2011. március 8., kedd

A fenevad (Antikrisztus) bélyege az egyik legfontosabb jövendölés a Bibliában. A keresztények évszázadokon át töprengtek a jelentésén. Aki ezt a bélyeget magára felveszi, és imádja az Antikrisztust és képét, annak sorsa tűzzel és kénkővel való kínoztatás lesz. Amint azt a következő cikkekben látni fogjuk, valószínűleg az utolsó napokban élünk az Apokalipszis és Jézus Krisztus visszajövetele előtt, ezért ez a jövendölés beteljesedhet még a mi életünkben. A Jelenések könyvét, a jövő és az Apokalipszis prófétai látomását, János apostol írta ezerkilencszáz évvel ezelőtt patmosz-szigeti száműzetése alatt. A bélyeg a Jelenések könyvének következő verseiben szerepel:
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat. (Jelenések 13,16 - 18)
És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. (Jelenések 14,9-11)
És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái. (Jelenések 15,2)
Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, a kiken vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét. (Jelenések 16,2)
És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének. (Jelenések 19,20)
krisztus.ro
És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. (Jelenések 20,4)
Isten megtiltja, hogy testünk bármely részére bélyeget tegyünk: Testeteket a holt emberért meg ne hasogassátok, se égetéssel magatokat meg ne bélyegezzétek. Én vagyok az Úr.(3 Mózes 19,28)
Isten törvénye tiltja a testi megbélyegzést, Sátán pedig megpróbálja rávenni az embereket e törvény megszegésére:
Évszázadokon keresztül a sátánimádók és más pogányok különféle bélyegekkel jelölték meg testüket, főleg a homlokukat és a kezüket, hogy jobban azonosulhassanak istenükkel, istennőjükkel vagy hamis tanításaikkal. Történészek és szimbólumokkal foglalkozó szakemberek szerint a emberi test és arc tetoválása eredetileg az ókori egyiptomiaknál kezdődött, a felavatás és pogány imádat egyik formájaként, akik hieroglifákat használtak. (Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design For World Domination, (A New Age titokzatos bélyege. Sátán világuralmi terve)) Pogány megbélyegzéshez vörös kört vagy más okkult szimbólumot használnak, például az ötágú csillagot, a mindenlátó szemet, a sárkányt vagy kígyót, a yin/yang-ot és a horogkeresztet.
Az Apokalipszis idején a hamis próféta mindenkitől megköveteli majd a fenevad, azaz a Sátán által megszállott Antikrisztus bélyegének felvételét (Jelenések 13,16�18), melynek lelki jelentése is lesz: a Sátán úrként való elismerése. Ha felveszed a bélyeget, Isten haragját fogod elszenvedni és lelked örökre elkárhozik (Jelenések 14,9�11).
A fenevad bélyege valamilyen okkult szimbólum is lehet, de valószínűleg egy beültethető mikrochip lesz, amelyről a következő lapokon fogunk írni. A kettő kombinációja is elképzelhető.
Isten szolgái, a keresztények, megpecsételtetnek a Szentlélek által.
A ki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; A ki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe. (2 Kor. 1,21�22)
A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására. (Eféz. 1,13�14)
A globalisták célja egy új pénzügyi, politikai, és embereket ellenőrző világuralmi rendszer kialakítása: egy világdiktatúra. Az elit-nek ez a titkos összeesküvése a hegemóniáért, az önálló nemzeteket függetlenségüktől megfosztottaknak és egy világdiktátor vezette világkormány alá rendelteknek képzeli el, ami által a földön élő minden férfi és nő néhány önkényúr rabszolgájává válna.
Ebben és a következő cikkekben a globális ellenőrzési rendszer tervét és a megvalósításához alkalmazott technikát fogjuk megtárgyalni. Be fogjuk mutatni, hogy izgalmas, látszólag ártalmatlan találmányok miként válnak rémálomszerű elnyomóeszközökké arrogáns, kapzsi és hataloméhes emberek kezében.
Ezt az egész világra kiterjedő és a közeljövőben megvalósulható rendszert a kitűnő amerikai író, Texe Marrs ismerteti könyvében, melynek címe: Project L.U.C.I.D. - The Beast 666 Universal Human Control System (A L.U.C.I.D. Terv - A fenevad 666 egyetemes emberi ellenőrzési rendszere). Ebben így összegzi a számunkra eltervezett dolgok egy részét: Texe Marrs, a Project L.U.C.I.D. fedőlapja: Az információ bevásárlóközpontok, áruházak és közvetlen értékesítéssel foglalkozó kereskedelmi cégek vonalkód olvasóiból fog érkezni, feljegyezve minden egyes vásárolt árucikket. Mindennapos szokásaink és mozgásaink adatait az állandóan fejünk fölött keringő kém műholdak fogják a Fenevad rendszerébe ömleszteni, amelyek szerencsétlen áldozataikra lecsapni és őket felfalni készülő, szárnyaló óriás sasok sandító szemeihez hasonlóan figyelnek bennünket. Rejtett, miniatűr videokamerák minden házon belüli és kívüli cselekedetünket rögzíteni fogják éjjel és nappal, szemérmetlenül behatolva magánéletünkbe, képfelvételeik sokaságát azonnal továbbítva a Központi Gestaponak üvegszálas kábeleken keresztül. Interaktív tévék pontúgy nézni fognak minket, mint mi őket, lejelentve a látottakat a Fenevad számítógépes főhadiszállására. Telefonbeszélgetéseinket a Nemzetbiztonsági Ügynökség fogja automatikusan lehallgatni és dekódolni...
A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent; bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. (Dániel 2,40)
Zárt ajtók mögött egy számítógépesített rabszolgarendszert terveznek a földön élő minden ember és minden értékes dolog megfigyelésére és ellenőrzésére. A rendszert folyamatosan tesztelik különböző országok mit sem sejtő állampolgárain és vezetik be világszerte. Számos technikai, gazdasági, politikai összetevőből áll és háttérinformáció nélkül nehéz felismerni. Lapjainkon mi a technikai oldalát fogjuk elemezni.
Emberek, állatok és tárgyak ellenőrzéséhez először azonosítani kell őket, majd folyamatosan figyelemmel tartani.
1. Azonosítás
Eszközök: Vonalkódok - elsősorban tárgyak azonosítására, vonalkódok és az ISO9000 rendszer, kártyák: kártya formátumú személyi igazolványok, bankkártyák, chipkártyák, stb. � emberek azonosítására, chipkártyák, mikrochipek � tárgyak, állatok, a jövőben pedig valószínűleg emberek azonosítására. Mindezek az azonosítási eszközök vészesen növekedő országos és nemzetközi adatbázisokhoz és számítógépes hálózatokhoz vannak kötve.
2. Megfigyelés
Az emberek megfigyelése, nyomon követése, azaz a kémkedés napjainkban is gyakori és számos kifinomult módszer létezik a megvalósítására, csúcstechnikájú megfigyelés
3. Ellenőrzés
A megfigyelés és az ellenőrzés/irányítás kéz a kézben jár: nem lehet mindenkit ellenőrizni egy globális megfigyelőrendszer nélkül. A fő cél nem a megfigyelés, hanem a teljes ellenőrzés. Cselekedeteinket, sőt még a gondolatainkat is irányítani szeretnék, amint arról a következő lapokon beszámolunk. Agykontroll kísérletek folynak már több generáció óta és a módszerek egyre kifinomultabbakká válnak: kábítószerek, mikrohullámok, mágneses mezők és beültethető mikrochipek. Minket leginkább az utóbbi érdekel, mivel az azonosítási eszközként is használható, amely nélkül sem vásárolni, sem eladni nem fog lehetni egy jövőbeli pénznélküli társadalomban. Ez lehet a fenevad bélyege, amelyről a Biblia már 1900 éve jövendöl. Ha magadra veszed, Sátán teljesen a hatalmába keríthet, később pedig Isten tűzzel és kénkővel fog megbüntetni.
