2012. augusztus 31., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: A felébredés rövidesen bekövetkezik
 

2012. augusztus 30., csütörtök, 18:15
Leányom, a lelkek megújulása már megkezdődött, és a béke Korszaka már nincs túl messze.
Miközben Isten minden gyermeke szeretett és drága Fiam Szavával van megáldva, a Szentlélek továbbra is kiárad minden nemzeten keresztül.
Fiam Szava nem állítható meg, mert ez Atyám parancsa.
A Megtérés lángra gyújtja majd az emberiség szívét, és sokan fogják érezni Isten szeretetét, az ő természetes Atyjukét, és ez oly módon ragadja magával őket, hogy meglepődnek és sokkolva lesznek.
Amint az Isteni Szeretet áthullámzik rajtuk, késztetést fognak érezni arra, hogy kiáltsanak az örömtől, mert ez nem hasonlít semmilyen más szeretethez, mely ismert lenne az ember számára.
A felébredés rövidesen bekövetkezik.
Miközben Isten Lelke továbbra is kiterjed a Dicsőség Lángjában, a gonoszság meg fog gyengülni, és a Sátán hadserege ott marad megfosztva katonáitól. 
Védtelenül marad, mert sok követője fölött Isten Irgalmassága fog győzedelmeskedni, és a Sátán csak egy fél hadsereggel fog maradni.
Kiábrándulva az ő üres ígéreteitől, válaszolni fognak Fiam Isteni Irgalmasságának Fényére.
A csata nemcsak hogy elkezdődött, hanem a lelkek most nagy számban Fiamat követik, mivel az Örök Élet Igazságát keresik.
Megáldalak, gyermekem.
A Mennyország örül a lelkek megtérése miatt, és azon sötét lelkek üdvösségének, mely azok imái által valósul meg, akik szeretik Fiamat.

Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

2004. július 29-e óta Kolumbiából

2012. augusztus 3. de. 8.10-kor
Az Oltáriszentségi Jézus felhívása az emberiséghez
Gyermekeim, a béke legyen veletek!
A két égitest ütközése dicsőséges keresztemet fogja formálni. Az ütközés megrázza majd a földet, és kimozdítja tengelyéből, úgy, hogy az idő egyre jobban megrövidül. Atyám Szent és Isteni Akarata nem engedi, hogy ezek az aszteroidák összeütközzenek a földdel, mivel az katasztrófa lenne a teremtés és a teremtmények számára. Atyám azért engedi, hogy az űrben történjen az összeütközés, hogy megmutassa az embereknek az Ő Nagyságát, Irgalmát, és Jóságát; a katasztrófával ellentétben az emberek az én dicsőséges keresztemet láthatják majd ragyogni az égen, hét napon és éjszakán keresztül, ami jelzi számukra a „figyelmeztetés” közelségét.
Gyermekeim, készüljetek fel erre a nagy eseményre, és ne féljetek: az én Dicsőséges Keresztem sokaknak gyógyulás és megváltás lesz, míg mások elutasítják, és sokan csak jelentéktelen kozmikus eseménynek fogják tartani. A tudósok azt fogják mondani, hogy ez egy kozmikus jelenség, mint a bolygók együttállása; de te, népem, tudni fogod, hogy ez az Ég felhívása a felkészülésre, és az öntudatra ébredésre.
Gyermekeim, minden esemény felgyorsul e hitetlen nemzedék gonoszsága és bűnei miatt; ezért Atyám Szent Akaratából küldi nektek e jeleket, hogy megbékéljetek Istennel, és a lehető leggyorsabban térjetek vissza az üdvösség útjára. A Szentháromság nem akarja, hogy oly sok lélek vesszen el a tudatlansága miatt. Legyetek hálásak Atyámnak, mert oly nagy az ő Szeretete, Irgalma örökké tartó, és ismeri makacsságotokat, mégis lehetőséget ad nektek, hogy visszatérjetek Hozzá, és rátérhessetek az útra, mely az Örök Élethez vezet.
Újra mondom, készüljetek fel, gyermekeim. Szemeitek olyan eseményeket fognak látni, amilyeneket szem nem látott soha azelőtt; áldottak vagytok gonoszságotok, és bűneitek ellenére, mert Atyám kiválasztott benneteket, hogy holnap közületek sokan legyetek az Ő örökösei, és az Ő választott népe.
Imádkozzátok gyermekeim az Irgalmasság Rózsafüzérét, és ne mulasszátok el az én órámat, amikor sok mindent elengedek a lelkeknek ebben az időben, vagyis a sötétség idejében.
Az én békém legyen veletek, és áldásom védelmezzen benneteket.
Atyátok, a Názáreti Jézus; a barát, aki sosem hagy cserben benneteket.
Terjesszétek ezeket az üzeneteket a föld minden szegletében.

Ó, SZERETETT KOLUMBIÁM, MENNYIRE SZENVEDEK LÁTVA BŰNEIDET!

2012. augusztus 15. de. 10. 30-kor
MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA, SÜRGETŐ KÉRÉSE KOLUMBIA NEMZETÉHEZ
Szeretett Kolumbiám kicsiny gyermekei, térjetek az egyenes útra!
Nagyon szomorú vagyok, és szívem megszakad az emberiség nagy többségének közönye és hálátlansága miatt. Amint Atyám öntudatotok ébresztésével közelít hozzátok, és az égi jelek fokozódnak, sok lélek vész el, mert nincsenek lelkileg készen, és folytatják tévelygésüket a sötétségben. A bűn elszigeteli őket Istentől, és lelkük nem képes az Atya jelenlétét elviselni.
Nagy az én fájdalmam tudva, hogy a kegyelmi idő véget ér, és gyermekeim nagy része továbbra is kitart a bűnben. Ó, szeretett Kolumbiám, mennyire szenvedek nézve téged vétkeidben! Mondom neked, tisztulj meg sürgősen, és válj méltóvá Atyám Akaratához! Oly sokszor könyörgöm érted Atyámhoz, szeretett Kolumbia, és várom szívből jövő megtérésedet! De nem, csak bűneitek gyarapodnak, és Anyátok fájdalmát fokozzátok. Továbbra is imádkozom értetek, szeretett nemzetem, hogy megtérésetek könnyebb legyen. Ébredj fel Sion leánya! Térj a helyes útra! Hagyd abba kicsiny magzataim meggyilkolását, mert az én kicsinyeim vére igazságért kiált!
Szeretett Kolumbia, te kiváltságos vagy a sok nemzet között, mert a szabadságért való kiáltás innen fogja a világot felébreszteni. Az idő lejár számodra, és a te megtérésed még mindig késlekedik. Nem akarom, hogy szenvedjetek, nem kívánom pusztulásotokat látni, és azt, hogy gyászba öltözzetek gyermekeitek elvesztése miatt, mikor lerombolják városaitokat. Sürgetve hívlak benneteket, szeretett kolumbiai gyermekeim, hogy gyakrabban imádkozzátok Rózsafüzéremet. Térjen vissza az egész nemzet Istenhez, és utánozzátok Ninive lakóit: tartsatok bűnbánatot. Böjtöljetek és imádkozzatok a megtérésetekért, nemzetetek megtéréséért. Imádkozzatok az erőszak minden formájának megszűnéséért!
Ahhoz hogy nemzeteteket ezen hónap utolsó napján Atyám oltalmába ajánljátok  Délben, az angyali üdvözlet órájában, egy pillanatra álljatok meg a munkában, és imádkozzátok Velem a rózsafüzért. Azt kérem, hogy böjtöljetek ezen a napon, és együtt imádkozzunk az Atyához népetek megtéréséért.
Atyám, Aki végtelenül irgalmas, meghallgatja majd imáitokat, kéréseiteket, és azt teszi majd, amit Ninive lakóival is tett: irgalmas lesz hozzátok, és nem büntet meg, nem rombolja le országotokat.
Fogadjátok meg kérésemet, szeretett kolumbiai nemzetem gyermekei! Jól tudjátok, hogy szeretem ezt a nemzetet, és nem akarom látni szenvedését, sem gyermekei elvesztése miatti gyászát.
Gyertek, kicsi gyermekeim, én veletek vagyok. Könyörögjünk együtt, hogy az Atya
irgalmazzon országotoknak, és ne kelljen  megtapasztalnotok az Ő Szent Igazságosságát.
Anyátok: Mária, a Titkos értelmű Rózsa, aki szeret benneteket.
Ismertessétek meg ezt az üzenetet minden gyermekemmel, szeretett Kolumbiám.


