2011. március 26., szombat

manduriai Debóra által

2011. március 25.


Korán reggel erős fény ébresztett fel: felismertem, a fény nyitott útja, amelyet akkor járok majd végig, amikor álomba merülök Istenben. Látom a Hölgyet, olyan szép, amire nem is emlékeztem, tekintete és mosolya leírhatatlan örömet nyújtanak. Ővele békességben és biztonságban érzem magam, és sehol sem éreztem magam így, mint most...
"Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves gyermekeim, eljövök, hogy beteljesüljön a föld ezen részén Isten terve." (Hirtelen a Madonna nyugat , majd észak felé fordítja tekintetét, amely szomorú és mélyen elgondolkodóvá válik. A csend pillanata érkezik el).
D: Szomorú vagy Úrnő, miért aggodalmaskodsz?
"Az idő későre jár gyermekeim, és egy édesanya kérését hozom: engeszteljetek, mert egy fájdalmas esemény vár a népetekre. Veletek imádkozom és közbenjárok értetek: Fiam Jézus nevében megáldom ezt az egyházmegyét, és innen az egész egyházat, az én pápámat. Maradjatok az eukarisztiában jelen lévő Jézus előtt és álljatok közel az Ő irgalmas szeretetéhez, mert Ő megbocsáthatja vétkeiteket és csillapíthatja a rátok váró szenvedéseket. Aggódom értetek szeretett gyermekeim, mert hagytátok, hogy hiába hullassam értetek a könnyeimet.
Fogadjátok el ezeket a könnyeket most, mert ez a vigasztalás olaja és megédesíti a keserűséget, amely Istentől el akar távolítani benneteket. Imádkozzatok, és ne mondjatok rosszat, mert veletek leszek és tanúságot teszek a jelenlétemről Mandúriában. A közeli viszontlátásra."

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Böjt

Arra kérlek benneteket, alapozzátok meg napjaitokat még jobban gyakorlatias dolgokkal. Ezek lehetnek azok az erények, amelyeknek már birtokában vagytok, de még nem sajátítottátok el egészen. Vegyük például a böjtöt: gondoljátok át, mi minden tartozik a böjt kategóriájába. Minden olyan önmegtagadás, amely nehezetekre esik. Minél nagyobb áldozat lemondani valamiről, annál hatékonyabb az áldozathozatal. Ennek felajánlása rengeteg lélek javát előmozdítja. Ragadjatok meg minden alkalmas lehetőséget. Így lesztek bőkezű, adakozó gyermekei Istennek. Tegyetek meg mindent!
                                                                                                                                                             Anna Terézia

Apró lépések, kis dolgok

Szeretteim, ne feledjétek, ha apró, pici lépésekben haladtok, sokkal könnyebben célba értek. A kicsi dolgok megtétele megfontoltságot feltételez. Ilyenkor van idő kitérni minden szükséges részletre is. A nagy lépések elterelnék figyelmeteket a lényegről. Ez pontosan olyan, mint a permetező, áztató eső. Behatol és átitatja a föld belsejét, miközben termékennyé válik a talaj. A lelketek is hasonlóképpen működik, amikor befogadjátok a kegyelmeket. Ha nem termékenyül meg lelketek talaja, a Szentlélek harmatozó frissességével, nem lesz képes kibontakozni bennetek Isten rendkívüli kegyelme. Ez nemcsak számotokra lesz megtartó erő, hanem a környezetetek számára is, akik majd gazdagon táplálkoznak belőletek. Így lesztek könnyű, és ízlelhető eledel egymás és mások számára is.
                                                                                                                                           Anna Terézia


Az engesztelés fontossága

Jézus: Drága gyermekeim! Alázattal boruljatok le szentségi jelenlétem előtt és figyeljetek Rám, mire indítlak benneteket. Legyetek áldottak, és éberek a virrasztásra, hogy sok lélek kiszabaduljon a tisztítótűzből imáitok által. Bízzatok, Én vezetlek Szentlelkem által benneteket most és mindenkor. Szent az a hely ahol imádkoztok, mert Én szentelem meg jelenlétemmel. Hozzatok áldozatot és szeressetek, hogy még több lélek tegyen tanúságot mellettem engesztelésével és vonzzon ide másokat is, sokakat, akik osztatlan szívvel imádkoztok. Megáldalak és megszentellek drága engesztelőim. Ámen.
                                                                                                                                                      Anna Terézia


Saját lelkünk rendben tartása

Kedveseim, mily nagy kegyelem, amikor kihasználjátok a lehetőséget a megtisztulásra. Felfoghatatlan az az isteni ajándék, amelyben ilyenkor részesültök. Imádkozzatok, hogy minden engesztelő lélek a legfontosabb feladatának tartsa lelkének rendben tartását. Édesanyánk szüntelenül közbenjár értük is, és leginkább a mindvégig való hűséges kitartásért könyörög számukra, hogy soha senki és semmi ne téríthesse el drága kicsinyeit az egy, igaz úttól, és attól a fenséges meghívástól, amiben részesülnek. Nektek is gondoskodnotok kell imáitokkal engesztelő testvéreitekről. Kérjétek számukra is a Szentlélek szeplőtelen szívének szeretetlángját, hogy egészen töltse be mindnyájukat a szeretet tüze, és soha ki ne égjen mécsesükből a láng, vagyis a megszentelő kegyelem állapotában maradjanak mindhalálig. Hűséges a Szentháromság mindazokhoz, akik szívvel-lélekkel átadják magukat az Ő szolgálatára. Legyen szívetek állhatatos és kitartó az értük való küzdelemre is!
2011.03.04.                                                Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/sajat-lelkuenk-rendben-tartasa


Az engesztelésben a legfontosabb

Kedveseim, mindig tartsátok szemetek előtt, hogy az engesztelésben a legfontosabb a Jézussal való azonosulás, egyesülés az Ő keresztáldozatával, hogy a feltámadás dicsőséges fénye beragyogja egész életeteket. Szüntelen áldozattá válni azt jelenti, hogy zokszó nélkül elfogadni mindent az Ő kezéből. Életetek minden pillanatában adjátok át magatokat az isteni fölség akaratának. Amikor huzavona és zokszó nélkül keresztre szegezitek akaratotokat, életetek már nem önmagatoknak szól, hanem annak a szolgálatának, aki meghívott titeket a vele való egyesülésre. Örüljetek, mert a legfölségesebb uralkodótok jön elébetek. Édesanyánk vezet hozzá benneteket, mert Ő tudja, milyen szándék vezérli Szent Fia szívét. Egyesüljetek szíve szándékával, és tartsatok ki küzdelmeitekben!
2011.03.07.                                                                                 Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/az-engesztelesben-a-legfontosabb