Minden országban óriási összegeket költenek számítástechnikai fejlesztésekre. Az állampolgároknak azt mondják, hogy mindezt az ő biztonságuk, védelmük és magas életszínvonaluk érdekében teszik, vagy pedig azt hozzák fel mentségként, hogy nem lehet technikailag lemaradni a globális gazdaságban.
A világon levő számítógépek száma exponenciálisan növekszik, a számítógépes hálózatok pedig már az egész földet körülölelik. Pár év múlva valószínűleg az Egyesült Államok minden otthona rendelkezni fog számítógéppel és internetes kapcsolattal. Az adatbázisok száma és a bennük tárolt információ mennyisége is vészesen nő. Mindez köztudott. Ellenben kevésbé ismert, hogy ezek az adatbázisok országosan és nemzetközileg is kapcsolódnak egymáshoz. Bankok, cégek és állami szervek osztoznak az állampolgárok legfontosabb adatain azok beleegyezése nélkül. Az adóhivatal, szociális és egészségügyi intézmények, biztosítótársaságok, bankok, viszonteladók, közlekedésrendészet stb. mind elektronikus kapcsolatban állnak egymással. A háló pedig napról napra növekszik.
Az élet minden területének számítógépesítése, főleg a penzügyeké, és az adatbázisok összekapcsolása, lehetővé teszi egy viszonylag kis csoport számára, hogy átvegye a hatalmat az egész világ fölött és véget vessen az emberek szabadságának.
A rendszert a világ leghatalmasabb és legbefolyásosabb csúcstechnikai vállalatai, bankjai, hírszerző szolgálatai és rendfenntartó alakulatai fejlesztik, amelyek minél hatékonyabb és fejlettebb ember-ellenőrzési eszközök feltalálásán dolgoznak: lehallgató berendezéseken, mikrochipeken, kém- és megfigyelőrendszereken, mesterséges intelligencia és �virtuális valóság" eszközökön, stb. Ennek érdekében mérnökök, programozók és tudósok millióit alkalmazzák. Ezért keresik annyira és fizetik meg olyan jól a számítástechnikai szakembereket és a villamosmérnököket. Pl. a mostani, magasan képzett amerikai és kanadai bevándorlók között sok mérnök és programozó van. Ők Kelet-Európából, Kínából, Indiából érkeznek. Gyászos kimenetelű terveken dolgoztatják őket, de ennek nincsenek tudatában, mivel időbe telik alkalmazkodniuk új környezetükhöz és kideríteniük, mi folyik a színfalak mögött.
Nem tudjuk, hogy a megfigyelési technikák és a fenevad bélyege mögötti agyak közül hánynak van fogalma munkája spirituális következményeiről.
Ennek ellenére Sátán képes még a legőszintébb gyanútlan balekokkal és beépített emberekkel is elvégeztetni piszkos munkáját itt a Földön. Felmérhetlen károkat okozhatnak a világ vezető csúcstechnikai intézményeinek és laboratóriumainak folyosóit róvó brilliáns, de lelkileg tudatlan emberek által a mi ellenőrzésünkre kifejlesztett termékek. (Texe Marrs, Project L.U.C.I.D.)
És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. (Jelenések 14,9-11)
A világgazdaság pénznélkülivé válhat. Ezt tervezik befolyásos emberek és óriási összegeket költenek a megvalósítására a mi adóinkból.
Kiépülőben van az adatbázisok nemzetközileg összekapcsolt globális hálózata, amely rengeteg információt tárol rólunk. A számítástechnika fejlődése tette lehetővé a bankügyletek, adóbefizetések és vásárlások elektronikus úton történő lebonyolítását. A fizetéseket, állami segélyeket és munkanélküli járadékokat elektronikus úton utalják át a bankszámlákra. A valódi pénzt így fokozatosan az elektronikus, azaz virtuális pénz váltja fel, ami számítógépeken tárolt számokat jelent.
Szép lassan hozzászoktattak minket, hogy élvezzük az elektronikus rabiga eme kényelmes formáit. Most vagyunk a következő stádiumban: a kártyák és az elektronikus pénz használata kezd kötelezővé válni. Egyes nyugati országokban a pár ezer dollárnál nagyobb összegű készpénzügyletek már gyanúsnak minősülnek. Így kényszerítik rá a lakosságot a kártyák használatára.
A készpénz szabadságot jelent, hiszen titoktartást és névtelenséget biztosít a tranzakciók során. Ugyanakkor decentralizálást is jelent. Valamely személy pénzügyeinek az ellenőrzése életének az ellenőrzését is jelenti, és az urak tisztában vannak ezzel. A lakosság követéséhez, megfigyeléséhez és ellenőrzéséhez jól jön a készpénz kiküszöbölése. A cél egy pénznélküli társadalom, ahol minden tranzakciót számítógépes banki rendszeren kényszerítenek keresztül.
Számos pénzügyi szakértő már régóta globális tőzsdeösszeomlást jósol. Az lehetőséget teremtene a készpénz kiiktatására és egy még jobban elrabszolgásító globális gazdasági rend megvalósítására. Ha bekövetkezik egy világméretű tőzsdecsőd, akkor azt valószínűleg a színfalak mögött tervezték meg.
A pénznélküli társadalom fogja előkészíteni a terepet a fenevad bélyege rendszeréhez. A bélyeg egy mikrochip lesz, vagy valami ahhoz hasonló.
Az amerikaiakat először bele fogják kényszeríteni egy új, számítógépesített, nemzetközi azonosítási rendszerbe (infrastruktúrába), amelyben a digitalissá átalakított személyes adatok, számítógépre vitelük után azonnal elolvashatóak lesznek bárhonnan a világon. A rendszer működése érdekében mindenkinek egy csúcstechnikájú azonosító kártyát fognak kiosztani. Röviddel azután minden létező személyi igazolványt, terheléses bankkártyát, gépjárművezetői engedélyt és hitelkártyát összevonnak egyetlen, technológiailag fejlett, többféle használatra alkalmas chipkártyába, amelyen a chip elektronikus pénzt és személyazonosító információkat fog tárolni... Ezzel majdem egyidőben a világ pénznélkülivé és minden pénznem törvénytelenné fog válni, tehát csak számítógépeken keresztül fog lehetni venni és eladni... csupán a kiber-térben keringő számokkal. Azután azt fogják mondani, hogy az új kártyák könnyen elveszíthetők és ellophatók, és így mi működésképtelenné válhatunk... Az utolsó lépésben 'Big Brother' megoldást fog ajánlani ezekre a problémákra. Rá fog akarni venni minket arra, hogy egy azonosítási kártyákat helyettesítő, a kéz bőre alá beültetendő azonosítási biochip válaszjeladót vegyünk magunkra... Anélkül senki sem fog tudni bármit is venni vagy eladni... (Texe Marrs, USA)
A bankok jelenleg kampányt folytatnak, hogy az emberek féljenek a tolvajoktól, azonkívül mindenféle tanácsokat adnak az embereknek kártyáik megvédésére... De a tolvajoktól való félelmet a bankok csak egy cél érdekében éltetik: el akarják fogadtatni a közvéleménnyel mikrochipek beültetését emberek kezébe, hogy ezekkel váltsák fel a microchipeket tartalmazó terheléses kártyákat... (Let us absolutely refuse the debit cards. A worldwide dictatorship (Feltétlenül utasítsuk vissza a terheléses kártyákat. A világdiktatúra) Michael folyóirat, Kanada, 1996. május�június, ingyenes különlenyomat)
A világgazdaság pénz nélkülivé válása nem éri meglepetésként az igazi keresztényeket, akik tanulmányozzák a Bibliát, Isten Szavát. E meggyőződésüket főleg a Jelenések könyvében található alábbi részre alapozzák:
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. (Jelenések 13,16�17)
A keresztények régóta állítják, hogy a föld gazdaságát csak egyféleképpen lehet ennyire ellenőrizni, éspedig ha minden készpénzt kiiktatnak a társadalomból. Mert ha a készpénz megmaradna, senki sem tudna ránkerőszakolni egy ilyen szigorú adás-vételi rendszert.
Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat. És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, a melyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura. (Malakiás, 4,1�3)
És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben; Hogy megitélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára; Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. (Fil 1:9-11)


