2012. január 31., kedd

Egy asszony vonaton utazott gyermekével és szolgájával. A vonatba berepült egy darázs, és a gyermek sírni kezdett érte. Végre az asszony ezt mondta szolgájának: “Miért sír a gyermek? Hadd kapja meg!” Néhány pillanat múlva szörnyű sikítás hagyta el a gyermek száját, és az anya felkiáltott: “Mi történt?” A szolga csak ezt mondta: “Megkapta, amit kért.” Isten az ő végtelen bölcsességéből olykor megengedi nekünk, hogy megkapjuk, amiért sírunk, hogy keserű fájdalmak és megaláztatás árán megtanuljuk, hogy Isten akarata mindig a legjobb.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária Felhívása egy ima és böjti napra; felkészülésül a Nagyfigyelmeztetésre

2012. január 30. hétfő, 13:00
Ezt az üzenetet Szűz Mária két jelenése alkalmával adta az Isteni Irgalmasságról elnevezett Máriának – az egyiket 2012. január 29-én, a másikat 2012. január 30-án (12:00), miközben a Szűzanya nagyon szomorúnak tűnt az egész jelenés során.

Gyermekem, bár Fiam most azért jön, hogy az egész világot irgalmasságának sugaraival borítsa be, mégis nehéz szívvel kell mondanom, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt sok ember fog meghalni.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a lelkükért.
Neked, gyermekem, meg kell kérned az Isteni Irgalmasság üzeneteinek minden követőjét, hogy a holnapi napot, a 2012. január 31-ei keddet, egy különleges Imanapnak tekintsék.
Ezen a napon a Legszentebb Rózsafüzért és az Irgalmasság Rózsafüzérét kell imádkoznotok.
Ahol csak lehetséges, próbáljon mindenki böjtölni is. Ily módon, még több lélek menekülhet meg szeretett Fiam, Jézus Krisztus Irgalma által, különösen azok, akiket a halál pillanatában halálos bűn terhel.
A bánat könnyeit sírom azokért a szegény emberekért, akiknek fogalmuk sincs, hogy bűneikkel mennyi fájdalmat és gyötrelmet okoznak Fiamnak.
Az ajándék örömét, melyet Fiam hoz el most a világnak, beárnyékolja a szomorúság azok miatt, akiket nem lehet majd megmenteni saját (rossz) döntésük miatt.
A hazugságokat, melyek a Nagyfigyelmeztetés után a sötét lelkektől származnak és terjednek szerte a világon, imátok által meg kell állítanotok.
Imádkozzatok, hogy senki se utasítsa vissza Fiam Isteni Irgalmasságát, sem a Nagyfigyelmeztetés alatt, sem pedig utána. Mert minden olyan lelket, amely e hazugság áldozata lesz, a Gonosz fog megkaparintani.
Terjesszétek a megtérést mindenhol, gyermekeim. Fogadjátok el, hogy Én Társmegváltó és Közvetítő vagyok, aki szorosan együtt dolgozom Fiammal, Jézus Krisztussal, hogy minden lelket megmentsünk az örök kárhozattól.
Az irántatok való szeretetem, gyermekeim, nagyon erős. Én minden lélekért könyörgöm a nap minden pillanatában, esedezve Atyám könyörületéért.
Nektek azonban gyermekeim, segítenetek kell, egyesülvén Velem, hogy az imádság és az áldozat segítségével, Isten minden gyermeke beléphessen az Új Paradicsom kapuin.

A ti mennyei Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja

2012. január 30., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

 Isteni Irgalmasságomnak úgy kell megvalósulnia, ahogy azt Szent Fausztina nővérnek nyilatkoztattam ki

2012. január 29. vasárnap, 21.18
Én, a te Jézusod, szeretném tájékoztatni a világot, hogy Isteni Irgalmasságomnak úgy kell megvalósulnia, ahogy azt Helena leányomnak, Szent Fausztina nővérnek nyilatkoztattam ki.
Ez a misztérium fel fog tárulni, ahogy mindenki tanúja lesz az emberiség megmentésére irányuló Irgalmasságom sugarainak végső megnyilvánulásának.
Akik kigúnyolnak téged, leányom, és azt mondják, hogy ez a misztérium már ki lett nyilatkoztatva a világnak, azoknak tudniuk kell a következőt.
Hány ember tud ma a világban Isteni Irgalmasságom ígéretéről? Nagyon kevés, beleértve téged is, leányom.
Követőim nem tudták, hogy Én vissza fogok majd jönni, hogy felkészítsem a világot erre a nagy eseményre?
Én mindig felkészítem Gyermekeimet az ilyen eseményekre. Örök Atyám egy céllal küld prófétákat a világba, hogy megfelelő figyelmeztetést adjon nektek, annak érdekében, hogy a lelkeket ne érjék váratlanul az események. Örüljetek ennek a prófécia-ajándéknak. Ne utasítsátok vissza.
Soha ne gondoljátok, hogy ti mindent tudtok az Én utaimról, mert – amíg ti talán szerettek Engem – ti nem mindig ismertek Engem, vagy értitek meg az Én utaimat.
Mert nektek mindannyiatoknak, akik kigúnyoljátok az Én prófétáimat, jusson eszetekbe, hogy nem őket gúnyoljátok, hanem Engem. Ők egyszerűen csak eszközök.
Gyermekeim, nektek sosem szabad azt feltételeznetek, hogy valóban ismertek Engem, mert ha valóban ismernétek, nem tagadnátok meg Engem. De ti még ma is – csakúgy mint Tanítványaim tették, amikor közöttük jártam – tagadjátok azt, hogy Én vagyok az, aki hivogatlak benneteket.
Bal kezeteket kinyújtjátok Felém, míg jobbotokkal arcul üttök Engem.
Nem halljátok, hogy Én beszélek hozzátok most? Ha nem, akkor üljetek le csendben és imádkozzatok Hozzám, így Én be tudom tölteni fáradt szíveteket az Én Szentlelkem tűzével.
Szeretlek benneteket, és ha majd beengedtek Engem szívetekbe – acélpáncélzatotokat levetkőzve, mely gátol Engem -, Én szabaddá foglak tenni benneteket.
Ha kinyitjátok szemeteket és meglátjátok, hogy Én, a ti isteni Megváltótok beszélek veletek, akkor  – szívetekben szeretettel és örömmel -  kövessetek Engem az úton az Új Paradicsomba.
Ne hagyjátok, hogy a gonosz kétségeket ültessen el elmétekben. Imádkozzatok, hogy elég erősek legyetek, alázatosak  elmétekben és lélekben, hogy Karjaimba fussatok.
Csak akkor fogtok valóban békére lelni lelketekben, ha úgy jöttök Hozzám mint egy gyermek. Ez az egyetlen módja annak, hogy beengedjetek Engem szívetekbe.
Szeretett Jézusotok

2012. január 29., vasárnap

Gondolkodtál-e már azon, hogy mi a különbség a munka és a játék között? Ugyanazokkal az izmokkal labdázol, mint amelyekkel vágod a füvet. Ugyanazzal a szellemi erővel játszol társasjátékot, mint amivel dolgozol az üzleti életben. Az egyedüli különbség a szellemi magatartás. Miért fáraszt ki jobban a munka, mint a játék? Ez megint a szellemi beállítottságtól függ. Ha tehát könnyebbé akarod tenni a munkát, akkor végezd úgy, mintha játszanál. Túl sokan munkává teszik a játékot, és amikor ezt cselekszik, akkor elveszik belőle az örömet. Talán nem könnyű, de ha megváltoztatod szellemi viszonyodat a munka iránt, akkor több örömet nyersz az életben. Mark Twain mondta: “A munka nem meghatározott dolog; az szellemi magatartás. Semmi sem munka vagy játék, hanem a gondolkodás teszi azzá.”

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: Teljes szívvel imádkozzatok Benedek pápáért

2012. január 28. szombat, 21:00
Gyermekem, a sátán hatalma napról napra egyre gyengébb, mivel a Szentlélek továbbra is kiterjeszti szárnyait Isten minden gyermeke fölött.
Az imádság és a különleges kegyelmek hatására a hit és az Isten iránti szeretet egyre növekszik mindenütt, melyet az Atya, a Legmagasságosabb Isten ajándékoz gyermekeimnek. A megtérések száma egyre növekszik. Sok gyermekem nincs ennek tudatában, de mindezt ti is látni fogjátok, ha kinyitjátok szemeteket.
Kérlek benneteket gyermekeim, hogy teljes szívetekből imádkozzatok Benedek pápáért. Ő, az aposztázia (hitehagyás) miatt, melyet a Vatikánon belül és kívül lát, oly sokat szenved, és a legtöbbször egyedül van bánatában.
A Szentszékben töltött napjai meg lettek hosszabbítva, és ennek köszönhetően sok pusztító tett is elhárult, melyet a gonosz okozott volna.
Az ima, gyermekem, olyan, mint egy mennydörgés a Mennyben. Imáitok meghallgatásra kerülnek, és a Mennyországban megválaszolják azokat, gyermekeim.
Ez így jó. Továbbra is imádkozzátok a neked adott Keresztes Imahadjárat imáit.
Itt van egy különleges ima, a Keresztes Imahadjárat 23. imája, Benedek pápa biztonságáért:

„Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és azokért a szenvedésekért melyeket azért szenvedett el, hogy a bűntől megmentse a világot, most arra kérlek, hogy védd meg a Katolikus Egyház földi szent Helytartóját, Benedek pápát, hogy ő is segíthessen gyermekeid és minden Felszentelt Szolgád megmentésében, a sátán ostorcsapásaitól és bukott angyalai uralmától, akik a Földön járva lelkeket lopnak.
Ó, Atyám, védelmezd meg földi Helytartódat (pápádat), hogy gyermekeidet az igaz ösvényen vezethesse a Földi Új Paradicsomod felé. Ámen.”

