2014. november 30., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Azok, akik elsőszülöttségi jogukat eladták a fenevadnak, soha nem fognak a Színem elé járulni.2014. november 29. szombat, 14:25
Drága szeretett leányom, Én a gyengék, a sérülékenyek, a magányosak és az alázatosak miatt nyilvánítom ki Istenségemet. Hatalmam Szent Akaratomba söpri ezeket a lelkeket, és általuk meg tudom valósítani az emberiség üdvössége érdekében hozott Tervemet. 
Amikor azok, akiket meghívtam arra, hogy Szent Igémet hirdessék, a büszkeség bűne miatt eltérnek a Szent Munkától, akkor ők a saját emberi értelmük iránt tanúsított túlzott tisztelet által próbálják Igémet értelmezni. Ők elfelejtik, hogy az, hogy hogyan kell Engem követni, már meg volt határozva, és nekik az Én hangomat kell meghallaniuk, nem pedig a saját hangjuk csengését. Ők a bujaság bűne miatt fogják eldobni Igémet becsvágyó keresésükben, hogy fölülmúljanak Engem, és hogy dicsőséget keressenek. A jóra való restség, a lustaság bűne miatt lesz az, hogy a végső árulás bűnével fognak vétkezni, amikor a hit és a bátorság hiánya miatt többé már nem lesznek Hozzám hűségesek.
És ez így lesz a Második Eljövetelem végső felvezetésében is: azok, akik azt hiszik, hogy ők méltóbbak, képzettebbek, de tele vannak büszkeséggel, keserű megrovással kell majd szembenézniük, és el fognak esni. A gyengéket, az alázatosakat és a szerényeket Egyházam követői jelentéktelennek ítélik, de éppen ők lesznek azok, akik ragaszkodni fognak az Igazsághoz, és akiket a Nagy Napon majd a Karjaimba veszek. Hívni fogom őket, és Magamhoz intem őket, s közben Királyságomba gyűjtöm őket. Ők pedig sírni fognak az örömtől.
Aztán össze fogom gyűjteni azokat, akik nem ismernek Engem, de akiket fel fog ébreszteni a Fény – ezek jó lelkek, aranyból van a szívük –, és azt fogom nekik mondani: „gyertek fel a Menedékembe”. Majd pedig azokat a bűnösöket fogom hívni, akik szörnyű rémtetteket követtek el, de Irgalmamhoz folyamodtak; és Én ezt fogom nekik mondani: „jöjjetek, megbocsátok nektek, mivel ti kerestétek a megbékélést.”
Ezt követően az árulóim fognak jönni, akik ugyan egykor ismertek Engem, most mégis hátat fordítottak Nekem, de ők képtelenek lesznek a Szemembe nézni, sőt Irgalmamat sem fogják keresni, és Én ekkor azt fogom nekik mondani: „távozzatok Tőlem, ti nem vagytok alkalmasak arra, hogy belépjetek Királyságomba.”
Végezetül azok, akik elsőszülöttségi jogukat eladták a fenevadnak, soha nem fognak a Színem elé járulni, mert ők a tüzes kemencébe lesznek dobva, azokkal egyetemben, akik elveszejtették Számomra azokat a lelkeket, akik földi Egyházamban vakon követték őket a sötét éjszakába.
És aztán hirtelen mindennek vége lesz, egy szempillantás alatt egy új kezdet fog megvalósulni – egy új világ a földön, egy olyan, mint amilyennek mindig is kellett volna lennie. Egy vég nélküli világ.

Jézusotok

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Közbenjáró ima


Kedveseim, közösségeitekbe engedjétek be a Szentháromságot! Buzgón vegyétek ki a részeteket az imádságban és a közbenjárásban!
Ismerjétek fel a lelkeket, mi az, ami mozgatja a szorongattatott helyzetben lévőket! Higgyétek, hogy imáitokkal sokat tehettek azokért, akik képtelenek mozdulni a Szentlélek indításaira! Amikor imádkoztok egy lélekért, gondoljátok át, mi a legfontosabb, amivel motiválni lehet őt arra, hogy felismerje útvesztőit és elindulhasson az Úr útján. Ha erre figyeltek, akkor imáitokat is ezekre összpontosítsátok, és a legfontosabbakat kérjétek számukra. Ez olyan célzott imádság lesz, amivel megkönnyíthetitek számukra a visszatalálást. Ne feledjétek, minden imát hittel és teljesen az Istenbe vetett hittel mondjatok, mert csak akkor lesz helyes és célba érő! Így legyetek segítségére testvéreiteknek!
2014.11.04.
Kedveseim, amikor egymásért imádkoztok, akkor komolyan hordozzátok egymást! Ilyenkor átadjátok az Úrnak azt, akit imában hordoztok és vállaljátok érte az áldozatot. Bizony nem is olyan könnyű imádkozni a mások nyomorúságának enyhüléséért, mert ez hatalmas bizalmat jelent az Úr felé. Megbíztok abban, aki elé elviszitek testvéreitek terhét és ez nagy ajándék a rászorulónak. Mert azt éli meg, hogy nincs egyedül megpróbáltatásában, mert aki odaviszi őt az Úr elé, az gondoskodik lelki szükségéről és figyel rá. Milyen fontos ez a megpróbáltatott és szorongattatott helyzetben lévők számára. Máris biztonságot és reményt nyújthatunk nekik a kilátástalanság idején. Bátran segítsetek imaszolgálataitokkal a rászorulóknak, hisz oly sokan vannak, akik tőletek várják az Úr segítségét!
2014.11.06.
Kedveseim, hívjátok segítségül az Úr nevét, amikor szükséget szenvedtek, és amikor másokért jártok közben Istennél. Az Úrtól kérni minden segítséget, számotokra létkérdés. Ha ti elfogadjátok a mindenható Isten kegyelmét, akkor el kell fogadnotok Tőle mindazt, amit megenged számotokra. Bizalmatokat tehát egyedül Őbelé vessétek, akkor kegyelmében is megmaradtok. Ha viszont másban hisztek és bíztok, az számotokra az Élettől való elfordulást eredményezi. Nagy veszélyt jelent számotokra a pénzbe vetett bizalmatok és azt gondolnotok, hogy csak akkor vagytok biztonságba, ha tele van a pénztárcátok. Úgy bánjatok a pénzzel, mint bármilyen eszközzel, mely egyedül arra szolgál, hogy szükségleteiteket kielégítsétek vele.
2014.11.08. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/882-kozbenjaro-ima
A legfontosabbak


Gyermekeim, várjátok érkezésem és ne féljetek a Velem való találkozástól, mert Én nagy örömmel készítelek titeket és vágyom, hogy befogadjatok Engem! Mindenkor álljatok készen a nagy találkozásra, melyben megmutatom magam nektek teljes valóságomban! A várakozást soha ne félelemmel éljétek át, mert Én nem vagyok félelmetes Isten! Inkább jöjjetek közelebb Hozzám minden nap és engedjétek, hogy átöleljelek benneteket szerető gondoskodásommal! Aki engedi, vele vagyok, és minden nap megmutatom neki az utat. Nektek nem kell mást tenni, mint befogadni szívetekbe, egyesülni Velem a szentáldozásban, megtisztulni a szentgyónásban és elfogadni mindent, amit elétek hozok és megengedek nektek! Ez az Én parancsom felétek, hogy megtegyétek azt, amire indítalak, és amire felhívom figyelmeteket. Ezek a parancsok nem nehezek. Jézusotok
2014. 11. 29. Anna Terézia

http://www.engesztelok.hu/lelkielet/886-a-legfontosabbak

Adventi vasárnapok

A vasárnapok a középkorban gazdagodtak további jelentéstartalommal: amint a katolikus hit szerint az Úr négy alkalommal jön el, úgy rendeződnek ezek az eljövetelek egy-egy vasárnaphoz. Az első vasárnap a megtestesülésre, a második a kegyelem kiáradására, a harmadik a halál órájára, a negyedik az utolsó ítéletre mutat. A Wikipedia tudni vél egy másfajta leosztást is, de ennek az igen gazdag szerkesztésű Magyar Katolikus Lexikonban nincs igazi nyoma: eszerint minden gyertya szimbolizál egy fogalmat, az első a hitet, a második a reményt, a harmadik az örömöt, a negyedik a szeretetet. Az internetes tudástár tudni véli azt is, hogy a gyertyák a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak: Ádámra és Évára az első – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit); a zsidó népre a második – akiknek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény); a harmadik majd Szűz Máriára – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya); az utolsó pedig Keresztelő Szent Jánosra, aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet).

2014. november 29., szombat

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2014. november 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Igyekezzetek megvalósítani üzeneteimet, mert a türelmi idő nemsokára lejár. Ünnepélyesen közlöm veletek, hogy dicsőséges visszatérésem a földre már a küszöbön van. Jóllehet, a napot és az órát egyedül csak Mennyei Atyám tudja, de Én a szüntelen készenlétet kértem tőletek, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát. Épp ezért drága gyermekeim, figyelmeztetlek benneteket, hogy viselkedjetek úgy, mint az okos szüzek, akiknek nem hiányzott az olaj a lámpásukból. A Vőlegény már közeledik a felhőkön ragyogó dicsőségében. Amikor eljön, akik készen állnak fogadására, bemennek Vele a menyegzőre. Akik nem, azok kinn rekednek. Ott lesz bőven sírás és fogcsikorgatás.

Drága gyermekek! Kérlek titeket, térjetek meg még ma, mert lehet, hogy a holnapot már nem éritek meg. Ha lezárul életetek, nincs többé lehetőségetek, hogy megváltozzatok.

Gyermekeim! Fogadjátok meg szavaimat! Ne sántikáljatok kétfelé! Sokan mondják Nekem: Uram, Uram. De csak aki Atyám törvényeit teljesíti, az üdvözül.

Kicsinyeim! Az életetek itt a földön nagyon rövid. Kizárólag arra kaptátok, hogy amíg úton vagytok, meneteljetek Atyám országa felé, és elnyerjétek az örök életet. Az örök élet ez: megismerni Istent, és Őt szeretni, ami annyit jelent, hogy teljesítitek parancsait. Parancsai nem nehezek. Egyetlen szó csupán: szeretet. Ehhez nem kell tudomány. Még írni, olvasni sem kell. Atyám törvénye a lelketekbe, a szívetekbe van írva. Ha valaki az őserdő mélyén született, soha nem hallott Istenről, de jó indulattal van embertársai iránt, az is üdvözül. De aki beleszületett a katolikus vallásba, attól többet kérnek számon. Mindenki a kapott talentumokról ad számot. Aki sokat kapott, attól többet követelnek. Aki ismeri Ura akaratát, és nem áll készen rá, hogy megtegye, az sok verést kap. Aki nem ismeri, és úgy tesz rosszat, az kevesebbet.

Gyermekeim! Aki vétkezik, magának árt vele a legtöbbet. Saját magát fosztja meg az örök boldogságtól, ha meg nem bánja.

