2011. augusztus 12., péntek

Nagyfalui üzenet 2011. augusztus

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – AUGUSZTUS
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
83. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 7; 14; 15; 16 ;Lk.1) 
Havi mottó: „Te Péter vagy, Én erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta! (Mt. 16,18)
Havi imaszándék: a papok és a hívek közötti szeretet egységért imádkozzunk!
Konkrét feladatunk: a plébániánkon önként vállaljunk munkát a plébánosunk megörvendeztetésére!

Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 augusztusában
Szeretteim! Ebben a hónapban arra hívom fel a figyelmeteket, hogy felszentelt szolgáim és Isten szent népe hogyan viszonyuljanak egymáshoz és az Egyházhoz.
Tudatosítanotok kell, hogy nincs két Krisztus, nincs két kereszténység, nincs két Egyház, melyek közül egyik a klérusé, a másik a laikusoké, az egyik a szerzetesek, a másik a világiak Egyháza. Arra vagytok meghívva, hogy apostolkodjatok, térítsétek meg a bűnösöket, tanítsátok a tudatlanokat,… Ti, Krisztus Egyházában nem egymás ellen, nem egymás fölött kell legyetek, hanem egymás mellett, kéz a kézben, más – más feladatot végezve. A papság elsősorban a Szentháromság és Isten népe között kell legyen az Égiek üzenetének a közvetítője. Isten népe elsősorban a papság és a világban lévők között kell legyen a híd, az összekötő kapocs.
Isten szent népe a keresztség és a bérmálás által személyesen Istentől van megbízva, hogy életének jó példájával és építő szavaival tegyen tanúságot a természetfeletti világról. Mégis, Isten népének szolgálata akkor válik kegyelemmel teljessé, ha a hivatását a papsággal egységben végzi. Krisztus rendelése szerint a lelkek pásztorainak nem egymagukban kell magukra vállalniuk az Egyház teljes üdvözítő küldetését, hanem Isten népével együtt. Együtt olvassátok ki a történelemből az idők jeleit és együtt vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől valók-e. Minden nap annak a tudatában éljetek, hogy papok és laikusok együtt vagytok felelősek az Egyház jövőjéért. Ezt legutóbb a zsinat atyái is kijelentették.
Isten felszentelt papjai, Isten népe között a szeretetet, a családiasságot és az egységet kell építsék. Arra kérem papjainkat, hogy őket elsősorban ne a mások fölötti hatalom, a parancsolgatás, a tekintély fitogtatása vezesse, hanem a szolgáló szeretet. Ezáltal válik az Egyház Anyaszentegyházzá, igazi családdá, szeretet közösséggé, ahol mindenki otthon érzi magát. A felszentelt pásztorokat még arra hívom meg, hogy becsüljék meg a világi hívőket, kérjék ki bölcs tanácsaikat, bizalommal bízzanak rájuk feladatokat, sőt bátorítsák őket kezdeményezéseikben. Isten különféle ajándékai nagy bőségben találhatóak meg a híveknél. Felszentelt szolgáim örömmel ismerjék fel és ápolják a világiak sokféle formában jelentkező karizmáit. A papok testvéries szellemben működjenek együtt a világiakkal az Egyházban és szívügyük legyen a világiak támogatása apostoli munkájukban.
Isten szent népe meg kell tanulja azt, hogy a világban ne világias lelkülettel, hanem Krisztus lelkületével éljen. Igy váltok a világ világosságává, a világ sójává, a világ kovászává, hegyre épült, messzire világító várossá.Krisztus minden tanítványa köteles vállalni a lelkek iránti szeretetből, a hitterjesztő tevékenységnek reá eső részét. Isten népének szabadságában áll, sőt néha kötelességük, hogy véleményt nyilvánítsanak az Egyház javát illető dolgokban. A szentírás többször is beszámol arról, hogy milyen magától értetődő volt és milyen eredményes az első keresztények tevékenysége az Egyház történelmének kezdetén.
A világi hívők a maguk módján részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, ezért aktív szerepük van az Egyház életében és működésében. Isten népe nélkül hiányos és nem lehet eredményes a lelkipásztorok apostolkodása. Az igazi apostoli lelkületű világiak, miként azok a férfiak és nők, akik Krisztust és az apostolokat segítették az Evangélium hirdetésében ma is a felszentelt szolgáim segítségére kell legyenek. Tudnotok kell, hogy az Egyház jövőbeli lelki fellendülése a buzgó, szentségre törekvő, feladatokat vállaló laikusoktól is függ. Az Egyház folyamatosan újjá kell szülessen és ebben a lelki munkában a laikusoknak létfontosságú szerepük van. A világban lévő sok új helyzet megköveteli a világi hívők tevékenységét, mind társadalmi, gazdasági, kulturális sőt a politikai élet terein is. Ezért újra meghívom a világban élő laikusokat, hogy figyeljenek oda Krisztusra, aki lelki munkára hívja őket a szőlőskertjébe, ahol tevékenyen, öntudatosan és felelősségteljesen részt kell vállaljanak az Egyház küldetéséből a harmadik évezred hajnalán.
Felszentelt szolgáim és Isten szent népe, soha ne felejtsétek el, ahol igazi szeretet, egység, családiasság van, ott van érezhetően és tevékenyen a szeretet Istene!
Megáldalak titeket egymás értékelésének a lelkületével!”
Házi feladat augusztusra:
„ISTENEM SEGITS, HOGY JÓ PÉLDÁNKKAL ÉS ÉpíTŐ SZAVAINKKAL TEGYÜNK TANÚSÁGOT A TERMÉSZETFÖLÖTTI VILÁGRÓL!

