottad meg parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt neked.

Ezékiel próféta könyve
18,13 uzsorát szed, és kamatot vesz: az ilyen éljen? Nem fog élni! Mivel elkövette mindezeket az utálatos dolgokat, meg kell halnia, vére őt terheli.

18,17 tartózkodik az álnokságtól, uzsorát és kamatot nem vesz, törvényeimet teljesíti, és rendelkezéseim szerint él: az ilyen nem hal meg apja bűne miatt, hanem élni fog!

Mit ír ezzel kapcsolatban az újszövetségi legenda?

Máté evangélium
5,42 Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el."

Lukács evangélium
6,34 És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik.
6,35 Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt.KlausMatefi hat folgendes geschrieben:
A kamat szedése az ószövetségi legendában egy kötelező jellegű micva (előírás, törvény):

Mózes V. - Deuteronomium, héber: Devarim - ăářéí
15,6 Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.

23,20 Ne végy kamatot atyádfiától se pénz, se élelem, se más egyéb után, amit kamatra szokás adni!
23,21 Az idegentől vehetsz kamatot, de atyádfiától ne végy kamatot! Akkor megáld téged Istened, az Úr minden vállalkozásodban azon a földön, ahová most bemégy, hogy birtokba vedd.

5Móz 28,12
Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.

28,15 Fenyegetés átkokkal
De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg, és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak mindezek az átkok, és kísérni fognak téged:
28,43 A köztetek élő jövevény mindinkább föléd kerül, te pedig egyre alább hanyatlasz.
28,44 Az fog neked kölcsönadni, nem te kölcsönzöl neki, az lesz az első, te pedig az utolsó.
28,45 Rád szállnak mindezek az átkok, üldöznek és kísérnek téged, míg el nem pusztulsz, mert nem hallgattál Istenednek, az Úrnak a szavára, nem tartottad meg parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt neked.


Az ószövetségi legenda hívei a vallási előírásuk (halacha) szerint kötelesek kamatra kölcsönadni a népeknek, hogy uralkodhassanak rajtuk és ne őrajtuk uralkodjanak (Mózes V. 15,6). Erre nyomatékosan felhívják Mózes V. könyvében található kötelező jellegű előírások a hívek figyelmét. Ezek szerint a kamatra történt kölcsönadás praktizálása nem a XII. század elején alakult ki, honosodott meg a vallásos zsidóság körében. Számukra ez egy vallási micva (törvény, előírás), amit ha nem teljesítenek, akkor az "isteni átkok" alapján nem ők lesznek az elsők, hanem az utolsók (Mózes V. 28,44)

Ezek alapján "Isten" az "elsőséget", a mások feletti uralkodást kamatkölcsönök folyósításának a gyakorlatában látta, jelölte meg.

El lehet ezért a törekvéséért ítélni az ószövetségi legendák törvényeit megalkotó zsidó írástudókat? Nem lehet! Egyszerűen azért nem, mert a történelem is bizonyítja, hogy szinte minden népnek az volt a célja, hogy a többi fölé kerekedjen és azokon uralkodhasson. Más a helyzet a Vatikán tevékenységével kapcsolatosan, aki az erőszakosan keresztényesített népek vezetőjeként, érdekképviseleti szerveként tüntette fel magát...

Hogy lehet kamatkölcsönökkel ezt elérni?
Erre egy középkori szemléletes példa a Templomos Rend története.

