2017. november 11., szombat

Veszélyben a szentségeink.

Mikor egy szép épületet megcsodálunk, nem mindig jutunk el odáig, hogy az alapjait is szemügyre vegyük. Ma, mikor a vallási élet színterén számtalan érv és ellenérv ütközik, érdemes visszamennünk egészen az alapokig. A protestáns felekezetek tanításai azok számára, akik ebbe születtek és ebben élnek, Isten rendeléseihez, és a Szentíráshoz tökéletesen illeszkedő épületnek tűnnek, és tulajdonképpen többé-kevésbé azok is. De nézzük, hogy kire és mire épült fel e több évszázados intézmény. Luther Márton, aki a reformáció első alapkövét letette, egy római katolikus, Ágoston rendi szerzetes volt, lélekben is egészen 1517 okt 31-éig, amikor is megírta a katolikus egyházat megreformálni kívánó 95 pontját. Erre válaszként az akkor regnáló X. Leo pápa bullát adott ki, melyben felszólította Luthert, hogy vonja vissza a katolikus egyházat sértő eretnek tanításait. A lázadó Luther, jelezve, hogy tanait nem kívánja visszavonni, e bulla szövegét nyilvánosan égette el Wittenberg város főterén, ezt követően X. Leo pápa 1521. január 3-án kiközösítette őt a katolikus Egyházból. Néhány év múlva az a Bora Katalin lett a felesége, aki a lutheri tanok hatására törte meg szerzetesi örökfogadalmát, és hagyta el szerzetesrendjét. Volt tehát egy a katolikus egyházból eretnekségek terjesztése miatt kiközösített szerzetes, aki felségül vett egy örök fogadalmát megszegő másik szerzetest. Házasságuk nem szentségi házasság volt, s ez valahol alapja és kezdete is mindannak, amit ma a protestáns egyházak a házasságról vallanak.   A korabeli források azt is igazolják, hogy a protestantizmus tanainak megalkotásában felesége is igen nagy hatással volt Lutherre. Többek között tehát e két ember tanítása alapozta meg mindazt, amit ma protestantizmusnak nevezünk. A protestantizmus sok jót is tanított és tanít ma is, de ilyen alapokon nyugodva nagyon nagy esélye van arra, hogy az Isteni igazságon túl sok ember alkotta igazságot is belevigyen a tanításába.
Érdemes mindezt azzal az alappal összehasonlítani, amely a katolikus Egyházat tartja. A katolikus Egyházat maga az Élő Isten Fia, Jézus Krisztus alapította. Tiszta alapokon,  Krisztus tanításain nyugszik 2000 éve.
Annak ellenére, hogy Luther és újító társai csak kettőt tartottak meg belőle, Jézus Krisztus hét szentséget rendelt Egyháza számára az idők végezetéig.  E szentségek léte és fennmaradása mára olyan válságos állapotba került, hogy eljött az idő, hogy mi, a hűséges katolikus hívek álljunk fel megvédeni azokat.