http://szentkoronaradio.com/publicisztika/2007_06_07_a-fenevad-belyege

Nyakunkon a világvaluta

Természetesen az ismert globalista vezetők és a központi bankok vezetői mindig is a világvaluta bevezetésének elsőszámú támogatói voltak. Mára bizonyosak benne, hogy kellőképpen előkészítették a talajt céljuk eléréséhez. Dimitríj Medvegyev orosz elnök a valuta legnyíltabb támogatói közé tartozik. Tavaly a G8-ak csúcstalálkozóján egy „Egységes Jövő Világvaluta” érmét húzott elő a zsebéből, melyen az „Egység a különbözőségben” szavak voltak olvashatók, elmagyarázva hallgatóságának, hogy ez szimbólikusan „azt jelenti: készülünk. Jó jel, hogy az emberek kezdenek rájönni milyen mértékben függnek egymástól.” Júniusban folytatta a kampányt. „Készülünk a jövőre,” mondta. „Tárgyalunk más tartalékvaluták létrehozásáról és számítunk a többi ország megértésére e téren,” nyilatkozta Medvegyev egy Szent-Pétervári gazdasági fórumon.
Ugyanezen a fórumon Nicolas Sarkozy, francia elnök elmondta „a világ nagyhatalmainak össze kell fogni egy új nemzetközi valutarendszer megteremtése érdekében” a következő G20-as csúcstalálkozón. Hozzátette, hogy a világ jelenlegi pénzügyi rendszere elavult és egy újra van szükség helyette. „El kell gondolkoznunk egy új nemzetközi pénzügyi rendszer létrehozásáról,” sürgetett az elnök. „Még mindig a Bretton Woods intézményeken alapul minden, amit 1945-ben hoztak létre, amikor még amerikai barátaink voltak az egyetlen nagyhatalom. Megkérdezném, még mindig 1945-öt írunk? A válasz, nem!”
Nem egy ország vezető politikusa csatlakozott a nemzetközi fiat-valuta létrehozásának támogatói közé, túl sokan, ahhoz, hogy itt valamennyit felsorolhassuk. Ami ennél is fontosabb azonban, hogy a központi bankok nagyhatalmú vezetői szintén a valuta létrehozása mellett érvelnek. A FED korábbi vezetője, Obama elnök Gazdasági Fellendülés Tanácsadói Bizottságának elnöke, Paul Volcker régóta támogatja a nemzetközi fizetőeszköz és egy centralizált globális bank létrehozását. Nem egyszer hallottuk nyilatkozni, hogy „globális gazdasághoz globális valuta szükséges.” Számtalanszor sürgette a rendszer létrehozását, azt remélve, hogy még életében sikerülhet megvalósítani.
Kínában a „népi” központi bank vezetője, Zhou Xiaochuan gyakran sürgette egy új tartalékvaluta létrehozását. A bank weboldalán 2009-ben megjelent „A nemzetközi monetáris rendszer reformja” című jelentésben Xiaochuan elmagyarázza, hogy „a nemzetközi monetáris rendszer reformjának lényege egy olyan nemzetközi tartalékvaluta létrehozása lenne, ami független az egyes nemzeti valutáktól, a hosszú távú stabilitás érdekében, mivel csak így lehet megszabadulni a hitelalapú nemzeti valutarendszerek sajátosságaiból eredő problémáktól.”
Mikor a kommunista Kína elképzeléséről kérdezték egy Külkapcsolatok Tanácsa (CFR – Council on Foreign Relations) összejövetelen, Timothy Geithner, az USA adó-kerülő pénzügyminisztere, a globalizmus hű képviselője, miután bevallotta, hogy még nem olvasta a dokumentumot így nyilatkozott: „Mi nagyon is nyitottak vagyunk erre!” A dollár azonnali zuhanórepülésbe kezdett. Bár Geithner sietve visszavonta kijelentését, a következményeket már nem lehetett megállítani.
Egy másik Külkapcsolatok Tanácsa ülésen Jean-Claude Trichet, az Európai Központi Bank elnöke „Globális kormányzás ma” címmel tartott beszédet. Bár néhány jelentős szempontból az ő megközelítése eltér, mint például Trichet az IMF-et nevezné ki a világ központi bankjává, ami széles támogatottságot élvez, hiszen így gyorsabban lehetne bevezetni a világvalutát, a bankvezető által festett kép nem sokban különbözik Geithner elképzelésétől. „Egységes szabályokra, intézményekre, informális csoportosításra és együttműködési gépezetre van szükségünk, amit ’globális kormányzásnak’ nevezhetünk,” mondta Trichet, a „nemzetközi intézmények mandátumának megerősítése érdekében tett eddigi eredményeket” dicsérve, megjegyezve azonban, hogy „egyetlen piac sem maradhat fenn egységes, közös szabályok nélkül. Ez nemzetközi szinten különösképpen igaz.”
„Lehetőség van egy olyan új globális pénzügyi tartalékrendszer létrehozására, ami nem függ az eddigi egyetlen tartalékvalutától, az amerikai dollártól,” írja az ENSZ 2010-es Világgazdasági és Társadalmi Szemléje. „A dollár nem bizonyult stabil tartalékeszköznek, ami egy tartalékvaluta egyik alapvető követelménye kellene, hogy legyen.” A legújabb ENSZ jelentés szerint a Nemzetközi Valutaalapot kell felhatalmazni, hogy saját fiat-valutát nyomtathasson, mivel a jelentés szerint az új rendszer „nem függhet egyetlen nemzeti valután, de még egy valuta-kosáron sem, hanem a globális pénzügyi rendszer stabilitása érdekében a Special Drawing Rights-hoz hasonló (SDRs – Különleges Lehívási Jogok) nemzetközi likviditással kell rendelkezzen.” Az SDR-ok a Valutaalap által kibocsátott „pénzügyi eszközök”, melynek értékét több nemzeti fiat-valuta együttes értéke határozza meg.
A G20-ak legutóbbi összejövetelein a világ monetáris rendszerének központosítása igen gyakori és vitatott téma volt. A média világszerte az „új világrend”, a globális valuta és központi bank valamint egy monetáris rendőrség küszöbön álló és „várva várt” bevezetését adta hírül. A G20-ak 2009-ben kiadott nyilatkozata például kimondta, hogy „megállapodtunk egy általános SDR juttatás kibocsátásában, ami 250 milliárd dollár értékű tőkét juttat a világgazdaságba, megnövelve a likviditást globális szinten.” Egyszerűen fogalmazva nemzetközi fiat-valutát nyomtatnak. 

A megdönthetetlennek gondolt óriásbankok 2011 első negyedévéig bedőlhetnek – amikor már a „quantitative easing” sem segít