Kicsinyeim! Már mindent tudtul adtam nektek. Most teljesülnek a próféciák, amelyek benne vannak a Szentírásban, és amelyeket megismételtünk a jelenésekben, Én és Édesanyám. Most vagytok a végidőben. Most fog lezárulni ez a korszak, hogy felváltsa az új, az ezer éves béke uralma, amikor megkötözöm a sátánt, hogy ne uralkodjon többé az embereken. Ha csak egy pillanatra bepillanthatnátok az új korba, vágyva vágynátok, hogy abban éljetek. De Én azt mondom nektek: ha ellene mondotok ellenfelem kísértéseinek, akkor már itt a földön a menny előszobájában élhettek, mert magatokban hordozzátok az örök életet. Tegyétek meg mindazt, amit mondtam nektek, és üdvözülni fogtok. Erre áldalak meg benneteket, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. november 6. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Tudod, mit kérj Tőlem mindig ebben az órában? A bűnösök megtérését. Főleg azokét, akikért senki sem imádkozik. Így kérd: Jézusom, a Te kínszenvedésed örök érdemeiért kérlek, add kegyelmedet a szegény, szerencsétlen bűnösöknek! Mentsd meg a lelküket az örök életre! A Te kínszenvedésed örök érdemeiért kérlek, add meg nekik a kegyelmet, hogy ne haljanak meg a nélkül, hogy Téged megismerjenek, és elfogadjanak Megváltó Istenüknek. Te légy mellettük haláluk óráján, és ragadd ki őket a sátán fogságából. A Te végtelen irgalmad és szereteted köntösébe burkold be őket, és miután eleget tettek igazságosságodnak a tisztítótűzben, vidd be őket is Mennyei Atyád örömébe. Ámen.”

2014. november 16. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik figyelmesen elolvassátok üzeneteimet, és igyekeztek azokat tettekre váltani. Kérlek titeket, most még inkább figyeljetek felhívásaimra, és haladéktalanul valósítsátok meg a benne foglaltakat. Nyugodtak lehettek afelől, hogy Én szólok hozzátok, mert szavaim tartalmilag megegyeznek a Szentírással. Ha valaki mást mondana nektek az Én nevemben, ne higgyetek neki! Szent Pál apostolom leírta: „…akár mi, akár egy mennyei angyal más Evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen!” (Galata 1,8) Az utolsó apostollal a kinyilatkoztatás lezárult. Ez azt jelenti, hogy tartalmilag sem újat, sem az ellenkezőjét ne fogadjátok el, mert ez nem Istentől származik. Én azért adok üzeneteket, mert felhívom figyelmeteket a Szentírás tartalmára, és azok időszerűségére, valamint helyesen értelmezem ezeket, hogy tanítsalak benneteket. Mindezt azért teszem, hogy az üdvösségre vezesselek titeket, megadva a tisztánlátást, hogy hogyan kell élnetek. Ezért olyan fontos, hogy megfogadjátok, és tettekre váltsátok figyelmeztetéseimet. Közületek sokan nem olvassátok, és nem ismeritek a Szentírást. De érdekelnek a próféciák, ezért elolvassátok az üzeneteket. Én a Szentírást ismétlem meg nektek, és az abban foglalt próféciákat. Többen kérdezték, hogy a nagy figyelmeztetés benne van-e a Szentírásban. Nos így, ezekkel a szavakkal nincs. De a Szentlélek kiáradása folyamatos az első apostoloktól kezdve. Tulajdonképpen minden megtérő bűnöst Maga a Szentlélek világosít meg, hogy hagyjon fel addigi bűnös életével, keressen és kutasson Isten után, ismerje meg, és adja át az életét Neki. A karizmatikus megújulás is a Szentlélek kiáradása és megvilágosító kegyelme. A nagy figyelmeztetés Isten hatalmas ajándéka, amelyre a legnagyobb szüksége van ennek a feje tetejére állt, értékrendjét elvesztett, bűneiben vergődő világnak. Ahol elhatalmasodott a bűn, ott túlárad a kegyelem. Amikor Isten elérkezettnek látja az időt, akkor a Szentlélek minden embernek meg fogja mutatni a saját lelkét. Megmutatja neki az Ő rá vonatkozó örök szent tervét, és azt, hogy ő hogyan válaszolt rá. Minél messzebb van az egyén élete attól, amit Isten megálmodott róla, annál nagyobb lesz a szenvedése. Ez egy hatalmas lelkiismeret furdalás lesz, egy óriási kín, ami jóvátételért kiált. Hatalmas kegyelem, hogy az egyén még megtérhet, és megváltoztathatja addigi életét. Tulajdonképpen minden megtérés hasonló módon zajlik le a lélekben. A tragédia abban áll, ha az egyén görcsösen ragaszkodik bűneihez, és elkárhozik. Ne féljetek a nagy figyelmeztetéstől! Ez Isten hatalmas kegyelme a ti üdvösségetekre. Így akar megállítani, hogy ne rohanjatok a vesztetekbe.
Drága gyermekeim! Az Isten, Atyám, Én és a Szentlélek nagyon – nagyon szeretünk mindnyájatokat, kivétel nélkül. Isten nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek. Én azért szálltam le a földre, hogy üdvözítselek benneteket.

Gyermekeim! A bűnös nem örökölheti a mennyet. Oda csak szentek léphetnek be. Ezért tanítottam nektek Atyám Igéjét, a Szent Evangéliumot, hogy megtanuljatok szentekké válni.

Gyermekeim! Az életeteket arra kaptátok, hogy megszentelődjetek, és másokat is megszenteljetek. A szentség szeretet. A menny azoknak készült, akik Istent szeretik. Amit a kicsinyek közül eggyel tesztek, Velem teszitek. Engem lássatok minden nyomorgóban, minden rászorulóban! Manapság sokkal nagyobb a lelki éhség, mint a testi. Adjátok tovább tanításomat! Hirdessétek életpéldátokkal, tetteitekkel, szavaitokkal! Egy mosoly, egy jó szó, egy jó cselekedet balzsam a léleknek, bearanyozza a napot. Legyetek derűsek, türelmesek és szeretetteljesek egymáshoz! Kezdjétek el a családon belül, vigyétek ki a munkahelyre, az utcára! Arról ismernek meg, hogy Hozzám tartoztok, ha szeretettel vagytok egymás iránt. Kérlek titeket, legyetek világító fáklyák! Világítsátok be ezt a sötétségben tapogatózó világot! Annyi ember keres rossz helyen: kártyajóslás, ezotéria, new age, energia átadás stb. Ezek mind ellenfelem, a sátán csapdái. Emlékezzetek, mit kérdeztem a betegektől, mielőtt meggyógyítottam őket: hiszel-e? Legyen neked a te hited szerint! Én most is ugyanaz vagyok, mint két ezer évvel ezelőtt. Aki hittel imádkozik Hozzám, azt meggyógyítom, sőt üdvözítem. Ezt mondtam: aki hisz, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik.

Gyermekeim! Csak Istenben higgyetek, Aki szeret benneteket! A sátán elől meneküljetek! Ő a hazugság atyja, aki megtéveszti és rászedi, majd a pokolba taszítja áldozatait, mert gyűlöl mindenkit.

Gyermekeim! Nem lehet kétfelé sántikálni. Ne foglalkozzatok a sátán praktikáival, mert foglyul ejt, és a kárhozatba taszít! Csak tiszta forrásból igyatok! Olvassátok az Evangéliumot, és imádkozzatok! Isten Mindenható. A sátán az örök vesztes. Ő csak annyit tehet, amennyit Isten megenged neki.
Gyermekeim, elcsatangolt, kicsi báránykáim! Jöjjetek vissza Hozzám, amíg még nem késő! Engem kövessetek, a jó Pásztort, Aki az életemet adtam értetek! Ne higgyetek a farkasnak, mert áldozatul ejt benneteket! Én gondviselő Istenetek vagyok. Csak Hozzám forduljatok! Csak Tőlem kérjetek! Én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben legyen. Higgyetek Nekem, és Én bevezetlek titeket Atyám házába, ahol helyet készítettem nektek, a keresztfán. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”2014. november 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik tiszta szívből szerettek Engem úgy, hogy engedelmeskedtek parancsaimnak. Most felszólítalak titeket, hogy minden körülmény között maradjatok hűségesek Hozzám! A sátán nagyon fondorlatos tervvel el akar választani titeket Tőlem.

Gyermekeim! Csak aki mindvégig kitart Mellettem, az üdvözül. Higgyetek Bennem, Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben valóságosan jelen vagyok! Higgyetek tanításomban, az Evangéliumban! Szavaim igazak és ámenek. Minden próféciám beteljesül a maga idejében, sőt már nagyon sok minden beteljesült. Kérjétek a Szentlelket, és Ő mindent megmutat nektek. Engedjétek, hogy a Szentlélek vezessen benneteket a szűk ösvényen, amely a mennybe visz. Szavaim legyenek gyógyír a lelketekre, Szentlelkem legyen a ti erőforrásotok.

Gyermekeim! Legyetek lélekben kisdedek! Hagyatkozzatok Rám, és feltétel nélkül bízzatok Bennem! Mindig csak Engem lássatok a keresztfán! Engem, Aki a legszörnyűbb kínhalál által váltottalak meg benneteket. Hatalmas árat fizettem a lelketekért. Nem vagytok a magatokéi. Az Enyéim vagytok. Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig, és Én az örök élettel ajándékozlak meg benneteket. Az idő elszáll. Hamarosan meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Minden gondolatotok, szavatok, cselekedeteitek, sőt még a mulasztásaitok is nyitott könyv Előttem. Igyekezzetek tettekre váltani tanításomat, a Szent Evangéliumot, akkor nincs mitől félnetek. Éljetek mindig önzetlen, tiszta szeretetben! Első helyen az Isten álljon! Utána a felebarát, itt is a belső kör, a család, a házastárs, a gyermek, a szülő. Tegyetek jót mindenkivel, de főként hittestvéreitekkel! Ők a ti lelki családotok, akiket azért kaptatok, hogy segítségetekre legyenek a nehéz időkben.

Gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! A halál csak egy pillanat, de ekkor dől el örök sorsotok. Vigyázzatok! A szokás nagy úr. Imádkozzatok szüntelenül! Legyetek állandóan egyesülve Velem! Gondoljatok Rám gyakran! Mondjatok Nekem fohászokat! Adjatok hálát mindig mindenért, jóért és rosszért egyaránt, mert Én a rossz dolgokból is jót hozok ki. Hagyatkozzatok Rám teljesen! Adjátok át az életeteket Nekem! Egyedül Én tudom, mi válik az üdvösségetekre, és azt meg is adom. Ha mást kaptok, mint amit kértek, akkor tudjátok meg, hogy az válik a javatokra, amit Én adok nektek.