Kicsiny gyermekeim, ebből a kiválasztott városból hívlak benneteket, és minden embert, hite, faja és vallása megkölünböztetése nélkül: gyertek vissza az Atya házába, csak egyetlen Szentháromság egy Isten létezik, aki minden alkotását és minden teremtményét szereti.

2012, augusztus 22, 24:35
Mária, a Titkos Értelmű Rózsa, sürgős felhívása az emberiséghez
Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyem mindnyájatokkal.
Szívem magányos és szomorú, az oly sok lélek elvesztése miatt; az Isteni Igazságszolgáltatás ideje egyre közeledik. Ó, emberiség, mi történik veled?
Miért nem hallgattok erre az anyára, aki szeretettel hajol le hozzátok? Ne szúrjatok továbbra is tövist fájó szívembe. Szálljatok magatokba és bánjátok meg bűneiteket, mielőtt az Isteni Igazságszolgáltatás ideje bekövetkezik. Mondom nektek, ti nem tudjátok mi vár rátok.
Kicsiny gyermekeim, amikor a Szent Igazságszolgáltatás ideje elérkezik, nem lesz időtök a bűnbánatra. Ne legyetek olyan önfejűek, láthatjátok, hogy minden bármelyik pillanatban bekövetkezhet, és az emberiség többsége még mindig bűnben él. Ne feledjétek: Isten szeret benneteket, de utálja bűneiteket. Ne vétkezzetek többet, mert az idő a végéhez közeledik! Kövessétek ezt a harangszót, az Irgalmasság utolsó harangszavát, mert az igazságszolgáltatás nemsokára elérkezik.
Kicsiny gyermekeim, ebből a kiválasztott városból hívlak benneteket, minden embert, hite, faja és vallása megkülönböztetése nélkül; gyertek vissza az Atya házába, csak egyetlen Szentháromság egy Isten létezik, aki minden alkotását és minden teremtését szereti. Ne imádjatok más isteneket, ne imádjatok az emberi kéz által alkotott istenségeket, mert ezek elválasztanak benneteket az egyetlen igaz Isten szeretetétől. 
Kicsiny gyermekeim, nézzétek, hogy az Atya milyen irgalmas, pedig tudja, hogy sokan hátat fordítanak neki, hogy idegen Istenek tanításait kövessék. Ő hű maradt hozzátok, szeretetét adja nektek, és arra vár, hogy elismerjétek Őt, mint egyetemes Istent.
Ó, nemzetek, készüljetek fel az öntudat felébresztésére, amely által tudomást fogtok szerezni az egy, igaz Isten létezéséről, a látható és láthatatlan teremtés Uráról, az istenek Istenéről, az urak Uráról, mert Ő az, aki van, aki volt, és örökké lenni fog. Felszólítalak benneteket, kicsiny gyermekeim, akik idegen istenetek imádtok, kövessétek Isten, az Atya, Jahve szeretetét és irgalmasságát. Ne féljetek. Atyám, aki a ti Atyátok is egyben, szeret benneteket és az Ő irgalmassága a nagyfigyelmeztetés alatt nagyobb lesz számotokra, hogy újra felébredhessetek erre a földi életre.
Ismerjétek fel Őt, mint az egy, igaz Istent, csatlakozzatok nyájához, és egy pásztor felügyelete alatt egy nyájjá válhattok.
Gyermekeim, Atyám vár rátok, hogy megmutassa nektek az igazságot. Ne gondoljatok arra, hogy meg fog büntetni benneteket. Ne gondoljátok, hogy szemrehányást fog nektek tenni. Nem, kicsinyeim, Atyám lényegében maga a szeretet, és tárt karokkal vár rátok, hogy ti, mint a tékozló fiú visszatérjetek a szülői házba. Irgalmasságának áradata hamarosan bekövetkezik, és minden nemzet imádni fogja Őt, és el fogják ismerni, mint az egy, igaz Istent. Szóval készítsétek fel a lelketeket, kicsiny gyermekeim, mert a nagy irgalmasság órája közel van.
Isten békéje legyen veletek és Anyai védelmem segítsen benneteket.
Édesanyátok, Mária, a Titkos Értelmű Rózsa
Tegyétek ismertté ezeket az üzeneteket a Föld minden szegletében


Minden meg van tervezve arra, hogy a békét destabilizálják

2012, augusztus 30, 8:35
Sürgős felhívás az Atyaistentől az emberiséghez!
Örökségem, Isten népe, béke veletek!
Az ember békéje hamarosan végett ér, és egy hirtelen esemény fogja megváltoztatni az emberiség sorsát. A halála az egyiknek, a világ királyai közül, egy háború kitörését váltja ki. Minden meg van tervezve arra, hogy a békét destabilizálják! A nemzetek megtámadják egymást, káosz fog eluralkodni az emberiség fölött, és ennek egyharmad része el fog tűnni.
Teremtésem gyászba fog öltözni az oly sok lélek elvesztése miatt; a Mennyország sírni fog, és az emberiség számára elkezdődik a Kálvária! Jaj, neked Jeruzsálem, aki nem akartál Rám hallgatni! Jaj, neked Izrael, mert a sorsod meg van pecsételve. Dombjaidat elfoglalják ellenségeid, és szövetségeseid nem lesznek képesek megvédeni téged! Eljött a te időd! A legtöbb hatalommal rendelkező nemzetek fogják országodat bitorolni, és a háború sikolya megremegtet téged.
Ó, Jeruzsálem! Hátat fordítottál Megváltódnak, és utcáidon Egyszülöttem Vére folyt végig. Ártatlan Vér, amely tegnap elvitte gyermekeidet, és holnap ez lesz a te szégyened és szomorúságod. Érted, Ó Izrael, teremtésem szenvedni fog! A hatalomért való aggódásaid és terjeszkedéseid ellened fordulnak. Ahelyett, hogy gyermekeid boldogan énekelnének, és örülnének a győzelemnek, könnyeket fognak ontani bukásodért. Hallgassátok meg újra Fiam Kiáltását: Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölted prófétáidat és megkövezted azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeimet, mint a tyúk összegyűjti csibéit szárnyai alá, de te nem akartad! Íme, házad lakatlan maradt. Mondom nektek, hogy nem láttok Engem addig, míg nem mondjátok: Áldott, ki az Úr Nevében jön. (Máté 2. 37 – 39) Ó, Jeruzsálem, megdöntve, magányosan és szomorúan, elmerülve az elhagyatottságban; azok, akik a tegnap elismerték a nevedet, ma a porban fekszenek, el vannak felejtve! Mindenki visszahúzódott tőled, és téged az ellenség kezére adott. A nemzetek egy sirató dalt énekelnek azért, aki már többé nem népem leánya. Minden múltbeli megismétlődik: az emberiség az öröm és a bánat között mozog; semmi sem örök ebben a mulandó világban, ami a tegnap volt, ma már nincsen többé.
„Minden test csak fű, és minden szépsége olyan, mint a mező virága.
Elszárad a fű, elhervad a virág, ha az Úr lehelete ráfúj.” (Iz. 40, 6-7)
Azt mondom nektek halandók, hogy a legnagyobb Irgalmasság hamarosan átadja helyét a legnagyobb Igazságszolgáltatásomnak.  Ne pazarold az időt ennek a világnak a haszontalanságában, gyűljetek imára olyan hamar, ahogy csak lehetséges, és kérjétek a lelkek megmentését, mert az idő az Isteni Igazságszolgáltatás ajtaján kopogtat már. Menjetek békével, jó akaratú emberek.
Atyátok, Jahve, minden nemzet Ura
Tegyétek ismertté Üzeneteimet a Föld határában

2012. augusztus 30., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"


 A jó a gonosz ellen egy csata az Isten, Örök Atyám, és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.
 