Rendszeres olvasóim emlékezhetnek, hogy már 2006 decemberében a globális bankok összeomlására figyelmeztettem, ha a gazdasági cunami egyszer őket is eléri. A többi, ahogy mondani szokták már történelem.
A Bernard Bernanke, FED elnök nevével fémjelzett úgynevezett „Quantitative Easing” (mennyiségi enyhítés) úgy 18 hónappal késleltette az árnyék pénzrendszer elkerülhetetlen összeomlását.
Éppen ezért 2009 novemberében biztosan állíthattam, hogy 2010 első, de legkésőbb második negyedévében a globális gazdaság zuhanórepülésbe kezd. Az USA gazdaságának további lassulásáról szóló hírek, vagy Bernanke szavaival élve „a fellendülés vártnál lassabb érkezése” igazolja elemzésem helyességét. Bernanke szerint a kilátások bizonytalanok a gazdaság pedig „továbbra is sebezhető a hirtelen fejleményekkel szemben.”
Egyértelmű, hogy Bernanke szavai nem illusztrálják kellő pontossággal a központi bankok és a pénzügyi elit Jackson Hole-ban összegyűlt tagjainak félelmeit. Egy biztos, mindannyian félnek.
Miért?
Hogy egyszerűen fogalmazzunk, a Bernanke által említett „nem várt fejlemények” a globális bankok összeomlására utalnak. Ilyen a FED-féle kommunikáció, és a bennfentesek tudják, hogy komoly figyelmeztetésről van szó.
Számos közgazdász teljesen félreértelmezte a „qauntitative easing” célját és következményeit. A központi bankok és a globális tömegtájékoztatás megpróbálták becsapni az embereket, mikor azt állították, hogy a Quantitative Easing segítségével képesek lesznek kölcsönöket biztosítani a pénzszűkében levő cégeknek és ez által újraindítani a gazdaságot. Azt állították, hogy az alacsony kamatok uralma mindenkit arra bátorít majd, hogy kölcsönt vegyen fel, fogyasszon és befektessen.
Ez volt a tündérmese.
Volt aztán néhány közgazdász, aki aggódni kezdett, hogy a FED nyomdák túlterheltsége (elektromos és egyéb típusú) rövid időn belül hiperinflációhoz vezethet.
Ennek ellenére nem történt semmi. A banki frakcionált tartalékgazdálkodás többszörös hatása nem volt érezhető. A banki kölcsönök szinte teljesen leálltak.
Miért? Mi történt?
Lássuk közérthetően összefoglalva:
1. A globális bankok úsztak a veszélyes eszközökben, más kifejezéssel élve értékpapír- vagy befektetésszemétben. Szinte valamennyi AAA minősítésű értékpapír valójában értéktelen szemét, ugyanakkor a banki mérlegkimutatásokban ezek dollár trilliókat érő eszközökként vannak feltüntetve.
2. A Lehman Brothers és az AIG összeomlása leleplezte a csúnya igazságot. Valamennyi globális bank dollár trilliókban mérhető adósságot halmozott fel és valamennyien fizetésképtelenek. A világ központi bankjai összefogtak és megegyeztek, hogy nem hozzák nyilvánosságra adósságállományuk mértékét, hiszen ez bankrohamhoz vezethetne, mint ahogyan az Northern Rock-ban történt Nagy-Britanniában.
3. A FED, Bernankéval az élen egy fondorlatos tervet eszelt ki a központi bankok megsegítésére melynek segítségével szisztematikusan, fázisonként tudnak megszabadulni veszélyes eszközeiktől és így megfelelhetnek a frakcionált banki pénzgazdálkodás által előírt tartalékképzési követelményeknek és nem mennek csődbe. Ez a globális bankok számára összeállított mentőcsomagok lényege.
4. Ezt a fondorlatos tervet a Quantitative Easing segítségével hajtották végre, azaz megvásárolták a bankok értékpapír-szemétjét. A FED tulajdonképpen a semmiből állított elő pénzt és ezt a „tőkét” használta fel az „értéktelen értékpapírok” könyv szerinti vagy névértéket történő felvásárlására, annak ellenére, hogy szinte mind szemétnek számított, vagy maximum dolláronként 10 centet ért. A bankok nem engedhetik meg maguknak, hogy mindezt elismerjék, és itt lép be a képbe ez a mostani pénzügyi bújócska.
5. Az egyszerű logikát követve a fenti mutatvány következménye az lenne, hogy a készpénzzel elárasztott bankok elkezdenek kölcsönadni a kétségbeesett fogyasztóknak és pénzszűkében lévő vállalkozásoknak. Az így szerzett pénz azonban nem jelent meg kölcsönök formájában. Akkor mi lett vele?
6. Visszavándorolt a FED-hez tartalék formájában és mivel a FED több trillió dollár értekben vásárolt ilyen „veszélyes hulladékot”, a globális bankok tulajdonában lévő „pénzeket” (pusztán tételek a FED könyvelésében) „többlet tartalékként” kezelték. Ez egy téves elnevezés (vagy helytelen könyvelés?), mivel azt a látszatot keltette, hogy a bankok jól állnak anyagilag és a frakcionált pénzgazdálkodási rendszer szabályai szerint sok trillió dollár értékben lennének képesek kölcsönadni. De nem ezt tették. Miért?
7. Mert a globális bankok még mindig sok trillió dollár értékű „veszélyes hulladékkal” rendelkeznek mérlegadataik szerint. A frakcionált tartalékgazdálkodás szabályai értelmében még mindig fizetésképtelennek számítanak. A tömegeknek nem szabad tudomást szerezni erről, különben a bankok globális rohamra számíthatnak.
