2017. szeptember 18., hétfő

A JEL: 2017. szeptember 23.

Engedélyezd a képek megjelenését!
2017. szeptember 23. egy jelentős nap a keresztény életben, hiszen a Jelenések könyvében szereplő napba öltözött asszony próféciáját látjuk a szemeinkkel beteljesedni. Ez egy csillagállás, amely utoljára Ádám és Éva idejében volt, ezt megerősítették csillagászati számítások is.
Miért fontos ez a dátum? Van-e köze az elragadtatáshoz? Ha igen, akkor milyen összefüggéseket kell észrevenni, hogyan kell értelmezni? - Az ehhez hasonló kérdésekre adnak választ Isten emberei, több évnyi kutatómunkával a háttérben.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jelenések 12:1-2
"És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona;
Aki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben."
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Steve Cioccolanti: A Jelenések könyve és az X bolygó összefüggései (4 rész egy linken) -  https://goo.gl/q35Nux
 2. Steve Cioccolanti:  A 4 lovas - https://goo.gl/WdGcej
 3. Bizonyíték a Zöld lovas, mint jel-re - https://goo.gl/h4iQor
 4. Steve Cioccolanti: Az utolsó idők jelei - https://goo.gl/UwDSdH
 5. Perry Stone: Mi lehet az Antikrisztus jele? - https://goo.gl/x6wLYC
 6. Perry Stone: Elragadtatás a Kürtök Ünnepén - https://goo.gl/XQ69V1
 7. Perry Stone: Az elragadtatással kapcsolatos kérdések - https://goo.gl/9N8WW1
 8. Perry Stone: A nagy nyomorúságról - https://goo.gl/W7rQUA
 9. Scott Clarke: A Nagy Finálé - https://goo.gl/isWqHA
 10. Scott Clarke: A Nagy Jel - https://goo.gl/GoCNzF és a videóban elhangzott dal: https://goo.gl/ePJonD
 11. Jaco Prinsloo: Prófétikus figyelmeztetés - https://goo.gl/gjJeeN
 12. Paul Begley: Az Antikrisztus a következő 7 évben jön el? - https://goo.gl/o299bh
 13. Mark Biltz: Sokkoló egybeeséséek - https://goo.gl/Geim3a
 14. Mark Biltz: Az amerikai napfogyatkozás jelentősége - https://goo.gl/mWpkLm
 15. Mark Biltz: 2017 a Béke és Biztonság éve - https://goo.gl/Uy7ms6
 16. Zsidó szeptemberi naptár az Úr ünnepei 2017.-ben - https://goo.gl/KCf82Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Néhány szó az előadókról és egy komment:
 1. Scott Clarke egy amerikai keresztény, aki az elmúlt 6 évben folyamatosan tanulmányozta a Jelenések 12-ben leírt "Napba öltözött asszony" jelentését és jelentőségét a bibliai igék és a csillagászat tudománya alapján. Érdemes odafigyelnünk az összefüggésekre!
 2. Perry Stone, amerikában élő, 4. generációs karizmatikus pásztor, édesapja az összes Szellemi ajándékkal rendelkezett, 17 éves korától hrdeti az evangéliumot, és Izraelben, a messiás hívőkkel tanulmányozza Isten Igéjét.
 3. Paul Begley Pásztor, Amerikában népszerű és ismert youtube-er, az "Are you serious?" c. - evangéliumi keresztények számára készülő - műsor vezetője.
 4. Jaco Prinsloo az, aki évekkel ezelőtt felfedezte és publikálta a Jelenések 12-ben leírt "Napba öltözött asszony" csillagképének megjelenését 2017. szeptember 23.-án.
 5. Sokan mondják, hogy nincs is Zöld ló, mert Fakó lóról beszél a Biblia. Ez csupán fordításbeli különbség. Az eredetiben a "cloros" szó szerepel. Ez jelenthet fakót és zöldet is, a szövegkörnyezettől függően (innen kapta nevét a klór is). Az az elterjedt elmélet, hogy azért fordították inkább fakónak, mert zöld ló nincsen. De jelentésében az eredeti inkább zöldként értelmezhető. Ez látható a 3. videóban is.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEGTÉRŐ IMA:
Mennyei Atyám! Az Úr Jézus Krisztus nevében megyek eléd.
Elismerem, hogy mindenható, örökkévaló Isten vagy, az egész világmindenségnek a teremtője.
Én is a Te teremtményed vagyok. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem ellened.
Én ma elhatározom, hogy megtérek Tehozzád és elfogadom a Názáreti Jézus Krisztus áldozatát, és elismerem, hogy erre az áldozatra nekem is szükségem van.
Ezért a szívemet, életemet megnyitom. Kérlek Uram, jöjj a szívembe. Bocsásd meg a bűneimet, szabadíts meg engem a bűntől és annak minden következményétől!
Hiszek Benned Jézus. Hiszem, hogy Te vagy az élő Istennek a Fia, ki meghaltál az én bűneimért és feltámadtál a halálból, hogy megigazítsál engem.
Elfogadlak Uramnak, Megváltómnak, Szabadítómnak és átadom az életemet, szívemet Neked. Szabadíts meg Uram! Tiszta szívet teremts bennem!
Te azt ígérted, hogy a zörgetőnek ajtó nyittatik. Én Isten jelenlétébe akarok kerülni, és Te vagy az Út. Kérlek, vezess engem a Mindenható jelenlétébe! Dicsérlek és áldalak.
Szeretlek Uram szívemből, lelkemből, erőmből, a Názáreti Jézus Krisztus nevében. Dicsőség Istennek, most és mindörökké! Ámen!
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Áldott napot!

