2013. szeptember 14., szombat

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe


Az egyház egyik legnagyobb hittudósa: Aquinói Szent Tamás egy időben sokat foglalkozott a szenvedés - különösen az ártatlanok szenvedésének - problémájával. Úgy írják az életrajz írói, hogy töprengései közben egy alkalommal, amint rápillantott a golgotai jelenetet ábrázoló képre, hirtelenében az a gondolat jutott az eszébe, hogy a három kereszt: az Úr Jézusé, aztán a jobb és a bal lator keresztje lényegében feleletet is ad az ő töprengéseire. Mert a három keresztről ezt a feleletet olvasta le: a kereszt a bűnösöknek büntetés, a megtérőknek elégtétel, az igazaknak pedig engesztelés.
Gondolom, nekünk is érdemes átgondolnunk ezt a jelenetet. Mert azt többnyire mi is természetesnek tartjuk, hogy a szenvedés a bűnösöknek büntetés, akárcsak a bal lator számára a kereszt. - Aki lopott vagy csalt, pláne mások életét elvette vagy megkeserítette, méltányosnak tartjuk, hogy bűnhődjék érte. Még a bűneink nyomán szerzett betegségek problémájával is könnyebben megbirkózunk. Kicsit előreláthatónak is tartjuk, hogy az alkoholszenvedélynek májrák, vagy a kicsapongó életnek esetleg az Aids a következménye.
A bűnbánó jobb lator keresztjét is könnyebb megértenünk. Úgy látszik, ezt ő maga is megértette, mert amikor az Úr Jézushoz fordult, nem azt kérte, hogy szabadítsa meg a kereszt rettenetes szenvedésétől, hanem csak ennyit: Emlékezzél meg rólam, Uram, ha országodba jutsz. Fölismerte, hogy számára a kereszt rettenetes kínja is a megtérés és az elégtétel eszköze lett.
Amit nehezebben értünk meg, az az Úr Jézus szenvedése, a Szűzanya szenvedése és az a megszámlálhatatlan sok kereszt, amit az ártatlanul szenvedők viselnek. Ebben csak az Úr Jézus magatartása és szava tud eligazítani bennünket. Hiszen ő így beszélt, tanított a keresztjéről: Ha majd fölemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Vagy: Ha a földbe esett gabonaszem el nem hal egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Az Úr Jézusnak ezek, és az ezekkel összecsengő mondatai világítanak rá az isteni logikára: A rosszat csak egy nagyobb jóval lehet legyőzni! A kereszt ezt a nagyobb jót hozta meg számunkra. Mert aki lop, az nemcsak megkárosít valakit, hanem önmaga válik lopóvá. Aki hazudik, nemcsak becsapja a másikat, hanem ő válik hazuggá. A bűn minőségi változást, elsilányulást okoz bennünk. Ezt a nem regenerálódó, az idő múlásával sem gyógyuló belső roncsolódásunkat csak a szeretetnek önfeláldozó túlcsordulása tudja begyógyítani. Ha a rosszat rosszal akarom viszonozni, legyőzni, csak még nagyobb lesz a baj. Ha a gödröt tovább ásom, feneketlen mélységekig juthatok. A rosszat csak a nagyobb jóval lehet legyőzni, roncsolódásunkat csak a nagyobb szeretet tudja begyógyítani.
Ezért hódolunk a Szent Kereszt előtt, mert ezen a keresztfán nyilvánult ki Isten végtelen szeretete, amely a rosszat a nagyobb jóval győzte le. ő arra hív bennünket, megtérni és engesztelni akaró Krisztus-követőket, hogy ezt az isteni taktikát követve tudjuk elfogadni, és boldog gyümölcsére áhítozva hordozni a magunk keresztjeit is. —- (Ezért imádkozzuk teljes bizalommal: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!)

