2014. április 28., hétfő

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Keleti egyházam által fogom megmutatni dicsőségemet

2014. április 8.
Én vagyok. Királyságom terjesztését és az Egyház egységéért való munkálkodásodra vonatkozó tervemet továbbra is áldásom kíséri. Áldásom megerősít téged, gyermekem. Ha az emberek visszautasítják, hogy meghallgassák figyelmeztetéseimet, nem fogják elkerülni büntetésüket. Némelyikük lebecsüli üzeneteimet, lebecsül téged és az egyesülésünkből fakadó világosság gazdagságát, valamint az Isten által a lelkedben végbement átalakulást.
Meg kell újítani az Egyházamat. Ha valaki megkérdezi: „hogyan lehet megújítani?” Válaszom ez: Szemlélődő tanításokkal kell megújítani, melyek megismertetik a lélekkel a misztikus ismeretek isteni gazdagságát, megtanítják istenségem legmélyebb szemlélésére. Ezután a menyegzős szobába vezetik a lelket, ahol én, a Vőlegény lefátyolozva, istenségemet és fenségemet elrejtve várom őt. Meg fogom engedni a tiszta léleknek, hogy felemelje a káprázatos fátylat, és meglássa fenségemet és istenségemet.
Ha ma Egyházam már nem tanítja, miként tud egy lélek megtérni és egyesülni velem, a ti Istenetekkel, nehéz lesz bárkinek is megismernie engem, és hozzám tartoznia. Gyermekem, képes egy lélek nélkülem egységben lenni az Egyházzal? Nem! Tanítványom! Ezért adnak életet az én üzeneteim, és ez az egyik oka annak, amiért a Sátán megzavarodva sokakat megtéveszt, hogy féljenek tőled és elítéljenek téged. Mondd meg nekik, hogy Lelkem menekül a hazug nyelvtől, az ártatlan vért ontó kezektől, a gonosz terveket szövő szívtől, attól, aki belső kényszert érez arra, hogy rosszat tegyen, a hamis tanútól, aki minden lélegzetvételével hazudik, aki széthúzást szít felebarátai között. És hozzátenném, hogy azoktól, akik örömüket lelik abban, ha gonoszságot tesznek.
Egyházam átalakítása és megújítása a gonosznak ellenére van, aki azt akarja, hogy Egyházam sivár pusztává váljék! És ami a papjaitokat[1]illeti, akiknek kétségbeejtően szükségük van a megújulásra, nem törődöm azzal, hogy megtömjénezik az ikonjaimat, hiszen nekem a szívükre van szükségem! A Nevemben cselekszenek, de nem tudnak arról, hogy Én élő Isten vagyok! Nővérem! Jeleket adtam nekik, hogy felemeljem halotti fátylukat, de egyikük sem tart bűnbánatot! Állandóan tisztítani fogom őket[2], hogy megtanuljanak felismerni Engem megpróbáltatásaik által.
A szexuális erkölcstelenség bűn a testetek ellen, ami a Szentlélek temploma. De ma a nemzetetek a többi nemzettel együtt a paráznaság lakhelyévé vált. Vannak papjaim, akik ezt félnek bűnnek tartani, és inkább kompromisszumot kötnek. Ez a Sátán órája. Üzeneteim kimondják az igazságot az elhatárolódásról, ezt kell gyakorolnotok.

Egyeseknek nehéz elfogadni Keresztemet, ezért hajlanak a kompromisszumokra. Hogyan fognak ezek[3]megváltozni haláluk után? Hogyan erősítsem meg bennük a Szeretetemet, amikor megkeményedett a szívük? Hogy lehetséges, hogy szívük távol van Isten bölcsességétől, melyet arról ismernek, hogy csodákat művel, és bárkiben megnyilvánulhat, akit Isten kiválaszt, és akiknek buzgóvá teszi lelkét, hogy felülmúlják önmagukat, királyivá teszi szegénységüket, és éleslátóvá szelídségüket?
Észrevette-e valaki, hogy ha meghal önmaga számára, akkor a Szeretetem felemeli őt, hogy engem hordozzon: evangelizáljon és tanítson olyanokat, akik készek meghallani engem? És mivel Jelenlétem veletek van, világosságom beborít és körülvesz benneteket. Tiszta fényem kiárad, szétterjed, tanít és térít.
