2020. július 1., szerda

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Ne kívánjátok Tőlem, hogy a Nagy Figyelmeztetés napját siettessem!

2020. 06. 01, Hétfő
Jézus:
„Gyermekeim, sokan abban reménykedtetek, hogy Pünkösd ünnepén eljön a Szentlélek, hogy a Nagy Figyelmeztetés ígérete beteljesedhessen. Bizony mondom nektek, hogy az emberiség nem áll készen erre a hatalmas eseményre. Senki sem tud tökéletesen felkészülni ahhoz, hogy szembesülni tudjon a saját lelki állapotával. Én ígéretemhez hű vagyok, és be fog teljesedni a jövendölés. Ne kívánjátok Tőlem, hogy a Nagy Figyelmeztetés napját siettessem! Nem tudjátok, hogy mit kértek! Csak a legalázatosabb lelkek fogják tudni elviselni az igazságot, amikor önmagukat meglátják az Én szememmel. Tegyétek fel magatoknak őszintén a kérdést, hogy mekkora bennetek az alázat? Különösen a gyónásaitokon elmélkedjetek, mert ott tárjátok fel Előttem a bűneiteket és terheteket. Inkább kérjétek az alázat erényét, mint ígéretem mielőbbi beteljesedését! Többen a családtagjaitok miatt aggódtok, és türelmetlenné váltok a várakozásban. Minden körülményt, szenvedést a családotok tisztulására fordítok. Bizalmatokat gyakran próbálja az ördög megtörni a kísértéseivel. Ezt azért engedem, mert csak így tudtok a teljes ráhagyatkozásban növekedni. Ahhoz, hogy lelkileg formálódni tudjatok, végig kell mennetek a próbatételek útján.

Gyermekeim, a szeretet után az alázat a legnagyobb kincs. Az alázatos lélek a sátán veszedelme! Aki Engem akar szolgálni, annak meg kell hajolnia előttem még akaratában is. Minél jobban ragaszkodtok a saját akaratotokhoz, annál távolabb kerültök Tőlem. Ám minél jobban lemondotok a saját akaratotokról – tetszésem szerint –, annál közelebb kerültök Hozzám. Azt akarom, hogy akaratotok belesimuljon az Én akaratomba, és akkor eggyek lesztek Velem, miképpen Én egy vagyok Atyámmal.”
Mária MagdolnaHamis istenek

2020. 06. 03, Szerda
Álmomban egy elnéptelenedett várost láttam, melynek végén egy szakadék volt. Ferences szerzetesekkel mentem, akik imádkozva keresték az élő embereket. Miközben a kihalt városban haladtunk távolról láttam, hogy a szakadékon túl valamilyen más világ van. Ez a világ dzsungelhez hasonló növényekkel volt tele, amelyből egy nagy hegy magasodott ki. A hegy szikláiból idegen istenségek képmásai voltak kifaragva. Megdöbbentő volt, hogy a hegyen lévő istenségek arcai oly nagyok voltak, hogy az egekig értek. Az égbolt vörös fényben izzott, mint a lemenő Nap során. Úgy éreztem, mintha ez a világ magával akarna sodorni mindent, ami elé kerül. Úgy éreztem, hogy Szent Ferenc volt az a szent, aki a természetben Isten dicsőségét felismerte és nem a természetet imádta Isten helyett.
Jézus: „Gyermekem, az emberiség az idegen isteneket bálványozza. Bizonyos kultúrák még mindig nem hajlandóak elfogadni Engem, mint Megváltót. Bizony mondom neked, hogy a sátán a bálványimádásnak köszönheti a világ feletti hatalmát. Akik nem Engem imádnak, azoknak a lelke haldoklik. Gyermekem, a bűn a társadalmakat is megbetegítette, ami kihat az ember minden környezetére, beleértve a családokat is.”

Uram, az emberek miért hajlanak könnyebben az idegen istenek imádatára? Miért nyitottabbak a New Age felé, miközben Te vagy az egyetlen, igaz Isten?
Jézus: „Gyermekem, az emberek nem akarnak a szeretet törvényei szerint élni. A könnyebbik utat választják, ahol szabadabbnak érzik magukat. A bűn attól csábító, hogy nincsenek benne törvények. Sokan keresik a kapcsolatot a másvilággal, és akarnak tapasztalatot szerezni. Ők nem tudják, hogy a bukott angyalok kihasználják kíváncsiságukat és csapdát állítanak nekik. Ne legyetek kíváncsiak, mert az ördög ez által könnyebben tud az értelmetekbe férkőzni! A kíváncsi emberek hamarabb elvesznek, mint gondolnák. A New Age arra szolgál, hogy az emberek lelkét megkötözze, rabságba taszítsa. Valóban Én vagyok az egyetlen, igaz Isten és ugyanakkor féltékeny Isten is vagyok. Hamarosan lerombolom a hamis bálványokat, amik az ördög praktikáinak részét alkotják.”
Mária MagdolnaA szeretet nem lehet elnéző a bűnnel kapcsolatban

2020. 06. 05, Péntek
Jézus: „Gyermekeim, akiben igazi szeretet van, az figyelmezteti felebarátját a bűnére. A szeretet nem lehet elnéző a bűnnel kapcsolatban. Nektek, akik ismeritek törvényeimet, kötelességetek figyelmeztetni a társaitokat, ha rossz úton járnak. Hogyan ismernék fel a bűnös emberek az igazságot, ha nincsenek olyan emberek, akik szembesítik őket a hazugsággal? Bizony mondom nektek, hogy ez az egyik legnagyobb mulasztás, amit elkövettek a többi mulasztás mellett. Én nem abban találom örömömet, ha a bűnös meghal, hanem abban, ha megváltoztatja életét és megmenekül a haláltól. Én mindenkit a saját életmódja és tettei alapján fogok megítélni. A sátán a humanitás mögött rejtőzik, ami a hamis egyenlőséget és a hamis toleranciát diktálja. Ez az irány vezet ahhoz, hogy a bűnt el kell nézni. Ne legyetek részrehajlóak a bűnt illetően, mert ha mindent elnéztek szó nélkül, akkor ti is bűntársakká váltok! Mások bűnét rajtatok fogom számonkérni, mert nem figyelmeztettétek őket, amikor lehetőségetek volt rá. Viszont, ha megteszitek azt, amit a lelkiismeretetek diktál, akkor eleget tesztek szeretetem törvényének, és lelketeket nem fogja terhelni felebarátaitok bűnei. Kérjétek a Szentlelket, hogy bátorságot adjon nektek, amikor tanúságot kell tennetek az igazság mellett!”
Mária MagdolnaEucharisztikus jelenlétem békét ad nektek, és bűnbánatra int titeket

2020. 06. 06, Szombat
Az Úr egy látomásban megmutatta, hogy a Szentáldozás során még vannak olyanok, akik nem akarnak kézbe áldozni – ahol kötelező –, és inkább visszautasítják az áldozás lehetőségét. Ők úgy érzik, hogy a kézbe áldozással megbántják az Urat, és ezért inkább nem engedelmeskednek az áldoztató papoknak, akik megbotránkoznak a történteken. Ezek az emberek úgy látják, hogy bátran cselekedtek és ezzel örömet szereztek Jézusnak. Másrészt megmutatta nekem az Úr, hogy többen inkább online, tévén vagy rádión keresztül nézik a Szentmiséket, minthogy személyesen részt vennének rajta. Itt nemcsak az idősekről van szó, hanem a többi korosztályról is.
Jézus: „A kézbe áldozás lehetőségét alázattal elfogadom. Akik elutasítják a kézbe áldozást ott, ahol kötelező betartani, azok Engem utasítanak vissza. Ezzel nem örömet szereznek Nekem, hanem mély fájdalmat. Egyrészt a botrány miatt, másrészt mert megvonják maguktól az Eucharisztiát, mint az üdvösségük táplálékát. Ezzel a magatartással feltűnést keltenek mások előtt, és önmagukat veszélybe sodorják. Az igazán alázatos lélek tud alkalmazkodni minden körülményhez, még a kötelező szabályokhoz is. Legyen elég nektek, hogy ismerem a szándékaitokat, miképpen a szíveteket is! Ezt a jelenlegi állapotot tekintsétek az engedelmesség próbatételének, mert az alázat mellett az engedelmesség erénye is igen jelentős. A bűnt egyedül Nekem van jogom elbírálni! Ha az Én szemmel láthatnátok a történéseket, akkor másképpen beszélnétek, és másképpen cselekednétek. Akik továbbra is otthonról követik a Szentmiséket – holott már személyesen is részt vehetnének rajta –, nem tudják, hogy milyen sok kegyelemtől esnek el. A kétféle részvétel között ég és föld a különbség. Arra buzdítalak benneteket, hogy akinek egészsége engedi és lehetősége van rá, az látogasson meg Engem személyesen a templomban, amely méltó helyszíne az Irántam való hódolatnak, tiszteletnek. A templomban rövid időre kiléphettek a világból, amely zajos és bűnnel teli. Az Én Eucharisztikus jelenlétem békét ad nektek. Olyan békét kaptok a szívetekbe, melyet a világ nem képes nyújtani nektek. Jelenlétem bűnbánatra int titeket, mert legbelül megérzitek szentségemet, mely tiszta és bűntől mentes.”
Mária MagdolnaKommunizmus veszélye