Kicsinyeim! Ne panaszkodjatok, ha szenvedtek! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Egy panasz sem hagyta el az ajkamat, pedig rettenetesen szenvedtem. Atyámnak zsoltárt énekeltem. Gondoskodtam szeretett Anyámról, és imádkoztam ellenségeimért. Vegyetek Rólam példát! Ne szidjátok ellenségeiteket, inkább imádkozzatok értük! Ez nekik is, nektek is a javatokra válik.

Gyermekeim! Váltsátok tettekre szavaimat, és akkor szentek lesztek már itt a földön. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

A Szentlélek tanítása: „A megtört szív, ha bűnbánattal van tele, elvezet az életszentségre. A könnyek, Isten ajándéka. Sirasd meg bűneidet, ó ember, mert ez által kincseket gyűjtesz magadnak a mennyben! Bánd meg minden bűnödet, és erős fogadással határozd el, hogy soha többé nem követed el! Kérd ehhez Jézus segítségét, hogy erősítsen meg, mert minden kegyelem. Ó, ha tudnák az emberek, hogy maguknak ártanak bűneikkel a legtöbbet! Ha másoknak szenvedést okoznak, ugyanazt kapják vissza. Ha fösvények, nekik is keveset mérnek, vagy semmit, a szerint, amilyen mértékkel mértek másoknak. Ha jó vagy másokhoz, magadhoz vagy jó. Ha örömöt szerzel másoknak, a te szíved is megtelik boldogsággal. De ha uralkodsz másokon, rajtad is uralkodni fognak. Itt kezdődik el örök sorsa mindenkinek. Odaát csak kiteljesedik, és vég nélkül folytatódik. Ha itt a földön poklot teremt valaki maga körül, mert szekálja, gyötri a környezetét, ő is ugyanazt fogja kapni, sőt hatványozottan. Ha valaki szeretetben él, és segít másoknak, Isten örök jutalommal gazdagítja, és elnyeri az örök boldog életet. Ó, ha tudnátok, hogy Jézus szavai, amelyeket az Evangéliumban mondott, élő valóság az örökkévalóságban! Rettegve féljetek a bűntől, soha el ne kövessétek, mert ha elszakítjátok magatokat a kegyelemtől, az örök kárhozat vár rátok. A sátán mindenkit gyűlöl, ezért a vesztét okozza. Ne higgyetek a hazudozónak! Nézzetek fel a keresztre, az ártatlan Isteni Bárányra! Kérjétek magatokra az Ő Szent Vérét, hogy mossa tisztára lelketeket! Tegyétek a jót, amíg még időt és lehetőséget kaptok rá! Az életetek itt a földön egyszeri és megismételhetetlen. Minden pillanatról és alkalomról számot fogtok adni az Örök Bírónak. Kamatoztassátok talentumaitokat! Mentsétek meg a lelkeket! Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonon! Adakozzatok bőkezűen! Istent nem lehet felülmúlni. Ő mindig a többszörösét adja vissza, hogy ti újra meg újra tudjatok adakozni. Váltsátok tettekre tanításomat, akkor gyermekei lesztek az örök Atyának, és társörökösei a Megváltónak. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A Velem kapcsolatos címek új neveket fognak kapni2014. november 28. péntek, 23:50
Drága szeretett leányom, a világ Második Eljövetelemre készül, és e Naphoz vezető út kikövezésében két különböző létforma keveredett.
Mint ahogy Én, Jézus Krisztus, Beavatkozásom által felkészítelek benneteket, úgy a Sátán is felkészíti hadseregét. Ellenségeim már évek óta sok mindent elterveztek, akik bár Ismerik az Igazságot, de mégis úgy döntöttek, hogy tönkreteszik Üdvösség-Tervemet. Sokan elestek, beleértve a választottakat is, akik inkább az okkult dolgoknak szentelik magukat.
Ellenségeim sok alaposan kidolgozott tervet készítettek, amelyek magukba foglalják az ártatlanok népirtását is, anélkül, hogy ők erről tudnának. Bár a kapzsiság és az ellenőrzési vágy miatt sok gonosz tettet szerveznek az emberiség ellen, a legambiciózusabb cselekedet akkor lesz látható, amikor megragadják Házam irányítását.
Tervek vannak folyamatban, hogy térdre kényszerítsék Szent Házamat. Az előkészületek a fenevad érdekében történnek, hogy átvegye hivatalát. Annak érdekében, hogy szívesen fogadja őt a világ, egy részletes tervet léptettek életbe, mely a globális politika és a vallások minden területét érinteni fogja. De még mielőtt megkoronáznák a fenevadat, és elfoglalná helyét a trónján Egyházamban, titokban sok megszentségtelenítő cselekedetre sor fog kerülni Egyházam oltárain. A fekete misék burjánzani fognak, nagy hatalmat adván így a Sátánnak és hierarchiájának. Ők mindent fel fognak falni, ami szent, és a végsőkig el fognak menni, hogy elpusztítsák a Kereszténységet, mely földi Egyházam történetében a legnagyobb megtévesztés lesz. Ezt a Kereszténység felkarolásának színlelésével fogják megtenni. Semmi sem lesz az, aminek látszik, és csak azok fogják látni azt, ami valóban történik, akik meg vannak áldva a tisztánlátás Ajándékával.
Minden bűnt elfogadhatónak fognak ítélni. Engem, Jézus Krisztust, átkozni fognak, de a Nevemet mégis fel fogják felhasználni arra, hogy a halálos bűn elfogadása előtt szemet hunyjanak. Az ördög, az ő hűséges csapatai által, mindent a visszájára fog fordítani, ami Tőlem származik. A Velem kapcsolatos címek, és mindazok, akik Engem képviselnek, új neveket fognak kapni. A korábbi megnevezéseiket újakra fogják cserélni, amelyekről azt fogják mondani a világnak, hogy ezek a címek az egyenlőségnek egy új, innovatív és gondoskodó megközelítését fogják képviselni.
Az ember bűneit a Szemeim előtt magasra fogják emelni, és a dac gesztusaként pedig az Oltáromra fogják azokat helyezni. Tudnotok kell, hogy mindazok, akik bár azt állítják, hogy Tőlem jönnek, de Szent Igémet mégsem védelmezik, az Igazság hirdetését pedig megtagadják, hazugok. Ők szélhámosok. Én a gúny tárgya Vagyok, és nem csak a szavak, a cselekedetek és Szent Tanom megváltoztatása által, hanem a gondosan megrendezett rituálék által is, amelyekre az Oltáromon sor fog kerülni.
Eljön a nap, amikor Atyám közbe fog lépni, és meg fogja állítani ezt a végső megszentségtelenítést. Ellenségeim azon próbálkozásai, hogy belekeverjék az életet pogány szertartásaikba, hiábavaló lesz. Ők úgy fogják bemutatni „Isten imádatát”, mint egy mesterkélt és szórakoztató eseményt, de ebből semmi jó sem származhat, mert hiányozni fog belőle a Szentlélek Lángja. Ehelyett a tűznek csak egy gomolygó füstje lesz látható, amelyet nem lehet lángra lobbantani. Mert ez a Sátán füstje, és ez meg fogja fojtani Isten gyermekeit.

Jézusotok

2014. november 28., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Egyházának a helyébe fog lépni; és az új misekönyv paragrafusai között, mely a régit fogja helyettesíteni, minden eretnekség ügyesen el lesz rejtve.
A sötétség hamis egyházát azért fogják megalkotni, hogy a nagy pokol után, a régi Egyház helyébe lépjen. Mindaz, ami Fiam Egyházában volt, új dolgokkal lesz felcserélve. De egy dolog sohasem fog megváltozni: Az alap, amelyre Fiam Egyháza épült, nem fog megmozdulni, mivel az szilárdan a földbe lett ültetve. Senki sem fogja, és nem is tudja azt megmozdítani, mert Isten azt nem engedi meg.
A sötétség hamis egyháza élettelen lesz. Nem fog gyümölcsöt teremni, mivel azt ingoványos talajra fogják építeni. Azok szájából pedig, akik annak szószékeiről fognak prédikálni, mindenféle eretnekség fog fakadni. Ez az egyház a gonoszság barlangjává fog válni, és mindaz, amit azok a hangok fognak hirdetni, amelyek nagyságukkal büszkélkednek, teljesen értelmetlen lesz.
Ezek lesznek azok a napok, amikor a nagyon megrémült, túlságosan fáradt és az igaz hit nélküli Keresztények közül sokan fognak imádkozni annak falain belül. Nem az én Fiamat fogják imádni, hanem az antikrisztust, mert ő lesz az, aki azon a trónon fog ülni, amelyet a falai között fel fognak állítani.
Az antikrisztus annak közelében fog uralkodni, ahol Fiam felépítette Egyházát, és sok ember azt fogja hinni, hogy az antikrisztus Fiamhoz tartozik, de ezt hinni a legnagyobb tévedés lenne a részükről. Azokat, akik ezzel az egyházzal szembe kifogást mernek emelni, vagy hibát találnak benne, nevetség tárgyává fogják tenni, Fiam árulói pedig eretnekséggel fogják őket megvádolni, holott ők maguk a legnagyobb eretnekek, akik valaha is beszivárogtak Isten Egyházába, attól a naptól, amikor az kezdetét vette.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Fiam papjaiból egy erős hadsereg maradhasson fenn, akik soha nem fognak engedni az előttük álló nyomásnak.


Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség AnyjaAz emberek azért veszítették el a szeretetet az életükben, mert már nem tisztelnek Engem