A ti Mennyei Földi Királynőtök
Az üdvösség Anyja

2012. január 28., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

 Felhívás a papsághoz: Készítsétek fel Nyájamat az Én régóta várt Második Eljövetelemre a földön
2012. január 27. péntek, 23.50
Én vagyok a te szeretett Jézusod, a Magasságos Isten Fia, aki a Szeplőtelen Szűz Máriától született.
Drága, szeretett leányom, sose felejtsd el, hogy ha Nekem dolgozol, téged üldözni fognak, mert az emberiség nem akarja meghallani az igazságot, amit Én nyilatkoztatok ki neked ezekben a végidőkben.
Szent Szavamat (Üzenetemet) oly sokáig semmisnek nyilvánították, de többé már nem fogják.
Hangomat meg fogják hallani az egész világon. Szeretetem teljes Dicsőségemben fog megnyilvánulni, és az emberiség végre képes lesz kiszabadítania magát a sátán gonosz rabláncaiból.
Ahogy az igazság majd átjárja Gyermekeim lelkét, és elhozza nekik az oly régóta várt szabadulást, ez sajnos szakadást fog okozni.
Szeretett felszentelt szolgáim, papjaim és a Szent Katolikus Egyházon belül minden vallású pap tudja, hogy Én mindannyiatokat szeretem.
Közületek oly sokan feladtátok életeteket Értem, szívetek nagylelkűségével. Rám kell bíznotok magatokat most.
Imádkoznotok kell a vezetésért, hogy erősek maradjatok a hitetekben, és a megkülönböztetésért, minden időben.
Egy pillanatra se vegyétek le soha a tekinteteteket Rólam. 
Szükségem van rátok, hogy felkészítsétek Nyájam annak érdekében, hogy örömmel fogadjon majd Engem a régóta várt földi Második Eljövetelem során.
Ki kell majd tartanotok, és nem szabad engednetek, hogy Irántam való szeretetetektől eltántorítsanak benneteket, függetlenül attól, hogy mekkora nyomás nehezedik rátok.
Ti vagytok az Én igaz tanítványaim, és arra kell kérnem benneteket, hogy vegyétek fel a harcot, és mentsétek meg Egyházam. Sosem fog elbukni ez az igaz egyház, melyet Szeretett Tanítványom, Péter, a Kősziklára épített.
Az ellenség talán azt hiszi, hogy meg tudja semmisíteni, de az egy ostoba feltételezés lenne.
Senki nem fogja vagy tudja megsemmisíteni Egyházam. Fel fog támadni hamvaiból, hogy hirdesse Dicsőségemet, amikor visszajövök, hogy megmentsem Királyságomat a földön.
Sosem szabad elhagynotok Engem, szeretett Megváltótokat, soha.
Mert Nélkülem nincs világosság, és világosság nélkül nincs jövő.
Leányom, a világnak adom az Imahadjárat (22) imáját a Katolikus Papság részére, hogy imádkozzák:
Ó, szeretett Jézusom,
Add, hogy erős legyek és add, hogy irántad való szeretetem lángoljon a napom minden pillanatában
Soha ne hagyd, hogy az irántad való szeretetem lángja pislákoljon vagy kialudjon
Soha ne engedd, hogy elgyengüljek a kísértés jelenlétében
Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy tisztelni tudjam elhivatottságomat, önfeláldozásomat és hűségemet
És, hogy fenn tudjam tartani a Hagyományos Katolikus Egyház tanításait
Felajánlom Neked hűségemet minden időben
Elkötelezettséget fogadok, hogy harcolok a te hadseregedben, hogy a Katolikus Egyház ismét feltámadjon dicsőségben, hogy örömmel fogadjon Téged, drága Jézus, amikor újra eljössz.
Ámen.

Szeretett Megváltótok
Jézus Krisztus
Az egész Emberiség Királya

2004. július 29-e óta Kolumbiából

A harsonák hangja Isteni Igazságszolgáltatásom idejét hirdetik!
2012. január 16. – 10:00h.
Sürgős üzenet Istentől, az egész emberiség Atyjától.
A harsonák hangja Isteni Igazságszolgáltatásom idejét hirdetik. Legyetek készen és felkészülve a lelki küzdelemre: maradjatok kegyelmi állapotban, fegyverzetetek legyen beolajozva és készenlétben, imádkozzatok minden időben, mert ellenségem bármikor elindíthatja a csatát. A világegyetem elkezdte változásait, olyan jelenségekkel, melyeket még egyetlen szem sem láthatott eddig az Égen és a Földön. Az időjárás felgyorsult, a nappalok és éjszakák rövidülnek.
Angyalaim elkezdték megfújni harsonáimat, bejelentve a Figyelmeztetésem közeledtét. A dicsőséges Kereszt hamarosan megjelenik az égen. Egyesüljetek az imában, és ne vesztegessetek több időt felesleges dolgokra és a világi dolgokra, nehogy ugyanaz történjen veletek, mint Noé és Lót idejében. Akik a hétköznapi élet gondjaiba temetkeztek és a Mennyei hívásoknak nem szenteltek figyelmet - mint ahogy ma sem teszik -, és a katasztrófa eljött, akkor már túl késő volt az akkori emberiség számára.
Vizsgáljátok meg lelkiismereteteket, földi lakosok! Szenteljetek figyelmet felhívásaimnak, mert Igazságszolgáltatásom ideje közel van, közelebb, mint hinnétek! Béküljetek meg a Szent Háromsággal, amilyen hamar csak lehet, mert a harsonák megszólalnak, és a megtérésre hívnak. Sürgősen hívom azokat, akik bűnbe merülve bolyonganak és Isten és Törvény nélkül sietnek át ezen a világon: Gyertek vissza hozzám, az Atyához vagy különben elvesztek! Ha melegszívűek vagytok, akkor határozzátok el egyszer s mindenkorra magatokat, és hozzátok rendbe az életeteket. Lázadó ifjúság, ébredjetek fel lelkik szendergésetekből és hagyjátok abba az Isteni törvényeim megszegését, akadályozzátok meg, hogy a szakadékba essetek!
Földi lakosok, nem a halálotokat akarom! Az Isteni Igazságszolgáltatás kopogtat az ajtótokon. Ha most nem tértek vissza hozzám, abban a veszélyben forogtok, hogy elvesztek. A teremtésem megkezdte fájdalmas vajúdását, jajveszékelése hallható lesz a Föld mind a négy sarkában. Készüljetek a lelkiismeretetek felébresztésére, mert úgy jövök majd, mint az éjszakai tolvaj. Legyetek készen égő lámpásaitokkal, mert eljövök, hogy majd a lelketek ajtaján kopogtassak. Megáldalak benneteket népem, örökségem a Szentháromság áldásával.
+ Áldás a Teremtő Atyától,
+ Áldás a Megváltó Fiától,
+ Áldás a Szentlélektől.
Atyátok Jahve, A nemzetek Ura
Ima, melyet a mi Urunk Jézus Krisztus diktált ezen üzenet után, hogy megvédje elménket, erőnket, érzékeinket, gondolatainkat, tudatunkat, tudatalattinkat és emlékezetünket a gonosz tüzes nyilaitól.
Lelki fegyverzet
Imádkozzátok minden reggel és este.
Úr Jézus, én... (teljes nevünk), felajánlom elmémet annak minden erejével együtt, érzékeimet, gondolataimat, emlékezetemet, tudatomat és tudatalattimat Dicsőséges Szent Vérednek, melyet üdvösségemért ontottál ki. Megváltó Véreddel megpecsételem és megvédem magam minden hamis gondolattól, minden negatív sugalmazástól, minden hamis képzelettől, félelemtől és minden megtévesztéstől. Úr Jézus, gyógyítson és tisztítson meg engem a Te megváltó Véred, méregtelenítsen és szabadítson meg engem és add meg nekem a kegyelmet, hogy épségemet ellenőrizni tudjam, legyen az testi, lelki, biológiai és szellemi.  
Erőteljes Vér, az Üdvösség Vére, győzd le az ellenséget testemben, elmémben és lelkemben (ezt az imát háromszor is el kell mondani, amikor érzitek ellenség erős támadásait)
Az Én békémet hagyom rátok. Mesteretek, a Názáreti Jézus


