2018. november 30., péntek

Hamis béke grafikusan - november

Hogyan lesz valaki hamispróféta bíborosa?

Isten tűzzel büntette a homoszexuális bántalmazást Szodomában

11 hónapos kazahsztáni házi őrizetre ítéli Schneider püspököt

nem hajlandó letérdelni az isteni mestere előtt

A legjobb módja a vértanúság elkerülésének

A nagy harc

Új német templom: Kiállították az ürességet és kétségbeesettséget

Stuttgart-Rottenburg püspöke, Gebhard Fürst december 9-én fogja felszentelni a stuttgarti Szent Péter templomot.

A "templom" belseje szinte teljesen üres, csak egy fekete oltár és egy fekete pulpitus - ez pedig az üresség és rondaság szimbóluma, amelyek jelképezik a hitehagyott német egyházat, ami egy spirituális sivatagban él.

Nem lesznek páholyok, helyette 150 mozgatható szék.


https://gloria.tv/article/SZh8tbxF2D162LfpxrDHHNjjK

2018. november 28., szerda

A II. vatikáni zsinat hatása: 341 vallásos helyet zártak be Spanyolországban 18 hónap alatt

341 kolostort zártak be Spanyolországban 2015 január és 2016 július között - írja Giuseppe Mineo a RedesCristianas.net oldalon.

A bezárt kolostorokból 270 tartozott női, míg 71 férfi szerzetes rendekhez.

Ezek közül a Szent Vince Szeretet Leányai Társulat rendtől 23 épületet, míg a domonkos szerzetes rendtől pedig 14 női és 14 férfi épületet zártak be.

Az elhagyott házak elhagyatottak is maradnak, mivel eddig senki nem akarta se megvenni, se kibérelni.

https://gloria.tv/article/vyEQXtRqxH6i2t4cgi3sgV6ERAz Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2018. november 3. Az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté 24, 21-22)
Jézus folytatta: „Drága gyermekeim! Ez az idő már itt van. Készüljetek! Olyan nagy szorongatás lesz, amilyen még nem volt, amióta ez a világ fennáll. Hamarosan ki fog törni a 3. világháború. Már minden elő van készítve. Ez egy nukleáris háború lesz. Beteljesül a Szentírás szava: „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.” (2 Péter 3, 9-13)
Gyermekeim! Készüljetek fel a halálra, ami ugyan csak a test halála. Valójában személyetek számadása ítélőszékem előtt. Az idő itt van. Én beszélek hozzátok. Készüljetek! Éljetek halálra készen! Azokat, akik törvényeim szerint élnek, ölelő karomba várom. Akik viszont bűnben vannak, térjenek meg még ma, mert ha ebben az állapotban találja őket a halál, örökre el fognak veszni. Megáldalak benneteket Szívem végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 24, 4: „Jézus válaszolta”


2018. november 6. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek szeretett megváltottjai! Az idő elszáll, de ezek a pillanatok megmaradnak. Örüljetek és ujjongjatok, mert szent cselekményeiteket magatokkal hozzátok az örök hazába. Lelketekben jobban fogok ragyogni örökkön-örökké, mint a Nap az égen, mert minden Szentáldozást magatokkal hoztok. Én leszek a ti Kincsetek. Ezek a Szentáldozások örökre megmaradnak, mint örömötök forrása. Örökkön-örökké hálát fogtok adni Nekem azért, hogy itt maradtam köztetek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben Azért pedig különösen is, hogy megkaptátok azt a nagy kegyelmet, hogy az Általam alapított Egyház tagjai lehettek. Atyám vonzott titeket Hozzám, Aki öröktől fogva arra rendelt benneteket, amit most megéltek és tesztek.
Drága kislányom, téged arra választottalak ki öröktől fogva, hogy csak az Enyém légy, osztatlan szívvel Engem szolgálj és imádj. Halló szívet és értelmet adtam neked, hogy meghalld szavaimat, és közvetítsd a világ felé, hogy lelkeket mentsek általad.
Szavaim és üzeneteim olyanok az emberek számára, mint az eső, amely lehull az égből, és megtermékenyíti a földet. Üzeneteim nagyon sok lelket termékenyítenek meg, amikor a magok, amelyeket elhintek, a tanítást, kikelnek bennük, és bő termést hoznak. Az az Én akaratom, hogy mindaz, aki hallja igémet, tettekre váltsa, és hirdesse, mint az általános királyi papság része, ahová minden megkeresztelt ember tartozik.
Drága gyermekeim, imádkozzatok, hogy minél több ember megnyissa lelkét tanításom előtt, hogy a fény, melyet igém áraszt, bevilágítsa elméjüket, szívüket, lelküket, és mint az eső, megtermékenyítse életüket, hogy sokszoros termést hozzanak Atyám mind nagyobb dicsőségére, és a lelkek javára.
Drága gyermekeim! Én nem vagyok személyválogató. Előttem csak az számít, hogy teljesítitek-e a főparancsot, Atyám törvényeit, és megvalósítjátok-e rátok vonatkozó örök, szent tervemet, amelyet minden ember lelkébe beírok, hogy fölismerje, hogy hol a helye. Ti valamennyien csak akkor lesztek boldogok, és csak akkor ver gyökeret szívetekbe az Én békém, ha megtaláltátok és elfoglaltátok azt a helyet, amelyet öröktől fogva nektek szántam ezen a földön. Ez alatt azt értem, hogy fölismertetem minden egyes emberrel, hogy milyen hivatást szántam neki: legyen az egyházi, vagy világi pálya – ő csak ott tud kiteljesedni, célba érni és eredményeket elérni. Minden más út csak hiábavaló erőfeszítés kínlódás, ami nem vezet sehova. Az illető boldogtalan és levert lesz tőle. Keresi az örömöket, de rossz helyen, mivel nem engedelmeskedett indításomnak, ezért kerül Engem, mert lelke mélyén tudja, hogy meg kellene változtatnia életét ahhoz, hogy akaratomat teljesítse. Mivel ragaszkodik bűnös szokásaihoz, ezért a bűnben keresi a boldogságát, ahol soha nem találja meg.
Ti, kicsi gyermekeim, maradjatok meg ott, ahová állítottalak benneteket. Szolgáljatok Engem a felebarátban ott, ahová elhívtalak titeket. Lelketeket bejárja a derű, mint a fény, életetek célt és értelmet nyer. Boldogságotok már itt a Földön és örökkön-örökké Én vagyok. Én, az élő Isten, a Második Isteni Személy, Aki megváltottalak, elhívtalak, és kézen fogva vezetlek és kísérlek az üdvösség szűk ösvényén, és befogadlak Atyám Országába.
Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó, végtelen szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: 1 Pét 4, 11: „aki beszél, az Isten szavait közvetítse”