A házasság, mint szentség, mely Krisztus rendelése szerint egy megkeresztelt férfi és nő örök szövetsége, mára már egyre kisebb számban található meg a társadalomban. Bár a házasság felbonthatatlanságának elméletét még mindig vallja katolikus Egyházunk, a gyakorlatban viszont sok helyen azt látjuk, hogy egyházi bíróságok élő felek közti szentségi házasságot nyilvánítanak érvénytelennek, a római pápa pedig arról beszél, hogy a hűség alapja nem az ígéret, hanem a szeretet (értsd itt azt, hogy az éppen aktuális személy iránti éppen aktuális érzelmeink tiszteletben tartása a meghatározó).
A házassági hűségnek két értelmezése létezik ma.   Létezik a valós hűség, mely azt jelenti, hogy minden körülmények közt, holtomiglan hűséges vagyok ahhoz, akivel szentségileg összekötöttem az életem. Ha pedig a házasságom megromlott, minden erőmmel azon vagyok, hogy azt megjavítsam, mivel új házasság kötésére, ha Isten törvényei szerint kívánok élni, nincs lehetőségem. A hűség másik értelmezése az, hogy hűséges vagyok a házastársamhoz, de ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy már egy korábbi házassági szövetséget (akár szentségi szövetséget is) felborítva, új házasságban éljek. Érezhetően nagy a különbség a hűség két felfogása közt. S ma már a katolikus egyház egyre több prominens alakja is csak a második, azaz a hűség világi fogalmát ismeri. Az egyház tanítását mintegy hozzá kívánják igazítani a világ hitvallásához, mondván, hogy az idők jeleiből olvasni kell, s a jelen kor problémáját a jelen egyháznak kell megoldani. De valódi megoldás-e az, amikor nem a világot térítjük meg, hanem az egyházat profanizáljuk?
Az Eucharisztia, azaz Jézus Krisztus valóságos jelenléte a kenyér és bor színei alatt, egyre kevesebb hangsúlyt és tiszteletet kap ma. Kb 50 éve, a II. vatikáni zsinat óta tart ez a folyamatosan romló tendencia, s mára már ott tartunk, hogy a római pápa asztalközösséget kíván megvalósítani a protestánsokkal, arról viszont senki nem beszél, hogy Krisztus valós jelenlétét hogyan fogják elfogadni protestáns testvéreink, de arról sem, hogy az ebben való hitet egyáltalán meg kívánja-e tartani egyházunk a sokat emlegetett teljes egység létrejöttekor?  Vagy magát a valós jelenlétet áldozza fel az ökumené oltárán?
A keresztség, mely „közös szentség” a protestáns felekezetekkel, ezidáig még nem változott meg.
A bérmálás szentsége is változatlan, bár jóval kevesebben élnek vele, mint az első áldozás lehetőségével.
A bűnbocsánat és betegek kenete szentségeihez pedig évről évre egyre kevesebben és egyre ritkábban járulnak a hívek. Lassan kikopik katolikus hitünkből.
Az egyházi rend szentségéről kell még kicsit bővebben beszélnünk, mert napjainkban ez is erős támadásnak van kitéve, mind a világ, mind a progresszív egyházi körök részéről. Nemrég az egyik magyar püspökünk azon javaslata hozta lázba a médiát, hogy a paphiányt nős férfiak pappá szentelésével kellene megoldani. De halhattunk, bár nem megerősített hírként arról is, hogy a jövőben a cölibátust is megszüntetné az Egyház. Előfordulhat, hogy papjaink egyszer csak azon kellemetlen szituáció kellős közepén találják magukat, hogy bár örök fogadalmat tettek a cölibátusra, mégis egy idő múlva majd azt mondja nekik az egyház, hogy ha kedvük tartja, akkor megházasodhatnak. Nagyon hasonló ez ahhoz a helyzethez, mikor annak, aki örök hűséget fogadott a házastársának, egyszer csak azt mondja az Egyház, hogy van lehetőség a régi házasság érvénytelenítésére, és azután újat köthet.
