2018. július 30., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Isten kedvében járni

2018. 07. 01, Vasárnap
Ma mélyen megérintett engem az Úr szeretete és mély együttérzése az emberek iránt, melyről az evangéliumban olvasni lehet. Jézus megjelent előttem és engedte, hogy lábai elé boruljak és bűnbánatot gyakoroljak. Sokszor azt érzem a szívemben, hogy nem érdemlem meg az Ő szeretetét, amely tökéletes. Ő erre azt felelte:

“Hogy ki érdemes a szeretetemre, engedd, hogy Én döntsem el. Neked csak egy feladatod van, hogy minden áldott nap az Én kedvemben járj.” Uram,  hogyan tudok a kedvedre lenni?  “Gyakorold az erényeket, melyek közül a legkiemelkedőbb a szeretet. Csak azt várom tőled, hogy naponta lásd el az állapotbeli kötelességedet, imádkozz és élj a szentségek lehetőségével. Légy természetes keresztény, aki nem keresi a feltűnést! A természetes keresztény egyszerűségre, alázatra és tisztaságra törekszik. Csak egyedül Istenben bízik, mint szeretett édesanyám, aki sosem kérdőjelezte meg Istentől a nehézségek okát.”
Mária Magdolna

 

Egyházatyák

2018. 07. 05, Csütörtök

Az Úr fehér lépcsők tetején állt és a Szentháromság hajléka felé nézett, mely oly hatalmas, mint a Nap és a belőle áradó fény természetfeletti. Láttam, hogy egyes lelkek olvastak, mások pedig írtak, miközben Isten világosságában jártak. Az Úr azt mondta róluk:

“Ők az egyházatyák, akik annak idején sokat elmélkedtek és írtak rólam. Az eretnékségekkel szemben mindig megvédték egyházamat. Szentlelkem vezette őket és segített nekik leírni az Én igazságomat. Ők bátran felszólaltak a bűn ellen, még az életük árán is. Ezek a lelkek megnyitották az értelmüket és szívüket, miközben a Szentírást olvasták. Én pedig megadtam számukra a szentségek és az imádságok által világosságom kegyelmét, hogy értelmezni tudják. A Szentírás az Én szerelmes szavam az emberiséghez. “

Sokat elmélkedtem egy Szentírási részleten (1Kir 22), és megkérdeztem Jézustól, hogy Ő hogyan látja ezt a mostani korra vonatkozóan:

“Bizony mondom nektek, hogy mindaz a történet, amelyet a Szentírásban olvastok sokszor megismétlődik a történelemben vagy adott élethelyzetben, mert az ember a bűnt bűnre halmozza a szeretetcselekedetei helyett.”

Mária Magdolna


Regőczi István atya

2018. 07. 06, Péntek
Reggel egy váratlan álomban részesültem. Az álomban egy templomba mentem, ahol olyan sok ember volt, hogy fel kellett menni a lépcsőkön egyenesen a karzatra, ahol a kántorok énekelni szoktak. A lépcsőknél az emberek két oldalra álltak és a falhoz támaszkodtak, hogy előre mehessen egy személy, egy pap. Amikor a papra néztem, megrendültem, mert Regőczi István atya volt, aki egy hófehér papi ruhát viselt. Regőczi atya mindenkit szeretettel köszöntött, az arca örömöt, békét és mély bizalmat sugárzott. Kedvesen megsimogatta a vállunkat, hogy megerősítse bennünk az Isten iránti bizalmat, ráhagyatkozást. A karzaton egy kis oltár asztalt láttam, melyre rá volt helyezve a kehely és a paténa, amelyen az ostya a szentmise alatt pihen. A székek körbe vették az asztalt, én közvetlen az asztal mellett ültem, mert már csak ott találtam helyett magamnak. Láttam, hogy Regőczi atya odajön közénk, és szentmisét mutatott be nekünk. Az átváltoztatás pillanatánál mélyen és alázattal meghajolt az Eucharisztia előtt. A szentmise után lenéztem a karzatról, és a templom zsúfoltig tele volt az emberekkel. Számomra egyértelmű volt, hogy Regőczi atya a Mennyben él és boldog, mert Istent színről-színre látja. Kérjük bátran az ő közbenjárását!

20:00 óra, Úrangyala

Szűzanya megjelent közöttünk, megáldott minket és azt mondta:

“Ne féljetek, csak bízzatok Fiamban, aki az út, az igazság és az élet. Ő az igazsága által lefegyverzi a hazugság atyját, aki hamarosan el fog bukni, hiszen a hazugság látszatát csak egy ideig-óráig tudja fönntartani.”
Mária Magdolna


Senki sem próféta a saját hazájában

2018. 07. 08, Vasárnap

A szentmise zsoltára alatt az Úr szomorú hangon így szólt:

“Ma az Én prófétáimat üldözik és el akarják némítani őket. Arról ismeritek fel prófétáimat -akiket Én küldök-, hogy csak azokat üldözik, akik valóban az Én igazságomról tesznek tanúságot. Bizony mondom nektek, hogy senki sem próféta a saját hazájában.”
Mária Magdolna


Assisi Szent Ferenc

2018. 07. 11, Szerda

Álmomban egy gyönyörű forrást láttam, melynek közepén olyan sziklák voltak, amelyek egymásra épültek. A sziklák magassága közel volt az éghez és a Nap fénye rásugárzott. Észrevettem, hogy a sziklák aljánál ferences szerzetesek ezüst szobor formájukban beépültek a sziklákba úgy, mintha valami megtartó erőt jelentenének. A szobrok váratlanul megelevenedtek és hallottam, ahogyan az Úrnak énekelnek. Az ég és a föld ettől a mennyei zenétől zengett (közben a világ zaja elnémult), amely természetfeletti örömmel töltötte el a szívemet. A mennyei zene dallama hasonlított a gregorián énekekre (latin szavak). A sziklák közepénél láttam Assisi Szent Ferencet, akit Isten fénye vette körül és a távolból egy áldást küldött felém. A mennyei énekek tovább fokozódtak és hallottam, ahogyan az alleluját éneklik, melybe magam is bekapcsolódtam. A sziklák fölött Jézus Krisztus megdicsőült állapotában megjelent és a Nap minden fénysugara rávetődött. Amikor Őt megláttam, akkor boldogságom tovább növekedett, amely szavakkal le nem írható.

Jézus: Gyermekeim, az egymásra épülő sziklák az Én egyházamat jelenti, amely örökké fönnmarad. Bizony mondom nektek, hogy bár egyházam nagy próbatétel alatt áll a Sátán és angyalai nem fogják tudni megsemmisíteni bármennyire törekszenek is rá. Egyházam tagjainak Hozzám hasonlóan részt kell vennie a szenvedésben és az üldöztetésben, de ugyanakkor tapasztalni fogja a feltámadás nagy örömét is a nagy megtisztulás után. Assisi Szent Ferencen keresztül megújítottam egyházamat, amely az ő korában eltávolodott az evangéliumtól. A ferences rend (a többi szerzetesrend mellett) komoly megtartó erőt jelent egyházam számára a múltban, a jelenben és a jövőben. Tanuljatok Szent Ferenc lelkületéből, aki felismerte szeretetem mélységét és mindig követte az Én példámat! Gyermekeim, mindig kapaszkodjatok bele az Én egyházamba és tegyétek félre minden előítéleteteket pásztoraimról. Egyedül a bűnt ítéljétek el, de magát a bűnöst karoljátok fel, ahogyan Én irgalmamban újra és újra felkarollak titeket. Én most is megdicsőülten (testben-lélekben) vagyok jelen Atyám jobbján, és mint az Egyház feje sosem fogom magára hagyni nyájamat.

Mária Magdolna


Szűz Mária efezusi háza

2018. 07. 14, Szombat

Láttam, hogy Szűz Mária efezusi házát angyalok veszik körül Kaposfüreden, és a bejáratánál ott állt Mennyei Édesanyánk Szent János apostollal együtt. Kezeik különböző virágokkal volt tele. A ház belsejében Isten kegyelmének fényét láttam, amely szüntelen áradt. A kegyelem betöltötte minden egyes ember szívét, aki oda belépett.

Jézus: Édesanyám háza áldott hely, ahol sok gyógyulás és csoda fog még történni. Angyalaim őrzik ezt a házat, mert a Szentháromság tervében nagy szerepet játszik. Gyermekeim, adjatok hálát érte, hogy a ti hazátokban jelen van édesanyám házának mása. Imádkozzatok, hogy a magyar egyház elfogadja és felszentelje kegyhelyként ezt a házat, ahol az emberek imái különleges meghallgatásra találhatnak! E szent helyen bátran kérjétek Szent János apostol közbenjárását, aki édesanyám első nagy tisztelői közé tartozott. Az Én kedves apostolom most is sokat imádkozik a mennyben azért, hogy édesanyámat elfogadják és kérjék az ő segítségét az üdvösség eléréséhez. Gyermekeim, a Sátán most mindent le akar rombolni, amelynek köze van Hozzám és édesanyámhoz. Sok emlékhelyet tönkre lehet tenni a földön, de ami örökkévaló, annak emléke nem vész el sohasem a történelemben és a jövőben. Bátran imádkozzátok a rózsafüzért, amely nélkülözhetetlen egy keresztény ember életében! A rózsafüzér több, mint egy ima. A rózsafüzér fegyver a ti kezetekben, melynek ereje felülmúlja a világ összes fegyverét. A jó végül győzedelmeskedni fog a rossz felett. Atyám nem fogja hagyni, hogy minden a rossz martaléka legyen.
Mária Magdolna