2012. augusztus 29., szerda, 23:00
Drága szeretett leányom, a csata most kezdődik.
Minden rossz törvényért, melyet a nemzetek bevezettek, és mely ellentétben áll Isten Törvényeivel, a büntetés erői – Atyám Keze által – le fognak sújtani rájuk.
Minden gonosz bűncselekmény támadva lesz, melyet Isten Törvényeivel szemben dacolva vittek végbe, és minden nemzet szenvedni fog bűneikért.
Mint ahogy Isten Irgalmassága is nagy, és a lelkek megmentése érdekében a lehető legnagyobb szélességet fogja betakarni, úgy Isten büntetése is elszabadul, hogy a gonosz terjedését megállítsa.
A jó a gonosz ellen egy csata az Isten, Örök Atyám, és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.
Azok, akik Isten Törvényeit megtartják, támogatva lesznek.
Azok, akikért imádkoznak, és személyes áldozatot hoznak engesztelésül bűneikért, kegyes bánásmódban fognak részesülni.
Azok, akik megtagadják Isten követését, annak ellenére, hogy ismerik az Igazságot, és akik gonosz törvényeik által megfertőzik a lelkeket, melyeket nemzeteiken belül hoztak be, meg lesznek büntetve.
Sok vihar, áradás és földrengés fog bekövetkezni.
Mert minden Isten elleni sértés heves ellenállásba ütközik majd, úgy, hogy idővel a megtisztulás be fog és be tud teljesedni.
Soha ne feledjétek: az Isten iránti szeretetnek a szívből kell jönnie.
Ha megtagadjátok Isten Szavát, akkor ezért szenvedni fogtok.
Az Isten iránti szeretetnek tisztának kell lennie. Az istenfélelem egy természetes része a minden dolog Fenséges Megteremtőjével való kapcsolatnak, és Szeretetnek.
Tiszteletet kell mutatni Isten Törvényeivel szemben.
Amikor a tisztelet hiányzik, és amikor Isten Törvényeit kigúnyolják, ami megrontja az emberiséget, akkor Atyám haragja el fog szabadulni.

Jézusotok

2012. augusztus 29., szerda

Szenvedés Jézus Krisztusért

Plinius, KisÁzsia római kormányzója a második század elején zavarba jutott a keresztyének miatt, akiket odavittek hozzá kihallgatásra. Ezért levelet írt Trajanus császárnak és tanácsot kért tőle. Többek közt ezt írta arról, amivel kapcsolatban nem talált megoldást. Egy bizonyos kersztyént odavittek Pliniushoz, és miután valami hibát talált benne, megfenyegette: “Száműzetésbe küldlek.“ A keresztyén ezt válaszolta: “Nem teheted, mert az egész világ az én Atyám háza.“ “Akkor megöllek“ – mondta a kormányzó. “Nem teheted, mert életem el van rejtve Krisztussal együtt Istenben.“ “Elveszem javaidat“ – folytatta Plinius. “Nem teheted, mert kincsem a mennyben van.“ “Elüldözlek az emberek közül, és egy barátod sem marad“ – mondta végső fenyegetésként. A szelíd válasz ez volt: “Nem teheted, mert láthatatlan Barátom van, akitől nem vagy képes elszakítani engem.“ Mit is tehetett ez a szegény, zavarba jutott római kormányzó az élet és halál fölötti hatalmával, kínzásaival, máglyáival az ilyen emberekkel?

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Ha ti hamis isteneket dicsőítetek, és ha vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, csupán azért, hogy szenvedélyes vágyaitokat kielégítsétek, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét.

2012. augusztus 28., kedd, 19:30
Drága szeretett leányom, a világ és az emberek, akik benne élnek, (Isten) tagadásban vannak.
Nem hisznek az Igaz Istenben, Örök Atyámban.
Milliárdok futnak zavartan körös – körül, és zsákutcák után hajszolnak egy istent keresve, akinek hűségüket tudják kifejezni.
Az istenekkel, a hamis istenekkel a probléma abban rejlik – akiket, mint egy szobrot, oszlopra állítanak -, hogy ezeket a bálványokat saját maguk készítik. Azért készül a saját alkotásuk, hogy megfeleljen annak az értelmezésnek, amilyennek szerintük Istennek lennie kell.
Ezek az istenek – és leányom, ezekből több százat hoztak létre – a saját képzeletük után alakultak ki.
Ezek az azonos istenek csak egyetlen célt szolgálnak, hogy megfeleljenek a várakozásoknak – melyek az önszeretetből állnak –, hogy milyennek kellene lennie az ideális istenüknek.
Az istenek, melyeket létre hoznak, alaposan ki vannak gondolva. Ők arra az érzésükre hivatkoznak, mely szerint a lelküknek joguk van istenre. Ezek a lelkek azt hiszik, hogy az általuk készített istenek elősegítik jogaikat a csodálatos dolgokra.
Azoknak közületek, akik az Egyetlen Igaz Isten Igazságát nem fogadják el, tudniuk kell a következőket:
Egyedül csak az emberiség Igaz Teremtője adhat szabad akaratot nektek.
Atyám sohasem fog kényszeríteni benneteket, vagy azt parancsolni, hogy bármit is megtegyetek, mert ez lehetetlen.
Amikor ti a hamis isteneket kéritek, hogy gazdagságot adjanak nektek, hogy sikeresekké tegyenek benneteket, vagy amikor az előnyötöket keresitek, akkor ti önzőek vagytok.
Csak akkor tudtok valóban az egy Igaz Istennel kommunikálni, amikor arra kéritek Istent, hogy Szent Akaratának megfelelően adjon nektek ajándékokat.
Ha ti hamis isteneket dicsőítetek, és ha vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, csupán azért, hogy szenvedélyes vágyaitokat kielégítsétek, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét.
Ő arra a pillanatra vár, amikor az ilyen kedvezményeket megadhatja nektek. Ne nyissatok ajtót a Hazugság Királyának, mert ennek nagy ára lesz.
Ő, az evilági ajándékokat a lelketekre cseréli ki.
Jézusotok
 

2012. augusztus 28., kedd

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK
Mária Julianna által adott üzenete


2012. augusztus 24. Szentmise, Szentáldozás után Jézus:
“Drága kislányom! Az idő rövid. Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik. A béke és a szeretet kora. Előtte megtisztítom a világot. Rengeteg lesz a halott. Az emberiség kétharmada kipusztul. Imádkozzatok a lelkekért, hogy ne kárhozzanak el!”

2012. augusztus 24. Szentségimádáson Jézus:
“Drága kislányom! Te mindig csak így imádkozz: Uram, legyen meg a Te akaratod! Te gondoskodj, Te cselekedj! Bízom Benned. Ha szenvedés ér, rögtön ajánld fel Nekem azért, akitől kaptad. Kérd Tőlem, és Én megerősítelek. Minden szenvedés, amelyet az Enyémmel egyesítve ajánlasz fel Nekem égi Édesanyád hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által, a lélekmentés leghathatósabb eszköze. Így lásd szenvedéseidet, és mindig bocsáss meg szívből mindazoknak, akiktől kaptad. Én megfizetek mindenkinek tettei szerint. Tőled a megbocsátást kérem. Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Eljön a nap, az a fényes nap, amely mindent beborít. Megvilágosítja az elméket, és a helyére teszi a dolgokat. Rendet tesz az elmékben és a szívekben. De nagyon keserves lesz mindazok számára, akik nagy bűnökben élnek, és főleg a megátalkodott bűnösök részére. Ők ugyanis látni fogják a poklot, azt a tűztengert, amibe bármikor belehullhatnak, ha még életükben meg nem térnek.

Gyermekeim! Nem tudjátok felfogni, mit jelent elkárhozni. Örökre meg vannak fosztva a Szentháromságos Isten végtelen szeretetétől, jóságától, irgalmától és boldogságától. Menny és pokol. Két véglet. Az egyik a legnagyobb boldogság, örök élet, megdicsőült örökké fiatal, gyönyörű szellemi test, amelyben valóban élvezet az élet. A magasabb rendű teljes élet, amelyet Isten azoknak ad meg, akik Őt szeretik. A másik véglet a kárhozat. Örökre elveszítik mindezt, aminek ők is örökösei lehettek volna a mennyben. Örök gyűlölet, harag elkeseredettség, csalódás, kínszenvedés a tűztől, a férgektől, az állandó lelkiismeret furdalástól, az ördögöktől és a többi elkárhozott lélektől. Mindezért, aki elveszett, egyedül csak magát okolhatja, mert sorozatosan ellene mondott az Isten kegyelmeinek, a lehetőségeknek, az alkalmaknak, amit Én kínáltam fel neki, hogy megismerjen, és kövessen Engem. Sokszor figyelmeztettem a lelkiismerete által, amit szabad akaratával elutasított. Ezzel újra keresztre feszített Engem a lelkében. Az ilyen embert magára hagyom. Ekkor a sátán teljesen uralma alá veszi, végül a pokol tüzébe taszítja. Ott lesz sírás, jajgatás és fogcsikorgatás.