Kicsinyeim, borítsátok be magatokat Fiam Vérének zászlajával, mondjátok Fiam Szent Vére Rózsafüzérének imáját és tartsátok meg a Getszemáni órát, s így a gonosz erők vereséget szenvednek
A Megszentelő Szűz Mária hívása a küzdő hadsereghez.  Alto de Guarne Antióchia
2012. Január 22. 2:30
Kicsiny gyermekek, az Úr békéje legyen veletek és Szent Védelmem szabadítson meg benneteket minden gonosztól.
A figyelmeztetés órája közel van, de ne féljetek kicsinyeim, imádkozzatok és bízzatok, mert minden az Atya Akarata szerint lesz. Örvendezzetek, mert az új Égen és az új Földön a ti boldogságotok vár rátok. Megtisztulásotokat ajánljatok fel ajándékként az Úrnak, a bűnösök üdvösségéért. Ti vagytok Isten népe, kövessetek engem és fogjátok meg a kezemet, és Én biztonságban vezetlek el benneteket az Örök Jeruzsálem kapuihoz! Mondom nektek, megtisztulásotok könnyebb lesz, ha átadjátok magatokat a mi két Szívünknek (Fiamnak és nekem). Ne féljetek gyermekeim, én, az örök pásztorlány mindnyájatokkal - Fiam nyájával - törődni fogok.
Ne féljetek az elkövetkezendő napok miatt! Ne feledjétek, hogy imáitok és az Isten iránti hűségetek meg fog védeni benneteket a megpróbáltatás alatt és útleveletek lesz az új Teremtésbe. Találjatok menedékre az én Szeplőtelen Szent Szívemben és az Én fényem sugarai vezetnek majd benneteket és védelmeznek a sivatagon való átkelés alatt. Boldogok vagytok, mert ti lesztek az új teremtés lakói. Hányan szerettek volna itt lenni ezekben az időkben, hogy láthassak Isten Arcát! Még sohasem gondoltatok erre? Örüljetek és ujjongjatok az Úrban, és ahelyett, hogy szomorúak lennétek, örvendezzetek lelketekben Fiam második eljövetelének!
Hamarosan eljön Isten Királysága, hogy uralkodjék szívetekben. Senki sem tudja a boldogságot, békét és a Lélek örömét elvenni tőletek. Ha csak tudnátok milyen szép a Mennyei Jeruzsálem! Ez a legnagyobb ajándék, melyet Atyám, a megtisztulásotok utáni időre tartogat. A legnagyobb öröm a Földön semmi ahhoz képest, ami majd az új Teremtésben vár rátok. Szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten számotokra, hűséges népének tartogat.
Kicsinyeim, kérlek benneteket, hogy imádkozzatok az elhunyt rokonaitokért és elődeitekért! Atyám meg akarja adni az örök élet boldogságát minden szegény léleknek, akik a purgatóriumban a ti felajánlásaitokra várnak, imáitok, munkátok, böjtölésetek, vezeklésetek és Szent misék felajánlása által csakúgy, mint a megtisztulásotokkal. Ha ti ezt minél hamarabb szeretettel felajánljátok Atyámnak, ők viszonozzák majd nektek és közbenjáróitok lesznek ezen a világon, és amikor az örökkévalóságba érkeztek. Kicsiny gyermekeim, imádkozzatok a purgatóriumban lévő papok és szerzetesek lelkéért s főként azokért, akiknek a legnagyobb szükségük van Isten kegyelmére. A Szentmiséken való odaadó részvétel és azok felajánlása a szegény lelkekért, sokakat kiszabadít a purgatórium tüzéből. Az Irgalmasság Rózsafüzérének felajánlása Örök Atyámnak, melyet a lelkek nyugodalmára ajánlotok fel, számos lelket kiszabadít. Szent Rózsafüzérem is, különösen a fájdalmas Rózsafüzér, ha a lelkek nyugodalmára ajánljátok, megmenekíti a lelkeket a Purgatórium tüzéből.  A Karmeli Szűz kilencedének felajánlása is erőteljes a lelkek megmentésére és kiszabadítására. Kicsiny gyermekeim, segítsetek nekem a lelkek megmentésében, de ne csak azokéban, akik a purgatóriumban vannak, hanem azon lelkek megmentésében is, akik Isten és az Ő törvénye nélkül kóborolnak e világban.
Ne feledkezzetek meg Fiam Drága Vérének ájtatosságáról, mely sok gonoszságtól szabadít meg benneteket. Ez egy ajándék az Atyától ezekre az időkre, amelyet nem hagyhattok figyelmen kívül, Fiam Vére újra szabaddá tesz benneteket.
Borítsátok be magatokat Fiam Vérének zászlajával, végezzétek a Fiam Szent Vére Rózsafüzérének imáját és tartsátok meg a Getszemáni órát, s így a gonosz erők vereséget szenvednek. 
Siessetek kicsinyeim, mert a felszabadulásotok órája közeledik. Isten Dicsőségének palástja borítson be benneteket.
Édesanyátok, a Megszentelő Szűz Maria
Szívem kicsiny gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet
Legyetek óvatosak és éberek, mert az ellenség elkezdte az elmék támadásait
Jézus, a jó pásztor, sürgős üzenete a nyájához
2012. január 27. 13:05
Drága gyermekeim, nyájam bárányai, béke veletek.
Legyetek óvatosak és éberek, mert az ellenség elkezdte az elmék támadásait: szellemi lényeket  állított fel, hogy megtámadják gyermekeim elméit, hogy így sokan elveszítsék fejüket. Ezért bárhol is vagytok, gondolatban imádkozzatok, úgy, hogy képesek legyetek visszaverni ezeket a támadásokat, amelyeket ellenségem az elmék megpróbáltatására gyakorol. Amikor úgy érzitek, hogy szellemi támadás alatt vagytok, mondjátok a következőket: „fogságba ejtünk minden értelmet, Krisztus iránt való engedelmességre.” (Kor 2; 10, 5)
Hívjátok segítségül Szent Véremet testetekre, elmétekre és lelketekre, hogy megvédjen benneteket a támadásoktól. Ne essetek kétségbe, mert ez is része a megtisztulásotoknak! Imádkozzatok és feddjétek meg magatokat és hívjátok segítségül Szent Vérem és Szent Sebeim erejét! Adjatok át mindent bal kezem sebeinek és Én megígérem ellenségem bukását. Hívjátok Édesanyámat és mondjátok: „Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, imádkozz érettünk, akik hozzád menekülünk!” Továbbá: „Bűn nélkül fogantatott Szent Édesanyánk, legszentebb Szűz Mária!” S a gonosz lelkek el fognak menekülni tőletek.
Tanuljatok meg lelki erővel harcolni, ami által igaz lelki katonákká váltok, és akkor megmaradtok békémben. Nyájam juhai, fontos, hogy megmaradjatok Kegyelmemben, hogy erősödvén az én Testemmel és Véremmel, kiálljátok a lelki küzdelmeket. Testem és Vérem a ti védőpajzsotok, mely a hitetekkel együtt biztosítja számotokra a mindennapi győzelmet. Drága hűséges gyermekeim, terjesszétek ki ezt a páncélt - amit nektek adományoztam - a sérülékenyebb gyermekeimre is, hogy ez által ők is megkaphassák Békémet. Kérjétek, hogy Atyám megadja mindazok üdvösségét, akik még nem határozták el önmagukat, illetve akik az állítják, hogy Isten ott lakozik a szívükben, de valójában nem követik Parancsolatait. Könyörögjetek azokért is, akik csak a szájukkal és fülükkel keresik az Urat, szívükben mégis oly messze vannak Tőle. Sokat imádkozzatok érettük, mert bizony mondom nektek, amíg nem tartanak bűnbánatot és nem keresik az Urat tiszta szívből, nem nyernek irgalmasságot.
Sokan nem fogják kibírni, amint felébresztem lelkiismeretüket, és lelkük el fog veszni, mert nem szenteltek figyelmet azon felhívásomnak, hogy térjenek meg. A túlnyomó többség elvész a bűnben és az evilági gondokban, míg sokan mások lelki langyosságban vándorolnak, mert nem határozták el magukat. Azért jövök, hogy felszólítsam az emberiséget, hogy tartsanak bűnbánatot és végezzenek életgyónást, amely a mulasztások bűneit is magába foglalja, hogy amikor a „legfelsőbb bíróság” elé kerülnek, felmentést kapjanak, és hogy ne menjenek át figyelmeztetésem megpróbáltatásain. Ne feledjétek, hogy lelketek úgy lesz megítélve, amilyen állapotban éppen van, és ha halálos bűnben vagytok, a Pokolba kerültök, mert ha abban a pillanatban meghalnátok, ez lenne a ti megérdemelt béretek.
Gondoljátok meg tehát és üdvözöljetek Engem a lehető leghamarabb, mert senkinek sincs biztonságban az élete. Figyelmeztetésem felébreszt majd sok sötétségben járó bűnöst, langyos lelkületű embert és a határozatlanokat. Bizony mondom nektek, ez az utolsó esélyetek, hogy megmeneküljetek, és hogy visszatérjetek nyájamba. Amennyiben figyelmeztetésem után továbbra is vétkeztek vagy lelkileg langyosak maradtok, elválasztalak titeket nyájamtól és átadlak az ellenségemnek, hogy rendelkezzen felettetek.
Ismét mondom nektek, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Az utolsókból lesznek az elsők és az elsőkből lesznek az utolsók. Senki se érezze magát biztonságban, mert aki felmagasztalja önmagát, megaláztatik, és akit megálaznak, felmagasztaltatik. Legyetek egyszerűek es alázatosak, hogy megigazuljatok. Az én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek.
Én vagyok a ti Mesterek és Pásztorotok, a Názáreti Jézus.