Az 1114-ben Esztergomban üllésező egyházi szinódus megtiltja a zsidóknak a földművelést. Földművelésből ritkán gazdagodott meg az ember. Ettől kezdve kizárólag kereskedésre, kölcsönügyletekre specializálódtak. Az 1114. év a misztériumok szempontjából egy kulcsfontosságú év volt. A Templomos Rend néhány tagta felfedezte azt a kozmikus keresztet a jeruzsálemi tartózkodásuk, kapcsolataik folytán, melyhez a Mózes által történt Sínai szövetség mesés története, az Ábrahám általt megkísérelt emberáldozat (Izsák) megakadályozásának a legendája és az eljövendő messiás, Immánuel születését szignáló kozmikus kereszt megjelenése kötődött:

Elektroszmog+ HAARP+ kálium-klorid túladagolás+ chamtrais = HALÁL

Azt hiszem sokak kíváncsiságát elégítem ki, ha körülöttünk, és bennünk is áramló elektromágneses térrel, negatív vagy pozitív hatásaival foglalkozom, a teljesség igénye nélkül, de a lényeget kiemelve.
A bennünket érő elektromágneses sugárzást feloszthatjuk úgy is, hogy napból, földből, légköri jelenségekből, vagy jó és rossz "emberektől"(?) eredő elektromágneses sugárzásokat említünk.
A napból érkező napkitörések, a normál kozmikus sugárzás, többnyire ismert. A légköri jelenségek sorába ismert, és részben, alig, vagy nem ismert, de létező jelenségek sorolhatók. Ilyen a természetes villámlás, a sztatikus elektromosság, és a Schumann-üreg, vagyis az ionoszféra, és a földfelszín közötti üreg rezgése. A földből érkező sugárzások, az esetek túlnyomó részét az un. "geodinamó", vagyis a szilárd mag, és a felszín közötti súrlódás elektromágneses tere hozza létre.
Elsősorban, az életterünk emberiség által legjobban befolyásolható részét, a földfelszín viszonyát kell megvizsgálnunk, mert itt okoz átmeneti, vagy tartós, esetenként maradandó változást az ember, vagy a feltűnően emberformájúak tevékenysége.


Megkülönböztethetők, az életünk részét képező elektromos távvezetékek, elektromos berendezések, rádió, és TV adók "elektroszmogja", a szintén mesterségesen keltett, de fegyverként alkalmazott, elektromágneses fegyverektől.
A "hasznosnak" minősíthető elektroszmogot, a technikai vívmányok elektromos áramellátása, és az áramfelhasználásuk hozza létre. Egyértelmű, hogy az ember a technikai civilizáció létezésének rövid időszaka alatt nem szokhatott hozzá környezetének, "élőhelyének" az elektroszmog következtében előállott radikális megváltozásához. Ez a sugárözön, amiben él, nem természetes közege, és a biológiai értelemben vett életéhez ezekre az energiákra nincs is szüksége. (A Schumann hullámok ügye egy egészen más kérdés!) Amire viszont szüksége van, az az, hogy a természeteshez közeli állapotban tudjon létezni, minél kevesebb elektroszmog szennyezést szenvedjen el. Nem csodálkozhatunk azon, hogy a természetellenes életkörülményeknek vannak mind rövid, mind hosszú távú egészségügyi következményei. Ezek annál kevésbé súlyosak, minél jobban közelítjük a természetes állapotot, és minél hatékonyabban védekezünk az elektroszmog károsító hatásaival szemben. Minél kisebb kitettségünk az elektromágneses sugárzásnak, annál jobbak az esélyeink.