Sokan közülük hallanak Szeretetemről, amikor felolvasod üzeneteimet, sokan megérzik, hogy Szavaim tavaszt hozó életet jelentenek. Tehát ébredés megy végbe bennük, ami szomjassá teszi őket, hogy többet megtudjanak fenséges misztériumomról, isteni Szeretetemről és édességemről, melyek mind el vannak rejtve mélységeimben. Vajon mit értenek meg, ha Egyházam ezeket a misztériumokat túlértelmezi manapság? Misztériumaimat, melyeket napjaitokban egyszerű fogalmakkal és világosan felfedek ezáltal az eszköz által, akit én választottam?
Küszöbön a halálfélelem, és angyalaim rettegnek attól, figyelve a Mindenhatót, vajon mikor sújt le haragjában a Kezével erre a gonosz nemzedékre.
Véres könnyeket hullatok, amikor azt látom, hogy mindnyájatoknak adott egyértelmű jeleim ellenére pásztoraim még mindig üldözik azokat, akiket én küldök, és öntelten gúnyolódnak kezem műve felett. Süketek maradnak hívásomra és kiáltásomra, de hamarosan, igen, még a ti időtökben lángba fog borulni a Föld, amint egykor Szodoma és Gomora idején, melyet Atyám elpusztított. Ezután a Keleti egyházam által fogom megmutatni dicsőségemet.[4]
Ma arkangyalt[5] adtam ennek a Háznak, hogy Szentségem példaképévé tegye ezt a Házat. Egykor elveszett bárány volt ez a Ház. Pásztoraikat meggyalázták, megfeddték és sokukat megölték. Hatalmas pusztulás sújtotta ezt a Házat és lakosságát. Ezt a nemzetet választottam, hogy megdicsőítsen engem. Felkentem, és állandóan felette tartom kezemet. Mindenki tisztelni fogja őket, mert világosságomat fogják visszatükrözni. A sötétség félni fog ragyogásomtól. Ó, igen, mert megáldottam ezt a nemzetet, hogy el ne bukjon újra, és ne váljon ismét erkölcstelen szenvedélyek rabszolgájává, melyek démonoktól származnak. Meg fogom akadályozni, hogy ez a Ház utánozza más nemzetek bűnös szokásait.
Becsületességre és erkölcsös útra vezetem őket, hogy velem járjanak. Hogy tiszteljék az életet, ó, igen! Parancsolataim ösvényére vezetem ezt a Házat, és nem, nem fogom megengedni nekik[6], hogy parancsaimtól eltérjenek. Kincsként őrizzétek szívetekben ígéreteimet. Szegezzétek tekinteteteket az égre, mert én, az Isten, kezességet vállalok értetek. Fogadd békémet, Vassulám, és kapaszkodj belém. Én legyek számodra az első! Megáldalak, gyermekem

[1] görög ortodox papok
[2] egész Görögországot?
[3] ezek az emberek
[4] az orosz egyház
[5] Szent Mihály arkangyalt
[6] Oroszország egyházának
http://ichtys.hu/index.php/115-2014-aprilis-8


Ez az Üzenet a Bölcsesség ajándéka, mely szélesebb lesz, mint a tenger
2014. április 27.
Az Én békémet adom neked. Én szültelek, figyelj a Szavaimra, és írd le őket. Megnyitottam irgalmam, együttérzésem és szeretetem mennyei kapuját, hogy kiárasszam azokat erre a nemzedékre. Édességgel és gyengédséggel közelítettem feléjük. Megtisztítottam őket az újjászületés életadó vizének forrásával, és megújítottam őket az Én Szentlelkemmel. Nagylelkűen, bőséggel árasztottam rájuk a kegyelem kenetét, hogy visszatérítsem szívüket, mely annyira belekeményedett a hús szívükbe. Ezek az előjelek, melyeket mindnyájatoknak megadok a visszatérésem napja előtt.
Kiválasztottam néhány lelket, hogy apostolaim legyenek, a végidők apostolai. Harcosoknak képeztem ki őket, erre a szellemi harcra, a ti hitehagyott napjaitokban… Én Magam kentem fel őket, hatalmat adtam nekik, hogy prédikáljanak, és emlékeztessék a világot a Szavamra. Igen, újra hirdessék a Szavam, de tüzes lélekkel. Megengedtem nekik, hogy a Nevemben ördögöt űzzenek, és mikor ráteszik a kezüket a betegekre, azok pedig meggyógyuljanak.