Gyermekeim! Rettenetes a pokol. Felfogni nem tudjátok azt a lelki-testi kínszenvedést, ami ott van örökké. Itt a földön minden elmúlik. De az soha meg nem szűnik. Újra mondom: ne álljatok szóba a sátánnal! Szüntelen imádkozzatok, mert ezzel léptek kapcsolatba Velem, Megváltó Istenetekkel. Ismerjétek meg az Evangéliumot, és éljetek annak szellemében! Járuljatok gyakran a szentségekhez! Gyónjatok, áldozzatok! Szent Testem és Vérem a leghatalmasabb védőpajzs a sátán támadásai ellen. Amíg a földön éltek, ti döntitek el, hogy hova mentek. Ne dőljetek be a sátánnak, és a világ csábításainak! Minden bűntől undorodjatok, és határolódjatok el! A jelszavatok ez legyen: inkább meghalni, mint vétkezni! Mert a testi halálon, mint egy kapun keresztül minden élő átmegy az örökkévalóságba. De ha a bűnt választjátok, elkárhoztok. Éljetek életszentségben! Vegyetek példát Rólam és a szentekről! Világosan megmondtam: aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel minden nap keresztjét, úgy kövessen Engem. Ahol Én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki Nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.
Gyermekeim! Segítsetek Nekem a lélekmentésben! Én megváltottam az egész emberiséget, de az üdvösség a ti válaszotoktól függ. Két feltétele van: hinni kell Istenben és az Evangéliumban. Ezt az Egyház a Hiszekegy imában foglalta össze. A másik feltétel az Isten törvényének a megtartása. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd felebarátodat, mint magadat. Úgy szeressétek felebarátaitokat, ahogy Én szerettelek titeket, hogy az életemet adtam oda értetek! Ezt az Evangéliumban olvashatjátok el! Ezt mondtam: sokan mondják Nekem, Uram, Uram. De, csak aki Atyám törvényét teljesíti, az üdvözül. Az szeret Engem, aki megtartja Atyám törvényét. Amit egynek tesztek a kicsinyek közül, Nekem teszitek. De sokan nem tartják meg Atyám törvényét. Nem bocsátanak meg egymásnak, és nem élnek szeretetben. Nem imádkoznak, inkább a világi élvezeteknek hódolnak. Fontosabbnak tartják a TV filmet, mint az esti imát, a rózsafüzért, vagy a Szentmisét. Az ilyen emberek a ti imáitok nélkül elkárhoznának. De ha ti nagylelkűen imádkoztok a bűnösökért, áldozatokat hoztok, és türelemmel viselitek a szenvedéseket, akkor lelkek százait, sőt ezreit menthetitek meg. Ezért kicsi gyermekeim, vegyétek nagyon komolyan kérésemet! Életetek legfontosabb cselekedete a lélekmentés legyen! Előbb magatokat szenteljétek meg rendszeres Szentgyónással, lehetőleg napi Szentáldozással, Szentmisén való részvétellel. Naponta imádkozzátok a rózsafüzért, és más imákat is! Hozzatok sok áldozatot! Tegyetek jót a rászorulókkal, elsősorban hittestvéreitekkel, hogy miattatok dicsőítsék az Istent! Viseljétek türelemmel szenvedéseiteket! Ha így éltek, nagyon gazdagon érkeztek meg az égi hazába. Sok lélek megmentőivé teszlek benneteket. A mennyben velük együtt fogtok kimondhatatlan boldogságban hálát adni nagy irgalmasságomért, és mindörökké dicsőítő himnuszokat fogtok zengeni a legszentebb Szentháromságnak. Erre áldalak meg benneteket kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében.
Drága gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! Virrasszatok, mert akkor jövök el, amikor nem számítotok rá. Minden ember életében akkor, amikor véget ér élete itt a földön. Az egyén számára akkor van itt a világ vége. Akkor megmutatom neki egész életét a legapróbb részletekig. Meglátja, hogyan válaszolt kegyelmeimre. Ha befogadta, kamatoztatta, és tökéletes volt a szeretetben, akkor a földről egyenesen a mennybe jön. Sajnos csak nagyon kevesen jöhetnek a földről egyenesen a mennybe. Ha nem volt tökéletes a szeretetben, de megbánta bűneit, akkor a tisztítótűzbe megy. Ez igen nagy szenvedés. Itt is lángokban égnek a lelkek. Attól függően szenvednek, minél tökéletlenebbek voltak. Igen nagy bűn a mulasztás. Tudna jót tenni, vagy járulhatna a szentségekhez, de nem teszi lustaságból, kényelem szeretetből, hanyagságból, vagy Elém helyezi az élvezeteket. Végül sajnos sokan vannak, amikor meghalnak, megátalkodottak. Végignézetem velük egész életüket, hogy hányszor mondtak ellene kegyelmeimnek, és emiatt egyre jobban eltávolodtak Tőlem, Megváltó Istenüktől, és egyre mélyebbre süllyedtek a bűn iszapjába. Akkor a lélek már nem tud változtatni, mert ez csak addig lehetséges, ameddig a testében él, már csak gyűlölni tud. Ekkor nagy fájdalmamban, amiatt, hogy elveszett, csak ennyit mondok neki: távozz! Akkor ott, ahol éppen van, belezuhan a kékesen izzó lángtengerbe, és megkezdi iszonyatos vég nélküli kínszenvedését, amely nem hasonlítható még a legnagyobb földi szenvedésekhez sem, mert sokkal, de sokkal nagyobb, és végtelen. Ekkor megsiratom az elveszett lelket, mert hiábavalóvá lett számára elviselhetetlen kínszenvedésem a keresztfán. De tiszteletben kell tartanom szabad akaratát, mert Atyám a saját képmására teremtette. Ez azt jelenti, hogy értelmet és szabad akaratot kapott. Ezzel a képességével mindenki maga dönti el végső helyét. Ezért van tisztítótűz és pokol. Isten ugyanis mindenkit az üdvösségre szánt. Minden embernek helyet készített a mennyben. De csak azok foglalhatják el, akik Őt szeretik.