2014. november 27. csütörtök, 19:50
Drága szeretett leányom, az ember által eddig megtapasztalt szenvedések közül a legtöbb szenvedés az elkövetkezendő években a lelki szenvedés lesz.
A lelki szenvedést nemcsak azok a követőim fogják megtapasztalni, akik hűek maradnak Isten Igéjéhez, hanem minden ember, függetlenül attól, hogy miben hisznek. A Sátán és démonai – a legmagasabb rangtól a legalacsonyabb rangig – bebarangolják az egész világot és gyűlöletet terjesztenek Isten gyermekei között. A gyűlölet magával ragadta az emberiséget, és ez többféleképpen mutatkozik meg. Amikor a Sátán a gyűlölet burkába csalja az embert, akkor azt az által teszi, hogy féltékenységet kelt a sebezhető emberben, és az hamarosan gyűlöletté válik. A gyűlölet egyre csak terjed, és minden korosztályt érint.
Ha egyszer már a szeretet szelleme és az emberszeretet meggyengült az emberekben, ez azt jelenti, hogy az a szeretet, mely egykor közösségeket, nemzeteket és országokat egyesített, megtört. Az emberek azért veszítették el a szeretetet az életükben, mert már nem tisztelnek Engem. Engem, Jézus Krisztust, elfelejtettek. Annyira el vannak foglalva az evilági dolgokkal, hogy egy magányos létet teremtettek maguknak. Amikor a szeretet hiányzik az életetekből, akkor sokan közületek kiszáradnak és elhervadnak, mint egy éhező növény.
Isten a Szeretet, és amikor a szeretet jelen van a világban, akkor ott a szeretet és a béke egyre csak fokozódik. A szeretet ellentéte a gyűlölet, s az pedig az ördögtől van. Ha megengeditek, hogy gyűlölet töltse el a szíveteket, akkor az elmérgesedik bennetek, és a rákhoz hasonlóan növekszik, míg csak fel nem fal benneteket. A gyűlölet életeket tesz tönkre és szörnyű megosztottságot okoz. Megmérgezi a lelketeket. Nagy boldogtalanságot teremt azokban a lelkekben, akik engedik, hogy a gyűlölet diktálja minden cselekedetüket. A gyűlölet nagyon gyorsan terjed egyik emberről a másikra; és ha egyszer elkötelezitek magatokat egy olyan embernek, aki tele van gyűlölettel, akkor ez a gyűlölet a markában fog tartani benneteket, arra csábítván titeket, hogy meghallgassatok minden olyan érvet, mely megindokolja a gyűlöletet.
A Keresztényeknek, akik megengedik, hogy a gyűlölet megfertőzze őket, nem szabad engedniük annak, hogy az Én Szent Nevemet arra használják, hogy az bármiféle gyűlöletet keltsen egy másik emberi lénnyel szemben.
Kérnetek kell engem, hogy szabadítsam meg a lelketeket a gyűlölettől, mert ha megengeditek, hogy az hatalmába kerítse a lelketeket, akkor soha nem fogjátok meglátni az Arcomat.
A nektek adott időt használjátok arra, hogy egyre jobban megszeressetek Engem, mert ha Engem valóban szerettek, akkor, ez a szeretet viszonzásra kerül. Ezután már képtelenek lesztek részt venni olyan párbeszédben, ahol ott a gyűlölet.
Szeressetek Engem, és akkor könnyebb lesz másokat szeretnetek. Ha másokat gyűlöltök, nem ismertek Engem.
Jézusotok

Átlépni és kifosztani egy haldoklót – sosem volt még ilyen mélyen az ország

Egészen döbbenetes eset történt kedden Győr belvárosában. Egy fiatalember vásárlás közben rosszul lett, majd összeesett egy üzlet előtt. Ami azonban ezután történt, az ékesen példázza Magyarország minden eddiginél mélyebb erkölcsi válságát.
A haldokló fiatalembert ugyanis volt, aki nemes egyszerűséggel félrelökte, majd kegyetlen közönnyel átlépett rajta, és mintha mi sem történt volna, tovább válogatott a szappanok között. A segítségére siető fiatal pár, miután kihívta a mentőket, búcsúzóul azért még elvette a pénztárcáját. Miközben pedig a mentők az életéért küzdöttek, volt, aki azért őrjöngött, hogy csak aznap 5 százalékkal olcsóbb a pelenka, és neki mindenképpen vásárolni kell. Az, hogy épp egy 24 éves fiatalt próbálnak újraéleszteni az üzlet padlóján, nem különösebben hatotta meg.
Ami azonban ennél is megdöbbentőbb, hogy nem egyedi esetről van szó. Szinte napra pontosan egy esztendeje vetette magát a mélybe egy fiatal férfi a Rákóczi úton. A járókelők pedig, ahelyett, hogy megpróbáltak volna segíteni, jobb esetben csak továbbsétáltak, de akadtak bőven olyanok is, akik telefonjukkal kezdték el fényképezgetni a szerencsétlent. Bizonyára úgy voltak vele, hogy a képek tuti megérnek majd pár lájkot a Facebookon.
A nol.hu pedig tavaly tavasszal tesztelte le: hányan mennek el a parlamenti képviselők közül egy rosszulléttel küzdő ember mellett. Batka Zoltán újságíró öt lépésre a képviselők által is használt járdától játszotta el, hogy haldoklik, de sajnos alig akadt olyan, aki megállt segíteni. Feltehetnénk a költői kérdést: ha az országgyűlési képviselők többsége így viselkedik, mint várhatunk el az átlag emberkétől?
Ezek az esetek sajnos tökéletesen rávilágítanak arra, hogy az elmúlt évtizedekben milyen, eddig sohasem látott mélységű morális válságban került ez az ország. Küzdhetünk itt a devizahitelek, a demográfiai katasztrófa és még számos – egyébként valóban súlyos – probléma ellen, miközben valami elképesztő primitív szinten vegetál a társadalmunk.
Magyarország nem csak pénzügyileg, hanem sajnálatos módon már morálisan is teljesen elszegényedett. Odáig jutottunk, hogyha valaki ne adj’ isten elájul az utcán, akkor már annak is örülhet, ha nem fosztják ki. Arról pedig, hogy esetleg valaki a segítségére siet, manapság már nem is nagyon álmodhat.
Arany János egykoron az írta: “Élni fog a nemezt, amely összetart!” A rendszerváltás után 25 évvel azonban nemhogy az összetartás utolsó szikrája, hanem a minimális emberség is kiveszett honfitársaink többségéből. Ilyen országban pedig hosszú távon biztosan nem lesz jó élni. A jövőre nézve pedig gondolkodástól, politikai beállítottságtól függetlenül közös kötelességünk, hogy ezen változtassunk.
Jurenkó Ferenc

Olaszországi templomok tömeges megszentségtelenítése

"Jézus bement a templomba, és kiűzte onnan, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait felforgatta." [Mt 21,12]

No komment!
Portichetto di Lusisago Church, Lake Como - Auto mechanic & repair shop

Tutti i Santi Church in Viareggio - Pizzeria & drinks


San Rocco Church in Verduno - Art studio

San Martino Church in Matera - Hotel

San Filippo Neri Church in Aquila - Theater

Santa Filomena Church in Ugento - Conference room

Madonna del Carmine in Gallipoli - Architect office

Santa Lucia in Montescaglioso - Ping pong game room

Santi Cosma e Damiano in Ponti di Ferro, Bologna - Interior design showroom

Forrás: traditioninaction.org

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison - Égjenek el a pokolban!

2014. november 27., csütörtök

Kelta-ír köszöntő, áldás

"Legyen ma béke belül. Bízz abban, hogy pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne feledkezz meg a végtelen lehetőségekről, amelyek a hitből születnek benned és másokban.
Használd azokat, amiket adnak neked, és add tovább a szeretetet, amelyet kapsz. Légy elégedett önmagaddal, úgy ahogy vagy.
Hagyd ezt a tudást beépülni a csontjaidba, és add meg a lelkednek az éneklés, a tánc, az ima és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunk számára létezik.. "
"Legyen előtted mindig út! Fújjon mindig hátad mögül a szél. S míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten." (kelta-ír köszöntő)