Itt vagyok, a te Istened, a mindened. Közvetlenül úgy beszélgetek veled, mint szent társsal, mint apa a gyermekével. Nem fordítottam el tekintetem tőletek, könyörületemben rád támaszkodtam, és gyengéden átöleltelek, mint ahogy anya a csecsemőjét. És mint kerten átfolyó patak, Szentlelkemet küldtem, hogy úgy öntözze ezt a száraz földet. Nem mondtam, hogy eljövök majd egy napon Szentlelkemmel, mikor a föld homályba borul, hogy fényt hozzak, széltében és hosszában küldjem az Ő fényét? Nem mondtam, hogy kiárasztom tanításomat, mint próféciákat? Még egyszer tanítom az Enyéimet, és fényessé teszem tanítványaimat örökségként közel és távol minden jövendő nemzedék számára. Így emelkednek fel a tanítványok köztetek.
Mondd meg Nekem! Valóban érted, hogy mit jelent az „Igaz Élet”? És hogy miért választottam az „Igaz Élet Istenben” megnevezést ennek a művemnek? Azért, mert ez az Üzenet, amely szélesebb lesz, mint a tenger, a Bölcsesség ajándéka. És a Bölcsesség útmutatása alapján újjászületsz majd, mert a lelked összekapcsolódik az Igaz Élettel, az Egyetlennel, aki Bennem visszahoz az életbe, Hozzám, aki a Krisztus vagyok. Igen, a Szentlélek, aki az életadó, fel fog támasztani téged a lelki halálból, és megadja az igazi feltámadást Bennem, a te Istenedben. Az Én nagyszerű témámat a beszédeidben úgy fogod emlegetni, mint egy verset, mely megédesíti azok nyelvét, akik hirdetik azt. Kegyelemtől megnedvesedett ajkuk áldássá válik az Én nyájam számára.
Leányom, hirdesd, amit mondok, és ne félj! Én veled vagyok. Minden elnyomód fölé emellek, ahogyan azt megmutattam neked a látomásodban[1]. Én, az Úr, nem csak a megmentőd és Istened vagyok, de a szereteted lángja is. A társad, a barátod és a testvéred, az atyád és mindened vagyok. Most jöjj leányom, támaszkodj Rám. IC images/heart.1.gif Én, Jézus, szeretlek!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Királyságom sok Misztériuma ismeretlen az ember számára

2014. április 27. vasárnap, 18:00
Drága szeretett leányom, a Tervem, hogy megmentsem az egész világot, és mindnyájatokat elvigyelek Szívem Menedékébe, befejeződött és minden rész a megfelelő helyre került, hogy Ígéretem tökéletessége meghozza gyümölcsét.
Sok Misztérium van még Istenségemmel kapcsolatosan, amelyet az ember – attól függetlenül, hogy mennyire jártas a lelki dolgokban – képtelen valaha is igazán megérteni. Királyságom sok Misztériuma ismeretlen az ember számára, Atyám csak annyit tárt fel az emberiség számára, amennyit jónak látott. Az embernek megadatott a tudás és az Igazság, hogy tőle telhető módon tisztelje és szolgálja Őt (Atyámat). Az ember a próféták által tájékoztatva lett arról, hogyan kell betartania a Tízparancsolatot annak biztosítására, hogy ne essen tévedésbe. Aztán Isten, hogy bebizonyítsa a világ iránti Szeretetét, emberré lett, és Általam, az Ő egyszülött Fia, Jézus Krisztus által pontosan megmutatta az embernek, hogyan kell a rosszat jóvátennie, és mi képezi a gonoszságot. Az ember érdekében Én feltártam az Igazságot, még ha csak egy töredékét is annak, amelyet Atyám kívánt. De az ember annyira gőgős szívű, arrogáns és nagyravágyó volt, hogy nem akarta megismerni az Igazságot, mert az nem felelt meg neki.
