2005. szeptember 30., péntek

Imádságok az ifjúságért, a családokért...


II. János Pál pápa imája az ifjúságért, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által ajánlott ima a családokért és egy napi életátadó ima:


Vezesd az ifjúságot!
Vezesd ó Krizstus, az ifjúságot igazságban hogy ne hagyják magukattévútra vezetni új bálványok általmint amilyen a magamutogató fogyasztása mindenáron való jólét,az erkölcsi lazaságvagy az erőszakos tiltakozásHadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömbenmely a Nyolc Boldogság üzeneteaz isteni és felebaráti szeretet üzeneteaz erkölcsi elkötelezettség üzenetea társadalom hiteles alakítása érdekébenVezesd ó Krisztus valamennyi hűségest a hitbenhogy a keresztény hit hassa át az egész életüketés bátor tanúságtevővé tegye őket. a világ előtt üdvözítő küldetésed soránhogy az Egyház tudatosés cselekvő tagjai legyenekakik bizonyosak abban,. hogy Isten gyermekeiés testvérek minden néppel! Amen.
(II. János Pál pápa)

Ima a családokért
Dicsőséges Szentháromság!
minden szeretet és közösség forrása
köszönjük neked családunkat
Bocsásd meg bűneinket,
melyeket szeretteink ellen elkövettünk
Támogasd testvéreinket, akik házasságukban
és családi életükben hajótörést szenvedtek
Töltsd el szívüket családtagjaik iránt
áldozatos, tiszta szeretettel.
Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban
napról napra újjászülessünk
Segítsd fiataljainkat,
hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait
Áldd meg mindazokat,
akik a magyar családokért sokat fáradoznak
Szent Család, könyörögj értünk!
Amen!      
                          
(MKPK körlevele a Család Évében)

Napi életátadó ima
Mennyei Atyám,  megvallom, hogy Te vagy az egyetlen, élő, szent igaz Isten, és Rajtad kívül nincs más isten.
Köszönöm, hogy megteremtettél, köszönöm, hogy első szereteted tüze mindenhová elkisér.
Jézusom, megvallom, hogy  Te vagy az Isten Egyszülött Fia, aki értem emberré lettél, meghaltál értem a kereszten, és feltámadtál.  Elfogadom a Te keresztáldozatodat,  köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet, és örök életet adtál nekem. Átadom Neked életemet, testemet, lelkemet, szívemet, érzéseimet, érzelmeimet, gondolataimat, vágyaimat, terveimet, félelmeimet, emlékeimet, sebeimet, bűneimet, gyengeségeimet, akaratomat, időmet,  szavaimat, cselekedeteimet. Kérlek, lépj be az életembe, tölts be engem egészen Szentlelkeddel, Te érezz, érzékelj, szólj, cselekedj bennem! Öltöztess fel engem a Te teljes fegyverzetedbe!
Szent Véreddel takarj be engem (családunkat, közösségeinket, a ránk bízottakat, stb.),  ezt a házat, ezt a helyet, nemzetünket, vezetőinket,  a Te szent népedet!
Jöjj, Szentlélek és töltsd be életemet! Taníts engem imádni az Atyát Jézus Krisztus  által, nyisd meg a szemem az Atya életére! Életemben a Te Szent akaratod valósuljon meg, és így vezess az életszentség útján! Amen!
Szentháromság Egyisten, Tiéd a dicsőség, a magasztalás, a hála és a tisztelet mindörökkön örökké!
Ámen!

http://szeretetfoldje.hu/index.php/imadsagok-hazankert/41-nemzeti-imanap/4488-imadsagok-az-ifjusagert-a-csaladokert

2005. szeptember 25., vasárnap

Medjugorjei üzenetek 2005. szeptember

2005. szeptember 25.
“Drága gyermekek! Még ha távol vagytok is a szívemtől, szeretettel hívlak benneteket: térjetek meg. Ne feledjétek: Édesanyátok vagyok, fájdalmat érzek mindazokért, akik távol vannak a szívemtől, de nem hagylak magatokra benneteket. Hiszem, hogy képesek vagytok a bűn útját elhagyni és dönteni az életszentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2005. szeptember 24., szombat