Keressük mindenben a Szentháromság akaratát

Kedveseim, amikor felteszitek a kérdést önmagatoknak, mit kell tennünk, hogy mindenben a Szentháromság akaratát keressük, akkor a következőkre figyeljetek: Először is tekintsetek Jézusra, akit a kereszten átszúrtak és oldalából víz és vér ömlött ki, mert onnan jön a ti üdvösségetek. Egyesítsétek szenvedéseiteket, a hétfájdalmú Szent Szűz kereszt alatt elszenvedett gyötrődéseivel, hogy vele együtt, az Ő vezetésével, az engesztelés legnagyobb iskoláját bevégezzétek. Majd kérjétek a Szentlelket, árassza rátok az isteni irgalom fénysugarát, hogy felismerjétek az Atya üdvösség tervét a ti életetekben is. Végezetül, szüntelenül imádjátok, és akarjátok az Atya Isten akaratát, hogy beteljesedjen mind a ti életetekben, mind pedig az emberiség  megmentésében. Figyeljetek egymásra, és ne engedjétek, hogy a nagy világesemények összeroppantsanak benneteket!
2011.03.12.                                                                  Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/keressuek-mindenben-a-szentharomsag-akaratatKedves engesztelők, arra kérünk titeket, hogy segítsetek, hogy minél többen meg tudjanak bocsátani egymás elleni sérelmeik miatt, hogy minél tökéletesebb kiengesztelődés jöjjön létre mindazok közt, akik megbántották egymásban Jézus szentséges Szívét és Mária szeplőtelen anyai Szívét. Imádságaitokban tegyetek oda minden olyan embert, aki nap, mint nap elköveti a harag és gyűlölet súlyos vétkét. Imáitokkal segítsetek, hogy ne maradjanak ebben a megátalkodott, bűnös felfordulásban, hanem nyissák meg szívüket a kegyelem befogadására, hogy őszinte, bűnbánó lélekkel tudjanak eljutni a teljes kiengesztelődésre. Köszönjük, hogy készen álltok felajánlani minden megpróbáltatásotokat erre a szándékra is.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uzenetek/megbocsatas
Istennel való kapcsolatunk a legnagyobb kincsünk, ezután pedig az emberek, akiket az Úrtól kapott szeretettel szerethetünk. Ismerek embereket, akiknek szép, kiteljesedett életük abból fakad, hogy arra tették rá egész életüket,hogy amit Istentől kaptak a hivatásuk, szakmájuk területén, azt másokkal is megismertessék. Ennél tovább arra segítették testvéreiket, hogy még többek legyenek a szolgálatban, társadalomban, mint ők maguk. Csodálatos, amikor az ember úgy tekinthet gyermekeire, lelki családjára, tanítványaira, hogy azt mondhatja: ti vagytok a reménységünk, örömünk, koronánk és dicsőségünk. Pál így látta a thesszalonikaiakat. Nem tévedett, amikor az életét arra áldozta, hogy felkészítse a testvéreket az életre és Krisztus visszajövetelére. Legyen nekünk Jézus a legdrágább, és adjon az Úr olyan testvéreket, akik koronáinkká válnak! Adjunk hálát azokért is ma, akik a mi életünkben voltak eszközök! Istenem, köszönjük a hitelődöket, akik szeretettel és szenvedéllyel képviselték ügyedet. Kérlek, adj a mai lelkimunkásoknak is őszinte ragaszkodást hozzád, hogy hozzád hűséges nemzedék maradjon utánuk! Ámen.
Kineziológia – keresztény szemmel

Az utóbbi években sokféle hangzatos nevű eljárás és gyógymód terjedt el, amelyek ugyanazon tőről fakadnak: gyógyító érintés (Touch for health), agytorna (Brain Gym), alkalmazott kineziológia, energia gyógyító képzés (Energy Training), viselkedési kineziológia stb. Többnyire egyszerű mozgásról és lazító gyakorlatokról van szó, amelyek mögött – az ezoterikus áramlatnak megfelelően – megkérdőjelezhető ideológiák állnak. Elég egy kritikus pillantást vetnünk a kineziológia kínálatára és áttekintenünk a hozzá tartozó tanítást, hogy világossá váljék: a terápiás álarc mögött – mint manapság oly gyakran – itt is vallási eszmék állnak.
Mi az alkalmazott kineziológia?
Az alkalmazott kineziológia „különleges izomtesztelésen” alapuló diagnosztikus és gyógyító eljárásnak tekinti magát. A kifejezés eleinte csupán mozgástanítást jelentett; ma az elnevezés úgynevezett alternatív gyógyászati eljárást fed, amelyben a hagyományos kínai orvoslás eszméi keverednek a hatvanas évek nyugati neurológiájának idejétmúlt fogalmaival. Az alkalmazott kineziológiát egy amerikai orvos, George Goodheart fejlesztette ki. Mivel az angolban a kineziológia kifejezés a hagyományos fizikoterápiában is használatos, Goodheart az általa alkalmazott terápiás és diagnosztikus gyakorlatot alkalmazott kineziológiának nevezte. Az alkalmazott kineziológia a kínai gyógyászathoz hasonlóan az „életerőnek” tekintett csi-erő létezésének taoista eszméjén alapul. Ez az energia anatómiailag ki nem mutatható, úgynevezett „meridián” csatornákban áramlik; áramlása felelős az egészségért és a testi-lelki jó közérzetért. Ha blokkolódik vagy akadályba ütközik, az negatívan hat a test és a lélek általános állapotára.
Diagnózis és terápia
A diagnózist „izomteszteléssel" állapítják meg. Mint mondják, a betegség, az ételallergia, a különféle stressztényezők „károsítják az energiaáramlást" az izmokban. Az izomtesztelés során az izom ellenállását mérik. Például miközben a páciens egy bizonyos ételféleséget tart az egyik kezében, a kineziológus nyomást gyakorol a másik, kinyújtott karjára, majd a tapasztalt ellenállás (erős tartás) vagy elgyengülés alapján határozza meg a diagnózist és a terápiát. Gyógyszereket is ugyanígy vizsgálnak. A kineziológusok  tanítása szerint e módszerrel minden szervi károsodás, pszichoszomatikus betegség, feszültség, mozgásbeszűkülés, de még a nyomelemek hiánya is kimutatható.
Edukinesztézia és agytorna
Az edukinesztézia a kineziológia egyik válfaja, amelyet Paul Dennison fejlesztett ki az 1980-as években. Véleménye szerint a gyermekek tanulási nehézségeit és viselkedési problémáit „energiazavar" és az energiaáramlás legátlódása okozza. Dennison azt állította, hogy bizonyos testgyakorlatok aktívabb működésre serkentik az agyat és fejlesztik az agycsatornákat. Ezért az edukinesztéziát tanulási vagy megértési nehézségek, illetve mozgásgyengeség esetén alkalmazzák.
Kritika
Az alkalmazott kineziológia nem a fizika, az anatómia vagy a manuálterápiák jól megalapozott  ismeretén, hanem a taoizmus és a hagyományos kínai orvoslás eszméin alapszik. A csi-erő feltételezése tisztán spekulatív, vallási hátterű.
• Az izomtesztelés mint diagnosztikus eljárás megbízhatatlan, számtalan tévedési lehetőséget rejt magában. A feltételezett izomenergia és a betegség között nincs összefüggés.
• Az edukinesztézia állítása, hogy az agyféltekéket terápiásan harmonizálni kell, orvosilag nem igazolható, ideologikus megállapítás.
• Az ezotériára jellemző reduktív szemlélet a kineziológiában elfedi a gyermekek viselkedési zavarainak valódi okát, ami általában a gyermek és környezete közötti megromlott kapcsolatban rejlik.
• A német pszichológusok szakmai testülete, a BDP már 1988-ban figyelmeztetést adott ki a kineziológiával szemben. Kifejtették, hogy a terápia nemcsak hatástalan és drága, de káros hatásai is lehetnek, amennyiben a módszerben bízók elvesztegetik az értékes időt, amikor igazi segítséget kaphatnának.
Keresztény szempontú kritika
• Tanítása és gyakorlata alapján az alkalmazott kineziológia – a csi-mozgalom többi gyógymódjához és eljárásához hasonlóan – a taoizmus világnézetéhez és emberszemléletéhez áll közel, s így a New Age-ben rejlő ezoterikus gondolkodás alapvető felfogását erősíti.
• A személytelen életerőként értelmezett csi-fogalom ellentétes a keresztény hit alapjaival. A keresztény hit szerint a világegyetemet nem valamiféle kozmikus erő, hanem Isten felfoghatatlan, teremtő szava tartja fenn.
• Az izomtesztelés nem áll távol a jósló eljárásoktól, ezért sokakat indít arra, hogy ilyen praktikák segítségével kutassák a jövőt.
• Az edukinesztézia összeegyeztethetetlen a keresztény emberképpel, mert szemlélete alapvetően reduktív és individualista. Háttérbe szorul benne az ember alapvető magatartása és párbeszédképessége; a gyermekek viselkedési problémáit leegyszerűsítve „energiazavarral" magyarázza.

