2014. január 15., szerda

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Ezeknek az Üzeneteknek te vagy az örököse

2014. január 14.


 Hogyan tudom viszonozni mindazt, amit értem tettél?
Virágom, Isten szeretett leánya, képessé tettelek, hogy növekedj Bennem azáltal, hogy szívedben élek és Magamban érlellek. Azért tettem ezt, hogy megmutassam ennek a nemzedéknek és az eljövendő nemzedékeknek Jóságomat és Irgalmamat, hogy milyen mérhetetlenül gazdag vagyok a Kegyelemben.
Terjeszd ki nagylelkűségedet minden élőre! Sokkal többet is mondhatnék, de az mégsem lenne elég!
Légy olyan, mint a tűz, amely lángol a népem iránti szeretettől, leányom, elég erőt fogok neked adni ahhoz, hogy megdicsőíts Engem. Művem nincs befejezve benned, 1 vannak még e nemzedék számára csodálatos dallamaim, prófétai kinyilatkoztatásaim és bizánci tanításaim, melyeket Üzeneteimbe akarok foglalni.
Ezeknek az Üzeneteknek te vagy az örököse, ezért senkinek sincs joga elvetni téged. Mondom neked, azok, akik ellened jövendölnek, meg fogják kapni osztályrészüket Igazságosságom szerint Udvaromban. Ha nem hallgatják meg, és nem szentelnek figyelmet prófétáim szavainak, akiket soha nem fáradtam bele hozzátok küldeni, szigorúan fogok velük bánni, és úgy, ahogyan megérdemlik! Szavaimat, Vassula, komolyan kell venniük azoknak, akik hamisságot gyártanak! Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard! Vassulám, látom, némelyikük milyen barátságtalanul bánik veled, megfeledkezve arról, hogy angyalaim jelenlétében Én, az Isten énekeltem neked, kentelek fel és formáltalak téged. Bölcsességgel és Tanítással ékesítettem fel lelkedet, hogy képviselni tudd érdekeimet. Áldott, aki hallgat Rám.
Gyűjtsd egybe híveimet, leányom, és mindazt, amit leírtál Velem, engedd, hogy megismerjék Szavaimat! Érted? Elérkezett az idő, hogy feltárd Szavaimat. Jöjj, szeretlek, leányom, szeress Engem és továbbra is hirdesd Szavaimat minden nemzetnek.
Jahve a Nevem. Én, az Isten, sohasem hagylak el téged.


1 A „bizánci” melléknév az alábbi dolgokra utalhat: 1. ’a hely, ahol Kelet és Nyugat találkozik’; 2. ’Bizánccal, az Ortodox Egyházzal kapcsolatos’; 3. ’ magasrendű’.


http://ichtys.hu/index.php/85-2014-januar-14

„Gyümölcseikről ismeritek fel a fát” (Mt 7,20) Egy laikus nyílt levele Fellay püspök úrhoz, az FSSPX rendfőnökéhez