2012. január 27., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Az utolsó fatimai titok kinyilatkoztatja a sátán gonosz szektájának a Vatikánba történő behatolásának igazságát

2012. január 26. csütörtök, 21.40
Drága, szeretett leányom, itt az idő, hogy Isteni Királyságom misztériumának teljes igazsága feltáruljon a világ előtt.
Az igazság egy ideje rejtve van. A csodákon, a jelenéseken és a kiválasztott lelkekkel való kommunikáción keresztül a világban megnyilvánuló isteni beavatkozásom elismerése, éveken keresztül félre volt söpörve Egyházam által.
Miért érezte Egyházam szükségét annak, hogy visszatartsa az igazságot, amelyet csak ők ismertek, amikor ennek az igazságnak kellett volna megerősítenie Gyermekeim hitét mindenütt.
Minden igaz látnokomat és Áldott Édesanyám minden igaz látnokát már az elején semmibe vette, és megvetéssel kezelte Egyházam.
Leányom, még az utolsó fatimai titkot sem kapta meg a világ, mert ez kinyilatkoztatta a sátán gonosz szektájának a Vatikánba történő behatolásának igazságát.
A titok utolsó részét nem fedték fel azért, hogy védeni tudják a gonosz szektát, akik nagy számban behatoltak a Vatikánba Édesanyám a fatimai szent kegyhelyen történő megjelenése óta.
Lucia leányomat elhallgattaták azok az erők, akik a Vatikán egy részét irányították, amely fölött szegény szeretett Pápáimnak csak kevés hatalma volt.  
Nézzétek ahogyan nemcsak kiforgatták és elferdítették Tanításaim igazságát, de új eljárásokat is bevezettek a katolikus istentiszteletben, amely nemcsak Engem, de Örök Atyámat is sérti.
A Katolikus Egyház az egyetlen igaz egyház, és mint ilyen, az elsődleges célpontja a sátánnak és gonosz szektájának.
Az igazság Tőlem származik.
Az igazságtól kényelmetlenül érzik magukat az emberek, mert ez személyes áldozatot vonhat maga után.
Az igazság felháborodást kelt bizonyos esetekben, és sok esetben eretnekségnek számít.
De csak az igazság tud megszabadítani benneteket a hazugságoktól. Azoktól a hazugságoktól, melyek a sátántól erednek, és amelyek súlyos teherként nyomják lelketeket.
Elérkezett az idő arra, hogy az igazság felszínre kerüljön egy hazugságokkal teli világban.
Leányom, oly sok hazugságot mutattak be Gyermekeimnek a hamis vallások, a hamis istenek, a hamis egyházi vezetők, a hamis politikai vezetők és szervezetek, csakúgy, mint a hamis média.
Az igazság nagy része rejtve maradt. De, ha feltárulna az igazság atekintetben, hogy mi történik jelenleg a világban, nagyon kevés ember fogadná azt el.
Ugyanez vonatkozik Atyám Tízparancsolatára is. Ezeket a szabályokat az Én Örök Atyám fektette le, és adta az Ő prófétájának, Mózesnek.
Az igazság sohasem változik, függetlenül attól, hogy mennyire próbálja megváltoztatni ezt az emberiség.
Atyám Parancsolatai már nem elfogadottak, még a keresztény egyházak körében sem.
A ’Ne ölj!’ azt jelenti, hogy nem ölhetsz meg más emberi lényt. Ez nem az önvédelemre vonatkozik, hanem minden más körülményre.
Senki sem igazolhatja a gyilkosságot – az abortuszt, a kivégzést vagy az eutanáziát. Senki.
Ez halálos bűn, és a büntetése: örök élet a pokolban.
Gyermekeim ezt tényleg elfogadják, leányom?  Ők még meg is szavazzák azokat a törvényeket, amelyek nemcsak hogy elfogadhatóvá, de megbocsáthatóvá is teszik ezt Isten szemében. Pedig ez nem az.
Az Én Atyám Tízparancsolatának minden egyes részét megszegik, minden nap.
Egyházam mégsem prédikál sosem a bűn súlyosságáról. Ők sosem mondják el az embereknek, hogy a pokolba fognak kerülni, ha halálos bűnt követnek el, és nem mutatnak megbánást.
Szívem mélyen megsebzett.
Egyházaim, szerte a világon, nem az igazságot prédikálják.
Sok Felszentelt Szolgám már nem hisz a pokol vagy a tisztítótűz létezésében.
Ők nem fogadják el Atyám Parancsolatait. Feloldozást adnak minden bűn alól.
Atyám irgalmáról beszélnek, de nem magyarázzák el, hogy milyen következményekkel jár halálos bűn állapotában meghalni. Nagyon megbántanak Engem azzal, hogy nem teljesítik kötelességüket, melyre felesküdtek.
Sok esetben ők a felelősek oly sok lélek elvesztéséért.
Ébredjetek rá az igazságra ti mind, kik azt valljátok, hogy hisztek Istenben, a Mindenható Atyában, a mindenség Teremtőjében, és tudjátok azt, hogy csak egy igazság létezik.
Nem létezhet több mint egy igazság.
Az igazságon kívül minden más hazugság, és nem az Én Mennyei Atyámtól, a Mindenható Istentől, a mindenség Teremtőjétől származik.

Szeretett Megváltótok
Jézus Krisztus

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Az engesztelő élet ajándék

Kedveseim, Urunk megjelenésének ünnepén, részesültetek a Szentháromság fényességes ragyogásában. Ez a fény utat mutat göröngyös útvesztőitekben, és elvezet az üdvösségre, ahol Jézus fog személyesen várni benneteket. Akkor fogjátok majd felismerni, milyen nagy érték volt számotokra az engesztelő áldozatul felajánlott életetek. Nem ti választottátok ezt az életet, hanem a Szentháromság meghívása alapján jutottatok el ide. Örüljetek hát, és legyen hálával csordult a szívetek, mert egészen betöltött titeket a mennyei kegyelem fényessége! Így hát ti is világítsatok, és lángoló tűz égjen szívetekben, amikor ösvényeiteken haladtok! A Szűzanya a kísérőtök, ne feledjétek, ezért tudtok lendülettel haladni. Fogjátok szorosan kezét és engedjétek, hogy vezessen titeket!
2012.01.08.     Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/az-engesztel-elet-ajandek


  Győzzétek le a rosszat jóval!

Kedveseim, győzzétek le a rosszat jóval! Ne hagyjátok, hogy a gonosz győzzön le titeket a rosszal, legyen az gondolat, szó vagy tett. Minden rosszra jóval reagáljatok, és akkor elfut előletek a sátán! Édesanyánk mindig mellettetek áll, a legnagyobb küzdelem közepette is, ezért bizalommal kérjétek: „Jöjj édesanyánk, taníts minket a jóra, hogy jót tudjunk tenni, amikor a rossz közelít hozzánk! Szentfiad példája adjon erőt és bátorítást a küzdelem idején, hogy mi is azt tegyük, amit tőle tanultunk a kereszthordozásban! Urunk, Jézus, őrizz minket a bűn csapdájától, hogy akkor is ellen tudjunk állni a gonosz lélek kísértéseinek, amikor már úgy érezzük, hogy minden erőnk elfogyott a küzdelemben! Add nekünk a kitartás kegyelmét, hogy bátran haladjunk a te nyomdokaidat követve! Amen” 
2012.01.10.          Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/gyzzetek-le-a-rosszat-joval

A felajánlott áldozatok értéke.