Gyermekeim! Egész földi életeteket arra kaptátok, hogy megszentelődjetek, és másokat is Hozzám vezessetek. Ezt az egyet kértem apostolaimtól, és minden megkeresztelt embertől: Menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványaimmá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Titeket, akik a világ végezetéig fogtok élni, bevontalak megváltásom hatalmas művébe azért, hogy megjutalmazhassalak benneteket. A legnagyobb megtiszteltetés részemről ez a megbízás. Ennél fontosabb és érdemszerzőbb feladat nem létezik. Vegyétek nagy kitüntetésnek ezt, és végezzétek teljes szívvel, lélekkel egész életetekben! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”2012. augusztus 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Figyeld a jeleket! Egyik katasztrófa a másikat éri. A tisztítás már elkezdődött. Ítélet alatt áll ez a világ. De a bűnös emberiség csak nem tér meg. Jaj a megátalkodottaknak, mert örökre elvesznek.
Gyermekeim! Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül. Legyetek éberek! Várjatok Engem szüntelen készenlétben, mert akkor jövök el értetek, amikor nem várjátok. Az élet rövid. Hamar elmúlik. A jutalom vagy a büntetés örökké tart. Rajtatok múlik minden. Ha nem álltok szóba a sátánnal, elnyeritek az örök boldogságot. De ha szövetkeztek vele, vagy hagyjátok magatokat rászedni, örökre az ő martalékai lesztek.
Gyermekeim! Itt a földön kezdődik el a mennyország és a pokol is. Az örökkévalóságban csak kiteljesedik, és vég nélkül folytatódik. Ezt mondtam: ha szeretetben éltek, a mennyország köztetek van. Most ezt mondom: ha gyűlöletben éltek, már itt a földön a pokol van köztetek. Amíg testben éltek, kipróbálhatjátok mindkettőt. A gyűlöletet és a szeretetet is. Most, amíg még itt vagytok, változtathattok. Még megtérhettek, és életszentségre juthattok. De ezért küzdeni kell. Sokat kell imádkozni, és gyakran kell járulni a szentségekhez. (Szentgyónás, Szentáldozás.) Az életetekben az Isten szeretetét kell az első helyre tenni. Isten olyan boldogságot és kegyelmet ad minden megtérő bűnösnek, ami messze túlszárnyalja a világ élvezeteit. A lélek sokkal magasabb rendű, mint a test. Ezért a lélek békéje és boldogsága sokkal nagyobb, mint a test összes élvezete. Ha nem így lenne, nem lenne egyetlen szent sem, mert másutt keresnék a boldogságot. A szentek mind mosolygós szemű, kedves emberek. Sugárzik belőlük a szeretet. A bűnösök inkább hasonlítanak a vadállatokhoz, mint az emberekhez.
Gyermekeim! Az ember attól ember, hogy hisz Istenben, és teljesíti az Ő  parancsait. Van hite, és vannak vágyai. A lelkébe bele van írva a halhatatlanság utáni vágy. Ezt Maga az Atyaisten írta bele, amikor megteremtette. A bűnösök, akik ellene mondanak ennek a vágynak, itt a földön akarják kielégíteni minden vágyukat a féktelen élvezetekben, az uralkodásban és a pénzhajhászásban. Istenben nem hisznek, és persze a sátánban sem. De az ördög elég ravasz és aljas ahhoz, hogy félrevezesse őket. Épp az a célja, hogy az emberek ne higgyék, hogy ő létezik, és ne higgyenek a túlvilágban. Annál könnyebben félrevezeti őket. Ha az emberek hinnének a pokol létezésében, rettegve félnének odakerülni, és mindnyájan Istenhez térnének. De így, hogy azt hiszik, hogy haláluk után nincs élet, feloszlik a test, nincs számonkérés, így minden gaztettet elkövetnek. Öntörvényűek, becstelenek, gonoszak, fajtalanok. Megrontják az ártatlanokat. Minderre a sátán veszi rá őket, akinek a létezésében nem hisznek. Pedig ha csak az egyik Evangéliumot elolvasnák a négyből, és hinnének benne, nagy bölcsességre tennének szert, ami által megmentenék a lelküket. Az ördög mindent elkövet, hogy elvegye az idejüket, hogy ne olvassák a Szentírást, ne imádkozzanak, templomba ne járjanak, és ne higgyenek. Mindez egyedül az ő érdeke, hogy a kárhozatba taszítsa a lelkeket.  
Gyermekeim! Már annyit tanítottalak benneteket. Ha megfogadnátok, már szenteknek kellene lennetek. Igyekezzetek tettekre váltani tanításomat, mert ha nem siettek, túl késő lesz. Ellenfelem már eltervezte, hogy megsemmisíti a világot, és akiket csak tud, a pokol tüzére taszítja. Rajtatok múlik, hogy sikerül-e a terve. Az engesztelők tartják fenn ezt a világot. Az ő imáikra, és mindenek fölött a bemutatott Szentmisékre tartja fenn Atyám még ezt a világot. Ha ez megszűnik, akkor lesz vége a világnak. Íme láthatjátok, mekkora a felelősségetek. Élet, vagy halál. Örök élet, vagy örök halál. Ezért vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetéseimet és tanításomat, mert a tét nagy, és minden rajtatok múlik. Ha még többen, és még többet imádkoznátok, és engesztelnétek, elsősorban szent papokért, akkor enyhülnének, sőt el is maradhatnának a csapások. De sajnos sokkal, de sokkal több a bűnös, mint az engesztelő, és a bűn hívja le a büntetést a világra.  
Gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Vegyétek nagyon-nagyon komolyan szavaimat, és váltsátok tettekre azokat! Vegyétek nagy kitüntetésnek és kegyelemnek, hogy kiválasztott prófétáimon keresztül szólok hozzátok! Ne utasítsátok el a próféciákat pusztán azért, mert féltek tőlük! Inkább szívleljétek meg tanításomat! Éljetek életszentségben, szüntelen imádkozzatok, és akkor enyhülhetnek a beígért büntetések. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Ez az a felelősség, amit nektek, Tanítványaimnak adok: térítsétek meg a lelkeket, akikre a legjobban vágyakozom

2012. augusztus 27., hétfő, 19:20
Drága szeretett leányom, Szeretetem Tanítványaim iránt, akik válaszoltak Üzeneteimre, oly nagyra növelte Szívemet, hogy az most megreped a kegyelmek sokaságától.
Kegyelmeim rátok özönlenek ebben az időben, szeretett Követőim.
Ezek azért adatnak nektek, hogy megerősítsék elhatározásotokat Szavam terjesztésében.
Égi Üzeneteim oxigénnel fogják táplálni a lelkeket – még a legfeketébbeket is -, amelyre szükségük van, hogy túléljék azt a sötétséget, amellyel a Sátán elárasztotta a világot.
Az ő láthatatlan, de erős befolyása még a legerősebb hívőket is meggyengíti, azokat, akik elkezdtek kételkedni a hitükben.
Amikor ezeket a kegyelmeket nektek adom, akkor Én ezt egy okból kifolyólag teszem.
Ti, Tanítványaim, az a horgony vagytok, amivel ki fogtok húzni minden olyan lelket, akik céltalanul bolyonganak. Még akkor is ki kell tartanotok, ha az elején nem fognak rátok hallgatni.
Adjátok nekik Üzeneteim másolatait, és a Keresztes Imahadjárat imáinak másolatait, majd távozzatok csendben.
Ők valamilyen módon meg lesznek érintve a Szentlélek által. Ha nem fogják elfogadni azokat, nehezükre fog esni, hogy csak egyszerűen tovább menjenek, és hogy elfelejtsék azokat. Nem, ők vissza fognak térni Hozzám.
Egyesek vonakodva fognak visszajönni. A kíváncsiság majd legyőzi őket.
Egyesek azzal a szándékkal fognak visszajönni, hogy megpróbálják elutasítani ezeket az üzeneteket, és megpróbálnak meggyőzni benneteket, hogy ugyanezt tegyétek.
Mások azért jönnek vissza, hogy vitatkozzanak veletek, kigúnyoljanak és kihívjanak benneteket.
Mások pedig azt fogják mondani nektek, hogy ezek a Szavak nem Tőlem származnak, és ez összetöri majd a szíveteket.
Aztán ott lesznek majd a megtértek. Azok, akik futva fognak hozzátok jönni, tiszta örömmel a szívükben, hogy még többet kérjenek.
Ezek lesznek azok a lelkek, akik minden fáradságot megérnek.
Azonban, a sötét lelkek azok, akikért a legtöbbet kell imádkoznotok, és miattuk van az, hogy kegyelmeimet rátok árasztom, hogy segítsetek megmenteni a lelküket. Mert a segítségetek nélkül, nincs remény a számukra.
Ez az a felelősség, amit nektek, Tanítványaimnak adok: térítsétek meg a lelkeket, akikre a legjobban vágyakozom
Jézusotok

2012. augusztus 27., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A gyűlölet az oka minden gonoszságnak a világban, és annak számos formája van