Excellenciás Uram!
Mostanra a mi kápolnánkat is elérte az a tisztogatási hullám, ami két éve Ausztráliától Kolumbiáig, Dél-Koreától Paraguayig belülről rengeti meg a Szent X. Pius Papi Közösséget. Az elmúlt két évben számtalan pap, teológus, egyházi szakember fordult Önhöz ez ügyben, fogalmazta meg véleményét nagy szakértelemmel. Én csak laikus vagyok, de olyan laikus, aki csak azért jutott el a tradícióhoz, mert „használta az agyát, képezte magát, olvasott, tájékozódott”, egyszóval kereste az igazságot, mint a legfőbb jót és útmutatót a helyes hithez, aki – ahogy P. Altamira híveinek nemrég kifejtette – maga Urunk Jézus Krisztus, hiszen Ő azt mondta: „Én vagyok az igazság, az út és az élet.”
     De nem csak kerestem, hanem miután megtaláltam – 19 évvel ezelőtt a Szent X. Pius Papi Közösségnél – meg is akartam azt őrizni. Vagyis feladatomnak tartottam továbbra is az informálódást, a gondolkodást, józan eszem használatát.
19 évvel ezelőtt a rend és az igazság volt az, ami a Szent X. Pius Papi Közösségnél a leginkább megfogott és meggyőzött. E kettő csak együtt, egymás támogatásával létezhet, vagyis az igazságosság csak a rendben tud működni! Az évek múlásával éppen ezért kellett nagy fájdalommal tapasztalnom, hogy a két szilárd alapból az egyik, a rend egyre inkább felbomlik, helyére a liberális szemlélet, a felesleges engedékenység kerül, ami valójában az ősbűn következményének, az ember rosszra való hajlamának a tagadása, és ezzel a modernista felfogásnak a közösségbe való eleinte lassú, majd egyre fokozódó ütemben történő beszivárgását jelenti. És ahogy fogyott a rend a közösségben, a rendre való igény, úgy fogyott az igazság, az arra való igény is. Helyüket a feltétel nélküli engedelmesség követelése, a „szeretet”, a rendet nyíltan és szándékosan megszegők iránti szelíd elnézés foglalta el, vagyis mindazon elvek, amiket a modernisták követelnek, amiket a modernisták tartanak a katolikus vallás legfontosabb és elsőszámú elemeinek. Ez a tendencia már jóval korábban elkezdődött, mint az igazság látható feladása, azaz a hitehagyott Rómával való tárgyalások elkezdése. Sőt, szerintem ez utóbbira csak azért kerülhetett sor, mert támasza, azaz a rend megingott, majd teljesen eltűnt. Vagyis az igazság védelmének feladása a rend felbomlásának logikus, kikerülhetetlen következményeként jelenhetett csak meg.
     Mint laikus nem tisztem felsorolni azokat az érveket, melyek a modern Rómával való kiegyezés és az Ön ez ügyben tett lépései ellen szólnak, ráadásul ezt az interneten már számtalan felszólaló megtette. Mint laikus inkább arra szeretnék kitérni, hogy a Szent X. Pius Papi Közösség papjainak, elsősorban vezető papjainak a viselkedése milyen borzalmas pusztító hatást tett ránk, hívekre, közülünk is elsősorban azokra, akik elvből és nem valamiféle érdekből vagy nosztalgiából ragaszkodunk a kétezer éves Egyház tanításához.
Emlékszem, milyen sokat jelentettek a számomra a Szent X. Pius Közösséggel való megismerkedésemkor a közösség lapjaiban megjelent teológiai cikkek, magyarázatok, prédikációk, amik hatására rendet lehetett tenni a Rómából érkező újítások között, melyek világosan megmutatták a helyes utat, elsősorban is azt, amit Lefebvre érsek elsőként emelt ki: hitünk minden áron való megőrzésének módját.
     Ha összehasonlítom például a németnyelvű Mitteilungsblatt 1990-es évek végén leközölt írásait ugyanezen újság utolsó három évének a termékeivel, illetve a www.pius.info mostani cikkeivel, csak sírni tudok! Amikor az ember már azt gondolja, hogy ennél lejjebb már nem lehet menni, ennél jobban már nem lehet Rómának behódolni, akkor a következő napok cikkei bebizonyítják, hogy igenis lehet, a szakadék alja még mindig nincs elérve. Mindaz, amit eleinte a Pius Közösségnél tanultam, most nap nap után csúffá lesz téve különböző publikációikban!
     Lefebvre érsek évtizedekig azért támadta a Rómával így vagy úgy kiegyezett tradicionalista közösségeket, majd Önök évekig azért támadták az ú. n. Ecclesia Dei közösségeket, mert azok ugyan a katolikus szentmisét mutatták be, a katolikus katekizmust tanították, de lemondtak a bírálatról, azaz a katolikus hit védelméről! És Önök, nagyon helyesen, belénk verték, hogy e kettő: a katolikus vallás gyakorlása és a katolikus vallás védelme elválaszthatatlanul összetartozik! Most viszont, amikor a hivatalos egyházban nap mint nap olyasmik történnek, amiket soha senki, még legrémisztőbb álmában sem tudott volna még körülbelül sem elképzelni, Önök nemcsak hallgatnak, de úgy tudósítanak a történésekről, ahogy még a legmodernistább média sem: például egyedül a www.pius.info szerzői nevezik Bergoglio urat következetesen kettős névvel: „Szentatya, Ferenc pápa” (Heiliger Vater Papst Franziskus)
