2013. május 8., szerda

A Nagy Figyelmeztetés eseményei - összefoglaló (új)

A videón részletek hangzanak el az isteni irgalmasságról nevezett Mária (Maria Divine Mercy) írországi látnoknő, a végidők prófétája által, 2010 december és 2013 április között, a Mennyei Atyától, Jézustól és a Szűzanyától kapott, a közelgő Nagy Figyelmeztetésről szóló üzenetekből.

NAGYFALUI ÜZENET 2013. MÁJUS

2013- A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS

                                         ÉVE-MÁJUS

"BOLDOG VAGY, MERT HITTED, HOGY BETELJESEDIK MINDAZ,
   AMIT AZ ÚR MONDOTT NEKED!"(Lk.1.25.)
    104. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a
                    Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át újra Megváltónk szenvedését, halálát és feltámadását a négy evangéliumból.

Havi mottó:"Jézus Krisztus engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig!" Ezért Isten felmagasztalta Őt!"( Fil. 2.8.)

Havi imaszándék: azért engeszteljünk, hogy a keresztények minél hamarabb egy időben ünnepeljék meg az Úr Jézus szenvedését, halálát és feltámadását.
Konkrét feladatunk: készülve Éva asszony hazaköltözésének évfordulójára, olvassuk el újra és terjesszük" Örömöm titka" című könyvének második kötetét.

                  Szűz Mária tanítása 2013. májusában      "Szeretett engesztelő gyermekeim! Ebben a hónapban, amikor a görög katolikus és ortodox testvéreitek Szent Fiam szenvedését, halálát és feltámadását ünneplik, csodálkozzunk rá velük együtt, a " Megváltás misztériumára"!

Mi a misztérium? Világotokban és a természetfölötti világban is vannak titkok, amelyeket elsősorban nem értelemmel, hanem hittel kell megközelíteni. Ilyen titkok: a Szentháromság, az Oltáriszentség,Szent Fiam megtestesülése, szenvedése, halála és feltámadása. Isten dolgai nem értelmetlenek, hanem értelem felettiek. Sajnos létezik a bűn misztériuma is.Hogyan lehetett az, hogy a tiszta angyalok egy része, bár boldogok voltak, fellázadva Isten ellen döntöttek? Ezek lettek a gonosz lelkek, akik irigységből,féltékenységből,Isten iránti bosszúból, gonoszságból,Isten teremtményeit is el akarják csábítani és a pokolba akarják vinni! Hogyan volt lehetséges az, hogy az első emberpár, bár mindenük megvolt és boldogok voltak az Isten csodálatos kertjében, mégis a gonosz lélekre hallgattak, nem a jó Istenre? Hogyan lehetséges az,hogy az ember tudja azt, hogy a bűn rossz, amely rossz irányba viszi, mégis azt választja és nem a jót, amely a Mennyország felé segíti? A pozitív és negatív misztériumok egy része felfogható, nagyobb része felfoghatatlan. Én arra kérlek titeket, az Istennek való engedelmességben, nyíljatok ki Isten misztériuma felé, akkor minden jóra képesek lesztek. Ellenben, ha a gonosz léleknek engedelmeskedtek, kinyíltok  az alvilág misztériuma felé, amely által minden rosszra képesek lesztek.

Mit kell tudjatok a megváltásról?

.Az első emberpár, az első bűn elkövetése után megkapták az " első örömhírt", hogy majd eljön a Megváltó, Aki kifogja szabadítani az emberiséget: a bűn, a szenvedés, a halál verméből és a gonosz csapdájából.

.Az idők folyamán Isten prófétái is megjövendölték a "Szenvedő Szolga " eljövetelét.

.Szent Fiam kijelentette Péter apostol, a Szamáriai asszony és Kaifás főpap előtt is, hogy Ő a Megváltó!

.Meg kell tudja az egész emberiség, hogy nincs üdvösség senki másban, csak Szent Fiamban, Aki az egész emberiség Megváltója.