Kedveseim, soha ne lankadjatok, amikor engesztelő áldozatot ajánlotok fel a Szentháromságnak! Tűrjétek a reátok nehezedő küzdelmeket és ne engedjétek, hogy panaszáradat zúduljon ajkatokról. Gondoljatok arra, hogy a szent béketűrésben elfogadott, és felajánlott nehézségek bármelyike gazdag kincseket rejt a lelkek megmentésére! Ti sem tartanátok itt, ha nem lett volna valaki, aki értetek áldozta életét: a ti megváltótok, Jézus Krisztus. Ezért nektek is hálás szívvel kell felajánlanotok egy kis megpróbáltatást testvéreitek felemelkedéséért. Mutassatok jó példát minden embernek, akik között megfordultok, hogy lássák jótetteiteket és elgondolkodjanak cselekedeteiteken!
2012.01.16.             Anna Terézia


Ajánljátok fel országotokat engesztelő áldozatul

Kedveseim, engeszteljetek, engeszteljetek, különösen ezen a nagy napon, amikor Árpád-házi Szent Margit ünnepnapja van! Ajánljátok fel országotokat engesztelő áldozatul, hogy minden magyar lélek megmeneküljön a kárhozattól! Buzgón és kitartóan imádkozzatok a Szentháromsághoz, hogy fogadjon el benneteket, engesztelő lelkeket áldozati ajándékul minden lélek javára! Egyesítsétek engeszteléseiteket minden engesztelő lélekkel, és így egységben ajánljátok fel magatokat Istennek! Édesanyánk nagy kegyelmeket közvetít ma mindnyájatok számára, amely a végső kitartáshoz lesz szükséges. Tartsatok ki minden nehézségetek ellenére, akkor meglátjátok áldozataitok gyümölcseit!
2012.01.18.       Anna Terézia

 http://engesztelok.hu/lelkielet/ajanljatok-fel-orszagotokat-engesztel-aldozatul


Jézus oldalsebében

Kedveseim, gyógyítsátok sebeiteket a Szentháromság jelenlétében. Kérjétek Jézust a Szűzanya által, hogy minden nap helyezzen be titeket szent oldalsebébe, mert ott biztos menedékhelyet találtok. Sebeitek kínjai feloldódnak Jézus mérhetetlen fájdalmában. Vérző, szent szívsebének ajtaja nyitva áll előttetek, csak bátran térjetek be oda. Hozzatok magatokkal mindenkit, aki csak vágyik lelke megtisztulására! De olyanokat se felejtsetek ki, akik elfordultak Jézus irgalmas szeretetétől, mert már a gonosz lélek fogva tartja őket. Különösen nekik van nagy szükségük a támogatásra. Imádkozzatok, hogy minden bűnben megátalkodott lélek megtérjen és éljen. Vonjátok be a hitetlen, kihűlt lelkeket a Szentháromság forró melegségébe azáltal, hogy őket is felajánljátok engesztelő áldozatul. 

2012.01.23.             Anna Terézia

http://engesztelok.bocsajozsef.hu/lelkielet/jezus-oldalsebeben


Ragadjatok meg minden jó lehetőséget! 


Kedveseim, ne futamodjatok meg a lehetőségek elől, hogy megtegyétek mindazt a jót, amit a Szentháromság mutat nektek. Örvendező lélekkel ragadjatok meg minden alkalmat, mely elétek tárul. Bizony, múló pillanatok ezek, de ha elmulasztjátok a jó lehetőségeket, már vissza nem térő alkalmak lesznek életetekben. Imádkozzatok minden reggel arra a szándékra, hogy egyetlen pillanatot se hagyjatok ki a nap folyamán a jótettek megtételére! Nagy égi kincseket gyűjtötök ezek által. A jó cselekedetek felhevítik szíveteket, és arra ösztönöznek, hogy még többet tegyetek meg a lelkekért, amíg csak lehet. Buzgólkodjatok, és ne lankadjatok! Tartsatok ki a jóban, hogy megtartson benneteket a kegyelem!
2012.01.24.           Anna Terézia


Nem várt helyzetek elfogadása
Kedveseim, örüljetek, mert fáradozásaitokat megjutalmazza a Szentháromság! Az égiek, megköszönik rendíthetetlen szorgalmatokat és kitartásotokat, amit a lelkek mentése érdekében végeztek. A Szentháromság folyamatosan árasztja rátok kegyelmeit, csak higgyétek, hogy egy felajánlás sem vész kárba. Tegyetek félre minden hitetlenséget és buzdítsátok egymást mindig a jóra! Napi teendőiteken túl, mindig legyetek nyitottak bármiféle nem várt helyzet elfogadására. A Szentlélek mindig változatosan hozza elő tárházából kincseit, ezért ti is, minden pillanatnyi helyzetet leleményesen ragadjatok meg, ne mulasszátok el a kínálkozó lehetőséget!
2012.01.26.               Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/nem-vart-helyzetek-elfogadasa

Az imádság erejét még soha egyetlen gyülekezet sem próbálta ki teljes mértékében. Ha az isteni kegyelem és erő hatalmas csodáit akarjuk látni a gyengeség, kudarc és kiábrándulás helyett, az egész gyülekezet fogadja el Isten felhívását: “Hívjatok segítségül, és válaszolok nektek, és nagy és hatalmas dolgokat mutatok, amiket nem ismertek.”
J. Hudson Taylor

2012. január 26., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: Iránt is érintő nukleáris háború van szerveződőben

2012. január 25. szerda, 13.50
Gyermekem, sok minden történik éppen most a világban, mivel a sátán serege továbbra is pusztítást végez mindenütt.
Ők megpróbálják átvenni az irányítást minden pénzügyi intézmény felett, hogy egy szörnyű rémtettet hajtsanak végre gyermekeimen.
Emellett ők – a testi vágy és a hatalom által vezérelt gonosz csoport – megpróbálnak előidézni egy nukleáris háborút Iránban.
Neked, gyermekem, imádkoznod kell, hogy Isten, az Atya majd – az Ő nagy irgalmában – nyissa meg szíveiket, hogy ezek a dolgok ne történjenek meg.
Sose veszítsétek el a hitet gyermekek, mert imáitok működnek.
A nagy gonoszságok, mint az abortusz, az eutanázia, a prostitúció és a szexuális perverziók kezdenek enyhülni a világban most.
Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok a legszentebb rózsafüzéremet gyermekek – ha lehetséges csoportokban – mindenütt.
A sátán gyorsan el fogja veszíteni a hatalmát, amint eltaposom a kígyó fejét.
Már nem tart soká, hogy Fiam visszatérjen a földre.
Először még ad nektek egy utolsó esélyt a megtérésre.
Aztán gyorsan fel fogja készíteni a világot az Ő Második Eljövetelére.
Az idő már rövid.
Az ima a ti fegyveretek gyermekek, hogy visszatartsátok a sátán seregét a végső üldözéstől, melyet az emberiség ellen tervez.
Ne feledjétek, hogy az én Örök Atyám szeretete és irgalma által meg fog védeni mindannyiatokat, akik hisztek Benne.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azok üdvösségéért, akik továbbra sem engedelmeskednek Neki, és tagadják szeretett Fiam létezésének igazságát.
Az idő készen áll. Nyissátok meg szíveteket Fiam Isteni Irgalmasságára.
Az ég elkezd majd megváltozni most, és mindenki látni fogja maga előtt feltárulni ezt a nagy csodát.
Álljatok készen.
Készítsétek fel otthonaitokat, és imádkozzátok szent rózsafüzéremet, amikor csak tehetitek, hogy enyhítsétek a gonosz szorítását.

Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja,

Az Erdélyi Magyar Televízió Útmutató c. műsorába Szabó Éva Böjte Csabával készített interjúsorozatot a Tízparancsolat egy-egy parancsolatáról.

2012. január 25., szerda

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2012. január 25.

*Medjugorje, 2012. január 25.*
"Drága gyermekek! Ma is örömmel hívlak benneteket, hogy nyissátok meg  szíveteket és hallgassatok hívásomra. Újra szeretnélek közelebb vinni  benneteket Szeplőtelen Szívemhez, ahol menedéket és békét találtok.  Nyíljatok meg az imára, mindaddig, míg örömmé nem válik számotokra. Az ima által a Magasságbeli bőséges kegyelmet fog adni nektek és kinyújtott  kezemmé váltok ebben a békétlen világban, amely a békére vágyakozik.  Gyermekeim, tegyetek tanúságot életetekkel a hitről, és imádkozzatok, hogy  a hit napról napra növekedjen a szívetekben. Veletek vagyok. Köszönöm, hogy  válaszoltatok hívásomra."
--
Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész  világért!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Jó hír: Isten, az Én Örök Atyám, szentesítette az emberiség nagy részének üdvösségét

2012. január 24. kedd; 16.55
Drága, szeretett leányom, Én vagyok az, a te Jézusod, aki ma azért jött el hozzád, hogy elhozza a jó hírt a világnak.
Sok kiválasztott lelkem által felajánlott rengeteg ima és szenvedés révén Isten sokkal több gyermeke menekülhet meg most.
Ha megértenétek az áldozat és az ima hatalmát gyermekek, soha nem hagynátok abba az imádkozást.
Isten, az Én Örök Atyám, szentesítette az emberiség nagy részének üdvösségét.
Ez azt jelenti, hogy sokan meg fognak térni a Nagyfigyelmeztetés során, és azok, akik mégsem, az ima ereje által megmenekülhetnek.
Ez nem jelenti azt, hogy mindenki meg fog menekülni, mert sajnos nem fog.
Azok a megkeményedett emberek, akik első helyen a sátánhoz ragaszkodnak, és az általa irányított gonosz szektákhoz, nem akarnak majd megmenekülni.
Inkább egy másik Paradicsomot fognak választani. Egy olyan paradicsomot hitetnek el velük, mely Atyám által az emberiségnek megígért paradicsomon kívül létezik.
Ez a hamis Paradicsom, amelyben a fenevad sátánista követői hisznek, nem létezik.
Ezt a sátán hozta létre a tanítványai elméjében, és ez szimpla illúzió. Nagyon sokat ígért.
A sötét lelkek egy másik univerzumban, egy másik lét(ezés)ben hisznek, ahol Isten nem létezik.
Ők más életformákban, más teremtményekben és egy békés uralomban hisznek, melyek mind hazugságra épülnek.
Egyik sem valóságos, gyermekek. Ez nem létezik, nem is létezhet, mert ezt nem Atyám teremtette.
Isten, a Mindenható Atya teremtette az egész univerzumot – a csillagokat, a bolygókat és a földet, csakúgy, mint a teljes világűrt.
Imádkozzatok azokért, akik ilyen kultuszokat követnek.
Imádkozzatok több Gyermekemért, akik – mivel szenvednek – ezeket a spirituális kiutakat keresik, melyek nem Istentől erednek.
Imádkozzatok most hálaadással ezért a különleges ajándékért, melyet Atyám most az emberiségnek ad, ebben, az Imahadjárat 21-es számú imájában:
„ Magasztalunk Téged és hálát adunk Neked Ó Szent Isten, az emberiség Mindenható Teremtőjének, az emberiség iránti szeretetedért és irgalmadért
Köszönjük Neked az üdvösség ajándékát, mellyel megajándékozod szegény gyermekeidet
Könyörgünk Hozzád, ó Urunk, mentsd meg azokat, akik a gonoszt követik, és nyisd meg szívüket örök életük igazságára.
Ámen.”
Örüljetek gyermekek ennek a nagy ajándéknak.
De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mert felebarátaitok közül sokan továbbra is makacsul ellenezni fogják Szent Szavam (Üzenetem) igazságát.