A rend megszűnése, a hitvédelem, a vallásért, a Krisztus Királyságáért folyó harc feladása, a tanok felhígítása, illetve elhallgatása, a gyónás, az áldozás rendjének durva megsértése (ami a nyílt szentségtörésig terjed) az elkötelezett híveknél súlyos szomorúságot, az egyes közösségekben pedig komoly minőségi felhígulást eredményez. De két évvel ezelőtt kiderült, hogy mindez semmi ahhoz a kárhoz képest, amit az Ön és vezetőségének legújabb viselkedése okoz. E két év alatt szemtanúi lettünk, hogy az idő múlásával semmit nem enyhül az a rombolási vágy, amivel Ön és „fiai” azon tagjaik, paptársaik ellen fordulnak, akik a fenti jelenségekkel, vagy azok közül néhánnyal nem értenek egyet. Az a gyűlölet, amivel Ön üldözi és bünteti azon papjait, akik ellen mertek, mernek mondani Önnek, még a szovjet hatalom alatt sínylődő országokban sem volt ilyen mértékű!
     Igazat kell adni Pinaud atyának – különösen, ha tekintetbe vesszük az Ön XVI. Benedeknek 2012. június 17-én írt levelét –, hogy ez a gyűlölet nem magyarázható mással, csak azzal, hogy Ön még mindig, még Bergoglio alatt sem mondott le őrült tervéről: „A közösség jelenlegi helyzetében az új nyilatkozat nem lesz kivitelezhető. [..] én ez irányban elköteleztem magam [praktikus megegyezés tanbeli megállapodás nélkül], a közösség soraiban mutatkozó elég erős ellenállás ellenére és nagy nyugtalanság árán. És szilárd elhatározásom, hogy továbbra is minden erőfeszítést megtegyek, hogy ezen az úton előre haladjunk, hogy a szükséges tisztázások megtörténjenek.”
Gyűlöletének egyetlen másik oka valamiféle defektus lehet. Az a gyűlölet, amivel Ön azokat üldözi, akik Önnek ellent mondanak, a történelemben eddig csak a megőrült zsarnokoknál fordult elő – és majdnem kihagytam: napjainkban Bergoglio úrnál. Ezt még nézni is hátborzongató, nemhogy megélni. Hogyan képes Ön utcára tenni meglett, sőt már koros embereket egy fillér nélkül a teljes bizonytalanságba? Hogyan képes Ön megalázni, titkosszolgálati módszerekkel aljas módon a privát szférájukba behatolva meghurcolni felszentelt papokat! És nem csak olyanokat, akik nyíltan kimondták véleményüket, azaz interneten megjelentették (névvel vagy név nélkül), vagy prédikációjuk és beszélgetések során elmondták ezt, hanem olyanokat is, akik látva az elrettentő példákat maguk előtt, még a legszűkebb társaságban sem mondtak semmit Ön vagy az Ön tervei ellen! Hogyan tudja Ön ez utóbbiakat, miután nincs mivel megvádolni, és ezért nincs mivel álszent perbe fogni őket, besúgók segítségével, mondvacsinált ürüggyel olyan helyzetbe hozni – például híveket felhasználva testileg-lelkileg inzultálni –, hogy kénytelenek legyenek maguktól kilépni!
Mit gondol, Excellenciás uram, milyen hatással van ez a gyűlölet hadjárat a jóérzésű emberekre? Azokra, akik a katolikus lelkületért járnak a Szent X. Pius Papi Közösség miséire? Mit gondol Ön, hogyan lehet így elfogadni, elhinni, bízni az igaz mise szentségében, természetfeletti erejében, vagy ezt másoknak elmagyarázni, ha azt látjuk, hogy olyan papok, akik legalább 30 éve minden nap ezt a szentmisét mutatják be, ilyen könyörtelen emberekké válnak! „Gyümölcseikről ismeritek fel a fát” (Mt 7,20), tanította Urunk Jézus Krisztus. Ön és közösségének mostani elöljárói – akik az Ön által végrehajtott folyamatos tisztogatás után foglalták el tisztségeiket, és váltak a régi Lenin-fiúk mintájára „Fellay-fiúkká” – milyen lelkülettel, milyen intencióval mutatják be vajon a szentmisét, hogy folyamatosan az aljasság, az árulás és a gyűlölet ezen gyümölcseit termik?
Adrien Lubier Önnek írt nyílt levelét e figyelmeztetéssel zárta: „Az ítélet napján a közösség összes jótevője Ön ellen fog fellépni és Isten előtt igazságot fog követelni.” Én a jóhiszemű, a Szent X. Pius Papi Közösség katolicizmusában bízó, és mostanra gyalázatosan elárult hívek nevében azzal fejezem be levelem, hogy egykor az FSSPX igaz katolikus hívei az Ön és társai által elkövetett, hitüket veszélyeztető, gyengítő, őket kitaszító, eláruló tettekért fogják Önt bevádolni!