A pápa és az Antikrisztus

1. Az angol bíboros, Henry Edward Manning (1808-1892) anglikán lelkész volt mielőtt 1851-ben a katolikus hitre konvertált, majd pappá szentelték. 1865-ben a pápa Westminster érsekévé nevezte ki, és 1875-ben bíborossá kreálta. Már 1863-ban, mint „ultramontanista” és a pápai tévedhetetlenség lelkes védelmezője kiadott egy kis könyvet „The Present Crisis of the Holy See – A Szentszék jelenlegi válsága” címmel, melyben az akkori történéseket a Kinyilatkoztatás fényében igyekezett megvilágítani.
A Szentszék körül megfigyelhető, könyvében említett válság a liberalizmusnak az Egyház, elsősorban a pápa ellen irányuló egyre erősödő és egyre gyakoribbá váló támadásai miatt keletkezett. Az 1848-as forradalmak Olaszországra is átterjedtek, és IX. Pius pápát menekülésre kényszerítették. Miután az első liberális és forradalmi „Római Köztársaságot” a francia és spanyol csapatok leverték, a pápa 1850-ben vissza tudott térni Rómába, de amikor a francia védalakulatokat az 1870-es német-francia háború miatt elvesztette, végig kellett néznie, ahogy a forradalmi olasz csapatok Rómát megszállták és az egyházi államot felszámolták. IX. Pius ekkor, mint a „Vatikán foglya” visszavonult a Vatikán falai mögé, és minden olasz katolikusnak megtiltotta, hogy a liberális köztársaság választásain részt vegyen.
[Manning bíboros műve angol nyelven ma is kapható az amazon.de oldalon.]
A pápát különösen a Szeplőtelen Fogantatás dogmájának 1854-ben történt kihirdetéséért, a liberális tévedések elítéléséért 1864-ben a „Quanta Cura” és a „Syllabus errorum” pápai iratokkal, valamint még ezeknél is jobban a pápai tévedhetetlenség dogmájának az első és egyetlen Vatikáni Zsinaton való kihirdetéséért támadták. Ez valóban az „asszony” és az őt üldöző „sárkány” közötti harc volt, ahogy az Szent János Jelenések Könyvében van leírva. (Jel 12) Erről szól Manning könyvecskéje, és emiatt meglepően aktuális, hiszen ma még mindig ebben a harcban élünk, akkor is, ha ez a harc már messze előrehaladottabb, és a Szentszék válsága ma egészen más, mint az ő idejében, és még sokkal apokaliptikusabb vonásokat hordoz.
2. Manning célja, ahogy ezt az első fejezetben leírja az, hogy az Egyháznak a világ civil hatalmaihoz való kapcsolatát Szent Pál apostol jövendölésének fényében írja le, és néhány gyakorlati konzekvenciát vonjon le ebből azok számára, akiknek van szemük a Gondviselés működésének meglátására a történelmi körülmények között. Ami nem a célja, az a Jelenések Könyvének kifejtése vagy a világvége megjósolása; ezt inkább illetékesebb embereknek engedi át. Mindazonáltal világos betekintést akar számunkra adni, mely elvek keresztények és melyek keresztényellenesek, és azon események jobb megértését, melyeknek az Egyház és a Szentszék ezekben az időkben ki van téve.
Elsőnek Szent Pált idézi a Tesszalonikiaknak írt leveléből: „Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének [ezt németül a »törvénytelenség« emberének fordítják], a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt Isten templomában foglal majd helyet és istennek akar látszani. Nem emlékeztek arra, hogy minderről beszéltem nektek még amikor nálatok voltam? Tudjátok azt is, hogy mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka [németül itt is a »törvénytelenség« titka áll] már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz, de Urunk Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelének tündöklésével. Megjelenését a sátán erejéből mindenféle feltűnő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna. Azért szolgáltatja ki őket az Isten a kísértés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Így azok, akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak magukra.” (2 Tesz 2,3-12)
3. Manning itt négy nagy bejelentést különböztet meg: Először az elpártolást (angolul: revolt), ami Jézus Második Eljövetelét előzi meg, másodszor annak színrelépését, akit a „bűn emberének” neveznek (angolul: the wicked one, németül a „törvénytelenség embere”), harmadszor az akadálynak, ami a gonosz munkálkodását késlelteti, és negyedszer az erőszak és az üldözés periódusát, melynek okozója a „törvénytelenség embere” lesz. Ezt a négy pontot akarja Manning az egyházatyák, valamint olyan teológusok, mint Bellarmin, Lessins, Malvenda, Viegas, Suarez, Ribera stb. írásai alapján megvilágítani.
Mit jelent először is az elpártolás, angolul „revolt – lázadás”, görögül „apostasia – hitehagyás”, latinul „discessio – elválás”? Egy lázadás magában foglal egy felkelő szakítást az auktoritástól és egy ezzel szemben álló ellenállást. De mi ez az auktoritás? Ebben a világban két utolsó auktoritás létezik, a polgári és a lelki, és az említett lázadás vagy felkelés, vagy szakadás, de mindenképpen világméretű. A mi esetünkben egy szellemi lázadásról van szó, ami miatt Szent Pál mindig óv az elpártolástól és a hitehagyástól. Ezzel világos, hogy az auktoritás, ami ellen a lázadás irányul, Isten evilági birodalma, vagyis az Egyház.
Az Egyház elleni lázadásnak azonban három jellegzetessége van: Először a szkizma Szent János szerint, aki ezt írja: „Gyermekeim, itt az utolsó óra. Hallottátok, hogy eljön az antikrisztus. Most sok antikrisztus támadt, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk kerültek ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közénk tartoztak volna, velünk maradtak volna. Rajtuk kellett nyilvánvalóvá válnia annak, hogy nem mindenki tartozik közénk.” (1 Jn 2,18-19)
A második jellegzetesség a hivatal és a Szentlélek jelenlétének visszautasítása, amiért Szent Judás Tádé levelében az érzéki emberekről ír, akik nem bírják a Lelket. Ez szükségszerűen magában foglalja azt az eretnek elvet, miszerint az emberi vélemény szembehelyezkedik az isteni hittel, a privát szellem a Szentlélek tévedhetetlen hangjával, ami Isten Egyháza által szól hozzánk.
Harmadik jellegzetességként a megtestesülés, az inkarnáció tagadása jön hozzá Szent János szerint: „Minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az istentől van. S minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentől való, hanem az antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és most már a világban is van.” (1 Jn 4,2-3)
Tehát e három jellegzetességről lehet minden keresztényellenes lázadást, elpártolást felismerni. Ez azonban, ahogy Szent Pál, Szent Péter és Szent János tanúsítják, már az ő idejükben működött (lásd: 1 Tesz 2,7; 1 Jn 2,18 stb.). Az antikrisztus szelleme, mint az eretnekség szelleme tehát már az apostolok idejében tevékenykedett, nevezetesen a gnózisban és a nikolaiták eretnekségében. Már ezekben megmutatkoztak a szakadás, az eretnekség és a megtestesülés tagadásának jellegzetességei, ahogy később a sabellianizmus, az ariánizmus, a szemi-ariánizmus, a monophysitizmus, a monotheletizmus, az autychianizmus és a macedoni eretnekségekben. Elveik ugyanazok, még ha történetük másképp is alakul, jelentéktelen különbözőséggel. És ez így ment tovább évszázadokon keresztül. Az eretnekség mindig szakadásba vezetett, a szakadás eretnekségbe. Mindig visszautasították a Szentléleknek az Egyház által megszólaló isteni hangját, az isteni hitet emberi véleménnyel helyettesítették, és eljutottak az örök Fiú megtestesülésének tagadásáig.
Minden kornak megvan a maga eretneksége, ahogy minden dogma a definícióját visszautasítása végett kapja meg. Az eretnekség lefolyása periodikus, materiálisan különböző, de formálisan egy és ugyanaz elvében és akciójában, úgy hogy minden eretnekség kezdettől fogva nem más, mint a már tevékenykedő „gonosz titkának” folyamatos fejlődése és kibontakozása.
Az eretnekségek történetének egy másik jellegzetessége a szerveződésre és a tartós berendezkedésre való képessége, legalábbis addig, amíg nem megy át egy szubtilisebb és agresszívebb formába, mint például az ariánizmus, ami a katolikus Egyháznak Konstantinápolyban, Lombardiában és Spanyolországban okozott súlyos károkat, a donatizmus, ami az Egyházat Afrikában szorongatta, a nesztorianizmus, ami az Egyházat Ázsiában tizedelte meg, az iszlám, ami legtöbb előfutárát megbüntette és magába olvasztotta, és Keleten és Délen a legborzalmasabb keresztényellenes katonai hatalmat teremtette meg, amit a világ valaha csak látott, valamint a protestantizmus, ami a Szentszék világméretű politikai ellenfelévé nőtte ki magát, nemcsak északon, hanem udvariassága és diplomáciája révén a katolikus államokban is. [1863-as adatok!]
A terjeszkedés ezen erejéhez még hozzájön a reprodukció morbid és nagyon kártékony ereje. Minden eretnekség az alárendelt és csatlakozó eretnekségek megszámlálhatatlan sorát hozta létre. Ehelyütt különösen a protestantizmust kell megemlíteni, ami Luthertől Kálvinon és Cranmeren át egészen az angol és német fajtájú racionalizmusig és a panteizmusig a kereszténység mindenütt jelenlevő és legveszélyesebb ellenségévé vált, és ami még nincs a végén, hanem még további és rosszabb dolgokat fog előhozni – írja Manning.
Mi ma csak igazat tudunk adni ennek az állításnak, hiszen a modernizmus is ebből a fészekből nőtt ki.
Az eretnekség az Egyház ellen vívott harcában mindig bevetett két csáberőt, melyek egyike a nemzeti érzés kihangsúlyozása és dicsőítése volt, ami mindig mindenütt az eretnekséggel kapcsolatban jelent meg. Az Egyház minden nemzetet az ő természetfeletti egységébe gyűjtött össze. A nemzetek egész családját a lelki törvénykezés egyetlen forrása és egyetlen isteni hang tartotta össze. Ezzel ellentétben minden eretnekség előbb vagy utóbb azonosította magát azzal a nemzettel, amelyben keletkezett, támogatták őket a polgári hatalom képviselői, és nemzeti függetlenségre törekedett. Nem szükséges megemlíteni, hogy ez a nacionalizmus lényegét tekintve szakadár, ami nem csak az anglikanizmusban látszik, hanem például a gallikanizmusban stb. Az egyénben az eretnekség feloldja az inkarnáció egységét, a nemzetben az Egyház egységét, ami az inkarnáción alapszik.
Az eretnekségek másik csábereje az emberiség istenítése. Manning ezt látja egy Schelling vagy Hegel panteizmusában és egy Auguste Comte „pozitivizmus vallásában”.
4. Összefoglalva: Az antikrisztus fellépése előtt egy lázadás vagy elpártolás jön, mely Isten Egyháza ellen irányul, és ami a szakadás, az eretnekség és a megtestesülés tagadásának jeleit viseli magán. Ez a keresztényellenes mozgalom már az apostolok napjaiban működött, azóta pedig megsokszorozott, némelykor szinte ellentmondásos formákban és különböző korokban mutatkozott; de elveiben és a megtestesüléshez és az Egyházhoz való ellentétében mindig egy és ugyanaz maradt. Ez a mozgalom az évszázadok alatt erőben és létszámban egyre növekedett, és jelenleg nagyobb hatalmat és az Egyházzal szembeni nagyobb formális ellentétet jelent, mint eddig bármikor. A nacionalizmus jelszavával hozzászegődött a kormányok büszkeségéhez, a filozófia által az egyénekhez, és a protestantizmus, a civilizáció és a szekularizmus különböző formái alatt meghódította Európa és a többi világ nagy részét.
Ezért állnak katolikusok és anti-katolikusok, keresztények és anti-keresztények egymással szemben, és ez magyarázza meg azokat az eseményeket, melyek Manning korában történtek, Európa lázadását a Szentszék ellen, a forradalmakat.
(Nem kell ma a „tradicionalista mozgalmat” bizonyos értelemben a keresztényellenes mozgalmakhoz számolnunk? Nem tűnik ez is szakadárnak a saját „bíráskodást rendkívüli módon helyettesítő auktoritásaival”, melyek nem az Egyház auktoritásai; nem eretnek-e valójában, mikor az egyházi Tanítóhivatalt a saját megítélésével helyettesíti, amit „tradíciónak” tart; és nem légiesíti az inkarnációt, mikor Krisztus szent menyasszonyát, az Egyházat szentségétől és tévedhetetlenségétől és ezzel isteniségétől megfosztja?)
[Vigyázat: a cikk szerzője a „tradicionalista mozgalom” alatt nem a szedesvakantistákat érti, hanem az „elismerni és ellenállni” elv követőit, ahova nem csak az FSSPX és az FSSPX-ellenállás, hanem valójában a NOM-os „konzervatívok” is beletartoznak, azaz azok, akik ugyan elismerik a hivatalos egyházat és ennek képviselőit, csak éppen nem követik őket és nem engedelmeskednek nekik.]
5. A könyv második fejezetében a „törvénytelenekről”, azaz a magyar Biblia-fordításban a bűn emberéről, a kárhozat fiáról, az ellenségről van szó. Az egész keresztényellenes mozgalom az összes évszázad alatt arra céloz, aki mint vezetője és feje az idők végén lép majd fel. Ez az antikrisztus, aki, ahogy Manning sok egyházatya véleményére támaszkodva maga is írja, privát személy lesz. Szintén az egyházatyák és sok más lelki tanító kijelentése alapján ez a személy zsidó származású lesz. Ezen kívül nem csak egyszerűen Krisztus ellenfele lesz, hanem Őt Messiásként kiszorítja vagy pótolja. Ezért rendkívüli karaktere lesz és sok hamis csodát művel a démonok erejével. Végül a bűn embere lesz, és Isten templomában foglal helyet, hogy ott maga iránt isteni tiszteletet, sőt imádatot fogadjon: Az emberek, akik az igazi Messiás ideáját elvesztették, nagy politikai és katonai sikereitől megvakítva, az „ember-méltóság” szocinianikus és panteista felfogásától felfújva, messiásukként fogják tisztelni. Az egyházatyák azt mondják, hogy az idők végén a pogányság megint feltámad. Ez nem is csoda, hiszen ha a képzettek panteisták lesznek, akkor az egyszerű emberek törvényszerűen többisten-hitűvé válnak.
A világban a keresztényellenes működés és törekvés egyszer erősebben, máskor gyengébben jelentkezett, de mindig előre haladt, és ma erősebb, mint valaha. Erősen halad feje és vezére, az Antikrisztus mint személy fellépése felé, ami számunkra a Szentírás próféciájában, mint biztosan bekövetkező esemény, előre meg lett jósolva. De van még itt valami, ami feltűnő számunkra, és ezzel foglalkozik a harmadik fejezet.