Forrás: az osztrák Nazaret katolikus közösség honlapján megjelent összefoglaló, amelyhez irodalomjegyzék is kapcsolódik.  
További irodalom: a Katolikus Egyház New Age-ről vallott álláspontját ismerteti a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanács által kiadott Jézus Krisztus az élő víz hordozója című dokumentum, illetve Danneels bíboros Krisztus vagy a Vízöntő című pásztorlevele.
A New Age jelenségeivel kapcsolatban részletesebb tájékozódásra nyújt lehetőséget Gál Péter: A New Age keresztény szemmel című (internetről letölthető) könyve, illetve Kovács Gábor: Mágia és hit című (internetről letölthető) könyve.

Magyar Kurír

Reiki – keresztény szemmel


Kíméletes távol-keleti gyógymód vagy okkult praktika tetszetős köntösben? Az elmúlt években igen népszerűvé vált és egyre szélesebb körben terjed a reiki, még keresztények között is. Mi a reiki, és összeegyeztethető-e a keresztény hittel?
Mi a reiki?
• A japán reiki kifejezés isteni vagy kozmikus energiát jelent.
• A reiki a japán Uszui Mikao (1865–1926) nevéhez fűződik. Máig él a szóbeszéd, hogy Uszui egy időben keresztény szerzetesnövendék lett volna. Valójában sohasem volt kapcsolata a kereszténységgel; az ezoterikus tendai buddhizmust követte. A gyógyító erő forrását keresve érte a megvilágosodás élménye Oszaka közelében, a Kurama-hegyen. Maga a naparcú Buddha avatta be és tette képessé az isteni energia befogadására és közvetítésére.
• A reiki az 1980-as években vált ismertté Európa-szerte.
• Napjainkban a reiki számos változatát tanítják és gyakorolják.
Milyen eszmei alapokon nyugszik a reiki?
• A reiki távol-keleti filozófiai és vallási nézeteken alapszik, melyek szerint mindent valamiféle isteni erő hat át.
• Az egészség és a betegség szerintük a kozmikus isteni erő helyes, harmonikus áramlásán múlik.
• A reikis hiszi, hogy képes befogadni és a kezével közvetíteni ezt a kozmikus erőt.
Mi a reiki célja?
• A reiki célja a szellem, a lélek és a test gyógyítása.
• A reiki célja, hogy helyreállítsa a test „energiaáramlását" és felszabadítsa a gátakat.
• A reiki lelki ébredéshez is kíván vezetni.
Ki gyakorolhatja a reikit?
• A reikit nem lehet úgy megtanulni, mint egy hagyományos gyógymódot.
• A reikisek szerint a reikit kizárólag olyan személy gyakorolhatja, akit rituálisan „beavatott" egy „mester". A reiki rendszerének első szintjén a beavatás három lépésben történik, melyekben anyagi ellenszolgáltatás fejében részesülhetnek az érdeklődők.
• Az alap-beavatás után további szintek következnek, egészen a magasabb mester-fokozatokig.
Hogyan gyakorolják a reikit?
• A reikis hiszi, hogy kézrátétel útján közvetíteni tudja a kozmikus erőt.
• A reikis többnyire fölöslegesnek tartja a diagnózist, mivel maga a reiki-erő „tudja", mely testrészben van rá szükség.
• A reikis úgy tartja, hogy akár nagy távolságból is képes mások felé reiki-erőt „küldeni".
• A reikis szerint a reiki hatékonysága kultikus formulák – úgynevezett mantrák – vagy titkos („erőnövelő") jelek segítségével növelhető.
Milyen világnézet áll a reiki hátterében?
Uszui Mikao az ezoterikus tendai buddhizmus követője volt.
• A reiki a kínai wu-sámánizmusban gyökerezik.
• A reiki beavatások tantrikus beavatások.
• A reiki az ezoterikus buddhizmus elemeit keveri a sintoista szellemhittel.
• A reiki vallásokat ötvöző vallási mozgalom, amely a New Age céljait szolgálja.
Hatékony alternatív vagy kiegészítő gyógymód a reiki?
Fogyasztóvédő szervezetek felhívják a figyelmet, hogy a reiki nem hatékony alternatív gyógymód.
• A reiki nem alkalmas betegségek kezelésére.
• A pozitív eredmények a placebo-hatásnak tulajdoníthatóak.

• A reiki
távol-keleti hátterű, okkult-mágikus lélekgyógyászati rituálé.
Árthat is a reiki?
• Az orvosok szerint a reiki veszélyes, ha a valaki vakon kizárólag ebben a módszerben bízik, illetve ha súlyos betegségről van szó, és az illető túl sokáig elutasít más gyógymódokat. A megbízható és hatékony kezelés halogatása kockázatos lehet.
• Pszichológusok szerint pszichológiailag labilis betegeknél ártalmas lehet ez a rituális kezelés.
• Lelkipásztorok rámutatnak, hogy a spiritiszta-okkult hátterű eljárások hosszú időre rányomhatják bélyegüket a hívek lelki életére. 
Miért olyan elterjedt a reiki napjainkban?
• A nyolcvanas évek ezoterikus divathullámának terjedésével a reiki is ismertté vált Európa-szerte.
• A mai társadalom isteníti az egészséget, ezért gyógyászati módszerek tömkelege árasztotta el.
• Az ezoterikus mozgalom erősödése miatt nagy teret kapott és fog kapni minden, ami a kultúrák vagy vallások keveredéséhez vezet.
• A keresztényeket szándékosan félrevezették, amikor Uszuiról azt állították, hogy keresztény szerzetesnövendék volt, és a reikit keresztény gyógyítási módszerként mutatták be.
Hogyan viszonyuljon a keresztény ember a reikihez?
• Súlyos bűnnek számít, ha valaki pénzért akar szert tenni valamilyen „isteni ajándékra":„Vesszen el a pénzed veled együtt, mert azt hitted, hogy az Isten ajándékát pénzen meg lehet venni." (ApCsel 8,20)
• A reiki beavatás valójában okkult rituálé, s mint ilyen, ellentmond a keresztségi ígéretnek és a keresztség pecsétjének.
• A reiki környezetében buddhista istenségeket tisztelnek, ezért keresztény ember esetében a reikizés bűn az első parancsolat ellen.
• A reikizés tehát lényegileg összeegyeztethetetlen a keresztény hit alapvető felfogásával. Ezért hitüket gyakorló keresztények nem gyakorolhatják a reikit.
• Ennek megfelelően egyházi fenntartású épületeket nem szabad reikis összejövetelek (tanfolyam, beavatás, kezelések) céljára rendelkezésre bocsátani.
Forrás: az osztrák Nazaret katolikus közösség honlapján megjelent összefoglaló, amelyhez irodalomjegyzék is kapcsolódik. 
További irodalom: a Katolikus Egyház New Age-ről vallott álláspontját ismerteti a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanács által kiadott Jézus Krisztus az élő víz hordozója című dokumentum, illetve Danneels bíboros Krisztus vagy a Vízöntő című pásztorlevele.
A New Age jelenségeivel kapcsolatban részletesebb tájékozódásra nyújt lehetőséget Gál Péter: A New Age keresztény szemmel című (internetről letölthető) könyve, illetve Kovács Gábor: Mágia és hit című (internetről letölthető) könyve.