Vértanúság

2018. 07. 17, Kedd

Jézus: Gyermekeim, mindazok, akik önként jelentkeznek a vértanúságra vagy keresik a halálra való alkalmat az Én nevemért, bizony mondom nektek, hogy áldozatuk nem sokat ér az Én szememben. Akik vakmerően kijelentik magukról, hogy ők az Én vértanúim lesznek, azok nem ismernek Engem. Én senkinek sem jelentem ki, hogy milyen halál vár rá, mert a jövő minden ember előtt rejtve van. Akik úgy gondolják, hogy erős a hitük olyannyira, hogy az életüket is feláldoznák értem, azok hamarabb el fognak bukni, mint ahogyan azt gondolnák. Sokszor a legerősebb emberek bizonyulnak a leggyengébbeknek. Az Én kegyelmem nélkül elvesznétek. Kegyelmem csak azokban tud igazán munkálkodni, akik elismerik semmisségüket előttem, mert tudják, hogy minden jó Tőlem származik. Gyermekeim, a keresztényeket a világ végéig üldözni fogják (kivétel az 1000 éves béke alatt nem), mert a gonoszság elakarja némítani az igazságot, ami felett nincs hatalma. A földet nem az erőszakosak fogják örökölni, hanem a szelídek és az alázatosak. Az erőszakosak uralma rövid ideig tart. Gyermekeim, az igazi vértanúk nem mennek önként a halálba, hanem menekülnek, amíg tudnak. Édesanyám is egyiptomba menekült Velem és Szent Józseffel, mert tudta, hogy Heródes megkarja ölni a Messiást. Azok, akik vértanúk voltak, azoknak le kellett küzdeniük a halál iránt való félelmüket és önmagukat. Buzgón és állhatatosan imádkoztak, mert az ima erőt adott nekik. Életüket Rám bízták és hagyták, hogy minden az Én akaratom szerint történjék. Imádkoztak ellenségeikért, akik nem tudták, hogy mit cselekszenek. A vértanúk tudták, hogy ha hitüket megtagadják, akkor elveszítik az örök életüket és Engem, a Legfőbb Jót. Gyermekeim, az iszlám vallásban sokan jelentkeznek az önkéntes mártírhalálra, mert hiszik, hogy utána a Paradicsomba jutnak. Ezt a hazugság atyja hitette el velük, aki nemcsak a testet, hanem a lelket is a kárhozatba taszíthatja. Az iszlám mártírjai az Én szememben öngyilkosságot követnek el. Az önkéntes vértanúk nem különbek náluk. Az igaz keresztény nem azzal foglalkozik, hogy hogyan akar meghalni, hanem szüntelen a megtérésén munkálkodik halála napjáig. A halál utáni élet minden ember számára ismeretlen, mert ott egy örök titok tárul fel, amelyet csak személyes megtapasztalás által lehet felfogni és megérteni. Sok könyv és tanúság van a túlvilágról, ám más olvasni ezeket és más a valóságban megtapasztalni a megfoghatatlant. Bízzátok Rám halálotokat, mert nem a halál számít, hanem az, hogy hogyan tudtátok talentumaitokat kamatoztatni a földön! Sok szent akart vértanú lenni, de Én megóvtam őket a vakmerőségtől és életüket egy jobb irányba tereltem, amely még több jó gyümölcsöt termett, hiszen sok-sok embert Hozzám vezettek. Engedjétek, hogy a körülményeket Én alakítsam, amely a ti javatokat fogja szolgálni.
Mária Magdolna


Rejtekben élő szentek

2018. 07. 20, Péntek

Jézus: Gyermekeim, az Egyház számtalan embert szentté avatott, akik életük példájával kimagaslottak a többi ember között. Kegyelmem győzött bennük, mivel hagyták, hogy Én munkálkodjak általuk. Ám sokan megfeledkeznek azokról a szentekről, akik rejtekben élnek. Őket még Egyházam sem ismeri. Most is élnek köztetek ilyen szentek, akik a világ szemében nem tűnnek ki. Ezek az emberek példás életet élnek. Gyakorolják a vallásukat, elvégzik az állapotbeli kötelességeiket és a szobájuk rejtekében imádkoznak. Nem keresik a feltűnést és soha nem dicsekszenek azzal, hogy mennyit imádkoznak és böjtölnek, még a jócselekedeteikről sem beszélnek. Szívüktől távol tartják a világ kísértéseit és a csendben Velem beszélgetnek. Egyszerűen élnek és mindent elfogadnak Tőlem pl. szomorúságot, örömöt. Kerülik a panaszkodást, helyette inkább hálát adnak a mindennapi kenyerükért. Az ilyen lelkek öröklik Isten országát. Szeressétek az egyszerűséget, amely nem keresi a maga dicsőségét! Akiknek a szívében Isten első helyen van, annak az élete példáján is megmutatkozik, hogy Velem valóban egyesült. Adjatok hálát ezekért a lelkekért, akik többet segítenek a világ megmentésében, mint azok, akik hangosan dicsekszenek tetteikről. Bizony mondom nektek, hogy akik így cselekszenek, azok nem sok jutalmat várhatnak.
Mária Magdolna
Hamis próféták

2018. 07. 23, Hétfő
Jézus: Gyermekeim, a hamis próféták mindig is jelen voltak a történelemben. Most a hitehagyás korszakát élitek. A hitehagyás a bűnhöz, a bűn pedig a szeretet nélküli élethez vezet. De kik is valójában a hamispróféták? Ők olyan személyek, akik számára fontos az emberek elismerése ahelyett, hogy egyedül Nekem akarnának megfelelni. Vágyódnak az újabb karizmák után, mintha érdemesek lennének rá. Határt akarnak szabni a kegyelem működésének saját igényük szerint. Az embereknek gyakran választ adnak az Én nevemben pedig nem szóltam hozzájuk. Az emberek dicséreteit és felmagasztalásait örömmel fogadják, miközben észre sem veszik, hogy a gőg belépett az értelmükbe és a szívükbe. Egy alázatos lélek a dicséret szavait azonnal elhárítaná magától. Az Én erőm a gyöngékben mutatkozik meg, akik tudatában vannak gyengeségeiknek. A hamispróféták megtévesztik és félrevezetik az embereket. Értelmüket elhomályosítja a gőg és nem ismerik fel tévedéseiket. Békéről beszélnek, miközben a valóság másról tanúskodik. Szívük telve van képmutatással, mert azt akarják, hogy csak a legjobb oldalukat ismerjék. Gyermekeim, legyetek mindig éberek és hallgassatok a józan észre, mint az okos szüzek! Tegyetek különbséget az igaz próféták és a hamispróféták között! Apostolaimban működött Szentlelkem, mert felismerték a hamis személyeket, akik ellen folyamatosan harcoltak. Ez a harc nem fizikai volt, hanem szellemi. Ők mindent megtettek azért, hogy az evangélium minél több emberhez eljusson. Ma sok katolikus gyermekem néma, mert nem mernek felszólalni a bűn ellen. Ez a magyar népre is vonatkozik, mert a magyar emberek közül sokan nem akarnak kiállni az igazság mellett pedig szívükben érzik, hogy mit kellene tenniük. Gyermekeim, hova tűnt belőletek a bátorság? Őseitek bátran szónokoltak és harcoltak az ellenség ellen, még az életük árán is. Aki a bűn ellen felszólal, az ne gondolja egy pillanatra sem, hogy védtelen marad. Atyám mellette fog állni és segíteni fogja őt bármi történjék is. Ezt sose feledjétek el!

Mária Magdolna


Magyarország fehér keresztje

2018. 07. 25, Szerda
Láttam, hogy Magyarország fölött egy hófehér kereszt volt, míg Írország fölött egy véres kereszt állt. Az Úr kezének erejével a két keresztet egymásra támasztotta úgy, hogy a keresztek csúcsai összeértek. Láttam, hogy Európa más országai a keresztjüket hozzá támasztották a magyar kereszthez, hogy erőt gyűjthessenek belőle. Voltak olyan országok, amely már rég letették a keresztjüket, mert a hitüket elhagyták. Ők semmiképpen sem akartak csatlakozni a magyar kereszthez. Láttam, hogy az egymásra támasztott kereszteket Isten kegyelmének fénye járta át. Jézus megmutatta nekem, hogy Európa fölött egy fekete háló van, ami a Sátán hálóját jelentette. Isten az egymásra támasztott kereszteket Európa fölé helyezte és az általa kiáradó fény feszítette a fekete hálót oly annyira, hogy azt hittem, hogy szétszakítja. Ekkor Ő így szólt:
“A Sátán már Európa népeit is be akarja kebelezni. A lelkeket a bűn hálójának csapdájába csalja, mert így tudja az embereket Tőlem tökéletesen elszakítani. Ám Én Magyarországon keresztül megerősítem mindazokat az országokat, akik a bajban meghallják hívó szavamat. Kegyelmem feszíti a bűn hálóját, mert amikor a bűn elhatalmasodik, akkor a kegyelem is túlárad. Szeretetem és kegyelmem ereje által végül megmentem Európa maradék nemzedékeit. Mindazok, akik a bűnben elmerülnek és nem akarnak belőle kiszabadulni, meg fogják érezni kezem nehéz súlyát. Az emberiség már a büntetés és az ítélet kapujában áll, mert a bűn nem maradhat következmények nélkül. Aki azonban felismeri vétkeit és kéri az Én irgalmamat, attól soha sem fogom megtagadni szeretetemet, mert Én megmenteni akarlak titeket és nem elveszíteni.”
Mária Magdolna


A bűn jóvátételt kíván

2018. 07. 29, Vasárnap
Láttam, hogy egy fehér bárány fekszik az oltár asztalán. A bárány nagy sebet hordozott az oldalán. Az oltár két oldalán szeráf angyalok térdeltek, akik szüntelenül Isten Bárányát dicsőítették. Észrevettem, hogy az áldozati oltár előtt egy kőkehely volt, aminek belsejében por és hamu volt. A hamu közepén emberi szíveket láttam. A szívek kettéhasadtak és a közepükből tömjénfüst áradt egyenesen a Bárány felé. A szívek halottnak tűntek, de a tömjén füstje és illata ennek ellenére szüntelen áradt belőlük. Miközben ezt szemléltem az egyik szeráf angyal felállt, rám tekintett és így szólt:
“A világ bűnei jóvátételt kívánnak. Az engesztelés által jóvátételt adhattok a saját és mások bűneiért. Isten számba veszi minden törekvéseteket, de a tökéletes elégtételt egyedül Jézus Krisztus nyújtja számotokra. Ő a tökéletes engesztelő áldozat, az Isten Báránya, aki ártatlanul vérét ontotta értetek a keresztfán. Isten olyan emberi szíveket kér, amelyek készek legyőzni önmagukat és a világ minden kísértését, hogy egyedül csak Őt szolgálhassák. Ha a szív megszabadul minden helytelen ragaszkodástól, melyek a földi dolgokhoz kötik, akkor válhat kedvessé igazán Isten színe előtt. Az engesztelés nagy hatással van a világban zajló eseményekre. Az engesztelés képes lelassítani és enyhíteni az események folyamatát pl. egy természeti katasztrófa nem több országot érint egyszerre. Onnan ismerhetitek fel, hogy imáitok Isten előtt meghallgatást nyertek, hogy egy természeti csapás során kevesebb az áldozatok száma. Ahol sok a halott, ott nincs elég hit, ima és bűnbánat. Figyeljétek az ég jelenségeit, amelyek jelzik számotokra az idők végét és a csapások közeledését! Az Eucharisztia a ti mentőövetek a bűn tengerének viharában. Minden reményeteket Jézusba vessétek, aki életet ad nektek nemcsak a földön, hanem az örökkévalóságban is. Életetek minden áldott napját szenteljétek Istennek, a családnak és a lelkek megmentésének.”
Mária Magdolna

Az Egyház tanítása a Természetes Családtervezésről

pregnancy4.jpg Korábban áttekintettük már az Egyház tanítóhivatalának máig következetes folytonosságban lévő megnyilatkozásait a születésszabályozás (összefoglaló nevén) Természetes Családtervezésnek, vagy röviden TCST-nek nevezett módszeréről.