http://katolikus-honlap.hu/1401/nyiltlevel2.htm

2013 is a természeti katasztrófák éve volt


Elmondhatjuk, hogy 2013-ban a természeti katasztrófák által okozott károk és káosz sok millió ember életére voltak komoly hatással. A Munich Re biztosító adatai szerint összesen 880 komoly természeti katasztrófa volt a múlt évben.
A biztosító szerint ezekben összesen 20.000 ember veszítette életét, ami kétszer annyi, mint 2012-ben. Bár károk becsült értéke eléri a 125 milliárd dollárt, ez és a halálesetek száma is alacsonyabb, mint az évtizedes átlag.
Az elmúlt tíz évben évente átlag 106.000 ember veszítette életét a hurrikánok, egyéb trópusi viharok, földrengések és más természeti csapások során.
A németországi jégesők, a közép-európai árvizek és az Egyesült Államokat ért komoly viharok voltak 2013 legköltségesebb katasztrófái.
A Munich Re társaságot idézve a Phys.org a következőket írta:
„Az árvizek és jégesők miatt a károk több tízmilliárd dollárra rúgnak Közép-Európában. A Fülöp-szigeteken a történelem eddigi legnagyobb ciklonja, a Haiyan tájfun 6000 halálos áldozatot követelt.”
A vihar által okozott károk összege 10 milliárd dollár.
„Az ilyen tájfunok pusztító ereje miatt a part menti régiók és a szigetek folyamatos veszélyben vannak egész délkelet Ázsiában. A természetes ciklusok alapján készített elemzéseink azt jósolják, hogy a nagyobb tájfunok időszaka kezdődik az elkövetkezendő években,” mondta Ludger Arnoldussen, a Munich Re igazgatótanácsának tagja.
Júniusban egy hatalmas sárcsuszamlás 5500 életet követelt Indiában, ami 2013 második legtöbb áldozatot követelő katasztrófája volt.
Az Egyesült Államokon átsöpört tornádók összesen 3,1 milliárd dollár, míg a kanadai Albertában tapasztalt komoly esőzés 5,7 dollár kárt okoztak.
2013-ban nagyon sok komoly földrengés volt a világ legkülönbözőbb pontjain, Colorado államban földcsuszamlásokat is okozó, rekordméretű árvíz, a kaliforniai erdőtűz pedig a Sierra Nevada hatalmas területeit égette fel és súlyos szárazságot idézett elő, az Egyesült Államok más részeit pedig aszály sújtotta.
A katasztrófa, ami a legnagyobb port verte fel, a számos floridai víznyelő egyike volt, ami egy egész házat nyelt el, a benne alvó férfival együtt.
Egyéb komoly aggodalmat okozó katasztrófák az Alaszkában és Hawaiion tapasztalt vulkánkitörések voltak.