8. Bernanke, az amerikai államkincstár és a globális bankok vezetői abban reménykedtek, hogy idővel (akkori számításaik szerint 12-18 hónap elteltével) az ingatlanpiac magához tér és az árak visszatérnek a válság előtti szintre.
Elevenítsük fel, hogyan is történt ez az egész? Mondjuk egy ház 500 ezer dollárért kelt el a válság előtt, amiből 450 ezer dollár vagy még több jelzáloghitelből került megfizetésre.  Ma ugyanez a ház csupán 200 ezer dollárt ér. Szorozzuk meg ezt a különbözetet több millióval, hiszen ilyen mennyiségű ingatlan cserélt gazdát 2000 és 2008 között és rájövünk milyen kiterjedésű pénzügyi feketelyukkal állunk szemben. Ebből a mocsárból a globális bankok nem lesznek képesek kilábalni. Az sem lehetséges, hogy a FED és a központi bankok vezetői további értékpapír szemetet vásároljanak a végtelenségig a Quantitative Easingen keresztül anélkül, hogy kiderülne mi is áll a dolgok hátterében és napvilágra kerülne a bankok fizetésképtelensége.
Saját számításaim szerint további minimum 20 trillió dollár értékű Quantitative Easingre van még szükség. Sem a FED, sem egyetlen központi bank nem merne ilyen mennyiségű pénzt előállítani, hiszen ettől könnyen pánik törhetne ki a hitelezők, befektetők és betétesek körében. Olyan lenne ez, mintha világgá kürtölnék, hogy minden bank csődbe ment.
9. Rövid és hosszú távon azonban a mennyiségi enyhítés (Qauntitative Easing) újabb özönén kívül nincs más megoldás. A Quantitative Easing 2 nem haladhatja meg az első adag mennyiségét anélkül, hogy meg ne nyitná Pandora híres szelencéjét.
10. Nem nehéz kitalálni, hogy a FED, másodszor sem hagyja kihasználatlanul ezt a lehetőséget, hiszen a frakcionált bankrendszer követelményei értelmében a globális bankok (egyre nagyobb számú lefoglalással küzdve) nem lennének képesek megfelelni a tartalékképzési követelményeknek anélkül, hogy a FED ne vásárolna fel további értékpapír szeméthalmazokat.
11. Arról se feledkezzünk meg, hogy a válság legnehezebb szakaszában a FED bejelentette, hogy a globális bankok feltételezett „többlettartaléka” után kamatot fizet, hogy a szegény bankok is kereshessenek valamit. Leegyszerűsítve egy pénzügyi ringlispíllel állunk szemben, ahol a pénz egy-két kattintás után a balzsebből a jobba vándorol. A FED pénzt gyárt, amivel pénzügyi szemetet vásárol, majd ugyanez a pénz visszakerül a FED-hez a globális bankoktól kamat címén. A mennyiségi enyhítés fikcióján keresztül a bankokat pénzzel árasztják el, hogy a kamatok segítségével pénz kereshessenek. Ezek után miért lepődünk meg, ha ugyan ezek a bankok rekord összegű nyereségekről számolnak be?
12. A globális bankok névértéken, és teljesen költségmentesen szabadulnak meg pénzügyi szemetüktől, sőt még fizetnek is nekik azért megszabaduljanak tőle kamat formájában. Csak hab a tortán, hogy a pénz egy részén amerikai kincstárjegyet vásárolnak (ami szintén kamatot fizet), így lehetővé teszik, hogy az amerikai államkincstár folytassa deficitgazdálkodását. Ez az évszázad „kisegítő” rablása.
Most, hogy pontról pontra végigmentünk a csalás szakaszain és értjük, hogy mi megy végbe a háttérben, csupán az marad hátra, hogy várjunk és figyeljük, vajon megússza-e a FED a mennyiségi enyhítés következő fordulóját.
Nyilvánvaló, hogy a FED és más központi bankok abban reménykednek, hogy az ingatlanárak visszatérnek a válság előtti szintre. Ez szép álom csupán. A mennyiségi enyhítés kettő éppen úgy nem lesz képes megmenteni a bankokat, mint, ahogy az első sem tudta.
A beteg az intenzív osztályon fekszik és minden jel szerint agy halott, bár ha gyengén is, de még ver a szíve. A megdönthetetlen bankok úgy látszik, ez alkalommal mégis dőlnek. Fájdalmas lesz, de elkerülhetetlen, mert e nélkül nem indulhat el a fellendülés.
Figyelmeztetés:
Amikor az ár átlépi a gátat, úgy 2011 eleje táján, tömeges rohamok lesznek a bankoknál.
A FED és több központi bank valószínűleg a következő óvintézkedéseket hozza majd ennek elkerülése érdekében:
1. Megtiltja a banki készpénzfelvételt egy bizonyos összeg, mondjuk napi 1000 dollár felett,
2. Letilt bizonyos tranzakciókat egy adott összeg, mondjuk 10 ezer dollár felett,
3. Korlátozza a fém (arany és ezüst) befektetéseket,
4. Legrosszabb esetben elrendelheti az arany beszolgáltatását, illetve elkobzását, ahogyan az a 2. Világháborúban is történt,
5. Tőkefelügyeletet rendelhet el, stb.
6. Olyan törvényeket vezethet be, ami kikényszeríti, hogy a mindennapi tranzakciókat kizárólag bank- vagy hitelkártya segítségével bonyolítsák,
7. Olyan törvényeket vezethetnek be, ami büntethetővé tenné a fenti intézkedések megszegését.

