2018. július 30., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Isten kedvében járni

2018. 07. 01, Vasárnap
Ma mélyen megérintett engem az Úr szeretete és mély együttérzése az emberek iránt, melyről az evangéliumban olvasni lehet. Jézus megjelent előttem és engedte, hogy lábai elé boruljak és bűnbánatot gyakoroljak. Sokszor azt érzem a szívemben, hogy nem érdemlem meg az Ő szeretetét, amely tökéletes. Ő erre azt felelte:

“Hogy ki érdemes a szeretetemre, engedd, hogy Én döntsem el. Neked csak egy feladatod van, hogy minden áldott nap az Én kedvemben járj.” Uram,  hogyan tudok a kedvedre lenni?  “Gyakorold az erényeket, melyek közül a legkiemelkedőbb a szeretet. Csak azt várom tőled, hogy naponta lásd el az állapotbeli kötelességedet, imádkozz és élj a szentségek lehetőségével. Légy természetes keresztény, aki nem keresi a feltűnést! A természetes keresztény egyszerűségre, alázatra és tisztaságra törekszik. Csak egyedül Istenben bízik, mint szeretett édesanyám, aki sosem kérdőjelezte meg Istentől a nehézségek okát.”
Mária Magdolna

 

Egyházatyák

2018. 07. 05, Csütörtök

Az Úr fehér lépcsők tetején állt és a Szentháromság hajléka felé nézett, mely oly hatalmas, mint a Nap és a belőle áradó fény természetfeletti. Láttam, hogy egyes lelkek olvastak, mások pedig írtak, miközben Isten világosságában jártak. Az Úr azt mondta róluk:

“Ők az egyházatyák, akik annak idején sokat elmélkedtek és írtak rólam. Az eretnékségekkel szemben mindig megvédték egyházamat. Szentlelkem vezette őket és segített nekik leírni az Én igazságomat. Ők bátran felszólaltak a bűn ellen, még az életük árán is. Ezek a lelkek megnyitották az értelmüket és szívüket, miközben a Szentírást olvasták. Én pedig megadtam számukra a szentségek és az imádságok által világosságom kegyelmét, hogy értelmezni tudják. A Szentírás az Én szerelmes szavam az emberiséghez. “

Sokat elmélkedtem egy Szentírási részleten (1Kir 22), és megkérdeztem Jézustól, hogy Ő hogyan látja ezt a mostani korra vonatkozóan:

“Bizony mondom nektek, hogy mindaz a történet, amelyet a Szentírásban olvastok sokszor megismétlődik a történelemben vagy adott élethelyzetben, mert az ember a bűnt bűnre halmozza a szeretetcselekedetei helyett.”

Mária Magdolna


Regőczi István atya

2018. 07. 06, Péntek
Reggel egy váratlan álomban részesültem. Az álomban egy templomba mentem, ahol olyan sok ember volt, hogy fel kellett menni a lépcsőkön egyenesen a karzatra, ahol a kántorok énekelni szoktak. A lépcsőknél az emberek két oldalra álltak és a falhoz támaszkodtak, hogy előre mehessen egy személy, egy pap. Amikor a papra néztem, megrendültem, mert Regőczi István atya volt, aki egy hófehér papi ruhát viselt. Regőczi atya mindenkit szeretettel köszöntött, az arca örömöt, békét és mély bizalmat sugárzott. Kedvesen megsimogatta a vállunkat, hogy megerősítse bennünk az Isten iránti bizalmat, ráhagyatkozást. A karzaton egy kis oltár asztalt láttam, melyre rá volt helyezve a kehely és a paténa, amelyen az ostya a szentmise alatt pihen. A székek körbe vették az asztalt, én közvetlen az asztal mellett ültem, mert már csak ott találtam helyett magamnak. Láttam, hogy Regőczi atya odajön közénk, és szentmisét mutatott be nekünk. Az átváltoztatás pillanatánál mélyen és alázattal meghajolt az Eucharisztia előtt. A szentmise után lenéztem a karzatról, és a templom zsúfoltig tele volt az emberekkel. Számomra egyértelmű volt, hogy Regőczi atya a Mennyben él és boldog, mert Istent színről-színre látja. Kérjük bátran az ő közbenjárását!

20:00 óra, Úrangyala

Szűzanya megjelent közöttünk, megáldott minket és azt mondta:

“Ne féljetek, csak bízzatok Fiamban, aki az út, az igazság és az élet. Ő az igazsága által lefegyverzi a hazugság atyját, aki hamarosan el fog bukni, hiszen a hazugság látszatát csak egy ideig-óráig tudja fönntartani.”
Mária Magdolna


Senki sem próféta a saját hazájában

2018. 07. 08, Vasárnap

A szentmise zsoltára alatt az Úr szomorú hangon így szólt:

“Ma az Én prófétáimat üldözik és el akarják némítani őket. Arról ismeritek fel prófétáimat -akiket Én küldök-, hogy csak azokat üldözik, akik valóban az Én igazságomról tesznek tanúságot. Bizony mondom nektek, hogy senki sem próféta a saját hazájában.”
Mária Magdolna


Assisi Szent Ferenc

2018. 07. 11, Szerda

Álmomban egy gyönyörű forrást láttam, melynek közepén olyan sziklák voltak, amelyek egymásra épültek. A sziklák magassága közel volt az éghez és a Nap fénye rásugárzott. Észrevettem, hogy a sziklák aljánál ferences szerzetesek ezüst szobor formájukban beépültek a sziklákba úgy, mintha valami megtartó erőt jelentenének. A szobrok váratlanul megelevenedtek és hallottam, ahogyan az Úrnak énekelnek. Az ég és a föld ettől a mennyei zenétől zengett (közben a világ zaja elnémult), amely természetfeletti örömmel töltötte el a szívemet. A mennyei zene dallama hasonlított a gregorián énekekre (latin szavak). A sziklák közepénél láttam Assisi Szent Ferencet, akit Isten fénye vette körül és a távolból egy áldást küldött felém. A mennyei énekek tovább fokozódtak és hallottam, ahogyan az alleluját éneklik, melybe magam is bekapcsolódtam. A sziklák fölött Jézus Krisztus megdicsőült állapotában megjelent és a Nap minden fénysugara rávetődött. Amikor Őt megláttam, akkor boldogságom tovább növekedett, amely szavakkal le nem írható.

