2019. november 19., kedd

Valódi tévtanítás!!! Mária nem Isten Anyja. IGAZSÁG KÖNYVE. Üdvösség Anyja: „Isten gyermekeinek Anyja” szerepemet aláássák Nyomtatóbarát változat 2014. október 27. hétfő. Üdvösség Anyja: Hamarosan az „Üdvözlégy Mária” imádság nem lesz hallható Fiam Egyház

Mária nem Isten Anyja.

Mária valóban önmagában bír-e a szentséggel?
Szentnek nevezi a biblia minden istenben hívő, újonnan született embert „szentek közössége”. Minden Isten kegyelme alatt élő ember Istentől kapott elhívást, ajándékot (csodatévő erők, gyógyítás ajándéka stb.), és némelyek szolgálatot (apostol, próféta stb.), és némelyek külön kegyelmet a mártíromságra. Nincs olyan földi apától, és anyától született ember, aki ne az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztus teljességéből merítené a kegyelmet. Hiszen minden ember bűnös, és egy sem igaz. Csak az Atya Isten kegyelme által, és Jézus Krisztus megváltásának elfogadása által lehet valaki szent, és minden ilyen ember szent. Senki nem szentséges, és nem bír önmagában a szentséggel, mert a szentség nem tőle származik, hanem kívülről. A szentség, és a kegyelem kizárólagos forrása az Atya Istenen keresztül Jézus Krisztus az Isten Fia. Isten Fiát már földi születése előtt szerezte az Atya, ezért hívja a biblia Isten Fiának, akinek nincs anyja, hanem csak a földi testé lételének van anyja, de az nem azt jelenti, hogy a földi testének szülője az Isten anyja. Nincs sem Anya Isten, sem pedig nincs Istennek anyja. Aki azt mondja, hogy Isten anyja a boldogságos szűz Mária az eretnek, mivel tagadja, hogy Isten önmagában létezik, és minden tőle származik. Bűn olyant mondani, hogy Istennek anyja, mivel ezzel Isten örökké valóságát tagadja meg, hiszen ha Istennek van anyja, akkor valamikor megszületett tehát nem lehet örökkévaló, ezzel még ráadásul annak a látszatát is kelti, hogy még nagyobb az, aki szülte, hiszen Isten anyja. Mária csak az Isten Fia, a Messiás földi testének, és földi lelkének az anyja, hiszen a mennyei része nem tőle származott, hanem a Szentlélektől. Máriát a Messiás, vagy a Krisztus földi teste anyjának lehet nevezni, de nem Isten anyjának.
Lk. 1,26-28
A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!”
A Máriáról azt tanítják az eretnekek vallások, hogy a kegyelem forrása, holott csak kegyelembe fogadott, és az nagyon nem mindegy.
Lk. 1,29-30
Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!
Mária nem bírt önmagában a kegyelemmel, hiszen ő is eredendő bűnnel terhelt, de kegyelmet talált Istennél. Kegyelmet csak az találhat, aki önmagában nem bír a kegyelemmel.
Lk. 1,31-33
Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.”
Az angyal nem azt mondja neki, hogy Istent szülsz, ezért Isten anyjának hívnak, hanem fiút (embert) szülsz.
Lk. 1,34-35
Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?” Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.