Igaz, hogy első körben, még csak a nős férfiak pappá szenteléséről volt szó, de nem nehéz elképzelni mekkora súrlódásokat okozhat a jövőben, amikor a cölibátusban élő papok mellett megjelennek a nős papok is. Ugyanez a tendencia mutatkozik azok estében is, akik mások érvénytelenített házasságára hivatkozva szinte követelik a saját házasságuk érvénytelenítését is. Ami ugyanis jár a másiknak, úgy érzik, nekik is jár.
Mi ez, ha nem a szentségek ellen irányuló csendes támadás? Nem ugyanez történt-e 500 évvel ezelőtt is, csak éppen nyíltan? Ami ellen viszont az akkori katolikus egyház hevesen tiltakozott, ma mintegy az egyház belegyezésével zajlik. Nincsenek Pázmány Pétereink, Nincsenek Loyolai Szent Ignácaink, nincsenek Szalézi Szent Ferenceink. Ehelyett van egy a protestantizmussal megalkuvó, Luthert méltató és ünneplő katolikus Egyházunk. Ma ahelyett, hogy a katolikus hitet védenék, a reformációt méltatják és ünneplik, miközben arra hivatkoznak, hogy jogosan támadta 500 éve Luther a katolikus egyházat, s nevét az egyház árulói ma is arra használják, fel, hogy érzékeltessék, hogy a ma egyházának is szüksége van a megújulásra. Igen, szükségünk van a megújulásra! De nem a Luther- féle protestáns megújulásra! Vissza kell térni a gyökereinkhez! Vissza kell hoznunk mindent, amit az elmúlt 50 évben elveszítettünk. Az egyháznak „vissza kell újulnia” régi önmagába!
Vegyük észre azt is, hogy akik Luthert méltatva jönnek, mind 500 éve, mind ma, nincs más céljuk, mint a katolikus egyház és a szentségek szétrombolása. Amit 500 éve Luthernek csak részben sikerült szétrombolnia, ahhoz most a katolikus Egyház liberális szárnya maga segédkezik.
Természetesen nem az egész protestantizmus elítéléséről van szó, hiszen ma is számtalan sok, Isten rendeleteit hűen betartó protestáns hívő van. Azok elítéléséről van szó, akik szándékosan a katolikus szentségek lerombolásának tervével erőszakolják rá a protestáns tanokat a katolikus Egyházra. Mindezt pedig téve lassan, alattomosan és szinte észrevétlenül.
Mi lesz a katolikus Egyházzal? Mi lesz a szentségeinkkel?  Úgy tűnik, hogy sorsuk a mi kezünkben van. Azokéban, akik ma is katolikusok, és nem protestánsként gondolkodó katolikusok. Ha továbbra is élni szeretnénk a kegyelmekkel, melyet a szentségek közvetítenek számunkra, meg kell védenünk őket!  Másképp elvesznek, és elveszünk mi is!
Johanna.
http://petersziklaja.hu/veszelyben-a-szentsegeink/