Szeretett Jézusotok
Az egész Emberiség Megváltója

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei


AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK
Mária Julianna által adott üzenete

2012. január 15. Szentségimádáson Jézus: "Édes, drága kislányom! Az idő hamar lejár. Élj szüntelen készenlétben! Tarts állandóan lelkiismeret vizsgálatot! Tartsd mindig patyolat tisztán a lelkedet és a gondolataidat! Ne engedj be egyetlen hiábavaló és vétkes gondolatot se az agyadba és a lelkedbe! A gondolataidat és a lelkedet töltsd meg szüntelenül Isten imádásával! Csak akkor ne foglalkozz ezzel, amikor dolgozol. Egyébként mindig röpítsd a gondolataidat Hozzám! Én legyek minden gondolatod tárgya! Csak Rám gondolj, csak Engem imádj! Akkor elmenekül tőled a sátán, mert nem tudja elviselni az ilyen tiszta, imádkozó lelket. Soha ne állj szóba vele, akkor tehetetlen lesz veled, Én pedig megdicsőülök benned. A mennyben dicsőségemet úgy hullatom vissza rád, mint a nyári záport. A mennyben nagyon meg fogsz lepődni, mert a legkisebb jócselekedetedért is megjutalmazlak. Mivel Én tökéletes vagyok, ezért tetteim is tökéletesek. A föld összes szenvedése nem mérhető a mennyország örömének egyetlen pillanatával. Így lásd szenvedéseidet! Mindent a saját üdvösségedre, és a lelkek megmentésére kapsz. Adj hálát mindenért! Jóért és rosszért egyaránt! Mindennek az értelmét majd csak országomben fogod meglátni."

2012. január 15. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott bennem:
"Drága Jézusom! Imádott Istenem! Köszönöm, hogy itt vagy köztünk a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köszönöm, hogy Magadat adod nekünk minden Szentáldozásban. Veled, a feltámadott Isten-Emberrel egyesülünk a kenyér és a bor színe alatt. Ó, mily felfoghatatlan kegyelem! Erre csak a Mindenható Isten képes. Elrejtőzöl a legegyszerűbb táplálékban, hogy ne féljünk Tőled. Elrejtetted hatalmadat, hogy ne rettegjünk Tőled. Arra használtad mindenhatóságodat, hogy átváltoztatod a kenyeret és a bort saját Testeddé és Véreddé. Így emlékeztetsz minket kereszthalálodra, megváltásunk drága szent titkára. Legszentebb Szívedből folyt ki a Vér és a Víz akkor, amikor már meghaltál értünk. Mindenhatóságodban feltámadott Testedet és Véredet adod nekünk. Kérlek, add nekünk mindig Magadat a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Kérlek, adj nekünk erős hitet, hogy higgyünk abban, amit tanítottál nekünk:
"Az Én Testem valóban étel, és az Én Vérem valóban ital. Aki eszi az Én Testemet, és issza az Én Véremet, annak örök élete van, és Én feltámasztom az utolsó napon. Vegyétek és egyétek! Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre!"
Mily megható végrendelet! Mekkora szeretet! Emberi elme felfogni képtelen, de ha hiszünk benne, megtapasztaljuk a csodát. Minden ember méltatlan rá, hogy az Istent fogadja magába. De Te felszólítottál erre bennünket: "Vegyétek és egyétek! Ha nem eszitek az Emberfia Testét, és nem isszátok a Vérét, nem lesz élet bennetek. (Jn.6,53) A Te parancsod az, hogy életszentségben éljünk. "Legyetek szentek, mert Én Szent vagyok!" Mivel tudod, hogy a sátán támad, ezért a szívünkbe akarsz jönni, amelyet előbb meg kell tisztítani a bűnbocsánat szentségében, és Te vagy a védőpajzs, Aki távol tartod tőlünk a sátánt, hogy a pokol kapuja ne vegyen erőt rajtunk, mint az Egyház tagjain, és magán az Egyházon sem. Ez a titka. A Te mindenható, féltő, üdvözíteni akaró szereteted.

Ó imádott jó Uram, mily nagy boldogság kettesben lenni Teveled minden szentáldozás után! Ott csak Te vagy, és én. Amikor betérsz hozzám, kiüresítem magam. Nem létezik senki és semmi, csak egyedül Te. Csak Téged szemléllek, csak Rád figyelek, és Te szólsz hozzám. Szelíd szeretettel, egyszerűséggel. Szavaid balzsamként hatnak a lelkemre. Te meggyógyítasz és megvigasztalsz. Én pedig imádlak Téged, én Uram, Istenem, és Mindenem! Kérlek, add, hogy életem minden napján a szívembe fogadjalak Téged! Te tápláld bennem ezt a szomjat és vágyat, és ezt a lángot, hogy soha ki ne aludjon, hanem egyre jobban lángoljon, és ez a szeretetláng égjen, és folytatódjon egy egész örökkévalóságon át! Hála és dicsőség legyen Neked, ó mindenható, végtelen szeretet! Dicsőítelek és magasztallak Téged, és követni akarlak, bárhová hívsz. A keresztútra, a golgotára, a keresztre. Mindegy. Mindent vállalok, csak a Te akaratodat teljesítsem, és örökre együtt legyek Veled. Ez minden vágyam, és hiszem, hogy Te adtad ezt a szent vágyat, és be is teljesíted. Én pedig örökre zengeni fogom dicsőségedet. Ámen.

2012. január 16. délután itthon a Szűzanya: "Drága gyermekeim! Rendkívül nagy kegyelem, hogy köztetek vagyok most ebben az utolsó időben, ennek is a végső szakaszában. Nagyon kérlek titeket, hogy gyűljetek körém, és Velem együtt imádkozzatok a lelkek megmentéséért! Most a történelem sorsdöntő szakaszához érkeztek. Szent Fiam hamarosan megadja minden embernek a tisztánlátás kegyelmét. Mindenki meglátja egész addigi életét, és döntenie kell a jó és a rossz, Isten vagy a sátán között. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok, mert még ennek ellenére is lesznek megátalkodottak, akik ellenetek fordulnak, acsarkodva minden rosszat fognak rátok, és üldözni fognak titeket. Ti azért tartsatok ki a hitben, mert csak, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Erre áldalak meg titeket drága gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében."

Üzenet egy kiválasztott léleknek: "Ajánld fel magadat, minden nyomorúságodat az Én Szent Fiam örök érdemeivel egyesítve, az Én hétfájdalmas Szeplőtelen Szívem és könnyeim által a lelkek megmentéséért!"

2012. január 17. Szentmise, Szentáldozás után, Jézus: "Drága kislányom! Elérkezik ennek a korszaknak a vége. Készüljetek! Készítsétek a lelketeket! Minden itt marad. Mindent itt hagytok, de a cselekedeteiteket magatokkal hozzátok. Tartsatok bűnbánatot! Mossátok tisztára lelketeket a bűnbánat szentségében! Így készüljetek drága gyermekeim! Ne a világi dolgokkal foglalkozzatok! Ezek mind elmúlnak. Arra irányítsátok tekinteteteket, ami odafönt van, Rám, a Krisztusra, az Isten egyszülött Fiára, Aki elhozza a szívetekbe a békét, amit a világ nem adhat, ha szeretetben éltek, és megtartjátok Isten törvényeit. Erre készüljetek kicsi gyermekeim, mert az idő rövid. Hamarosan megítélem ezt a világot. Úgy éljetek, hogy bármely pillanat készenlétben találjon benneteket. Erre áldalak meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében." 
2012. január 24. Szentmisén Jézus: "A szívedbe tértem, hogy Magammal vigyelek a mennybe. Minden Szentáldozással közelebb jutsz ahhoz a dicsőséges naphoz, amely előtted áll. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit neked készítettem. Nagy lesz jutalmad a mennyben. Készülj! Az idő rövid. Ne aggódj! Én gondoskodom. Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében."