Jézus: Gyermekeim, az egymásra épülő sziklák az Én egyházamat jelenti, amely örökké fönnmarad. Bizony mondom nektek, hogy bár egyházam nagy próbatétel alatt áll a Sátán és angyalai nem fogják tudni megsemmisíteni bármennyire törekszenek is rá. Egyházam tagjainak Hozzám hasonlóan részt kell vennie a szenvedésben és az üldöztetésben, de ugyanakkor tapasztalni fogja a feltámadás nagy örömét is a nagy megtisztulás után. Assisi Szent Ferencen keresztül megújítottam egyházamat, amely az ő korában eltávolodott az evangéliumtól. A ferences rend (a többi szerzetesrend mellett) komoly megtartó erőt jelent egyházam számára a múltban, a jelenben és a jövőben. Tanuljatok Szent Ferenc lelkületéből, aki felismerte szeretetem mélységét és mindig követte az Én példámat! Gyermekeim, mindig kapaszkodjatok bele az Én egyházamba és tegyétek félre minden előítéleteteket pásztoraimról. Egyedül a bűnt ítéljétek el, de magát a bűnöst karoljátok fel, ahogyan Én irgalmamban újra és újra felkarollak titeket. Én most is megdicsőülten (testben-lélekben) vagyok jelen Atyám jobbján, és mint az Egyház feje sosem fogom magára hagyni nyájamat.

Mária Magdolna


Szűz Mária efezusi háza

2018. 07. 14, Szombat

Láttam, hogy Szűz Mária efezusi házát angyalok veszik körül Kaposfüreden, és a bejáratánál ott állt Mennyei Édesanyánk Szent János apostollal együtt. Kezeik különböző virágokkal volt tele. A ház belsejében Isten kegyelmének fényét láttam, amely szüntelen áradt. A kegyelem betöltötte minden egyes ember szívét, aki oda belépett.

Jézus: Édesanyám háza áldott hely, ahol sok gyógyulás és csoda fog még történni. Angyalaim őrzik ezt a házat, mert a Szentháromság tervében nagy szerepet játszik. Gyermekeim, adjatok hálát érte, hogy a ti hazátokban jelen van édesanyám házának mása. Imádkozzatok, hogy a magyar egyház elfogadja és felszentelje kegyhelyként ezt a házat, ahol az emberek imái különleges meghallgatásra találhatnak! E szent helyen bátran kérjétek Szent János apostol közbenjárását, aki édesanyám első nagy tisztelői közé tartozott. Az Én kedves apostolom most is sokat imádkozik a mennyben azért, hogy édesanyámat elfogadják és kérjék az ő segítségét az üdvösség eléréséhez. Gyermekeim, a Sátán most mindent le akar rombolni, amelynek köze van Hozzám és édesanyámhoz. Sok emlékhelyet tönkre lehet tenni a földön, de ami örökkévaló, annak emléke nem vész el sohasem a történelemben és a jövőben. Bátran imádkozzátok a rózsafüzért, amely nélkülözhetetlen egy keresztény ember életében! A rózsafüzér több, mint egy ima. A rózsafüzér fegyver a ti kezetekben, melynek ereje felülmúlja a világ összes fegyverét. A jó végül győzedelmeskedni fog a rossz felett. Atyám nem fogja hagyni, hogy minden a rossz martaléka legyen.
Mária Magdolna


Vértanúság

2018. 07. 17, Kedd

Jézus: Gyermekeim, mindazok, akik önként jelentkeznek a vértanúságra vagy keresik a halálra való alkalmat az Én nevemért, bizony mondom nektek, hogy áldozatuk nem sokat ér az Én szememben. Akik vakmerően kijelentik magukról, hogy ők az Én vértanúim lesznek, azok nem ismernek Engem. Én senkinek sem jelentem ki, hogy milyen halál vár rá, mert a jövő minden ember előtt rejtve van. Akik úgy gondolják, hogy erős a hitük olyannyira, hogy az életüket is feláldoznák értem, azok hamarabb el fognak bukni, mint ahogyan azt gondolnák. Sokszor a legerősebb emberek bizonyulnak a leggyengébbeknek. Az Én kegyelmem nélkül elvesznétek. Kegyelmem csak azokban tud igazán munkálkodni, akik elismerik semmisségüket előttem, mert tudják, hogy minden jó Tőlem származik. Gyermekeim, a keresztényeket a világ végéig üldözni fogják (kivétel az 1000 éves béke alatt nem), mert a gonoszság elakarja némítani az igazságot, ami felett nincs hatalma. A földet nem az erőszakosak fogják örökölni, hanem a szelídek és az alázatosak. Az erőszakosak uralma rövid ideig tart. Gyermekeim, az igazi vértanúk nem mennek önként a halálba, hanem menekülnek, amíg tudnak. Édesanyám is egyiptomba menekült Velem és Szent Józseffel, mert tudta, hogy Heródes megkarja ölni a Messiást. Azok, akik vértanúk voltak, azoknak le kellett küzdeniük a halál iránt való félelmüket és önmagukat. Buzgón és állhatatosan imádkoztak, mert az ima erőt adott nekik. Életüket Rám bízták és hagyták, hogy minden az Én akaratom szerint történjék. Imádkoztak ellenségeikért, akik nem tudták, hogy mit cselekszenek. A vértanúk tudták, hogy ha hitüket megtagadják, akkor elveszítik az örök életüket és Engem, a Legfőbb Jót. Gyermekeim, az iszlám vallásban sokan jelentkeznek az önkéntes mártírhalálra, mert hiszik, hogy utána a Paradicsomba jutnak. Ezt a hazugság atyja hitette el velük, aki nemcsak a testet, hanem a lelket is a kárhozatba taszíthatja. Az iszlám mártírjai az Én szememben öngyilkosságot követnek el. Az önkéntes vértanúk nem különbek náluk. Az igaz keresztény nem azzal foglalkozik, hogy hogyan akar meghalni, hanem szüntelen a megtérésén munkálkodik halála napjáig. A halál utáni élet minden ember számára ismeretlen, mert ott egy örök titok tárul fel, amelyet csak személyes megtapasztalás által lehet felfogni és megérteni. Sok könyv és tanúság van a túlvilágról, ám más olvasni ezeket és más a valóságban megtapasztalni a megfoghatatlant. Bízzátok Rám halálotokat, mert nem a halál számít, hanem az, hogy hogyan tudtátok talentumaitokat kamatoztatni a földön! Sok szent akart vértanú lenni, de Én megóvtam őket a vakmerőségtől és életüket egy jobb irányba tereltem, amely még több jó gyümölcsöt termett, hiszen sok-sok embert Hozzám vezettek. Engedjétek, hogy a körülményeket Én alakítsam, amely a ti javatokat fogja szolgálni.
Mária Magdolna