6. Miként a gonoszság titka mind az évszázadokon át folyamatosan létezett és tevékenykedett, úgy létezett az az akadály is, mely nyilvánvalóvá válásának útjában állt, és tovább is útjában fog állni addig a pillanatig, amíg el nem távolítják. Szent Pál erről az akadályról egyszer, mint személytelen tárgyról, „ami megakadályozza”, másszor, mint személyről, „aki megakadályozza” ír. Tehát megint egy rendszernek egy személlyel való azonosításával találkozunk itt, aki ezt a rendszert kiválóan képviseli. Így testesül meg a gonoszság titka az Antikrisztus személyében, a kegyelem titka pedig az emberré lett Istenfiú Jézus Krisztusban.
Az Antikrisztust törvényen kívülinek nevezik, tehát olyannak, aki minden törvényt semmibe vesz, akinek saját akarata az egyetlen törvény. Mivel tehát egy törvénytelen személyről van szó, aki rendetlenséget, lázadást, tumultust és forradalmat vet, mind a világ anyagi, mind szellemi rendjében, annak, ami őt akadályozza, a rend, az alárendeltség törvénye elvének, az igazság és a jog auktoritásának kell lennie. Az egyházatyák először úgy gondolták, hogy a római birodalom az, ami a törvényen kívülit akadályozza. Mások úgy vélik, hogy a Szentlélek kegyelme, megint mások szerint az apostolok jelenléte. Az igazsághoz legközelebb e három magyarázat együttese áll.
Először bizonyára a római birodalom volt az, ami a törvénytelen rendetlenség kitörését, a forradalmat megakadályozta, amíg fenn állt. De később ez már nem Rómát jelentette egyedül, hanem Isten királyságát, ami az egész földön elterjedt, az apostoli Egyházat, ami minden nemzet felett kiterjedt és végül a szent római birodalmat megalapította, átitatva egy új rend elvével és az egység új szellemével. Az Egyház volt az, ami mindent összetartott, értelmet, szellemet, törvényt, akaratot, szívet adott a hit által, ami a szellemeket megvilágította az isteni szeretet által, ami mindent egyetlen családdá egyesített az isteni jog forrásai által, ami Urunk Jézus Krisztusból eredt, és az apostolok és utódaikon keresztül mindenütt kiterjeszkedett, ahol a szigor törvényszékei mellett az igazságosság tribunáljait állították fel. Így lett a régi római birodalom egy új mennyei élettel eltelve. Ezért lehet azt is mondani, hogy a Szentlélek, aki ezt a birodalmat éltette, volt az akadály, hiszen „Isten Egyháza a Szentlélek jelenléte, megtestesítve és a világnak kinyilatkoztatva azoknak látható testében, akik Jézus Krisztus Egyházának egységébe lesznek megkeresztelve”.
E két nagyhatalom, a szellemi és a világi, Róma városában egybeesik. Az első három évszázadon át a császár világi hatalma megpróbálta megfojtani az Egyház lelki hatalmát. De minél jobban üldözték az Egyházat, az annál jobban erősödött a mártírok vére által. Ez a harc a római birodalomnak a kereszténységre térésével végződött, és Isten Egyházának minden emberi hatalom fölé való helyezésével, úgy hogy ettől kezdve a jog a hatalom felett állt, és az isteni autoritás az emberi autoritás előtt érvényesült. Végül e két hatalom egymáshoz illeszkedett, úgy hogy a császár saját trónjáról a földi joghatóság gyakorlásában, a pápa a saját magasabb hatalmi trónjáról isteni joghatósággal együtt kormányozta a világot, amíg a császár Kelet-Rómába nem ment és a Róma feletti földi hatalom is a pápáé lett. Így lett az egykor világi hatalom megszentelve, és így jött létre Európában a keresztény rend, a keresztény civilizáció keresztény királyokkal, akik igyekeztek egymással békét és rendet tartani. Az, amit mi kereszténységnek nevezünk, vagyis a keresztény népek, amik egymással sokféleképpen össze voltak kapcsolva, jelentette a rendetlenség és a törvénytelenség ellen az akadályt.
A törvényen kívüli számára az akadály tehát a kereszténység és ennek feje, tehát rendszer és személy, mégpedig Krisztus földi Helytartójának személye, aki autoritásával a zűrzavar elvének közvetlen ellenfele. Nincs az Antikrisztusnak közvetlenebb ellenjátékosa, mint a pápa, aki királysággal és papsággal a földi és szellemi rend két elvét reprezentálja. Így találjuk meg az egyházatyák három válaszát együtt a legfelsőbb Pontifex alakjában.
A keresztényellenes erők igyekezete tehát arra irányul, hogy a népeket a keresztény rendből kiszakítsák. Ezért voltak az 1789-es, 1830-as, 1848-as forradalmak, melyek nem voltak mások, mint az Isten elleni törvénytelenség felkelése a szkizma, az eretnekség és a hitetlenség elvei szerint. Manning ezért látja az akadályt egyre jobban eltűnni. Az emberek már csak az anyagi jólétben keresik a boldogulásukat, az államoknak már csak az emberek anyagi jólétével kell törődniük. Ez a modern, elkeresztényietlenedett civilizáció, amiben a hit eltűnik. A modern demokráciák Isten törvényeit alávetik a többségi akaratnak. Már Szent Hippolytus megírta a 3. században, hogy a római birodalom a világ végén demokráciákban fog felbomlani.
A Szentírásban az áll, hogy ez az akadály az Antikrisztust addig fogja feltartani, amíg nem lesz „eltávolítva” [németül így szól ez a rész: „muß der im Wege Stehende noch weggeräumt werden”, azaz „az útban állót még el kell távolítani” – a magyar fordítás jelentése nem egészen ugyanez: „csak annak kell még az útból eltűnnie” – vagyis, nem eltávolítják, hanem akár magától is eltűnhet].
Ki tudhatná azonban ezt az akadályt, ami a keresztény rendből áll, amit Isten Egyháza és Krisztus földi Helytartója garantál, elvenni, ha nem Isten Fia, Urunk Jézus Krisztus maga? Látjuk Krisztus életében, hogy 33 évig járt a földön és senki nem tudott kezet emelni Rá, mert „még nem jött el az Ő órája”. Eközben már előre ki volt jelölve az az óra, amikor a bűnösök kezébe fog adatni. Jézus Krisztus tudta ezt, és meg is mondta. Senki nem tudta az isteni mindenhatóság körét áttörni, ami Őt körülvette, amíg Ő maga nem akarta ezt, és nem nyitotta meg a kaput ehhez. Ő saját maga szolgáltatta ki magát ellenségei kezébe. „Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna”, mondta Jézus Pilátusnak (Jn 18,11)
Ugyanígy a pokol kapui sem tudtak semmit az Egyház ellen tenni, amíg nem jött el az óra, melyben Isten akaratának megfelelően az akadály leomlott. És hogy ez megtörténik, már meg lett jósolva. Akkor jelenik meg a bűn embere, és megkezdődik az a három és fél éves üldözés, mely rövid, de rettenetes lesz, melyben Isten Egyháza a szenvedés megint ama állapotába lép, amiben a kezdetekkor volt. Mindazonáltal elévülhetetlenségével és kitörölhetetlen életével az Egyház ezt az időt is túl fogja élni.
Ezek a dolgok gyorsan valósulnak meg, és helyesen tesszük, ha mindig szem előtt tartjuk, kiváltképp, hogy már Manning bíboros idejében elkezdtek beteljesülni, amit ő a IX. Pius pápa elleni ármánykodásban egészen világosan felismert. Mit mondana akkor ma?
Nem szabad tehát megbotránkoznunk, ha az Egyházat ebben a gyengeségben, ebben a szenvedésben, ebben a nyomorult állapotban látjuk (természetesen nem a zsinati egyházról van szó!). Ugyanez történt Urunkkal, és az Egyháznak Mestere passióját szintén át kell szenvednie, hogy ily módon jusson dicsőségre. „Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörtént volna, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.” (Jn 14,29)
7. A földön két nagy ellenféllel van dolgunk: egyik oldalon a gonoszság szelleme és elve, a másik oldalon a megtestesült Isten, tapintható az Egyházában, de még ennél is kiemelkedőbben Helytartójában, a pápában, az Ő különös és személyes tanújában, aki az Ő nevében beszél és parancsol. A következő oldal megérdemli, hogy szó szerint idézzük, mert egy ilyen katolikus szemlélet még az ú. n. „tradicionalistáknál” is alig található már meg:
„Krisztus Helytartójának hivatala teljességében felöleli az Egyház isteni előjogait, amennyiben, mint az isteni Fő különös reprezentánsa, Jézus összes közölhető hatalmát a földi Egyház vezetésében kizárólagosan és egyedül ő viseli. A többi püspök és pásztor, akik vele egységben vannak és vele szembeni alárendeltségben cselekednek, nem tudnak nélküle tevékenykedni, ő azonban egyedül tud tevékenykedni, mivel magában hordja a hatalom teljességét. Ezen kívül az adományok a test számára a Fő előjogai, és ezért az adományok, melyek az Egyház isteni Fejétől az Ő egész misztikus Testébe leszállnak, ezen test földi fejében vannak összefoglalva, amennyiben ő a megtestesült Ige helyén áll, mint Isten királyságának szolgálója és tanúja az emberek között. Ezért ez a személy az, aki ellen, miként már mondtam, a gonoszság és a hamisság szelleme legelsőnek irányítja támadásait, hiszen ha a test feje elesett, magának a testnek is meg kell halnia.”
„Verd meg a pásztort és szétszélednek a juhok.”
A gonosz támadásai minden korban ezért irányultak az Egyház és név szerint ennek feje ellen. A pápai primátus az, mely a keresztény rendet mindenkor fenntartotta, mely a keresztény társadalom középpontja volt és a nemzeteket békében összefogta, és így az Antikrisztus eljövetelét feltartóztatta. Ezután Manning bíboros könyve 4. fejezetében a jövőbe merészel tekinteni, mely szintén a Szentírásra és a teológiára támaszkodik. Ez Máté Evangéliumának 24. fejezetében kezdődik, ahol az Üdvözítő Jeruzsálem és a világ végéről beszél. Nála ez a kettő egyetlen látomásban folyik össze. Manning számára ez a fejezet adja meg a kulcsot Szent János Apokalipsziséhez.
Ezt a könyvet, írja Manning, négy részre oszthatjuk. Az első rész a földi Egyházat írja le a hét egyházközség képében, melyekhez a levelek szóltak. A második rész a zsidók elvetésére vonatkozik, a harmadik az Egyház üldözéséről szól a pogány Róma alatt és ennek végéről. A negyedik és utolsó rész az Egyház békéjéről szól az égi Jeruzsálem alakjában, mely az égből száll le és az emberek között időzik. Korábbi idők számos értelmezője az Apokalipszis jövendöléseit, amik az utolsó fejezetekben történnek, már megtörténtnek tartotta. Csakhogy a próféciák sajátossága, hogy fokozatosan bontakoznak ki. Úgy mint a hegyek, melyek messziről nézve egymáshoz ragadva tűnnek, míg közelről nézve távolságok és völgyek sokasága tűnik fel köztük, úgy van ez a próféciák eseményeivel is. Az apostolok számára úgy tűnhetett, hogy Jeruzsálem és a világ vége egybe fog esni, de látjuk, hogy e kettő között egy csomó idő telt el és sok minden történt.
Az Apokalipszis négy részében, írja Manning, három fő szereplőt látunk fellépni: az Egyházat, a zsidókat és a pogány Rómát. Ez a három még ma is, azóta is létezik: létezik az Egyház, továbbra is létezik az ó szövetség népe, a zsidók, és létezik az Isten nélküli társadalom, mely a korábbi pogányság helyét vette át. Az Egyház már túl van két üldözésen, egyen a zsidók által és egyen a pogányok által. Az egyházatyák szerint még egy harmadik üldözés is áll előtte, mely keserűbb és véresebb lesz, mint minden eddigi, amit eddig átélt. Ezáltal Manning az Apokalipszisben, csakúgy, mint az Üdvözítő jövendölésében, két eseményt lát leírva, melyből az egyik a múltban történt, és annak a típusa vagy árnyéka, ami majd még jön, és egy másik eseményt a jövőben, a világ végén. Az Egyház összes eddigi üldözése csak előfutárai és árnyékai voltak az utolsó üldözésnek, ami még jönni fog.