Mária nem volt mentes az eredendő bűntől, mint sok tévelygő gondolja. Mária attól szült eredendő bűntől mentes embert, mivel az a gyermek Magasságostól származott. Ami közvetlenül Istentől származik az mind tökéletes, attól függetlenül, hogy halandó emberi testből származik (születik).
Az eretnek egyházakban jellemzően négy dogma szól Isten Anyjáról, azaz aki üdvözülni akar, annak ezt a négy eretnek dogmát meg kell tagadni:
1. Az eltévelyedett egyház az Efézusi zsinaton 431-ben nevezte ki Máriát Theotokosz-nak, Isten Anyjának. Ez eretnekség, mert Istennek nincs anyja. Mária nem Isten anyja. Hanem csak a Messiás az Isten Fia földi testének anyja.
2. Mária szüzessége örökre megmaradt. Mária örök szüzességét a biblia nem tanítja. Ezért ezt a dogmát sem lehet elfogadni. Ha ezt hitték volna az apostolok, akkor hirdették is volna. De ezt nem hirdették, tehát eretnekség.
3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredendő bűn nem érintette őt. Ezt az eretnek dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa. Az apostolok, és a biblia ezt nem tanítja, hanem ellenkezőjét. Minden ember bűnös, és egy sem igaz. Mária eredendő bűnben született, és ő bűneiért is meg kellett halni a Messiásnak. Aki tagadja ezt, az tagadja, azt is, hogy az asszonytól született emberek közül csak egy ember volt mentes az eredendő a bűntől a Messiás a testé lett Isten Fia, aki Szent Lélektől fogantatott. Aki ezt nem hiszi az eretnek.
4. Halála után Mária fölvitetett a mennybe, anélkül, hogy teste romlást látott volna. 1950-ben hirdette ki ennek dogmáját XII. Pius pápa. Mária megöregedett, ezért bízta Jézus János apostol tanítványára, hogy gondoskodjon róla. Meghalt, ha romlást nem látott volna, és élve elragadtatott volna akkor erről írt, volna a biblia, és nem 1950-ben találták volna ezt a hazugságot. Aki megünnepli augusztus 15-én a Nagyboldogasszony napját az eretnek, mivel olyan dolgot ünnepel meg, ami hazugság.
Mária nem ered közvetlenül Istentől, hanem csak az Isten Fia. Az egyház anyja nem Mária, mert nem ő szülte az egyházat, hanem Jézusból származik a menyasszonya, ahogy Ádámból Éva. Jézus saját vérén váltott meg. Megváltó bűnbocsánatért kiáltó vére révén, és a szentlélek által született az Egyház is. A kígyótipró –Sátán tipró- nem a Mária, hanem Jézus Krisztus, aki legyőzte az ember ellenségét a Sátánt, a démonokat, a bűnt, és a halált. Tagadd meg Mária társmegváltói rangját, és soha többé ne imádkozzál hozzá, mert Jézus apostolai sem, és semelyik tanítványa nem imádkozott földi, vagy meghalt emberek lelkeihez.
Találd meg az egyedüli megváltódat, Jézus Krisztust, aki minden bűnödet elhordózta, és tagadj meg minden más messiást, és társmegváltót. Budha, Krisna, Mohamed, vagy más ember, vagy szellem nem vette el a bűneidet, hanem csak a Názáreti Jézus Krisztus. Ámen.Üdvösség Anyja: „Isten gyermekeinek Anyja” szerepemet aláássák .