Magyar Kurír
Homeopátia – keresztény szemmel


Sokan szeretik, egyesek szinte vallásos rajongással védik, a tudomány kétkedve fogadja vagy éppen támadja, a teológusok bírálják – a homeopátiát sokan sokféleképpen ítélik meg. Mit tudunk erről a terápiáról, amely oly divatos manapság? Ártalmatlan alternatív gyógymód, hatalmas szemfényvesztés, netán okkult bűbájosság – mi a homeopátia?
Mi a homeopátia?
• A homeopátia atyja Samuel Hahnemann német orvos (1755–1843).
A homeopátia szó eredete a görög homoiosz pathosz kifejezés, ami hasonló bántalmat jelent.
Hahnemann úgy gondolta, hogy azok az anyagok, amelyek bizonyos tüneteket  idéznek elő az egészséges embernél, képesek gyógyítani a hasonló bántalmakat okozó, hasonló tünetekkel járó betegségeket. A káros mellékhatások elkerülése céljából hatóanyagait erősen hígította. A homeopátiás szerek annál hatékonyabbak, minél nagyobb hígításúak; az erősebb hatású szerekben az eredeti hatóanyag egyetlen molekulája sem található meg.  
• Hogy a remélt pozitív hatás erősebb legyen, Hahnemann minden hígítási fázisban rázogatta a keveréket. Ezzel kívánta felszabadítani az anyagban szunnyadó spirituálisabb energiákat. Ezt az eljárást potenciálásnak nevezik. Hahnemann úgy vélte, hogy minden betegség valamiféle legátolt életerő következménye. Keverékeivel, homeopátiás szereivel erre az életerőre kívánt finoman hatást gyakorolni.
Hahnemann szerint a homeopátia az egyetlen igazi gyógymód, és azzal  a test és a lélek valamennyi betegsége gyógyítható. Úgy vélte, a homeopátia nemcsak az egyes betegségeket, hanem az egész embert képes gyógyítani.
• A klasszikus homeopátiának (vagyis a homeopátia azon ágának, amely mindmáig a lehető legpontosabban követi Hahnemann előírásait) alaptétele, hogy minden embert másképpen kell kezelni, és minden embernek megvan a maga egyedi szere, amelytől teljes gyógyulást nyerhet.
Melyek a homeopátia pozitívumai?
Hahnemann úgy vélte, hogy csakis valamennyi tünet együttes figyelembevételével – vagyis az egész emberről alkotott kép alapján – lehet hitelesen megállapítani, milyen (e képnek megfelelő) orvosság segítene rajta. Ezért van az, hogy a homeopaták mindmáig valóban odafigyelnek  a betegekre, és nagyon részletesen felmérik az állapotukat. A homeopata nemcsak a vörösvérsejtszám felől érdeklődik, hanem inkább azt kérdezi: milyen ez az ember?• A homeopaták sok jó eredményt érnek el pusztán azzal, hogy megkülönböztetett figyelemmel fordulnak betegeik felé, és mélyrehatóan elbeszélgetnek velük. Ez az, amivel a homeopátia rendkívüli módon gazdagítja a gyógyászatot, amelynek hagyományos, hivatalos orvosi gyakorlatában mindez sokszor elsikkad.
Miért vált ki olyan éles tudományos bírálatot a homeopátia?
• A homeopátiás szereket legtöbbször olyan erősen hígítják, hogy egyáltalán nem mutatható ki bennük hatóanyag. Ha egy szer neve mellett D23-nál nagyobb számjelzés szerepel, semmi más nincs benne, mint tiszta alkohol vagy tiszta tejcukor. A feltüntetett hatóanyagot valójában már nem tartalmazza. A tudósok szerint ahol semmi sincs, ott nem is hathat semmi (csak a reménykedés, ami bármely gyógymód esetén feléled).   • Az az állítás, hogy a rázogatás, a potenciálás által rejtett hatóerők ébrednek az anyagban, a fizika minden ismert törvényével ellenkezik. Az állítólagos spirituális hatásokat semmiféle eljárással nem lehet bizonyítani. Homeopaták időnként szenzációs sikerekről számolnak be, amelyek állítólag homeopátiás szereknek köszönhetőek, ám ezek eddig – gondos utánajárás után – kivétel nélkül megtévesztésnek bizonyultak.
A homeopátia feltalálása óta eltelt kétszáz év alatt sem sikerült konkrétan meghatározható hatásokat igazolni a homeopátiás betegeknél. A sikeres homeopátiás kezelések mindmáig egyértelműen a placebo-terápiák közé tartoznak. Az életerő fogalma, amely alapvető a homeopátiában, tisztán spekulatív és semmilyen módon nem bizonyítható.
A tudósok azért bírálják élesen a homeopátiát, mert azt állítja, hogy tudományos alapokon áll. Valójában azonban a homeopátia egy zárt hitrendszer, amelyről minden kritika lepereg.
Téves hiedelmek a homeopátiával kapcsolatban
A homeopátiát napjainkban „csak jótékony", kíméletes, természetes, növényi alapú gyógymódnak tartják, amelynek nincsenek káros mellékhatásai. Ezzel szemben:

A homeopátia nem természetes gyógymód. A hatóanyagokat nem természetes formájukban alkalmazzák; nemcsak hígítják őket, hanem sajátos homeopata felfogás szerint megváltoztatják a hatékonyságukat: „potenciálják", „dinamizálják" őket.
A homeopátia nem mentes a mellékhatásoktól. Azon kívül, hogy még a placebók is produkálhatnak mellékhatást, az alacsony (D8 alatti) hígítású készítmények gyógyszervegyészetileg ténylegesen hatékonyak. Hosszas alkalmazás esetén az úgynevezett alacsony potenciák is súlyosan károsíthatják a szervezetet.
A homeopátia nem növényi alapú gyógymód. A növényeket – sok más mellett – csak kiindulásként használják. A homeopátiás szerekhez szinte minden létező anyagot felhasználnak: ásványokat, állatokat, ürüléket, mérgeket, szintetikus anyagokat stb.
Homeopátia és világnézet
• Samuel Hahnemann, aki szabadkőműves volt, a neoplatonizmusban, a hermetikában, a reneszánsz ezotericizmusban és a felvilágosodás korabeli deizmusban gyökerező filozófiai eszmékre alapozta a homeopátiát.
• Hahnemann „idealista utópistának" tartotta Jézus Krisztust, és teljesen elutasította a Krisztus keresztje általi megváltás és üdvösség gondolatát. Azt állította, hogy a homeopátiában a „gyógyulás és az üdvösség" igaz tanítása tárult fel előtte.
A klasszikus homeopátia – Hahnemann szerint – nem annyira gyógymód, mint inkább az üdvösségről szóló tan. Idősebb korában Hahnemannt leginkább az érdekelte, hogyan lehet a homeopátia segítségével helyreállítani az eredeti embert és emberiséget.
• A klasszikus homeopátia világnézeti alapjai hasonlóak a ma elterjedt ezoterikus világszemlélet alapvető felfogásához. Ezért tekintik szekuláris körökben a homeopátiát „az" ezoterikus gyógymódnak.
Mire ügyeljen a keresztény ember?
Bár napjaink kínálatában nemcsak az eredeti, klasszikus, Hahnemann-féle homeopátia szerepel, hanem annak sokféle változata és speciális formája is, amelyek olykor  már csak nevükben  azonosak Hahnemann gyógymódjával, a keresztények számára megfontolandóak a következő szempontok:

A homeopátiában alapvető életerő-fogalom nem összeegyeztethető az élet misztériumának keresztény felfogásával.
• Számos homeopátiás iskola állítása, hogy készítményeikkel szellemi és lelki problémákat is „kezelni" tudnak, végső soron teljesen materialista világnézetet tükröz. A homeopátia csak látszólag jelenti a materialisztikus, elgépiesedett orvoslás alternatíváját. A homeopátia, amikor azt állítja, hogy gyógyszerekkel képes egyénre szabott módon meggyógyítani az embert, a személyiséget, valójában parttalan materializmust képvisel.
• A modern homeopátia számos formája más ezoterikus gyógymódokhoz és eszmékhez kapcsolódik (pl. homeopátia és asztrológia, homeopátia és sámánizmus stb.)
• A homeopátiával való hosszabb távú kapcsolat az ezoterikus világnézethez kötődő gondolkodásmódot sugallhat vagy erősíthet az emberben.  
Forrás: az osztrák Nazaret katolikus közösség honlapján megjelent összefoglaló, amelyhez irodalomjegyzék is kapcsolódik. 
A homeopátiáról igényes, részletes, keresztény szempontú ismertetést ad Dabóczi Kálmán: Hihetünk-e a dinamizált életerőben című tanulmánya, amely a csatolt fájlban található (ld. lejjebb).     További irodalom: a Katolikus Egyház New Age-ről vallott álláspontját ismerteti a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanács által kiadott Jézus Krisztus az élő víz hordozója című dokumentum, illetve Danneels bíboros Krisztus vagy a Vízöntő című pásztorlevele.
A New Age jelenségeivel kapcsolatban részletesebb tájékozódásra nyújt lehetőséget Gál Péter: A New Age keresztény szemmel című (internetről letölthető) könyve, illetve Kovács Gábor: Mágia és hit című (internetről letölthető) könyve.