8. Már láttuk a két misztériumot, amik a földön munkálkodnak, a gonoszság titkát és a kegyelem titkát. Ugyancsak láttak az a két államot is, melyek egymással szemben állnak, Isten államát és e világ államát. Most, az Apokalipszis könyvében két további alak tűnik fel, két asszonyalak: az az asszony, aki a napba öltözött, lábai alatt a hold, és aki csillagokkal övezve megjelenik az égen, és az, amelyik a vadállaton ül, melynek csupa istenkáromló neve van. Ezek csakúgy, mint a két misztérium és a két állam, két nagy egymással szembenálló elvet jelenítenek meg. Az első asszony az Egyházat szimbolizálja, mert az asszony a gyerekkel a megtestesülést és Isten Anyját jelenti. A másik asszony a „nagy várost”, Babilont szimbolizálja, ami a világot uralja.
Az Egyházzal az fog történni, ami az Urával. Ahogy Ő, amikor eljött az ideje, ki lett szolgáltatva ellenségeinek a kezébe, akik megkötözték, megkínozták és megölték, de legyőzni nem tudták, hiszen dicsőségesen feltámadt a sírjából, úgy fogják az Egyházat is ellenségeinek kiszolgáltatni, legyőzni, majd ezután az Egyház mégis dicsőségesen fel fog támadni. Ezért nem botránkozhatunk meg azon, hogy az Egyház nagy szenvedéseit jósolták meg nekünk.
Már Dániel próféta megjövendölte: „Beszédeket mond a Fölséges ellen és eltiporja a Fölséges szentjeit.” (Dán 7,25). „Sőt felnőtt az ég seregéig, a seregből és a csillagok közül néhányat a földre vetett, és összetiporta őket. Felnőtt egészen a (mennyei!) sereg Fejedelméig, megszüntette a mindennapi áldozatot, és elpusztította szentélye helyét és seregét.” (Dán 8,10-12) „Egy hétre szövetséget köt sokakkal, s a hét közepén megszünteti a véres és ételáldozatot. A templom szárnyán vészt hozó undokság lesz.” (Dán 9,27) – Ezekre a jövendölésekre hivatkozik Szent János is Apokalipszisában, amikor ezt írja: „Hatalmat kapott, hogy megtámadja a szenteket és győzelmet arasson.” (Jel 13,7)
Tehát üldözés lesz, és Manning bíboros négy jellegzetességet ismer fel, melyek ide vezetnek.
Az elkövetkezendő üldözés első jelének az igazsággal szembeni közömbösséget tartja. Ez bizonyos értelemben a vihar előtti csend. Az igaz és a hamis iránti közöny az egyik legbiztosabb előjele a hamarosan elinduló üldözésnek. A régi Róma a meghódított népektől átvette azok hamis vallásait és falai között felépített számukra egy-egy templomot. Szuverén és megvető közönyt tanúsított a világ összes babonájával szemben. Sőt, még támogatta is őket, mert a népeket így tudta nyugalomban tartani, és jobban kormányozni.
Manning bíboros már a maga idejében látta, ahogy a keresztény népek elkezdenek „vallási toleranciát” gyakorolni, vagyis minden kultuszt megengedni, teljesen függetlenül attól, hogy azok igazak vagy hamisak. Ezen elv ellen nem lehet semmit felhozni, ha ez az egyetlen módja annak, hogy a lelkiismereti szabadságot garantálják. De egy állam, melyben az egyetlen igazság megszámlálhatatlan méreggel van körülvéve, egy ország, melyben az igazságot csak „eltűrik”, rossz sorsra jut. Ez az állapot nagy lelki és szellemi veszélyt rejt magában. Mindenekelőtt Isten Egyházának hangja lesz ignorálva. Nincs többé különbség a hitletétemény és az emberi vélemény között. Mindegyik ugyanazt a jogot élvezi, a hit dogmái össze lesznek keverve az eretnekségek minden fajtájával, minden vélemény megengedetté válik. Az Egyház isteni egységének tagadása és ignorálása után az következik, hogy a civil kormányok is ignorálják az Egyház isteni egységét és mindenfajta elszakadt csoportok és szekták működését engedélyezik.
Ennek következtében minden pozitív igazságot, mint ilyet megtagadnak, hiszen ki mondhatja meg, hogy mi helyes és mi hamis, ha nincs többé isteni tanítómester? Isteni Bíró nélkül senki nincs, aki a vallási konfliktusokban igaz és téves között dönthet. Egy állam, amelyik elvált az Egyház egységétől, vallási dolgokban semmilyen döntésre nem jogosult már. Így jutnak el minden „dogmatikus” elutasításához, vagyis minden pozitív igazság, minden végleges, definitív, és mindenekelőtt mindennek a tagadásához, ami bármilyen határt fel mer állítani.
A második lépés aztán az igazság üldözése. Miközben a régi Rómában minden bálványimádás megengedett volt, egyetlen „religio illicita”, vagyis tiltott vallás volt csak, nevezetesen a keresztényeké, és egyetlen „societas illicita”, egyetlen törvénytelen társaság, nevezetesen az Egyház. Minden bálványt imádni lehetett, csak Isten emberré lett Fiát nem. A tökéletes tolerancia közepette egyetlen egy kivétel létezett, ami pont az igazságot érintette, és ezt, valamint az élő Isten Egyházát kizárta a törvény alól.
Ugyanígy fog történni, hiszen Isten Egyháza nem változhat. Nem adhatja fel vagy változtathatja meg a tanait, nem szűnhet meg tanait hangosan hirdetni, nem hallgathat. Ezért fogja a civil hatalom az Egyházat minden olyan országban, melyben vallási közömbösség uralkodik, előbb vagy utóbb üldözni, mert Krisztus Egyháza nem tágíthat az igazságtól, és erre még a törvények sem kényszeríthetik, még a vértanúság árán sem.
Ehhez még az is hozzájön, hogy az Egyház, szemben a többi vallási közösséggel, nem azonos meggyőződésű emberek többé-kevésbé szabad egyesülése. Az Egyház isteni hanggal és tekintéllyel szól, melynek kötelező érvénye van. Isten nevében és halálos bűn terhe alatt kötelezhet a Szentháromságban való hitre és a hét szentség megvallására. A lelkiismeretben arra kötelezhet, amit különben csak egy auktoritás tehet meg. Ezt a világi hatalmak minden időben ösztönösen éreztek. Az Egyháznál nem csak egyszerűen egy emberi csoportosulással van dolguk, hanem Isten, a legfelsőbb szuverenitás tekintélyével. Ezért tesznek a legnagyvonalúbb és legmeggyőződésesebb liberálisok, akik mindent eltűrnek és el akarnak fogadtatni, Isten Egyházánál egy nagy kivételt, akkor is, ha ez tökéletes ellentétben áll az elveikkel. És ez az oka annak, amiért mindezeknek összetűzéshez kell vezetni.
9. Ezzel eljutottunk azokhoz a jelekhez, melyeket a próféta az utolsó idők üldözései számára megjövendölt. Három ilyen van. Az első az örök áldozat megszűnése, a második a szentély elfoglalása az iszonyat undoksága által, a harmadik az „ég seregeinek” és a „csillagoknak” a lezuhanása. Mit kell érteni a mindennapi áldozat megszűnése alatt? Az ó szövetség templomának áldozata, amit ott minden reggel és este bemutattak, Jeruzsálem elpusztításával örökre megszűnt. Csakhogy Malakiás próféta egy másik áldozatról beszél: „De napkeltétől napnyugtáig nagy az én nevem a népek között. Jóillatú áldozatot mutatnak be mindenütt, tiszta ételáldozatot a nevemnek.” (Mal 1,11) Ezt az egyházatyák a szentmiseáldozatra értették. Ezért az ő szinte egyhangú véleményük szerint az Antikrisztus idején a szentmiseáldozat megszűnik.
Szent Hippolytus írja: „A templomok nagy panasszal fognak jajgatni, mert nem mutatnak be több áldozatot, se égőáldozatot, se Istennek tetsző szolgálatot. A szent templomépületek nyomorúságos kunyhókká válnak és Krisztus drágalátos Teste és Vére azokban a napokban nem lesz jelen. A liturgiát megszüntetik, a zsoltáréneklés elhallgat, a Szentírás olvasását nem lehet már hallani. Sötétség telepszik az emberekre és panasz panasz hátán és fájdalom fájdalom után.”
Az Egyház szétszóródik, a pusztába űzik, és egy ideig, mint a kezdetekkor, láthatatlanná válik, elrejtőzve a katakombákban, a barlangokban, a hegyekben, rejtett helyeken. Mintha eltűnt volna a föld színéről. Így szólnak az egyházatyák kijelentései.
És talán nincsen erre elég történelmi példánk, például Keleten, Konstantinápolyban, Kis-Ázsiában vagy Észak-Afrikában, ahol egykor virágzó keresztény telepek időközben mohamedánok és a keresztény templomok mecsetek lettek? És hogy néz ez ki Nyugaton, itt nem űzte-e ki oly sok templomból és vidékről a protestantizmus a szentmiseáldozatot? Nem pont a szentmiseáldozat elnyomása a protestáns „reform” jellegzetessége? Ezért látja úgy Manning, hogy Dániel próféta jövendölése már az ő idejében beteljesült. Akkor vajon mit mondana ma?
Már Manning maga leírja, ahogy a titkos szekták kezüket Róma felé kinyújtják, ahogy az Egyházba behatolnak, hogy ott, a kereszténység szívében az áldozatot felszámolják. És az az iszonyat undoksága, ha a templomban kialszik az áldozat. Úgy fognak állni, mint ahogy a protestáns istenházak, üresen, kopáran, oltár nélkül, tabernákulum nélkül, az Üdvözítő jelenléte nélkül. És nem így van ez ma már a legtöbb „katolikus” istenházában is?
Eljutottunk a harmadik jelhez, az „égi seregek” levetéséig, ami Manning szerint nem más, mint az egyházi auktoritás megdöntése, nevezetesen Krisztus földi Helytartójának, a pápának a letaszítása. Róma a megtestesülés örököse. De a világ eldöntötte, hogy a megtestesülést kiirtja a földről. Ez rejlik már a Manning bíboros idejében fellépő keresztényellenes mozgalmak mögött, amikor a pápától elrabolták az egyházi államot. „Krisztus Helytartójának letaszítása a trónról az egész Egyház hierarchiájának a letaszítása a trónról és Jézus Krisztus jelenlétének és uralmának a nyilvános visszautasítása”, írja Manning. Mit mondott volna, ha látta volna, ahogy ez a terv egyenesen ördögi módon lett megvalósítva?
A bíboros már a saját idejében úgy látja, hogy az ellenség munkálkodik. Az államok egyre jobban lerázzák magukról a kereszténységet, és azon igyekeznek, hogy egy pusztán evilági társadalmat építsenek fel. Egykor Isten Egyháza által a keresztény hitre és Isten parancsaival szembeni engedelmességre vezetve, most fellázadtak és megszentségtelenítették magukat, hogy egy evilági vagy jobban mondva pogány státuszba essenek vissza. Már Dániel próféta megjósolta az elpártolást a világ végén az Istenben való hittől. Ez részben félelemből, részben megtévesztésből, részben gyávaságból történik. Nem mernek a népszerűtlen igazságért kiállni a népszerű hazugság láttán. Hagyják magukat a közvéleménytől sodorni (ma azt mondanánk a „politikailag korrekt” véleménytől). Csodálják a fejlődést és a technikát, szeretik a jólétet, és ezért az emberek feladják a hitüket és materialisták lesznek, akiket már csak a földi jólét érdekel.
10. Végül és utoljára így jön el az üldözés, amit Manning így ír le nekünk. Az Üdvözítő megmondta, hogy fivér a fivért halálra adja. Tehát olyan üldözés következik, melyben senki nem kíméli a szomszédját, melyben a világ hatalmasai olyan dühvel fognak az Egyház ellen őrjöngeni, amilyet a világ még soha nem látott. Az Egyház senkitől nem fog többé védelmet vagy segítséget kapni. Gyengén és nyomorúságosan fog vérezve a hatalmasok lábainál heverni. Ennek egyik példaképe IX. Pius pápa, akit mindenkitől elhagyatva, egyházi államától megfosztva, menekülésre kényszerítettek. De ekkor majd maga az Üdvözítő kel fel és Ő fog ellenségei ellen harcolni. A „nagy város” elesik és lerombolják. Manning sok egyházatyával együtt ebben a városban Rómát látja.
A keresztény írók, mondja, arról számolnak be nekünk, hogy az utolsó napokban Róma elpártol az Egyháztól és Krisztus Helytartójától, és hogy ezért Rómára büntetés vár. Isten ítélete jön el arra a helyre, melyből egykor Ő a népeket kormányozta. Rómának az lesz a sorsa, mint egykor Jeruzsálemnek, az Isten által kiválasztott szent városnak, melyet teljesen leromboltak és felégettek. Ez lesz a hitehagyása büntetése. Manning bíboros eme kijelentését Malvenda, Lessius, Bellarmin, Viegas és Cornelius a Lapide teológusok idézeteivel támasztja alá. Róma, ami pogány volt a császárok alatt, keresztény az apostolok alatt, hívő a pápák alatt, aposztata a forradalom alatt, az Antikrisztus alatt megint pogány lesz. Csak Jeruzsálem, ami olyan magasra lett felemelve, zuhanhatott ilyen nagyon mélyre – és most Róma.
11. Ezzel fejezi be Manning prófétai kitekintését, majd még egyszer visszatér fejtegetéseinek elejéhez. Azzal kezdte, hogy megadta nekünk a keresztényellenes mozgalom három jellegzetességét: először Isten Egyházától való elszakadás, másodszor az isteni és tévedhetetlen hang tagadása, harmadszor a megtestesülés tagadása. Ezért ez a közvetlen és halálos ellensége az egy, szent és katolikus Egyháznak, annak az egységnek, melytől minden szkizma elszakít, a Szentlélek isteni hangjának, a megtestesülés szentélyének és az örök áldozatnak eme egyetlen szervétől.
12. Tehát döntés előtt állunk: Krisztusért vagy Krisztus ellen. Választanunk kell az Egyház tévedhetetlen hangja, ami minket az ő egységébe hív, vagy a szakadás és a zárzavar szelleme között. Most van a döntés, a rostálás ideje. Urunk Jézus Krisztus áll szórólapáttal és elválasztja a konkolyt a tiszta búzától. A nagy ellenfelek, Krisztus és az Antikrisztus, a végső nagy döntő csatára gyűjtik csapataikat. Mi már most elszenvedjük azokat a nagy próbatételeket, melyeket arra az időre jósoltak meg. De Urunk és Üdvözítőnk győzelme biztos, és az is biztos, hogy mindenki ítéletre jut, aki az Ő hite, az Ő Egyháza, az Ő földi Helytartója ellen harcolt, együtt az Antikrisztussal, akinek ezáltal a szolgája lett.
Vége
(forrás: www.antimodernist.org/am – 2014. november 27.)