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Olvassák a Bibliát, de vakok a látásra

2005. szeptember 23.
A Te ember iránti szereteted teljesen őrületes, a Te nagy jóindulatod felénk, megátalkodott bűnösök felé, érthetetlen. Hogyan állíthatja bárki is azt, hogy teljesen érti a Te szereteted, hogy teljesen fel tudja fogni jóságod? Ez éppen olyan, mintha valaki kézbe akarná venni a homályt, vagy a megfoghatatlan fényt...
Kezdetben, amikor feltártad előttem a lelkemet, a valódi énemet, én olyan voltam, mint egy bokorban bujkáló leprás, de Te nem hibáztattál engem, helyette a barátságomért esdekeltél. Igazolni próbáltad siralmas állapotomat, amikor azt mondtad:
"ez azért van, mert nem volt senki a közeledben, hogy tanítson téged"[1]
A nyomorúságom felkeltette az irgalmadat. Az én szegényes és csupasz lelkem kiváltotta a Te együttérzésedet és bocsánatodat. Szent Isten, egy a vágyam, hogy megments engem. Megtört szívvel ezt mondtad:
"Virágom, nem tudom elviselni, hogy így látlak!"
A Te kegyelemteljes szavaid úgy hullottak csupasz lelkemre, mint a hajnali harmat.
"Megtérésre és a Bennem való örök életre vezetlek, ha te is úgy akarod… "
Ezeket a szavakat suttogtad a fülembe, és így kezdődött el minden…
És te az Én kinyilvánított akaratom alá rendelted saját akaratodat, és ez megmentett téged… Ha valaki a világban lehorgonyoz, és nem Énbennem, soha nem fog megtalálni Engem… Aki lemond a saját akaratáról, és a világi vágyairól, és Hozzám jön, Engem birtokol, azzal örökké tartó békeszövetséget kötünk. Vassula, megjelentem neked, és gyógyítottalak téged.
Biztosítottalak téged, hogy zafírokkal kikövezett úton fogsz haladni Királyságomba. Mindenkit Magamhoz hívok, mielőtt büntetéssel sújtom ezt a világot. Közeledik a nap, hogy már nem tudom tovább tűrni[2] ezt a hitehagyást. Amikor majd a föld megremeg, jusson eszetekben, hogy ez csak a kezdete annak, ami történni fog ezzel a gonosz nemzedékkel. Leszálltam ebbe a hatalmas temetőbe, körbejártam a sírokat, hogy feltámasszalak benneteket. Azt kiáltottam a síroknak, hogy nyíljanak meg, és azok megnyíltak, hogy az Én fiaim és leányaim felkeljenek, szeretetem ajándékaként megújítottam őket. Égtem a vágytól, hogy feltámasszam őket, de a vágyam beletaszított engem a sírokba, és mielőtt megtudtátok volna, kihoztam a halottakat onnan, és átöleltem őket: „ez az Én ajándékom számotokra, amely maradandó. Azok, akik hűségesek maradnak, jutalmul élvezni fogják Áldásomat. Most menj, és már hajnalban hirdesd a Szeretetemet …"
Leányom, soha nem kényszerítettem rá senkire törvényemet vagy a jelenlétemet. Azért jöttem, hogy emlékeztesselek, tegyél rendet ebben a rendetlenségben. És mégis, minden látható csodám és jelem ellenére, ismétlődő hívásaim ellenére, a Szentlélektől az egész emberiségnek adott nyilvánvaló kegyelmek és ajándékok ellenére, a nektek szánt Ódáim ellenére, nemzedék, az én kegyelemteljes közeledésem ellenére, a válasz, amit kaptam, csak a közömbösség, az üldözés és a hitetlenség, egyesektől gúnyolódás és határozott elutasítása a megtérésre szólító Hívásaimra. Köpnek az én áldásaimra! Vaskos átkokkal, a feltámasztásokat, melyeket a szemetek láttára vittem végbe, megvetéssel, vagy legalábbis mellőzéssel fogadták: olvassák az Írást, de vakok a látásra.
Leányom, előre figyelmeztettem őket a csapásokra, melyek a földet érik a bűneik miatt, a csapások és a pusztítások, melyek valóra váltak, de még mindig hitetlenkedve kétségbe vonják, hogy ezeket saját maguk vonták a fejükre, nem a természet kegyetlenségei… Mikor előre megmondtam, hogy a föld meg fog rázkódni, és kimozdul tengelyéből[3], és a szigetek elmozdulnak a helyükről, senki nem hitt Nekem. Senki nem figyelt Rám. Nem fogadnak el tanácsot Tőlem. Elutasítják minden Figyelmeztetésemet. Mikor ma azt mondom, hogy ennek a nemzedéknek a bűnössége és hitehagyása miatt veszélyben van a világegyetem, még mindig nem hisznek. Mikor majd látják a földet, melyet teremtettem, széthasadni és darabokra törni, a félelem mardossa majd azokat a konok lelkeket. Az Árvíz[4] semmi sem volt ahhoz képest a pusztításhoz képest, amit a Tűz fog véghez vinni a földön. A Tűz ki fog törni a föld gyomrából és a folyékony tűzzel telt gleccserszakadékokból folyamok fognak kialakulni, a tűzfolyók elindulnak, és szétterülnek minden egyes városban, majd végül lángba borítják az egész földet. Minden átok, melyeket a követeim fejére szórtatok, vissza fog hullni a saját fejetekre. Vassulám, áldásomat adom rád, az áldást, melyet ő[5] visszautasított, hogy megadjon neked. IC