2020. 06. 09, Kedd
Jézus: „Gyermekeim, a kommunizmus nem szűnt meg. Ez a szellemiség még mindig él és egyre jobban erősödik ott, ahol nem is gondolnátok. Országotok több oldalról védve van, ám a legtöbb városotok rossz kezekben van. Az ellenség nagy erőre kapott, és azon van, hogy hátráltassa Magyarország küldetését. Bizony mondom nektek, hogyha a magyar nép újra enged a kommunizmus szellemének, akkor az nagyobb veszélybe sodor titeket, mint bármely más esemény. Minden, ami Ellenem irányul, az kapcsolatban áll a kommunizmussal. Egy olyan harcban vesztek részt, ami egyelőre vértelen. Korotokban már nincs szüksége ennek az irányzatnak az erőszakra ahhoz, hogy megnyerjék maguknak a tömegeket. Ma a pénz jelenti a hatalmat, és a megoldást.  Az ellenség észrevétlenül akarja bevenni hazátokat, és belülről támad, amelyet nehezebb kivédeni, mint a külső támadást. Imádkozzatok és városaitokat helyezzétek Édesanyám oltalmába, mely egyben az Én oltalmamat is jelenti! A tisztulást nem fogjátok elkerülni, mert csak a szenvedés hozhat változást. A sátán nem enged a terveiből, mert amit kitűzött magának, azt minden áron meg is akarja valósítani. Legyetek állhatatosak a harcban, ami szüntelen zajlik körülöttetek!”
Mária Magdolna


Római katolikus lelkek a különítélet során

2020. 06. 14, Vasárnap
Az Úr jelenlétében mély bűnbánatot tartottam, és könnyek között adtam hálát az Ő irgalmáért, különösen a kereszthaláláért. Jézus azt mondta nekem:
„Leányom, azért testesültem meg a világban, hogy a bűnösöket Magamhoz öleljem. A bűnbánó lelkeknek nem tudok nemet mondani, mert Szentséges Szívemet még nagyobb szeretetre és irgalomra indítják. Mily boldogok azok a lelkek, akik alázattal önmagukba tudnak nézni, és mily boldogtalanok azok a lelkek, akik gőgjükben képtelenek felismerni, hogy Nélkülem mit sem ér az életük. Leányom, a bűnbánat természetfeletti kegyelem. Ha egy bűnös ember a halála óráján megbánja vétkeit, Én nem tagadom meg tőle az irgalmamat, mert Előttem nem az idő számít. Csakis a jelen pillanatot tartom mindennél lényegesebbnek, mert azon múlik a lélek jövője.”

A mi Urunk elvezetett a külön ítéletre, ahol a lelkek megjelentek az Örök Bíró előtt. A lelkek egymást nem látták, mert mindenkinek egyénileg kell elszámolnia a tetteivel. Nagyon érdekes tapasztalatom volt, mert olyan lelkeket láttam, akik római katolikusok voltak és gyakorolták a hitüket, gyakran áldoztak is. Az egyik lélek fényben ragyogott, a szíve közepén az Eucharisztia tündöklött. Jézus azt mondta:
„Ez a lélek törekedett arra, hogy mindig tiszta szívvel, lélekkel vegyen Magához Engem. Komolyan vette a szentgyónásait, melynek során még inkább növekedett az alázatban. Ő elérte az életszentség állapotát. Nem sorolom fel, hogy még mi mindent vállalt az élete során, mert mindenkinek egyénileg kell szentté válnia.”

A második lélek nem ragyogott oly nagy fényben, sőt a fény homályosan vette körül annak ellenére, hogy az Eucharisztia az ő szívében is ott volt, mert gyakran áldozott. Jézus azt mondta:
„Bár Én jelen voltam a szívében, mégis a lélek bűnei gátolták Szentségem fénykiáradását. A gyakori áldozás nem elegendő az életszentséghez, ha a szívet a bűnök sötétségben tartják. A szentgyónásban feditek fel a bűneiteket Előttem, és ott nyerhetitek el a szabadulás kegyelmét. Vannak olyan lelkek, akik mások figyelmeztetése ellenére sem hajlandóak a bűneiket felismerni. Mások elhallgatják bűneiket a pap előtt, míg egyesek csak azokat a bűnöket sorolják fel, melyek miatt nem kell oly mélyen szégyenkezniük. Az általános gyónás nem elegendő a szabaduláshoz. Konkrétan fogalmazzatok, lényegretörően úgy, hogy csakis a saját bűnötökről beszéltek. A démonok elbuknak, ha mindent felfedtek róluk, vagyis a bűnökről, melyekben számtalanszor elestetek. A bűn láncát csak veletek együtt tudom elvágni! A szabad akaratotokon múlik, hogy a titeket kísértő démonoktól szabadulni vagy nem.”

A harmadik lélekben is láttam az Eucharisztiát, ám a homályos fény sem látszott nála. Jézus így szólt:

„Ez a lélek sokszor a halálos bűn terhe alatt áldozott. Az ilyen lélekben sokat szenvedek, mert a szívében élnem olyan, mintha a pokol lángjai égetnének. Bizony mondom neked, hogy sokan áldoznak halálos, súlyos bűnökkel a lelkükben, melyeket nem akarnak felismerni vagy észre sem vesznek magukban. Papjaim nem láthatják, hogy ki milyen lélekkel áldozik, de előfordul, hogy megadom nekik a kegyelmet, hogy időben cselekedhessenek. Egy katolikusnak nagyobb a felelőssége, mint azoknak, akik magas hivatást töltenek be.Tanítványaimnak ezt mondtam: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13, 34-35). Aki Engem követ, annak példaadó magatartásra kell törekednie, hogy az emberek megtérjenek és Rám találjanak, mint életük egyetlen értelmére.”
Mária MagdolnaSzűz Mária a magányról

2020. 06. 16, Kedd
A Szűzanya édesanyai szeretettel megosztotta velem, hogy az élete során hogyan tekintett Szent Józsefre és Szent János apostolra. Édesanyám ezeket mondta:
„Szeretett Fiam után Szent József és Szent János apostol állt a legközelebb Szeplőtelen Szent Szívemhez. Mennyei Atyátok rajtuk keresztül ügyelt a gondviselésemre. Sokszor voltam egyedül, ám a magányban még jobban Istennek szentelhettem magam. Fiam három évig hirdette az örömhírt, mégis a távolság ellenére a szívem egy volt az Ő Szentséges Szívével. Amikor találkozhattam néhány alkalommal Fiammal, nem volt szükség oly sok szóra, mert a tekintetünk is elég volt ahhoz, hogy megértsük egymást. A magányomban sosem éreztem, hogy egyedül voltam, mert Isten velem volt. Sokaknak nehéz elfogadni a magányt, az egyedüllétet, pedig ez az állapot közelebb visz titeket az Atyához, mint amikor mások jelenlétében vagytok. Magányomért szüntelen hálát adtam, mert ezekben az időszakokban különleges módon egyesültem Istennel. Osztatlan szívvel szeretni Istent nagyobb kincs, mint bármi a földön.”
Mária MagdolnaA pszichológusoknak nincs meg az a képességük, hogy a lelket felszabadítsák a bűnök alól