2018. november 13. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: Márk 13, 5. 12. 19-20: „Jézus válaszolt” „Halálra adja majd testvér a testvért, apa a gyermekét, a gyerekek meg szüleikre támadnak, és a vesztüket okozzák. Mert olyan szorongatott napok jönnek, amilyenek még nem voltak ezen az Isten alkotta világon a kezdet óta, és nem is lesznek. Ha Isten nem rövidítené meg ezeket a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem. De a választottak kedvéért, akiket ő választott ki, megrövidíti ezeket a napokat.”
Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Nem véletlen, hogy már hónapok óta ugyanarra a szövegrészre nyílik ki a Szentírás, ahova ma is. Oly’ nagy lesz a szorongatás, amilyen még nem volt a világ kezdetétől. Ha az Úr meg nem rövidítené a napokat, egyetlen lélek sem menekülne meg.
Drága gyermekeim! Ez a szorongatás nem csak fizikai értelemben értelmezendő, hanem lelki értelemben még inkább. A démonoktól feketéllik az ég. Ha láthatóak lennének, fényes nappal, délben is koromsötét volna. Minden módon igyekeznek megkaparintani a lelkeket, és a kárhozatba taszítani. Rengeteg hiedelem és tévtanítás van ma a világban. A ti keresztény országotokban, Mindenszentek ünnepén, a kivilágított tökök virítanak a házak udvarain. Az ártatlan gyermekeket pogány butaságokkal fertőzik meg. Az Egyház ezt némán tűri, látszólag megmaradva a templom falai között. Néha egy-egy rádiós hír elhangzik, hogy helyére tegye az igazságot. De széltére-hosszára árulják a tököket, és a sok buta reklám uralja a világot. Emellett az önmegvalósítás, a paráznaság, a szemérmetlen divat: mind-mind a lelkek pusztítására van.
Nem marad el a fizikai megsemmisítésre irányuló terv sem. Sok országban folyik a vér, mert háborúznak. Mindezt a nagyhatalmak idézik elő, hogy eladják fegyvereiket, leteszteljék őket, és majd az újjáépítés miatt is nagy hasznot zsebeljenek be. Mondom nektek: ezek az emberek soha nem fogják meglátni dicsőséges Arcomat, és azt a csodálatos Országot, amelyet Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.
Gyermekeim! Készüljetek föl egy hatalmas, átfogó pusztításra, keresztényüldözésre, mert a sátán ki akar irtani Engem az emberek szívéből, és még az emlékemet is a Föld színéről. Tudja, hogy kevés ideje van hátra, ezért minden praktikát bevet, hogy minél több lelket kaparintson meg, és taszítson az örök tűzre. Emellett a harmadik világháború sok nemzetet el fog söpörni a Föld színéről. Nyomában csak kietlen pusztaság, sivárság lesz. Azok, akik mégis megmaradnak egy-egy eldugott zugban, hatalmas nyomorúságban, kínokban és fájdalmakban fognak gyötrődni. De igazságosságom ugyanezt adja vissza mindazoknak, akik ezt előidézik és kirobbantják: örökkön-örökké égni fognak a pokol tüzében, a kén szagú bűzben, és a férgek fogják rágni őket, amelyről ezt mondtam: a tűz ki nem alszik, a féreg el nem pusztul.
Gyermekeim! Rettenetes a pokol! A világ összes kincse és anyagi haszna nem éri meg, hogy bárki is oda kerüljön. Értsétek meg: csupaszon jöttetek világra anyátok méhéből, és üres kézzel távoztok valamennyien erről a Földről. Senki sem kivétel: mindnyájatoknak ítélőszékem elé kell állni, és számot adni minden percről, amit kaptatok, minden gondolatotokról, szavatokról, cselekedetetekről. Az életet Istentől kaptátok. Neki kell számot adni arról, hogy hogyan gazdálkodtatok vele. Erről szól a példabeszéd, amikor a király elment, és mindenkinek talentumot adott. A talentum=a képességek és azok a lelki kincsek, amelyeket a magvető hint az útra, az emberszívekbe, az Isten tanítását, hogy ki-ki kamatoztassa tudását, megosztva mindazokkal, akiket elé hozok, és akik a lelki ínségben szenvednek.
Gyermekeim! Erről fogtok Előttem számot adni. Hiába töritek magatokat az anyagi haszonért: mindent itt kell hagynotok. Ha pedig a lelketekkel nem törődtök: üres kézzel fogtok Előttem megállni. Értsétek meg: életeteket, az időt és a tanítást arra kaptátok, hogy eljussatok az örök boldogságra, és másokat is Hozzám vezessetek. Egyedül ez az értelme minden ember életének. Csak Isten szolgálata ad értelmet és célt az emberi létnek. Én irányítok mindent. A tudást, a lehetőséget, az időt, az egészséget, vagy a betegséget – kinek-kinek a szükséglete szerint.
Szükség van a keresztre, hogy megmentsem a lelket, szükség van az áldozatra, hogy a megmentett lélek mások bűneiért vezekeljen, engeszteljen, hogy ezzel lelkeket mentsen. Ez az értelme a szenvedéseknek és a betegségeknek.
Akiket tanítókká rendeltem, rengeteg magot adtam, hogy hintsék az emberszívekbe: ők erről adnak számot. Mert minden az Enyém. Minden kegyelem. Ti magatok semmik vagytok: por és hamu – semmi más. Én ruháztalak föl titeket tudással, erővel, hatalommal. Én adtam az időt, az életeteket, az alkalmakat, a lehetőségeket, Én hoztam elétek a különböző személyeket. Az utolsó ítéletkor erről fogtok számot adni: mindenről, minden pillanatról, minden kiejtett szavatokról, gondolatotokról, cselekedetekről, minden mulasztásról, vagy jótettről. Nektek is azt fogom mondani, amit a példabeszédben: amit a kicsinyek közül eggyel nem tettetek, azt Velem nem tettétek – mert Én azonosulok minden rászorulóval, szegénnyel, szomjazóval, és itt elsősorban a tudásra való szomjat jelölöm meg.
A másik csoportnak pedig majd ezt mondom: amit a kicsinyek közül eggyel is tettetek, azt Velem tettétek. Dániel prófétánál ezt olvashatjátok: akik sokakat tanítottak az igazságra, ragyogni fognak Isten Országában, mint a Nap. Vegyétek nagy kegyelemnek, hogy ma is adok nektek tanítókat, akik szavaimat közvetítik, akikről Én Magam gondoskodom, hogy idejüket és erejüket a szolgálatomba állítsák, hogy tanítsák a tudatlanokat, és vezessék Hozzám a szomjazókat, a keresőket. Tiszteljétek és segítsétek az ilyen embereket, akiket arra rendeltem, hogy az Én Nevemben tanítsanak benneteket. Ők az Én igémet hirdetik, és Engem képviselnek köztetek.
Drága gyermekeim! Adjatok hálát Nekem minden kegyelemért, hogy gondotokat viselem, hogy küldök számotokra tanítókat, akik szavaimat közvetítik. Váltsátok tettekre üzeneteimet, szívleljétek meg tanításomat, óvakodjatok minden tévtanítótól és eretnekségtől! Csak tiszta forrásból igyatok, az Evangéliumot olvassátok, és azt váltsátok tettekre. Lelketeket tartsátok szüntelen készenlétben: úgy éljetek, mintha bármelyik pillanatban meg kellene állnotok Isteni ítélőszékem előtt. Váltsátok tettekre tanításomat, tegyetek jót mindenkivel, még ellenségeitekkel is. Szeressetek tettetés nélkül, viszonzást nem várva. Énértem segítségek a rászorulót. Értem bocsássatok meg minden ellenségeteknek. Mondom nektek: minden bűnösnek ki kell inni Isten haragjának serlegét. Fenékig ki kell üríteni azt. Ez pedig azt jelenti, hogy minden bűnért kegyetlenül meg kell lakolni minden bűnösnek.
Drága gyermekeim! Féltő szeretettel tanítalak benneteket, hogy megóvjalak ennek a világnak a gonosz szellemétől, és az üdvösségre vezesselek benneteket. Fogadjátok szeretetet teljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