[1]Jézus hirtelen megragadta a kezem, hogy saját Maga írja le ezt a részt.
[2] ekkor hallottam azt a szól is, hogy „elviselni”
[3] Az első cunami Indonéziában
[4] Noé idejében
[5] Patriarch Bartholomew Konstantinápolyban, mikor az egységről tartottam beszédet Farfában, Olaszországban, melyet odaadtam Msgr. Fortinonak, Kasper és Cassidy kardinálisnak, akik érdeklődést mutattak.

http://ichtys.hu/index.php/129-2005-szeptember-23

2005. szeptember 5., hétfő

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. szeptember 2- 3- 4.

7. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Szeptemberben: Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael és az összes angyalok segítségét kérjük, hogy a megkötözöttek és a megszállottak, a Gonosz Lélek rabságából megszabaduljanak.
Legyen a röpimánk: Sátántipró Szűzanyánk, könyörögj érettünk!
Havi mottó: “Viselkedjünk úgy másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek!!!”
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Ima előtt szoktál-e bűnbánatot tartani? A hófehér Szent Ostyával rendszeresen táplálkozol-e? Szereted-e a Szűzanyát, úgy, ahogy Jézus szerette? Hiszed-e azt, a sok rossz ellenére, csak jónak lenni érdemes? Szabad imában: gondjaidat, bűneidet, félelmeidet,…. Jézus Szent Vérébe, Szűz Mária Szent Könnyeibe teszed-e? Odafigyelsz-e az imában arra, Jézus mit akar mondani neked? Elsővasárnapjaidat felajánlod-e a mennyei Atyának? A Szentlélek belső vezetését követed-e? A szívvel való ima által a megváltozás felé tart-e az életed?
II. Nagyfalu - jelen.
Tanítás, 2005 szeptember elsőpéntekén:
Mit kell tudnunk Isten hatalmáról? Istennek Mindenható ereje van. Más Isten nincs a Szentháromságon kívül. Isten tudta, akarata, engedélye nélkül semmi sem történik ezen a világon. Akik Istent szeretik, erejét kérik, befogadják és élnek vele, azok legyőzik a Gonoszt.
Mit kell tudnunk a Gonosz erejéről? Az Angyalok egy része, akik nem akartak Istennek szolgálni, le lettek taszítva az Égből. Isten meghagyta az erejüket, amit ők csak a rosszra használnak. Őket, akik irigyek ránk, akik hazudoznak, akik a kárhozatba akarnak vinni minket (a mi beleegyezésünkkel), CSAK ISTEN abszolút erejével lehet legyőzni!!! Isten gyermekei nem félnek a Gonosztól, hiszen tudják, Ő csak teremtmény. A Gonosz Lelkek: Krisztus, a keresztények és az egész teremtett világ ellenségei. Egységben és szeretetben összefogva ők legyőzhetők.
Mit jelent a megkötözött lélek? A Gonosz, az embert, a bűnbe való beleegyezésével meg tudja kötözni. Ha rendetlenül vagy bűnös módon ragaszkodunk valakihez, valamihez, ezáltal egyre jobban önmagához láncol. Így az ember elveszíti a szabadságát és a Gonosz rabja lesz.
Mit jelent a megszállott lélek? Ha a sok-sok bűnünktől, a bűnbánat által nem akarunk megszabadulni, ezek által teret engedünk a Gonosz Léleknek! A megszállott már nem önmagát, hanem a Negatív hatalom vezeti, amely azt tesz vele amit akar.