2020. 06. 29, Hétfő
Láttam, hogy a lelkek letérdeltek Jézus keresztje (fekvő helyzetben volt) előtt, amely drágakövekkel volt díszítve és fényben tündöklött. A lelkek megkönnyebbülve mentek el, miután nehézségeiket az Úrnak átadták. Én is odamentem, és imádkoztam. Váratlanul a mi keresztre feszített Urunk megjelent, és tekintetét reám szegezte. Jézus szemeiben láttam és éreztem a túláradó szeretetet. Lángolt a szívem, mert az Ő szeretete oly nagy, hogy még a saját szenvedésén is felülemelkedik. Olyannyira éreztem Jézus szeretetét, hogy közben a saját szenvedésem semmivé vált, mintha semmi sem történt volna velem. Elmerültem Jézus szeretetében, és éreztem az Ő tökéletes szeretetét, amely nem csorbult a sok szenvedés ellenére sem. Éreztem Jézus bűntelenségét, ártatlanságát, a szeretetében vállaltlemondásait és állhatatosságát. Jézus így szólt hozzám:
„Szeretetem adjon neked békét, erőt és reménységet. Az Én keresztem egy a te kereszteddel. Tudd, hogy minél jobban közeledsz Hozzám, annál édesebbé válik a kereszthordozásod a keserűség helyett. De minél jobban távolodsz Tőlem, annál keserűbb lesz a kereszthordozásod. Gyermekem, a bűn keserűséget okoz az emberek szívében. Csak Nálam szabadulhat fel a szívük tökéletesen. Az emberek nyugtalanok, gyötrődnek a saját nehézségeik miatt. Gyakran pszichológusokhoz fordulnak, akik tanácsaikkal segíthetik őket, de nincs meg az a képességük, hogy a lelket felszabadítsák a bűnök alól. A szentgyónás gyógyít és szabadít. Ott a bűnök megbocsátást nyernek. Az Én isteni erőm, irgalmam oldozza fel a pap által a bűn láncait. Bizony mondom neked, hogy sem a világ, sem más vallások nem képesek megadni azt a szabadulást, melyre a léleknek igazán szüksége van. Csak Általam lehetnek feloldozva a bűneitek, és Én adhatom meg nektek a démonoktól való szabadulás kegyelmét. A sátán ezzel tisztában van, ezért mindenáron azon van, hogy a lelkeket eltávolítsa a gyóntatószéktől, a katolikus Egyháztól. Ravasz módon azt sugallja a lelkeknek, hogy bűnben élni természetes, hiszen mindenki ezt az utat választja. A fiatalok különösen hajlanak arra, hogy a templomot elkerüljék, mert gyenge az akaratuk, nem tudnak nemet mondani a bűnnek. Az ördög ravaszságában jól tudja, hogy melyek a gyenge pontjaitok és mire mondotok könnyen igent. Aki szabadulni akar, annak először meg kell tagadnia önmagát, a környezetét, a világot – és Engem el kell fogadnia, mint egyetlen szabadítóját, megmentőjét.”
Mária Magdolna


Rasszizmus hatása

2020. 06. 30, Kedd
Láttam, hogy Amerika fölött a mi Urunk véres könnyeket hullat, hiszen a rasszizmus elleni tüntetések során arra buzdítják az embereket, hogy a templomokat pusztítsák el, Jézus szobrait pedig döntsék le. Láttam, hogy a gyűlölet mögött a bukott angyalok seregei állnak, akik meg akarnak semmisíteni mindent, ami Istennel kapcsolatos, még az Ő emlékét is kiakarják törölni az emberek szívéből.
Jézus: „Gyermekeim, a sátán ott okoz ellentéteket, ahol csak tud. Onnan ismerhetitek fel az ő működését, hogy először az embereket egymás ellen fordítja, aztán pedig Ellenem. A szemetek láttára nyíltan megy az Isten elleni lázadás. Ellenségem célja a polgárháború kirobbantása, mert utána következhet a világháború. A sátán nem elégszik meg a világban jelenlévő abortuszokkal, gyilkosságokkal, erőszakkal, hazugságok terjesztésével, a paráznasággal, az erkölcstelen életmóddal, a bálványokkal, a pénz uralmával. Az ő szomjúságát ez nem enyhíti, csak az, ha az emberek örökélete is elvész. Nem számít, hogy jók vagy gonoszak. Célja az ember elpusztítása, miután Engem már kirabolt a szívükből. Ha tudnátok, hogy a sátán gonoszsága mennyire csillapíthatatlan, akkor félelmetekben azonnal Hozzám menekülnétek. Akik őt szolgálják, azoknak az egész életüket félelem, nyugtalanság fogja kísérni. Én a szeretet Istene vagyok. Nem teszek különbséget közöttetek. Mindnyájan az Én gyermekeim vagytok. Az Én szememben egyenértékűek vagytok. Az üdvösséget nem tagadom meg senkitől sem, kivéve azokat, aki önként elutasítják maguktól ezt a lehetőséget.  Imádkozzatok, mert ez tovább fog fokozódni olyannyira, hogy az ember életének, tulajdonának védelme kérdésessé fog válni!”
Mária Magdolna

Isten szemével
2020.06.02.
1.
Hang: Harcolni.
Kép: Karddal hadonásznak egyesek.
Hang: Különben miben fogsz növekedni?
Jézus: Az ember élete a földön tele van küzdelemmel. A gonosz arra törekszik, hogy gyermekeimet szembeállítsa egymással. Én pedig azt akarom, hogy teremtményeim vegyék fel a harcot a láthatatlan ellenséggel. Csak így lehet fejlődni.
2.
Kép: Egy fehér oltár abrosszal, az oltár felett egy szív lebeg, az oltárnál Jézus áll kitárt karokkal fehér ruhában, mint egy pap.
Jézus: E képen azt mutatom neked, hogy Én vagyok a főpapotok, és a Szívem az Én Lelkem szimbóluma, melyben újra és újra át kell élnem kínszenvedésemet és kínhalálomat.
3.
Kép: Egy templomban ketten vannak leborulva, az egyik jobbra, a másik balra fordulva. Annak, amelyik jobbra volt fordulva, barna ruhája volt.
Hang: Egyre rosszabb itt.
Jézus: A jövőből egy kép, amit magad előtt látsz. Se jobbra, se balra nem találnak Engem az Én gyermekeim. Nem érzik már jól magukat.
4.
Hang: A Szanhedrin örült, hogy.
Kép: Egy teremben tömeg van, valaki a tömegben felemeli az élő, felfeszített Jézust a kereszttel.
Jézus: A Szanhedrin örült, hogy terve sikerült, és megölték Jézust, Aki sok zavart keltett a nép körében. De a keresztény tömegek szívében ott élt Jézus. A képpel azt mutattam neked, hogy Engem, az Istent nem lehet megölni.