Ebben a korábbi cikkünkben láttuk, hogy a kérdésben ma mércének állított Humanae Vitae enciklikában Boldog VI. Pál összefoglalja ugyan a születésszabályozás általános erkölcsi szempontjait, azonban a TCST-vel kapcsolatban nem közöl részletes elemzést, hanem helyette egyszerűen XII. Piusz pápa 1951. október 29-én kelt, a szülésznőknek szóló üzenetét hivatkozza meg referenciaként (ahogy jeleztük, ezt a fontos hivatkozást sajnálatos módon az enciklika magyar nyelvű hivatalos fordításából valamiért kihagyták, látható azonban a dokumentum latin eredetijében, vagy pl. angol nyelvű változatában).
2012-ben egy amerikai katolikus pap prédikációban foglalta össze és magyarázta el világosan a híveknek az Egyház TCST-ről szóló tanítását. A prédikáció szövegének leirata a katolikus író Jay Boyd Ph.D. személyes blogján jelent meg először, melyet Boyd később a TCST témájának szentelt teljes könyvébe ("Natural Family Planning: Trojan Horse in the Catholic Bedroom?") is beemelt. Az alábbiakban a pap atya prédikációjának magyar nyelvű fordítását közöljük, amelyet a Boyd könyvében szereplő leirat alapján készítettünk el.
A prédikáció hangfelvételét 2015-ben a Sensus Fidelium katolikus YouTube-csatorna is közzé tette, aláfestő képekkel videóvá bővítve. A magyar nyelvű szöveghez ezt a videót is mellékeljük, hogy angolul értő olvasóink eredetiben is meghallgathassák.
A prédikáló pap kilétét sajnos sem Boyd könyvéből, sem a Sensus Fidelium videójából nem tudtuk kideríteni.
***
Eddig a házasságot vizsgáltuk.
Láttuk, hogy a házasság szerződés, ami egy kapcsolatot eredményez. Láttuk, hogy a házassági szerződés nagyon sajátos; hogy benne egy férfi és egy nő életreszóló és kizárólagos jogot ad és fogad el azokra a cselekményekre, amelyek önmagukban alkalmasak gyermekek nemzésére. Láttuk, hogy Isten egy következményt kapcsol ennek a szerződésnek a megkötéséhez. Ha a férfi és a nő érvényesen kötik meg a szerződést, úgy kettejük között a kapcsolat szorosabbá válik, mint egy apa és fia, vagy mint egy fiútestvér és lánytestvér között. Ezt a kapcsolatot közvetlenül Isten hozza létre.
Ez a kapcsolat életreszóló - ami azt jelenti, hogy halálig tart. Kizárólagos, ami azt jelenti, hogy csakis az a bizonyos férfi és nő vesznek részt benne, és senki más. És korlátozott, ami azt jelenti, hogy a pár csakis azokra a cselekményekre kap jogot, amelyek önmagukban alkalmasak gyermekek nemzésére.
Házasságra lépve Isten mindkét félnek jogokat ad, ami azt jelenti, hogy a másik házastársnak ennek megfelelő kötelessége áll fenn, hogy az ezekkel kapcsolatos méltányos kívánságot elfogadja.
Amikor ezt tavaly megvizsgáltuk, láttuk, hogy ez súlyos kötelesség, láttuk, hogy a másik házastársnak ez az igazságosság alapján jár, és hogy ezt vagy nagylelkűen megadják, vagy egyáltalán nincs megadva.
Láttuk, hogy pontosan azért, mert ez egy súlyos kötelesség, súlyos ok nélkül megtagadni ennek az adósságnak a megadását, halálos bűn az igazságosság ellen, és halálos bűn a tisztaság ellen is.
Most röviden idézzük fel, hogy pontosan mi is a házasság célja. Isten két sajátos célra hozta létre a házasságot. A házasság elsődleges célja a gyermekek nemzése és nevelése. Ez a házasság elsődleges célja.
A házasság másodlagos céljának két szempontja van: kölcsönös segítségnyújtás, és gyógyír. Vessünk ezekre egy-egy pillantást.
Először is, kölcsönös segítségnyújtás és jólét: Isten azt akarja, hogy férj és feleség segítsék egymást - nem csupán a házimunkában és a gyermekek nevelésében, hanem leginkább is kölcsönös szeretettel és gondoskodással egymás iránt.
Gyógyír: a bűnbeesés óta a házasság gyógyír is a bujaságra. Ez azt jelenti, hogy a házasság egyik célja a szenvedélyek legitim csillapítása, ez azonban nem pusztán a szenvedélyekkel kapcsolatos: ez a szeretet kifejezését, valamint a férj és feleség, mint két személy mélyebb egyesülését is célozza.
Isten tehát a házasságot két sajátos céllal hozta létre: az elsődleges célja a gyermekek nemzése és nevelése; a másodlagos célja pedig a házastársak kölcsönös segítségnyújtása és jóléte, valamint hogy gyógyír legyen a bujaságra.
Világosan értenünk kell ezeket a dolgokat, mindenekelőtt azért, hogy az Evangélium szerint élhessünk, másrészt azért, hogy világosan elmagyarázhassuk és átadhassuk a házasság helyes, istenadta fogalmát azoknak a felebarátainknak, akiket Isten az életünkbe helyezett.
Szembe fogjuk magunkat találni ezzel a káosszal és zűrzavarral. Meg kell majd fizetnünk annak a több, mint negyven évnyi gyáva csöndnek az árát, amit a legtöbb szószékről és a legtöbb püspökségről ezekben tapasztaltunk az Egyesült Államokban. Gyáva csönd ez. És ez a legszeretetteljesebb, amit mondhatunk róla. Gyáva csönd, mulasztás a hívek felé a néha fájdalmas igazságok elmagyarázásában a házasságról, a válásról, a fogamzásgátlásról, a sterilizációról, és a perverzióról. Gyáva csönd... mintha nem lenne pokol.
Mintha nem lenne pokol.
Mintha nem lenne pokol azok számára, akik nem követik az Egyház tanítását ezekben a dolgokban, vagy azon papok és püspökök számára, akik nem figyelmeztetik őket. Imádkoznunk kell, hogy ez a gyáva csönd véget érjen... végre. És hogy azok a püspökeink és papjaink, akik ezt a zűrzavart megörökölték, valahol bátorságra találjanak, valahol erőt találjanak a szólásra: mindenekelőtt a kormányunk fogamzásgátlásban megmutatkozó imperializmusával szemben, de még inkább és még különösebben a válás, a fogamzásgátlás, a sterilizáció, és a saját sorainkban jelenlévő perverzió bűnei ellen, ami minket ebbe az állapotba juttatott.
Mostanáig gyáva csönd volt. Eljött a számadás ideje. Imádkoznunk kell.
Imádkozzunk az apaságért, mert ez az, ami hiányzik az Egyházban. Apaság: erről szól ez a válság, az apaság hiányáról.
Mielőtt továbbmennénk, íme egy idézet George bíborostól, amin érdemes elgondolkodnunk. George bíboros azt mondta: "Arra számítok, hogy ágyban halok meg. Az utódom majd börtönben. Az ő utódja pedig mártírként, a nyilvánosság előtt."
Azt hiszem, George bíboros optimista.
Legutóbb megvizsgáltuk a fogamzásgátlást. Ma megnézzük azt az eltorzult gondolkodást, ami időnként ahhoz a gyakorlathoz kapcsolódik, amit helyesen időszakos megtartóztatásnak nevezünk, és ami időszakos tartózkodást jelent a házastársi jog gyakorlásától. Az időszakos megtartóztatásnak ezt a gyakorlatát széles körben TCST vagy Természetes Családtervezés néven ismerik.
Az eltorzult gondolkodás tökéletes példáját láthatjuk egy olyan cikkben, aminek a címe: "Kicsi? Közepes? Nagy? Extra nagy? Melyik a jó méret a családod számára?", és amelyet Gregory Popcak írt, aki hívő katolikusnak látszik. A szerző azzal kezdi, hogy megkérdezi:
Vajon Isten arra hív, hogy legyen még egy gyermeked? Az Egyház az ő bölcsességében nem ad választ erre a kérdésre, ad azonban néhány nagyon egyszerű gyakorlati tanácsot azoknak a pároknak, akik őszintén keresik az Úr akaratát ebben - és néhány tanács talán meglepő lehet.
Eddig rendben van. Most nézzük meg, milyen tanácsot találunk a cikkben:
"A legjobb mód aktív megkülönböztetést végezni ebben a kérdésben" - tudniillik abban a kérdésben, hogy legyen-e még egy gyermekünk - "az, ha állandó jelleggel TCST-t használunk."
Mit is mond itt? Azt, hogy ha egy pár azon gondolkodik, hogy vajon Isten azt akarja-e, hogy legyen még egy gyermekük, úgy a legjobb, az Egyház által is jóváhagyott mód ennek megválaszolására, ha időszakos megtartóztatást, vagyis TCST-t alkalmaznak. Nos, előre szólt, hogy néhány tanácsa meglepő lesz a számunkra.
És ez a tanács nagyonis meg kell, hogy lepjen minket - mivel teljességgel téves.
Téves. Nézzük meg, miért. Egy a Vatikán lapjában, a L'Osservatore Romano-ban 1997-ben megjelent cikkre utalunk, hogy megnézzük, mi a téves ebben. A cikk címe is árulkodó: "Súlyos okok igazolhatják a párok számára az időszakos megtartóztatás alkalmazását".
Ez a cikk XII. Piusz pápára, VI. Pál pápára, és Boldog II. János Pál pápára hivatkozik. Mivel a válaszai rendkívül részletesek, mi nagyrészt csak a tiszteletreméltó XII. Piusz pápa magyarázataira fogunk hagyatkozni.
Mielőtt a pápához fordulnánk, szögezzük le, hogy megértettük, hogy a pápa semmiféle szabályt nem talál itt ki. Valójában nincs ilyenfajta tekintélye. Isten nem adott senki számára tekintélyt a házasság természete és szabályai felett. Sem a párnak, még kevésbé az államnak vagy ezeknek a hamis bíráknak, sem az Egyháznak, de még a pápának sem. Isten nem adott ilyen tekintélyt senkinek. Így hát mi az, amit a pápa itt tesz? A pápa megmagyarázza a szabályokat, nem kitalálja azokat. Elmagyarázza, milyennek alkotta Isten a dolgokat. Ami azt illeti, minden, amit a Szentatyától hallani fogunk, kikövetkeztethető abból, amit már tudunk a házasságról, a házassági szerződésről, és a házasság céljáról.
Ahogy azt már megszokhattuk, az idézeteket kiemeljük, bemásoljuk, és az érthetőség kedvéért szerkesztjük.
Első pont, XII. Piusz pápától:
Az időszakos megtartóztatás erkölcsi megfelelőségét aszerint kell megállapítani, hogy a pár szándéka megfelelő erkölcsi bizonyossággal bíró okokra van-e alapozva, vagy sem. Az a puszta tény, hogy a férj és feleség nem sérti az aktus természetét, és a gyermeknek, aki az elővigyázatosságuk ellenére születhet, az elfogadására és felnevelésére is készek, még önmagában nem elegendő a szándékuk becsületességének és a motivációik kifogástalan erkölcsösségének garantálására.
Az első pont tehát, hogy megfelelő és súlyos okoknak kell fennállnia az időszakos megtartóztatás (TCST) alkalmazására. Mindjárt rá fogunk térni ezekre az okokra, de mielőtt megtesszük, megnézzük a pápa második pontját, amelyben elmagyarázza, hogy ez miért igaz.
Második pont: a pápa itt elmagyarázza, miért szükséges, hogy megfelelő és súlyos okok fennálljanak. Vegyük észre, hogy a pápa magyarázata a házassági szerződésen alapszik, ami jogokkal ruházza fel a párt, de a házasság elsődleges célján is, ami a pár egy idevonatkozó kötelessége.
XII. Piusz:
A házassági szerződés, amely felruházza a házaspárt a természetes hajlam beteljesítésének jogával, az élet egy adott állapotába helyezi őket, nevezetesen, a házasság állapotába. Mármost a házaspárokra, akik az állapotuknak megfelelő cselekménnyel élnek, a természet és a Teremtő rábízza az emberiség fenntartásának feladatát. Ez az a jellemző szolgálat, ami az állapotuk sajátos értékét, a bonum prolis-t adja. Az egyén és társadalom, a nép és az állam, maga az Egyház, a létében függ, Isten által alapított rend szerint, a termékeny házasságoktól. Éppen ezért, elfogadni a házas állapotot, folyamatosan élni az ennek az állapotnak megfelelő és csakis benne törvényes képességgel, egyúttal súlyos ok nélkül kibújni annak elsődleges feladata alól, bűn lenne magával a házas élet természetével szemben.