2018. november 21-én, Szűz Mária bemutatása ünnepén az Úr Jézus ezeket mondta:

„Máriában helyreállt a teremtés. Neki azért kellett szeplőtelenül fogantatni, hogy az angyal szavai által úgy foganjon Engem a Szentlélektől, ahogy azt Atyám öröktől fogva akarta. Ezért nem szenvedett az Én megszületésemkor, mert a szenvedés a büntetés miatt ér minden asszonyt. „Fájdalommal szülöd gyermekedet.” Mária egy új teremtés, a megváltás hajnala. Benne fogant meg a Megváltó, az új Ádám, Aki engedelmességével megváltotta a világot.”
A papról az Úr Jézus ezt mondta: „Én a pap imájára a Szentlélek közreműködése által leszek jelen az oltáron. Papjaim által akarom Magamat adni híveimnek. Papjaim nagyobbak, mint a szent angyalok a Mennyben. Angyalaim imádnak és szolgálnak. De papjaim működése magasabb a szent angyalokénál, mert Engem, az Üdvözítőt adnak az embereknek. Ezért papjaimnak makulátlanul tisztáknak kell lenniük. Szenteknek és tökéleteseknek, mert csak így méltóak Hozzám.”
Szentírási megerősítés: Máté 12, 13. „Jézus szólt.”

2018. november 21.

Valakitől ezt a tanácsot kaptam: „Kérje a jelenést, amikor szól, hogy mondja azt, hogy „Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Szűz Mária neve mindörökké”.
Megkértem. Ekkor a Szentlélek nagy méltósággal és nyomatékossággal mondta: „Dicsértessék és áldassék a Legméltóságosabb Oltáriszentség! Dicsértessék a Jézus Krisztus és Szűz Mária áldott szent neve most és mindörökké!”
Még ilyen méltóságteljesen és nagy nyomatékossággal soha senkitől sem hallottam dicsőítést. Csak úgy zengett a Szentlélek Isten hangja a lelkemben. Megköszöntem a jó tanácsot. Igazán nagy élmény volt ezt Magától, a Szentlélek Istentől hallani. Megsemmisülve adtam hálát érte.
Szentírási megerősítés: Ef 1, 13-14: „…megkaptátok a megígért Szentlélek pecsétjét, aki foglalója örökségünknek, amíg Isten teljesen meg nem váltja tulajdonát dicsőségének magasztalására.”

2018. november 27-én hajnalban ezt álmodtam…

Egy főpap áldoztatott meg. Az ostya akkora volt, mint amit a monstranciába szoktak helyezni. Amikor megáldoztatott, ezt mondta: „Tíz óra van.” Ekkor ránéztem az ostyára, ami olyan volt, mint egy óra, melynek mutatói 10 órát mutattak. Tudtam, hogy éjjel 10 óra van. Ezt válaszoltam: ámen. Ezután ezt gondoltam: Miért nem azt mondta, hogy Krisztus Teste. Több ember is volt ott. Tőlük is érdeklődtem, hogy miért volt ez. Ők azt mondták, hogy kérdezzem meg az áldoztató paptól. Kerestem a papot. Majd megtaláltam. Ezt mondtam neki: 35 éve napi áldozó vagyok. Eddig még sohasem hallottam, hogy ne azt mondták volna, hogy Krisztus Teste. A főpap ezt válaszolta: „Azért, mert már nincs Krisztus Teste az ostyában. Korábban benne volt, de már nincs. Ha nem tetszik, áldozzak másnál.” Figyelemre méltó az álom ideje, ami Krisztus Király Főünnepe után két nappal volt. Pár nap múlva belépünk az új egyházi évbe.
Ma a kegyelem órájában az Úr Jézus ezt mondta: „Az álmod ezt jelenti: hamarosan kilopnak Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségből. Az éjjel 10 óra azt jelenti, hogy közel az éjfél, amikor beáll a teljes sötétség. Akkor már nem fogják elmondani az átváltoztatás szavait. Innentől megszűnik a Szentmise, ami fenntartja az egész világot. Amikor ez megtörténik, a Földön elszabadul a pokol. Fellép az antikrisztus, aki megtéveszti az egész világot. Még a választottakat is, ha lehetne. Ezért rövidítem meg az időt. Imádkozzatok, amíg még köztetek vagyok! Jöjjetek Hozzám, amíg még lehet! Hamarosan beáll az éj, a teljes sötétség, amikor elvesznek Engem tőletek, Aki a világ Világossága vagyok. Akkor majd vak vezet világtalant, és mindketten gödörbe esnek. Ez a kárhozat. Ellenfelemnek épp ez a célja, hogy minél több lelket taszítson a pokolba.
Gyermekem! Neked megadatott a kegyelem, hogy világíts. Hirdesd az igaz tanítást, a jövőt, aminek csakhamar be kell teljesülni. Semmi újat nem mondok neked. Ezek mind meg vannak írva a Szentírásban. Légy bátor és ne félj! Én mindig veled vagyok. Megáldalak téged Szívem igaz szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Máté 18, 3, 6-7: „Jézus mondta” „De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék. Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki botrányt okoz!”

2018. november 27., kedd

Tematikus összefoglalónk az interkommúnió egyházbeli megvalósulásáról

Az alábbiakban tematikus összefoglalót közlünk a katolikus egyházon belül a közös katolikus-protestáns szentáldozás (interkommúnió v. intercommunio) megvalósulásának eddigi lépéseiről.
A témában összesen 53 cikkünket ajánljuk, résztémák szerint csoportosítva, többé-kevésbé időrendi sorrendet követve (a cikkeink megjelenési dátumai a címek után, zárójelben láthatók).
A listánkban 11 cikket pirosbetűs kiemeléssel láttuk el; különböző elemeik miatt ezeket tartjuk a témában a legfontosabbaknak. Aki tehát a részletek nélkül a lényegre szeretne fókuszálni, annak érdemes sorrendben ezt a 11 cikket elolvasnia.

fotolia_164074803_eucharistie_1_1.jpgElső jelek (5 cikk):


A német püspöki konferencia interkommúnió-tervezete (1 cikk):


Reakciók a német püspöki konferencia interkommúnió-tervezetére (5 cikk):


Hét német püspök panaszt emel a szentszéknél az interkommúnió-tervezet miatt (1 cikk):


Első hírek a német interkommúnió-tervezet elutasításáról (3 cikk):


Ferenc pápa Rómába hív tárgyalni német püspököket (3 cikk):


Reakciók a interkommúnió-tervezet római tárgyalására (6 cikk):


Újabb egyeztetés Róma és a német püspökök között (2 cikk):


Róma elutasítja a német interkommúnió-tervezetet (2 cikk):


Reakciók az interkommúnió-tervezet elutasítására (5 cikk):


Ferenc pápa mégis zöld utat ad a német püspököknek az interkommúnió bevezetésére (2 cikk):


A német püspöki kar mégis kiadja az interkommúnió-tervezetét (3 cikk):