RENDSZERES IMA

Örök Atya, kérünk téged, hallgass meg minket, a gonosz ellenségtől oltalmazz minket.
Édes Jézusunk öt szent sebéért, az abból kifolyó drága Szent Vér és Víz kegyelméért irgalmazz nekünk. Mosd le rólunk bűneinket és vétkeinktől tisztíts meg.
És az Ige tetté lőn, és mi köztünk lakozék / Uram, taníts minket imádkozni!
Mi atyánk, ...
Édes Jézus! Lelkünk teljes alázatában nagyon szeretünk. Ebben a szeretetben kérünk, édes hazánk, Magyarország bűnből való megtéréséért, és hogy eszményi óhajunk, a Szent Korona a jövőben is egyesítse, közös anyánknak a Magyar Földnek kebelén összeölelkezetten, az ő és egymás iránt érzett  áldozatos és tevékeny szeretetben, hazánk minden gyermekét a Szeplőtelen Szent Szűz szeretetlángja diadalára, Isten dicsőségére, aki Atya Fiú Szentlélek, Teljes Szent Háromság, Egy és Örök és Igaz Isten.
Üdvözlégy Királynő, ...
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
Édes Jézus áldd meg rajtunk hitvallásunk szavait, Péterrel kiáltjuk, Uram adj nekünk alkalmas hitet.
Hiszek egy Istenben ...
Óh, édes Szűz, Istenszülő Mária, Mennyei Édesanyám, Királynőm, Szeplőtelen Fogantatásod által mentsd meg, oltalmazd, vezesd, tedd szentté, és kormányozd szeretteimet, felebarátaimat, akiket az Atya végtelen irgalmában reám bízott, akikért imádkozni tartozom, akiket megbántottam, akik segítségemet kérték, akik segítségemre szorulnak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, a világegyetemben minden jelenvalóra, a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Ámen.
Dicsőség ...
Óh, Jézusom! ...
Áldottak legyenek Jézus Szent Sebei, melyek megmentettek minket a bűnnek büntetésétől és áldott legyen Drága Szent Vére, amely eltörli adósságainkat.
Jézusom, mentsd meg a gonoszságban szenvedő embertestvéreinket, mutasd meg nekik bűneik fertelmességét és add meg nekik a reményt az üdvösségre, hogy el ne vesszenek.
Szent Mihály főangyal,...
Szent Gábriel főangyal, Könyörögj érettünk! Ámen.
Szent Ráfáel főangyal, Könyörögj érettünk! Ámen
Isten Szent Angyala, kire Isten jósága bízott, világosíts engem, oltalmazz engem, vezess engem Jézusomhoz! Ámen.
Seregek Ura! Hozzád kiáltok! Mentsd meg a népet, amelyből vétettem!
A Szent Korona erejével sokszorozd meg jóakaratunkat, ínségünkből ments ki minket, vezess jó útra minket, áldj meg minket! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék Jézus Krisztus, a Legméltóságosabb Oltáriszentségben! Ámen.

http://engesztelok.hu/mi-igy-engesztelunk/1253-egy-olvasonk-altal-mondott-imak