Magyar Kurír

Inga és varázsvessző – keresztény szemmel


Talán már az ókortól kezdve, de a késő középkor óta bizonyosan ismert eljárás, hogy mogyoróvesszővel vagy hasonló pálcával keresik a föld mélyében rejlő kincseket. A keresett tárgy lelőhelyét állítólag a vessző titokzatos mozdulása mutatja. A módszer eredményességében már régen is sokan kételkedtek; maga Paracelsus „bizonytalan eljárásnak" nevezte. Noha a varázsvessző a XIX. század óta a babonákkal foglalkozó kézikönyvekben szerepel, a vesszőjárásnak még ma is sok híve van; ma radiesztétáknak, azaz sugárzásérzékelőknek nevezzük őket. Mi is áll e gyakorlat hátterében, és milyen lelkipásztori vonatkozásai vannak?
Mit keresnek varázsvesszővel és ingával?
• A vesszőjárás különböző formái már az ókorban ismertek voltak. Eredetileg feltehetően az istenek szándékának megismerése, illetve jóslás céljából alkalmazták. A késő középkorban érc és víz után kutattak; ma föld alatti vízereket keresnek.
• Mintegy hetven éve, az ezotéria térhódítása nyomán a vesszőszakértők földsugárzásokat, földben rejlő ingerzónákat és sugárzási hálókat keresnek. Divatba jött az erővonalak feltérképezése. Az alternatív gyógyászat művelői sokszor ingával állapítják meg a betegségek diagnózisát és ellenszerét (olykor varázsvesszővel is).
• Sokan különféle titkos információk megszerzéséhez is használnak varázsvesszőt vagy ingát.
Földsugárzások, földben rejlő ingerzónák és társaik – vajon léteznek?
• A geológusok szerint nem. Nyilvánvaló, hogy tudományosan nem bizonyítható spekulációkról van szó, mivel: 
• a víz nem föld alatti erekben áramlik, hanem egyenletesen itatja át a talajt. A radiesztéták által emlegetett ingerzónákat és földsugárzásokat semmilyen objektív módszerrel nem lehet kimutatni vagy mérni, azok kizárólag szubjektív módon érzékelhetők;
• ritkán jut azonos eredményre több radiesztéta, akik egymástól függetlenül mérik fel ugyanazt a helyszínt;
• minden ismert és mérhető fizikai erő másként viselkedik és más törvényeknek engedelmeskedik, mint amilyeneket a radiesztéták feltételeznek;
• tudományosan ellenőrzött körülmények között mindmáig egyetlen radiesztéta sem tudta bizonyítani a képességeit;
• a radiesztézia tehát tudományos szempontból joggal tekinthető babonaságnak, okkult áltudománynak, amely a vesszőjáró vagy ingázó önbecsapásán alapszik.
Mitől mozdul meg az inga és a vessző, és hogy lehet, hogy a radiesztéták gyakran találnak vizet? Hogyan lehetséges, hogy egyesek jobban alszanak, miután az ingázó tanácsára áthelyezték az ágyukat?
• A vessző és az inga mozdulását igen finom, önkéntelen izommozgás okozza.
• A mozgást a radiesztéta tudattalanja idézi elő; öntudatlanul ő határozza meg, mikor, hol mozdul meg a vessző, és merre lendül az inga.
• Az ingerzónák létezése semmiféle objektív mérési technikával nem igazolható, ezért a tudomány  arra következtet, hogy kizárólag azok fejében léteznek, akik hisznek bennük.
• Mivel a víz egyenletesen itatja át a talajt (Európa középső területein 60–90 százalékos valószínűséggel talál vizet, aki a lefúr a mélybe), ezért minden vesszőjáró talál vizet.  Némelyikük ösztönösen a növényzet alapján tájékozódik, amely elárulja, hol van víz a talaj közelében. Aki ért hozzá, annak nincs szüksége varázsvesszőre.
• Betegség, különféle zavarok és más problémák esetén a segítségül hívott radiesztéta mindig az illető ágya alatt találja meg az ártalmas zónát. Ha ilyenkor az ágy áthelyezését követően javulás tapasztalható, az a placebo-hatásnak tulajdonítható.
Lehet káros az inga és a varázsvessző használata?
• Mivel az inga és a vessző mozgását a tudattalan idézi elő, tévedés azt hinni, hogy ilyen módon bármilyen rejtett tudáshoz lehet jutni.
• Az inga és a vessző hívei ártalmas zónák létezésében hisznek, ami félelmeket szülhet, és korlátozhatja a szabadságukat. A bajokat, szerencsétlenségeket, amelyeket régen boszorkányok, démonok működésének tulajdonítottak, ma sokan káros sugárzásokkal magyarázzák. Mind a démonoktól, mind a sugárzásoktól való félelemben az az ősi pogány félelem nyilvánul meg, amelyben azok élnek, akik nem hisznek Jézus Krisztus üdvözítő erejében.
• Aki ártalmas zónákkal magyaráz tényleges betegségeket, zavarokat és más problémákat, hátráltatja az igazi okok kiderítését és a bajok orvoslását.
• Sokan hasznot húznak abból, hogy szükségtelen védőeszközöket: amuletteket, talizmánokat, sugárárnyékoló berendezéseket kínálnak – általában igen borsos áron – nemlétező sugárzások ellen.
• Az ingával vagy vesszővel megállapított diagnózis teljességgel megbízhatatlan és szigorúan elutasítandó. Fennáll a veszély, hogy téves a diagnózis, és félrekezelik a beteget.
Aki döntéseinél ingát vagy varázsvesszőt használ, függőségbe kerül, és csorbul személyes felelőssége.
Miért lelkipásztori kérdés az ingázás és a vesszőjárás?
• Tevékenysége során számos radiesztéta átlépi a természetes lehetőségek határát. Aki térkép fölött ingáz, információszerzés céljából „megegyezik" a vesszővel bizonyos jelekben, vagy „mentálisan" [pl. diagnosztikus céllal] használja az ingát, nem természetes úton próbál ismeretekhez jutni.
• Aki azért használ ingát vagy vesszőt, hogy rejtett, természetes úton meg nem ismerhető tudáshoz jusson, mantikus, azaz a jövendőmondás körébe eső tevékenységet folytat. Az efféle praktikáknak  pedig minden formája utálatosság az Úr szemében (MTörv 18,9–11).
• Az ingázás és a varázsvessző használata gyakran utat nyit más okkult és babonás praktikák felé.
Forrás: az osztrák Nazaret katolikus közösség honlapján megjelent összefoglaló, amelyhez irodalomjegyzék is kapcsolódik. 


További irodalom: a Katolikus Egyház New Age-ről vallott álláspontját ismerteti a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanács által kiadott Jézus Krisztus az élő víz hordozója című dokumentum, illetve Danneels bíboros Krisztus vagy a Vízöntő című pásztorlevele.