Milyen szimptómái vannak az elektromágneses sugárzásra való érzékenységnek?
Rövid távú hatásokként, agyi, mozgási, légzési, vérkeringési, szem, emésztési stb. és hosszú távon daganatok, rák és idegkárosodás. Az elektroszmog, néhány súlyos következménnyel járó megnyilvánulása közül az egyik a DNS szál törés, amit négy független laboratóriumban figyeltek meg, jelentős DNS károsodással - kettő közülük a cellurális telefonokkal összefüggésben - 1 µ W/cm2 elektromágneses sugárzás hatására létrejönni. Phillips at al. (1998). Lai és Singh (1995, 1996, 1997), Sarkar, Ali és Behari (1994), Verschave at al. (1994). Ilyen hatásokról szól, a sejtek neoplasztikus (degeneratív) átalakítása: Balcer-Kubiczek és Harrison (1991) a mikrohullámú sugárzás hatásának kitett sejtekben talált az átalakulásra vonatkozó bizonyítékok, és az immunrendszer meggyengülése az elektroszmog, elektromágneses tér hatására. A kutatók összefüggést találtak az immunrendszer meggyengülése és az elektroszmog, elektromágneses tér hatására bekövetkező kálcium ion szivárgás, Walleczek (1992) és a csökkent melatonin termelés között. Reiter és Robinson (1995). Cossarizzat-tal. (1993) rámutatott hogy extrém alacsony frekvenciás elektromágneses mezők emelték a spontán és PHA és TPA- által indukált interleukin-1 és IL-6 termelést a perifériás vérkeringés területein. A mikrohullámú sugárzás hatásának kitett patkányok esetében jelentős csökkenést találtak a természetes ölő sejtek aktivitásában (NK sejtek), Nakamura at al. (1997). Quan at al. (1992) kimutatta, hogy a mikrohullámú sütőben melegített anyatej sokkal kevésbé véd az "E "coli baktériumokkal szemben, mint a hagyományos módon melegített tejek. Dmoch és Moszczynski (1998) úgy találták, hogy a mikrohullámú sugárzás hatásának kitett munkások szervezetében csökkent az ölő sejtek száma és egyúttal kisebb T-helper/T-suspessor arány volt tapasztalható. Moszczynski et al. (1999) emelkedett IgG és IgA szinteket és csökkent lymphocita és T8 sejt számot figyelt meg digitális RF (rádiófrekvenciás) jelekkel dolgozó munkások esetében.

Az elektromágneses sugárzás hatására megváltozik a sejtek kalcium ion metabolizmusa, kimutathatóan növekednek a kromoszóma eltérések, a sejtek degenerálódnak, és csökken a melatonin szint. Sorolhatnék még további sok, eddig feltérképezett hatást, de a cikk célja az, hogy megmutassa, milyen széles skálán befolyásolják szervezetünk működését civilizációnk hasznosnak ítélt "vívmányai", és az emberformájú, főemlősnek tartottak gonoszságának, kapzsiságának és önzésének eredményeként kifejlesztett "fegyverein" kívül is!