Mit mondott tehát a pápa? Hogy a házassági szerződés jogot ad a párnak a házassági cselekményre, ennek a jognak a gyakorlása pedig kötelességet ró rájuk, ami nem más, mint a gyermeknemzés. Miért? Azért, hogy az emberiség fennmaradjon - ami a házasság elsődleges célja.
Emellett a pápa megjegyzi azt is, hogy súlyos okok nélkül bűn rendszeresen gyakorolni a házassági jogot a házassági kötelesség elhagyásával.
Ismerjük már ezt a koncepciót. Kötelességünk szentmisére menni vasárnaponként és a kötelező ünnepnapokon. Ha súlyos ok nélkül ezt kihagyjuk ezeken a napokon, bűnt követünk el. De ha súlyos okunk van arra, hogy a szentmisét elmulasszuk, úgy ez egyáltalán nem bűn. Ez pontosan ugyanaz a koncepció.
XII. Piusz világos ebben:
Ha súlyos okok állnak fenn, a cselekményt a terméketlen időszakokra korlátozni törvényes lehet. Ha azonban ésszerű és igazságos ítélet alapján ilyen súlyos okok nem állnak fenn, úgy annak szándéka, hogy a házasságuk gyümölcsözőségét elkerüljék, miközben az érzékiségük teljes kielégítését folytatják, csakis az élet hamis értékelésének, és józan etikai elvektől idegen indítékok eredménye lehet.
Ha tehát súlyos okok állnak fenn, úgy az időszakos megtartóztatás (TCST) alkalmazása jogos. Ha azonban nincsenek súlyos okok, "úgy annak szándéka, hogy..." [megismétli az idézetet].
Mármost az alapvető hiba Popcak úr érvelésében világosan látható. Annak a gondolatnak a népszerűsítésével, hogy a pár folyamatosan gyakorolhatja az időszakos megtartóztatást, mint a megkülönböztetés eszközét annak eldöntésére, hogy legyen-e még egy gyermekük, lényegében felcseréli a házasság elsődleges és másodlagos céljait - mintha a házasság elsődleges célja lenne a házastársak kölcsönös segítségnyújtása és jóléte, valamint hogy gyógyír legyen a bujaságra, és a házasság másodlagos célja lenne a gyermekek nemzése és nevelése.
Harmadik pont: azután, hogy a pápa elmagyarázta, miért kell, hogy egy házaspárnak megfelelően súlyos okai legyenek a TCST gyakorlására, most azt magyarázza el, mik is ezek az okok.
A súlyos indítékok, mint amilyenek azok, amelyek nemritkán orvosi, fejlődéstani, gazdasági és társadalmi ún. 'indikációkból' erednek, felmentést adhatnak a férjnek és feleségnek a kötelező, tevékeny adósság alól, hosszú időre, vagy akár a házasélet teljes időtartamára is.
A pápa itt rámutat, hogy amíg erre súlyos ok áll fenn, a házaspár jogosan mentesülhet a gyermeknemzés alól, akár a házasélet teljes időtartamára is. Később rámutat arra is, hogy a házaspár kétféle módon erkölcsösen is elkerülheti a gyermeknemzést: időszakos vagy teljes önmegtartóztatással.
Fontos felismernünk, hogy a "súlyos" nem jelent "életveszélyest". Súlyosnak kell lennie, ahogy súlyos okunk kell, hogy legyen ahhoz, hogy a vasárnapi szentmisét kihagyjuk; itt ugyanarról a gondolatról van szó. Mik tehát ezek a súlyos okok?
Mondunk néhány tipikus példát.
Orvosi: súlyos, valódi, és objektív veszély, aminek egyik vagy másik partner - általában a nő - testi, vagy akár pszichés egészsége van kitéve.
Fejlődéstani: a gyermek súlyos és gyógyíthatatlan örökletes rendellenességének valódi lehetősége. Ez a házasság teljes időtartama alatt fennállhat, vagy csak egy átmeneti időszak alatt, például amikor a nő orvosi kezelésben kell, hogy részesüljön, ami alatt bizonyos fajta gyógyszerek születési rendellenességeket okozhatnak.
Gazdasági: ez komoly pénzügyi nehézségre utal. Komoly pénzügyi nehézségre. Egy olyan mélyen anyagias társadalomban, mint a miénk, ez a pont Isten előtti brutális őszinteséget kíván. A mi kultúránkban túlságosan is gyakran kerülnek az élet csapdái maga az élet elé.
Társadalmi: ez olyan, a társadalmi renden belüli problémákat foglalja magába, mint amilyen a legfeljebb egy gyermeket megengedő zsarnoki szabályozás Kínában; vagy olyan katasztrófákat, mint árvíz, tűzvész, háború, és így tovább.
Így tehát lehetnek súlyos orvosi, fejlődéstani, gazdasági, vagy társadalmi okok az időszakos megtartóztatás gyakorlására.
A súlyos ok mellett azonban van még néhány további körülmény, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy jogosan lehessen az időszakos megtartóztatást avagy TCST-t gyakorolni. Ezeket nagyon könnyű megérteni, mivel a házasság adósságából következnek, és a házassági szerződésben, valamint a házasság céljaiban gyökereznek.
Először is: a beleegyezésnek az időszakos megtartóztatásba kölcsönösnek és szabadnak kell lennie mindkét fél részéről, és bár a két házastárs beleegyezésének közösnek kell lennie, azt akármelyikőjük egyedül is visszavonhatja.
Ahogy a pápa kijelenti:
...[E]z azért van, mert a jog a házassági szerződésből levezethetően állandó jog, ami nem megszakítható vagy időszakos, és mindkét fél egymás felé tiszteletben kell, hogy tartsa.
Ezt láttuk már, amikor a házasság adósságáról beszéltünk.
Másodszor, ésszerű biztosíték kell, hogy legyen arra, hogy ez a gyakorlat egyik házastársat sem fogja bűnbe vinni. Minél inkább valószínűsíthető a súlyos bűn veszélye, annál súlyosabb ok szükséges az időszakos megtartóztatás gyakorlásához.
Ezért ahhoz, hogy az időszakos megtartóztatás (TCST) legitim legyen, abba mindkét házastársnak kölcsönösen és szabadon bele kell egyeznie, fenntartva, hogy bármelyik házastárs bármikor felfüggesztheti azt, méltányos kérést kifejezve az adósság tiszteletben tartására. És ésszerű biztosíték kell, hogy legyen arra, hogy ez a gyakorlat nem eredményez súlyos bűnt egyik házastárs számára sem.
Tekintsük át tehát:
Láttuk, hogy ha súlyos okok vannak rá, egy házaspár legitim módon gyakorolhat időszakos megtartóztatást avagy TCST-t.
Láttuk, hogy ezek a súlyos okok jelenthetik például a szülő súlyos és objektív egészségügyi állapotát, a gyermek súlyos születési rendellenességének valós lehetőségét, a pénzügyi terhek valós eseteit, és a társadalmi rend olyan zavarait, mint a háború vagy az éhínség.
Láttuk, hogy ebbe a gyakorlatba mindkét házastárs kölcsönösen és szabadon bele kell, hogy egyezzen, fenntartva, hogy bármelyik házastárs bármikor felfüggesztheti azt egy méltányos kéréssel.
És láttuk, hogy ésszerű biztosíték kell, hogy legyen arra, hogy ez a gyakorlat egyik házastárs számára sem fog súlyos bűnt eredményezni.
Mármost könnyű belátni, hogy a TCST állandósult használatának ötlete, súlyos okok nélkül, visszaélést jelent. Talán azt állítjuk ezzel, hogy a TCST a fogamzásgátlás romlottságához hasonlítható? Nem. Mivel a közvetlen fogamzásgátlás és a közvetlen sterilizáció belsőleg rossz cselekedetek, ez pedig nem az. Azok belsőleg rosszak, ami azt jelenti, hogy sohasem megengedhetők. A közvetlen fogamzásgátlás és sterilizáció soha, semmilyen körülmények között nem megengedhető, ez azonban igen.
Jól van, de ha ez nem belsőleg rossz, akkor azt állítjuk, hogy Popcak tévedése magától értetődő? Nem, nem ezt. Egyáltalán nem. Mondjuk ki világosan. Ha nem követjük Isten szabályait, úgy a TCST lelkek elvesztéséhez vezethet.
És nem csak a pokolban.
"Hogy érti azt, atya, hogy lelkek elvesztéséhez vezethet, és nem csak a pokolban?"
Ez egy jó kérdés. Vegyünk csak egy sokgyerekes családot, mondjuk tízgyerekeset. Képzeljük el azt a helyzetet, amikor valakinek az édesapja egy tizedik gyermek fia, az édesanyja egy tizedik gyermek lánya, ő maga pedig egy tizedik gyerek gyermeke. Az apa tehát egy tizedik gyermek fia, az anya egy tizedik gyermek lánya, ő pedig egy tizedik gyermek fia.
Ezzel a kombinációval ha bármelyik közvetlen felmenője állandó jelleggel gyakorolta volna a TCST-t, nyugodtan állíthatjuk, hogy ő sohasem jött volna a világra. Az ő lelke abban az értelemben elveszett volna, hogy sohasem vált volna létezővé. Ezt könnyű belátni.
Azt hiszem itt mindenki egyetértene azzal, hogy ha megkérdeznénk ezt az embert, ő lenne az első, aki elmondaná, mennyire hálás érte, hogy létezhet. Hálás azért, hogy a felmenői voltak annyira nagylelkűek az Isten előtti kötelességük teljesítésében, hogy ő hálás lehet, hogy lehetőséget kapott az üdvözülésre. Azt hiszem, ezzel mindenki egyetértene.
Megkérdezhetnénk őt: "hé, atya, ön hálás azért, hogy létezik?". "Hé, atya, ön hálás azért, hogy a felmenői nagylelkűek voltak az Isten előtti kötelességük teljesítésében?" "Hé, atya, ön hálás azért, hogy legalább lehetősége van az üdvözülésre?"
Én ugyanis egy tizedik gyermek fia vagyok. Az idei nyárig azt hittem, hogy az édesanyám egy tizedik gyermek lánya, de mint kiderült, ő egy tizenegyedik gyermek lánya. Az édesapám egy tizedik gyermek fia, és egy tizenkilencedik gyermek unokája.
Hogy tehát megválaszoljuk a kérdést: igen. Nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek. Elképesztően hálás vagyok érte.
Amint látják, ez nem elméleti dolog csupán. A Popcakhoz hasonlók írhatnak erről cikkeket, de ezeknek az embereknek arca van.
Én magam nem gazdag és hatalmas emberek leszármazottja vagyok, akik nagy házakban laktak. Szegények leszármazottja vagyok. Ha bármelyik felmenőm az elmúlt 150 évben ezt a Popcak-teóriát gyakorolta volna ahelyett, hogy a saját életükben felveszik a keresztet, én ma nem lennék az önök papja. Nem is léteznék. A családom legalább négy nemzedéke nem létezett volna. És ezekben a nemzedékekben rengeteg egyházi hivatás volt.
Ez nem csupán elméleti dolog.
Befejezésül idézzünk fel néhány gondolatot XII. Piusz pápától:
A valódi erkölcsi rend egyik alapvető követelménye az, hogy a házassági jog kihasználásához az anyai hivatás és szolgálat őszinte, belső elfogadása is társuljon. Ezért sürgető megerősíteni, újra felébreszteni, és bátorítani az anyai hivatás átérzését és szeretetét.
Ezt nemzedékekkel ezelőtt mondta. (megismétli az idézetet)
Az anyaság szolgálata. Ezt jelenti a házasság. A házasság ["matrimony"] szó a matris munis latin kifejezésből jön, ami azt jelenti: "az anyaság szolgálata".
Megfigyelték már azt, hogy a (hagyományos rítusú) szentmisében kétszer hajtunk térdet mindnyájan: a hitvallás és a záró zsoltár alatt. Miért hajtunk térdet? Mert egy asszony - a tökéletes asszony - igent mondott az anyaság szolgálatára.
XII. Piusz:
Abban a pillanatban, hogy megértette az angyal üzenetét, a Szűzanya felkiáltott: 'Íme az Úrnak szolgálóleánya. Legyen nekem a Te igéd szerint.' - lángoló 'igen' ez az anyaságra.
A Szűzanya lángoló igent mondott az anyaságra - "lángoló igent".
Térdeljünk hát le, és kérjük a Boldogságos Szüzet, hogy ébressze fel újra és bátorítsa az anyai hivatás átérzését és szeretetét, itt és az egész világon. És azért is, hogy segítsük, hogy minél több házaspár részesüljön abban a kegyelemben, hogy lángoló igent mondhassanak az anyaságra való meghívásra.
https://katolikusvalasz.blog.hu/2018/07/30/az_egyhaz_tanitasa_a_termeszetes_csaladtervezesrol