5.
Kép: Jézus fehér ruhában, másik két fehérruhás egyénnel Észak-Kelet felé fordulva valaki lakóhelyéhez érnek, és az a szándékuk, hogy az ajtón bekopogjanak, mert be szeretnének térni.
Jézus: Ez a kép azt szemlélteti, hogy a szentáldozáskor a teljes Szentháromság óhajt belépni a tiszta lélekbe.
6.
A spekulánsokról volt szó.
Jézus: Ezek a nagy bűnösök eszközök a gonosz kezében. Teljesen ki vannak szolgáltatva neki. Lehet, hogy senki sem imádkozik értük.
7.
Én eszembe jutott a világ romlása, a világháborúk, a népírtás, stb...
Hang: Hullámokban közeledik ez.
Jézus: A sok borzalom, ami vár rátok nem egyszerre zúdul az emberiségre, hanem apránként, mindig erősebb hullámokban. Ilyenek ezek a járványok is. Ilyen lesz a veszélyes vakcina feltalálása is.
8.
Hang: Pánikhangulatot kelteni bennetek.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Nem akarok pánikhangulatot kelteni bennetek, de mivel megkezdődtek a megpróbáltatások, tájékoztatni kell a környezeteteket, hogy milyen támadások fognak érni benneteket. Drága keresztény gyermekeim, az igazságot nem akarom elpalástolni előttetek, mert meg kell mondanom, hogy a koronavírus elleni vakcinába, mint védőeszközt beleépítik az abortuszban elhalt magzatok sejtjeit. Lesznek tudósok, akik inkább állati sejteket használnak fel. Kérlek benneteket, hogy legalább ti, az Engem szerető gyermekeim az abortuszt ily módon még véletlenül se támogassátok.
9.
Hang: Véget ér a mese számotokra.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: A kényelmes, jó világnak bizony vége, most már egyre nehezebb lesz, jönnek a megígért megpróbáltatások.
10.
Hang: Sátáni erők ezek, amik hatnak rátok.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: A sátán irányította a laboratóriumokat, ahol kikísérletezték a járványt okozó vírusokat. Ugyancsak ő irányítja a kutatókat a szörnyű védekezésben, és egészen elvezeti őket a tudományos álcájú népírtáshoz.
11.
Egy videóban mondták: Az agy manipulálható ultrahang formájával, ami az emberi fül számára nem hallható, de akarattal egyes dolgoknak ellen tud az ember állni.
Olvastam: Az ultrahang vagy más sugarak segítségével sátáni dolgokat, zörejeket is tudnak sugározni, amelyek hatással vannak az agyunkra, és a lelkünkre is, és nem is tudunk róla.
Érzés: Ezért van szükségünk imádkozni, mert az ima „áthangolja” az agyunkat.
Olvastam: Maria Valtorta: A feltámadt Jézus, amikor megjelent az apostolainak, mondta: „Az ima megerősíti az apostolt, hisz egybeolvasztja őt Istennel”.
Gondolat: Isten ereje és kisugárzása messze fölülmúl minden más sugárzást és azok erejét, amit ránk sugároznak. Ha a hitünket ténylegesen gyakoroljuk, és élünk a szentségekkel, az Úr megóv minket.
Jézus: Az igaz, hogy a technika fejlődésével máris manipulálni tudják az emberi agyat az okos műszereken keresztül, de csak azokét, akik nem kapcsolódnak Istenhez a hit és a szentségek által. Ti engesztelőim egy cseppet se féljetek, mert rátok az ilyesmi nem tud hatni. Veletek van az Én jelenlétem, távoltartjátok magatokat a bűntől, és táplállak benneteket a szentségekkel.
12.
A mindenféle hibrid és génmanipulált táplálékokra gondoltam, amit a mai kor emberei kényszerülnek fogyasztani, amelyek tápértéke alacsony.
Érzés: Amikor az Úr megszaporítja az élelmiszert a rejtekben, az teljesértékű lesz, az olyan lesz, mint amilyen az eredeti volt.
Gondolat: Eszembe jutott a kánai menyegző, amikor Jézus a vizet borrá változtatta, és a násznagy is megjegyezte, hogy a bor jó.
Jézus: Ne féljetek gyermekeim, mert ha majd rejtekbe kerültök, és megszaporítom ételeiteket, ügyelni fogok arra, hogy tápértékekben dús ételekkel lássalak el benneteket. Gondoljatok vissza a kánai menyegzőre. Én mindenből, csodáim által, a legjobbat adom.
13.
Jézus Istenségére, és életére gondoltam.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Kép: Mint Ige, a Mennyei Atya ölelésében, ölében, karjaiban van, majd az Ige leszállt a földre a Szűzanya méhébe, ott fejlődött és kiteljesedett emberi testben, majd a megváltás után visszatért a Mennyei Atya ölébe, de már más formában, megdicsőült testtel.
Olvastam: Maria Valtorta: A feltámadás után, amikor Jézus megjelent az apostolainak, egy ovális fényben jelent meg, amiből kilépett, és odalépett apostolaihoz. Ezt a testet az apostolok ugyanúgy meg tudták tapintani, ugyanúgy tudott ételt magához venni a feltámadt Jézus, mint a földi életében.
Jézus: Miután Mi, a Szentháromság elhatároztuk a megváltás tényét, az Atyától a Szűzanya méhébe szálltam, emberré válva megszülettem, növekedtem, és felnőtté válva elvégeztem Istennek engedelmeskedve a megváltást. Mikor feltámadva megjelentem apostolaimnak, nemcsak nekik és értük váltam tapinthatóvá, hanem a földi testnél egy sokkal tökéletesebb és örök materiális testté változtam, mely minden fizikai akadályt le tud győzni, és a földi emberek számára tapintható. Ilyen lesz a ti feltámadt testetek is.
14.
Eszembe jutott, hogy vannak nagyon hasonló lelkű emberek, de mégis különbözik az életük egymástól.
Jézus: Vannak, akik hasonló lelkületűek és gondolkodásúak, mégis mindegyik más és más. Más a színük, és más a fényük.
15.
Kép: Egy zöld füves területen egy fehérruhás pap vagy szerzetes, a ruhájának nyakánál egy szalag van, amely arra utal, hogy korábbi korokból való.
Jézus: Ez a szerzetes hosszú időt töltött a purgatórium különböző fokozatain, és most lépett be az utolsó fokozatból, a remény helyéről a Mennyország előkertjébe.
16.
A „Tisztítótűz” című filmben néztem:
a)      Egy szenvedő lélek megjegyezte egy kiválasztottnak, hogy a tisztítótűzben évekig kell, hogy szenvedjen valamiért, de ha 3 napig lemondásban élt volna, nem kellett volna azokat a kínokat elszenvednie a tiszítótűzben.
b)      Egy szerzetes haldoklott, odahívta a társát, és megbízta, ahogy meghal, ajánljon fel érte egy szentmisét. Így is történt, ahogy a szerzetes elhunyt, a paptársa azonnal egy misét mutatott be érte. A szentmise után az elhunyt szerzetes lelke megjelent, és megfedte a papot, hogy miért várt egy évet a szentmise bemutatásával. A pap közölte vele, ahogy ő meghalt, azonnal felajánlotta a szentmisét. Így világossá vált számukra, hogy ami itt a földi életben egy rövid idő, az ott nagyon hosszú időnek számít.
Jézus: Sajnos az emberek nem tudják, hogy a tisztítóhelyi vezeklés ugyanakkora bűn miatt sokkal intenzívebb és hosszabb ideig tartó, mintha itt a földön kell elszenvedniük. Egy pár perces imával, lemondással, vagy egy félórás szentmise felajánlással évekkel lehet megrövidíteni a purgatóriumban lévők szenvedését.
2020.06.09.
1.
Kép: A Nagy-Magyarország térképe fehér fényben, hol közeledik hozzám, hol távolodik tőlem.
Jézus: A 100 éves évforduló kapcsán emlékeztetni akartalak téged hazátok darabokra szakítására. Azt is el akartam mélyíteni benned, hogy együttérző szeretettel kell gondolnod a határokon kívüli magyar testvéreidre.
2.
Eszembe jutott, hogy amikor Szent István király felajánlotta Magyarországot a Szűzanyának, akkor nemcsak a magyarokra vonatkozott ez, hanem minden más nemzetre is, akik e területeken éltek.
Érzés: Amikor az antikrisztusi korban el akarják törölni az országhatárokat, mégis ezeken a területeken koncentrálódik jobban a keresztény hívők sokasága.