Rejtekben élő szentek

2018. 07. 20, Péntek

Jézus: Gyermekeim, az Egyház számtalan embert szentté avatott, akik életük példájával kimagaslottak a többi ember között. Kegyelmem győzött bennük, mivel hagyták, hogy Én munkálkodjak általuk. Ám sokan megfeledkeznek azokról a szentekről, akik rejtekben élnek. Őket még Egyházam sem ismeri. Most is élnek köztetek ilyen szentek, akik a világ szemében nem tűnnek ki. Ezek az emberek példás életet élnek. Gyakorolják a vallásukat, elvégzik az állapotbeli kötelességeiket és a szobájuk rejtekében imádkoznak. Nem keresik a feltűnést és soha nem dicsekszenek azzal, hogy mennyit imádkoznak és böjtölnek, még a jócselekedeteikről sem beszélnek. Szívüktől távol tartják a világ kísértéseit és a csendben Velem beszélgetnek. Egyszerűen élnek és mindent elfogadnak Tőlem pl. szomorúságot, örömöt. Kerülik a panaszkodást, helyette inkább hálát adnak a mindennapi kenyerükért. Az ilyen lelkek öröklik Isten országát. Szeressétek az egyszerűséget, amely nem keresi a maga dicsőségét! Akiknek a szívében Isten első helyen van, annak az élete példáján is megmutatkozik, hogy Velem valóban egyesült. Adjatok hálát ezekért a lelkekért, akik többet segítenek a világ megmentésében, mint azok, akik hangosan dicsekszenek tetteikről. Bizony mondom nektek, hogy akik így cselekszenek, azok nem sok jutalmat várhatnak.
Mária Magdolna
Hamis próféták

2018. 07. 23, Hétfő
Jézus: Gyermekeim, a hamis próféták mindig is jelen voltak a történelemben. Most a hitehagyás korszakát élitek. A hitehagyás a bűnhöz, a bűn pedig a szeretet nélküli élethez vezet. De kik is valójában a hamispróféták? Ők olyan személyek, akik számára fontos az emberek elismerése ahelyett, hogy egyedül Nekem akarnának megfelelni. Vágyódnak az újabb karizmák után, mintha érdemesek lennének rá. Határt akarnak szabni a kegyelem működésének saját igényük szerint. Az embereknek gyakran választ adnak az Én nevemben pedig nem szóltam hozzájuk. Az emberek dicséreteit és felmagasztalásait örömmel fogadják, miközben észre sem veszik, hogy a gőg belépett az értelmükbe és a szívükbe. Egy alázatos lélek a dicséret szavait azonnal elhárítaná magától. Az Én erőm a gyöngékben mutatkozik meg, akik tudatában vannak gyengeségeiknek. A hamispróféták megtévesztik és félrevezetik az embereket. Értelmüket elhomályosítja a gőg és nem ismerik fel tévedéseiket. Békéről beszélnek, miközben a valóság másról tanúskodik. Szívük telve van képmutatással, mert azt akarják, hogy csak a legjobb oldalukat ismerjék. Gyermekeim, legyetek mindig éberek és hallgassatok a józan észre, mint az okos szüzek! Tegyetek különbséget az igaz próféták és a hamispróféták között! Apostolaimban működött Szentlelkem, mert felismerték a hamis személyeket, akik ellen folyamatosan harcoltak. Ez a harc nem fizikai volt, hanem szellemi. Ők mindent megtettek azért, hogy az evangélium minél több emberhez eljusson. Ma sok katolikus gyermekem néma, mert nem mernek felszólalni a bűn ellen. Ez a magyar népre is vonatkozik, mert a magyar emberek közül sokan nem akarnak kiállni az igazság mellett pedig szívükben érzik, hogy mit kellene tenniük. Gyermekeim, hova tűnt belőletek a bátorság? Őseitek bátran szónokoltak és harcoltak az ellenség ellen, még az életük árán is. Aki a bűn ellen felszólal, az ne gondolja egy pillanatra sem, hogy védtelen marad. Atyám mellette fog állni és segíteni fogja őt bármi történjék is. Ezt sose feledjétek el!

Mária Magdolna


Magyarország fehér keresztje

2018. 07. 25, Szerda
Láttam, hogy Magyarország fölött egy hófehér kereszt volt, míg Írország fölött egy véres kereszt állt. Az Úr kezének erejével a két keresztet egymásra támasztotta úgy, hogy a keresztek csúcsai összeértek. Láttam, hogy Európa más országai a keresztjüket hozzá támasztották a magyar kereszthez, hogy erőt gyűjthessenek belőle. Voltak olyan országok, amely már rég letették a keresztjüket, mert a hitüket elhagyták. Ők semmiképpen sem akartak csatlakozni a magyar kereszthez. Láttam, hogy az egymásra támasztott kereszteket Isten kegyelmének fénye járta át. Jézus megmutatta nekem, hogy Európa fölött egy fekete háló van, ami a Sátán hálóját jelentette. Isten az egymásra támasztott kereszteket Európa fölé helyezte és az általa kiáradó fény feszítette a fekete hálót oly annyira, hogy azt hittem, hogy szétszakítja. Ekkor Ő így szólt:
“A Sátán már Európa népeit is be akarja kebelezni. A lelkeket a bűn hálójának csapdájába csalja, mert így tudja az embereket Tőlem tökéletesen elszakítani. Ám Én Magyarországon keresztül megerősítem mindazokat az országokat, akik a bajban meghallják hívó szavamat. Kegyelmem feszíti a bűn hálóját, mert amikor a bűn elhatalmasodik, akkor a kegyelem is túlárad. Szeretetem és kegyelmem ereje által végül megmentem Európa maradék nemzedékeit. Mindazok, akik a bűnben elmerülnek és nem akarnak belőle kiszabadulni, meg fogják érezni kezem nehéz súlyát. Az emberiség már a büntetés és az ítélet kapujában áll, mert a bűn nem maradhat következmények nélkül. Aki azonban felismeri vétkeit és kéri az Én irgalmamat, attól soha sem fogom megtagadni szeretetemet, mert Én megmenteni akarlak titeket és nem elveszíteni.”
Mária Magdolna