2012. augusztus 26. vasárnap, 18:30
Drága szeretett leányom, a gyűlölet az oka minden gonoszságnak a világban, és annak számos formája van.
Az ellenségeskedés egy másik személlyel szemben, a félelemből fakad, abból a félelemből, hogy ez a személy valamilyen módon megbánthat benneteket.
Egy másik személlyel szembeni nézeteltérések, a büszkeség bűnének következményei is lehetnek.
Ez akkor van, amikor úgy érzitek, hogy valamit minden áron bizonyítanotok kell, még akkor is, ha tévedtek.
A féltékenység nagyon hamar gyűlöletté alakul, még akkor, ha az elején ez enyhe módon kezdődik.
A magatokkal szembeni elégedetlenség azért kezdődik, mert az életeteket összehasonlítjátok másokéval, akik, érzésetek szerint sokkal szerencsésebbek, mint ti.
Az elégedetlenség nagyon hamar öngyűlöletté alakul át, és a saját test gyűlöletévé. Ez vezet majd a test bűneihez.
A gyűlölet, a mások tulajdona megkívánásának bűne által is kialakulhat.
Ez háborúhoz vezethet, amikor egy ország egy másik ország gazdagsága után sóvárog.
Vagy azt is jelentheti, hogy a kapzsiság felőrli a lelketeket, amikor ugyanazokra a világi javakra vágytok, mint a szomszédotok javai.
Az irigység különösen akkor alakul gyűlöletté – attól függetlenül, hogy mennyire próbáltok másokat utánozni -, ha nem tudjátok elérni azt, amit elhatároztok, hogy megtesztek.
Minden bűn, melyet hagytok elmérgesedni, a gyűlölet felé vezethet.
Amikor gyűlöletet éreztek, akkor tudnotok kell, hogy a Sátánnak sikerült behatolnia a lelketekbe.
Ha ez bekövetkezik, akkor ő satuszerű szorításban tart majd benneteket, és nem fog békén hagyni titeket.
Nem számít, hogy a szorításából mennyire próbáltok megszabadulni, ő fogva tartja majd a számotokra kedves életeteket. A ti egyetlen fegyveretek az ima.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amikor a gyűlölet feltör bennetek. Mert ameddig nem hagy el benneteket, addig sohasem érezhettek újra békét, szeretetet, vagy örömet.
Amikor a gyűlölet megragadja a szíveteket és a lelketeket, akkor egy lépéssel eltávolodtok Tőlem, Jézusotoktól.
Rettenetesen szenvedtek, dühöt és tehetetlenséget éreztek, melyet nem tudtok ellenőrizni.
Sohase higgyetek a végső hazugságban, melyet a sátán fog a lelketekbe ültetni, amikor a gyűlölet egy köpenyét fogja rátok dobni.
A hazugság a következő: A gyűlölet csak akkor oszlik el, amikor a gyűlöletetekre céltudatosan kerestek végső bosszút.
Mi a teendő. amikor a gyűlölet beborít benneteket? A szeretet ereje rögtön eltüntetheti a gyűlöletet.
Ha imádkoztok és megkértek Engem, hogy segítsek nektek, akkor a válaszom a következő:
Bocsássatok meg ellenségeiteknek, és azoknak, akikről azt hiszitek, hogy okai a gyűlöleteteknek.
De ahhoz, hogy megbocsássatok, meg kell aláznotok magatokat Előttem, és először is meg kell kérnetek Engem, hogy bocsássak meg nektek.
Ha megbocsátotok azoknak, akiket gyűlöltök, akkor a bűneitekért vezekelnetek kell.
Legyetek szeretettel ellenségetek iránt. Szeretettel győzzétek le a gyűlöletet, mely a lélek gonosz és veszélyes betegsége.
A szeretet a gyógymód arra, hogy a lelketek megszabaduljon ettől a fertőzéstől.
Ha ezt meg tudjátok tenni, akkor le fogjátok győzni a Sátánt, és ő békén fog hagyni benneteket.
Soha ne féljetek, hogy legyőzzétek a gyűlöletet a lelketekben, még akkor is, ha nagyon nehéznek fogjátok azt találni.
Ha a gyűlölet ily módon enyhülne – a bűnösök alázata által -, akkor a világban béke uralkodna.

Jézusotok

2012. augusztus 26., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: Öleljétek magatokhoz a Védettség Kegyelmének Ajándékát, gyermekek. Értékeljétek nagyra azt, mert ez egy ritka Égi Ajándék

2012. augusztus 25., szombat, 12:00
Gyermekeim, a Mennyország örvend. Az angyalok Kara hangosan énekel Atyám dicséretére.
Az Ő Dicsőséges Irgalmasságát, mely által a Védettség különleges Kegyelmét adományozza, minden angyal és szent nagy szeretettel és örömmel éljenzi a Mennyországban.
Az Én gyermekeim a mai napig sem értik az Irgalmasság e nagy Ajándékának jelentőségét, mely Atyámtól, a Legmagasságosabb Istentől származik.
Nektek, gyermekeim, most hatalmatok van arra, hogy másokat, az eltévelygett lelkeket megmentsétek.
Ez azt jelenti, hogy a gonosz hatalmát olyan módon lehet legyőzni, ahogyan eddig még nem volt lehetséges.
A hazugságok, a megtévesztés és a gyűlölet – melyeket a gonosz ültet Isten gyermekeinek elméibe -, hiábavalóvá válhatnak, hogyha az imák – amelyeket azok kapnak, akik szeretik Fiamat –, Isten Trónja előtt felajánlásra kerülnek.
Öleljétek magatokhoz a Védettség Kegyelmének Ajándékát, gyermekek.
Értékeljétek nagyra azt, mert ez egy ritka Égi Ajándék.
Ez, Atyátok minden gyermeke iránti Szeretetét bizonyítja nektek.
Ez, a nagy csodák egyike, amely a végidőkben Isten minden gyermeke számára fel van ajánlva.
Köszönöm, hogy válaszoltatok Hívásomra.

Mária, a Mennyország Királynéja
Az Üdvösség Anyja

2012. augusztus 25., szombat

Szűzanyánk üzenete Medjugorje-ból 2012. augusztus 25-én

Medjugorje, 2012. augusztus 25. 

Drága gyermekek! Ma is reménnyel a szívemben imádkozom értetek és hálát adok a Magasságbelinek mindnyájatokért, akik szívből megélitek üzeneteimet. Adjatok hálát Isten szeretetének, hogy mindnyájatokat szerethetlek és Szeplőtelen Szívem által a megtérés felé vezethetlek. Nyissátok meg szíveteket és döntsetek a szentség mellett és a remény örömet fog szülni szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

„Uram, kihez mennénk? – Te vagy az Isten Fia!”

- Szabó Ferenc elmélkedése az évközi 21. vasárnapra
A vasárnapi perikópa János hosszú 6. fejezetének záradéka. Jézus eucharisztikus beszédének hallatára nemcsak a hitetlen hallgatók sokasága, hanem még tanítványai közül is többen megbotránkoztak a kemény beszéd miatt, és eltávoztak Tőle, mert nem értették, miként adhatja Jézus, a názáreti Mária és az ács fia testét eledelül. Igazában materialisták voltak. Nem értették, hogy a Mester szava szellem és élet, hogy a megígért Eucharisztia a feltámadt Krisztus szentségi teste és vére lesz. Jézus ekkor a Tizenkettőhöz fordul: „Csak nem akartok ti is elmenni?” Mire Simon Péter felel neki: „Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy az Isten szentje.” Te vagy az Isten Fia! Ez ma is a hozzá csatlakozók hitvallása. Jézus már tudja, hogy egy a Tizenkettő közül, Júdás, elpártol tőle, elárulja Őt.

Perikópa-magyarázatainkban többször utaltunk arra, hogy Jézus miként vezeti rá követőit messiási titkára: fokozatosan nyilatkoztatja ki mivoltát, istenfiúi titkát hallhatóinak és tanítványainak, akik az ószövetségi messiási jövendöléseket nem értik, akik politikai messiást várnak, nem pedig az izajási szenvedő szolga sorsának beteljesítőjét. A tanítványok, Péter értetlensége is mindvégig megmarad. Csak Jézus feltámadása, pünkösd és a Szentlélek eljövetele után világosodik meg minden, amint Péter pünkösdi beszédéből és az ősi apostoli igehirdetésbál látjuk. Péter Fülöp Cezáreai hitvallása, vagy a mostani, kafarnaumi hitvallás is, már az ősegyház hitét tükrözi, amelyet a 70 után írt evangéliumok rögzítettek, és a húsvét előtti történetbe visszavetítettek.

Jézus Krisztus isten-emberi személyének megvallása a kereszténység lényege. Jézus ma is vízválasztó. Az evangéliumi jelenet a hit és a hitetlenség ma is megismétlődő drámáját jeleníti meg. Választanunk kell: mellette, vagy ellen? A Jézus Krisztus zászlaja és Lucifer zászlaja alatt küzdők harca végigvonul a történelmen, ahogy ezt már Szent Ágoston De Civitate Dei, Isten városa c. nagy történelem-teológiai művében leírta, vagy ahogy Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlataiban a Két zászlóról szóló elmélkedése érzékelteti.