Az emberi agyban több millió (/g) 50 millimikron méretű magnetit kristályokat mutattak ki, melyek több mint egymilliószor erősebben reagálnak a külső mágneses mezőre mint bármely más biológiai anyag. Az elektromágneses terhelések megváltoztatják a sejtek információcseréjét és ez által hatnak az emberi szervezetre. Az első figyelmeztető jel az alvászavar, de számos esetben okoz halált is. A kutatók kimutatták, hogy a környezetszennyezés, a gyakori stresszhelyzetek, a túlterhelések valamint az emberi testet érő földsugárzás ingerzónái legyengítik az immunrendszert és így az 50 Hz-es villamos mező hatása már gyenge térerősség esetén is károsíthatja a szervezetet. Fejfájás, migrén, alvászavar, idegesség, koncentráció - képtelenség, agresszivitás, szellemi blokk, fülzúgás, hallászavar, depresszió, összefüggésbe hozhatók az elektroszmog és földsugárzás terheléssel. A WHO hivatalos kiadványaiban is megjelent - a leukémiával összefüggésbe hozható mágneses erőtér: 2 - 4 mG, azaz 200-400 nT (nT=nanoTesla) értéke. Ahlbom & Feychting, 1993 -ban közzétett tanulmánya szerint a 2 - 3 mG elektromágneses erőtérnek kitett gyermekek esetében a rák előfordulása 2.7 -szer valószínűbb, mint a mágneses mezőn kívül; a 3 mG és e fölötti térerő esetén ez a szám 3.8! Ha figyelembe vesszük, hogy pusztán csak a vas, ami messzemenőkig kitett az elektroszmognak, az elektromágneses tér mágneses mezejének, milyen fontos szerepet játszik az ember életében, megijedhetünk és nem is ok nélkül! Gondoljunk csak a hemoglobinra vagy arra a tényre, hogy a vas milyen mértékben van jelen az agyban. Az idegsejtek membránjának a permeabilitása, mágneses vezetőképessége, az érhálózat, a bőr de gyakorlatilag minden szerv érintett az elektroszmognak való kitettségben. Az egyik legnagyobb probléma, hogy a kromoszómák DNS-e is jelentős érzékenységet mutat az elektromágneses sugárzásra, ami degeneratív betegségekhez vezethet. Az egész emberi szervezet biokémiai folyamatait az elektromágneses sugárzásra érzékeny atomok, molekulák és ionok jól „koreografált” mozgásai adják. Kétség sem férhet hozzá, hogy ezek finom és érzékeny folyamatok, ezért az egészségügyi határértéknek, valahol nagyon alacsony szinten kellene lennie – közel, a természetes nulla szinthez. Alapvetően tehát nagyon nehéz megmondani, milyen szintű elektroszmog, elektromágneses sugárzás tekinthető még a biztonságosnak, mert a "biztonság" relatív fogalom ezen a területen, hiszen számos tényezőtől függ; például a frekvenciától, a kitettség időtartamától, az egyéni érzékenységtől stb. Az sem segíti az egzakt számok meghatározását, hogy ilyen - olyan érdekekből vagy más okból egymásnak ellentmondó meggyőző vagy annak tűnő tanulmányok jelennek meg szerte a világon az elektroszmog hatásaival kapcsolatban. A legalacsonyabb mágneses erőtér, amire már az elektroszmogra, elektromágneses térre érzékeny embereknél (Electromagnetically Sensitive Patient) reakciót vált ki: 100 -200 nT. Vajon hathatnak-e és hogyan az emberi szervezet, pl. az agy vagy a szív működésére a 100 000-szer milliószor erősebb elektromágneses hatások? Persze, hogy hatnak, de nehéz bizonyítani, mitől, kitől, ki miatt!