A német püspökök bevezetik a protestáns házastársak áldoztatását (9 cikk):

- Meg is van az első német püspök, aki engedélyezi az interkommúniót (2018. július 1.)
- Zöld út: újabb három német püspök engedélyezi a protestáns házastársak áldoztatását (2018. július 3.)
- Würzburg püspöke közös áldozásra hívja a házassági évfordulót ünneplő vegyes felekezetű házaspárokat (2018. július 5.)
- Még két német egyházmegye engedélyezi a protestáns házastársak szentáldozását (2018. július 5.)
- Nyolcra nőtt a protestáns házastársak áldoztatását engedélyező német egyházmegyék száma (2018. július 6.)
- Speyer püspöke is bevezeti az interkommúniót (2018. július 9.)
- A Rottenburg-Stuttgarti egyházmegyében is áldozhatnak a protestáns házastársak (2018. július 12.)
- Münster püspöke: "A lelkipásztoroknak nincs joga engedélyezni vagy megtagadni a hozzáférést az Oltáriszentséghez!" (2018. november 26.)
- Infografika a német interkommúnió-botrányhoz (FRISSÍTVE) (2018. november 26.)


Reakciók az interkommúnió németországi bevezetésére (6 cikk):


A teljes (kronologikus) cikklistánk az interkommúnió-botrányról IDE KATTINTVA elérhető.
https://katolikusvalasz.blog.hu/2018/11/27/tematikus_osszefoglalonk_az_interkommunio_egyhazbeli_megvalosulasarol

2018. november 25., vasárnap

Égi Édesanyánk üzenete 2018. november 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. november 2018

"Drága gyermekek! Ez a kegyelem és az imádság ideje, a várakozás és az ajándékozás ideje. Isten önmagát adja nektek, hogy mindenekfelett szeressük Őt. Ezért, gyermekeim nyissátok meg szíveteket és családjaitokat, hogy ez a várakozás imádsággá és szeretetté, de különösen ajándékozássá válhasson. Gyermekeim, én veletek vagyok, és arra buzdítalak benneteket, hogy ne mondjatok le a jóságról, mert gyümölcsei messzire látszanak és hallatszanak. Ezért haragszik az ellenség, és mindent felhasznál azért, hogy elfordítson benneteket az imától. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

2018. november 23., péntek

Egy ausztrál politikus nőnek jelentette ki magát, hogy beszélhessen az abortuszról

Az abortusz-lobby tagjai és hívei szerint egyedül a „nőknek van joguk”, hogy az abortuszról beszéljenek, és eldöntsék, hogy akarnak-e gyereket vagy sem. Véleményük szerint a nők önrendelkezési jogáról nem lehet vitát folytatni, az mindig érvényben van. Ez a hamis posztulátum ebben az egoista szlogenben csúcsosodik ki: „A hasam az enyém”, aminek milliónyi ártatlan magzat biztos halála a következménye.
Az ausztrál szenátusban a zöldek elnökhelyettese, Larissa Waters, aki a fenti ideológia élharcosa, verbálisan ment neki Barry O’Sullivan szenátornak, a liberális-konzervatív párt tagjának, aki 2014 óta Queensland államot képviseli, mert az a szenátusban vitázni akart az abortuszról. „O’Sullivan szenátor rá akarja tenni kezeit és rózsafüzéreit a petefészkemre és azon 10 ezer nő petefészkére, akik Queensland államban évente elhajtatják magzatukat” – vetette oda dühtől tajtékozva Larissa Waters a szenátornak. Később ugyan visszavonta kijelentésének vallást érintő részét, de azt nem, hogy csak a nőknek van joguk, hogy az abortuszról beszéljenek.
De vajon mi rosszat tett O’Sullivan, ami Waterst ennyire felháborította, azt a nőt, aki elsőként szoptatta lányát nyilvánosan az ausztrál parlamentben, miközben gyermekek millióinak a legyilkolását a nők abszolút jogaként védelmezi? A szenátor bűntette ez volt: azt indítványozta, hogy hivatalosan tiltsák meg, hogy az abortusz-lobby tagjai az évente március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén megrendezésre kerülő „A meg-nem-született gyermekek ünnepét” megzavarhassák. Bírálta az abortusz-lobby tagjainak képmutatását, akik még a magzatok élethez való jogáért küzdők felvonulását sem bírják elviselni, és ezért mindig ellentüntetéssel zavarják azt meg, miközben azonnal ügyészért kiáltanak, ha az életvédők az abortusz-klinikák előtt nőket szólítanak meg, hogy lebeszéljék őket az abortuszról.
Larissa Waters támadásait a négygyermekes szenátor egy idő után megelégelte: „Elegem van abból, hogy valahányszor valaki kérdést mer feltenni a stabil értékekkel kapcsolatban, a fanatikus baloldali kollégák dühkitöréssel válaszolnak”, jelentette ki, és ezúttal eredeti módon reagált: A szenátus november 14-i ülésének kezdetén magához ragadta a szót, és az elnöknek és kollégáinak bejelentette, hogy ezen a reggelen „nőnek” érzi magát, és mint ilyen, „abszolút joga van, hogy az abortuszról értekezzen, anélkül, hogy megint megtámadják”.
Ezt követően elmondta beszédét, melyben bepanaszolta, hogy vallási meggyőződése miatt állandóan zaklatásoknak van kitéve, ráadásul olyanok részéről, akiknek vele együtt az ország és a jogrend legmagasabb politikai képviselőinek kellene lenniük. Leszögezte, hogy tévedés azt mondani, hogy a hit és az értelem kölcsönösen kizárják egymást, és ezt számos példával igazolta. Kijelentette, hogy meg van róla győződve, hogy az ausztrálok többségének a véleményét képviseli, „akik azonban egyre hallgatagabbak lesznek”. A félelem klímája uralkodik, az emberek „félnek attól, hogy a nagyhangú kisebbség megtámadja őket”. A megfélemlítés e légkörét mélységesen vissza kell utasítani, mondta a szenátor.
Ráadásul e személyek, akik azt a „hamis szabadságideált” képviselik, miszerint „az önrendelkezés nevében” a nők, és csakis ők, az urak a magzatok élete és halála felett, egyúttal minden más véleményt démonizálni és cenzúrázni akarnak.
[Nem sokkal O’Sullivan szenátor gender-ideológiát kigúnyoló felszólalása előtt, egy 50 feletti európai férfi azzal kereste fel a közhivatalt, hogy személyi igazolványába írják be, hogy 34 éves, mert ő jelenleg annyinak érzi magát, de a munkaadók az irataiban szereplő születései dátuma miatt diszkriminálják őt, és nem adnak neki olyan munkát, mint amit ő szeretne. Portugáliában is megszavazta a parlament, hogy bárkinek bármikor és bármilyen sokszor joga van nemét az igazolványaiban megváltoztattatnia, ha úgy érzi, hogy az adott pillanatban nem nő, hanem férfi, vagy nem férfi, hanem nő. – Nem hiszem, hogy valaha is létezett olyan ember, aki legmerészebb rémálmaiban el tudta volna képzelni a mai közállapotokat.]