2012. január 24., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Halljátok meg sürgős kérésemet: Imádkozzatok az ateisták lelkéért
2012. január 23. hétfő, 15.20
Drága, szeretett leányom, a világ azon a ponton van, hogy a felismerhetetlenségig megváltozik.
Az Én időm már csaknem elérkezett. 
Arra kérem mindazokat, akik hisznek Bennem, az ő Isteni Megváltójukban és az Én Örök Atyámban, hogy hagyjátok abba, amit épp most csináltok és hallgassatok meg.
Függetlenül attól, hogy hisztek-e ezekben az Üzeneteimben – melyet a világnak adok ezekre az időkre – vagy sem, halljátok meg most sürgős Kérésemet.
Imádkozzatok, imádkozzatok és imádkozzatok az ateistákért, szívetek minden Irántam érzett szeretetével.
Sokan meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetés során.
Sokaknak nem lesz lehetőségük, hogy még időben meg tudják bánni bűneiket.
Arra kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel minden szenvedéseteket és imátokat ezekért a lelkekért, azért, hogy Én meg tudjam menteni őket a pokol tűzétől.
Imádkozzatok azokért, akik nem fognak visszafordulni Hozzám, még akkor sem, amikor az igazságot bemutatják nekik.
Imádkozzatok azokért is, akik számára a földi tisztítótűz, a vezeklés – melyet jó szívvel el fognak fogadni – nehéz lesz.
Sokaknak ez nagyon fájdalmas lesz.
Imádkozzatok, hogy megkapják az erőt, melyre azért van szükségük, hogy ki tudjanak tartani.
Menjetek gyermekeim, és tegyetek meg mindent, amit Én kértem tőletek, mert már kevés az idő.
Szeretlek benneteket. Ne feledjétek, nincs mitől félnetek, ha szerettek Engem.
Csak imádkozzatok azokért, akik most ma visszautasítanak Engem, és azokért, akik majd hátat fognak fordítani az igazságnak.

Szeretett Megváltótok
Jézus Krisztus

2012. január 23., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A Hamis Prófétát élő szentként fogják kezelni. Azokat, akik szembehelyezkednek vele, eretnekeknek fogják tekinteni.

2012. január 21. szombat, 13.15
Drága, szeretett leányom, a világban levő Hírnökeim – akik arra választattak, hogy terjesszék Szent Szavamat (Üzenetemet) – mindegyike különböző szerepet kapott. Nincs két egyforma.
Ezért Hírnökeimnek sosem szabad összezavarniuk minden egyes üzenetet azáltal, hogy összehasonlítják azokat egymással.
Leányom, te, mint a 7. hírnök, arra választattál, hogy tájékoztasd Gyermekeimet az igazságról. Igazságom nagy részét már átadtam neked, de a java még csak most jön.
Az ezekben levő titkok miatt, amikor ezek nyilvánosságra kerülnek, ki fognak téged nevetni, kigúnyolnak és bolondnak néznek majd.
Ezek az üzenetek azért vannak, hogy segítsenek megtisztítani Népemet, beleértve azokat, akik elfogadják a hívást, hogy kövessenek Engem, csakúgy, mint azokat a lelkeket, akikben nincs szeretet és hideg a szívük.
E nélkül a tisztítás nélkül a föld nem tudna megtisztulni. Azért kell megtisztulnia, hogy méltóvá váljon arra, hogy Én újra rajta lépkedjek.
Gyermekeimnek örvendezniük kell. A félelem nem Tőlem származik.
A félelem a gonosztól ered. Mégis megbocsátást és felmentést kapnátok, amikor félelmet és aggodalmat éreztek azokért a lelkekért, akik vakságban járnak – nem azért, mert nem látnak, hanem azért, mert nem akarnak látni.
Követőimből álló szeretett Hadseregem, nektek az a kötelességetek Felém, hogy segítsetek nekem előkészíteni az utat az Én közelgő Isteni Uralmamra a földön.
Szükségem van a segítségetekre. Szükségem van az imáitokra. Imáitok gyengíteni fogják az Antikrisztus munkálkodását valamint a hamis prófétát, aki el fogja foglalni helyét a Szentszékben, Rómában.
Gyermekeim, mindannyiatoknak tudnotok kell, hogy Én mindent megbocsátok. Még azok is megmenekülhetnek a pokol kapui felé történő további lesüllyedéstől, akik kapcsolatban állnak a sátánista csoportokkal, akikről beszélek.
A bűn enyhülhet az ima hatására. Nem kell csatába mennetek és harcolnotok felemelt ököllel, mindössze annyit kell tennetek, hogy imádkoztok.
Az Én Új Paradicsomom csodálatos, gyermekek. Az előkészületek nagy része már befejeződött, ugyanazokkal a csodákkal, mint amit Ádámnak és Évának mutattak be, melyet ők visszautasítottak a bűn miatt. Minden készen áll.
Ti, Követőim, részesülni fogtok a gyönyörű Új Paradicsomból a földön, amely fölött Én fogok uralkodni.
Mert nektek – ezen nemzedék tagjainak, akik arra választattak, hogy élvezzék ezt a Paradicsomot – nem szabad megállnotok azon munkátokban, hogy segítetek Nekem, hogy elvigyem Magammal minden Gyermekemet az Én Csodálatos Királyságomba.
Gyermekeim, azonban azt is tudnotok kell, hogy a hamis próféta el fogja hitetni veletek, hogy ő is egy Paradicsomhoz hasonló helyre készít fel benneteket.
Hazugságai el fogják bűvölni a katolikus hívők egy naiv csoportját. Ő külső megjelenésre egy csodálatos és szeretetteljes személyiséget fog mutatni, és minden Gyermekem a Katolikus Egyházban, össze lesz zavarodva.
Ennek egyik jele az ő gőgje és arroganciája lesz, mely egy külső hamis alázat mögé lesz bujtatva. Olyannyira megtévesztettek lesznek Gyermekeim, hogy ők azt fogják hinni róla, hogy egy kivételes és tiszta lélek.
Őt élő szentként fogják kezelni. Egyetlen szavát sem fogják megkérdőjelezni.
Ezen kívül úgy fog tűnni, mintha természetfeletti adományai lennének, és az emberek azonnal el fogják hinni, hogy képes csodákat tenni.
Bárki, aki szembehelyezkedik vele, azt bírálni fogják, és eretneknek tekintik majd.
Minden ilyen, eretnekséggel vádolt lelket félre fognak lökni, és oda fognak dobni a kutyáknak eledelül.
A Tanításaimmal kapcsolatos valamennyi igazságot kiforgatják és elferdítik majd. Minden csak hazugság lesz. Az üldöztetés lassan bontakozik ki, és eleinte alig lesz észrevehető.
Az Én igaz Felszentelt Szolgáimnak a Szentmiséket titokban kell majd mondaniuk, és sok esetben nem is egy katolikus templomban.
Rejtekhelyeken kell majd miséket bemutatniuk. Gyermekek, mikor ez megtörténik, nem szabad elveszítenetek a reményt. Ennek rövid időn belül vége lesz.
Csak imádkozzatok azokért a lelkekért, akik a Hamis Próféta iránti elköteleződésükben megfeledkeznek majd a Szentháromságról, mely mindennek az alapja, amelyre a Katolikus Egyház épült.
Sok vallás csak egyetlen személyt követ a Szentháromságból. Egyesek az Atyát tisztelik, mások a Fiút, de ők mind egyek, Leányom.
Csak egy igaz Isten létezik. Ez pedig nem más, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek, három különböző személy, egyetlen isteni lényegben. Minden vallás hamarosan meg fogja kapni az igazságot, és sok vallás el fogja fogadni ezt a szent misztériumot.
Kövessetek Engem az üdvösségetekre vezető úton, Követőim, dicsőséges jövő áll előttetek, de erősnek kell maradnotok.
Ez a kiválasztott generáció az Én Új Paradicsomomra a Földön.
Ne utasítsátok vissza az életnek ezt a dicsőséges ajándékát, mely teljes pompájában ragyog. Egyetlen lélek sem fog másra vágyni. Az Én Új földi Paradicsomom a béke és boldogság korszaka lesz, melyben nem lesz bűn.
Ez az Én Atyám isteni akarata, és ez volt az Ő ígérete az emberiségnek a kezdetektől fogva.
Örüljetek és legyetek boldogok, mivel sok minden vár rátok, gyermekek.
Az előttetek álló megpróbáltatások jelentéktelenekké válnak, mikor tanúi lesztek a rátok váró dicsőséges Királyságnak.
Szeretlek benneteket gyermekek. Tudom, hogy ti is szerettek Engem. Ezért arra kérlek benneteket, hogy tanúsítsatok szeretetet azok iránt, akik vakok az Én Szentlelkemre.
Imádkozzatok értük, amikor csak tehetitek, hogy ők újra megláthassák Ígéretem igazságát, melyet akkor tettem az emberiségnek, mikor meghaltam, hogy biztosítsam a ti örök üdvösségeteket.

Szeretett Jézusotok
Az egész Emberiség Megváltója

Bocsa József: Ninive vagy Szodoma?