Földrengések

2013 a földrengések éve is volt. A legjelentősebb földmozgással kapcsolatos események a következők voltak: a pakisztáni 7,7-es földrengés szeptemberben, a 7,1-es októberi rengés a Fülöp-szigeteken, a 6,4-es és 7,7-es áprilisi rengések Iránban, valamint a 6,6-os áprilisi és 5,9-es júliusi földrengések Kínában.
A legnagyobb mélytengeri rengést májusban mérték a Csendes-óceán északnyugati részén található Okhotsk tengernél. A felszín alatt 600 kilométerrel történt rengés 8,3-as erősségű volt. Említésre méltó kárt nem okozott, de a rengés okozta vibrálást a 8000 kilométerre fekvő Moszkvában is érezni lehetett.
Bár a legkomolyabb földrengések a világ más pontjain történtek, 2013-ban az Egyesült Államokra is jutott belőlük bőven. Ezek közül a legkomolyabbak az Alaszka délkeleti partjai mentén januárban tapasztalt 7,5-ös erősségű és az Alaszkához tartozó Aleutian szigeteken történt augusztusi 7,0-es erősségű rengések voltak. Érdekes, hogy a második alaszkai rengéssel egy időben a világ számos más pontján is jeleztek földrengéseket. Említésre érdemes még a márciusi arizonai földrengés, aminek erőssége 4,7 volt a Richter-skálán, valamint a Canyondam régióban, májusban mért 5,7-es rengés is.
A Cseljabinszkban februárban történt meteor becsapódás olyan erős hullámokat indított, hogy eredményeként 4000 épületben esett kár és 1000 ember sérült meg.
2013-ban nemcsak földrengések rázták fel a világot. Az Amerikai Földtani Intézet a nyugat texasi műtrágyagyárban áprilisban történt robbanást is észlelte, ami egy 2,1-es erősségű rengésnek felelt meg. Chicagóban pedig egy bányarobbanás okozta rengéseket lehetett még a város távolabbi kerületeiben is érezni. Szóval 2013-ban bizonyos rengésekért maga az ember volt felelős.
Az Oklahomában 2009 óta tapasztalt földrengéseket például egyesek szerint okozhatja a földfelszín alatti szennyvízlerakás. A jelenséget befecskendezéssel kiváltott szeizmikának hívják. Az Amerikai Földtani Intézet és az Oklahomai Földtani Intézet is vizsgálja ezeket az eseményeket, illetve, hogy az olajlerakásnak és gázkitermelő tevékenységeknek lehet-e köze hozzájuk.

Árvizek, tüzek és aszály

A közép-európiai árvizek okozták a legnagyobb anyagi kárt, aminek teljes összege 15,2 milliárd dollárra rúgott. Egy németországi viharban teniszlabda nagyságú jegek estek, ami 4,8 milliárd kárt okozott a megrongálódott épületek, autók és napelemek miatt.
Az őszi coloradói árvíz több mint 1500 otthont rombolt le és sajnos életeket is követelt, emellett megfertőzte a környék patakjait, víztározóit és kútjait. Az augusztusban elkezdődött kaliforniai erdőtűz szeptember végéig tartott és összesen 900 km2 területet tarolt le 24 nap alatt.
A szárazság az Egyesült Államok területének 50 százalékán jelentett komoly gondokat, ebből 3 százalék pedig már súlyos aszálynak minősült.
A víznyelők komoly fejtörést okoznak a hatóságoknak. Februárban Floridában, márciusban Illinois államban, augusztusban pedig Disney World mellett jelentek meg, de előfordultak még Kansasban és más területeken is. Az Amerikai Földtani Intézet szerint az Egyesült Államok területének 20 százaléka számít ilyen szempontból veszélyesnek.