(forrás: www.katholisches.info – 2018. november 23.)
http://katolikus-honlap.hu/1801/johir.htm

2018. november 22., csütörtök

Egy látnok, aki a tárgyalásra várva transzvesztita lett

Paolo Catanzaro 17 évesen azt állította, hogy Szűz Mária beszél hozzá. Ez 1991-ben történt az olaszországi Uggióban. Catanzaro 20 éven keresztül nagy számú követőkkel rendelkezett.

Azt állította, üzeneteket közöl a Szűzanyától. Ostyák jelentek meg rejtélyes módon kezeiben. Betegek kenete folyt a rózsafüzéreiből. A Vatikán soha sem hagyta jóvá Catanzarót, aki összesen több mint 4 millió eurót kapott adományokból.

Egy női követőt arra is rávett, hogy ajánlja fel magát gazdag férfiaknak, akiket Catanzaro közel elcsábítani. Amikor a nő teherbe esett, Catanzaro azt mondta, hogy Szűz Mária azt kéri, hogy szakítsa meg a terhességet. A nő engedelmeskedett és végrehajtották az abortuszt.

Öt évvel később Catanzaro transzvesztita lett. Elnevezte magát "Sveva Cardinalé"-nek, színésznőnek adta ki magát, most pedig egy másik férfival él. Az oligarcha média transznemű hősként ünnepli.

Catanzaro dicsősége februárban végződött, amikor sikkasztással vádolták. Jelenleg a tárgyalásra várnak.

https://gloria.tv/article/CtM6twEiRonW1MpVDmU3PVJ8B

Nős papokat és női diakónusokat kér hamisprófétától Linz püspöke

bischof_manfred_scheuer-_dsc0490_web.jpgAz egyházmegye honlapjának tájékoztatása szerint levélben kérte Ferenc pápát Manfred Scheuer, az ausztriai Linz megyéspüspöke arra, hogy engedélyezze a "kipróbált" nős férfiak ("viri probati") pappá szentelésének lehetőségét, a nősülés mellett döntő (vagyis a cölibátusi fogadalmukat elhagyó) papok szolgálatban maradását, valamint nők diakónussá szentelését.
A püspök szerint mindezeket az egyházmegye katolikus hívei követelik, amit ő csupán közvetíteni szeretne Ferenc pápa felé. Scheuer szerint a linzi egyházmegyében súlyos gondot kezd jelenteni a szolgálatban lévő papság elöregedése és a papi hivatások hiánya, a gond mértéke pedig egyre sürgetőbbé teszi a megfelelő megoldás megtalálását.
Sokan úgy sejtik az Egyházban, hogy a jövő év őszére tervezett, a pán-amazóniai térség problémáival foglalkozó püspöki szinódus biztosítja majd az apropót arra, hogy Ferenc pápa beavatkozzon a kötelező papi cölibátus egyházfegyelmi gyakorlatába, vagy hogy akár még nők diakónussá szentelését is megnyissa.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2018/11/22/nos_papokat_es_noi_diakonusokat_ker_ferenc_papatol_linz_puspoke

2018. november 21., szerda

A német püspökök kihasználják a bántalmazási hisztériát a cölibátus eltörlésére

A német püspökök november 20-án több programot is indítottak a hibás bántalmazási kutatások eredményeképpen, ami a nem konkretizált "illetlen viselkedést" is szexuális bántalmazásnak veszi.

A programok olyan dolgokról szólnak, mint pl. a panaszbejelentések kezeléséről, a bántalmazási áldozatokról, valamint arról, hogyan lehet kártéríteni őket.

Továbbá a püspökök - annak ellenére, hogy a szemináriumok és a plébániák haldokolnak a modernista dekadenciától - a cölibátusról és szexualitásról is beszéltek. Azt tervezik, hogy "szakértőkkel" karöltve kidolgoznak egy tervet, ami a legközelebbi találkozójukra már készen lesz.

Nyílt titok, hogy a "szakértőkkel" azt dolgoztatják ki, hogyan törölhetik el a papi cölibátust.

https://gloria.tv/article/VHM1cmmJEHth29X8EduUaCDSv

A német püspök szerint "nem helyénvaló megtagadni a hozzáférést az eucharisztiához" (amíg valaki fizeti az egyházi adót)

"Nem áll jogunkban megtagadni bárkitől is a hozzáférést az eucharisztiához" - mondta a münsteri Felix Genn püspök az egyházmegyei házasságról szóló útmutató előszavában.

Ettől független a német püspökök kijelentették, hogy mindenkit "exkommunikálnak" - ezáltal megakadályozzák a szentáldozásban való részvételtől is -, aki nem fizet német egyházi adót, amivel a német püspököket és egyházmegyéket finanszírozzák.

https://gloria.tv/article/mUd6E12yZh3E4pq3hJMgAptHa

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű

2018. 11. 02, Péntek
A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt elsősorban azokról az iszlám hívőkről volt szó, akik kimondottan üldözik a keresztényeket. A Szűzanya szomorúan tekintett rájuk, majd azt mondta:
„Fiam az egész emberiség édesanyjává tett engem. A szeretet az egyetlen út, amely a Szentháromsághoz vezet titeket. A gyűlölet gátolja a szeretet kibontakozását. Az iszlám vallás eszköz a hatalmas emberek kezében, akik el akarják törölni a kereszténységet. Fiam vallása az egyetlen olyan vallás, amely nem hirdeti mindazt, ami az ember természetére romboló hatással van. Az erőszak mindig rossz következményekkel jár. Gyermekeim, a világ támogatja a bűnt ahelyett, hogy figyelmeztetné az embereket cselekedeteik súlyára. Én, mint a világ édesanyja féltő szeretettel gondolok minden gyermekemre. A jó képes meggátolni a rossz útját. Egyedül Isten a Legfőbb Jó, akitől minden ember szüntelen erőt meríthet. Gyermekeim, Mennyei Atyátok lehetőséget adott hazátoknak, hogy újra föl ébredjen és fölismerje a hit ajándékát. Ha ti nem álltok ki a kereszténység mellett lengyel gyermekeimmel együtt, akkor Európa elsüllyed a bűn tengerében. Európa országait nagy veszély fenyegeti és nemsokára elkezdődik a nyílt keresztényüldözés. Ez az esemény már folyamatban van, de sokak számára még mindig nem egyértelmű. A hitehagyás elérte Európát és a világ minden nemzetét. Kevesen vannak, akik még hisznek Fiamban. A Sátán a leghűségesebbekre fogja mérni az utolsó csapását, mert ők akadályozzák a tervét. A vértanúk halála és az Istenhez hűséges lelkek áldozataik által képesek megállítani az ő gonoszságát. Imádkozzatok, mert az ima képes kihatni az események folyamatára!”