2018. július 27., péntek

Olasz katolikus püspök:" az összes templomot mecsetté alakítanám, hogy megmentsem a menekülteket..."

Olasz katolikus püspök: az összes templomot mecsetté alakítanám, hogy megmentsem a menekülteket Raffaele Nogaro, az olaszországi Casertai Egyházmegye volt püspöke nyíltan kimondta: inkább pusztuljon el a kereszténység, jusson hatalomra az iszlám, de a migránsokon akkor is segíteni kell! Zoom Nogaro és a migránsimádó pápa - egy húron pendülnek A 84 esztendős pap a következőképpen vélekedett: „Morálisan és a hit emberének szemszögéből nézve én kész lennék az összes templomot mecsetté alakítani, ha ez fontos lenne az ügy szempontjából, és ezzel segítenénk a szegény és szerencsétlen férfiak és nők életét megmenteni. Krisztus nem azért jött a Földre, hogy templomokat építsen, hanem azért, hogy segítse az embereket, függetlenül azok fajától, vallásától vagy nemzetiségétől” – jelentette ki a korábbi püspök. Nogaro nem mulasztotta el a bevándorlásellenes olasz belügyminiszter, Matteo Salvini bírálatát sem: „Vannak politikusok, akik beszédeikben továbbra is a deportálásokról prédikálnak, és a legrosszabb ebben az egészben, hogy teszik ezt koronát (?) és rózsát szorongatva a kezükben, miközben Isten nevét is hiába a szájukra veszik. Ez nagy bűn” – fakadt ki az aggastyán pap. Az utalás Matteo Salvinire vonatkozik, aki a legutóbbi választási kampány során a milánói székesegyház előtt tartott nagyszabású választási gyűlésen piros rózsát tartott a kezében, és megesküdött, hogy a Szent Evangéliumokban, valamint az olasz alkotmányban foglaltakat betartja. Hiába azonban az egyházi hierarchia részéről a belügyminiszter személyére irányzott sok éles kritika, a közvélemény-kutatások szerint Matteo Salvini az a politikus Olaszországban, akiben a leginkább megbíznak az emberek. Ami arra utal, hogy egyre táguló szakadék húzódik a bevándorlást támogató katolikus papok és a hívek között. Könnyű lenne a 84 esztendős Nogero atyáról azt mondani, időskori agyérelmeszesedésben szenved. De korántsem biztos, hogy ez a helyzet. Amikor például Matteo Salvini nem volt hajlandó megadni a kikötési engedélyt az Aquarius nevű, betolakodókat szállító hajó számára, több olasz püspök is tiltakozott. A szicíliai Agrigento érseke, Francesco Montenegro bíboros a következőképpen vélekedett: „Jézus az, aki hajón érkezik hozzánk, Ő az a felnőtt vagy gyerek, aki a tengerbe fullad, és Jézus az, aki a szemétben turkál, hogy némi élelemhez jusson.” Francesco Montenegro éles bírálattal illette a tömeges migráció megfékezésén munkálkodó politikusokat, „érzéketlenséggel és közömbösséggel” vádolva őket.Mint mondta, a keresztények között vannak, akik „megteremtik a szegénységet, majd eltaszítják a szegényeket, mivel bosszantóak a számukra, és hagyják őket meghalni”.

Teljes holdfogyatkozás

Lukács 21,25-36
25.„És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban.
26.Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek.
27.És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel.
28.Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”
29.Mondott nekik egy példázatot is: „Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind:
30.amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár.
31.Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa.
32.Bizony, mondom néktek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz.
33.Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.
” 34„Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, 35.mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak.
36.Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt.” Lk 21,25-36
Jóel próféta könyve 2:30 (3:3)" Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat.
Jóel próféta könyve 2:31 (3:4) A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja.
Jóel próféta könyve 2:32 (3:5) De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az ÚR nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr."
Paul Begley,amerikai lelkész elemzése szerint (is) "az utolsó napokban élünk", figyelve az égi jeleket, a természeti katasztrófákat...ez a végidők , az utolsó harc kezdete,az apocalipszis elkezdődött. Ilyen hosszan tartó Vér Hold(Blood Moon)-ez a neve- 70 évvel ezelőtt volt pl.mikor Izrael állam megalakult. A Mars -a "háború bolygója"-is most áll nagyon közel a Földhöz, a mostani Blood Moon , holdfogyatkozás idején...

VALAKIK, TUDVA ÉS AKARVA!

productimages_535.jpgproductspic_220.jpg Szándékosan akarják bevinni a köztudatba – mi több az elfogadó tudatalattiba – a sátáni jelképeket! De a Szeretetláng Napló is figyelmeztet, hogy „a sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.” Az ezt megelőző mondatokban ez áll: „Bízzál! Az Isten ügyét nem tudja semmi keresztülhúzni! Az igaz, hogy megváltó munkámhoz szükségem van a ti erőtökre is, hisz értetek kell megtennem. Egyet sem akarok elveszíteni közületek.” (I/95)
product_260.jpg


Bibliai időket élünk, mely lehet hogy nehéz és veszélyes, de nagyon érdemszerző! Olyan nagyságrendű hitellenes propagandával bombázzák a világot, hogy valóban felmerül a kérdés: „amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” És itt is fontosak az előző mondatok: „Hát Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Vajon megvárakoztatja őket? Mondom nektek: hamarosan igazságot szolgáltat nekik.”  (Lk 18,7-8) productimages_260.jpg
Mit tehetünk?
Kapaszkodnunk kell azokba a kegyelmi segítségekbe, melyeket Isten bocsátott rendelkezésünkre! Természetesen ez a szentségi élet, a bensőséges Mária-tisztelet, Jézus Szentséges Szívének tisztelete, az Isteni Irgalmasság kiesdése, és egyáltalán a normális keresztényi élet!
seven_sacraments_humanity_-healing_535.jpg

https://szeretetlang.blog.hu/2018/07/26/valakik_tudva_es_akarva

2018. július 25., szerda

Égi Édesanyánk üzenete 2017. július 25-én Medjugorjéból

Isten hívott meg, hogy Hozzá vezesselek benneteket

A Szűzanya 2018. július 25-i üzenete

"Drága gyermekek! Isten hívott meg, hogy Hozzá vezesselek benneteket, mert Ő a ti erőtök. Ezért arra hívlak titeket, imádkozzatok Hozzá és bízzatok Benne, mert Ő a menedéketek minden rossztól, amely leselkedik és eltávolítja a lelkeket a kegyelemtől és az örömtől, amelyre mindnyájan meg vagytok hívva. Gyermekeim, éljétek meg a mennyországot itt a földön, hogy jó legyen nektek és Isten parancsolatai legyenek világosság az utatokon. Veletek vagyok, és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Szűz Mária így kezdi üzenetét: „Isten hívott meg…” Máriát Isten már édesanyja, Anna méhében, fogantatásakor meghívta. Különleges módon szólította meg Gábor arkangyal által, Názáretben. Mária és az angyal találkozása Mária életének összefoglalója, kiváltsága és méltósága. Az angyali üdvözletig az evangélisták nem írják le róla: ki ő, honnan való, milyen a lelke és a lénye. Az angyal szavára egyszerre ragyog fel számunkra nagysága és méltósága. Feltárul előttünk múltja és jövője az, ami fogantatásakor és az is amivé halálában lesz, valamint az üdvtörténetben való szerepe.