A bűn jóvátételt kíván

2018. 07. 29, Vasárnap
Láttam, hogy egy fehér bárány fekszik az oltár asztalán. A bárány nagy sebet hordozott az oldalán. Az oltár két oldalán szeráf angyalok térdeltek, akik szüntelenül Isten Bárányát dicsőítették. Észrevettem, hogy az áldozati oltár előtt egy kőkehely volt, aminek belsejében por és hamu volt. A hamu közepén emberi szíveket láttam. A szívek kettéhasadtak és a közepükből tömjénfüst áradt egyenesen a Bárány felé. A szívek halottnak tűntek, de a tömjén füstje és illata ennek ellenére szüntelen áradt belőlük. Miközben ezt szemléltem az egyik szeráf angyal felállt, rám tekintett és így szólt:
“A világ bűnei jóvátételt kívánnak. Az engesztelés által jóvátételt adhattok a saját és mások bűneiért. Isten számba veszi minden törekvéseteket, de a tökéletes elégtételt egyedül Jézus Krisztus nyújtja számotokra. Ő a tökéletes engesztelő áldozat, az Isten Báránya, aki ártatlanul vérét ontotta értetek a keresztfán. Isten olyan emberi szíveket kér, amelyek készek legyőzni önmagukat és a világ minden kísértését, hogy egyedül csak Őt szolgálhassák. Ha a szív megszabadul minden helytelen ragaszkodástól, melyek a földi dolgokhoz kötik, akkor válhat kedvessé igazán Isten színe előtt. Az engesztelés nagy hatással van a világban zajló eseményekre. Az engesztelés képes lelassítani és enyhíteni az események folyamatát pl. egy természeti katasztrófa nem több országot érint egyszerre. Onnan ismerhetitek fel, hogy imáitok Isten előtt meghallgatást nyertek, hogy egy természeti csapás során kevesebb az áldozatok száma. Ahol sok a halott, ott nincs elég hit, ima és bűnbánat. Figyeljétek az ég jelenségeit, amelyek jelzik számotokra az idők végét és a csapások közeledését! Az Eucharisztia a ti mentőövetek a bűn tengerének viharában. Minden reményeteket Jézusba vessétek, aki életet ad nektek nemcsak a földön, hanem az örökkévalóságban is. Életetek minden áldott napját szenteljétek Istennek, a családnak és a lelkek megmentésének.”
Mária Magdolna