A német püspökök "megértik" a nem nélküli németeket

A német alkotmánybíróság november 8-án úgy döntött, hogy a jövőben születő németek automatikusan nem férfiak vagy nők lesznek. A katholisch.de szerint a német püspökök "megértik" ezt a döntést.

A német püspökök arról ismertek, hogy kevés "megértést" tanúsítanak, amikor szembesítik őket a katolikus hittel vagy a Bibliával.

Az alkotmánybíróság hét az egyhez arányban döntött.


https://gloria.tv/article/QNCvKa37DnSL42X6jUMvjvu73

Új világvallás

Szövegközi kép 1

Szövegközi kép 2

unita-nella-diversita-e-ospitalita-eucaristica-due-proposte-un-cammino_articleimage.jpg

Vigyázzatok! Az Új Világvallás látszatra jónak és szent szervezetnek fog tűnni, tele szeretettel és együttérzéssel.


2012. július 8., vasárnap, 5:17
Drága szeretett leányom, a nagy hitehagyás, amelyről beszéltem, most felgyorsul a világban.
Ezúttal elterjedése olyan, akár egy fátyol földi Szent Egyházam fölött, és mély ködhöz hasonlóan elsötétíti annak látását.
Ez Egyházam nagy szétválásának ideje, mely két táborra osztja azt.
Az egyik oldalon a szeretett, hűséges Felszentelt szolgáim lesznek, akik követik Tanításaimat, és akik soha nem térnek el azoktól.
A másik oldalon Keresztény Egyházam azon papjai és vezetői lesznek, akiket a modern élet befolyásolt, és akik megszentségtelenítették Törvényeimet.
Ők meghajolnak az emberek nyomására, akik azt követelik, hogy Isten nevében toleranciát mutassanak, Isten Törvényeinek megváltoztatásával, hogy ezek megfeleljenek igényeiknek.
Tele vannak büszkeséggel, gőggel és világi becsvágyakkal. Nekik semmit sem fog számítani, hogy megváltoztatják Szentségeimet, csak azért, hogy megfeleljen bűnös napirendjüknek.
Nem, ők még azt is elő fogják segíteni, hogy Atyám Egyházában az utálat tetteit kövessék el, és mindezt a polgári jogok és a tolerancia nevében.
Elnézőek lesznek a bűnnel szemben, és az ilyen bűnök fitogtatásával meg fognak Engem bántani Szent Tabernákulumom előtt, elvárván Tőlem, hogy lenyeljem az ilyen undorító tetteket.
Hamarosan el fogják törölni a Szentségeket, hogy az mindenkinek megfeleljen.
Ezek helyett ott ünnepi összejöveteleket (partikat) fognak tartani, és másfajta szórakozásokat.
Ez az Új Világegyház lesz, amely egy lenyűgöző épülettel fog Rómában büszkélkedni, de amely nem fogja Istent tisztelni.
Ez az épület mindenki szeme láttára, titkos sátáni szimbólumokkal lesz felépítve, és a fenevadat fogja bálványozni.
Minden bűnt, mely undorító szeretett Atyám számára, nyilvánosan tisztelni fognak, és emberek milliói fogják elfogadni ezek romlott törvényeit, mintha azok Isten Szemében méltók lennének.
Felszentelt szolgáimnak, akik továbbra is hűségesek maradnak Hozzám, titokban kell majd Szentmisét tartaniuk, vagy szabadságvesztéssel szembesülnek.
Ők erejük teljességében és a Szentlélekkel eltelve össze fognak gyűlni, és továbbra is táplálni fogják Isten gyermekeit az Élet Táplálékával.
Nekik biztosítaniuk kell, hogy az Élő Isten Pecsétje fel legyen ajánlva mindazok számára, akiket vezetnek.
Az idő most már nagyon közel van ahhoz, hogy felépítsék az Új Templomot a fenevad tiszteletére.
Ez az Antikrisztus diktatúrája alatt fog felépülni, aki hamarosan a béke embereként fog a világ színpadára lépni.
Gyűjtsétek össze minden követőmet, olyan gyorsan, ahogyan csak tudjátok. Papjaim, ti, akik felismeritek a Hangomat, el kell kezdenetek felkészüléseteket, annak biztosítására, hogy földi Egyházamnak legyen ereje a közelgő üldöztetés kiállására.
Idővel elkészülnek számotokra a menhelyek is, hogy használjátok azokat, mivel Én már egy ideje kioktattam Követőimet, hogy majd céljaitokat szolgálják.
Ez az üldöztetés rövid lesz és ti átvészelitek azt, bár fájdalmas lesz számotokra.
Vigyázzatok! Az Új Világvallás látszatra jónak és szent szervezetnek fog tűnni, tele szeretettel és együttérzéssel.
Ez egy csodálatos képet fog a toleranciáról sugározni, és minden bűnt fel fog magasztalni, amely Isten előtt valóban bűn. Ők minden bűnt úgy ki fognak forgatni, hogy azok úgy tűnnek, mintha Isten Szemében elfogadhatóak lennének.
De nektek tudnotok kell, hogy az ilyen utálat undort kelt Bennem, és jaj azoknak, akik ezt az örök kárhozatra vezető veszélyes ösvényt fogják követni.
A bűn mindig bűn lesz Szememben.
Az idő ezen nem változtat. Az új szabályok – csakhogy megfeleljen az ember bűnös célokra törő vágyainak -, Általam sohasem lesznek elfogadva.
Készüljetek fel erre a nagy megtévesztésre, mert ez hamarosan bekövetkezik.
Jézusotok

Keresztes Imahadjárat 22. imája : Ima a Katolikus Klérus számára.