A felelős egyéni, családi, közösségi, de még inkább vállalati tervezésben célkitűzések vannak, és azok elérésére vonatkozó különféle forgatókönyvek. Még inkább így van ez, ill. így kellene lennie egy ország jövőjének tervezése szintjén. Minden országnak vannak stratégiai céljai, és ennek elérésére különféle politikai, diplomáciai, gazdasági, stb. forgatókönyvek, amelyek számolnak a különféle lehetőségekkel.
Istennek is vannak tervei az egyes emberrel, országokkal, nemzetekkel, és az egész emberiséggel kapcsolatban. És ezeket fel is szokta tárni az egyéneknek személyesen, vagy különféle választottai, prófétái útján.
Istennek csak jó, üdvös tervei vannak az egyénekkel, és az egész emberiséggel kapcsolatban. A Jelenések könyvében például a Földre leszálló mennyei Jeruzsálemről van szó. Ugyanerről van szó a Miatyánkban is, amelyben Jézus azért imádkoztat, hogy teljesüljön Isten akarata a Földön ugyanúgy, ahogyan a Mennyben. Ez másként kifejezve azt jelenti, hogy ha Isten akarata a Földön ugyanúgy megvalósul, ahogyan a Mennyben, akkor a Menny a Földre száll.
Az Isteni akarattól elkülönült emberi akarat azonban szüntelenül olyan terveket, és forgatókönyveket kovácsol, amelyek fenyegetik mind az egyének, mind a közösségek, sőt az egész emberiség életét is.
Az évközi 3. (B) vasárnap olvasmányában szerepel, hogy a niniveieket figyelmezteti Isten Jónás próféta által, hogy ha úgy folytatják életüket, ahogyan addig, és nem térnek meg, nem tartanak bűnbánatot, és nem változtatnak életvitelükön, akkor hamarosan elpusztul Ninive. Ők komolyan vették az isteni figyelmeztetést, és ezért nem a negatív forgatókönyv szerint történtek az események.
Ninivének bibliai ellenpéldája Szodoma és Gomora esete. Nemcsak hogy nem változtattak bűnös életmódjukon e városok lakói, hanem még tíz igaz ember sem akadt közöttük, akik legalább imádkoztak, közbenjártak volna városukért. Ezért kénköves eső pusztította el őket.
Egyéni életünkre vonatkozóan is betekintést enged Isten a lehetséges forgatókönyvekbe, és megadja a lehetőséget, hogy mi is átírhassuk saját magunk, és családunk forgatókönyvét. Lásd az alábbi történetet! http://engesztelok.hu/lelkielet/atirhato-forgatokoenyv
És megadja a lehetőséget arra, hogy az egész emberiségre vonatkozó forgatókönyvbe is beleírhassunk.
Vannak a mai a világra vonatkozó negatív forgatókönyvek is. Lássunk egyet ezek közül!
Érdekes interjú jelent meg Henry Kissinger-rel (Aki nem hallja a harci dobokat, az süket) a dailysquib.co.uk hasábjain november végén,  amelyet azonban más antiglobalista honlapok csak e héten vettek át. Kissinger Nixon és Ford elnökök alatt volt külügyminiszter, akit akkoriban a fősodor média szinte istenített. Az interjú az eddig összeesküvés teóriának nevezett elméletek nyílt beismerése. Cikkünk Alfred Heinz írásának a fordítása.
Manhattani luxuslakásában a visszavonult államférfi, aki májusban 89 éves lesz, igen csak nyílt módon analizálta a világ jelenlegi helyzetét.
„Az Egyesült Államok visszaszorítja Kínát és Oroszországot, és az utolsó szög koporsójukba Irán lesz, amely természetesen Izrael fő céltáblája. Kínának eddig megengedtük, hogy növelje katonai erejét és Oroszországnak, hogy magához térjen a kommunizmusból. Ezt azért tettük, hogy elbizakodjanak, így aztán annál nagyobbat fognak huppanni. Olyanok vagyunk, mint egy mesterlövész, aki megengedi a pancsernek, hogy puskája után nyúljon, és ha próbálkozik, akkor aztán bumm bumm. Az eljövendő háború olyan súlyos lesz, hogy csak egy szuperhatalom nyerheti meg, és az mi vagyunk barátaim. Ezért van az EU is oly nagy sietségben, hogy egy szuper-államot létrehozzon, mert tudják mi lesz, és hogy túléljék azt. Európának egy nagy állammá kell válnia. Sietségükből úgy látom, hogy tisztában vannak azzal, hogy a végső harc az, ami előttünk áll. Ó, mennyire vágytam erre a gyönyörű pillanatra,”
„Ellenőrizd az olajt és ellenőrzöd az államokat; ellenőrizd az élelmiszert és ellenőrzöd a népeket.”
Kissinger aztán hozzáfűzte: “Az átlagember úgy készülhet fel a háborúra, hogy vidékre költözik és  létrehoz egy farmot. De vigyen magával puskát is, mert az éhezők hada fog kószálni mindenütt. Habár az elitnek meg lesznek a saját biztonságos kuckói és speciális menedékhelyei, nekik is vigyázniuk kell, mert a menedékhelyeik is veszélybe kerülhetnek.” Néhány perc szünet után, míg gondolkodott, Kissinger így folytatta.
„Megmondtuk a hadvezetésnek, hogy nyersanyagforrásaik miatt át kell vennünk hét Közel-Keleti országot, és már majdnem befejezték a munkát. Mindannyian tudjuk, hogy én mit gondolok a katonaságról, de meg kell mondanom, hogy ez úttal fölöslegesen engedelmeskedtek a parancsnak. Pont az utolsó akadály, Irán az, ami átbillenti a mérleget. Meddig nézheti Kína és Oroszország tétlenül az amerikai tisztogatást? A nagy orosz medve és a kínai kuli felébred félálmából, és akkor kell Izraelnek küzdenie minden erejével és fegyverével, hogy annyi arabot megöljön, amennyit csak tud. Remélhetőleg, ha minden jól megy, a fél Közel-Kelet Izraelé lesz. Katonáink az utolsó évtizedben remek kiképzést kaptak harci konzol játékokkal. Érdekes volt a Modern Hadviselés 3 nevű játék, amely pontosan tükrözi prognosztizáló programjával, hogy mi fog hamarosan bekövetkezni. Katonáink Amerikában és Nyugaton jól fel lettek készítve, mert jó katonáknak nevelték őket, ágyútölteléknek, és ha el kell indulniuk, hogy küzdjenek azokkal az őrült kínaiakkal és ruszkikkal, engedelmeskedni fognak a parancsnak. A hamuból egy új társadalmat fogunk felépíteni, s csak egy szuperhatalom marad, és aki nyer, az a globális kormány lesz. Ne felejtsük, hogy az Egyesült Államok rendelkezik a legjobb fegyverekkel, olyanokkal is, ami senki másnak nincs, és be fogjuk dobni azokat a fegyvereket, ha eljön a megfelelő idő.”
Vége az interjúnak. Riporterünket Kissinger embere kitessékeli.

Hogy valóban az idézett személytől származik-e az interjú, vagy szájába adták, nem lényeges. De hogy az USA-nak vannak globális tervei, ez nem titok, és ezzel számolnak az említett országok, Irán, Kína, és Oroszország is. És nekik is megvannak a maguk tervei. Nem biztos, hogy azok is sokkal kedvezőbbek az emberiség szempontjából.
Az itt felvázolt harmadik viálágháborúról szóló tervek és lehetséges forgatókönyvek, vagy ezek variációi bekövetkezhetnek akkor, ha nem fogadjuk el és nem vesszük végre valahára komolyan Jézusnak a mai evangéliumban felhangzó szavait: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”
A mi megtérésünkön, bűnbánatunkon, Istenhez fordulásunkon imáinkon, áldozatainkon múlik, hogy milyen forgatókönyv valósul meg. Isten terve az Újviágról, a Mennyből alászállt Jeruzsálemről, vagy pedig ez a teljesen globalizált antikrisztusi uralom.
Aki értő szemekkel figyeli a világpolitikai folyamatokat, az láthatja, hogy a Kissinger által felvázolt folyamat a végéhez közeledik. Az USA eltöklélte magát Irán megtámadására, ennek zajlik már a diplomáciai és katonai előkészítése. Hadgyakorlat címén egy csomó katonát odavezényeltek a térségbe. Le akarják zárni az irániak a Perzsa öböl bejáratát. Ez háborús ok lehet. A hónap végén várja az USA az EU állásfoglalását is a kérdésben.
Szó szerint aktuálisak a mai szentlecke szavai. Az idő rövid. Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg se tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Jó ha szoktatjuk magunkat a minél igénytelenebb élethez, hogy túl tudjunk élni kemény megrázkódtatásokat is.
De mindennél fontosabb a bűnbánat, megtérés, gyakori gyónás, életünk minden pillanatának felajánlása és átadása a Szűzanyán keresztül a Szentháromságnak, a Bennük és Velük való élet, hogy átíródjék a sötét forgatókönyv, és Isten forgatókönyve valósulhasson meg.


http://engesztelok.bocsajozsef.hu/irasok-tanulmanyok/ninive-vagy-szodoma