A Farizeusok becsukták a szemüket, másfelé néztek, és azt állították Rólam, hogy Én egy olyan ember vagyok, Aki elveszítette a józan eszét, és rejtélyesen beszél. Ők nem voltak képesek meghallani az Igazságot, bár Tanításaim egyszerűen csak az Igét, a Tanításokat és a Parancsolatokat ismételték, amelyeket Atyám Könyve tartalmazza. A keskeny ösvény mentén jártak, nem nézvén sem jobbra sem balra, követték a saját verziójukat az Isten-szolgálatban. Mindezt egy jámbor külsővel tették, kerülvén a gyengéket, a szegényeket és az iskolázatlanokat, s közben dicsérték Istent. Aztán száműztek Engem, és hasonmásaik ma szintén ezt fogják tenni, amint folytatják tovább az ember csinálta tanokat az elkövetkezendő években.
Most tehát látjátok mindazt, amiről az ember azt állítja, hogy tudja, ő valójában csak nagyon keveset tud az Úr útjairól. Mindabból, ami neki adatott, csak azt fogadta el, ami megfelelt számára. Például Én Isten gyermekeit mindig arra utasítottam, hogy szeressék egymást, de ők ezt mégsem teszik. Hányan vannak közületek olyanok, akik Színem előtt arcra borulnak, és hálaadásként dicsérettel halmoznak el Engem, és aztán rágalmazzák fivéreiket és nővéreiket? Néhányan közületek odáig mennek, hogy azt mondják Nekem: nézd, azok milyen gonosz emberek, ahelyett, hogy szeretetet és megbocsátást mutatnának irántuk.
Az ember mindig gyenge lesz, mert lehetetlen az emberi lény számára, hogy tökéletes legyen. De akkor miért van az, hogy Tanításaim egy részét elfogadja, a másik részét pedig elutasítja? Soha ne engedjetek a kísértésnek, hogy egymást elítéljétek az Én Nevemben, mert nincs jogotok így cselekedni. Soha ne magasztaljátok fel magatokat Előttem, amikor azzal egy időben egy másik embert bemocskoltok és lebecsültök. Ez sért Engem. Ahhoz, hogy képesek legyetek elfogadni az Igazságot, mentesek kell, hogy legyetek a rosszindulattól, a gőgtől, a képmutatástól, vagy az önzéstől. Le kell vetkőznötök az arrogancia köpenyét, mert ez az ördög jellemvonása, és Én ezt visszataszítónak találom.
Kérlek, emlékezzetek Tanításaimra, és éljétek az életeteket aszerint, ahogyan azt Én mondtam nektek. Amikor úgy érzitek, hogy a szívetek nyugtalan, tele van gyötrelemmel vagy gyűlölettel, akkor keresnetek kell mindig az Én segítségemet. Mert ha nem ezt teszitek, akkor a kétségbeesés és a gyűlölet eme érzése el fog nyelni benneteket. El kell fogadnotok azt a tényt, hogy ti mindig megadjátok magatokat a bűnnek, de ugyanakkor azt is tudnotok kell, hogy – még mielőtt bármiféle békét és nyugalmat is éreznétek a lelketekben – bűnbánatot kell tartanotok.
Jézusotok


Üdvösség Anyja: Az antikrisztus érkezéséhez vezető napok a nagy ünnepségek napjai lesznek

2014. április 27. vasárnap, 23:20
Drága gyermekeim, engedjétek, hogy Isten Fénye rátok szálljon, mivel a tervek, a világ Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetelére való felkészítésére, befejeződtek. Most már minden dolog Isten Akarata szerint fog történni, és Én arra kérlek benneteket, hogy az imákat legnagyobb fegyveretekként használjátok, mivel a harc Isten gyermekei számára fokozódni fog. A korábbi harcokkal ellentétben a lelkekért folytatott harc nagyon megtévesztő lesz, mivel az ellenséget barátként lehet majd érzékelni, miközben Krisztus igaz Egyházát ellenségnek fogják nyilvánítani.
Mennyire erősnek kell lennetek, ha igaz Keresztény katonákká akartok válni. Nem szabad meghajolnotok soha a nyomás hatására, kiejtvén a káromlásokat, amelyekre felkérnek majd benneteket, hogy abban nyilvánosan és Fiam oltára előtt részt vegyetek. Amikor azt látjátok, hogy Fiam Templomaiban, ahol a Keresztnek már nyoma sincs, embereket hatalmi pozíciókra emelnek, és akik azt, követelik tőletek, hogy tisztelettel hajoljatok meg előttük, akkor fussatok, mert tévedésbe fognak rántani benneteket. Amikor a tabernákulumokat átalakítják, és sok esetben fából készült változattal helyettesítik, akkor tudni fogjátok, hogy elérkezett annak az ideje, hogy az antikrisztus belépjen Fiam Egyházába.