Forrás: Matthias Chang, Global Research

A közelgő gazdasági vihar

Nem csupán az Egyesült Államok száguld a szakadék felé. Az egész világra gazdasági összeomlás vár. A világ jelenlegi pénzrendszere adósságokra épül és minden jel arra mutat, hogy ez a hatalmas adósságlufi bármelyik pillanatban kidurranhat. A legfontosabb források és élelmiszerek ára gyors ütemben növekszik. Hiába a fejlett technológia és modern tudomány, a világ nem képes működni olaj és élelmiszer nélkül és éppen e két alapvető forrás ára emelkedik leginkább. Hogyan funkcionálhat tovább globális gazdaságunk, ha nemsokára kétszeres árat kell fizetni a szállításért? Mi lesz azzal a sok százmillió emberrel, aki már most is alig képes ételhez jutni? A nagy gazdaságokat elkényeztette az olcsó olaj és az olcsó élelmiszer. Mi történik, ha ez megváltozik?
A US nyersolaj 104 a Brent nyersolaj pedig 115 dolláron áll hordónként. Sokan attól tartanak, hogy a líbiai forradalom vagy a lázongások továbbterjedésének hatására az olaj hordónkénti ára elérheti a mindenkori 147 dolláros rekordot, ami katasztrofális következményekkel járna a gazdaságra nézve. Az olaj ára pedig nem csupán a közel-keleti események hatására emelkedett ilyen magasságokba. A lázongások kirobbanása előtt is folyamatosan emelkedett, a közel-keleten kirobbant forradalmak csak tovább rontottak a helyzeten.
Reménykedjünk abban, hogy a Szaúdi-Arábiában meghirdetett „harag napja” nem fordul igazi forradalommá, mint ahogyan az más közel-keleti országokban történt. Egy szaúdi forradalom hatására az olaj ára elszabadulna.
A világnak eddig is elég sok baja volt az olajjal. A fekete arany iránti globális kereslet egyre növekszik. Kínában például tavaly 1 milliárd hordóval növekedett a felhasznált olaj mennyisége. Ma már Kína több gépjárművet vásárol évente, mint az Egyesült Államok, így olajszükségletük tovább fog nőni. A világ olajellátásának javítására sok megoldás létezik, de a politikusok és az olajtársaságok vezetői ölbe tett kézzel nézik a fejleményeket.
Jelenleg az Egyesült Államok gazdasága reagál a legérzékenyebben az olaj árának emelkedésére, mert az ország egész gazdasági rendszere az olcsó olajra épült. Egy gallononkénti (3,6 liter) 5-6 dolláros tartós benzin áremelkedés végzetes következményekkel járhat. Emlékezzünk vissza mi történt 2008-ban. Az olaj ára elérte az abszolút rekord 147 dolláros szintet és néhány hónappal később a pénzügyi rendszer összeomlott. Az olaj árának emelkedésével ismét egyre több egyenlőtlenséget tapasztalhatunk a globális pénzügyi rendszerben és az olaj ára nem az egyetlen tényező, ami aggodalomra ad okot. Az élelmiszerárak emelkedése még katasztrofálisabb következményekkel járhat. E sorok írásakor a világon 3 milliárd ember napi 400 forintnak megfelelő összegből vagy kevesebből él. Ezek az emberek nem bírnának átvészelni egy élelmiszer áremelkedést, pedig pontosan ez következik. Az ENSZ adatai szerint a globális élelmiszerárak 8 egymást követő hónapban folyamatosan emelkedtek, új árrekordot döntve a múlt hónap során. Sok szakértő attól tart, hogy újabb élelmiszerválság van kialakulóban.
Az elmúlt év során szinte minden alapvető élelmiszer ára emelkedett:
 • A kukorica ára megkétszereződött az elmúlt hat hónap során,
 • A búza ára egy év alatt kétszereződött meg,
 • A szójabab ára 50%-kal emelkedett tavaly június óta,
 • A gyapot ára szintén megkétszereződött egy év alatt,
 • A narancslé ára 2009 óta megkétszereződött,
 • A cukor ára 30 éve nem volt ilyen magas.
Sajnos a legtöbb országban az élelmiszerek ára nagymértékben az olaj árától függ, így az olaj árának emelkedése az élelmiszerek árát is nagymértékben befolyásolja.
De ez még nem minden.
A vízzel sincs minden rendben. A globális elit kapzsiságának köszönhetően, nem jut mindenki elegendő ivóvízhez. Íme, néhány aggasztó adat:
 • Az elmúlt évszázad alatt a föld vízigénye megháromszorozódott, most pedig 21 évenként duplázódik.
 • Az USAID adatai szerint 2025-re a föld lakosságának egyharmada komoly vízhiánnyal fog küzdeni.
 • A világ városainak lakossága évente 60 millió fővel gyarapszik, amelyből a legtöbb ember ivóvíz és csatorna nélküli nyomornegyedekben él.
 • A becslések szerint India felszíni vizeinek 75%-a emberi és mezőgazdasági hulladékkal szennyezett.
 • Egy ENSZ felmérés szerint Indiában több embernek van mobiltelefonja, mint WC-je.
 • Kína északi részén a vízszint évi egy méterrel csökken a túlszivattyúzás eredményeként.
Manapság sokan a vizet a XXI. század olajának nevezik, ami sajnos nagyon is találóan fejezik ki a helyzetet. Minden embernek szüksége van tiszta vízre, amiből egyre kevesebb áll rendelkezésre. A politikusok és a globális elit ezen a téren sem tesz semmit, hiszen nekik ez a helyzet nagyon is megfelel.
Csakhogy teljes legyen a kép, a hitelválság is most kezd igazán kiteljesedni. A világ legnagyobb központi bankjai gőzerővel nyomják a pénzt, hogyha másképp nem is, papíron pótolják a hiányt. Európában sem rózsás a helyzet. Görögország és Írország mentőcsomag nélkül már összeomlott volna, és most Portugália van soron. Portugália 10-éves futamidejű kincstárjegyeinek kamata 7% fölé emelkedett három hete és a legtöbb elemző szerint csak idő kérdése, hogy ők is mentőcsomag után kiáltsanak.
Amennyiben a világgazdaság az olaj árának emelkedése miatt tovább lassul, legalább fél tucat európai állam mehet csődbe mentőcsomag hiányában. Egyelőre Németország még hajlandó segítő kezet nyújtani bajba jutott társainak, de ez nem mehet így sokáig. Európa számára is eljön az igazság napja és azt az egész világ megérezi majd.
Ázsia miatt is van miért aggódni. Japán nemzeti adóssága az ország GDP-jének 200 százalékánál jár és úgy tűnik senki nem állt még elő megoldással számukra. Eddig Japánnak volt lehetősége olcsó kölcsönhöz jutni saját embereitől, de ez sem tart örökké.
Azonban ahogyan arról már sokszor írtam, a legnagyobb baj mégis csak az Egyesült Államok háza táján van. Barack Obama rekord mértékű, 1,65 ezer milliárd dolláros költségvetési hiányt vetített előre erre a pénzügyi évre. A számítások szerint az USA teljes államadóssága meg fogja haladni a 15 ezer milliárd dollárt ennek a pénzügyi évnek a végére.
Azt hiszem ezt a kerek számot meg kell majd ünnepelni.
15 ezer milliárd dollár. Az már valami.
A legtöbb amerikai nem képes felfogni mekkora összeg ez. Ha a szövetségi kormány ebben a pillanatban elkezdené visszafizetni adósságát, másodpercenként 1 dolláros részletekben, 440.000 év kellene a teljes összeg törlesztéséhez.
Az Egyesült Államok sajnos nincsen egyedül. Bolygónk úszik az adósságban, és ami a legrosszabb, ha az adósságállomány növekedése megáll, ez az adósságra épült rendszer összeomlik.
A Világgazdasági Fórum szerint a „gazdasági növekedés” fenntartásához a világ teljes adósságállományát 100 ezer milliárd dollárral növelni kell az elkövetkezendő 10 év során. A világ pénzügyi rendszere nem más, mint egy óriási pilótajáték. Mindenki az örök adósságok rabszolgája, és ha ezt az adósságspirált bármilyen komoly tényező megzavarja, az eredmény olyan gazdasági katasztrófa, amihez képest a 2008-as válság sétakocsikázás.
Minél többet tanulmányozzuk a helyzetet annál világosabb, hogy ebből jó nem sülhet ki. Jobban tesszük, ha felkészülünk, mert a történelem legnagyobb gazdasági vihara közelít.Forrás: The Economic Collapse