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled!” Gábor angyal szavai kifejezik Mária lényének teljes mélységét és azt a fényt, amely jelen van lényében. Mária kegyelemmel teljes, az Úr vele van, áldott ő, mert hitt és elfogadta Isten hívását. Az ő méhe fogadja Isten Fiát. Élő templommá lesz, amelyben majd az Emmánuel lakozik. Mária örömmel és tudatosan mondja ki a beleegyezés szavait, hitben és Isten iránti engedelmességben: „Íme, az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint.” Mária a Szentlélek igazi templomává lett, és most is Isten Fiának temploma.

Amikor Jézus a kereszten függött, ránk gondolt és ezekkel a szavakkal adott át bennünket édesanyjának: „Fiacskám, íme, a te édesanyád!” Attól a pillanattól kezdve Mária a mi anyánkká lett, édesanyánkká, aki Istenhez vezet. Ő el tudja és el szeretné vezetni mindazokat, akiket rá bíztak és, akik hozzá menekülnek. János apostol elsőként fogadja be a saját házába, életébe. Nekünk is be kell fogadnunk Máriát, mert csak így lehetünk biztosak abban, hogy eljutunk Istenhez és minden rossztól megmenekülünk. Egyik üzenetében azt mondta: „Drága gyermekek, szükségem van imáitokra és IGENETEKRE.

Mária szavaihoz és hívásához fűződő gyermeki bizalmunk fejezi ki, mennyire tartozunk hozzá. Amikor a hívő gyermeki bizalommal viseltetik Mária iránt „befogadja őt” és ő bevezeti benső életébe. Minden keresztény életének Mária által átjártnak kellene lennie. Mária jellemző tulajdonsága, hogy másokért él. Életében semmi sem magánjellegű, mindennel másokat szolgál.

Isten arra hívta meg Máriát, hogy Fiának, Jézusnak édesanyja legyen. Mária anyaságának értelme abban van, hogy újjászülje Isten gyermekeit, egészen a világ végezetéig. Az Édesanya hív, ismétel, fáradhatatlan, megbocsát és szeret. Ezt teszi fáradhatatlanul az egész egyháztörténelem folyamán, amelyet megerősítenek hosszan tartó međugorjei jelenései is. Isten Mária által hív bennünket, hogy meghalljuk és válaszoljunk édesanyai hangjára, amely nem fenyeget, hanem anyai gyengédséggel és türelemmel ismétel, hogy végre felfedezzük az élet forrását és menedékét, aki maga az Isten.

Imádság

Édesanyám, Mária neked szeretném ajánlani mindazt, amit én még nem adtam oda, kérlek, Te vedd el. Érints meg, tisztíts meg, és győzd le a bennem lévő félelmet, amelyeknek talán tudatában sem vagyok. Be akarlak fogadni lényem legmélyebb szeretetébe. Lépj be szívem és lelkem mélyére, te Szeplőtelen és kegyelemmel teljes, abba mélységbe, amelyet én nélküled nem tudok meglátogatni. Isten Anyja, légy az én édesanyám. Te, aki a legtisztább vagy, öltöztess önmagadba úgy, ahogyan a Szentlélek árnyékával betakart téged, Te legtisztább, legszentebb és szeplőtelen Édesanya. Ámen.

M. M fordította: Sarnyai Andrea

2018. július 24., kedd

Az ír püspökök "házassági tanácsadást" biztosítanak a meleg pároknak

Az ír katolikus házassági tanácsadó Accord szolgáltatás azonos nemű pároknak is biztosítják szolgáltatásukat, akik homoszexuális paráználkodást gyakorolnak - írja a TheTimes.co.uk.

Az "Accord" egy tanácsadó szolgáltatás, amelyet az ír püspökök vezetnek. Alapelve volt, hogy vallási okokból nem fogadják el a meleg paráználkodó ügyfeleket.

Azonban az ír kormány - a homoszexuális Leo Varadkar miniszterelnök vezetésével - megfenyegette az ügynökséget, hogy a vallási elveik miatt visszavonják a finanszírozást.

Mivel a pénz elvételével fenyegették őket, a "katolikus" ügynökség azonnal beadta a derekát.

https://gloria.tv/article/bCbLsrpRNpWp41MTxMWKjG7iL

Mi az élet értelme?

Az alábbi írás a Church Militant vezetője, Michael Voris S.T.B. július 24-ei "The Vortex" műsorának magyar fordítása alapján készült. A teljes adásnak csupán szerkesztett szövegfordítását közöljük.
Vorisnak ez a monológja egy olyan gondolati sorba illeszkedik, amelyet a Church Militant VI. Pál pápa Humanae Vitae enciklikája kiadásának 50. évfordulója (július 25-e) kapcsán közvetített. A katolikus televízió munkatársai amellett érveltek, hogy bár Pál pápa enciklikája vitathatatlanul igaz tanítást közölt, az azonban rossz hatással volt az Egyházra, hogy a pápa az enciklikában ezt a tanítást nem (az Egyház által hagyományosan vallott és tanított) természettörvényt kihangsúlyozva erősítette meg.
voris.pngAmi az amerikai társadalomban, és még előbb az Egyházban történt, az a természettörvény [angolul: Natural Law] elhagyása. A természettörvény az a valóságban gyökerező filozófia, mely szerint minden a rendelt célja szerint cselekszik, vagyis a természetébe belefoglalt, előre meghatározott célja szerint.
A szem rendelt célja, hogy lásson, a halé, hogy ússzon, a makké, hogy tölgyfává nőjön. Egy dolog "természetét" a rendelt célja határozza meg, és aszerint is cselekszik. Ha ezt az elvet az emberre alkalmazzuk, azt mondhatjuk, hogy az ember rendelt célja maga Isten.
Ami a természetünket illeti, jóllehet bukott, és ezért küzdünk, gyakran erőteljesen, a rendelt célunk, hogy elnyerjük az üdvösséget. A természettörvény adja meg a választ a minden emberi lényt nyomasztó kérdésre: Mi az élet értelme? A természettörvény mutat rá, hogy az élet értelme, a rendelt célja - amit a görögök telosznak neveztek -, az üdvösség.
Ezért valahányszor aszerint cselekszünk, ami összhangban van a rendelt célunkkal, a létezésünk értelmével, helyesen cselekszünk, a természetünknek megfelelően. Ez olyan szembetűnően világos, hogy nehéz is ezt ennél tovább magyarázni.
A régi Baltimore-i Katekizmus mindezt az első kérdésében így foglalta össze: "Miért teremtett meg Isten?" Válasz: "Isten azért teremtett, hogy megismerjem, szeressem, szolgáljam, és boldog legyek Vele ezen a világon, és mindörökké a következőben." Ez a természettörvény, és minden, ami ebben segít, az erkölcsös. Bármi, ami eltérít minket a rendelt célunktól, a teloszunktól, erkölcstelen.
De az elmúlt század elején egy új filozófia, a "perszonalizmus" jött divatba, ami a figyelmet elfordította az objektív valóságról - és ezáltal az objektív erkölcsiségtől is -, és a szubjektív, saját magunk által meghatározott erkölcsiséget kezdte el erőltetni, a személyre alapozva - innen a "perszonalizmus" elnevezés.
Nagyvonalakban szólva, az objektív erkölcsiség jelenti azt az oldalt, amelyen az Egyház áll. A szubjektív erkölcsiség az az oldal, ami ellenkezik az Egyházzal. Az abortuszt véve példának: az objektív erkölcsiség azt mondja, hogy amit benne csinálsz - meggyilkolsz egy gyermeket - erkölcstelen. A szubjektív erkölcsiség eközben azt mondja: "Ez az én testem, tehát én döntök róla."
A különbség e megközelítések között teljesen világos. Ezért amikor a világ elkezdte az erkölcsiségének alapjait a természettörvényről a perszonalizmusra helyezni, a különböző egyházi embereknek fel kellett volna állniuk, és megvédeniük a természettörvényt - amit nem tettek meg. Ehelyett annak bukott próbálkozásában, hogy lépést tartsanak a világ lelkületével, a különböző egyháziak megpróbálták megkeresztelni a perszonalizmust, és befogadni azt az Egyházba. Ez pedig véget nem érő káoszt okozott.
Ötven évvel Boldog VI. Pál mérföldkőnek számító, a születésszabályozásról szóló Humanae Vitae enciklikájának kiadása után a helyzet tarthatatlanná vált. Az Egyház minden fronton hátrál, fenntarthatatlan demográfiai mutatókat produkál, ami a Nyugaton csakhamar a kihalás szélére fogja sodorni. A logikát az érzések váltották fel, az értelmet az érzelmek, és egy olyan teremtmény számára, mint az ember, aki az igazságra - a keresésére és elfogadására - van beállítva, ez nem fenntartható dolog.
Sok katolikus ma azt kérdezi "Mi okozta az Egyház romlását?". A válasz erre: a természettörvény feladása. Őrületet hozott a katolikus élet minden területén: a liturgiában, a szentségekben, a hódolati formákban - mindenhol. Ez pedig azért van, mert a rossz filozófia rossz teológiához vezet, ami pedig rossz erkölcsiséget eredményez, és végül a pokolba visz.
https://katolikusvalasz.blog.hu/2018/08/26/mi_az_elet_ertelme_933

A Szentlélek és a gonosz lélek 7 jele a lélekben. Kinyilatkoztatások Svéd Szent Brigitta által.A Szentlélek 7 jele a lélekben.
  Kinyilatkoztatások Svéd Szent Brigitta által.
Egyedül a Szentlélek sugallatai iránti érzékenység vezet el az életszentséghez és az üdvösségbe. A következő mondatokat Svéd Szent Brigittának, Európa védőszentjének mondta Miasszonyunk, hogy segítsen megkülönböztetni a Szentlélek indíttatásait, Aki mindig békét, tisztaságot és engedelmességet hagy maga után a lélekben.