Mi a fő oka a megkötözöttségnek és megszállottságnak? A bűn!!! Minden bűn által hatalmat adunk a Gonosz kezébe, amely által leigáz, megszégyenít, Istentől elszakít, az emberek és önmagunk ellen fordít és végül - ha nem szabadulunk meg tőle - az örök kárhozatba visz!
Melyek azok az eszközök, amelyek által megszabadulhatunk a Gonosztól?
Rossz irányba visz: a jóslás, spiritizmus, a bioenergia, a yoga, a reiki, a babonaság,… Jó eszközök: a szabadító ima, a böjt, a szenteltvíz használata. Fontos ezek mellett: egy alapos gyónás (bűnbocsánat), bűnalkalom kerülése, rendszeres áldozás, Szentírásolvasás, Jézus Szent Vérének és Mária Szent Könnyeinek a felajánlása, a bekapcsolódás egy pozitív közösségbe, több Szabadító mise felajánlása, szívvel való ima,…
Szükség esetén kérjük: elsősorban az engesztelő közösségünk, azután a lelkipásztor vagy a Püspök imáját! Legyünk radikálisak a Gonosz támadásaikor, mondva: “Én inkább a halált választom, mint a bűnt!!!” Csakis így győzhetünk a Gonosz felett!!!
Tanítás, 2005 szeptember elsőszombatján:
Miért vannak a természeti katasztrófák?
Látjuk saját szemünkkel a világban a természeti katasztrófákat. Eljött az idő, amikor Isten Irgalma mellett, Isten Igazságosságát is megtapasztaljuk. A valóság az, Isten figyelmeztető büntetése mögött a bűneink sokasága húzódik meg.
Mit tegyünk? Kér bennünket az Úr, bánjuk meg és hagyjuk el bűneinket. Imádkozzunk a katasztrófák áldozataiért! Az ő nevükben kérjünk bocsánatot Istentől elkövetett bűneik miatt. Amikor katasztrófákról hallunk ne ítélkezzünk Isten felett, hanem tartsunk bűnbánatot és a szív imájában tegyünk mindenkit az Úr Irgalmas Szívébe.
A világ fiai újabb katasztrófákra figyelmeztetnek, mondva, nincs mentség, nincs kiút, vége lesz a Földnek, az egész emberiségnek. A valóság, az utolsó időket éljük, de nem a világ végéhez közeledünk. Mi nem a tragikus vég felé, hanem egy gyönyörű korszak kezdetéhez közeledünk. Ezért, az egész emberiségnek meg kell tisztulnia. Ezt senki a világon nem kerülheti el.
Tudni kell: Isten mindig megbocsát, ha bocsánatot kérünk tőle! Az ember ritkán, de a természet, ha visszaélünk vele SOHA nem bocsát meg. Isten, Igazságosságát rejtette el benne, ha megbecsüljük, a javunkra válik, ha visszaélünk vele az emberiség kárára válik. Jelenleg, az emberiség, Isten rendkívüli közbelépését tapasztalja. Az engesztelő közösségek feladata, hogy a mennyei Atya igazságos haragját, az emberek égbekiáltó bűnei miatt, lecsillapítsák.
Tudni kell, az emberben lévő jó is, rossz is külsőleg megtestesül. Mindazok, akik bűnt-bűnre halmoznak, a világ kártevői, mert Isten büntetését vonják le a Földre. Mindazok, akik felszámolják a bűneiket, bűnbánatot tartva, az egész világ legnagyobb jótevői, mert Isten áldását vonják le a Földre. Mi ezek közzé kell tartozzunk!!!