A TÍZPARANCSOLAT

A családfő ilyen egyszerűen tanítsa reá házanépét!
A Tízparancsolat bevezetése
Én vagyok az Úr, a te Istened! (4)
Az első parancsolat
Ne legyen más Istened!
Mit jelent ez? - Felelet:
Mindennél jobban kell Istent félnünk, szeretnünk és Benne bíznunk.
A második parancsolat
Ne vedd hiába Istened nevét!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy nevével ne átkozódjunk, ne esküdözzünk, ne igézzünk, ne hazudjunk, se ne csaljunk, hanem nevét minden bajban segítségül hívjuk, imádjuk és hálaadással dicsőítsük.
A harmadik parancsolat
Szenteld meg az ünnepnapot!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy igéjét és az igehirdetést meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk, örömest hallgassuk és tanuljuk.
A negyedik parancsolat
Tiszteld atyádat és anyádat!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy szüleinket és előljáróinkat meg ne vessük és meg ne haragítsuk, hanem tiszteljük, becsüljük és szeressük őket, szolgáljunk és engedelmeskedjünk nekik.
Az ötödik parancsolat
Ne ölj!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk testét s életét meg ne sértsük, meg ne bántsuk, hanem segítsük meg őt minden testi bajban és életveszélyben.
A hatodik parancsolat
Ne paráználkodjál!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy tisztán és szemérmesen beszéljünk és cselekedjünk, és hogy hitves társát mindenki szeresse és megbecsülje.
A hetedik parancsolat
Ne lopj!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk pénzét és javait el ne vegyük, se hamis árral vagy ravaszkodással meg ne szerezzük, hanem segítsünk neki javait megőrizni és keresetét javítani.
A nyolcadik parancsolat
Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunkat hazugságba ne keverjük, el ne áruljuk, háta mögött meg ne szóljuk, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla, és mindent javára magyarázzunk.
A kilencedik parancsolat
Ne kívánd felebarátod házát!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk házára vagy örökségére álnokul ne törekedjünk, sem a jogosság látszatával azokat meg ne szerezzük stb., hanem segítsük és támogassuk, hogy azokat megtarthassa.
A tizedik parancsolat
Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálóleányát, barmát vagy bármiféle tulajdonát!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk feleségét, házanépét vagy barmát tőle el ne idegenítsük, erőszakkal el ne vonjuk, vagy hűtlenségre ne csábítsuk, hanem arra intsük őket, hogy megmaradjanak nála és teljesítsék kötelességüket.
A Tízparancsolat zárószava
Mit mond az Isten mindezekről a parancsolatokról ? - Felelet: Ezt mondja:
Én, az ÚR a te Istened, -féltőn szerető Isten vagyok, meglátogatom az atyák bűnét a fiakon harmad- és negyedízig, azokon, akik engem gyűlölnek; de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. (5)
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten büntetéssel fenyegeti mindazokat, akik megszegik ezeket a parancsolatokat. Félnünk kell tehát haragjától és nem szabad vétkeznünk e parancsolatok ellen. Viszont kegyelmet és minden jót ígér mindazoknak, akik megtartják ezeket a parancsolatokat. Szeretnünk kell tehát Őt és bíznunk Benne, és szívesen kell cselekednünk parancsolatai szerint.