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)Interjú Vad Ilonával (II.rész)
Az interjú első részét a májusi tanításban lehet elolvasni.

Milyen volt az életed megtérésed előtt és után az ünnepek vonatkozásában? Megtérésem előtt nagyon üres, tartalmatlan, értelmetlennek tűnő, szomorú, hétköznapias volt az életem. Hazulról elkerülve eleinte ritkán, majd egyáltalán nem jártam a templomba. Minden bajomat Isten nélkül akartam megoldani és ez lehetetlen volt. Egy felejthetetlen napon elhatároztam, hogy véget vetek az Isten nélküli életnek és Istennel új életet kezdek. Sok ima, rendszeres böjt, kilencedek és szentmisék felajánlása által megszületett bennem a vágy, hogy vasárnaponként, majd naponta elmenjek a templomba. A lelki közösségbe járás által elindultam a lelki növekedés útján, amelyen belső örömmel, állandó boldogsággal, lelki békével, azaz a kegyelem teljességével találkoztam.

Sikerült-e a volt házasságodban a házastársadat megváltoztatni? A házasságban és a lelki közösségben eleinte mindenki nem ő akar megváltozni, hanem a mellette lévőt akarja megváltoztatni. Mivel Isten mindenkinek szabad akaratot adott, ezért kivülről, a helytelen és bűnös kötelékek feladása nélkül senkit nem lehet megváltoztatni. Ezért elhatároztam, hogy én akarok minden nap megváltozni és másokért imádkozom, hogy ők is induljanak el a változás útján. Hiszem azt, hogy egy felajánlott ima sem hull a porba.

Miért engedte meg a jó Isten a szenvedést az életedben? Isten a szenvedés által helyet készít a lelkünkben a kegyelem befogadására. Mivel még nem vagyunk a Mennyországban, a tisztító szenvedés hozzátartozik a napi életünkhöz, amit megtanultam elfogadni és felajánlani az egész emberiség megtéréséért és a tisztító tűzben szenvedők kiszabadulásáért. A szenvedés által elmélyülünk az Isten és az emberek iránti szeretetben. Minden szenvedés, amit jól élünk meg kegyelem az életünkben. 

Szerinted, Isten a Neki tett fogadalmat komolyan veszi-e? Amikor Isten meggyógyított a Szentháromság hegyen a gyógyíthatatlan betegségemből, megfogadtam, hogy teljesen Neki és a lelki közösségnek szentelem az életemet. A gonosz lélek mindent elkövetett, hogy ettől eltérítsen. Isten segítségével, sok harc árán, mind a mai napig megtartottam az Istennek tett fogadalmat.

A gyógyulásod és az újjászületésed 11 évvel ezelőtt (2000.05.01) történt, ez idő alatt mit tanultál, ami szerinted a legfontosabb? Jézus és Mária iskolájában megtanultam teljesen Istenre hagyatkozni, elveszíteni egy jó dolgot egy jobbért, gyakorolni Szűz Mária erényeit: az egyszerűséget, a rugalmasságot, az őszinteséget, az alázatosságot, az engedelmességet, a szeretetet, a beteg gondozást, a közösségi életet.

A gonosz lélek különösen milyen területen támadott és te hogyan védekeztél ellene? Amíg Isten nélkül éltem az értelmetlen életem miatt az öngyilkossággal kísértett. Nem tudom hogyan, de nem hallgattam rá. Talán féltem a pokoltól. Mielőtt katolikus lettem volna azt mondogatta a Gonosz: ki miben született, abban haljon meg. A teljességtől így akart visszatartani. Útközben Isten rám vonatkozó Akaratáról akart letéríteni. Használva rendszeresen a lelki fegyvereket (ima, böjt, szentmise,…), Isten segítségével a keskeny úton maradtam.

Jelenleg milyen az Úr Jézussal és a Szűzanyával való kapcsolatod? Minden nap önmagamat, szeretteimet Jézus Szent Vérének és Szűz Mária Szent Könnyeinek védelmébe helyezem. A napi felajánlás által tudatosítom azt, hogy én az Úré és a Szűzanyáé vagyok és ennek megfelelően akarom élni az Ő erényeiket. Egész nap Jézus és Mária jelenlétében járok és amivel csak lehet megörvendeztetem őket. Elhatároztam a lelkem mélyén, hogy egész életemben Jézus és Mária engedelmes szolgálóleánya akarok lenni!