Hogyan segítsünk az emberiségen és a Földünkön? Az engesztelő közösségek létrehozása által! Az ima a legnagyobb hatalom, amit mindennél komolyabban kell venni! Együttlétünk, szeretetünk, a teljesen felajánlott életünk, higgyük el, meghozzák az eredményt. Az utolsó idők imája a lényegre hívja fel figyelmünket: tartsunk bűnbánatot Mária Szent Könnyei által és kérjünk bocsánatot Jézus Szent Vére által. Valljuk meg a hitünket! Döntsünk a jó mellett! Imáink és áldozataink eljutnak a legrosszabb helyzetben lévőkhöz is.
Tanítás, 2005 szeptember elsővasárnapján:
Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát?
Jézus és Mária könnyeinek a letörlésével, ha valóban azt akarjuk, amit Ők akarnak!
Ha szeretettel engesztelünk. Az utolsó időben a legnagyobb és legfontosabb feladat a lelkünk és a lelkek megmentése. Minden más csak ezután kell következzen.
Ha magunkévá tesszük Péter apostolnak a bűnbánó könnyeit. Ha vele együtt jóvá tesszük a bűneinket, megvallva és élve: “Uram Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek Téged”
Ha az egység és a szeretet emberei leszünk, mint Roger testvér. Meggyilkolása arra tanít, nem szabad minden hangra hallgatni - mint a gyilkosa tette -, csak a Szentlélek hangjára. Vigyázzunk, a Gonosz Lélek bárkit felhasználhat, aki nem tanul meg Jézus Nevében ellenállni neki.
Ha lélekben átéljük Jézus és Mária szenvedéseit a világ bűnei és a lelkek újjászületése miatt!
Ha megéljük az utolsó idők imáját! A szentképen elöl látható: egy kehely, a kereszt, a sugárzó Nap, a szivárvány, Jézus Szent Vére, Mária Szent Könnyei és a Mennyei Atya Szeme. A hátoldalán található az utolsó idők imája, amelyben felajánljuk Jézus Szent Vérét és Szűz Mária Szent Könnyeit. E szentkép tanítása: ha kiisszuk a kelyhet, táplálkozva rendszeresen az Oltáriszentséggel; ha Szűz Mária Szent Könnyei (utolsó fegyverei) által bűnbánatot tartunk; ha Jézus Szent Vére által bűnbocsánatot nyerünk, akkor átváltozunk, ragyogni fogunk mint a Nap; leszáll a Földre a szivárványos Mennyország és ilyen lelkülettel megörvendeztetjük a mennyei Atyát!
Ha készen várjuk a nagy belső figyelmeztetést, amely hamarosan mindenki részére bekövetkezik. Mindenkinek az élete filmje, mint egy belső ítélet Isten előtt le fog peregni. Csak az lesz megmaradó érték, amit önzetlen szeretettel, Isten dicsőségére tettünk.
Ha úgy viselkedünk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek! Ami jót vagy rosszat teszünk, előbb vagy utóbb visszahull a saját fejünkre. Tegyünk minél több jót, hogy az jöjjön vissza reánk.
Ha vállalkozunk a tanúságtételre! Nem igazi keresztény az, aki fél Krisztusért, a meggyőződéséért szenvedni, sőt, ha kell meghalni. Miért kell beszélni? Ezáltal az emberek megtérnek, megbocsátanak, elhagyják a bűnt, megtalálják az igazi boldogságot és átadják azt másoknak is. Ha egy lelket is megmentünk a tanúságtételünkkel, volt értelme az életünknek.