A HISZEKEGY

A családfő ilyen egyszerűen tanítsa reá házanépét!
Az első hitágazat: a teremtésről
Hiszek az Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek TEREMTŐJÉBEN.
Mit jelent ez? - Felelet:
Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és minden tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és ezeket most is fenntartja. Ezért ad nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat és gazdaságot, feleséget és gyermeket, szántóföldet, barmot és mindenféle jót. Testemet s életemet naponként mindennel bőven ellátja, táplálja. Megoltalmaz minden veszedelem ellen. Megvéd és megőriz minden gonosztól. És mindezt csupán atyai, isteni jóvoltából és irgalmasságából cselekszi, és én arra sem érdemes, sem méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz!
A második hitágazat: a megváltásról
Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi URUNKban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett; alászállt a poklokra, harmadnapra feltámadott halottaiból, fölment a mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján, ahonnan eljön ítélni élőket és holtakat.
Mit jelent ez? - Felelet:
Hiszem, hogy Jézus Krisztus - az Atyától öröktől fogva született valóságos Isten és a Szűz Máriától született valóságos ember - az én URAM, aki engem elveszett és megítélt embert megváltott: minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából megszabadított és magáévá tett, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az Övé legyek, az Ő országában Ő alatta éljek és Őt szolgáljam örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, mert Ő feltámadt a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz!
A harmadik hitágazat: a megszentelésről
Hiszek a Szentlélekben, egy, szent, keresztyén (6) egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Mit jelent ez? - Felelet:
Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, Ő világosított meg ajándékaival, Ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben, ahogyan a földön élő egész egyházat (7) is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben az egyházban (7) nekem és minden hívőnek naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz!

A MIATYÁNK

A családfő ilyen egyszerűen tanítsa reá házanépét!
A megszólítás
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten ezzel arra biztat minket, hogy higgyük, hogy Ő igazán Atyánk, mi pedig igazán gyermekei vagyunk, és ezért bátran és teljes bizalommal kérjük Őt, mint a gyermekek édes atyjukat.
Az első kérés
Szenteltessék meg a Te neved!
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten neve amúgy is szent, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy nekünk is szent legyen.
Hogyan történik ez? - Felelet:
Ha Isten igéjét tisztán és igazán tanítják, és mi aszerint szentül élünk Isten gyermekeihez illően. Erre segíts minket, szerető mennyei Atyánk! Aki pedig nem úgy tanít és él, ahogyan Isten igéje tanítja, az megszentségteleníti közöttünk Isten nevét. Ettől őrizz meg minket, mennyei Atyánk!
A második kérés
Jöjjön el a Te országod!
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten országa eljön magától, kérésünk nélkül is, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy hozzánk is eljöjjön.
Hogyan történik ez? - Felelet:
Ha a mennyei Atya Szentlelkét adja nekünk, hogy kegyelméből higgyünk szent igéjének, és istenesen éljünk itt ideig és ott örökké.
A harmadik kérés
Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is!
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten jó és kegyelmes akarata meglesz imádságunk nélkül is,mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy bennünk is meglegyen.
Hogyan történik ez? - Felelet:
Ha Isten megtör és meggátol minden gonosz szándékot és akaratot, amely nem engedi Isten nevét megszentelni és országát hozzánk jönni, amilyen az ördögnek, a világnak és testünknek akarata; ellenben megerősít és szilárdan megtart minket igéjében és a hitben életünk végéig, ez az Ő kegyelmes és jó akarata.
A negyedik kérés
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten kérésünk nélkül is ad mindennapi kenyeret, még a gonoszoknak is, mégis kérjük ebben az imádságban, hogy ezt velünk megláttassa, és ezért hálaadással vegyük mindennapi kenyerünket.
Mi a mindennapi kenyér? - Felelet:
Mindaz, ami a test és élet fenntartására és táplálására kell, mint például: étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, gazdaság, szántóföld, barom, pénz, anyagi javak, derek házastárs, derék gyermekek, becsületes háznép, tisztességes és hűséges felsőbbség, jó kormányzat, jó időjárás, béke, egészség, közrend, becsület, jó barátok, megbízható szomszédok és ezekhez hasonlók.
Az ötödik kérés
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!
Mit jelent ez? - Felelet:
Azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei Atya ne nézze bűneinket, és miattuk ne tagadja meg kérdéseinket; mert mindabból, amit kérünk, semmire sem vagyunk méltók vagy érdemesek; mégis kérjük, hogy mindezt kegyelemből adja meg nekünk, mert naponta sokat vétkezünk, és bizony csak büntetést érdemlünk; ugyanígy mi is szívesen megbocsátunk, és jót teszünk azokkal, akik vétkeznek ellenünk.
A hatodik kérés
És ne vígy minket kísértésbe!
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten senkit sem kísért, mégis azt kérjük ebben az imádságban,hogy Isten őrizzen és tartson meg minket, hogy az ördög, a világ és testünk meg ne tévesszen, és ne vigyen minket téves hitbe, kétségbeesésbe, vagy más nagy gyalázatba és bűnbe; ha pedig ilyesmi mégis megkísértene, végre felülkerekedjünk és miénk legyen a győzelem.
A hetedik kérés
De szabadíts meg minket a gonosztól!
Mit jelent ez? - Felelet:
Mindent összefoglalva azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei Atya szabadítson meg a testet, lelket, javakat és becsületet rontó mindenféle gonosztól, ha pedig eljön a halál órája, adjon üdvösséges véget, és vegyen magához kegyelmesen e földi nyomorúságból a mennybe.
A befejezés
Ámen. (8)
Mit jelent ez? - Felelet:
Azt jelenti, hogy legyek bizonyos abban, hogy a mennyei Atya ezeket a kéréseket szívesen fogadja és meghallgatja, mert Ő maga parancsolta, hogy így imádkozzunk, és megígérte, hogy meghallgat minket. Ámen, Ámen azt jelenti: Igen, igen, úgy legyen!

Zsidó konferencia az Al-Aqsa mecset romjain szeretné felépülni látni a harmadik templomot, melyre eddig 27 millió dollár áll rendelkezésre

Templeinstitute.org