Mária Magdolna


Különleges kegyelem a tisztánlátás

2018. 11. 04, Vasárnap
Az Úr megmutatta a Mennyben, hogy az üdvözült lelkek milyen tisztán látnak. Láttam, hogy a szívük sugárzott a szeretettől és a tisztaságtól. A szívükben ezt a feliratot olvastam: „Az elfogadott szenvedés szüntelen tisztítja az ember látását.” Ezek a lelkek még az életük során komolyan vették Isten törvényeit és szentségeit.
Jézus azt mondta: „Gyermekem, nem elég ismerni a Szentírást és a hagyományt. Ezek fölött szükséges állandóan elmélkedni, hogy a szívetekkel megérthessétek a Szentháromság üzenetét. A szentek vágyakoztak arra, hogy megértsék misztériumom titkait. Csakis az Én kegyelmem által kerülhettek közelebb a titkok megértéséhez. Ahhoz, hogy valaki ezeket a titkokat megismerje, annak a személynek teljes szívét és értelmét Nekem kell ajándékoznia. Gyermekem, sokan akarnak tisztán látni, mégis kevesen kapják meg e különleges kegyelmet. Erre a kegyelemre most égetően szüksége lenne minden gyermekemnek. A tisztánlátás közel áll a bölcsesség erényéhez. A bölcs ember mindig tanul a saját és mások hibájából. Nagy alázat és szeretet kell ahhoz, hogy valaki részesüljön e kegyelemben. Bizony mondom minden gyermekemnek, hogy aki ragaszkodik a saját elképzeléseihez és nem képes lemondani róla, az ne várja azt, hogy megkapja ezt a kegyelmet.”
Mária Magdolna


Az Úr legnagyobb fájdalma a közömbösség

2018. 11. 08, Csütörtök
Az Úr megmutatta, hogy milyen sok templom ajtaja be van zárva az éjszaka folyamán, de legtöbbször még napközben is. Láttam az Ő fájdalmát az emberek közömbössége iránt. Az angyalok szüntelen ott virrasztottak a tabernákulum előtt. Hallottam, ahogyan Jézus szomorú hangon így szól:
„Gyermekeim, szívem fáj a közömbös lelkek miatt. Ahogyan az emberek bezárják a szívüket Előttem, úgy zárulnak a templomok ajtói is. Apostolaimtól azt kértem, hogy éberen imádkozzanak. Ez a kérésem minden gyermekem felé is. Az emberiség sötétségben él és a gonosz szorgalmasan munkálkodik Isten ellen. Ha tudnátok, hogy mit jelent számotokra az Eucharisztia, akkor nem lennének üresek a templomok. Én vagyok az élet forrása, a világ világossága. Ahogyan a Nap fénye bevilágítja a Földet, úgy világítom meg Én is a ti lelketeket, amennyiben Felém fordultok és Szent Testemet tiszta lélekkel magatokhoz veszitek. Akik meghaltak, azok látják odaát, hogy mennyi kegyelmet elveszítettek mulasztásaik miatt. A tisztítóhelyen szenvedő lelkek szüntelen kérik tőletek az imát és a szentmise felajánlást, mert ezeknek hatalmas értéke van. Az értük felajánlott szentmise által hamarabb kiszabadulhatnak. Ám nem feledkezem meg azokról a templomokról, ahol örökimádás zajlik. A Mennyországban szüntelen az imádás. Ha nem sajátítjátok el a Földön az imádás gyakorlatát, akkor sok mindent pótolnotok kell odaát. A ti javatokat szolgálja mindig az Eucharisztia méltó hódolatának a gyakorlata. Engeszteljetek azokért a közömbös lelkekért, akik nem akarnak élni a kegyelmek lehetőségével. Gyermekeim, bátran buzdítsátok a papokat a szentségimádásra és kérjétek őket arra, hogy veletek együtt imádjanak Engem, a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Felszentelt szolgáim közül sokan nem tudják, hogy mekkora ereje van annak, ha ők bekapcsolódnak a rózsafüzér mondásába, a szentségimádásba és egyéb közösségi tevékenységekbe. A Sátán olyan, mint egy ragadozó állat. Ha azt látja, hogy a közösségnek nincsen pásztora, akkor a nyájat könnyedén szétbomlasztja. A pásztor jelenléte erősíti a közösséget. Nagyon ritka az a közösség, amely pásztor nélkül megmarad és hűségesen kitart az imádságban.”
Mária Magdolna


Jézus kardja

2018. 11. 14, Szerda
Jézus: „Gyermekeim, az emberiség már túl van a zűrzavar közepén. A zűrzavarhoz nemcsak a természeti katasztrófák tartoznak, hanem az emberek hitetlensége, tudatlansága is. Az ördög homályba borítja az emberek értelmét, hogy nehogy fölismerjék a saját lelki állapotukat és az idők jeleit. Az emberiség hatalmas megtévesztés alatt áll. A hazugságok áradata tartják fenn a félrevezetést. Még választottaim, prófétáim is ki vannak téve e próbatételnek. Gyermekeim, ha nem rövidíteném meg az időt, amely az emberiség életének legsúlyosabb századát jelenti, akkor senki sem maradna életben. Választottaim száma egyre csökken a világban, mert a bűn őket is rossz útra vezeti. Bizonyára föl teszitek magatokban a kérdést, hogy lesz-e egyáltalán néhány ember, aki ennek ellenére hű marad Hozzám? Akik a legkisebbek közületek, azok nem fognak elhagyni Engem. Ők az imádság, böjt és szentségek mellett nagy alázatra törekszenek. Ezek az emberek bűnbánatukban nap mint nap siratják a bűneiket és hálát adnak a szenvedésért, mert tudják, hogy Én formálom őket általa. Ők egyedül az Én társaságomat keresik, hiszen örömüket Bennem lelik. Minél rejtettebb életet él valaki, annál inkább Nekem tudja szentelni magát. Azok járnak jó úton, ahol sok a szenvedés és megpróbáltatás. Ahol ezek nincsenek jelen, ott nagy baj van. A békés körülmények és a gondtalan élet nem feltétlen jelentik azt, hogy ezek a lelkek egyenesen haladnak az üdvösség felé. Én nem békét hoztam nektek, hanem kardot. A folyamatos harcban szükségetek van egy kardra, hiszen kard nélkül elvesztek. A kard az Én igéimet jelenti. A harc csak a halál pillanatában fog lezárulni. Aki Engem követ, annak vállalnia kell minden harcot, hiszen az üdvösség koronáját győzelem nélkül senki nem nyerheti el.”
Mária Magdolna