A New Age jelenségeivel kapcsolatban részletesebb tájékozódásra nyújt lehetőséget Gál Péter: A New Age keresztény szemmel című (internetről letölthető) könyve, illetve Kovács Gábor: Mágia és hit című (internetről letölthető) könyve.
Magyar Kurír
Fengsui – keresztény szemmel


Az utóbbi években divatba jött, hogy a lakások és a nyilvános helyiségek belső tereit a fengsui tanítása szerint alakítják ki. Az ezotéria térhódításával ez a gyakorlat is a Távol-Keletről került Európába, ahol erősen meggyökerezett. Mi a fengsui, milyen gondolkodás áll mögötte, és hogyan viszonyuljon hozzá a keresztény ember?
Mi a fengsui?
• A fengsui kínai kifejezés; jelentése: „víz, szél". 
• A fengsui gyakorlata Kínában az ősök kultuszára vezethető vissza. Az elhunyt hozzátartozók számára a legmegfelelőbb temetkezési helyet igyekeztek megtalálni, hogy szellemük jó levegőt (szelet) és jó vizet tudjon majd biztosítani.
• A taoizmus szemléletéhez kapcsolódóan a hangsúly eltolódott, és egyre inkább a kozmikus energia (csi, qi vagy ki) helyes áramlását kezdték keresni. A fengsui a csi létezésébe vetett hitben gyökerezik.
• A taoizmusban a csi a mindent fenntartó, egyetemes életerő, amelyből minden ered. Az energiának e fizikailag nem érzékelhető formáját „a sárkány leheleteként” határozzák meg. A taoizmus, amely nem ismeri a személyes teremtő Istent, ezt az erőt tekinti a világegyetem többé-kevésbé isteni elemi erejének.
A fengsui nyugati formái
• Az ezotéria térhódításával nyugaton is elterjedtek a távol-keleti világ- és emberszemlélet elemei. Ezért vált oly széles körben elfogadottá az a felfogás, hogy az egészség és a boldogság feltétele az isteni energia, a csi harmonikus áramlása. Mivel e keleti eszmék szerint az ember kizárólag az isteni energia kiáradásaként fogható fel, minden a helyes energiaáramláson múlik. 
• A csi-mozgalom a gyakorlatban nagyrészt terápiás eljárásokkal kívánja megőrizni az ember helyes „energia-egyensúlyát" (csikung, taicsi, shiatsu stb.). A fengsui ugyanakkor az ember környezetére, a lakásra, a házra, a kertre összpontosít.
• A fengsui építészeti és lakberendezési tippeket ad, amelyek alapján biztosítható a csi-erő kiegyensúlyozott, helyes áramlása. E szabályok be nem tartása következtében ártalmas csi-erő keletkezhet, ami egészségi vagy emberi problémákhoz vezethet.

• Az építési és lakberendezési szabályok mellett bőséges a kínálat olyan tárgyakból, amelyek pozitívan befolyásolhatják a lakás energiaáramlását. A tükrök, csengettyűk, kristályok stb. a helyes csatornákban tartják és vezetik az energiát, és biztosítják harmonikus áramlását.
Hogyan alkalmazzák a fengsuit?
Egyesek könyvekből szerzett ismeretekkel, ötletekkel is beérik. De működnek speciálisan képzett fengsui-tanácsadók is, akik – jó pénzért – megállapítják (sokszor inga vagy varázsvessző segítségével), hogyan kell berendezni a belső teret. A különböző fengsui-iskolák különböző szempontokat tartanak fontosnak.
Kritika
A lakberendezési tippek önmagukban nem elvetendők. Sokszor természetes esztétikai elvek alapján születnek, amelyek kétségkívül helyesek (de amelyekre józan paraszti ésszel bárki rájöhet). A belső tér kialakítására vonatkozó javaslatokkal együtt azonban egy ideológiát is terjesztenek, ami már okozhat problémákat. Eszerint a hétköznapi élet valamennyi problémáját a negatív energiaáramlás okozza. Az egyetlen megoldás tehát az, ha átrendezik a bútorokat vagy energiavezető kristályokat, tükröket stb. függesztenek ki – ahelyett, hogy megkeresnék a bajok valódi okát, és azt próbálnák orvosolni.
Keresztény kritika
• A fengsui gyakorlata a taoista vallás és filozófia összefüggéséből kiragadott elemeket importál álcázott formában – a nyugati kultúrába (pl. a taoista vallástól elválaszthatatlan csi-fogalmat). A kritikusok szerint Kínán kívül a fengsui nem más, mint „kínai babonaságból, európai vulgárokkultizmusból és kritikátlanul elfogadott, idejétmúlt ezoterikus eszmékből álló, sajátos potpourri". 
• A fengsui az ezoterikus gondolkodásra jellemző, redukcionista, leegyszerűsítő emberszemléleten alapszik. E felfogás minden bajt és nehézséget kizárólag a rossz energiaáramlásokra vezet vissza, sőt magát az embert is csupán egy „energiakvantumnak" tekinti.
• Szembetűnő, hogy sok fengsui-könyv negatív hatást tulajdonít a keresztény jelképeknek. E hozzáállás mögött könnyen felfedezhető a New Age ideológiája.
• A fengsui ugyanazt az alapvető világszemléletet erősíti, amely az egész ezoterikus világban elterjedt.
• A tudatos keresztény ezért más szempontok alapján rendezi be lakását és környezetét.
Forrás: az osztrák Nazaret katolikus közösség honlapján megjelent összefoglaló, amelyhez irodalomjegyzék is kapcsolódik. 
További irodalom: a Katolikus Egyház New Age-ről vallott álláspontját ismerteti a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanács által kiadott Jézus Krisztus az élő víz hordozója című dokumentum, illetve Danneels bíboros Krisztus vagy a Vízöntő című pásztorlevele.
A New Age jelenségeivel kapcsolatban részletesebb tájékozódásra nyújt lehetőséget Gál Péter: A New Age keresztény szemmel című (internetről letölthető) könyve, illetve Kovács Gábor: Mágia és hit című (internetről letölthető) könyve.