Ó, szeretett Jézusom, tarts erőben engem, és éleszd újra, a nap minden pillanatában Irántad való szeretetem lángját. Ne hagyd soha, hogy ez a láng, a szeretet lángja, mely Irántad ég, pislákoljon, vagy kialudjon.
Ne hagyd soha, hogy elgyengüljek a kísértések közepette. Add meg nekem a szükséges kegyelmeket hívatásom, odaadásom, hűségem tiszteletben tartásához, és hogy meg tudjam tartani az igazhitű Katolikus Egyház tanítását.
Felajánlom Neked hűségemet, minden időben. Megfogadom, hogy elkötelezettségem által a Te hadseregedben fogok harcolni, hogy amikor újra eljössz, a Katolikus Egyház újra felemelkedhessen dicsőségben a Te üdvözlésedre, ó, drága Jézus.
Ámen.

A szabadkőművesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan – ahogyan az előre meg lett jövendölve – az egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hűséges szolgáim között.


2013.február 13.
Drága szeretett leányom, jelenleg düh van a Mennyországban, mivel a Töviskorona leereszkedik, hogy összezúzza Testemet, a Katolikus Egyházat a Földön.
Ez a prófécia, amely az elmúlt két év során sok részletben adatott neked, bekövetkezett. Most, amikor a többi Kinyilatkoztatásaim is hamarosan be fognak teljesülni, szent szolgáim közül csak nagyon kevesen lesznek képesek arra, hogy – időtök ezen istentelen órájában – figyelmen kívül hagyják az emberi nemhez intézett Kérésemet.
Ők, a gonosz csoport, már elkezdték azon hadjáratukat, hogy hogy kiirtsák Tanításaim Igazságait a Földről. Szent Helytartómra rákényszerítették ezeket az intézkedéseket, és emiatt nagymértékben szenvedni fog.
A szabadkőművesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan – ahogyan az előre meg lett jövendölve – az egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hűséges szolgáim között.
Sokuknak nincs fogalmuk arról a megtévesztésről, amelyet bemutatnak nekik. Ők azt sem tudják, hogy Katolikus Egyházam alapját már porrá zúzták. Annak helyén a förtelem fog kiemelkedni; Én azonban közbe fogok lépni, és jeleket fogok küldeni annak érdekében, hogy figyelmeztessek minden lelket az imádkozás fontosságára, hogy meg tudják különböztetni az igazságot a hamisságtól.
Nem a Katolikus Egyház összeomlása lesz az, ami hamarosan nyilvánvalóvá válik, és ami megosztja majd a világot, hanem az Új Világegyház, az egy világ – vallás létrehozásába való belekeveredésük lesz az, amely a pogányságot és a bálványimádást fogja bevezetni.
A hamis próféta jól fel van készülve, és az ő ideje most már elérkezett. Együttműködve az Antikrisztussal, ők térdre kényszerítik a világot. Nem Isten lesz az, akinek kifejezik majd a hódolatukat, hanem a fenevadnak fognak hódolni.
Buzdítom Tanítványaimat és Keresztény követőimet mindenhol a világon, hogy maradjanak nyugodtak. Imádkozzatok a békéért és engedjétek meg Nekem, Jézusotoknak, hogy vezesselek benneteket ebben az időben.
Felszólítom bíborosaimat, püspökeimet és felszentelt szolgáimat, hogy egyesítsék nyájaikat, és maradjanak hűségesek Tanításaimhoz. Fokozottan figyeljetek arra, amit majd kérni fognak tőletek, hogy mit prédikáljatok, mert az változni fog. Szentbeszédeiteket egy szekuláris világ számára fogják majd kidolgozni, és nektek azt előírni; és azoknak nem lesz semmi lényegi mondanivalójuk.