.Szent Fiam egész élete a Megváltás  misztériuma volt.Szent Fiam, a Mennyei Atya és az egész emberiség iránti szeretetből áldozta fel önmagát. A Megváltás valójában a Szentháromság szeretetének a misztériuma az egész teremtett emberiség iránt." Úgy szerette Isten a világot,hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen"! A keresztvetésben azt valljátok meg: a Mennye Atya leküldte Szent Fiát a Földre, hogy az emberiséget a széles útról, a keskeny útra vezesse Szent Fiam legnagyobb szeretetének a jele a megváltás." Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért!"

.A megváltás, Szent Fiam győzelme: a bűn, a szenvedés, a halál és a gonosz lélek fölött. Mindazok akik megfogják Szent Fiam kezét, az Ő tanításainak a megtartásával, azoknak megbocsátja a bűneiket, értelmet ad  szenvedésüknek, a halált az örök élet kapujává teszi és a gonosz csábításait felismerik és legyőzik.
Amint látjátok, Isten azért enged meg egy rosszat, mert belőle jót tud kihozni: " Az Isten szeretőknek, minden  a javukra válik!" Sajnos Szent Fiam megváltása a gonosz angyalokra és megátalkodott követőire nem vonatkozik azért, mert ők ezt visszautasítják, nem akarják elfogadni! Tudnotok kell azt, hogy Szent Fiamnak az fájt a legjobban, hogy az Ő Drága Szent Vére hiábavaló a megátalkodottak részéra, bár Ő mindenkit meg akart menteni.

    Tudnotok kell azt, a Mennyei Atya "első terve" az volt, hogy az első emberpárt és az egész emberiséget: bűn, szenvedés és halál nélkül akarta boldoggá tenni az Éden kertben. Ennek az volt az egyetlen feltétele, hogy Isten teremtménye, az ember szabadságának a tudatában, szeretettel engedelmeskedik az Istennek. Mivel a szabadságával visszaélő ember nem Istennek, hanem a gonosz léleknek engedelmeskedett, jött Isten"második terve" . Az emberiség megváltása a bűnből, a szenvedésből és a halálból Szent Fiam önfeláldozó halála által. Előre mondom nektek, még van az utolsó időben, Istennek egy"harmadik terve"is. A Mennyei Atya " az Új Eget-az Új Földet- az Új Jeruzsálemet" akarja lehozni a Földre, ahol nem lesz bűn,szenvedés, halál és a gonosz lélek is meg lesz kötözve az alvilágban! Jelenleg, a Mennyei Atya, az Ő prófétái által, erre a második paradicsomi állapotra készíti fel a teremtményeit. Ezért azt mondom nektek, akik most a keresztutat élitek, a szenvedések, megpróbáltatások, érthetetlenségek ellenére minden nap reménykedve menjetek előre,. Tudnotok kell, hogy a rátok váró " Új Világért" érdemes minden áldozatot meghozni.

    A Mennye Atya, amint erős kézzel kivezette Egyiptomból választott népét, ugyanúgy fog titeket is kiragadni a gonosz csapdájából. Tudnotok kell azt, hogy az egész emberiség, a bűnei miatt a legmélyebb gödörbe esett. Önmagát nem tudta megmenteni. Szent Fiam volt a létra  az egész emberiség számára, aki kimentette a bűnbánókat bűneik gödréből. Tudnotok kell azt is, hogy az egész emberiség, a bűn megáradt folyójába zuhant Istennek való engedetlensége által. Szent Fiam, az Ő megváltó életével, tanításával, szenvedésével és halálával kötelet dobott utánuk. Akik nem kapaszkodnak bele Szent Fiam "megmentő Kezébe", azok örökké megfulladnak: akik belekapaszkodnak Szent Fiam Kezébe, azok megmenekülnek.