Az elektromágneses tér megváltozása nem csak az emberekre,de az állatokra és a növényekre is hat.Mit tehetünk a természetes, vagy szükségszerű töltések, és a szükségtelen, HAARP állomások jeleivel, a Tesla-gyorsítók légkör manipulációs elektromágneses jelenségei ellen?

Növeljük a levegő nedvesség tartalmát. A levegő szárazabb télen, így a töltések természetes egyensúlyának megbomlására ilyenkor nagyobb az esély. A porok, mikrobák, folyamatosan keverednek és lebegnek a levegőben ezért gyakoribb párásításra van szükség. A töltések elvezetésére használhatunk leföldelt lemezeket, amelyek között cirkuláltatjuk a helyiség levegőjét. Ne hordjunk szintetikus anyagokból készült ruhákat, viseljünk természetes anyagokat. Az ágyneműj se legyen töltődésre hajlamos anyagból. Gyakori feltöltődés esetén használjunk töltéskiegyenlítésről "gondoskodó" cipőt. Ha a bőr száraz, használjunk gyakran bőrvédő, hidratáló krémet. A legfontosabb cél, a töltéskiegyenlítés.

A szervezet bonyolult elektrokémiai folyamataiban, a többlettöltések súlyos problémákat okozhatnak. Fentebb már említettem, a kálcium-ion egyensúlyt befolyásoló tényezőket, amelyek a csontritkulás kialakulásában játszhatnak szerepet, de még nagyobb problémákat okozhat a kálium-nátrium ion-pumpa működésében, a sejtmembránon áthaladó anyagcserében, amit még három külső, szándékosan, ellenünk alkalmazott "stratégiai fegyver" is "elősegít". Az egyik az élelmiszerekben alkalmazott, természetellenesen magas (1:30-as kálium-klorid:nátrium-klorid arány helyetti) 40 % körüli kálium-klorid bevitel, a második, légkör elktromos vezetőképeségének megváltoztatása nanorészecskék permetezésével (chamtrails=vegyicsíkok), és a harmadik az elektromágneses fegyverek (HAARP, Tesla-gyorsítók, elektromágneses impulzusfegyverek) okozta természetellenes többlettöltések koncentrált sugárzása!
Az első az ion-egyensúly felborításával károsan megváltoztatja, gátolja a sejt anyagcsere folyamatait, az utóbbi két "tényező" tovább rontja az ion-egyensúlyt, illetve lehetetlenné teszi a szervezet számára a létrehozását, de az élő szervezet sok egyéb folyamatába is beavatkozik, mivel a vér esetében is kihatással bír a vérben lévő vasatomokra. Ez utóbbival növekszik a rögképződés esélye, mert a felmágneseződő vasatomok, a mágneses vonzás miatt könnyebben összetapadhatnak, összekapcsolhatják a vörös vértesteket, ami rögképződéshez, és ezen keresztül szívinfarktushoz, tüdőembóliához, és agyvérzéshez vezethet.
Természetesen a sugárzások ellen védekezni is lehet! Árnyékolást biztosító, mágnesezhető anyagból készült lemezekkel, fémhálóval, vagy interfrencia létrehozásával. Az utóbbi a leghatékonyabb módszer, mert a beérkező sugárzásból átengedi a Schumann-frekvenciát, és a "maradék káros sugárzásokat, 180 fokos fázisfordítással visszasugározva kioltja a káros elektromágneses sugárzást.

(
Tulok)