2014. október 27. hétfő, 16:20
Gyermekem, fontos emlékeztetni Legszentebb Rózsafüzérem naponkénti imádkozására, hogy védelmezze ezt és Örök Atyám által a világ számára szentesített más küldetést.
A Keresztények, akik Hitüket gyakorolják, nagyon nehéznek fogják találni, hogy továbbra is kinyilvánítsák Irántam, a Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja iránt való odaadásukat, ebben az időben. „Isten gyermekeinek Anyja” szerepemet aláássák, és elvetik, főképpen bizonyos Katolikus csoportok, amelyek nem Fiamtól származnak. Az ilyen csoportok azt a benyomást keltik, hogy Fiam Egyházának a hívei, de nem gyakorolják, amit Ő tanított. Ők üldözik azokat, akik az Igazságot támogatják, és a legvégsőkig elmennek, csakhogy elutasítsanak minden magán kinyilatkoztatást, mint valami értelmetlen dolgot, amelyek Fiam Kereszthalála óta az emberiségnek adattak. Ha nem lennének magán kinyilatkoztatások, amelyek általam, Isten Anyja által, Krisztus hírnökeként adatnának a világnak, sokan nem fordultak volna soha az Igazsághoz. Ehelyett sokan továbbra is a sötétségben vándorolnának, elutasítanák Isten Létezését, mellőznék az imádságot – a kaput, amely ha megnyílik, megvilágítja a lelket. „Isten Anyja” szerepemet világszerte támadják a hatalom miatt, amelyet azért kaptam, hogy elpusztítsam a gonosz ellenséget. El fogom tiporni a kígyó fejét, amint az meg volt jövendölve, ellenben azokat, akik hűséget mutatnak Irántam, gúnyolni és nevetség tárgyává fogják tenni a szélhámosok, akik azt merik magukról hirdetni, hogy Egyházam tanításának szakértői.
Fiam iszonyodik mindenféle gyűlölettől, amellyel az ember testvére iránt viseltetik. Ő könnyeket hullat, amikor valaki azt mondja, hogy Fiam Egyházát képviseli, majd pedig gyűlöletet szít Isten gyermekei ellen. Ő minden alkalommal elszenvedi Keresztre feszítésének fájdalmát, amikor Egyházában az egyik szolga megbántja a másikat, vagy pedig szörnyű szenvedést okoz az ártatlanoknak.
Gyermekek, nektek most kitartóan kell imádkoznotok Fiam Egyházáért, mivel az a legnagyobb támadás alatt van megalapítása óta. Fiam ellenségeinek sok terve van Egyházam elpusztítását illetően, s e tervek közül a legtöbb annak belsejéből fog jönni. Vegyétek figyelembe mostani figyelmeztetésemet, meg azokat, amelyeket Fatimában tártam fel a világ számára. Az ellenség várakozik, és hamarosan teljesen uralni fogja Fiam földi Egyházát, és milliókat fog tévedésbe ejteni.
Csukjátok be a fületeket, amikor azt halljátok, hogy Fiam szolgáit megvetik vagy rágalmazzák, amiért megvédik Isten Igéjét. Emlékezzetek mindig arra, hogy Istentől csak szeretet jön, és minden olyan személy vagy szervezet, mely arra ösztönöz benneteket, hogy ítéletet szórjatok az emberre – független attól, hogy mit követett el -, megkérdőjelezhető. Ti nem nevezhetitek magatokat Isten szolgáinak, majd pedig azt mondjátok a világnak, hogy szórjon rágalmakat egy másik személyre. Nem nézhetitek el a gyűlöletkeltés egyetlen formáját sem. Nem szabad senkit gyűlöletre ösztönözni, mert bárki, aki Fiam nevében ilyet tesz, nem jöhet Istentől. Rózsafüzéremet olyan gyakran kell imádkozni, amilyen gyakran csak lehetséges, hogy összezúzza a gonoszságot, mely markában tartja jelenleg a világot, amikor igazságosnak ítélnek mindenféle kegyetlenséget.
Az embernek testvére iránti szeretete nagyon megfogyatkozott, és a Keresztények közötti felebaráti szeretet is meggyengült. Nektek meg kell nyitnotok szemeteket az Igazságra, és emlékeznetek kell arra, amire Fiam tanított benneteket. Az olyan világos, mint a nap, ami azért lett leírva, hogy a világ a Legszentebb Bibliában olvasni tudja.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja.