Magyar Kurír

Hellinger-féle családállítás – keresztény szemmel


Ki Bert Hellinger?
Anton Hellinger 1925-ben született Heidelbergben. A háború után belépett a Fehér Atyák kongregációjába, és felvette a Suitbert (Bert) nevet, amelyet a kongregáció elhagyása után is megtartott. Teológiai tanulmányai végeztével 1952-ben szentelték katolikus pappá. Ezután éveken át misszionáriusként működött és tanított Dél-Afrikában.
1968-ban visszatért Németországba, de nem tudta megszokni a II. Vatikáni Zsinat utáni megváltozott körülményeket, s végül 1971-ben kilépett a kongregációból. Megnősült, és különféle pszichológiai tréningekbe kezdett, amelyek közül egyet sem fejezett be. E kurzusok során számos családgondozói módszerrel is megismerkedett. Az elismert családterápiás eljárások közül önálló módszerként kiemelte a családállítást, amellyel a kilencvenes évek közepétől egyre ismertebbé vált. Az eljárást továbbfejlesztve kialakította saját családállítás-módszerét, amelyet azután sokan átvettek tőle.
Mi a családállítás?
Bert Hellinger nem foglalkozik azzal, hogyan alkalmazzák követői az általa bevezetett gyakorlatot. Tagadja, hogy felelős volna bármiért, amit mások az ő neve alatt tanítanak vagy tesznek. Így a „Bert Hellinger-féle családállítás" valójában számos, egymástól egészen különböző felfogást és gyakorlatot jelent. Nincsenek alapszabályok, irányelvek; a „terapeuta" szabadon engedheti a fantáziáját.
Hellinger gyakorlata eredetileg abból a gondolatból indult ki, hogy sok egészségi, emberi, munkahelyi nehézség valójában megoldatlan családi problémákban gyökerezik. A családállítás során a kliens segítőket választ egy csoportból (akár nagyobb nyilvánosság előtt), akik a családtagjait  képviselik, s akiket egymás közötti kapcsolataiknak megfelelően helyez el a teremben. Végül a kliens szerepét is egy képviselő veszi át. Ezután a kliens már csak szemléli a fejleményeket. A képviselők egymás után elmondják, milyen érzéseik, benyomásaik vannak. A moderátor ekkor addig változtatja a képviselők elhelyezkedését a teremben, időnként hangosan kimondatva velük egy-egy mondatot, amíg mindenki úgy nem „érzi", hogy minden elrendeződött. Az ily módon kialakult kép hivatott megoldani a kliens problémáját. A helyzetet nem szabad megvitatni, mivel az megkérdőjelezhetné érvényességét, s így a terápia veszítene hatékonyságából.
A gyakorlat mögött rejlő elmélet 
Hellinger szerint minden család mögött valamiféle közös családi lélek áll, amely „intelligens mezőt" képez. A család feltérképezésekor a képviselők ezzel a mezővel kerülnek kapcsolatba, és – mintegy médiumként – képesek reprodukálni, felidézni, amit az általuk megjelenített személy az adott pillanatban érez. A felállítás célja, hogy a kliens felismerje a sorsszerűen bekövetkező családi helyzeteket és elfogadja, amit sorsa rendel.
A módszer pszichológiai szempontú kritikája
A Német Rendszerterápiai és Családterápiai Társaság (Deutsche Gesellschaft für Systematische Therapie und Familientherapie – DGSF) megbízhatatlan és elégtelen terápiának tartja a Bert Hellinger-féle családállítást, mivel
• ezoterikus-mágikus végzethitet közvetít;
• a moderátor parancsoló stílusban utasít, megfelelő, alapos átgondolás nélkül, ami a felmerült probléma valódi megoldását jelenthetné;
• a „megoldás" többnyire általános érvényű tanácsokból áll, amelyek nem veszik figyelembe a konkrét, valóságos személyeket;
• pszichológiailag labilis kliensnél súlyos kárt okozhat a családállítás; tanúk által igazoltan több esetben előfordult, hogy valaki öngyilkosságot követett el a családállítás után;
• a Hellinger-féle családállítás spiritiszta eljárásnak tekinthető, sámános felhangokkal; e „gyógymód" nem alkalmas pszichoterápiás kezelésre.  
A módszer lelkipásztori szempontú kritikája
Az egykori katolikus teológus állításai és publikációi mindinkább eltávolodtak a keresztény istenképtől:
• Hellinger a személyes Isten helyett a vak végzet hatalmát látja, amely előtt az embernek meg kell hajolnia;
• Azt állítja, hogy végső soron nincs abszolút különbség jó és rossz között;
• Hellinger nem fogadja el a Biblia „erőszakos" Istenét és a Jézus Krisztus keresztje általi megváltást;
• Hiábavalónak tartja és elutasítja a kiengesztelődést olyan esetekben, amikor a szülők vagy nagyszülők bűnt követtek el. Nem a leszármazottak dolga, hogy megítéljék a korábbi generációk tetteit, nekik csak el kell fogadniuk mindazt, ami történt. A békét csak az találja meg, aki ilyen módon elfogadja a sorsát.
• Hellinger megoldási módja mögött a keresztény gondolkodással és a megváltásba vetett hittel összeegyeztethetetlen szemlélet áll. Ezért nem tanácsos részt venni Bert Hellinger-féle családállításon.
Forrás: az osztrák Nazaret katolikus közösség honlapján megjelent összefoglaló, amelyhez irodalomjegyzék is kapcsolódik. 
További irodalom: a Katolikus Egyház New Age-ről vallott álláspontját ismerteti a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanács által kiadott Jézus Krisztus az élő víz hordozója című dokumentum, illetve Danneels bíboros Krisztus vagy a Vízöntő című pásztorlevele.
A New Age jelenségeivel kapcsolatban részletesebb tájékozódásra nyújt lehetőséget Gál Péter: A New Age keresztény szemmel című (internetről letölthető) könyve, illetve Kovács Gábor: Mágia és hit című (internetről letölthető) könyve.
Magyar Kurír
Bach-virágterápia – keresztény szemmel


A Bach-virágterápia közismert és közkedvelt. Noha tudományos szempontból „hatástalan gyógyszernek" minősül, egyre több orvos is ajánlja, sőt olykor kórházban is  alkalmazzák a „virágokat". Sokan azért használják ezeket a „cseppeket", mert állítólag lelki úton is hatnak. Milyen is pontosan ez a gyógymód, és miért szemléli kritikusan a keresztény ember?
Honnan ered a Bach-virágterápia?
A Bach-virágterápia atyja a walesi dr. Edward Bach (ejtsd: 'becs'; 1886–1936). Pályafutását homeopataként kezdte, de hamarosan kifejlesztette saját gyógymódját. Úgy gondolta, hogy minden betegség lelki konfliktusból, a 'felsőbb én' és a 'személyiség' összeütközéséből fakad. E konfliktust jellemhibák okozzák, és olyan beteges állapotokhoz vezet, mint a gőg, a kegyetlenség, az önzés, a gyűlölet, a bizonytalanság, a tudatlanság, a kapzsiság. Dr. Bach összesen 38 negatív lelkiállapotot nevezett meg, amelyeket 38 különleges virágeszenciával kívánt gyógyítani. A „gyógyszernek" nem magát a betegséget, hanem a mögötte rejlő lelki gyengeséget kellett orvosolnia – vagyis a virágkivonatok a jellem fejlesztését szolgálták. A Bach-virágterapeuták ma is azt mondják, hogy lelki válságban, nehéz élethelyzetben, sőt egy-egy komolyabb döntésnél is segít, ha az ember beveszi a megfelelő virágkivonatot. Dr. Bach korai halála után a Bach-virágterápia feledésbe merült. A nyolcvanas években, az ezoterikus áramlat kibontakozása idején kezdték jobban reklámozni. Az üzleti siker miatt  ma sok utánzó épít a bachi alapgondolatra.
Hogyan jutott el Bach a 38 virágeszenciához, és hogyan működnek?
Bach mind a 38 virágkivonatot „gyógyhatású szernek" nevezte, de kizárólag az „érzései" alapján határozta meg, melyik milyen lelkiállapotra alkalmazandó. (A módszer hívei szerint például a mezei katáng segítségével az ember könnyebben megérti a szeretet egyetemes erejét, ezért önzetlenebbül  tud szeretni; a fenyő spirituális eszenciája pedig megszabadítja a „túlzott kötelességtudattól".) Végül egy 39. szerrel egészítette ki a kínálatot: az öt eszencia összekeverésével készülő elsősegély-csepp bármilyen vészhelyzetben alkalmazható. Bach nem a fitoterápiában is használatos, hagyományos növényi kivonatokat akart előállítani, hanem a virágok spirituális energiáit igyekezett vivőanyagba juttatni, „hogy spiritualizált gyógyszerek segítségével kezelje az emberek lelkét". Mindmáig semmilyen tényszerű ok nem indokolja, miért éppen egy adott virágot javallt valamely lelkiállapotra – mint ahogy a specifikus hatékonyságot sem sikerült egyértelműen bizonyítani. A Bach-virágeszenciák olyan erősen hígított készítmények, hogy a gyógyszerészeti hatóanyagokat már nem lehet kimutatni bennük. Amennyiben tényleges hatás mutatkozik, annak mértéke bőven a többi placebo-készítmény hatékonysági körén belül marad. A fogyasztóvédelmi szervezet szerint a Bach-virágkivonatok nem alkalmasak betegségek kezelésére. 
Milyen eszmék állnak a Bach-virágterápia hátterében?
Maga Bach doktor is úgy gondolta, hogy gyógyszerei nem hagyományos módon hatnak; a terápiás cél nem mérhető össze a hagyományos gyógyszerekével. A szabadkőműves Bach saját ezoterikus világnézete alapján alkotta meg terápiás elméletét. Úgy gondolta, hogy a betegség mindig valamely téves gondolkodásmód vagy lelki fejlődési hiányosság kifejeződése, ezért mindenki maga felelős a gyógyulásáért. Bach hitt a reinkarnációban, és úgy vélte, gyógyszerei segítségével a betegek könnyebben tudják végrehajtani jelen életük spirituális „feladatait". Az emberen belül megkülönböztette a felsőbb (isteni) ént és a személyiség földi megjelenését. Az ember feladatának tartotta, hogy felismerje saját isteni mivoltát, s végül kizárólag ezt a szívében rejlő „igazságot" kövesse. A „spirituális" virágeszenciákat elsősorban nem gyógyító, hanem üdvözítő szereknek tekintette, és ezért „szentségeknek" nevezte, melyek az ember lelki tökéletesedését szolgálják. Az ezoterikus felfogásnak megfelelően az embernek meg kell tanulnia, hogy egyedül önmagában bízzon, és semmilyen külső tanítást ne fogadjon el. 
Alkalmazzon-e Bach-virágterápiát a keresztény ember?
A Bach-virágterápia mögött rejlő ideológia összeegyeztethetetlen a bibliai-keresztény gondolkodással. Az ilyen szerek hosszú távú alkalmazása akkor is befolyásolhatja a gondolkodást és gyengítheti a keresztény felfogást, ha valaki természetes gyógymódnak tartja, és nem foglalkozik az ezoterikus háttérrel. A keresztény ember hiszi, hogy a betegség oka nem feltétlenül a rossz gondolkodásmód, és hogy az ártatlanok szenvedése igenis létező dolog. A keresztény szerint a jellem tökéletesedése kitartó önnevelés, megtérés, ima és kegyelem hatására, nem pedig gyógyszerfogyasztás által megy végbe. Háttere és szemléletmódja miatt a Bach-virágterápia nem annyira alternatív gyógymód, mint inkább az üdvösségről szóló ezoterikus tanítás része. Ezért a keresztény ember tartózkodjék a Bach-virágterápia alkalmazásától.
Forrás: az osztrák Nazaret katolikus közösség honlapján megjelent összefoglaló, amelyhez irodalomjegyzék is kapcsolódik. 
További irodalom: a Katolikus Egyház New Age-ről vallott álláspontját ismerteti a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanács által kiadott Jézus Krisztus az élő víz hordozója című dokumentum, illetve Danneels bíboros Krisztus vagy a Vízöntő című pásztorlevele.
A New Age jelenségeivel kapcsolatban részletesebb tájékozódásra nyújt lehetőséget Gál Péter: A New Age keresztény szemmel című (internetről letölthető) könyve, illetve Kovács Gábor: Mágia és hit című (internetről letölthető) könyve.