Isten szemével

2018.07.01.
1.
Arról volt szó, hogy a Szent Anna réti engesztelést Budapesten áthelyezik a Kútvölgyi kápolnába.
Kép: Egy út egyenesen halad előre, belőle balra egy út lekanyarodik egy nagy kanyart téve, mielőtt visszajut az egyenes útra.
Érzés: Az egyenes út a Szent Anna réti engesztelés, a lekanyarodott út a Kútvölgyi kápolnában való engesztelés.
Kép: A Szent Anna réti engesztelésre és a Kútvölgyi kápolnában való engesztelésre gondolva a Kútvölgy elhalványodik, míg a Szent Anna-rét ragyog.
Érzés: A Szent Anna-réti engesztelést Szent Anna-réten kell végezni.
Jézus: Drága kislányom, a látomásodban mutatott egyenes út az Anna-réti engesztelést szimbolizálja. Ha az engesztelők ezen az úton haladnának végig, akkor révbe jutnának. Sok lelket mentenének, mert ez az út áldozatokkal jár. Fárasztó felmenni a hegyre, nehéz elviselni az időjárás viszontagságait, de éppen ezek az áldozatok hozzák meg a lélekmentésben az eredményt. Ebből az útból mutattam neked egy balra lekanyarodó utat, amely a Kútvölgyi kápolnában való engesztelés útja. Ez az út hosszabb és kanyargós, melyen az engesztelők sokkal nehezebben érnek célba.
2.
Mise alatt:
Hang: Fürödjetek meg Bennem.
Jézus: Miután magatokhoz vettétek drága Szent Testemet és Véremet, arra kértelek benneteket, hogy egészen merüljetek el bennem, fürödjetek meg az Én végtelen irgalmamban és szeretetemben.
3.
Kép: Egy sárga sátor lefekszik a földre, majd valami segítségével együtt áll vissza.
Hang: Közös erővel ellenállni ez ellen.
Jézus: A sátor, amely áll, majd összeesik az Én Egyházam jelképe. Csak ti engesztelők tudtok segíteni, hogy helyreálljon, sok imával, engeszteléssel, áldozattal, dicsőítéssel.
4.
Kép: Egy fehér tölcsér alakú virág, a szirmai háromszög alakúak, a tölcsér alakú rész hasonlított egy barlang bejáratához.
Jézus: A szirmok az Én megmaradt, letisztult Egyházam tagjai. A tölcsér belseje, ahová húzódnak, a rejtek, ahol szentmiséket tartanak papjaim, és a szentségeket osztogatják.
5.
Kép: Egy férfi csukott szemmel ül egy fa alatt, a fa lombja beborítja a férfit, olyan látszatot kelt, mintha egy garázsban ülne a padlón. A férfi mintha őrzött volna valamit.
Hang: Méltóság.
Jézus: A keresztényüldözés alatt a legbátrabb fiaim és engesztelőim rejtekbe mentik az Oltáriszentséget, és őrzik a megszentségtelenítéstől.
6.
Kép: Egy hasáb alakú homokóra, felette egy pontból villámok csapnak a homokóra felső négy sarkába.
Jézus: Már nem tudom Atyám kezét sokáig tartani, pedig Édesanyám is segít benne. Haragja hamarosan lecsap a világ mind a négy tájára. Készüljetek fel, térjetek meg, imádkozzatok, böjtöljetek, mentsétek lelketeket.
7.
Arról volt szó, hogy a gonosz tudja-e ingerelni az állatot, hogy ez által idegesítse az embereket.
Jézus: Bizony ellenségem sok mindenre képes. Csak azért, hogy ártson az embereknek, 1-1 állatba beköltözhet, és megijesztheti, vagy megölheti az embert.
8.
Hang: Hamis óráid vannak.
Jézus: Ellenségem azt akarja elhitetni veled ezzel a hanggal, hogy ne foglalkozz üzeneteimmel, mert azok között sok a hamis.
9.
Hang: Hallgatásban van az erő.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Állandóan köztetek járok, és látom a szószátyár embereket, akikből árad az ítélkezés, rágalmazás. A közmondásotok is mondja, hallgatni arany. Aki keveset beszél, az elnyomja magában a kísértéseket, és tanúságot tesz szerénységéről.
10.
Hang: Az Én szeretetemmel szeress.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Az Én szeretetem sokkal értékesebb a földi szeretetnél. Az Én szeretetem nem ideiglenes, hanem állandó. Nem személyválogató, nem érdekből van, és nem vár viszonzást. Mindent megbocsát.
11.
Hang: A legszebb álmokban.
Jézus: A legszebb álmokban sem tudjátok elképzelni, hogy milyen lesz az Én Országom, amikor oda beléptek.
12.
Arról volt szó, hogy védeni kell azt, ami a legdrágább kincs.
Jézus: Jönnek a nehéz idők, próbára lesztek téve. Védeni kell magatokban az irántam való hűséget, a szilárd hitet, az Isten- és felebaráti szeretetet, a tisztaságot. Óvakodnotok kell a gonosz kísértéseitől, hogy ravaszságában el ne csábítson benneteket.
13.
Hang: Újra hívnod kell.
Jézus: Te is gyarló ember vagy, és ha megbotlasz, újra hívnod kell, hogy felemeljelek, és megtisztogassalak.
14.
Az asztalomon különböző szentkép volt, többek között: az Oltáriszentség, Magyarország őrangyala, Krisztus Király, Szent Mihály arkangyal. A szentképeket szemlélve az angyalok és emberek különbözősége jutott eszembe.
Kép: A Szent Mihály arkangyal és Magyarország őrangyala képe különösen ragyogott, különös erő áradt belőlük.
Jézus: Minden teremtett léleknek, legyen az angyal, vagy ember itt a Mennyben, más és más dicsőségének és üdvösségének a foka. Az Én Szentjeim és angyalaim nem egyenruhában vannak. Mindenkinek külön egyénisége van, amiről felismerhető, alakjában és fényében egyaránt. Még az öltözékük is különböző. Aki a dicsőség nagyon magas fokán van, annak az öltözete tündököl az Égi drágakövektől. Aki még nem érte el azt a fokozatot, az kevésbé díszes öltözékben van.
15.
Hang: Úgy mondom, hogy jól jegyezd meg, mert…
Jézus: Jól jegyezd meg, hogy a szenvedés zokszó nélkül, jajgatás nélküli és panaszkodás nélküli tűrése nagyon fontos követelmény, mert ezáltal rengeteg lelket tudsz menteni, és az örökkévalóságban sok Mennyi kincset érdemelsz ki.
16.
Kép: Egy lány fehér fényben, térdel jobbra fordulva. Az egyik pillanatban imára van téve a keze, a másik pillanatban az Oltáriszentséget tartja a kezében szívének magasságában.
Jézus: A képpel azt szemléltetem neked, hogy ha valaki bűnbánó, tiszta szívvel vesz magához Engem az Oltáriszentségben, akkor a szentáldozás utáni pillanattól kezdve szívéből jelenlétem láthatatlan fény alakjában kisugárzik. Az ilyen áldozó ilyen tündöklő fényben megy a helyére.
17.
Kép: Lépcsőn megyek felfelé, a jobb lábam, mellyel a következő lépcsőre akartam lépni, megcsúszik.
Jézus: A lépcső az életszentséghez vezető út, és a megcsúszás egy bűn, amely lassítja a haladásodat.
18.
Érzés: Hajnalban, míg nem keltem fel, a bal arcomon éreztem egy erőt, hasonló volt ahhoz, amikor kisebb pofont adnak.
Jézus: Ellenségem ezzel az érintéssel ijesztgetni akart.
19.
Az emberi szívek keménysége jutott eszembe.
Valós kép: A tengerparton szív alakú kövek.
Érzés: Ha az ember nem sugároz szeretetet, akkor a szeretetet a természet fogja sugározni.
Jézus: Jól gondolod kislányom, nagyon sok a kőszívű ember. Azért találsz gyakran szív alakú köveket, hogy a kövek, az anyagi teremtésem helyettük is ontsa a szeretetet.