A Sátán egyetlen akadálya az Eucharisztia

2018. 11. 16, Péntek
Láttam, ahogyan a Sátán a pokol mélyéből kiemelkedik a mi világunkba. Ereje teljességében mutatkozott meg és ez egy templom közepén zajlott az oltárhoz közel. A papok kardot, lándzsát hajítottak felé, de ez mind hiábavaló volt. E fegyverek élénél vércseppek voltak. Azt hittem, hogy Jézus drágalátos vére, ám nem az volt, mert a Sátánt nem tudta megfékezni. Az emberek megrémültek és menekültek, amerre csak lehetett. De a Sátán mindenkit egyesével magához ragadott és számonkérte őket. Egy rejtélyes dolgot keresett minden áron, csakhogy megtalálhassa. Nem számított neki, hogy hányan halnak bele és tudták e vagy sem, ő akkor is kereste. Az emberek között orvosok, tudósok is voltak. Senkit nem kímélt. Engem nem vett észre, mintha az Úr elrejtett volna a gonosz elől.
Jézus: „Gyermekeim, a Sátán már ereje teljességében van. Ő már nemcsak a világ fölött uralkodik, hanem már Egyházam fölött is. Sikerült az egyházi hierarchia legmagasabb szintjéig eljutnia. A Sátán előtt csak egyetlen akadály van, és ez az Én misztikus Testem és Vérem. Minden erejével azt kereste, hogy még hol található átváltoztatott szent ostya és szent vér a világban. Ez a látomás előre utal, mert ez készülődik a háttérben titokzatos módon. Gyermekeim, az átváltoztatás megszüntetésén munkálkodnak mindenhol. Az új egyházi év számos változást hoz a liturgia területén. Ha szavaimat megváltoztatják, akkor tudjátok meg, hogy elérkezett az idő. Ó, mily kevesen fogják felismerni a változás előjelét! Még a hívő katolikusok számára sem lesz világos, ami előttük történik észrevétlenül. Csak a tiszta szívű emberek fogják érzékelni a reform hatását. Sokan nem fognak hinni az ő felhívásaiknak, mert az emberek lehetetlennek tartják, hogy ez megtörténhet. Gyermekeim, egyedül az Én örök áldozatom képes féken tartani a Sátán erejét. Ha áldozatomat megszüntetik, akkor elszabadul a pokol a világ minden területén. Ám ne féljetek, mert gondoskodni fogok arról, hogy ne maradjatok Eucharisztia nélkül! A rossz fölött mindig a jó fog győzedelmeskedni. Imádkozzatok a papokért, akiket az engedelmesség nevében a bűnre köteleznek! Aki mégis ellen fog állni, azt félre állítják az útból. Hűséges szolgáim szorongattatott helyzetben lesznek, mert saját bőrükön fogják megtapasztalni, hogy ezt nem tudják megakadályozni. Rengeteg vértanú lesz, aki felemeli szavát az igazság mellett. Gyermekeim, vegyétek komolyan minden felhívásomat, amely a ti érdeketeket szolgálja. Lelketeket készítsétek fel, mert most a hitetekre kell támaszkodnotok minden pillanatban ahhoz, hogy időben felismerhessétek a jeleket.”

Mária Magdolna


Közel a háború

2018. 11. 18, Vasárnap
Szűzanya: „Drága gyermekeim, ahol megszűnik a hit és a Fiamba vetett remény, ott könnyen úrrá lesz az erőszak, a gyűlölet, a szeretetlenség és a gyilkosság. Európa több országában polgárháború zajlik, amely hamarosan a háború kirobbanásához vezethet.A háború mögött mindig a hatalom iránti vágy rejtőzik. Sok ártatlan ember fog meghalni. Olyan összetett eseményeknek vagytok szemtanúi, ahol a történések egymásba fonódnak.Ahogyan az idegen népek törekszenek megszállni az országokat, úgy fognak kiélesedni egyre jobban a polgárháborús állapotok is. Ezt a folyamatot Isten büntető ítéletének tekintsétek, hiszen Európa népei semmibe veszik az Ő törvényeit. A büntetés ezen formája számtalan helyen szerepel a Szentírásban, ahol a próféták időben figyelmeztették az embereket a bűnbánatra és megtérésre, ám ők nem hallgattak rájuk. Csak kevesen ismerik fel Isten törvényének célját és értelmét. Gyermekeim, közeleg a háború, de ez még nem az atomháborút jelenti!Az atombombákat a végső órákban fogják felhasználni, amikor nem fognak más megoldást látni a harc sikerének érdekében. Imádkozzatok mindazokért is, akik a határaitokon túl élnek és már részesei a háborúhoz hasonló állapotoknak! Sokan aggódtok hazátok miatt, hogy vajon érintve lesztek-e a háborúban vagy sem. Gyermekeim, minden attól függ, hogy Fiam kezét és az én édesanyai kezeimet mennyire fogjátok erősen. Imádkozzatok minél többet Fiam szentséges jelenlétében, aki kegyelmével megsokszorozza imáitok erejét! Az ördög tehetetlenül áll azokkal szemben, akik Fiamhoz közel vannak.”
Mária Magdolna


Az Antikrisztus színre lépése közel van

2018. 11. 20, Kedd
Láttam az Antikrisztust hús-vér emberként, aki a világ vezetői fölött áll. Ő a bűnt testesíti meg, bár kívülről nem látni rajta, hogy ki is valójában. Láttam, hogy már számtalan ember elkötelezte magát arra, hogy szolgálja őt. Először azok mentek elé, akik nagy vagyonnal, tudással, tehetséggel, karizmákkal rendelkeztek. Ők felesküdtek arra, hogy készek mindent érte vállalni és segítenek királyságának felépítésében. Láttam, hogy a vallások legnagyobb vezetői is ismerik az ő személyét és készek arra, hogy létrehozzák az új világvallást. Láttam, hogy az Antikrisztus már sokszor járt Rómában személyesen, ahol a magasabb körökben már számtalan követőre lelt. Az Úr megjelent mellettem és azt mondta:
„Még nem érkezett el az Antikrisztus nyilvános fellépésének az ideje, de titokban zárt ajtók között már építi a hatalmát követői által. Minél többen készek szolgálni őt, annál közelebb van az ő színre lépése.Olaszországot sok katasztrófa sújtja. Ennek az az oka, hogy a hitehagyás miatt Róma az Antikrisztus székhelyé válik. Bizony mondom nektek, hogy minden készen áll arra, hogy a Sátán eszköze átvegye az uralmat Róma fölött. Az Antikrisztus tudja, hogy akié Róma, azé a világ. Egyházam alapjait már megrendítették, de Szentlelkem művét senki sem szüntetheti meg. Ami örökkévaló, az a földön is örökké megmarad. Áldozatomat el akarják törölni, mert ez a lelkek kegyelmi forrását jelenti. Gyermekeim, ahol az Antikrisztus megmutatkozik, ott maga a föld is megrendül. Ő lényében hordozza a bűn minden fajtáját, amit ravaszan elrejt önmagában. Az emberiség megérett arra, hogy hamarosan megismerjék őt. Jeruzsálem ismét megtagad Engem, mert az Antikrisztus lesz az a személy, akit királyként elfogadnak.Jeruzsálem lesz a népek között az első, aki hirdetni fogja az egész világnak a Messiás eljövetelét, aki előtt számtalan nemzet hódolni fog.Az Antikrisztus számára Róma eszköz lesz vallásának megalapításában, míg Jeruzsálem városa királyságát fogja megalapozni. Ez a királyság rövid ideig fog működni, mert ami rossz gyümölcsből jön létre, az hamar elvész. Imádkozzatok, mert csakis az Én áldozatom és szeretetem képes megfékezni az ő erejét és hatalmának kiteljesedését! Éberen virrasszatok, mert közeleg a Sátán órája! Ne féljetek, mert Atyám, Én és Szentlelkem sosem hagyjuk cserben azokat, akik mindvégig kitartanak!”
Mária Magdolna
...........

Tovább folytatódnak a templomrombolások Kínában

cina_-.jpgNovember 11-én újabb templomrombolás történt Kínában, ezúttal a Shandong tartománybeli Liaocheng városában.
A hatóságok a helyi Chaocheng katolikus templomot rombolták le, több hozzá tartozó épülettel együtt, arra hivatkozva, hogy az Egyház nem szerezte be a templom működéséhez szükséges hatósági engedélyeket.
A templom és melléképületei még az 1930-as években épültek, hagyományos kínai építészeti stílusban. A hely korábban a Kínai Miasszonyunk Nővérei nevű női szerzetesközösség kolostora, és a négy legnagyobb kolostor egyike volt a tartományban.
A bontást elvégző munkások és az azt levezénylő hivatalnokok minden előzetes figyelmeztetés nélkül jelentek meg a templomnál, és kezdték meg a rombolást. A templomhoz tartozó katolikus közösség a helyszínen békés tiltakozásba kezdett az akció ellen. A bontáshoz használt gépekre feliratokat tettek: "Törvénytelen bontás eszköze", "Vegyetek őrizetbe minket", "Sohasem hátrálunk meg" feliratokkal.
A tiltakozók közül egy hölgy egy keresztet emelt a magasba. A tüntetők zsoltárokat énekeltek. Egy táblára a Szentírásból idézve azt írták: "Boldogok, akik üldözést szenvednek...". (A forráscikkünkben két rövid videó is megtekinthető a tiltakozókról.)
Az év eleje óta ez a negyedik templomrombolás a Shandong tartományban.


(Forrás és kép: AsiaNews.it)

2018. november 13., kedd

Magyar litánia

Uram irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram irgalmazz! A hívek megismétlik!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten,
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária,
Istennek Szent Anyja,
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz
Gyümölcsoltó Boldogasszony,
Sarlós Boldogasszony,
Nagyboldogasszony,
Magyarok Nagyasszonya,
Lourdes-i3 Szent Szűz,
Fatimai Szent Szűz,
Czestochowai4 Szent Szűz,
Csíksomlyói Szent Szűz,
Mariazelli5 Szent Szűz,
Máriavölgyi Szent Szűz,
Máriapócsi Könnyező Szűzanya,
Győri Könnyező Szűzanya,
Sasvári Fájdalmas Szűzanya,
Úti Boldogasszony,

Szent Claudius, Castorius, Symphorianus és Nicostratus vértanúk6,
Szent Demeter vértanú,
Szent Irenaeus7, vértanú püspök,
Szent Quirinus8, vértanú püspök,
Szent Márton püspök,
Remete Szent Pál,
Alamizsnás Szent János püspök,
Szent Adalbert, vértanú püspök,
Szent Zoerard - András és Benedek, bencés vértanú remeték,
Szent Hiorotheosz püspök,
Boldog Asztrik, esztergomi érsek,
Szent István király,
Boldog Gizella királyné,
Szent Imre herceg,
Skóciai Szent Margit királyné,
Szent I. Dávid skót király,
Magyar Szent Mózes remete,
Szent Gellért, Bőd és Beszteréd vértanú püspökök,
Szent Mór, bencés apát, püspök,
Boldog Vác remete,
Szent László király,
Szent Piroska, bizánci császárné,
Árpád-házi Boldog Erzsébet, premontrei apáca,
Árpád-házi Boldog Ágnes, bencés apáca,
Árpád-házi Boldog Hedvig, premontrei apáca,
Árpád-házi Boldog Margit, premontrei apáca,
Árpád-házi Boldog Amabilia, bencés apáca,
Boldog Bánffy Lukács, esztergomi érsek,
Boldog Bánfy Buzád, vértanú, domonkos szerzetes és társai,
Árpád-házi Szent Eufrázia vértanú,
Magyarországi Boldog Pál, vértanú, domonkos szerzetes és társai,
Boldog Özséb, a pálos rend alapítója,
Árpád-házi Szent Erzsébet asszony,
Boldog Gertrúd, premontrei apáca,
Árpád-házi Szent Angéla, karmelita apáca,
Magyarországi Boldog Ilona, stigmatizált, domonkos apáca,
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca,
Árpád-házi Szent Kinga, lengyel királyné,
Árpád-házi Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony,
Árpád-házi Boldog Anna, lengyel fejedelemasszony,
Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca,
Toulous-i9 Szent Lajos, ferences szerzetes, püspök
Portugáliai Szent Erzsébet (Izabella) királyné,
Magyarországi Boldog Erzsébet, domonkos apáca,
Szent Hedvig, lengyel királynő,
Nepomuki Szent János, a szentgyónás vértanúja,
Kapisztrán Szent János, ferences szerzetes,
Marchiai10 Szent Jakab, ferences szerzetes,
Boldog Báthory László, pálos szerzetes,
Szent Kőrösi Márk, Szent Grodecz Menyhért, Szent Pongrácz István, kassai vértanúk,
Brindisi11 Szent Lőrinc, kapucinus szerzetes,
Boldog Avianoi12 Márk, kapucinus szerzetes,
Boldog Cseppelényi György vértanú, pálos szerzetes,
Hofbauer Szent Kelemen, redemptorista szezetes,
Boldog XI. Ince pápa,
Boldog IV. Károly király,
Boldog Batthyány - Strattmann László szemorvos,
Boldog Salkaházi Sára vértanú, szociális testvér,
Boldog Apor Vilmos, vértanú, győri püspök,
Boldog Romzsa Teodor, vértanú, munkácsi görög katolikus püspök,
Boldog Gojdics Pál, vértanú, eperjesi görög katolikus püspök,
Boldog Scheffler János, vértanú, szatmári püspök,
Boldog Bogdánffy Szilárd, vértanú, nagyváradi püspök,
Boldog Meszlényi Zoltán, vértanú, esztergomi segédpüspök,
Boldog Sándor István, vértanú, laikus szalézi szerzetes,
Boldog Brenner János, vértanú pap,
Összes magyar szentek és boldogok,

Kelemen Didák, minorita szerzetes, Kelet-Magyarország apostolának boldoggá avatásáért,13
Hám János, szatmári püspök boldoggá avatásáért,
Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspök boldoggá avatásáért,
Berecz Skolasztika, bencés apáca boldoggá avatásáért,
Bogner Mária Margit, vizitációs apáca boldoggá avatásáért,
Kaszap István, jezsuita novícius boldoggá avatásáért,
Bódi Magda, vértanú munkáslány boldoggá avatásáért,
Hummel Kornél, vértanú pap boldoggá avatásáért,
Orosz Péter, görög katolikus vértanú, püspök boldoggá avatásáért,
Galgóczy Erzsébet, stigmatizált, hitvalló boldoggá avatásáért,
Marton Marcell, karmelita szerzetes boldoggá avatásáért,
Mindszenty József, bíboros, hercegprímás boldoggá avatásáért,
Bálint Sándor hitvalló boldoggá avatásáért,
Márton Áron, erdélyi püspök boldoggá avatásáért,
Endrédy Vendel, ciszterci szerzetes, zirci apát boldoggá avatásáért,
Az összes magyar boldoggá avatandó boldoggá avatásáért,

A magyar népért,
A Magyar Egyház újjáéledéséért,
Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért,
Papi és szerzetesi hivatásokért,
A magyar családokért, gyermekáldásért, a magyar ifjúságért,
Az elszakított területeken élő magyar testvéreinkért,
A külföldön szétszórtságban élő magyar testvéreinkért,

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te népünket számos szenttel és boldoggal áldottad meg. Kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra áraszd bőven ránk nagy irgalmadat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.


1 Irgalmazz nekünk!
2 Könyörögj érettünk!
3 lurdi
4 csesztonkai
5 máriacelli
6 klaudiusz, kasztoriusz, szimforianusz, nikosztratusz
7 ireneusz
8 kvirinusz
9 tuluzi
10 márkiai
11 brindizi
12 aviánói