    Befejezésül kérem tőletek, hogy legyetek hálásak Szent Fiam megváltásáért. Hálából tegyetek egy  elhatározást, mondván:" Megváltó Krisztusom! Elhatározom, hogy az engedetlenségem által nem akarok újra visszakerülni a gonosz csapdájába, hanem az engedelmességem által mindvégig megváltó, ölelő karjaidban akarok maradni!"

Most a Szentháromság Általam áld meg titeket

az Istennek való engedelmesség lelkületével!!!

               Házi feladat májusra
"
MEGVÁLTÓ JÉZUSOM! NEKED VALÓ ENGEDELMESSÉGEM ÁLTAL AKAROK HÁLÁS LENNI EGÉSZ ÉLETEMBEN,ÁLDOTT

                 MEGVÁLTÁSODÉRT!"

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten Anyja: A neked adott Küldetés az utolsó láncszem a végső Szövetségben

2013. május 7. kedd 17:00
Drága gyermekem, e nagyon különleges jelenés során, feltártam neked Szívem titkát és azt, hogy Szívem mennyire össze van fonódva szeretett Fiam Szentséges Szívével. Az Én Szívem összhangban dobog az Ő Szívével, és mint Társmegváltó azon fogok munkálkodni, hogy Isten minél több gyermekét elvigyem a Béke Új Korszakába.
Mint Isten Anyjának, megadatott nekem a hatalom a fenevad fölött, és mindazok, akik a segítségemet kérik, nagy védelmet fognak kapni Tőle (Istentől). A Fiamtól kapott e különleges hatalom miatt, minden kísérletet meg fognak tenni annak érdekében, hogy megbecstelenítsék a Nevemet a fenevad uralkodása alatt. Nyilvános rendezvényeket fognak szervezni azon kívánságom tiszteletére, hogy Isten minden gyermeke egyesüljön. Sajnos közülük nem mindenki fogja tiszteletben tartani az Igazságot.
Én a franciaországi La Salette-ben és a portugáliai Fatimában feltártam az Igazságot, de oly sokan mégsem értik azt, amit elmagyaráztam. Hamarosan a megjövendölt próféciák valósággá válnak, és a gonosz Irántam való gyűlölete különleges szertartásokban fog megnyilvánulni, amely sértő lesz Istennel szemben.
Fiam egy különleges tervet hozott létre, amelynek minden egyes részlete ki van dolgozva, annak érdekében, hogy a világ megkaphassa az Igazságot Isten ellenségeiről. Ő azért teszi ezt, mert egyedül csak az Igazság mentheti meg az emberi nemet. Amennyiben Isten gyermekei követik a hazugságokat és belekeverednek a megtévesztésbe, az Antikrisztus világra hozott tervébe, akkor ők hátat fognak fordítani Fiamnak és a saját üdvösségüknek.
A neked adott Küldetés az utolsó láncszem a végső Szövetségben, amelyet Fiamnak be kell teljesítenie engedelmességében Atyám, a Legmagasságosabb Isten iránt. Ez lesz az az eszköz, amely által a lelkek meg fognak menekülni a Sátán és az ő gonosz hadseregének szorításából a Földön. Emiatt, a szavak, a tettek és a cselekedetek által irántad mutatott gyűlölet kegyetlen és heves lesz. A veled szemben tanúsított harag semmilyen más haraghoz nem lesz hasonlítható, és neked meg kell értened, hogy ez várható. Fiam munkájával hevesen szembeszállnak majd ezekben az időkben, és Neki és Egyházának el kell viselnie a végső Keresztre feszítést a Földön még azon feltámadás előtt, melyet mindazok számára ígért, akik hisznek Benne.
A gyűlölet valós, és a gonosz még a választott lelkek és látnokok józan elméjét is ellened fogja fordítani, gyermekem. Sohase szomorkodj magadért vagy azokért a lelkekért, mert Fiam szenvedése tízszer rosszabb. Fiam, az emberiség Megváltója volt az, Aki meghalt az emberek bűneiért, és akit még mindig indulattal gyűlölnek, melyet a Sátán dühe szül és irányít. Az én Fiam az alanya az ilyenfajta támadásoknak, és amikor sértéseket vetnek rád, gyermekem, Őt újból megkorbácsolják.
Nektek, mindnyájatoknak fel kell állnotok és úgy kell cselekednetek, ahogyan Fiam mondja nektek, mivel ti ki lettetek választva, hogy Maradék Hadseregét megalkossátok. Amikor az Ő Nevében szenvedtek, az Isten Dicsőségét és az emberiség üdvösségét szolgálja. Amikor az Új Ég és az Új Föld eggyé válik majd, akkor ez a szenvedés megszűnik, és mindenki dicséretet fog zengeni Istennek.
Szeretett Édesanyátok,
Isten Anyja,
Az Üdvösség Anyja