Az Európai Unió hanyatlása - látlelet


Az EU tudathasadásos és félnótás elnöke az Európa Nap alkalmából elmondott beszédében bizonyította a rá vonatkoztatott jelzők valódiságát. Szerinte két kihívásnak kell megfelelniük, úgymint, az EU tagállamok jólétének további növelésének, és a környező államok megsegítésének. Köztudott, hogy minden EU tagállamban csökkent az életminőség, több tagállamban már súlyos szociális gondokkal kell szembenéznie a lakosságnak. Görögország, Portugália, Írország, Litvánia és Magyarország a csőd határán állnak, Anglia és Spanyolország képtelenek megoldani a belső gondjaikat.
Talán Németország az egyetlen tagállam, amelyik - hála a kínai megrendeléseknek - még valahogy képes szinten tartani a gazdaságát, de az életminőség náluk is romlik. Az EU piacvesztései felgyorsultak, egyrészt az általános válság, másrészt a kínai ipar és kereskedelem térnyerése miatt. Az EU az elvesztett piacait nem tudja visszaszerezni, mert nincs meg a kellő háttér. A Föld növekvő lélekszáma nem járt együtt a nyersanyag kitermelés és az energiatermelés növekedésével. Ennek következtében nem a csúcsminőség kelendő a világpiacon, hanem az átlagos minőségű, olcsó árú. Ezt sem az EU, sem az USA nem tudja előállítani, mert nincs annyi nyersanyaga, és nagyon magas minden termék előállítás költsége. A modern technológiáknak köszönhetően a kiváló minőségű árú sem igényel annyival több önköltséget, mint amennyit az árban akarnak érvényesíteni. Ez az extraprofit, melynek az ideje lejárt. Ezért nincs fejlődés ezen a téren. Ennek következménye az elszegényedés, mely ma már oly mértékű, hogy az USA, de még az EU tagállamok is kínai importból tudják csak fenntartani a szociális egyensúlyukat. Viszont a belső piacuk struktúrája olyan, hogy csak a jól működő külkereskedelem képes életben tartani, mert csak a tömegtermelés gazdaságos a fogyasztói társadalom normáiból adódóan. Súlyosbodnak az energia-gondok, és a demográfiai mutatók is siralmasak. A vendégmunkások és a bevándorlók nagy száma miatt az etnikai egyensúly rövid időn belül megbomlik, és ennek a társadalmi feszültséggerjesztő hatásával is számolniuk kell. Mindezt csak erős gazdasági háttérrel és az ebből adódó nagyarányú fejlődéssel lehetne megfelelően kezelni, mert különben az összeomlás elkerülhetetlen.
A legnagyobb gond azonban a kitörési pont hiánya. Nincs egyetlen szegmense sem a világgazdaságnak, ahol az EU teret nyerhetne. A 450 milliós nagy európai birodalmi álom így lassan rémálommá válik, mert az az előny, amit ez a nagy egységes tömb képviselhetett volna, mára egy kezelhetetlen, egymásból élősködni akaró unióvá züllött, és ezért csak bajt hoz mindenkire. Nyilvánvaló, hogy ennek a helyzetnek a felelősei az EU, és a tagállamok politikai vezető rétegei. Ez a teljesen elzsidósodott garnitúra képtelen megfelelően ellátni a feladatát. Az egyéni érdek közérdek elé helyezése, a butaság, a kisszerűség, de mindenekelőtt az erkölcstelenség mérgező gyümölcse beérett. A mindent elrontó erő - az USA -, amely ezt a tehetségtelen, erkölcstelen garnitúrát az európaiakra kényszerítette (fegyverrel és gazdasági zsarolással), szintén vergődik, és helyzete nem sokkal jobb az európai vazallusainak a helyzeténél.
Két megoldás lehetséges az összeomlás gyors bekövetkezésének elhárítására. A diktatúra bevezetése az egyik, a másik a hazugságok terjesztése, ezáltal a széles néprétegek megtévesztése. Az igazi megoldásról még nem beszélhetünk, mert azt meg kell előznie egy politikai összeomlásnak, melynek a jelei már jól láthatóak, és amit az EU elnöke az Európa Napon elmondott beszédével el akart takarni. Folyamatos és gátlástalan hazugságokkal. De a diktatúra bevezetésének a lehetősége is igen nagy. Minden országban létrehozták azokat a különleges alakulatokat, melyek szavakban a terrorveszélyt lennének hivatva megakadályozni, de valójában a bevezetendő diktatúra fegyveres erejét képezik. Az EU mintegy ötvenezer főnyi "terrorelhárítóval" rendelkezik, ami komoly földcsuszamlás esetén még arra sem elegendő, hogy kimentse a bajból a politikai vezetőket. Valójában egy felfújt tigrisformájú léggömb ez az egész, csak a megfélemlítő propaganda alapjának hozták létre. Lehetne valódi erőket is létrehozni, több százezer mindenre képes zsoldossal, de hiányzik a pénz, a rosszabbodó gazdasági helyzet miatt. Igaz viszont, ha a helyzet jobb lenne, nem is kellenének. Így, ha valamiféle diktatúrában gondolkodik is a politikai vezetés, csak igen rövid életűről lehetne szó. Már csak azért is, mert a diktatúra nem a vége, hanem a kezdete valaminek, amit akár polgárháborúnak is nevezhetnénk az egyszerűség kedvéért, de valójában nem az lesz.
Sötét és elkeserítő jövőkép? Sajnos az, mert sem a hatalom képviselői, sem az ellenállás szereplői nem tudnak megfelelő megoldást kidolgozni, nincs egy rendező elv, nincs semmiféle egységes elképzelés, nincs irányító erő. Mindent az idejétmúlt gyakorlat működtet, és egyre rosszabbul. Az ismert ideológiák alkalmatlanok arra, hogy ezt a helyzetet megoldják. Új ideológia kellene, egy olyasmi, ami válaszokat tudna megfogalmazni az új kihívásokra. Mint ahogy a tragédia megakadályozására sincs erő az EU-ban, úgy a megújulásra sincs. Legalább is látszólag. Még nincs itt az ideje annak, hogy az új rend alapelvei megnyilatkozzanak. De ezek az elvek már élnek, és térnyerésük megakadályozhatatlan. Ez a művelet ránk vár. Zárszóként ne felejtsük: a félelem és az aggódás az ördögtől való.
Kassai Ferenc36 pont, amelyekből amerikai rémálom lesz