Jézus: Amikor Szent István felajánlotta a Koronát a Szűzanyának, akkor az egész Nagy-Magyarországon élő magyar és más nemzetiségű emberekre gondolt. Ezzel magyarázható, hogy a mai korban erős rokonszenv van a Magyarország körül élő összes közép-európai nemzet között. Mivel Édesanyám elfogadta a Patróna szerepét, ezekben a gyermekeimben felerősítette az Istenhitet és Istenszeretetet. Ezért lehet hinni a próféciában, amely azt hirdeti, hogy Magyarország hitében fel fog emelkedni Európa és a világ összes nemzete fölé. Innen fog kiindulni az engesztelés, és ennek a fénye be fogja sugározni az egész földet.
3.
Hang: Az országhatáron ez.
Kép: Nagy-Magyarország térképe, rajta angyalok a címerrel. Az egész határvonalon angyalok sokasága van fehér ruhában.
Jézus: Atyám nemcsak a Szűzanya oltalmába helyezte Nagy-Magyarországot, hanem a szent angyalok védelmébe is.
4.
Hang: A nemzeti tragédiátok világ tragédiává válik.
Érzés: Ez az engeszteléssel van kapcsolatban.
Jézus: Ha ti mindnyájan, Nagy-Magyarország területén élő népeim összefogtok az Istenszeretetben és hitben, akkor nem fogom megengedni, hogy sorsotok tragédiába süllyedjen. És így azt is meg fogom akadályozni, hogy a világ tragédiája bekövetkezzen. De hangsúlyozom, hogy ehhez összefogás kell. A pártoskodás nagy károkat okozhat egész Nagy-Magyarország életében. Hogy mennyire vigyázok rátok, és veletek vagyok magyarokkal, ezt máris bizonyítottam nektek, a mai koronavírus járvány kimondottan enyhe lefolyásával.
5.
Kép: Egy báró egy korábbi korból, piros nadrág van rajta, fehér a parókája, fehér színű felső ruházata van arany gombokkal, kardra támaszkodik dél-kelet irányba.
Jézus: Ez a felelőtlen nyugat-európai arisztokrata azokat a nyugati hatalmakat jelképezi, akik a trianoni szerződéskor meghúzták a határokat.
6.
Kép: Egy emlékmű, vasból készült kupolán egy arany kettőskereszt.
Jézus: Ez az emlékmű az ezer éve fennálló, időtálló, soha el nem múló magyar kereszténység jelképe.
7.
Álom: Metróaluljáróban voltam, a mozgólépcsőn egy embersereg jött, miséről jöttek. Két püspök is velük volt. Az egyik püspök fején egy különös fejdísz volt, az ő születésnapját ünnepelte a tömeg. Egy karosszékbe ültették kényelembe, és a tömeg énekkel és mással kedveskedett neki. A püspök szemmel láthatólag nem nagyon élvezte az ünneplést.
Jézus: Az álom azt jelentette, hogy a jóérzésű, pozitívan gondolkodó püspökök közül is ki fogják szolgálni az antikrisztus egyveleg egyházát, de nem örömmel, hanem félelemből.
8.
Hang: Méltó megtenni, amit egész életünkben nem teszünk meg.
Jézus: Itt a mulasztások tömkelegéről van szó, amivel tartoztok Atyámnak és az embereknek. Pl. segítségnyújtás a bajban, bocsánatkérés a haragban, köszönet és hála a segítségnyújtásért.
9.
Hang: Egyik az egyik lábammal, a másik a másik lábammal.
Jézus: Ha valami jót tesztek, vagy áldozatot hoztok, azt nem elég egyszer, hanem többször is meg kell tenni.
10.
Kép: Egy utcában többen kerékpároznak felém.
Jézus: Ennek a járványnak egyik előnye volt, hogy az emberek jobban vigyáznak egészségükre.
11.
Sértő szavakat mondtak nekem, ezt a fájdalmat felajánlottam egy szenvedő lélekért.
Jézus: Az igaz, hogy a sértő megjegyzések fájnak, mégis lelked hasznára szolgálnak, de nemcsak neked segítenek, hanem annak a tisztuló léleknek is, akiért felajánlod.
12.
Hang: Ezek csak csodákat várnak.
Kép: Egy úton iskolás tanulók, az út szélén azok szüleik szaladnak. Az utat egyszerre csak egy sorompó zárja le félig, mint egy akadály. Egyesek a sorompót kikerülik.
Jézus: Ez a kép azt fejezi ki, hogy a vészhelyzettel egyesek nem törődnek – pl a mai járvány alatt – vakul bíznak abban, hogy Én vigyázok rájuk, és ezért nem tartanak be semmi előírást.
13.
A betegségekről volt szó.
Érzés: A betegségek szükségesek ahhoz, hogy az ember élete kiteljesedjen. Megtöri az ember egoját, azét is, aki beteg, és azét is, aki annak gondját viseli
Jézus: Egyáltalán nem hiábavaló dolog a testi vagy lelki szenvedés. Nemesíti a lelket, megértőbbé teszi más szenvedőkkel szemben, és megláttatja kicsinységét és tehetetlenségét Istennel szemben. 
14.
Érzés: Mindenkinek a saját életkörülményei között kell szentté válnia. Azért különbözik mindenki élete, hogy ne utánozhassa le az életét másokéról. Megtanulhat dolgokat másoktól, de lényegében a saját döntéseire van utalva. Ezt viszi majd az Úr ítélőszéke elé.
Jézus: Mivel minden teremtett lélek más és más, a szentté válásuk is eltér egymástól. Egyetlen szent életét sem lehet lemásolni, utánozni, mert mindenki a saját élethelyzetében, a neki adott körülmények között kell, hogy tökéletessé váljon.
15.
A jó és rossz harcáról volt szó.
Jézus: Ellenségemmel állandó harcban vagyok érted.
16.
Kép: Valamilyen szűrke színű szerkentyű, kör alakú alkatrészei is voltak. Mintha történelmi események játszódtak volna le vagy fejeződtek be, amikor a kör 360 fokot fordult.
Hang: Feltételezése.
Kép: Egy szürke fényben Lenin jobbra nézett, majd fogta a fejét valami miatt.
Hang: Összerendezni bennetek ezt.
Jézus: Te kislányom abba a nemzedékbe tartozol, akik nem ismerhették meg az igazi, hamisítatlan történelmet. Hazugságokat tanultatok. Csak kevesen voltatok, akik szüleitektől és nagyszüleitektől meghallhattatok néhány elrejtett igazságot. Feltételeztétek, hogy talán úgy volt, ahogy otthon hallottátok. A kommunista diktátorok materialista eszmékkel tömték fejeteket. Bizony csak kevesen kaptatok otthonról vallásos nevelést. Bennetek, és az utánatok következő ifjú nemzedékben össze kellene rendezni és tisztázni a valódi történelmet.
17.
Tisztítóhely című filmben: Volt egy valaki, aki azért gyakorolta a lemondásokat, hogy hencegjen velük. Nem szívből jött neki, ezért jutott a Tisztítótűzbe.
Jézus: Az áldozathozatal csak akkor hoz gyümölcsöt, ha titokban, rejtekben történik, csak Én előttem.
18.
Hang: Legyen minden a régi… álljon vissza a régi.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Kép: Arany fény.
Jézus: Az a kívánságom, hogy Egyházam térjen vissza a hagyományokhoz.
19.
Hang: Ha tudnád, milyen szándék vezérel.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Ha tudnád, milyen szándék vezérel, minden egyes lépésemet, még a szorongattatások megengedését is, örömmel fogadnád.
20.
A „miért”-ekről volt szó.
Hang: Mert mindennek megvan az oka.
Jézus: A „miért”-eket soha nem szerettem. Nem itt fogjátok megérteni a földön az ok-okozati összefüggéseket, hanem a Mennyországban, mert Atyám megajándékoz benneteket isteni tudásából és bölcsességéből. Ott aztán minden „miért”-re meglesz a válasz.
21.
Hang: Valóban van jogod ehhez.
Jézus: Mindig jogodban áll választani a jó és a rossz között, mert szabad akaratod van. Ebben nagy segítséget ad neked az őrangyalod, Szent Mihály arkangyal, és az Én Szentlelkem.
22.
Kép: Egy arany színű hegy, tűhegyes a csúcsa.
Kép: Egy alagút bejárata, amelyet egy nap vesz körül ragyogó sugarakkal, majd ezt öleli körbe az aranyhegy.
Jézus: A Mennyország, amelyet Atyám ajándékoz nektek, amelyről azt mondtam, hogy „szem nem látott, fül nem hallott ilyet”, ez a te látomásodban a tűhegyes csúcsú aranyhegy. A bejárata, amelyen keresztül belépnek az Enyémek, leírhatatlanul fényes és sugárzó. Vágyódjatok oda, mert csak az jut be az örök életbe, aki szívből vágyódik utána.
23.
Jézus Szent Szívéről volt szó.
Jézus: Szívem a gyönyörűséges érzések tárháza. Ebből ered irgalmam és kegyelmem özöne.
24.
Egy kiírást láttam: „Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyál.”
Hang: Borod vagyok, a legjobb borod vagyok.
Jézus: Sok-sok élvezet van a földön, de aki a legjobbat akarja választani, az Én Szent Véremet issza.