2018.07.15.
1.
A Normafáról volt szó
Kép: A Szent Anna réten rengetegen állnak, tolonganak
Jézus: Ez a kép azt jelenti, hogy nemsokára az Anna réten végeláthatatlan nagy tömeg fog engesztelni. Akkor már állni fog a kápolna, de alig férnek oda be, a szabadtéren hangszórók közvetítik majd a szentmisét, engeszteléseket.
2.
Kép: Három csöves az utcán ül dél-kelet felé fordulva
Hang: Bajorországban
Jézus: Sajnos a migrációs válság nem szűnik meg. A legveszélyeztetettebb országok, akik a legtöbb migránst engedték be, most el vannak árasztva velük. Különösen Németország. Az igaz, hogy egymás után ébrednek fel a Nyugat-európai nemzetek, de ellenségem arra törekszik, hogy általa megbízott csoportok egyre több bevándorlót segítsenek be Európába.
3.
Hang: Csak nincs, aki följelenti
Kép: Egy embrió fehér fényben, jobbra fordulva
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel
Jézus: A püspökök nemsokára sok mindenben szabad kezet kapnak. Pl. abban is, hogy az abortusz elkövetése nem minősül bűnnek. Hogy ezt tudatosítsák egyházmegyéjükben. Mivel annyira lesüllyedt az emberiség erkölcsi mércéje, nem lesz, aki följelentse az ilyen püspököt. Az Én Szívem tőrdöfésektől fog vérezni ilyenkor.
4.
A telefonszolgáltatásról volt szó
Hang: Kérem, vegye figyelembe… lejegyez
Kép: Egy férfi ül jobbra fordulva
Jézus: Mikor köztetek éltem, így figyelmeztettem apostolaimat: „Legyetek szelídek, mint a galambok, és ravaszok, mint a kígyók”. Ez nektek is szól. Nem a jövőben, hanem most. Vannak megbízottak, ellenségem emberei, akik lehallgatják telefonjaitokat. Ellenetek fordíthatják.
5.
Hang: Keleti…nyugati…
Kép: Egy üres tálcát hoznak elém, mintha várnának, hogy valamit rátegyek
Jézus: A keleti és nyugati szomszédjaitok veszélyben vannak a hamarosan beözönlő migránsoktól. Az üres tálca, amit feléd nyújtanak, imákat vár.
6.
Hang: Nemcsak a bűneit… a prédikációkban keresem
Jézus: A prédikációknak többet kellene foglalkozni a tízparancsolattal, és annak megszegésével, a bűnökkel. Még azzal sincsenek tisztában a hívek, hogy mi a bocsánatos és a halálos bűn. Azt hiszik sokan, hogy a közgyónás mindent eltöröl. Ezért üresek a gyóntatószékek. Fontos lenne a felvilágosítás a bűnök túlvilági következményeiről is. A régi időkben nem így volt.
7.
Hang: Javítunk
Kép: Két sorban állnak emberek, kik rejtekből léptek elő. Az első sorban egy ministráns áll piros-fehér ruhában, a háta mögött egy sorban papok fekete reverendában.
Arról volt szó, hogy valamit ki kell javítaniuk.
Jézus: Eljön az idő, hogy a papok mindent meg akarnak reformálni, változtatni, még a ministránsok ruháját is.
8.
Hang: A bátorság felvállalása kötelez
Jézus: Nektek engesztelőknek nemcsak szavakkal kell hangoztatni az igazságot, hanem cselekedeteitekkel is.
9.
Hang: Magyarország megteremtése céljából ez
Jézus: A Keresztény Magyarország megteremtéséhez nélkülözhetetlen a megtérés, az ima, áldozat, böjt. Ezt szokta hirdetni Édesanyám is.
10.
Misén: Ozeás könyvéből olvastak a libanoni cédrusok illatáról
Gondolat: Az Úr minden földrésznek, országnak adott valamit, ami csak rá jellemző. De ezt az embereknek saját maguknak kell, hogy felkutassák, és hasznosítsák.
Érzés: Így van az emberi lélekkel is. Isten mindenkibe beleültetett valami jót, csak az embernek fel kell, hogy kutassa. Sokszor az emberek más emberre figyelnek, és ez által elégedetlenek magukkal szemben, és ez által sok sikertelenség érzésük van.
Jézus: Ha mindenki megtalálná magában a jó tulajdonságokat, erényeket, és azokat tovább fejlesztené, sokkal gyorsabban fejlődne a lelke. De vannak, akik felismerik a bennük lévő erényeket, pl. az alázatosság csíráját, gyávaságnak, félénkségnek tartják. Elnyomják magukban. Az ilyenekben elsatnyul a legfontosabb erény, az alázat. Próbál parancsolgatni, tolakodni, a közösség középpontjába kerülni. Ez nem neki való, nem is sikerül neki.
11.
Dean Braxton tanúságtételéből: Egy szempillantás alatt ott termett az Úrnál a Mennyben. Látta az imákat elhaladtak mellette, és tudta, hogy miről szóltak. Nemcsak az érte mondott imákat látta, hanem azt is, amit más emberek mondtak másokért a Földön.
Gondolat: Az ima haladása a világűrben egyirányú, nem lehet ellopni.
Hang: Nem lehet visszatéríteni
Jézus: Higgyétek el, kivétel nélkül minden ima felszáll az Égbe. A Szentháromság trónjánál landol. A lanyha imák is, de ezek fénye halvány. A szívből jövő imák is, de ezek ragyogó fényben, tündökölve érkeznek meg. Az édesanyák imái gyermekük lelkéért aranyfényben ragyognak. A különböző gyermekeimért mondott imák az Atya áldására kegyelemmé alakulnak, és Ő szétszórja azokra, akikért mondják. A kimondott ima nem hívható vissza, mindig hasznosításra kerül.
12.
Dean Braxton tanúságtételéből: Az az imádat, amikor a Mennyei Atya akaratát cselekedjük, nem csak az ima elmondása
Jézus: Egyes engesztelők aggodalmaskodnak, hogy állapotbeli kötelességeik miatt elmarad 1-1 rózsafüzér. Helytelenül teszik. Ugyanis, az a munka, amit Isten nevében tesztek, és Neki felajánlotok a lelkekért, annyit ér, mintha imádkoznátok.
13.