Azzal a plusz ígérettel – melyet úgy fognak bemutatni nektek, mint az összes gyülekezetek támogatását -, hogy az a Katolikus Egyház modernizálásának tűnjön, minden vallást eggyé göngyölítenek egy úgynevezett Keresztény Egyesített Egyházba. Kezdetben minden külső jel olyannak fog látszani, mintha minden ugyanaz lenne, de ez az, amit ők akarnak, hogy ti lássatok. Lassanként többé már nem fogjátok tudni felismerni a Szentírást, amint új szavakat, kifejezéseket, és új formátumokat helyeznek elétek a Szentségek bemutatására.
Pánik fog kitörni az igaz, hű és hagyománytisztelő papok között, akik megrémülnek majd attól az új modern formától, amelyet az Egyház magára ölt, amikor egy új típusú, modern, alternatív Egyházat fognak beindítani.
A szabadkőművesek hálózatán keresztül lesz az – mely beszivárgott a Katolikus Egyház minden sarkába, a kormányokba és a médiába -, hogy ezt az utálatot nagy újításként fogják bemutatni.
Ez a vég kezdete. Jelenlétemet tapintatoson majd száműzik a Szentmisék új ceremóniájából.
Minden pompa és ceremónia egy üres tabernákulumot fog álcázni, mert Isteni Jelenlétemet Atyám nem fogja többé megengedni.
Nektek egyesülve kell maradnotok, és ha katolikusok vagytok, továbbra is részt kell vennetek a napi Szentmiséken, és Szentáldozáshoz kell járulnotok. Minden Kereszténynek, nektek tudnotok kell, hogy benneteket szintén becsalogatnak az Új Világ Egyházba, amelyet azok a nemzetek szőnek, akik szövetségben vannak Katolikus Egyházam árulóival. Ők egy szekuláris humanista látszatot szeretnének kelteni, egy látszatot, amely álcázza majd a gonoszságot, melyet finoman előmozdítanak.
A csata elkezdődött, de ti, szeretett Követőim erősebbek vagytok, mint gondolnátok. Én mindig itt vagyok. Én jól felkészítettelek benneteket. Ahhoz, hogy túléljétek, ezt az imát kell mondanotok:
A Keresztes Imahadjárat 100. imája: „A Kereszténység túléléséért”
Ó, drága Jézus, azon képességért könyörgünk Hozzád, hogy túléljük a megpróbáltatásokat, amelyekkel most szembesülünk, mivel az utolsó Igaz Pápa befejezte az Irántad való Küldetését.
Segíts nekünk, hogy ellenálljunk a szörnyű visszaéléseknek, amelyekkel most szembe kell néznünk azon Egyház összeomlása miatt, amelyet mi valamikor megismertük.
Ne engedd soha, hogy eltérjünk Isteni Szavad Igazságától.
Segíts nekünk, hogy csendben maradjunk, amikor a támadások a vállunkra nehezednek arra csábítva minket, hogy hátat fordítsunk neked és a Szentségeknek, melyeket Te adtál a világnak.
Borítsd be Hadseregedet egy pajzshoz hasonlóan azzal az erőteljes Szeretettel, amelyre szükségünk van, hogy megvédjen minket a hamis prófétával és az Antikrisztussal szemben.
Segítsd Egyházadat a Földön, hogy elterjedjen és gyarapodjon; hogy ragaszkodjon az Igazság betartásához, és hogy segítsen testvéreinket az Igazság Ösvényén vezetni, hogy megfelelően felkészítsen minket Második Eljöveteledre. Ámen.
Ne nyugtalankodjatok, Követőim. Minden az Én Szent Kezeimben van. Legyetek türelmesek. Ne igazoljátok egyetlen cselekedeteket sem, mert ha ezt teszitek, akkor Szavamat véditek, holott minden, amit tennetek kell, hogy hirdessétek azt.
Jézusotok.