Gyermekek, kérlek benneteket, legyetek tudatában annak, hogy közületek sokan hátat fognak fordítani az Igazságnak, mivel úgy fogjátok találni, hogy lehetetlen elfogadni az Igazságot. Az antikrisztus érkezéséhez vezető napok a nagy ünnepségek napjai lesznek minden Keresztény egyház és más hitfelekezetek sok templomában. Minden szabályt meg fognak változtatni; a Liturgiát megújítják, a Szentségeket meghamisítják, míg végül a Szentmisét már nem a Szent Tannak megfelelően fogják bemutatni. Addigra, és azon a napon, amikor az antikrisztus büszkén a trónjára ül, Fiam Jelenléte már nem lesz többé. Aztán, attól a naptól kezdve nehéz lesz azoknak, akik szeretik Fiamat, hogy a kellő módon hűségesek maradjanak Hozzá, mert előttetek minden utálatot be fognak mutatni. Amikor már elegendő zavaró dolgokkal vesznek körül benneteket, és amikor az új hierarchia megkérdőjelezése bűncselekménynek fog számítani, abba a kísértésbe fogtok esni, hogy az egészet feladjátok, és elfogadjátok az egy-világvallást családotok és barátaitok elvesztésének félelme miatt.
Isten Hadserege – Maradék Hadserege – növekedni és terjedni fog, és a Keresztes Imahadjárat imái mindenki számára nagy erőt fognak biztosítani. Fiam közbe fog lépni, és keresztül fog vinni benneteket az előttetek álló kihívásokon, és ti tudni fogjátok, hogy az Ő Hatalma az, mely bátorságot és kitartást ad majd nektek. Mert csak azok, akik erősek köztetek fognak hűek maradni Isten Szent Szavához; de még ha csak egy töredékét képezi is a Maradék Hadsereg a fenevad hadserege nagyságának, Isten az oroszlán erejével fogja azt eltölteni. Ő a gyengéket meg fogja erősíteni, és nagy Kegyelmekben fogja részesíteni. Azok hatalmát pedig, akik az antikrisztus híveivé válnak, meg fogja gyengíteni. Mindezek az események ijesztőnek fognak tűnni, de valójában ezek az események sokak számára úgy fognak tűnni, mintha az egység új korszakát és a világ békéjét képeznék. Az emberek meg fogják tapsolni az új világegyházat, és ezt fogják mondani: „Isten milyen nagy csodát hozott létre!” Ők nagy tisztelettel fognak felnézni azokra az emberekre, akik – úgy az egyházon belül, mint azon kívül – ilyen egységet hoztak létre. Nagy dicsérettel és tisztelettel fogják elhalmozni ezeket az embereket minden nyilvános összejövetelen, s aztán hangos dicsőítő énekekkel, valamint az elismerés különleges jelével fogják üdvözölni őket.
Lesz ott öröm, ünnepségek és tiszteletbeli szertartások, ahol az eretnekeket magas elismerésekben fogják részesíteni. Ti hatalmas gazdagságnak és a különböző felekezetek közötti egységnek lehettek majd tanúi, és látni fogtok olyan nagyra becsült embereket, akiket élő szentként fognak kezelni – mindenkit, egy kivétellel. Az egyetlen kivétel, akire utalok, az antikrisztus lesz, akiről azt fogják hinni, hogy ő Jézus Krisztus.
Szerető Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja
Boldogok,
akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
Boldogok,
akik összhangban vannak önmagukkal,
mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok,
akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól,
mert sok zavartól megkímélik magukat.
Boldogok,
akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót
és mindháromban a diófát,
mert nemcsak néznek, de látnak is.
Boldogok,
akik lenni is tudnak, nem csak tenni, mert megcsendül a csöndjük
és titkok tudóivá válnak.
Leborulók és nem kiborulók többé.
Boldogok,
akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket,
mert messzire jutnak az életben.
Boldogok,
akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének,
és imádkoznak is, mielőtt gondolkodnának,
mert kevesebb csalódás éri őket.