2020.06.16.
1.
Olvastam: James Manjackal MSFS atya: Láttam az örökkévalóságot: A kegyelem edényéről: Az Úr a kegyelem edényéből osztja ki a kegyelmeket. A kegyelem edénye minden nap újratöltődik a naponta elmondott szentmisékből, imákból, engesztelésből, szenvedésből. Amennyi áldozatot hoznak a földön, annyival töltődik újra, és annyi kegyelmet áraszt.
Érzés: De minden nap kevesebb és kevesebb van belőle.
Hang: De Én megszaporítom azt általatok, igaz engesztelők által.
Jézus: Az igaz, hogy a 7 milliárd gyermekemből csak kevés a lángoló szívű engesztelő, és így az Isteni kegyelem edénye nem tudna megtelni, hogy szétszórjam a teremtményeim között, de mivel a hatalmam korlátlan, e kevés gyermekem kitartása által megszaporítom a szentmiséket, imákat, engeszteléseket, áldozatokat, és mindig csordultig töltöm a kegyelem edényét.
2.
Azon gondolkodtam, hogyan alakíthatja az Úr az imákat, lemondásokat kegyelemmé.
Kép: Az az erő, amit belefektetünk ezekbe, arany fényként megy fel az Égbe. De ha ezt Jézus szenvedésével egyesítjük, ennek a spektruma kitágul, sokkal fényesebb, erőteljesebb lesz. Emberi lemondás, szenvedés, felajánlás szükséges ehhez, mert emberi lelkekre ontja ezt majd a Mennyei Atya. Amikor ezt a fényt a Mennyei Atya magához veszi, a Szívébe helyezi, az esetleg tökéletlen felajánlást a Szeretetlángjával megtisztítja, tökéletesíti, és mint tiszta fénysugarat ontja a világban élőkre.
Jézus: Az imák, az áldozatok, és minden egyéb felajánlása tőletek, teremtményeinktől ragyogó fénysugár formájában jutnak fel Atyám Trónja elé. Ezeket a fénysugarakat Ő a Szívébe rejti, kegyelemmé alakítja, és mikor eljön az ideje, kiemeli a Szívéből, mint Isteni kegyelmet, és rászórja azokra, akikért történt az ima, áldozat, vagy más felajánlás.
3.
Az élet pillanatai jutottak eszembe.
Érzés: Lehet teljes szívvel, fél szívvel, kedvetlenül, szeretetlenül, zúgolódva hozzáállni a dolgokhoz. Ha szeretettel állunk hozzá a dolgokhoz Isten segítségét kérve, nincs lehetetlen, így tudunk szentté válni.
Kép: A szeretet mértékétől függően árad belőlünk különböző erősségű arany fény.
Jézus: A földi élet ideje sokmilliárd pillanatból áll. Hogy ha valaki ezeket a pillanatokat szeretettől, áldozattól átélve éli meg, ragyogó fénysugarakat küld általuk az Égbe. Ha közömbösen elpazarolja az időt, nem küld Isten felé semmit. Ha rossz szavakkal, gondolatokkal, cselekedetekkel él, nem sugárzik belőle semmi fény Isten felé, hanem megüli a lelkét a feketeség, a bűn. Aki szeretetsugarakat küld Istennek, az sok kegyelmet esd le az emberiségre.
4.
A Nagyfigyelmeztetés, elragadtatás jutott eszembe.
Hang: A készület ideje van még nektek csak.
Jézus: Sokan kérdezgetik közületek, hogy közeledik-e már a Nagyfigyelmeztetés, a Nagy Csoda és az elragadtatás. Egyelőre azt felelem erre, hogy most az előkészületek idejét élitek, és nagyon jól használjátok fel. Tartsátok lelketeket tisztán, és tökéletesítsétek magatokban a szeretet. A jelek már mutatkoznak, gondoljatok a járványokra, az áradásokra és az aszályokra. Ezek mutatják, hogy az első nagy eseményre már nem sokáig kell várnotok.
5.
Az amerikai eseményekről, és a tüntetésekről volt szó világszerte.
Jézus: Ahogy körül nézel a világban, mindenütt látod, hogy forrong a nép. Az eseménye általában liberális indíttatással történnek.
6.
Hang: Néztük… Jézus esik ott.
Kép: Valaki egy asztal alá esik.
Jézus: Ez a kép a jövőből való. Egy választottam, amiért nem engedte beadatni magának a chipet, golyó általi halállal az asztal alá esett. Ő az Én követőm, és úgy tekintem, Atyám is úgy látja, mintha Engem lőttek volna le.
7.
Kép: Egy idősebb férfi, ősz a haja, szakálla, bajusza, fehér ágyékkötője van, más testrésze ruhátlan.
Hang: Vagyok.
Jézus: Atyám, elfogatásomtól kezdve a teljes lemeztelenítésen keresztül, haldoklásomon át kínhalálomig mindent elszenvedett Velem a Lelkében. Ő így szól hozzád: Vagyok, Aki vagyok. Ezzel utal arra, hogy Ő az első Isteni személy.
8.
Hang: Egy-egy lemondás egy-egy vértanúságot jelent, fehér vértanúságot.
Jézus: Csak gyakorold a lemondásokat, mert nagy értéket jelentenek a szememben. Megfosztani magadat attól a földi dologtól, amit nagyon szeretsz. Lelki kincseket szerzel magadnak az Égben.
9.
Hang: A tengerentúlra megyünk ezzel.
Kép: Egy nagy kontinensre érkezek hajóval a tengeren, amely szabad, nincs belakva.
Jézus: A háromnapos sötétség után az Én második dicsőséges eljövetelemkor az Új Ég és Új Föld megteremtésekor egy egészen érintetlen, csodálatos világot mutatok majd nektek. Ez a világ félig földi, félig Égi lesz.