Zdiarszky László

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Nektek, akik nagyon szenvedtek, és az életben már minden reményt elvesztettetek, tudnotok kell, hogy a Szívemben vagytok

2013. szeptember 13. péntek, 23:15
Drága szeretett leányom, a Szívem a világ után sóvárog és mindazok után, akik benne élnek, és Én megígérem nektek, Isten gyermekei, hogy a Szívemben mindnyájatokat egyesíteni foglak.  
Én szeretek minden férfit, nőt és gyermeket, nem számít, hogy kicsodák ők – legyenek bár hatalommal rendelkezők, gazdagok, befolyásosak, alázatosak, szegények vagy egyszerű életet élő emberek. Atyám, Aki megteremtett benneteket, mindnyájatokat kiválasztott arra, hogy megszülessetek. Minden léleknek célja van, és mindenki közületek Isten gyöngéden szeretett gyermeke.
Nektek, akik nagyon szenvedtek, és az életben már minden reményt elvesztettetek, tudnotok kell, hogy a Szívemben vagytok, és Én mélyen átérzem a fájdalmatokat. Én szenvedek bennetek.
Soha nem szabad feladnotok a reményt, mert Én helyet készítettem számotokra a Paradicsomomban. Ha feladjátok a reményt, akkor a jövőtöknek fordítotok hátat, amely az Én Fényemmel van tele. Ez a jövő az Én Ajándékom a számotokra, és minden az Enyém. Én el fogom venni az aggodalmatokat. Csak hívjatok Engem és mondjátok: „Jézus, vedd el szörnyű fájdalmamat és szenvedésemet, és engedd, hogy érezzem Szeretetedet” – és én azonnal elveszem nehéz terheteket.
Amikor üresnek érzitek magatokat és úgy gondoljátok, hogy senki sem szeret igazán titeket, tudnotok kell, hogy Én mellettetek vagyok, mert Én mindig szeretlek, nem számít, hogy milyen messzire kóboroltatok. Amikor úgy gondoljátok, hogy nincs miért élnetek, akkor tudnotok kell, hogy az Új Paradicsomom Örök Életet fog adni nektek. De előbb ki kell tartanotok a szenvedésben, ebben az életben. Mégis Én megkönnyítem a szenvedéseteket, és mindaz, amit tennetek kell, hogy kéritek azt Tőlem.
Sokan közületek azt érzik, hogy értéktelenek, hogy nem szereti őket senki, sikertelenek, kielégíthetetlenek és hasznavehetetlenek. Azért éreztek így, mert a világ az úgynevezett siker és törtetés megszállottja. Csak az a néhány, az elit, tűnik úgy, hogy ilyen magasra jutott. A nyomás, amelyet a világ médiája hozott létre a gazdagság és a szépség felmagasztalására, csak arra szolgál, hogy romba döntse a hétköznapi ember bizalmát. Nem szükséges, hogy másokban benyomást keltsetek. Nem szükséges és nem kívánatos dolog, hogy az úgynevezett sikereitekkel benyomást gyakoroljatok Rám. Kemény szavak, de még mennyire!
Használjátok azokat a tehetségeket, melyeket Isten adott nektek, de annak érdekében, hogy másokat és mindenki javát szolgáljátok.
De tudnotok kell a következőket: Én a gyengéket, az alázatos lelkűeket és azokat, akik egyszerű szeretettel vannak Irántam, Jézus Krisztus iránt, fogom a legnagyobb dicsőségre emelni Királyságomban. Azok, akik most szenvednek, nem fognak többé szenvedni az Új Paradicsomomban.
Azon Ígéretem, hogy mindnyájatokat összegyűjtelek, Második Eljövetelemkor fog beteljesedni. Vágyakozással és örömmel tekintsetek erre a napra, mert az már nincs messze, és akkor elhozom nektek a szeretet, az öröm, a boldogság Ajándékát és az Örök Életet. Tartsatok ki, és gyertek közel Hozzám. Én veletek vagyok. Soha nem foglak elhagyni benneteket, de most nem szabad eltávolodnotok Tőlem, mert ha ezt megteszitek, el fogtok veszni Számomra. Jöjjetek, hajtsátok fejeteket a Vállamra. Engedjétek, hogy megvigasztaljalak benneteket. Engedjétek, hogy véget vessek bánatotoknak. Engedjétek, hogy letöröljem könnyeiteket. Engedjétek, hogy az Én Békémet adjam nektek.
Most egy különleges Áldást adok nektek. Vegyétek azt. Fogadjátok el Kezemet, és minden rendben lesz. Szeretlek benneteket.
Jézusotok