katolikus-honlap.hu/1402/zaby6.htm

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az eretnekek hemzsegni fognak, a Nevemet pedig el fogják törölni2014. november 26. szerda, 23:10
Drága szeretett leányom, Én egy Misztérium Vagyok a világ számára, és csak azok fogják megismerni annak a Szeretetnek a nagyságát, amelyet a Szívemben őrzök az emberek számára, akik közel állnak Hozzám.  
Ha láthatnák az Arcomat, tudnák, hogy milyen mély a Szeretetem, az Aggodalmam, a Csalódottságom, a Haragom, az Együttérzésem és a Bánatom, amelyet mindenki iránt érzek. Mindezt az irántatok való Szeretetemnek köszönhetően érzem, és Istenségem meg Atyám Szövetségének titka miatt van az, hogy az ember ilyen sok információt kapott Isten Létezéséről. A teljes Igazságot eljövendő Királyságomról csak azok fogják megismerni, akik oda belépnek. Addig is biztosak lehettek afelől, hogy Nagy Dicsőségem mindnyájatokban meg fog nyilvánulni, amikor a halálnak többé már nem lesz semmilyen hatalma feletettek.
Nektek teljes szívvel bíznotok kell ezekben az Üzenetekben és tudnotok kell, hogy ezek minden Élet Forrását tartalmazzák. Jelenlétem erősebb lett köztetek, szeretett követőim, és minél erősebbé válik, annál több gyűlöletet fognak Rám és mindazokra ontani, akik válaszolnak a lelkek megmentése érdekében tett Hívásomra. A Sátán minden kategóriájában és hierarchiájában lévő démonok sok olyan jó ember lelkét megfertőzték, akik szeretnek Engem. Ezeket a szegény lelkeket megtévesztették, hogy így elutasítsák a Maradékom felkészítésére hozott Végső Tervemet. Ehelyett befolyásolták őket, hogy legyenek készséges tagjai a Sátán seregének. Sok esetben nem úgy fog tűnni, mintha a Sátán serege nyíltan kiállna Ellenem. Nem. A Sátán túl ravasz ahhoz, hogy felfedje jelenlétét, éppen ezért e Küldetés elleni hadviselésének minden taktikáját gondosan fel fogja építeni, de ti képesek lesztek felismerni az ő jellemvonásait. A büszkeséget, a gőgöt és az igazságszolgáltatásért kiáltó ravasz könyörgéseket, amelyek az eretnekség és az istenkáromlás szavait álcázzák, úgy fogják bemutatni az emberiségnek, mint az emberi jogok megadása érdekében történő figyelmes állásfoglalást és nyilvános kérést. Amint Egyházam elkezdi tépni a varratokat, leghűségesebb követőim véget fognak vetni ennek, ahogy változnak az idők – egy új korszakká és kezdetté, miközben a világ, a vallási nézeteltérés ellenére is egyre egységesebbé válik.
Az Egyháznak ezt az új korszakát úgy fogják tekinteni, mint egy világméretű evangelizációt, amelyhez hasonlót Egyházamban még sohasem láttak attól a naptól kezdve, hogy Apostolaim elkezdték küldetésüket. Mindezt először is a szekuláris világ fogja üdvözölni. Amint a szekuláris világ elfogadja ezt a tervet, Egyházam vezetőit kényszeríteni fogják arra, hogy megtapsolják ezt az új korszakot, amelyben az Egyház és a szekuláris világ eggyé válik. Az eretnekek hemzsegni fognak, a Nevemet pedig el fogják törölni
Az Enyéim sosem fogják feladni, és sok szempontból nagy kegyekben fognak részesülni. A félelem nem fogja őket megállítani a Sátán serege elleni harcukban. A hangjuk csengeni fog, miközben a Szentlélek olyan felhatalmazásban részesíti őket, hogy az sokakat ámulatba fog ejteni. Ők minden áron támogatni fogják az Igazságot, és a Mennyei Hierarchia, az angyalok és a szentek velük együtt fognak menetelni. Minden sértést a fejükhöz fognak vágni, minden akadályt eléjük fognak gördíteni, és minden átkot rájuk fognak köpni. De semmi sem fogja tudni megállítani őket, és Én, Jézus Krisztus, bátorsággal, elszántsággal és akaraterővel fogom eltölteni a szívüket, hogy ellenállhassanak mindazoknak, akik el fognak árulni Engem, és akik üldözni fogják őket azért, mert az Igazságot mondják.
Soha nem szabad félnetek attól, hogy Isten Igéjét újra és újra elismételjétek, mivel millióan lesznek olyanok, akik nem fogják felismerni azokat a hazugságokat, amelyekkel hamarosan Szent Tanomat fel fogják cserélni.
Én sok bátor férfit és nőt fogok támasztani a világ minden sarkában, hogy úgy hirdessék Isten Igaz Igéjét, ahogyan az a legszentebb Bibliában van leírva. Amint ők megerősítik az Igazságot, a hazugok azonnal támadni fogják őket, akik egy elferdített logikát fognak alkalmazni, csakhogy ellentmondjanak nekik. Ellenségeim nagy számban fognak felbukkanni, és olyan teológiai érvekkel felfegyverezve fognak előjönni, amelyek a Második Eljövetelemhez vezető időszakban aláássák Isten Igéjét. Ők sok félrevezetett felszentelt szolgámmal fognak szembekerülni, akiket Ellenfelem be fog csapni.
Ellenségeim hangja harsogni fog – trágárságokat ordítozván -, míg csak rekedté nem válik, s közben testük minden pórusából gyűlöletet árasztanak azokra, akik a Maradék Hadseregemet vezetik. Ők nem fogják feladni a Keresztények üldözését addig a Napig, amíg el nem jövök ítélni. És aztán minden elcsendesül – egyetlen hangot sem fognak hallatni, mivel csak akkor fogják felismerni a számukra szörnyű igazságot, és azt, ahogyan elárultak Engem.

Jézusotok