Mi várható?

Az ENSZ Katasztrófa-megelőzési Hivatala (UNISDR) jelentést tett közzé arról, hogy a következő 13 évben 2,9 milliárd embert fognak érinteni a természeti katasztrófák, amelyek 2000 óta 2700 milliárd dolláros gazdasági kárt okoztak, ami óránként 16,2 millió dollárt jelent. Margareta Wahlström, az UNISDR vezetője szerint az ilyen mértékű anyagi veszteség hosszú távon tarthatatlan.
Maskrey szerint a hosszú távú hatások gyakran feledésbe merülnek. Mint elmondta, csak a közvetlen károk biztosíthatók, de a globalizált gazdaságban egy természeti katasztrófa a teljes termelési láncra hatással van. Maskrey szerint a cégek kerülik a természeti katasztrófák által fenyegetett régiókat, és inkább a biztonságosnak tartott helyeken fektetnek be.


Forrás: redorbit.com
http://idokjelei.hu/2014/01/2013-is-a-termeszeti-katasztrofak-eve-volt/



2013-ban Oroszországban fokozódott a szeizmikus aktivitás

Az orosz katasztrófavédelmi tárca rámutat, hogy 2013-ban az előző évhez képest Oroszországban nagyobb volt a szeizmikus aktivitás. „2013 folyamán az Oroszországi Föderáció területén a szeizmikus aktivitás szintje magasabb volt, mint 2012-ben és továbbra is fennmarad a növekedési tendencia” – olvasható a tárca előrejelzésében.
A katasztrófavédelmi szakértők becslése szerint az utóbbi 8 évre jellemző szeizmikus aktivitás fennmaradt a kurili-kamcsatkai és szahalini szeizmikus övezetekben.
A katasztrófavédelmi tárca adatai szerint 2013 11 hónapja során Oroszország területén 698 olyan földrengés (2012-ben 595) történt, amelyek magnitúdója 3,5 pont és ennél magasabb volt.
http://hungarian.ruvr.ru/2014_01_15/2013-ban-Oroszorszagban-fokozodott-a-szeizmikus-aktivitas/

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Amíg Egyházam fenntartja Isten Szavát, engedelmesnek kell maradnotok Egyházamhoz

2014. január 14. kedd, 16:53
Drága szeretett leányom, amikor szolgáim, követőim és mindazok, akik vallják, hogy Tőlem valók azt mondják, hogy szeretnek Engem, ez két dolgot jelent: Ők szeretnek Engem, mert elfogadják Igémet és tisztelnek Engem azáltal, hogy megvallják az Igazságot.
Ha szerettek Engem, akkor hűek kell maradnotok Szent Szavamhoz. Ez azt jelenti, hogy minden Igazsággal kapcsolatos dologban engedelmeskedni kell Szavamnak. Amikor felszentelt szolgáimként Szavam Igazságát valljátok, akkor engedelmesnek kell maradnotok Isten Igéjéhez.
Amíg Egyházam fenntartja Isten Szavát, engedelmesnek kell maradnotok Egyházamhoz. De amikor eljön a nap, amikor azok, akik hatalommal rendelkeznek Egyházamban, többé már nem az Igazságot hirdetik, akkor nektek csak Velem szemben kell engedelmesnek maradnotok. Mert Én Vagyok az Egyház. Nélkülem, Jézusotok nélkül, nincs Egyház.
De amikor Szavamat meghamisítják és aztán átírják, akkor az többé már nem az Én Szavam. Ti egyedül csak Isten Igaz Szavának engedelmeskedhettek. Ha ti egy olyan új mesterkélt tant követnétek, ami Szent Szavam helyettesítőjeként fog szolgálni Egyházamban szerte a világon, akkor azok fognak megtagadni Engem, akik ezért a szentségtörésért felelősek. Csak azokhoz maradjatok engedelmesek, akik Isten Igéjét hirdetik, mert ha az már nem az Én Igém, akkor nem Istentől való.
Isten Igéje szent és sérthetetlen. Azt nem változtathatja meg soha senki. Az Egyházam iránti engedelmesség fontos. Az Isten Igéje iránti engedelmesség olyan dolog, ami meghatározza Keresztény mivoltotokat. Az a nap, amikor Isten Igéjét egy mesterkélt helyettesítővel cserélitek fel, az a nap lesz, amikor engedetlenek lesztek Isten Igéjével szemben.
Ti csak akkor maradhattok engedelmesek az Én Szememben, Földi Egyházamban, ha fenntartjátok az Igazságot. Sohasem szabad félnetek az Igazságot hirdetni, mert csak az Igazság fog szabaddá tenni benneteket.
Jézusotok