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“F. Pál a nevem, 37 éves, mérnök vagyok. Az Úr megáldott egy csodálatos fizikai és lelki családdal. 2001 júliusában voltam először elsőszombaton, Érsemjénben. Ekkor még félig ateista voltam. A szüleim - nyugodjanak békében - megkereszteltek, de nem részesítettek vallásos nevelésben. Csak a Mi Atyánk imát ismertem. A feleségemet túlbuzgónak neveztem a templomba járásért. Érsemjénben, a Szűzanya megérintett a szívem mélyén. Erősen a szívembe hatolt a lelkiatya egyik mondata: “lehetséges a fájdalmat örömmé változtatni”. A következő elsőszombat után megkértem a feleségemet, hogy tanítsa meg nekem az Üdvözlégy Mária imádságot. Ez volt a megtérésem kezdete. Eltelt egy pár hónap az életem legfontosabb pillanatáig, az elsőáldozásig. Az én megtérésem lassú és nyugodt folyamat volt. 2001. december 20-án elvégeztem az elsőgyónásomat. Külsőleg nem volt ünnep a kicsi, hideg templomban, mégis számomra olyan volt, mint a Betlehem-i barlang. Egy-egy égő gyertyával a kezünkben, a feleségemmel, vártam az első találkozásra, az Úr Jézussal. Mire gondoltam akkor? Jézus megszületett, élt 33 évet, azután meghalt szeretetből a keresztfán, értünk. Én 33 évet éltem Isten, hit, vallás nélkül. Az Oltáriszentségben lévő Jézussal való találkozásom megváltoztatta az életemet. Én, aki azelőtt csak Húsvétkor mentem a szentmisére, az elsőáldozásom óta soha nem hiányoztam vasárnaponként a szentmiséről. Megtanultam azt, hogy az egyetlen segítség és igazi támasz, amely feltétel nélküli és örök, a Szeretet Istenétől jön. Megtanultam azt is, a testem a Szentlélek temploma, amit meg kell becsülnöm. Én, aki naponta több cigarettát szívtam egy csomagnál, a Jó Isten segítségével lemondtam róla. A legfontosabb, aminek örülök az egész családommal, egységben és szeretetben megyünk előre a keskeny úton. Én hiszem, hogy akit a Kenyér és Bor színe alatt magamhoz veszek - már hétköznap is - az Jézus Szent Teste és Szent Vére. Minden szentmisében kérem: “Add Uram, hogy testem Szent Testeddé és vérem Szent Véreddé változzon”. Minden szentáldozáskor az a vágy van bennem, hogy teljesen Jézusivá váljak. Számomra az Oltáriszentségben lévő Jézus: a mindennapi kenyerem, a lelkieledelem és az életem lett.
Jelmondatom: “Az én Reménységem az Atya, Megmentőm a Fiú és Védelmezőm a Szentlélek Isten. Dicsőség Neked Szentháromság mindenért!”.
III. Nagyfalu - előretekintés.
Októberben: II. János Pál Pápa boldoggáavatásáért ajánljuk fel az Öt Szent Seb Rózsafüzért. Kérjük együtt a mennyei Atyát, hogy a “Nagy Pápa” közbenjárására óvja meg az egész világot a természeti katasztrófáktól és a halálthozó járványos betegségektől.
Szeptemberi házi feladat:
“SZENT FŐANGYALOK, SEGÍTSETEK, HOGY BÁTRAN BESZÉLJÜNK MINDARRÓL, AMIT LÁTTUNK ÉS HALOTTUNK A SZENTHÁROMSÁG HEGYÉN!”