Meglátásod szerint van-e jövője a Szentháromság hegynek és az engesztelő közösségnek? Ez a hegy a Szentháromságnak lett felajánlva. Ezt Ő elfogadta jelekkel, csodákkal, gyógyulásokkal, megtérésekkel, ujjászületésekkel, halottfeltámasztással megpecsételte. Én hiszem azt: „Nagyfalu, Fatimának és Medjugorjénak a folytatása”. A Szentháromság zarándokhely a világ egyik oltára és létezni fog a világ végéig. Az engesztelőknek csak akkor lesz jövőjük, ha elindulnak a változás útján, ha másokat is a megtérés felé segítenek és megtanulnak hallgatni a mindenkori felelősökre.

Hogyan éled azt meg, hogy az engesztelő közösség társvezetője lettél? Én hiszem azt, ha Isten kiválaszt egy feladatra, akkor a szükséges kegyelmeket is megadja. Örülök annak, hogy Isten kiválasztott és alkalmasnak lát a társvezetői feladatra. Minden nap azért imádkozom, hogy egyszerű, kicsi, alázatos és Isten jó eszköze legyek és maradjak. Minden nap főként arra figyelek, mit kér tőlem az Isten és nem arra, hogy mit mondanak az emberek!

Mondj valamit „az új karizmáról”, amit a lelkivezetőddel együtt kaptál. Éva Asszony hazaköltözése után, amikor először megjelent ragyogó formában kijelentette, hogy „ti ketten kell tovább építsétek a Szentháromság hegyet és ti ketten kell tovább vezessétek az engesztelő közösséget”.

2010 aug.5-én a Szentháromság egy engesztelő pap által megpecsételte Éva Asszony kérését. E pap által a Szentháromság megköszönte az Igenünket, hogy vállaljuk Isten reánk vonatkozó Akaratát. Az új karizmát, mi a Szentháromság hegyen az oltárnál kaptuk. Amikor együtt állunk az Oltárnál az engesztelések alatt, a közösségre a kegyelem teljessége árad. Ezért az új karizma neve: „a teljesség karizmája!”

A mindennapi nehézségeid ellenére boldog engesztelő vagy-e? Isten reánk vonatkozó Akaratát nem könnyű felismerni és megtenni. Ez lelki küzdelemmel jár. A gonosz minden nap jelentkezik a kísértéseivel. Fizikai fájdalmaim is vannak, amit elfogadok és felajánlok. A napi ügyek rendezése is elég fárasztó. Mégis ezekkel együtt én a legboldogabb engesztelők közé sorolom magamat.
(kérdezett Ft. Csilik János)
Előretekintés 2011 szeptemberére:
Szeptemberben 1-2-3-4-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 15 órától!
Ezeken az első napokon Jeruzsálemből kapott szent olajjal áldjuk meg azokat az engesztelőket, akik elvégezték vagy ebben az évben elvégzik a kilencedet. Elsőszombaton újra családfa gyógyítás lesz! Elsővasárnap megünnepeljük az egység karizmáját, amelyet Éva Asszonnyal kaptunk, Csíksomlyón 24 évvel ezelőtt.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Imádkozzatok mindazokért, akik az anyagi nyereségen kívül nem látnak mást

 

2011. augusztus 11. csütörtök
Drága, szeretett leányom, ki kell tartanod ebben a szenvedésben, mert ezáltal lelkeket mentesz meg. Szenvedésed most abban a kínban nyilvánul meg, amelyet Én is elviselek az emberek bűneiért.
Az emberi kapzsiság most olyan mértéket öltött, hogy társadalmatokban az erkölcs már nem számít. Az emberi kapzsiság bűne azt jelenti, hogy ameddig az ember vágyai ki vannak elégítve, addig nem törődik azzal, hogy ki szenved kezei által. Engedjétek, hogy elmondjam nektek azt, hogy akik másokat kínoznak a kapzsiság és fösvénység által, Szemeim elöl nem fognak elmenekülni. Őrködöm. Látok, figyelek. Megremegek, amikor annak vagyok tanúja, hogy az ember a rossz utat választja, odáig süllyedve, hogy mások kárán szerezzen vagyont magának.
Ők, leányom, anyagi javak nélkül fognak maradni, ha csak nem könyörögnek az Irgalmamért. A pénzük értéktelen lesz. Azoknak az embereknek, akik arra törekednek, hogy lelkeket kínozzanak azáltal, hogy ellopják, ami jog szerint a testvéreik tulajdona, azt mondom, hogy semmi más nem marad belőletek, csak hamu. Imádkozzatok mindazokért, akik az anyagi nyereségen kívül semmi mást nem látnak, mert ha ezeknek a gonosz tetteknek nem fordítanak hátat, akkor félre lesznek állítva, és nem fognak Atyám Királyságába belépni.
Ha ebben a világban másnak rosszat tesztek, akkor ti félre lesztek dobva, és a sátán barlangjába lesztek vetve. A mások kárán nyert vagyon, jogos igénynek tűnhet számotokra, de ez örökké tartó kínszenvedést fog nektek hozni.
Tegyétek most félre a kapzsiság és telhetetlenség fegyvereit. Keressétek a megváltást, mert ha ezt teszitek, akkor visszatér a béke a társadalomba.
A ti Megváltótok
Jóságos Bírótok,
Jézus Krisztus