|
"Amitől az amerikai álom rémálommá válik"
Egy amerikai internetes oldal elkészítette azt az összeállítást, amely alapján kijelenti az összegzés végén, hogy a jelenlegi folyamatok egy rémálomba torkollanak, és az Amerikai Egyesült Államok szétesését fogja eredményezni. 36 pontba szedték össze a számukra fontos dolgokat, amelyek mindegyike konkrét statisztikai mutatókon alapszik. Ezeket most mi is önök elé tárjuk.
1.) Amerika helyzete már sokszor volt olyan, hogy az emberek könyörögtek egy kis munkáért. Az akarat legtöbbször segített, de ma már könyörögni is felesleges. A munkanélküliség olyan mértéket öltött, amely az USA történelmében soha nem volt, még megközelítőleg sem. Bureau of Labor Statistics hivatalos grafikonja.
2.) A Wall Street Journal hivatalos adata, 5 500 000 olyan munkanélküli van, aki semmilyen ellátást, járulékot, támogatást nem kap. Mivel az USA munkaszabályzata feleslegessé teszi a feketemunkát, (teljesen más az adózás és a bejelentési rendszer) ez ennyi munkaképes éhezőt jelent.
3.) Az úgynevezett alacsony jövedelmű munkahelyek száma folyamatosan nő, és mára a munkahelyek 41 százalékát teszi ki.
4.) A munkaképes férfiak 66 százalékának volt munkahelye az elmúlt évben. Ilyen alacsony még soha nem volt az USA történelmében.
5.) Az USA fennállása alatt soha nem utasítottak el annyi munkahelyi jelentkezést, mint 2010-ben.
6.) 7 250 000 munkahellyel van kevesebb, mint amikor a válság kezdődött 2007-ben.
7.) Mióta Kína csatlakozott a világpiaci rendszerhez, azóta mára az USA 50 000 termék gyártásából esett ki. Az ezeket előállító munkahelyek megszűntek.
8.) A tavalyi infláció (Nem York teljes összevetése, ami Magyarországnyi lakossággal bír) meghaladta a 14 százalékot.
9.) 4 évvel ezelőtt egy gallon benzin egy dollár volt. Ma átlagban 3.91, de van ahol 4 dollár.
10.) Az elmúlt egy év alatt 30 százalékkan ment fel a benzin ára.
11.) A lakosság összes kiadásának (a kereset) 6 százaléka csak az energiaszámlákra megy el. Amikor ilyen mértéket öltött az energia ára, az mindig recessziót jelzett. Az amerikai társadalom 4 éve folyamatos recesszióban van.
12.) Az olaj hordónkénti árát nem sikerül stabilizálni. Az újabb és újabb komoly tartalékok felderítése ellenére az ára folyamatosan emelkedik. Nincs olaj válság, de olajár válság van. A hordónkénti ár rekord magasságokban van, és nincs rá remény, hogy lejjebb menjen. Egy olajközpontú ipar ezt nem képes hosszú távon károsodások nélkül elviselni.
13.) Európában a gyerekek kb. tíz százaléka él mélyszegénységben. Ez a szám az USA-ban hivatalosan 20 százalék.
14.) Előbbi ponthoz kiegészítésként: az utolsó népszámláláskor a kiskorúak száma (11 év alatti), akik mélyszegénységben élnek több, mint 2 millió.
15.) A leggazdagabb réteg a lakosság egy százaléka. Az ő vagyonuk, az összvagyon több mint egy harmada.
16.) A lakosság 50 százaléka, akik a szegénységi sorrendben a létra alján állnak az összvagyon 2,5 százalékát birtokolják!
17.) A leggazdagabb 1 százalék a részvények és kötvények 50 százalékát birtokolják.
18.) Egy átlagos igazgató az USA-ban 343-szor annyit keres, mint egy átlagos munkás.
19.) 1980-ban a kormányzatok bevétele (adók) az összbevételek 11 százaléka volt. Ez ma 18 százalék, vagyis több mint 50 százalékkal emelkedtek.
20.) Egy átlag amerikai család most a bruttó fizetéséből több adót fizet, mint amennyit a saját házára képes költeni.
21.) A lakosság 59 százaléka adott be kérelmet valamilyen állami támogatásra.
22.) Egy amerikai egyetemista átlagosan évente 16 000 dollár tandíjat fizet. Ez magasabb egyetemen akár 37 000 dollár is lehet.
23.) A főiskolai tandíj 1980 óta a 900 szorosára emelkedett.
24.) A végzős diákok 75 százalékának van komoly diákhitel adóssága.
25.) 17 000 000 ember a végzettsége alatt dolgozik, és semmire sem tudja használni a diplomáját.
26.) 1980-ban a kereset 9 százaléka ment egészségügyi hozzájárulásra, ma ez a szám 17 százalék.
27.) A munkaképes felnőttek 41 százalékának nincs orvosi ellátásra jogosultsága. Ha tud helyben fizet, vagy adósságba keveredik.
28.) 1965-ben minden ötvenedik amerikainak volt egészségügyi panasza, ma minden hatodiknak.
29.) 1980-ban az emberek a bankkártyát a fizetésük elköltésére használták, ma hitelre. Akkor alig volt hitel a kártyákon, ma majdnem minden bankkártya hitellel terhelt.
30.) Az év első három hónapjában eladott lakások száma kevesebb, mint bármikor, mióta statisztika létezik.
31.) 25 százalékkal kevesebb árut adtak el tavaly, mint 2005-ben.
32.) A házak és lakások ára 32 százalékot zuhant az elmúlt 2 év alatt.
33.) A lakásépítés csökkenése, az árak zuhanása, az ebből befolyó adók kiesése miatt, csak ebben az ágazatban elszenvedett egy évi veszteség 6,3 trillió dollár!
34.) A közelmúltban végzett népszámlálás alkalmával regisztráltan a lakások 13 százaléka üresen áll (valószínűleg a bank kihajította az utcára a fizetésképtelen tulajdonosokat - szerk).
35.) Jelenleg a lakáshitelesek 31 százaléka nem tudja fizetni hiteleit!
36.) Úgy néz ki, hogy az amerikai középosztály jelenleg legnagyobb (legnagyobb népességet érintő) gondja a lakáshitel. 8 millió ember van elmaradva a részletekkel olyan szinten, hogy nemsokára az utcára kerülnek.
Amit az összegzés levonható tanulságaként említ az oldal, az az, hogy jól látható a középosztály zsugorodása, szegényedése. Emellett a gazdag tovább gazdagodik.
Ez az írás egy összegzés, mely valójában messze nem teljes. Nem szól bizonyos tagállamok elszakadási törekvéseiről, a polarizációs gondokról, és megannyi az USA-t érintő problémáról. Nem vizsgálja sem a kábítószerrel, sem az illegális bevándorlással, sem a fiatalok elzüllésével, az erkölcsi hanyatlással kapcsolatos gondokat. Ezek legalább akkora bajok, mint a gazdasági kérdések.
A cikk összegzése szerint a bajok megelőzték a megoldások lehetőségeit, magyarul nincs kiút. A gazdaság mindenképpen össze fog omlani. Ez a dollár halálát és a jelenlegi gazdasági világrendszer átalakulását fogja hozni. Az amerikai álomból pedig rémálom lesz.
(The American Dream)
Kemény Gábor

Dejtéről 2011. május 8-án

Azzal kezdte, hogy nagy szeretettel jött hozzánk a Szűzanya. Martin arról beszélt, hogy nem szokott külön egyes emberekért imádkozni újabban, mert egyszer úgy volt, hogy valakiért nagyon imádkozott.