Végül szeretném idézni a modern hit és hitetlenség kérdésével oly sokat foglalkozott jezsuita teológust, Henri de Lubacot, aki a zsinaton is fontos szerepet játszott: Az élete végén bíborossá kinevezett Henri de Lubac szerint három szóval jellemezhetjük az ateistákkal folytatandó helyes párbeszédet: dialógus, szembesülés, harc. Ha helyesen értjük a három kifejezést, egyáltalán nem zárják ki, inkább feltételezik, kiegészítik egymást – összekapcsolódnak. Nem kell szégyellenünk, hogy az ateizmussal való konfrontációban a harcra is felkészülünk. Nem az ateisták személyét támadjuk, hanem az ateizmust. Persze lelki fegyvereket használunk. Legelőször pedig önmagunk ellen fordítjuk e fegyvereket, a bennünk rejtőzködő ateizmust vagy hamis istenképet igyekszünk legyőzni. Mert a hit és a hitetlenség határvonala tulajdonképpen mindannyiunk szívén keresztül húzódik.
A hívő magatartása – amikor szembesül az ateizmussal, vagy az ateista támadja őt – nem lehet más, mint a harc: harc Istenért – hangsúlyozza Henri de Lubac. Példának a tudós gondolkodó rendtársa és barátja, Teilhard de Chardin magatartását idézi. A neves paleontológus a tudományos világban forgolódott, sok barátot szerzett nem hívő tudósok körében is. Ő jelentette ki, nem titkolta, hogy „harcban áll a személyes Istenért”.

A hívőnek el kell fogadnia a vallás, s a hite elleni jogos kritikákat, meg kell szabadulnia minden farizeizmustól és hiteles tanúságtételre kell törekednie. Szüksége van alázatra: ez a hitben való szilárdság feltétele. Mert hitünk nem emberi érték, valami biztos tőke, hanem Isten kegyelmi ajándéka. Értelmes – de nem az ész szüleménye; abszolút misztérium – amelyet mindig el kell mélyíteni a feltámadt Krisztus Lelke erejében, meg kell tisztítani a babonás elemektől, és szeretetben kell gyümölcsöztetni.

(Jn 6, 60-69)
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Öt latin himnusz, amit minden katolikusnak ismernie kellene

A felvételeken az Egyház évezredes zenei kincsének gyönyörű, tiszta dallamai csendülnek fel. (A himnuszok nem a Magyarországon használt közép-európai, hanem a nyugati kiejtéssel hangzanak el: a közép-európai „c” helyett „cs”, „g” helyett „dzs” hanggal).
1. O sanctissima
A sokak szerint hagyományos szicíliai tengerészdal dallamára íródott himnusz leggyakrabban Mária-ünnepeken hangzik el; Németországban, Spanyolországban, Angliában különféle szövegváltozatokkal inkább a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik.

A felvételen hallható két versszak szövege latinul:   
O sanctissima, o piissima,
dulcis Virgo Maria
Mater amata, intemerata
ora, ora pro nobis!

Tua gaudia et suspiria
juvent nos o Maria!
In te speramus, ad te clamamus
ora, ora pro nobis!

Magyarul:
Ó legszentebb, ó legkegyesebb,
édes Szűz Mária!
Szeretett Anya, érintetlen,
imádkozz, imádkozz érettünk!

Örömeid és sóhajaid
segítsenek minket, ó, Mária!
Benned remélünk, hozzád kiáltunk,
imádkozz, imádkozz érettünk!
2. Tantum ergo Sacramentum
Aquinói Szent Tamás úrnapi vecsernye himnuszának (Pange lingua) 5. és 6. versszaka, melyek ünnepélyesebb szentségkitétel alkalmával (szentségi körmenet, szentségi áldás, szentséges litánia) hangzanak fel latinul vagy magyarul. Két gregorián dallama ismert, a dór és a fríg; a szöveg számos komponistát ihletett énekkari feldolgozásra is.  
Szövege latinul: Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui: praestet fides supplementum sensuum defectui. Genitori Genitoque laus et jubilatio salus, honor, virtus quoque sit et benedictio: procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. Magyarul: Méltó ezt a nagy Szentséget térdre hullva áldani, és a régi Szövetséget új rítussal váltani, pótolják a rest érzéket a merész hit szárnyai! Az Atyának és Fiának légyen áldás, dicsőség, üdv, hozsanna és imádat, ujjongások hirdessék, s aki Kettejükből árad: a Lélek is áldassék! Ámen. (Babits Mihály fordítása)
 
3. Salve Regina Az Üdvözlégy, Királyné az Alma Redemptoris Mater után a legrégibb Mária-antifóna, szerzője ismeretlen. A 11. században már elmélkedést írt róla Luccai Anzelm. A domonkosok és ciszterciek a kompletórium végén énekelték, más szerzetekben körmeneti ének volt. A 14. századtól a breviáriumba is bekerült, az Egyház Szentháromság vasárnapjától adventig imádkozza. Szövege latinul: Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte; et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Magyarul: Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya! Élet, édesség, reménycsillag, áldunk. Most kérve kérlel Évának száműzött népe. Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva siralmaink völgye mélyén. Hallgass meg hát, égi közbenjárónk! Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk végre! És Jézust mutasd nekünk, méhed szent gyümölcsét, hogy őt e számkivetés múltán lássuk! Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!  
4. O salutaris Hostia Aquinói Szent Tamás Verbum supernum prodiens kezdetű úrnapi himnuszának utolsó két versszaka. A Pange linguához hasonlóan ezt is IV. Orbán pápa kérésére írta, aki 1264-ben bevezette az Eucharisztia ünnepét. Ma leggyakrabban az Oltáriszentség kihelyezésekor hangzik el. Latinul: O salutaris Hostia, quae caeli pandis ostium: bella premunt hostilia, da robur, fer auxilium. Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino nobis donet in patria. Magyarul: Ó üdvösséges Áldozat, ki eget nyitsz néped előtt: ellenség hoz reánk hadat, küldj segítséget, adj erőt! Egy-háromságos Istenünk, örök dicsőség teneked, ki a hazában minekünk adsz határtalan életet. (Sík Sándor fordítása)  
5. Ave verum Corpus A 14. századi Üdvöz légy, szent Test kezdetű verses antifónát a hagyomány VI. Ince pápának tulajdonítja. Először francia, német és angol területeken terjedt el. Eredetileg az úrfelmutatás magánimádsága volt, de szentségi áldás során is gyakran felhangzik. Szövege latinul: Ave verum corpus, natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum in cruce pro homine, cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine: esto nobis praegustatum in mortis examine. O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu, fili Mariae, miserere mei. Amen. Magyarul: Üdvözlégy, igazi Test, ki Szűz Máriától születtél, valóságosan szenvedtél s feláldoztattál a keresztfán az emberért! Kinek átvert oldalából víz és vér folyt, Add, hogy téged ízlelhessünk halálunk megpróbáltatásában is! Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó Mária Fia, Jézus, irgalmazz nekem! Amen. Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Adjatok hálát Atyámnak a Pokol Tűzétől való védettség Kegyelmének Ajándékáért