Üdvösség Anyja: Hamarosan az „Üdvözlégy Mária” imádság nem lesz hallható Fiam Egyházában, és azon kívül sem .

2014. február 12. szerda, 22:45
Gyermekem, ahogyan Fiam Képét, Szavát és azon Ígéretét, hogy újra eljön, figyelmen kívül fogják hagyni, majd pedig gyökerestül ki fogják tépni, hasonlóképpen fog történni minden olyan hivatkozással, ami Velem, szeretett Édesanyátokkal kapcsolatos.
Hamarosan az Üdvözlégy Mária imádság nem lesz hallható Fiam Egyházában, és azon kívül sem. Gyakori rosszallással kell számolniuk azoknak, akik szent Kegyhelyeimet látogatják, és a Máriás csoportokat különböző okokra hivatkozva minden ok nélkül kritizálni fogják. Nem fognak meghallani semmilyen elismerési javaslatot, amely az Én, a Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyja jelenéseim hitelességét érinti. Fiam földi Egyházának újonnan átszervezett burka hamarosan el fog ítélni minden Rám vonatkozó hivatkozást. Az újonnan kinevezett Egyházi Vezetés, amely a jövőben kerül bevezetésre, sok templomban véget fog vetni a Nekem címzett Ájtatosságoknak. Teljesen feledésbe fogok merülni, s aztán azok fognak megvetni Engem, akik azt állítják, hogy az új, modern, mindent magába foglaló egyházat képviselik, amely kevés hasonlóságot fog mutatni azzal a Sziklára épített Egyházzal szemben, amelyet Fiam szeretett Apostola, Péter hozott létre.
Amikor azt látjátok, hogy minden Velem, az Isten Szent Anyjával kapcsolatos tisztelettel ilyen módon bánnak, kérlek benneteket, hogy legyetek tudatában annak a ténynek, hogy ezek az új szabályok a gonosz parancsára történnek. A gonosz amennyire megvet Engem, annyira fél is Tőlem. Tudja, hogy a lelkek Irántam tanúsított tisztelete sakkban tartja az ő gonosz útjait, és a Legszentebb Rózsafüzér imádkozása megostorozza és tehetetlenné teszi őt. Ezekkel az eljövendő napokkal azoknak kell majd szembenézniük, akik szeretnek Engem, és annak is el fog jönni az ideje, amikor az Egyház és a Kegyhelyeim közötti kapcsolatot el fogják vágni. Amikor ez megtörténik, akkor tudnotok kell, hogy ez azért van, hogy Isten gyermekeit elszakítsák az Én befolyásomtól, amelyre abban az időben nagy szükség lesz, hiszen Én éppen azért vagyok, hogy segítselek Fiamhoz vonzani benneteket.
Az Én szerepem az, hogy felkészítselek benneteket Fiam Második Eljövetelének Nagy Napjára. Továbbra is szándékomban áll hívni benneteket, amíg az a Nap el nem érkezik. Én csupán csak arra vágyom, hogy lelkeket vigyek Fiam elé, hogy Ő Örök Üdvösséget adhasson nekik. Mindez a lelkek üdvösségéről szól, de a gonosz minden erőfeszítést meg fog tenni, hogy megakadályozza ennek a megvalósulását.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja.

A demonstrátorok meggyalázták a székesegyházat, megverték a papot és az apácát


Több tucat kormány támogató rohamozta meg a nicaraguai Managua székesegyházat november 18-án.

A helyi hírlapokra posztolt videók szerint a támadók Rodolfo Lopez atyát és Arelys Guzman apácát bántalmazták. Lopezt több férfi is megtámadta.

2018 áprilisa óta több erőszakos tüntetés is volt a baloldali Daniel Ortega elnök ellen, a tüntetések során nagyjából 350 ember vesztette életét.

https://gloria.tv/post/KSy4TCMU7ehS47RRzwyDoaGGm

A Máltai lovagrendet megközelítették a szabadkőművesek?


Michael Hesemann szerző november 14-én adott egy privát beszédet Köln közelében, "Az egyházban jelen lévő szabadkőművesség elleni harc" témában.

A két órás beszéd alatt leírta, milyen a szabadkőművesség, milyen kapcsolata van az olasz Alta Venditával, továbbá beszélt a szocialista és kommunista csoportokkal folytatott együttműködéséről, valamint a trón és az oltár elleni küzdelemről.

A beszéd közben a beszélő és más emberek megemlítették a privát találkozókat XVI. Benedekkel és Burke bíborossal, ahol a bíboros azt mondta, Ferenc pápa azért nevezte ki a Máltai lovagrend patrónusának, hogy megvizsgálja a lehetséges szabadkőművesek beférkőzését, és ezt orvosolja.

De miután Ferenc pápa kitagadta a bíborost, a szabadkőművesek fölénye csak nőtt a Máltai lovagrendben, Albrecht von Böselager nagykancellár alatt szilárdították meg hatalmukat.

https://gloria.tv/post/4sqqJDeevh41Einwr8w3EfCP7

Pachamama és Pachacamac a hamispróféta pásztorbotján?


A négy arcú pásztorbot, melyet Ferenc pápa használt az amazonasi szinódus zárómiséjére, egy ajándék volt az amazonasi szinódus résztvevőitől.

"Néhány ecuadori és brazil barátra" utalva a TraditionInAction.org azt írja, hogy a négy arc négy pogány istennőt szimbolizál.

A pogány legendákban ezek úgy ismertek, mint Pachamama (föld), Pachacamac (teremtő, balra) és az ikertestvéreik, mindkettejük neve Wilka, akik a napot és a holdat szimbolizálják.

https://gloria.tv/post/G77bdU8LvVHe3Xnd24seXpeN8