Olvastam: Egy férfi elmerült imáiban, és úgy tűnt másoknak, hogy egy néhány percre elaludt. Amikor megkérdezték, hogy mi történt vele, hol járt, a férfi mondta, a másvilágon. A kérdezősködők rögtön kérték, mesélje el a tapasztalatait, mire a férfi megkérdezte tőlük, hogy kinek van 70 év szabad ideje, hogy ezt mind elmesélje. Ugyanis, olyan sok minden történt vele a túlvilágon azon idő alatt, amire a Földön azt mondják, hogy 1-2 perc.
Jézus: Egyes választottak lelkét a szokásos tevékenységei közben, pl. ima vagy munka alatt elvisszük a túlvilág berkeibe. A pokolba, a tisztítóhelyre, vagy a Mennyországba. Ott pillanatok alatt rengeteg ismerethez jut. Látja a pokol szörnyűségeit, a förtelmes bűzét, és látja a tisztítóhelyen a búskomor, de mégis reménnyel teli lelkeket, ahogy magukba roskadva ülnek, térdelnek, vagy éppen vezekelnek. Látja a Mennyország előkertjét, gyönyörű arany színű fűvel, virágokkal, csiripelő madarakkal. És látja, hogy mi van a kapun túl. Csupa fény, ragyogás, boldog hófehér ruhás alakok szeretetben beszélgetve.
14.
Arról volt szó, hogy egyszer élünk a Földön, amely a mi próbatételünk, ha elszúrjuk, nem kapunk második esélyt
Hang: Döntéseimre hallgass
Kép: Mennyei Atya képe
Jézus: Bizony sok ember elrontja az életét, veszélyezteti az örök életét, mert saját feje után megy. Üzeneteimből ismersz Engem, tudod, hogy Én csak jó tanácsot adok. Hallgass mindig Rám, és aszerint rendezd a sorsodat. Vigyázz erre az egyetlen földi életre, mert ez nem megismételhető.
15.
Hang: Elfelezni benned ezt
Kép: Kék fény
Jézus: Oszd el a benned égő szeretetet kétfelé, Irántam és a Szűzanya iránt.
16.
Érzés: Imával, misével, engeszteléssel hosszabbítjuk az időt, életet a Földön
Hang: Egy perccel tovább húzom ezt… egy perccel tovább éltek
Jézus: Jól érzed, mert általában hosszabb azoknak a földi élete, akik rátaláltak az Én békémre, és imával, engeszteléssel, szentmisével töltik szabad idejüket. Én vagyok és Atyám, Akik hosszabbítjuk az életeteket.
17.
A földi szeretetről volt szó
Jézus: A földi szeretet véges, és egyre lanyhul. A földi szeretet feltételhez kötött: csak akkor szeret valakit, ha mindig kedves hozzá, és nem okoz szenvedést.
18.
Az Isten akaratáról volt szó
Érzés: Az Isten akaratának elfogadásához az is hozzá tartozik, hogy elfogadjuk, hogy vagy férfinek vagy nőnek születtünk, elfogadjuk korlátainkat, hogy nem mindenhez értünk, elfogadjuk a külsőnket, pl. a hajszínünket, arcunk kinézetét, stb.
Jézus: Aki nem fogadja el Isten akaratát, az gátolja Őt abban, hogy olyanná alakítsa az embert, amilyennek szeretné. Kifejezetten bűn az elégedetlenség saját magaddal. El kell fogadni a külső és belső tulajdonságaidat, a hibáidat, az erényeidet, mert ha ezt nem teszed meg, megsérted a Mennyei Atyát, hiú, és öntelt vagy. Csak a saját fejed után akarsz menni, azt tartod helyesnek, amit te akarsz. Ez a gőg, amely még a pokolba is vihet.
19.
Érzés: Ha van egy tervünk, amit szeretnénk, hogy sikerüljön, minél kevesebb emberrel kell azt megosztani, vagy magamnak megtartani, mert a gonosz embereken keresztül működik, és meghiúsítja tervünket
Jézus: Drága kislányom, ez az érzés egy kicsit sántít, meg lehet osztani a gondolataidat, de csak olyanokkal, akik méltók rá, akiktől még tanulhatsz is. De fűvel-fával nem szabad megosztanod, mert valóban árthatnak a kivitelezésben.
20.
Hang: A legrövidebb időn belül ez benned
Jézus: Dolgozd fel a lelki sértést magadban a lehető legrövidebb időn belül. Tudj kérni Tőlem megbocsátó szeretetet, és imádkozz megbántódért.
2018.07.29.
1.
Kép: Piros pápai ruhában jön elém II János Pál pápa megviselt öreg arccal, mintha fájna neki valami.
Jézus: II János Pál pápa tudása ott a Mennyben kiszélesedett, és látja az Egyház jövőjét. A sok baj miatt, amely reátok zúdul, olyan fájdalmas az arca.
2.
Egyes helyeken, ahol kevés a hívő, pap hiányában nem tartanak misét.
Kép: Egy templom előtt tolonganak az emberek, nem férnek be a templomba.
Jézus: Kislányom, nem véletlenül kaptad ezt a képet. A Nagyfigyelmeztetés után gyökeres változás következik az emberek lelkében. Tömegek lepik el a templomokat, és szinte kevés lesz a pap a sok gyermekemhez.
3.
XII Piusz pápáról olvastam, hogy sokan bírálták őt, mások pedig hálálkodtak neki, mert a II. világháború alatt sokak életét mentette meg.
Jézus: XII Piusz szent életű, igaz helyettesem volt. Az utána következő Egyházi vezetők közül élesen bírálták őt a tradicionális felfogása miatt. Az igazság képviselői mindig sértegetéseknek, igazságtalan elítéléseknek vannak kitéve.
4.
Szentségimádás alatt:
Kép: Szentáldozáskor újból és újból belénk ültetik az Élő Vizek Forrását, amely az Úr Jézus Szent Szívéből tör elő. Ha a Forrást nem folytjuk el, nem teszünk gátat elé, szeretet folyóvá válik, amely minket teljesen eltölt. Mivel nem tudjuk magunkban tartani, így kitör belőlünk mások irányába. Ez akár víz, akár fény alakjában áradhat.
Jézus: Az Oltáriszentségben nemcsak az Én Testem és Vérem rejtőzik, hanem onnan ered az Élő Vizek forrása. Aki a szentségimádáskor nemcsak verbális imákat mond, hanem elmélyülve néz Engem, tapasztalhatja, hogy ebből a Forrásból elárasztom a szívét, és minél tovább néz, annál jobban megtöltöm vele a szívét. Így aztán az ő elteltével a forrás szeretetfolyóvá és folyammá alakul, és kitör a lélekből, elárasztva azokat, akikkel beszél, és e szeretetben Engem, az Ő Jézusát megfürdeti.
5.
A magyar miniszterelnök hangja: Elismerem, Kereszténynek… tekintélyem.