“Lányom, 7-7 jelben tudod felismerni mind a Szentlélek, mind tisztátalan lélek működését.
A Szentlélek 7 jele:
Először is, az az ember, akiben a Szentlélek működik, értéktelennek látja a világot, és minden evilági megbecsültséget.
Másodszor, megszeretteti Istent a lélekkel, és minden testi gyönyört érdektelenné tesz számára.
Harmadszor, türelemre és csakis Isten megdicsőítésére indít.
Negyedszer, rávezeti az illetőt, hogy szeresse és együtt érezzen a felebarátaival, sőt, még az ellenségeivel is.
Ötödször, önmegtartóztatásra sarkall, még a megengedett dolgokban is.
Hatodszor, bizalomra indít Isten iránt a nehézségek közepette, sőt arra, hogy a lélek dicsőítse Istent a nehézségekben.
Hetedszer, a lélek arra vágyik, hogy elmenjen és Krisztussal lehessen, inkább, minthogy a világi jólétben beszennyeződjön.
A gonosz lélek 7 jele:
A gonosz 7 jele ezek ellenkezője.
Először, a világot édesnek, a mennyet sótlannak és unalmasnak tünteti fel.
Másodszor, az ilyen ember tiszteletre vágyik, és elfeledkezik az élet valódi értelméről.
Harmadszor, gyűlöletet és türelmetlenséget ébreszt a szívben.
Negyedszer, felbátorítja Istennel szemben, hogy makacsul kitartson a saját elképzeléseiben.
Ötödször, megszépíti előtte a saját bűneit, és felmentéseket sugall neki.
Hatodszor, könnyelművé teszi az elméjét, és testi tisztátalanságokat gerjeszt.
Hetedszer, A hosszú élet reményével biztat, és szégyenérzetet kelt a szentgyónással szemben.
Gondosan őrizd az elmédet, nehogy rászedjenek az ilyen lelkek.”
(Részlet Svéd Szent Brigitta: A Kinyilatkoztatások Könyve című művéből, 4 könyv, 23 fejezet)

2018. július 22., vasárnap

Bocsa József: Roma locuta causa finita? - a német interkommunio botrány

Gondolatok az évközi 16 vasárnap (B sorozat) olvasmányaihoz
A mai prédikációm a szokásosnál kissé hosszabb lesz, ezért előre elnézést kérek – de, remélem senki nem fog elaludni alatta.
A mai evangélium ezzel fejeződik be: Amikor Jézus kiszállt a hajóból, és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani.
A mai olvasmány pedig Jeremiás próféta könyvéből ezekkel a szavakkal kezdődik: Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és szétszélesztik  legelőm juhait - mondja az Úr. Ezért ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pásztoroknak, akik népemet vezetik: Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele. Nos, nekem majd lesz gondom rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint - mondja az Úr. De nyájam maradékát magam gyűjtöm össze azokból az országokból, ahová elűztem őket; visszahozom őket legelőikre, ott gyarapodni fognak és megsokasodnak. Pásztorokat rendelek föléjük, hogy gondjukat viseljék és legeltessék őket; nem félnek és nem remegnek többé, és egy sem vész el közülük - mondja az Úr.
Ezek nemcsak a múltban elhangzott szavak, hanem olyan prófétai üzenetek, amelyek a szemünk előtt játszódnak, teljesednek. Ezt szeretném illusztrálni a mai prédikációmban, amelynek ilyen címet is lehetne adni: a jelenkor egyháztörténelme.
A napjainkban is zajló intercommunio vitának néhány állomását szeretném ismertetni, amely a német egyházban zajlik a katolikus hitet alapjaiban érintő kérdésekről. Ismertetésemet a Katolikus Válasz blogban megjelent híradások alapján állítottam össz, amelyek napra készen követik az eseményeket. https://katolikusvalasz.blog.hu
A hónap elején voltam a Máriás Papi Mozgalom nemzetközi vezetője Larrocue atya által papoknak tartott lelkigyakorlaton, Máriagyűdön. Jó megerősítés volt ez számomra a jelen korban az egyházban zajló események, folyamatok értelmezéséhez is.
A Máriás Papi Mozgalom az én fiatal pap koromban indult és Szent II. János Pál pápasága idején bontakozostt ki a Szűzanya által Gobbi atyának adott üzeneteken keresztül, amelyek valódi prófétai üzeneteknek bizonyultak és hivatalos egyházi jóváhagyást is nyertek. Különösen jól lehet ezek segítségével értelmezni napjaink egyházi történéseit. Ennek a mozgalomnak sok püspök és bíboros is a tagja.
Egy héttel ezelőtt pedig én tartottam lelkigyakorlatot kb. 50 résztvevőnek péntek déltől vasárnap délig. Ennek egyik témája volt a bibliai démonológia, amelyben végig vezetem, hogy a Biblia hogyan tanít a Sátánról és a bukott angyalokról, azok létéről, a világban való tevékenységéről, és Jézus és a keresztények hozzájuk való viszonyáról.
Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írott 2. levelében olvasható az alábbi mondat: Tudjátok azt is, mi késlelteti (az antikrisztus) föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti. Nos, ami leginkább útjában áll az antikrisztus nyílt színrelépésének, az a szentmisében és az Oltáriszentségben köztünk lévő Jézus. Őt kell eltávolítani a katolikus templomokból és a tabernákulumokból.
Az Oltáriszentségben való hit aláásásának legfrissebb fejleményeit szeretném ismertetni lépésről lépésre Németországban.
Hogy eddig már milyen lépések történtek az Oltáriszentség iránti tisztelet leépítésére a római Katolikus Egyházban jórészt német vezénylettel, az egy külön előadás vagy elmélkedés tárgya lehet.
Most azt szeretném bemutatni, hogy napjainkban, az utolsó hónapokban milyen lépések történtek  ebben az irányban a a német püspökök részéről.
2018 február 22-én Reinhard Marx bíboros, a német püspöki konferencia elnöke bejelentette, hogy a konferencia döntött egy olyan lelkipásztori útmutató kiadásáról, amely „egyedi esetekben” és „bizonyos körülmények között” engedélyezni fogja, hogy katolikus hívek protestáns házastársai szentáldozáshoz járulhassanak, feltéve, hogy e házastársak „helyeslik a katolikus hitet az Eucharisztiában”. A közlemény szerint a kérdésről "intenzív vita" folyt, és abban végül "nem könnyű döntés született”. Később kiderült, hogy Németország 67 püspöke közül mindössze 13 szavazott nemmel a püspöki kar rendes tavaszi nagygyűlésén. Tehát a német püspöki kar 2/3-a szavazta meg a dokumentumot.
Többek között az Egyházi Törvénykönyvben az alábbi paragrafusra hivatkoztak.
844. kán. -- 1. §. A katolikus szentségkiszolgáltatók a szentségeket csakis katolikus krisztushívőknek szolgáltathatják ki megengedetten [...]
4. §. Életveszély esetén, vagy ha a megyéspüspök vagy a püspöki konferencia megítélése szerint más súlyos szükség sürget, a katolikus kiszolgáltatók [az Oltáriszentséget] megengedetten szolgáltatják ki a katolikus egyházzal teljes közösségben nem lévő többi keresztényeknek is, akik nem tudnak saját közösségük szolgálattevőjéhez járulni, és ezt önként kérik, feltéve hogy ezekkel a szentségekkel kapcsolatban katolikus hitről tesznek tanúságot, és kellőképpen felkészültek.
Müller bíboros szerint, akit XVI. Benedek pápa nevezett ki a Hittani Kongregáció élére maga helyett, miután pápává választottá, és akit Ferenc pápa néhány éve eltávolított erről a posztról, néhány nap múlva egy vele készült interjúban azt hangoztatta, hogy  a német püspöki kar tévesen használja fel a vonatkozó kánonjogi passzust azért, hogy a saját döntését alátámassza. Müller bíboros szerint „nem helyes” az, hogy a német püspökök a kánonjogi szabályozásnak erre a kitételére hivatkoznak. A bíboros szerint ugyanis a kivételek az általános szabály alól (ti. hogy szentáldozásban csak katolikus hívő részesülhet) a lelkek örök üdvösségét tartják szem előtt, gyakorlatilag halálveszély sürgetése esetén. Egy vegyes felekezetű házasságban ilyen sürgető vészhelyzet nem áll fenn.
Brandmüller bíboros a német püspökök interkommunió ötletéről azt mondja: „Teljesen tisztességtelen húzás!" Ő egykor a Történettudományok Pápai Bizottságának elnökeke volt, tehát jó rálátása van a folyamatokra. Az „az egzisztenciális vészhelyzetek szabályainak a normális életre való alkalmazását a bíboros szalámitaktikának nevezi (értsd rajta az Oltáriszentségbe vetett katolikus hit szétdarabolásának egy következő lépése), és „gonosz trükknek”. Ez egy taktikai lépés a nemkatolikusok általános áldoztatása felé. „Ha a német püspökök dokumentuma most olyan egyedi esetekről beszél, amelyekben ez lehetséges, úgy ez a lényegét tekintve csupán egy taktikai lépés a nemkatolikusok általános áldoztatása felé.” A német bíboros ehhez hozzáteszi: "nevezhetjük ezt a megközelítést 'szalámitaktikának' is. Vagy másként: az egyfolytában csöpögő víz lemarja a sziklát. Egy teljesen tisztességtelen húzás, annak érdekében, hogy a valódi célt elérjék.”
A német püspökök arról írnak, hogy protestáns házastársaknak „az Eucharisztiára való éhsége” miatt kellene kiszolgáltatni az Oltáriszentséget. Brandtmüller bíboros ezt „nem kis erőfeszítéssel kitalált esetnek” nevezi, amely „zavarbaejtően melodrámai felvetés", vagy egyszerűen „érzelmes mese”. A bíboros hozzáteszi, hogy „egy olyan keresztény, aki valóban áhítozik az Oltáriszentségre, és tudja, hogy az Egyház nélkül nincs Eucharisztia, az Eucharisztia nélkül pedig nincs Egyház, kérni fogja a befogadását a Katolikus Egyházba. Bármi más kétséges és tisztességtelen lenne”.  Ahogy a bíboros írja, az Egyház nem „önkiszolgáló bolt”, ahol mindenki kedvére válogathat a saját vágyai szerint. „Ez mindenről vagy semmiről szól!” - mondja ki határozottan a bíboros.
A következő lépés az ügyben, hogy német püspökök egy csoportja április 4-én a Vatikán közbeavatkozását kéri a püspöki karuk interkommúnió tervezete miatt. Rainer Woelki bíboros vezetésével hét német püspök kéri a Vatikánt, hogy akadályozza meg, hogy katolikusok protestáns házastársai szentáldozáshoz járulhassanak Németországban. Levelüket Ladaria bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának címzik, és Kurt Koch bíborosnak, a Vatikán Ökumenikus Tanácsa elnökének. Fő érvük az, hogy a nagygyűlésen a püspöki konferencia olyan kérdésben tartott szavazást, ami meghaladja a nemzeti konferencia hatáskörét, miután az magát a katolikus hitet és az Egyház egységét érinti.
Egy hónap múlva, május 3-án tárgyalnak a Vatikánban a német püspökök interkommúnió-tervezetéről. Nem a pápa fogadta őket, hanem a Hittani Kongregáció prefektusa, aki a hiradások szerint tolmácsolta Ferenc pápa üzenetét is a német feleknek. Mint elmondta: a pápa nagyra értékeli a német püspökök elkötelezettségét a ökumenizmus mellett, ugyanakkor azt kéri tőlük, hogy az ügyben jussanak egyhangú álláspontra, az Egyház egységének szellemében.
A pápa válaszát bíborosok kommentálják
Az első Gerhard Müller bíboros a Hittani Kongregáció előző prefektusa. Május 4-én nyilatkozott a National Catholic Register katolikus híroldalnak. A bíboros a csalódottságát fejezte ki a találkozó látható végeredménye felett, kijelentve, hogy a szentszék vele kapcsolatos közleménye „nagyon gyenge”, mivel „nem adott semmilyen választ a központi, lényegi kérdésre”. Müller bíboros ismét hangsúlyozta, hogy nem lehetséges a „szentségi közösség egyházi közösség nélkül”.
A hírportál szerint mindkét fél csalódott. Az egyik fél azt várra, hogy a pápa erősitse meg hitünk alappillérét, az Oltáriszentséget. Müller bíboros hozzátette: az Egyház javára szükség volna „a katolikus hit világos kifejezésére”, arra, hogy a pápa „megerősítse a hitet”, különösen „hitünk alappillérét, az Oltáriszentséget”. A bíboros szerint a pápa és a Hittani Kongregáció feladata lenne „nagyon világos útmutatást adni”, nem „személyes véleményeken keresztül, hanem a kinyilatkoztatott hit szerint”. „Az igazi probléma nem az ügy maga, hanem hogy a pápa visszautasítja, hogy teljesítse a kötelességét, mint Péter. Ez pedig súlyos következményekkel járhat” - idézi a Register a forrását. „Péter már nem kőszikla, mint volt, hanem helyette a pásztor azt mondja a juhoknak: 'Menjetek, és keressetek magatoknak ti ennivalót!'”
A hírportál szerint ugyanakkor Reinhard Marx tábora is csalódott, mivel a tervezet nemcsak nem kapta meg Ferenc pápa nyílt támogatását, de azzal, hogy a pápa a Hittani Kongregációra bízta a tárgyalások mediálását, a kérdést maga is lelkipásztoriból hittanivá tette. Marx bíboros ezzel szemben folyamatosan hangsúlyozta, hogy a tervezet lelkipásztori megoldás csupán, amely nem érinti a katolikus tanítást, ezért a Hittani Kongregáció bármi részvétele a vitában okafogyott és megalapozatlan.
A második kommentáló a holland Willem Eijk bíboros, aki Utrecht érseke. Ő azt nyilatkozta, hogy a német püspökök  tervezete világosan ellentmond az Egyház tanításának, ezért a bíboros a meglepettségét fejezte ki, amiért azt Ferenc pápa nem utasította el azonnal. „A Szentatyának világos irányelveket kellett volna adnia a német püspöki konferencia küldöttségének, az Egyház egyértelmű tanítása és gyakorlata alapján" - nyilatkozta a bíboros. Kijelentette továbbá, hogy Ferenc pápa „nagy zavart keltett a hívek között”, és „veszélybe sodorta” az Egyház egységét. A bíboros szerint az Egyház jelenlegi helyzete a végidőket idézi, a Katekizmus 675. pontja szerint, amely „egy vallási megtévesztésről” szól, „mely az embereknek a problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól”.
A 3. kommentáló Hamburg érseke Stefan Hesse. Ő a másik oldalt képviseli. Az érsek szerint azzal, hogy a német püspöki konferencia tagjaitól egyhangú álláspontot kérve a kérdést visszautalta hozzájuk, Ferenc pápa azt fejezte ki, hogy a püspöki konferencia az illetékes dönteni a katolikus hívek protestáns házastársainak áldoztatásáról.
A 4. kommentáló Reinhard Marx bíboros, a német püspöki konferencia elnöke, aki az előző nyilatkozóhoz hasonlóan nyilatkozik. Számára világos, hogy mit jelentenek Ferenc pápa szavai a német püspökök interkommunio-tervezete kapcsán. A bíboros szerint a lényegi üzenet az, hogy a katolikus hívek protestáns házastársainak áldoztatásáról a német püspöki kar maga dönthet, és nem szükséges ebben a kérdésben a teljes világegyházzal egyetértésre jutnia.
Csak zárójelben jegyzem itt meg, hogy a kézbeáldozást is a német püspökök kezdeményezték, és a kivételnek számító szabály általánossá lett napjainkban az egész egyházban. Ha valaki ma nyelvre akar áldozni és térdelve, azokat bizonyos papok nem áldoztatják meg, pedig ehhez nincs jogunk.
Azt is kifejezte Marx bíboros, hogy ha nem születik egységes álláspont, egyházmegyénként fogják bevezetni Németországban az interkommuniót.
A következő bíboros, aki nyilatkozik a kérdésben a nigériai Arinze bíboros, aki korábban az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa volt, valamint II. János Pál pápa és XVI. Benedek pápa tanácsadója is. Ő azt mondja, hogy az Oltáriszentségben kizárólag a kegyelem állapotában lévő katolikusok részesülhetnek, és ez nem olyasmi, amit meg lehetne osztani, mint a sört vagy a tortát.
Hatodikként Köln érsekét, Rainer Maria Woelki bíborost idézem, aki közvetíteni próbál a két fél között. Élet-halál kérdésnek nevezte a németországi interkommunió vita rendezését. Beszédét mintegy 1000 hívő előtt mondta a kölni dóm előtti téren. Sok vita volt az Oltáriszentségről az elmúlt hetekben. Egyesek azt mondták: 'Miről szól ez az egész? Ez ostobaság!'. Mások még azt is mondták: 'Ez egy vásári komédia!'. Én azt mondom: ez élet-halál kérdés... Ez fundamentális kérdés! És ezért kell küzdenünk, és a jó utat keresnünk. Nem akármilyen utat, hanem az Úr útját.
Woelki bíboros felidézte azokat a erősödő nemzetközi kritikákat is, amelyek szerint a német egyház önmagába forduló és önmagát túlzottan nagyra tartó, aki a kiemelkedő pozícióját úgy próbálja megőrizni egy változó társadalmi környezetben, hogy meghajol a szekuláris követelések előtt. „Megismételném, hogy mi itt Németországban nem egy 'boldog szigeten' élünk, nem vagyunk egy nemzeti egyház. Részei vagyunk a nagyszerű Egyetemes Egyháznak, és valamennyi német egyházmegyénk tagja a globális egésznek, ami egyetlen fő, a Szentatya alatt egyesül”. Woelki bíboros a beszédeiben a vitázó felek megbékélését szorgalmazta, hangsúlyozva, hogy az Egyház tagjainak mindig „egymással és egymásért” kell lenniük. A szavaira a hallgatósága tapssal reagált.