10.
Hang: Tömkelegével mutattátok ezt Nekem.
Jézus: Ti engesztelők tömkelegével mutattátok Nekem, hogy tudtok sokat és kitartóan imádkozni, de sokkal kevesebben vagytok, akik napjaitok minden percében beszélgettek Velem, mint Uratokkal, Istenetekkel, és mint legjobb barátotokkal. Magatokkal visztek a boltba, a templomba, az utcára, az engesztelőhelyre, és egészen Bennem éltek.
11.
Hang: Totál gazdátlanok vagytok Nélkülem.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel, áldásra van téve a keze.
Jézus: Ha levenném rólatok Isteni kezemet, nagyon üresek lennétek, és gazdátlanok.
12.
Kép: Egy lány egy magas hídról ugrik le széttárt lábakkal, zuhan, a teste vízszintes helyzetben van, dél-kelet irányba néz.
Jézus: Ez a lány azoknak a szimbóluma, akik belezuhannak az ázsiai ezoterikus hullámokba.
13.
Hang: Kérlek, ne bántsd szívemet.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Itt azokhoz a keresztény gyermekeimhez szólok, akik válogatás nélkül elfogadják a negatív kritikákat, és terjesztik ezeket. Ezek a megjegyzések lehetnek helytállóak, és azt el kell fogadni, de lehet rosszindulatú pletyka, amelyet egyes túlfűtött engesztelő terjeszt mindenféle lelkivezetői ellenőrzés nélkül. Az ilyesmit nem szabad elfogadni.
14.
Hang: Erős lelkűeké a világ.
Kép: Arany fény.
Jézus: Sokat kell imádkozni mindannyiatoknak a Szentlélek egyik fontos ajándékáért, a lelki erősségért. Csak az tud haladni jól az életszentség útján, aki bátran szembeszáll a kísértésekkel, legyőzi az akadályokat, és így sikerül elérnie célját, az örök életet.
15.
Kép: Egy fehérruhás hölgy, díszes, nemesi ruhában van.
Hang: Királynő.
Jézus: Az biztos, hogy a Mennyországban, aki oda bejutott, mindenki nagyon boldog lesz. De ott sem áll fenn az egyenlősdiség. Aki a földön sok áldozatot hozott, a szenvedést hősiesen tűrte, gyakorolta a szeretet hősies cselekedeteit, annak nagyobb dicsőségben lesz része. Lesznek olyanok a szentek közül, akik királynői pompában, dicsőségük ragyogó fényében nagyon közel lesznek a Szentháromság Trónjához.2020.06.23.
1.
A menekülésről és a rejtekbe vonulásról volt szó.
Egy üzenetben olvastam, hogy a koronavírus járvány második hulláma folyamán kell már összecsomagolni, és indulni a rejtekhelyre. Ez nagyon félelmetesnek hangzik, és nagyon felkavaró.
Jézus: Drága kislányom, az azonnali csomagolást és a rejtekhelyre vonulást nem kell komolyan venni. Ez tulajdonképpen ijesztgetés. Figyeljetek, hogy mikor fogják bejelenteni a koronavírus elleni vakcina szigorú kötelezővé tevését. Ettől a pillanattól kezdve valóban csomagolni kell, és készenlétben kell állni.
2.
A Bibliában (Apostolok Cselekedetei 8) olvasni lehet, hogy az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, miután megkeresztelte az etiópiai királynő magas rangú udvari tisztjét, hogy az udvari tiszt nem is látta Fülöpöt többé.
Érzés: Ilyesmi akár velünk is megtörténhet majd, hogy az Úr egyik pillanatról a másikra egyik helyről a másikra helyez
Jézus: Mint ahogy lehetséges lesz, hogy a rejtekhelyeteket és benne titeket láthatatlanná teszlek, vagy megsokasítom az ételeteket és italotokat, úgy az is megtörténhet az Én akaratomból, hogy egyik pillanatról a másikra a lakásotokról a menedékhelyre helyezzelek át benneteket.
3.
A különböző kívánságokról volt szó az Úr felé.
Jézus: Vágyódni valami nagy kegyelem után nem bűn, de felesleges. Ugyanis, a kegyelem ingyen ajándék, nem attól függ, hogy kéri-e az ember, vagy nem. Isten annak adja, és akkor, akinek akarja, és mikor erre elérkezett az idő.
4.
Kép + Érzés: Mi olyanok vagyunk, mint a gyöngyök, melyek sötétben nőnek a kagyló belsejében. Amikor kiemelik a kagylót a vízből, és szétfeszítik a héját, akkor látszik, hogy mi van benne. Az ember lelke is halála után mutatkozik meg, hogy milyen lett, amikor Isten megvilágítja fényében.
Jézus: Itt a földön lelketek a test börtönében van. Az igazgyöngyhöz hasonlítva, az emberi lélek az ő „kagylójában” elzárva fejlődik, növekszik, él, és mikor elhagyja a testét, eléri örök célját, a purgatóriumi vezeklés után a Mennybe kerül, akkor kezd igazán tündökölni, ragyogni, mert Isten fénye megvilágítja.
5.
A lopásról gondolkodtam.
Érzés: Mindahányszor valami negatívat mondanak az emberről, főleg igazságtalanul, mindannyiszor meglopják őt.
Érzés: Ha valaki megígér valakinek valamit, és nem tartja be a szavát, meglopja a másikat.
Jézus: Bizony gyermekeim, nemcsak az a lopás, ha valami anyagi javat elvesztek valakitől, hanem az is lopásnak minősül, ha rosszat mondva valakiről tönkreteszitek tekintélyét, a becsületét. Az is lopás, ha valakinek megígértek valamit, de hanyagságból nem teljesítitek. Ilyenkor lelki értékektől fosztjátok meg az illetőt. Pl. a szeretetetektől, vagy a lelke fejlődésétől, vagy valami örömtől. 
6.
A beszélgetésekről volt szó, amelyeket az emberek egymás között intéznek.
Kép: Egy nagy toll jegyzetel, mintha tűzzel égetne rá valamire.
Jézus: Míg a fecsegés haszontalan dolog, addig a szent dolgokról, Istenről és a túlvilágról való beszélgetés nagyon értékes tevékenység a szememben. Ha a szavaimat továbbítod, azt tűzzel jegyzem fel gyermekeim lelkébe.
7.
Hang: Megkeményítem hitedet ezért.
Jézus: Megkeményítem hitedet abban, hogy maradék Egyházamat győzelemre viszem.
8.
Hang: Ne késlekedj az ajándékaimmal élni.
Jézus: Ha a hozzád fordulók közül valaki lelkileg bajba kerül, vigasztalást vár, vagy hite gyenge, kételkedik, akkor bármilyen fáradt vagy, siess a segítségére.
9.
Arról volt szó, hogy nekünk a saját életünkben kell kiteljesednünk.
Érzés: Szinte minden pillanat egy próbatétel. Problémákat tesz elénk az Úr, és figyeli, hogyan oldjuk meg őket.
Jézus: A legnagyobb szentek is csak haldoklásuk alatt lettek egészen tökéletesek. Hiba nélkül nincs ember. De Én ügyelek arra, hogy sok-sok próbatételt állítsak eléd. Ezekkel erősítem, tisztítom, tökéletesítem a lelkedet.
10.
Hang: Veszélyes itt az élet.
Jézus: A földön élni egyre veszélyesebb nektek. Ahogy nőnek a szorongattatások, annál nagyobb a lehetőség arra, hogy Engem megtagadjatok.
11.
Hang: Nézd csak, itt minden el van rendezve.
Jézus: Látod milyen előrelátóak vagyunk? Már most megüzenjük nektek, hogy a büntetés előtt hogyan gondoskodunk majd rólatok. Menedékhelyeket biztosítunk hűséges gyermekeinknek és családtagjaiknak.
12.
Hang: Nem tudom ezt húzni-halasztani.
Jézus: Annyira rövid az idő, hogy igyekeznem kell gondoskodni rólatok, hogy a gonosz az ő ravaszságánál fogva el ne ragadjon benneteket Tőlem a chippel.
13.
A chippekről volt szó.
Hang: Széles körben alkalmazzák.
Jézus: A chippet a vírus elleni oltóanyagba építik bele, és tömegeket akarnak beoltani vele.
14.
Hang: Teljes kontroll alá akarják vezetni a népet.
Jézus: Aki elfogadja a chipet tartalmazó vakcinát, az teljes ellenőrzés alá kerül. Mindent látnak és hallanak, amit tesz, amit mond. Egy pillanatra sem maradhat az ilyen ember láthatatlan előttük.
15.
Hang: Elnapolom.
Jézus: Azért napolom el ezeket a végső időket, amit már sokan 2000-ben vártak, hogy egyre többen Felém forduljanak, megtérjenek, és megtisztuljanak. Atyám és Én azt akarjuk, hogy minden gyermekünk üdvözüljön. 2000 óta már több millióan megtértek a világban.
16.
Hang: Kidobni.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Hang: Megfélemlítésben lesz részetek.
Kép: Arany fény.
Jézus: Sürgősen ki kell dobni magatokból minden bűnt, gonoszságot, önzést, szeretetlenséget, mert közeledik az igazságosságom napja. Olyan nagyszabású esemény lesz a Nagyfigyelmeztetés, hogy egyetlen lélek sem fogja átélni félelem nélkül. Még a jók és igazak is belereszketnek.
17.
Hang: Arra a pontra jutottam el, hogy erre mindenképpen fel kell hívni a figyelmet.
Kép: Egy molett nő piros feszes szoknyában.
Jézus: Mindenkit más és más ajándékokkal ruház fel a Mennyei Atya, attól függően, hogy mi illik hozzá. Az egyik a nagy buzgóságra, a sok rózsafüzérre alkalmas. A másik a zarándoklatok szervezésére. A harmadik a tanítás kegyelmét kapja meg. A negyedik a látás-hallás kegyelmét. Az ötödik a szabadítás ajándékát. A hatodik a gyógyítás kegyelmét. A hetedik az apostolkodást. Senki sem húzhatja magára a másik által kapott kegyelmet.