Jézus: Ti engesztelők sokat imádkoztok a keresztény magyarságért, de még nagyon messze vagytok tőle. Mindenesetre ilyen vezetőtök, aki meg meri vallani a hitét ország-világ előtt, még nem volt. Elismeri az ő keresztény voltát. A Mi Égi támogatásunkkal és az ő bátor kiállásával tekintélyt szerzett a világ vezetői és népei előtt.
6.
Hang: Nem másnak kell elemezni a lelkünket.
Jézus: A lelked egyedül a te tulajdonod. Más embernek nincs joga ahhoz, hogy bírálgassa, kritizálja. A lelkiismeret vizsgálat arra való, hogy saját lelkedet szedd szét apróra, és találd meg benne a jót és a rosszat.
7.
Hang: Világgyőzelemre viszlek benneteket.
Jézus: Nem hiába választott ki Édesanyám Magának benneteket. Tudta, hogy a harcban Mellé állok Én, az Ő Fia, és kettőnk vezetésével felemelkedik nemzetetek a világ fölé. Belőletek terjed szét a szomszédos országokon keresztül az engesztelés műve.
8.
Arról volt szó, hogy szükség volt-e Magyarországnak Trianonra, amely szétszabdalta a Nagy-Magyarországot.
Jézus: A Trianoni szétszabdalás a gonosz és csatlósai műve volt. Bizony nem volt erre szükségetek. De a mai kormány gondoskodik a leszakadt magyarokról, védi őket az igazságtalanságoktól, és ez a mentalitás megnöveli a magyarság erejét.
9.
Kép: Egy ismerős egy asztalnál ül tollal a kezében, és felfelé néz.
Érzés: Szomjazik Istenre, de talán még maga sem tudja, hogy mennyire.
Jézus: A testbe zárt lélek még nem tudja felismerni érzelmeit, ragaszkodásának fokát Istenhez, és ezért sejti, hogy ő voltaképpen milyen nagyon szereti Istent. A képen mutatom ismerősödet, mégpedig az ő lelkét, ahogy Égre tekintve el van telve az irántam érzett szeretetével.
10.
Kép: Egy barlangban több ember volt, egy pillanatra megvilágítottak valamit egy zseblámpával a távolban, valami rejteket, amit általában nem szoktak megmutatni.
Jézus: A barlang a sötét jövőt jelenti, amit eltakarok az emberek előtt. Ebben a sötét jövőben vannak szomorú, félelmetes dolgok, de vannak örömteli, győzedelmes percek. A képpel azt érzékeltetem, hogy néhány választottamnak fel fogom villantani a jövőt a maga valóságában.
11.
Szentmisén:
Kép: Fehéren fénylő kezek.
Jézus: A szentmise alatt a templom mindig tele van Szentekkel és Angyalokkal.
12.
Tövissel koronázásról volt szó.
Hang: Úgy fájt.
Kép: Az Úrnak úgy fáj valami, mint a tövissel koronázás, Jézust a hajánál fogva húzzák hátrafelé.
Jézus: Teremtményeim bűnei, melyeket az értelmük és szívük teremt, akkora fájdalmakat okoznak Nekem, mintha tövist szúrnának a homlokomba.
13.
Egy férfi azt mondta, hogy neki meg kell, hogy mondja valaki, hogy az üzeneteket elhiggye-e vagy sem.
A válaszom erre: „Akkor mi ebben a nehézség, ha más hitére támaszkodunk, elvégre mindenki a saját hitére van rábízva?”
Jézus: Az ilyen önállótlan gyermekemnek azt tanácsolom, hogy hallgasson a szívére és értelmére, amikor valami Égből jövő üzenetet hall. Nem követ el bűnt, ha nem hiszi el. Csak az a fontos, hogy higgyen Istenben és a túlvilágban. De sajnos az ilyen kételkedő sok vigasztalásról és gyönyörűségről lemarad.
14.
Kép: Egy négyzet alakú fadoboz van a földön, mintha tabernákulum lenne. Egy férfi kinyitja a fadobozt, egy másvalaki pedig térdre ereszkedik előtte.
Hang: Senki sem méltó hozzá.
Jézus: Ma az a divat, hogy a pap engedélyt ad a híveknek, hogy kinyissák a tabernákulumot, és kitegyék az Oltáriszentséget. Pedig csak felszentelt kezek tehetnék ezt meg.
15.
Hang: Most bevonul a barlangba, és onnan kezdve nem jön elő.
Jézus: A hamarosan bekövetkező szétválasztódás után a maradék igazi Egyházam rejtekbe vonul, és ott marad dicsőséges eljövetelemig.
16.
Hang: Felismerhetetlen részed ez.
Jézus: A lelkednek van egy olyan része, amely a jó cselekedeteket, áldozatokat, önmegtagadásokat őrzi. Ezt senki nem ismeri, csak te meg Én.
17.
Hang: Hagyj engem békén, ott van a te küldetésed.
Kép: Valaki rám mutat.
Jézus: Te csak foglalkozz a küldetéseddel, amivel megbíztalak. Ne vágyakozz más kegyelmek után.
18.
Hang: Nem hisznek Nekem.
Hang: A szívek királyságának az érkezése.
Jézus: Már annyi választottamon keresztül megígértem, hogy elérkezik dicsőséges eljövetelem napja, amit a szeretet és béke országa követ, az Én szeretetem királysága, de sajnos nem hisznek Nekem.
19.
Hang: Felsőbb szférába emelni benneteket.
Jézus: A lelki fejlődésnek különböző szférái vannak. Minden vágyam, hogy teremtményeimet egyre magasabbra emeljem. A felsőbb szférában már eltűnnek a kísértések, béke és szeretet uralja a lelket.
20.
Hang: Az alázatost… én leszek az alázatos, én leszek a jámbor.
Kép: Egy valaki asztalnál ül, és szót akart volna érteni valakivel, de mintha nem sikerült volna neki. Az asztalon pálcikák vannak szétterítve, mint a nap.
Jézus: Az alázatost nagyra becsülöm, kiemelem a teremtményeim közül. Ugyanis ő az, aki követ Engem az alázatosságban és jámborságban. A meggyőzés és magyarázkodás nem az Én asztalom. Ezt mutatom neked a képpel.
21.
Gondolat: Amikor a lélek uralja a testet, a léleknek ki kell szolgálnia a testet, pl: táplálkozáskor, türelmesnek kell lenni betegségben, és egyéb.
Jézus: Amíg testben vagy, a lelked kiszolgálja a testedet, mert másképpen nem tud fennmaradni. De ez a test olyan gyenge, hogy a nehezebb feladatokra a léleknek kényszerítenie kell.