Roma locuta, causa finita. Az egyházban eddig érvényes mondás: Róma szólt, az ügy befejeződöt. Május 4-én ez a hír jelent meg: Nyilvánosan is az ellenzők mellé állt a Hittani Kongregáció és Ferenc pápa a német interkommunio-tervezet vitájában. Egy levelet hozott nyilvánosságra a szentszék, amelyet a Hittani Kongregáció prefektusa, Luis Ladaria érsek írt a német püspöki konferencia elnökének, Reinhard Marx bíborosnak. A német nyelven írt és május 25-ei keltezésű levelet maga Ferenc pápa is aláírta.
A Hittani Kongregáció a hivatalos levelében megerősítette annak a hét német püspöknek az álláspontját, akik a világegyházra tartozónak és elfogadhatatlannak tartották a februárban a német püspöki konferencia háromnegyedének szavazataival jóváhagyott interkommunio-tervezetet. A tervezet értelmében egyedi mérlegeléssel áldoztathatóvá válnának Németországban a katolikus hívek protestáns házastársai. A tervezetet támogató német püspökök ezt pusztán lelkipásztori kérdésnek ítélték, ami szerintük nem tartozik a világegyházra, és mint ilyenhez, nem szükséges hozzá a szentszék jóváhagyása. Ladaria érsek ebben a levélben azt írja, hogy Ferenc pápa „arra a következtetésre jutott”, hogy a német püspökök dokumentuma, amelyben engedélyt adnának az interkommúnióra, „nem áll készen a publikálásra”. Az érsek ennek indokait is megnevezi, ezek szerint: „Az, hogy a vegyesházasságokban élő protestáns keresztények részesülhetnek-e szentáldozásban, olyan kérdés, amely az Egyház hitét érinti, és a világegyház számára is jelentőséggel bír”. A Kongregáció szerint emellett a kérdésnek „olyan következményei vannak a más egyházakkal és egyházjellegű közösségekkel meglévő kapcsolatokra, amelyeket nem szabad alábecsülni”. A levélben a Hittani Kongregácó azt is világossá teszi, hogy „a téma az egyházjogot is érinti, különösen az Egyházi Törvénykönyv 844. kánonjának értelmezését”.
Kérdezhetjük: Róma szólt, az ügy valóban befejeződött?  - Korántsem!
A katolikusvalasz.blog.hu oldalon, aminek alapján most ezt az összeállítást is készítettem, látható egy Németország térkép, amelyen be vannak jelölve a német katolikus egyházmegyék. Közöttük sárga kerettel jelölve annak a 10 egyházmegyének a neve, amelyek 2018. július 12-éig bevezették az interkommuniot a katolikus házastársú protestánsok számára.
Aki tisztán akar látni a jelenkori egyháztörténelemben, annak érdemes ezt a cikksorozatot végigkövetnie a Katolikus Válasz blogon. Ha valaki nem akarna belemélyedni ebbe a témába, érdemes legalább az ügyben érintett szereplők arcára vetni egy pillantást.
Mi ez – tehetjük fel joggal a kérdést – ha nem egy második reformáció magas egyházi tisztségviselők által a Katolikus Egyházon belüről vezérelve?
„Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és szétszélesztik  legelőm juhait - mondja az Úr. Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele. Nos, nekem majd lesz gondom rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint - mondja az Úr”.
De ne féljünk, az Úrnak nemcsak a nyájat szétziláló pásztorokon tartja rajta a szemét, hanem sokkal inkább vigyáz magára a nyájra. „Pásztorokat rendel föléjük, hogy gondjukat viseljék, és legeltessék őket, nem félnek és nem remegnek többé, és egy sem vész el közülük – mondja az Úr… Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz a jogra és az igazságra az országban”.
https://bocsajozsef.piarista.hu/irasok/elmelkedesek/vasar-es-unnepnapokra/809-roma-locuta-causa-finita-a-nemet-interkommunio-botrany