18.
Hang: Madárkám… ne gyere vissza többet.
Jézus: Azért kaptatok szabad akaratot ti gyermekeim, hogy bármikor választhassatok, akinek úgy tetszik, azt nem kötelezem, hogy a foglyom legyen.
19.
Hang: Kancellár
Hang: Nem, csak annak van…
Kép: 2-3 ember van egy csoportban, különböző fejlettségi szinten vannak.
Kép: Egy nő egy fehér zsebkendőt tart a kezében, jobbra nyújtja.
Jézus: Merkel kancellárságának hamarosan vége. Csak annak lesz esélye elfoglalni a helyét, aki képes a nemzetet kihúzni a kátyúból. Túl sok a képzetlen befogadott ember. Túl nagy az elégedetlenség. Folyik a rombolás az országban. A rendet szerető németek meg vannak botránkozva ettől a nagy felfordulástól. Kancellár legyen a talpán, aki most rendet csinál.

2020.06.30.
1.
Hang: Lesz-e Nagyfigyelmeztetés?
Jézus: A Nagyfigyelmeztetés kivétel nélkül mindenkinek meglepő és megrázó lesz. A bűnbánat olyan mértékű lesz benned, amilyent még soha nem tapasztaltál.
2.
Egy üzenetben olvastam, hogy a Szűzanya azt mondta a kiválasztottjának, hogy a szorongattatások ideje 2019-ben kezdődött, és 2026-ban lesz vége az antikrisztusi kornak, és 2023-ban várható nagy valószínűséggel a Nagyfigyelmeztetés.
Gondolat: Salamon királynak az Ószövetségben az Úr mondta, ne imádjon hamis isteneket, mert el fogja venni királyságát, és szét fogja szórni a népet.
Gondolat: 2019-ben történt az, hogy a Pachamama szobrok előtt borultak le a Vatikánban egyesek az Egyházból is, így feltételezhető, hogy ez egy fordulópont.
Jézus: Drága gyermekem, az emberiségre váró események időpontját egyedül Atyám tudja. Az engesztelések hatására az antikrisztus uralmát lehet, hogy meg fogja rövidíteni. A 2019-es év bizony meghatározó a modern bálványimádás területén. Tehát, vagy 7 évről van szó, vagy kevesebbről. Több évről nem valószínű.
3.
Hallottam egyeseket úgy nyilatkozni, hogy a Covid-19 vírus járvány biológiai világháború.
Gondolat: Lehet, hogy ez a világháború kezdetét jelentheti, és közben hallani lehet a különböző sztrájkokról, felvonulásokról is…
Jézus: Nyugodtan tekinthettek úgy ezekre a mai vírusokra, mint a háború kezdeteire. A sztrájkok, a forradalmak és az egymást követő járványok viszik bele az emberiséget a III. világháborúba. Ezért nagy szükség van a Nagyfigyelmeztetésre, hogy az emberiség többsége megtisztulva kerüljön bele ebbe a nagy káoszba és szorongattatásokba. Egészen más szemmel fogják nézni a történéseket, ha a Szentlélek felvilágosítja őket, és megtérnek. Óvakodni fognak a vakcinák elfogadásától, és a jó oldalra állnak. A tömegek így megmenekülnek attól, hogy az Antikrisztust fogadják.
4.
Hang: Csatlakozásban vagyunk.
Jézus: Vigyázzatok gyermekeim, mert a technológia rohamos fejlődése teljesen kiszolgáltat benneteket a háttérhatalomnak. Ti magyarok ne legyetek büszkék arra, hogy csatlakozhattok az 5G technológiához. Fejlett szellemi tartalékaitokat kihasználják a szabadkőművesek, és ha engedelmeskedtek, elősegítitek saját pusztulásotokat. Az 5G arra szolgál, hogy minden okos műszert rákapcsoljanak a központi elektromágneses trafókra, pl: automata gépkocsikat, okostelefonokat, okos TV-t, stb, hogy központilag irányítani tudják a háttérből, és ellenőrizni tudják, hogy ki hova utazik, miről társalog, és mi mindenre készül. Sajnos, nemcsak ezekkel az okos tárgyakkal tudnak ártani az emberiségnek, hanem a régi hagyományos telefonokkal, diktafonokkal, és más műszerekkel, mert ezeket is követni tudják, és információkat tudnak szerezni általuk. Ezért gyermekeim, óvatosak legyetek ezekkel a műszaki cikkekkel, telefonokkal, mert amit a közelükben beszéltek, azt mind képesek lehallgatni a háttérhatalom emberei. Amikor beszélgettek, inkább a szabadban legyetek, és ne legyenek a közeletekben a telefonok és egyéb műszerek. Szomorúan nézem, hogy az Én magyarjaim készségesen csatlakoznak ehhez az öngyilkossághoz.
5.
Hang: Internettel… semmiféle bajt nem okoznátok.
Jézus: Az internettel, amennyiben ismereteitek gyarapítására, az információk bővítésére használnátok csupán, semmiféle bajt nem okoznátok. De sajnos ez is olyan találmány, amely a totál kontroll eszköze. Teljesen kiszolgáltatjátok az adataitokat, a facebookon még az arcotokat is az ellenségnek.
6.
Arról volt szó, hogy fontos mindenre figyelni.
Jézus: Fontos, hogy a legkisebb dolgokra is figyeljetek, óvatosak legyetek, ne szolgáltassátok ki magatokat a háttérhatalomnak. Bizony ez a hatalom már hatékonyan működik. Gyűjti az adatokat, elraktározza, és akkor használja majd fel, amikor büntetni akar.
7.
Hang: Ezt is magyaráztam egyszer.
Jézus: Már évekkel ezelőtt néhány választottamat megnyugtattam, hogy azok a titkos információk, melyekről egymás között beszélgetnek, az igaz, hogy le lesznek hallgatva, de mikor elérkezik a Nagyfigyelmeztetés, végtelen szeretetemben, az engesztelők védelmében az okos műszerekről minden nyomot el fogok tüntetni. Viszont, a Nagyfigyelmeztetés után végtelenül óvatosnak kell lennetek, a legjobb, ha szabadban beszélgettek a kényes témákról, ahol semmiféle telefon, diktafon és más egyéb műszer ne legyen nálatok. Mert ami ott el fog hangzani, az nem lesz letörölve. Azokat fel tudják használni ellenetek.
8.
Kép: Egy toronyóra barna lábakkal füves területen.
Jézus: Ezzel az órával arra figyelmeztetlek benneteket, hogy lelketeket készítsétek fel, mert elkezdődtek a járványokkal a szorongattatások, folytatódnak a forradalmakkal, sztrájkokkal, külső-belső harcokkal, és nagyon fontosnak találom, hogy mire beköszönt a Nagyfigyelmeztetés, lelketekben csak tisztaság és szeretet legyen. Lelketek legyen olyan üde és tiszta, amit e képen a friss pázsittal elétek tárok.
9.
Hang: Kemény időket élünk itt.
Jézus: A végső idők apostolai vagytok, az első nemzedék, amely át fogja élni a nagy szorongattató eseményeket. Ne féljetek semmitől, ami majd bekövetkezik, mert állandóan veletek leszek. A tenyeremen hordozlak titeket és családjaitokat.
10.
Hang: Hibáztunk.
Hang: Ez kíséri az embert egész végig.
Jézus: Az első emberpártól kezdve a világtörténelmen keresztül ti emberek a természeteteknél fogva hibát hibára halmoztatok. Így lesz ez végig az Én dicsőséges eljövetelemig. Attól kezdve megszűnnek a hibák, bűnök, és mint királyotok vezetni foglak benneteket.
11.
Hang: Beismerni… nem tudsz…
Hang: A szavazatok 2/3-a.
Hang: Amíg a keresztény jobboldal 2/3-os többséggel jelen van, addig a leglényegesebb kérdések megoldhatók lesznek hazátokban. A baloldal sok ballépést követ el, de képtelen beismerni. Még a legnyilvánvalóbbakat is védelmébe veszi.
12.
Hang: Belgium… az utolsó
Hang: Németország.
Jézus: Az Európai Unió a végsőkig fogja ellenezni a nemzeti államiságot, és célul tűzi ki az egységes világhatalom megalapítását. Németország és Franciaország támogatja ezt az álláspontot, de ők nem végig, mert lassan rádöbbennek, hogy szükség van az országhatárokra. Fulladoznak a migránsáradattól.

13.
Hang: Szétszórásban lesz részetek.
Jézus: Ahogy peregnek az események és jön a járvány második hulláma, úgy szórnak széjjel benneteket, és megint karanténba zárnak. Megszűnnek újra az engesztelések és a szentmisére járások, így szakítanak el benneteket egymástól. Egységben lenne az erő, de ezt ők nem akarják.
14.
Hang: Gyorsított küzdelem ez.
Jézus: Mivel elkezdődtek az emberiségre váró nagy események, sietni kell, hogy az Én kegyelmemmel egészen legyőzd a kísértéseket, megerősödjön benned a bátorság.
15.
Hang: Az elsődlegesek éppolyan fontosak, mint a másodlagosak.
Jézus: Itt gondolj Mária és Márta eltérő feladataira. Az igaz, hogy az ember lelkében, ha jó keresztény, első az Isten és a lelke. A második helyen állnak az állapotbeli kötelességek. De Én azt mondom nektek, le kell jönnötök az áhítatos imádság hegyéről, hogy a környezetetekben gyakorolni tudjátok az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit, hogy szeretetet adjatok a körülöttetek élőknek. Tehát, mindkét feladat egyensúlyban kell, hogy legyen egymással. Ha az imádságra hivatkozva kibújtok a szeretetcselekedet kötelessége alól, bizony bűnt követtek el.
16.
Hang: Ami neked nehéz, az Nekem könnyű.
Kép: Jézus balra fordulva.
Jézus: Csak egy példát mondok neked erre, hogy számodra nagyon nehéz feladat egy hitetlen vagy közömbös embert megtéríteni. Nekem viszont könnyű. Olyan kegyelemmel érintem meg, ami mélyen hat rá. Lehet az valami lelki öröm, ami átjárja a szívét, de lehet egy nagy szenvedés, ami felébreszti álmából.
17.
Hang: Felszámolták a társadalmi rendet.
Jézus: Majd, ha megszületik az Új Világrend, minden, ami a nemzetállamban eddig volt, meg fog változni. A fontos döntéseket nem a kormány vezetői hozzák majd, hanem a világ urai. Az igazságszolgáltatás sem a nemzet kezében lesz, hanem a világi bíróság kezében. Megszűnik a demokrácia, mint olyan, és helyébe lép a rabszolgaság, amely teljes engedelmességet és kiszolgáltatottságot fog jelenteni.
18.
Hang: Egy országban vagy velünk.
Jézus: Elvileg, az Én Isteni szememben ti magyarok a Nagy-Magyarországban éltek. Ha átmész a leszakadt országrészetekbe, szinte úgy érzed, hogy otthon vagy.
19.
Hang: Begyűjtése lesz ennek.
Jézus: Angyalaim az elragadtatáskor láthatatlanná teszik, és begyűjtik az Enyéimet.
20.
Hang: Ott van a kiömlött.
Kép: Kiömlött főzött, passzírozott paradicsom a földön.
Jézus: Egészséges biotermékek hamarosan eltűnnek, és helyükbe lépnek az agyonpermetezett, mesterségesen termelt élelmiszerek.
21.
Hang: Húzd ki magad.
Jézus: Húzd ki magad minden olyan dologból vagy utasításokból, ami testednek és lelkednek ártalmas.
22.
Hang: Meg kell gondolnod.
Jézus: Alaposan meg kell gondolnod, hogy elfogadod-e a kikísérletezett oltóanyagokat a vírusok ellen.
23.
Hang: El kell adnod a lakásokat.
Jézus: Gyermekeim, ha követni akartok, ne ragaszkodjatok az anyagi dolgaitokhoz.
24.
Kép: Egy férfi jobbra megy, majd visszafordul hozzám, és mosolyogva kezet fog velem
Jézus: Az emberek a hosszú 2 hónap után megszokták, hogy nem szabad érintkezni egymással. A férfi jelképezi ezt a helyzetet, ezért gondolkodik egy kicsit, és csak utána fog kezet veled.
25.
Kép: Jézus lefelé néz Dél-Nyugat felé.
Jézus: Nézem az Észak-Afrikából igyekvő sok migránst. Azt hiszik, Európában jobb dolguk lesz. Pedig hamarosan itt is minden tönkremegy és elszegényedik.
26.
Hang: Haditervem.
Jézus: Itt a gonosz elleni harcra gondolok, üzeneteimmel arra buzdítalak, hogy nyisd fel az alvók szemét a gonosz terveiről, amit kieszelt az emberiség ellen.
27.
Hang: Előrelátó.
Jézus: Nagyon jól teszed, ha az érdeklődőknek beszélsz a cselekről és ravaszságokról, a gonosz tervekről, amik várnak az emberiségre. Így nem éri őket váratlanul. Segítesz a tisztánlátásban.