2012. augusztus 24., péntek, 15:15
Drága szeretett leányom, azt akarom, hogy kérd meg tanítványaimat, mától kezdjék el naponta imádkozni, a „Jézus az emberiségért” Litániákat.
Ezek az imák nagy Kegyelmeket fognak hozni, és megmentik majd mindazokat, akiket belefoglaltok (ima) szándékaitokba, lelkük megmentéséért.
Ez a második Litánia Örök Atyám tiszteletére van, aki minden gyermekét gyöngéden szereti.
Én mindennap vállára hajtom Fejemet és megölelem Őt, hogy vigaszt adjak Neki, mivel mindazokért a szegény gyermekeiért bánkódik, akik eltévelyegtek Tőle.
Gyertek Hozzá, szeretett Tanítványaim, és adjatok hálát Neki a Pokol Tűzétől való védettség Kegyelmének Ajándékáért, melyet azoknak ad, akik válaszolnak Hívására.
Jézus az emberiségért 2. Litániájának imája: A védettség Kegyelméért
Ó, Mennyei Atya, a Legmagasságosabb,
Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Uram, légy irgalmas.
Uram, bocsásd meg vétkeinket.
Imádlak Téged.
Dicsérlek Téged.
Hálát adok neked minden különleges kegyelemért.
A védettség kegyelméért könyörgöm Hozzád szeretteim számára:
(mindazok nevének megemlítése, akik a lelkek megmentésének listájában szerepelnek)
Felajánlom Neked hűségemet mindenkor,
Neked, ó Mennyei Atya,
Minden dolog megteremtője,
A világegyetem teremtője,
Az emberiség teremtője.
Te vagy minden dolog forrása.
Te vagy a Szeretet forrása.
Te vagy maga a Szeretet.
Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Leborulok Előtted.
Irgalomért könyörgöm mindazokért a lelkekért, akik nem ismernek Téged, akik nem tisztelnek Téged,
akik elutasítják Irgalmasságod Kezét.
Átadom magam Neked, elmémet, testemet és lelkemet,
Hogy Karjaidba vehesd őket, hogy megmenthesd őket a gonosztól.
Kérlek Téged, nyisd meg a Paradicsom Kapuját, hogy végre minden gyermeked egyesülhessen abban az örökségben, amelyet mindannyiunk számára hoztál létre. Ámen.
Azt akarom, hogy mindannyian tudjátok a következőket:
Atyám szeretete minden gyermeke iránt túlhaladja megismerő képességeteket.
Ez százszor, vagy még többször erősebb, mint amelyet egy szülő tartogat a szívében saját gyermeke iránt a földön.
Olyan erős Atyám szeretete gyermekei iránt, hogy Ő sok olyan áldozatot hozott, amelyről nektek nincs tudomásotok.
Visszavonta a Kezét sok büntetés kirovásától, melyeket azért tervezett, hogy megbüntesse gyermekeit.
Türelme az elviselhetetlenségig próbára volt téve.
A sértéseket, melyekkel illették, Ő figyelmen kívül hagyta.
Ehelyett vissza akarja magához hozni gyermekeit, nem a félelem által, hanem azon gyermekei szeretete által, akik Őt a legjobban szeretik.
Ő azokban bízik meg közületek, akiknek mély, megingathatatlan szeretetük van Iránta és Irántam, Fia iránt, hogy segítsenek Neki összegyűjteni eltévelygett gyermekeit, hogy Magához vehesse őket.
Hozzátok el mindazokat a lelkeket, akik közel állnak szívetekhez, és helyezzétek őket Atyám trónja elé, és Ő, Irgalmasságában, a legnagyobb Ajándékot adja nektek az összes közül.
Az Üdvösségüket fogja megadni.
Hozzátok el a sötét lelkek nevét, beleértve azoknak a listába foglalását is, akik ismeretlenek számotokra, és könyörögjetek irgalomért a lelkük számára.
Atyám Szeretettel a Szívében várja nagylelkű válaszotokat.
Gyertek. Ne tétovázzatok, mert a maga nemében ez a legkülönlegesebb Mennyei Ajándék.
Ti, ebből a generációból, valóban áldottak vagytok.

Jézusotok

2012. augusztus 24., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: A Megtérés gyengítheti az Antikrisztus hatását
 
2012. augusztus 23. csütörtök, 12:40
Gyermekem, tudasd Isten minden gyermekével, hogy minél több az ellenállás Fiam Szent Szavával szemben ebben az időben, annál több kegyelem árad ki szeretett Fiam tanítványaira.
Minden megjövendölt prófécia sokféleképpen enyhíthető, ha Isten minden gyermeke elfogadná a megtérés kegyelmét.
A megtérés gyengítheti az Antikrisztus hatását. A napi imáitok, beleértve a Keresztes imahadjárat imáit is, segíteni fog ennek elérésében.
Kérlek benneteket, imádkozzatok azok lelkéért, akik ellenzik Fiam küldetését a Földön.
Ez a csata a lelkekért intenzív, és nektek a gyötrelmeken és a megostorozáson fölül kell emelkednetek, megkérvén Engem, hogy imádkozzak azokért a szegény félrevezetett lelkekért, akik azt hiszik, hogy a Fiam nevében beszélnek, azonban a csaló megtévesztette őket.
Fiam sohasem fogja feladni a lelkek megkeresését, különösen azokét, akik Őt visszautasítják, Szent Szavát kigúnyolják, és akiknek a lelkük a bűntől megfeketedett.
Nektek, mindnyájatoknak erősnek kell maradnotok gyermekek, és maradjatok szilárdak azon elhatározásotokban, hogy Fiam Szent Akaratát tegyétek.
Ez nem lesz könnyű, hiszen nem könnyű belépést nyerni az Új Paradicsomba.
Ez sok türelmet, sok imát, sok egymás iránti szeretetet igényel, és annak képességét, hogy megbocsássatok mindazoknak, akik bánatot okoznak nektek, és akik Szent Fiam Szavát megszentségtelenítik.
Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra.
Az Üdvösség AnyjaFontos üzenet az Atyaistentől: Megvédem a Pokol kapuitól azokat a lelkeket, akikért imádkoztok
 
 2012. augusztus 23. csütörtök, 15:15
 Legdrágább leányom, ritkán volt, hogy a Szentháromság ilyen módon kommunikált az emberiséggel, és ez az első alkalom, hogy Én, a ti Atyátok, egy ilyen jellegű küldetést hagytam jóvá.
Gyermekeim, sokan azok közül, akik nem ismerik fel ennek az Isteni beavatkozásnak jelentőségét, rövidesen meg fogják érteni, hogy mért van erre szükség.
Ha Szeretett Fiam Második Eljövetele előzetes figyelmeztetés nélkül következne be, akkor az Én drága gyermekeim sohasem lépnének be az Új Paradicsomom kapuin.
Ők soha nem lettek volna képesek lelküket felkészíteni, és nem lettek volna alkalmasak arra, hogy elfogadottak legyenek a Béke Új Korszakára.
Ez egy olyan kommunikáció, amelyre nehéznek fogja találni a világ, hogy válaszoljon.
Oly sötét a felhő, amely beborítja az emberek szívét, hogy csak néhány lélek lesz alkalmas arra, hogy Isteni Ígéretem Fényét meglássa.
A gonosz erői mindig jelen vannak a világban, megakadályozva Gyermekeimet, hogy eljussanak Hozzám.
Az elhatározásom, hogy családomat közelebb hozzam és Keblemen egyesítsem őket, nagyon erőteljes.
Ne mulassza el egy ember sem annak megértését, hogy Én az emberiség gyors megtérését akarom megkönnyíteni, bármilyen áron is.
Meg volt engedve, hogy minden gyermekem szabad akarata érintetlen maradjon, a csodák, melyeket elrendelek, kinyitják majd bezárt szívüket.
Íme, az Ígéretem, mely mindnyájatoknak szól, drága kicsiny gyermekeim.
Én, a ti szeretett Atyátok, arra vágyom, hogy eljuttassalak, összegyűjtselek, és Szívemhez közel tartsalak titeket, és hogy biztonságba helyezzelek benneteket.
Szeretetem mélységét oly kevesen ismerik közületek. Ha egyszer megtapasztaljátok Szeretetemet, Örök Atyátok szeretetét, akkor soha többé nem válnátok el ismét Tőlem.
Én vigaszt akarok nektek adni.
Szeretném közölni veletek, hogy Szeretetem azt jelenti, hogy Fiam, Jézus Krisztus által nagy Irgalomban részesültök, még azok is, kiknek a szívük kőből van, és azok is, akiknek oly fekete a lelkük, hogy csak egy csoda mentheti meg őket.
Azoknak, akik szeretnek Engem, a következőket mondom: Az Irántam való szeretetetek, Atyátok iránt, bőségesen lesz viszonozva nektek.
Drága Fiam iránti szeretetek azzal lesz megjutalmazva, hogy megvédem a Pokol kapuitól azokat, akikért imádkoztok.
Semmi sem lehetetlen.
Szeretetem végtelen.
Bízzatok Bennem.
Ha megteszitek, akkor nagy kegyelmeket fogok adni az emberiség megmentése érdekében.

Szeretett Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten