2011. április 4., hétfő

Nagyfalui üzenet, 2011. április


2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
79. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át az ünnepnapi evangéliumokat! (Jn. 9; 11; 20; Lk.24; Mt.26)
Havi mottó: „...tartozzatok Krisztushoz, aki feltámadt a halálból! (Róm. 7,4)
Havi imaszándék: engeszteljünk azért, hogy ezután a Húsvétot mindig egyidőben ünnepeljük!
Konkrét feladatunk: kereszt előtt elhaladva, keresztet vetve imádkozzuk: „Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által Megváltottad a világot!”
Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 áprilisában

Szeretteim!
 Az utolsó időben, amelyben éltek nagyon sok szoborból, képből, keresztből... mennyei olaj folyik. Most elmondom azt, hogy a Szentírás alapján, mi az üzenetünk, az egész emberiség részére, az olajkönnyezések által.
A megszentelt olaj az Egyházban az isteni kegyelem hordozója és közvetítője! Ezért használják választott gyermekeim a szent olajat: keresztelésnél, bérmálásnál, szenteléskor, a betegek keneténél,... A szent olaj által a Szentháromság gyermekeivé, templomaimmá, a Jó Pásztor jó eszközeivé és a Mennyország örököseivé válhattok. Minden nap kérjétek életetekre, szeretteitekre Isten áldását és törekedjetek arra, hogy az isteni áldás hordozóivá és közvetítőivé váljatok.
Az olaj illatot áraszt! Amikor Mária Magdolna olajat öntött Jézus lábára, az egész ház betelt az illatával. Biztosan tudjátok, hogy a bűnben lévő élő halottaknak és az igazi halottaknak szaga van, míg az erényes embereknek jó illata van. Arra törekedjetek egész életetekben, hogy erényes életetekkel a feltámadt Krisztus jó illata legyetek.
Az olaj Isten ajándéka! A mennyei Atya minden nap azt üzeni nektek, hogy Ajándékozó Isten vagyok, ti pedig a látható és láthatatlan világ által megajándékozott teremtmények vagytok. Minden nap törekedjetek arra, hogy minnél szebb, Istentől jövő ajándék legyetek egymás számára.
Az olaj alapvetően, fontos táplálék a számotokra! Ha a legfontosabb olaj is hiányzik a házatokból, az a legnagyobb hiány jele. Gondoljatok arra, jelenleg milyen sokan élnek Jézus, Mária, templom, ünnepek, papság, szeretet,... nélkül. Titeket arra kérlek, hogy a testi eledel mellett táplálkozzatok rendszeresen lelki eledellel: a Szentírással, Jézus Szent Testével és Szent Vérével. Jó volna, ha csak szent és épületes dolgokkal táplálnátok a családotokat is.
Az olaj minden természetes és természetfeletti jó szimbóluma! Minden nap törekedjetek szövetséget kötni: a Szentháromsággal, Máriával, az Angyalokkal, a Szentekkel és a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel. Ez azt jelenti, nem teszitek azt, amit Ők nem szeretnek és csak azt teszitek, amit Ők szeretnek. Ha ezen a keskeny úton jártok, minden természetes és természetfölötti jó részesei lesztek.
Az olaj gyógyít! Vigyázzatok arra, hogy szeretetlen beszédetekkel ne legyetek lelki sebek okozói. Arra hívlak meg titeket, hogy szép szavaitokkal, megbocsátásaitokkal és bocsánatkéréseitekkel a lelki sebek gyógyítói, könnyek törlői és mások keresztjének a társhordozói legyetek.
A lámpaolaj a fény forrása! Gondoljatok Mózesre, akinek ragyogott az arca a Sínai hegyen a tíz parancsolat befogadása által. Gondoljatok Jézusra, akinek tündökölt az Arca a Tábor hegyen az Atyával való beszélgetés által. Gondoljatok István első vértanúra, akinek az arca olyan volt, mint egy angyalé az ellenségszeretet által. Az okos szűzek lámpája és a lelkük égett a mennyegzőre való felkészülés által. Arra kérlek titeket, hogy ne legyetek a sötétség és az eltérés fiai, hanem a megtérés és a világosság gyermekei.
Isten részére, az áldozatbemutatásnál, mindig a legjobb olajat tették félre! Istennek, a választott nép nem áldozhatta fel: a vak, béna, beteg,... állatokat, meg a romlott olajat. Legyen bátorságotok már fiatalon, egészségesen odaadni az életeteket az Úr szolgálatára nemcsak akkor, amikor elhagynak benneteket a bűneitek. Isten megérdemli, hogy a legjobb gondolataitokkal, szavaitokkal, cselekedeteitekkel és Neki felajánlott életetekkel ajándékozzátok meg Őt.
Az olajat nem szabad a rosszra használni, csak a jóra! Ti is vigyázzatok arra, hogy az Istentől ajándékba kapott testeteket, lelketeket, időtöket, talentumaitokat... sohase a rosszra, mindig a jóra használjátok. Ezek felhasználása alapján fogtok égi figyelmeztetésben vagy jutalomban részesülni.
Az olaj külső szépséget ad annak a személynek, aki vele bekeni magát! Tudnotok kell, hogy az Angyalok, a Szentek és a földi teremtményeim csak akkor szépek belsőleg, ha a szívük tele van szeretettel. Vigyázzatok, necsak a külső szépségre törekedjetek az emberek előtt, hanem elsősorban belső szépségre az Isten előtt.
Befejezésül még elmondom nektek azt, hogy mi a Mi legnagyobb szomorúságunk és a legnagyobb örömünk oka. Legnagyobb szomorúságunk oka, amikor nem ünneplitek egy időben a Húsvétot, a feltámadt Krisztust! Sajnos, még azon a szinten vagytok, hogy a saját hagyományaitokat fontosabbnak tartjátok, mint a fetámadt Krisztus egységre hívó Akaratát. Amikor más időben ünneplitek, a kereszténység legnagyobb ünnepét, az a kereszténység legnagyobb szégyene! Ezért mindannyian, akik ebben illetékesek vagytok, tartsatok bűnbánatot! A legnagyobb örömunk oka, amikor látjuk, hogy a teremtményeink együtt ünneplik a Húsvétot. Nagyon kérlek titeket, hogy imádkozzatok, böjtöljetek, engeszteljetek,... arra a szándékra és tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy ezután a Húsvétot mindig egy időben ünnepeljétek. Ha erre a döntésre eljuttok, akkor a feltámadt Krisztus áldása rendkívüli módon fog áradni az egész emberiségre.
Megáldalak titeket, hogy a feltámadt Krisztust befogadva, az Ő jó illatát árasszátok az emberek felé!”

HÚSVÉT ÜNNEPÉNEK EREDETE ÉS ÜZENETE
A zsidók húsvétja (a pészah, átmenet, kivonulás), Niszan hónap 14-én, az első tavaszi holdtöltekor van. Az Ószövetségben a Húsvét családi ünnep. Ekkor, bárányt áldoztak fel, vérét az ajtófélfára kenték és útrakészen fogyasztották. Ez az ünnep nomád eredetére mutat. A vásztott nép életében ez az ünneplés egybefonódott az Egyiptomból való szabadulással, kivonulással (Kiv.12,21-23) és az arra való emlékezéssel (Kiv.12,11-14). Igy, Húsvétkor a szolgaságból való kivonulást a húsvéti bárány áldozatával és a kovásztalan kenyérrel ünnepelték. Húsvét a zsidóknál templomi, majd jeruzsálemi zarándokünnepé változott.
Jézus ezt a pászkavacsorát használta fel arra, hogy az Újszövetség Új és Örök Áldozatát megalapítsa, amelyet apostolai az Ő emlékezetére végeznek. Jézus az igazi Húsvét-i Bárány. Az előkép teljes értelmét elnyeri a keresztáldozatban. Az Újszövetségben a Húsvét, Krisztus kereszthalálával és feltámadásával, egészen új értelmet kapott. Krisztus a bűntől, az örök haláltól szabadította meg népét és új életre támadt. Ezért Krisztus feltámadásának ünnepe rövidesen a keresztség kiszolgáltatásának kiváltságos ideje lett.
Szent Ágoston mondta: „Szenvedésével az Úr átment a halálból az életbe és nekünk, hívőknek megnyitotta az utat feltámadásával, hogy mi is átléphessünk a halálból az életbe!” Az első században az ünneplés különböző formákban történt. A IV. században kezdték egységesíteni a különböző közösségek gyakorlatát. A Húsvét időpontját a nikiai zsinat (325) rendelte el. Ettől kezdve az egész Egyházban a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnap ünnepelték a Húsvétot. A Húsvét ünnepe március 22 és április 25-e közé eshet. A változó ünnepek Húsvéthoz igazodnak. A IV. századtól, a Szentföldön, Virágvasárnap az Olajfák hegyéről vonultak be Jeruzsálembe. Igy ünnepelték Krisztus messiási bevonulását. Nagykedden Jézus világvégi eseményekről szóló tanítását, nagyszerdán Judás árulását állították a hívek elé. A húsvéti Szent Háromnap Nagycsütörtök estével az Olajfák hegyén és a Getszemáni kertben tartott éjszakai virrasztással kezdődött. Nagypénteken reggel a Pilátus előtti eseményekre és Jézus megostorozására emlékeztek, délben a keresztereklyét mutatták fel a népnek, majd Jézus szenvedéstörténetét hallgatták meg délután három óráig. Nagyszombat a várakozás napja, amikor az egész Egyház böjtöl, hiszen távol a Vőlegény, aki most pihen és alászáll a holtak országába, ahol az első győzelmét aratja a halál felett. A húsvéti vigília „az öszes vigiliák anyja, amikor az egész világ virraszt!” Szent Ágoston mondja: „szombaton virraszatok, olvassátok az Irásokat és a zsoltárokat imádkozzátok a bűnösökért, várjátok és reméljétek Jézus feltámadását a szombatot követő éjszaka három óráig. Akkor: egyetek, vígadjatok, örüljetek és legyetek vidámak, mert feltámadásunk záloga, Krisztus feltámadt. A szentatyák a húsvéti vigília legfontosabb eseményének a keresztség ünnepélyes kiszolgáltatását tartották. A húsvéti vigília hajnalban fejeződött be az Eucharisztia megünneplésével. Fehérvasárnap volt utolsó alkalommal a fehér ruha azokon, akiket Nagyszombaton megkereszteltek. A húsvéti idő ötven napig tart és Pünkösdkor fejeződik be.