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Ezeknek az Üzeneteknek te vagy az örököse
2014. január 14.

 Hogyan tudom viszonozni mindazt, amit értem tettél?
Virágom, Isten szeretett leánya, képessé tettelek, hogy növekedj Bennem azáltal, hogy szívedben élek és Magamban érlellek. Azért tettem ezt, hogy megmutassam ennek a nemzedéknek és az eljövendő nemzedékeknek Jóságomat és Irgalmamat, hogy milyen mérhetetlenül gazdag vagyok a Kegyelemben.
Terjeszd ki nagylelkűségedet minden élőre! Sokkal többet is mondhatnék, de az mégsem lenne elég!
Légy olyan, mint a tűz, amely lángol a népem iránti szeretettől, leányom, elég erőt fogok neked adni ahhoz, hogy megdicsőíts Engem. Művem nincs befejezve benned, 1 vannak még e nemzedék számára csodálatos dallamaim, prófétai kinyilatkoztatásaim és bizánci tanításaim, melyeket Üzeneteimbe akarok foglalni.
Ezeknek az Üzeneteknek te vagy az örököse, ezért senkinek sincs joga elvetni téged. Mondom neked, azok, akik ellened jövendölnek, meg fogják kapni osztályrészüket Igazságosságom szerint Udvaromban. Ha nem hallgatják meg, és nem szentelnek figyelmet prófétáim szavainak, akiket soha nem fáradtam bele hozzátok küldeni, szigorúan fogok velük bánni, és úgy, ahogyan megérdemlik! Szavaimat, Vassula, komolyan kell venniük azoknak, akik hamisságot gyártanak! Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard! Vassulám, látom, némelyikük milyen barátságtalanul bánik veled, megfeledkezve arról, hogy angyalaim jelenlétében Én, az Isten énekeltem neked, kentelek fel és formáltalak téged. Bölcsességgel és Tanítással ékesítettem fel lelkedet, hogy képviselni tudd érdekeimet. Áldott, aki hallgat Rám.
Gyűjtsd egybe híveimet, leányom, és mindazt, amit leírtál Velem, engedd, hogy megismerjék Szavaimat! Érted? Elérkezett az idő, hogy feltárd Szavaimat. Jöjj, szeretlek, leányom, szeress Engem és továbbra is hirdesd Szavaimat minden nemzetnek.
Jahve a Nevem. Én, az Isten, sohasem hagylak el téged.


1 A „bizánci” melléknév az alábbi dolgokra utalhat: 1. ’a hely, ahol Kelet és Nyugat találkozik’; 2. ’Bizánccal, az Ortodox Egyházzal kapcsolatos’; 3. ’ magasrendű’.
Source: http://ichtys.hu/index.php/85-2014-januar-14