A járvány elterjedtebb lesz, mint az AIDS

Drága szeretett leányom, mennyire figyelmetlen és megengedted magadnak, hogy az elmúlt két napban elvonjanak a Szemem elől. Nem tudod, hogy mi okozta ezt az elterelést? Azáltal, hogy csak egy nap is elmulasztottad a Szentségimádást, máris megragadtak, bántalmaztak téged az Én Nevemben, anélkül, hogy megvédted volna magad úgy, ahogyan Én arra utasítottalak. Az Én utasításom az, hogy továbbra is járulj Elém naponta, és imádkozd el a legszentebb Rózsafüzért, hogy ez által Édesanyám azzal a védelemmel boríthasson be téged, amelyre szükséged van ebben a munkában.
Oly sokan, akik közel állnak Hozzám, egy olyan magabiztosságra tesznek szert, mely elhiteti velük, hogy nincs az a szenvedés, amely képes lenne megállítani őket, amikor Küldetésemet végzik, de ez csak akkor válik lehetővé, ha hívtok Engem, hogy vezesselek benneteket.
Leányom, hamarosan egy járvány kezdete lesz látható, mivel Atyám egy büntetést fog küldeni a Földre, azokra a nemzetekre, amelyek megbántják Őt, és azokra, akik lehetővé teszik, hogy a szegény ártatlan embereknek gonoszságot és igazságtalanságot okozzanak.
Ez a járvány az arcon lesz látható, és a sebek nem fognak addig begyógyulni, amíg a Nagy Büntetés véget nem ér. A járvány elterjedtebb lesz, mint az AIDS, és egyike lesz a közelgő Megpróbáltatás jeleinek. Ezt a járványt követni fogja majd egy éhínség, amely a föld egyharmadát fogja érinteni, és ennek az Antikrisztus uralkodása alatt lesztek szemtanúi.
Amint az Antikrisztus uralma egy pókhálóhoz hasonlóan terjed, azzal egy időben Atyám Keze által egy sor megpróbáltatás lesz a világ négy sarkára bocsátva. Az Isteni beavatkozás segíteni fog abban, hogy megállítsa a lelkek megkaparintását, melyet a fenevad fog végbevinni az Antikrisztus erején által. Az ő követői egy fájdalmas büntetést fognak majd elszenvedni, mely a járvány miatt lesz látható az arcukon. Ők nem fognak elmenekülni e szigorú büntetés elől, de azok sem, akik ezt a gonosz megtévesztést véghezviszik Egyházamban a Földön.
A Nagyfigyelmeztetés azért lesz adva, hogy azok, akik kételkednek Igazságszolgáltatásom Kezében, megértsék végre, hogy az emberek úgy fognak szenvedni, mint Noé idejében, ha hátat fordítanak Istennek.
A végső sértés Atyám ellen – a háború és az abortusz bűne miatt – az emberiségre vonja majd az Ő legnagyobb büntetését. A születendő gyermekek életének oly gonosz módon történő kioltása, méghozzá lelkiismeret furdalás nélkül, a test és a lélek halálával lesz büntetve.
Jézusotok