A II. Vatikáni zsinat felújította az ősi, húsvéti ünneplés gyakorlatát.
Mire tanít minket a feltámadt Krisztus a szimbólumok által?
Legyünk szelídek, önfeláldozók, mint a Bárány, mint a Jó Pásztor, aki az életét is feláldozta a juhokért! Legyünk annak a tudatában: könnyű a farkasok között üvölteni, könnyű a bárányok között bégetni, de nehéz a farkasok között bárány lelkületűnek maradni. A feltámadt Krisztus segítségével ez is lehetséges!
A hal görögül Ihtüsz! Ami, betű szerint azt jelenti: Jézus, Krisztus Isten Fia Megváltó. A feltámadt Krisztus az, aki megváltoztatja az életünket, ha megtesszük a részünket.
A tojás az élet szimbóluma! Üzenete: a feltámadt Krisztus győzött a halál felett! Amint tojásból kijön a kiscsirke, úgy jött ki Jézus is a sírból, feltámadva, legyőzve a halált.
Az ital, az édesség, a jókívánságok által a feltámadt Krisztus az örömre hív meg minket! Higgyük el: „ezt a napot az Úristen adta, örüljünk és vígadjunk rajta”.
A kölni, a locsolás szokása által kapjuk a felszólítást: „a feltámadt Krisztus jó illata legyetek erényes életetekkel!”
A nyuszi által beismerjük, hogy mi sok mindentől félünk: a jövőtől, a gonosztól, a szenvedéstől, a haláltól,... Ezért mondja a feltámadt Krisztus 366-szor a Szentírásban: „Ne féljetek! Életetek minden helyzetében veletek vagyok! ” Minden napra jut egy felszólítás számunkra!
A húsvéti gyertya által meghív a feltámadt Krisztus: „legyünk a világ világossága jó példánk által!”
A feltámadt Krisztus zászlója a győzelemre figyelmeztet. A feltámadt Krisztus győzött a bűneink felett is az Ő megbocsátásával! Győzött a halálunk felett is az Ő feltámadásával! Győzött a gyűlölet felett az Ő Szeretetével! Győzött a félelmeink felett az Ő bátorításával! A feltámadt Krisztus győzött a haragunk felett is az Ő békéjével! Győzött a magányunk felett az Ő állandó jelenlétével! Győzött a gőgünk felett az Ő Isten-emberi alázatával! Győzött a mi sötétségünk felett az Ő Világosságával! A feltámadt Krisztus győzött a gonosz felett az Ő Mindenhatóságával. Engesztelő közösségünk minden tagjának és minden jóakaratú embernek a feltámadt Krisztus örömét, békéjét és szeretetét kívánjuk teljes szívünkből! Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!
Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSUNK, KÖSZÖNJÜK NEKED, HOGY ÁTVEZETTÉL MINKET A HALÁLBÓL AZ ÖRÖK ÉLETRE!”
Előretekintés 2011 májusára:
2011 májusában 1-5-6-7-én lesznek az engesztelések délután 15 órától! Az egész hónapot +II. János Pál pápának fogjuk szentelni, aki nagyon szerette a Szűzanyát!

Dejtéről 2011. április 3-án

Azoknak, akik itt vannak a kéréseiket meghallgatja a Szűzanya.
Örült hogy ott voltunk, és már várt bennünket. És hív minket minden alkalommal, és vár ránk.