Magyar Kurír

Ezotéria – keresztény szemmel


Ezotéria – Mit is jelent pontosan?
• A kifejezés görög eredetű, jelentése: belső, befelé.
• Eredetileg titkos tanokra, spirituális, érzékelésen túli, pusztán logikával meg nem érthető jelenségekre utalt

• Az ezoterikus tanokat a XIX. század óta hirdetik nyíltan, a New Age mozgalom nyomán váltak széles körben ismertté a nyugati világban.
• Napjainkban sokak hétköznapi életében jelen van az ezoterikus gondolkodás és gyakorlat, sokszor anélkül, hogy tudomásuk lenne erről.
Vallás az ezotéria?
• Nem, az ezotéria nem vallás, hanem számos olyan irányzat összefoglaló elnevezése, amelyek valamiképpen a spiritualitáshoz, a valláshoz vagy a világnézethez kapcsolódnak.
• Az ezoterikus környezet jellegzetessége a különféle történelmi korokból és (akár mai) kultúrákból származó vallási fogalmak keveredése.
Melyek az ezoterikus világszemlélet alaptételei?
• Azt mondják, hogy maga a világegyetem örök és isteni. Személytelen isteni energiának vagy erőnek tartják, amelyet sokszor távol-keleti kifejezésekkel, fogalmakkal jelölnek (csi, qi, prána stb).
• Minden létezőt a koncentrált isteni energia kiáradásának tekintenek. Még az istenekben, az angyalokban, a szellemi lényekben is ez az energia fejeződik ki.
• Úgy vélik, ez az energia – hasonlóságok és analógiák rendszerén keresztül – a világegyetem valamennyi létezőjét összeköti. Maga az ember ennek az energiának részese. Végső elemzésben minden ember a maga istene.
• Az ember és a kozmosz boldogsága ezen energiák összhangján múlik.
• Az öntökéletesítés lelki útja során az embernek olyan szintre kell emelnie energiáit, ahol átéli, hogy saját belső energiái beleolvadnak a magasabb rezgésekbe, az isteni energiába.
• Az embert szellemi lények, angyalok, tündérek, manók, az elemek szellemei veszik körül és segíthetik.
• Minden ember egyedül maga felelős saját magáért, jó sorsáért vagy szenvedéséért, betegségéért vagy egészségéért. A rossz gondolatok betegséghez és szerencsétlenséghez vezetnek, míg a pozitív, helyes gondolkodás sikeres életet eredményez.
• Az ember nem csak egyszer él ezen a világon, hanem számos reinkarnáció során újra meg újra visszatér, miközben szüntelenül fejleszti és tökéletesíti magát.
• Minden vallás ugyanaz, nincsen abszolút igazság. Minden embernek azt kell kiválasztania, ami számára a legmegfelelőbb. Ha szükséges, a vallási felfogásokat meg is változtathatja és tetszés szerint ötvözheti.  

Hol találkozhatunk az ezotériával a hétköznapi életben?
Az ezoterikus szemlélet ma gyakorlatilag a társadalmi élet minden területén megjelenik. Az ezoterikus gondolkodás alapvető állításai – különféle eljárásokon, fogalmakon, jelképeken, illetve a különböző vallások összemosása révén – gyorsan terjednek. Jelen vannak a gyógyászatban, a nevelésben, az életformák, a párkapcsolatok, a cégvezetés stb. terén. E felfogásba illeszkedik a fengsui, a Bach-virágterápia, a reiki, a csikung, a taicsi, az asztrológia, a homeopátia, az alternatív gyógyászat, a reiki, az ingázás, a kineziológia, a drágakő-terápia, a jóga, a prána gyógyítás stb. 
Összeegyeztethető az ezotéria a kereszténységgel?
A keresztény hit alapvetően eltér az ezoterikus világszemlélet fogalmaitól és nézeteitől.
• A keresztény ember a személyes Istenben hisz. Isten „Te", olyan személy, akihez szólni lehet.
• Isten teremtette az egész világegyetemet, ám ő maga fölötte áll.
• Minden ember Isten egyedi képmása. Minden egyes embernek maga Isten adja az életet.
• Az „életerő" nem a természetből fakadó erő, hanem ajándék, amelyet maga a Teremtő ad minden  embernek élete minden pillanatában.
• Az ember végső célja az örök szeretetkapcsolat Istennel és a többi emberrel.
• A szenvedés eredeti oka az Isten és ember, illetve ember és ember közötti kapcsolat megromlása  (a bűn).
• Isten az, aki üdvözít; ez kizárólag kegyelem. Lényege, hogy helyreáll az Isten és ember közötti szeretetkapcsolat.
• Egyszer élünk ezen a világon, nincs következő élet. A keresztény ember a test feltámadásában és a szentek közösségében megvalósuló örök életben hisz.
• A megkeresztelt ember gyakorlatilag célba ért. Nem kell megváltást keresnie, hiszen övé az üdvösség. Emellett földi élete során igyekszik jobban megismerni és szeretni a megváltó Krisztust.
• Van abszolút igazság, és ez az igazság felismerhető. Nincs más út az Atyához, mint Krisztus.

A keresztény hit alapvető kérdésekben összeegyeztethetetlen az ezoterikus felfogással.
Miért terjednek keresztények között is ezoterikus nézetek?
Az ezoterikus világnézetet ritkán tanítják nyíltan. Elsősorban közvetve, különféle hétköznapi tevékenységeken és elgondolásokon keresztül hintik szét, s csak később derül ki, milyen felfogáson alapszik egy-egy eljárás. Akkora az ilyen jellegű kínálat manapság, hogy a társadalomban kialakult egy általános légkör, amely sokakat magával ragad anélkül, hogy tudnák. Az ezoterikus eszmék tehát észrevétlenül terjednek, és ma már sokakra erőteljesen hatnak. Sokan úgy tesznek magukévá ezoterikus nézeteket, hogy nem is sejtik, honnan erednek.

Mit lehet tenni?
Minthogy a keresztények körében igen nagy a zűrzavar, a hívő embernek a következőket érdemes tennie:
• Ne tegye magáévá a különféle világnézetekkel kapcsolatos divatos eszméket, hanem kritikusan szemléljen minden új jelenséget;
• Észérvekkel leplezze le az irracionális gondolkodást;
• Fedezze fel újra és ismerje meg még jobban keresztény hitét;
• Erősítse keresztény önazonosságát;
• Bátran viselkedjék keresztényként, és nyíltan tegyen tanúságot a hitéről;
• Legyen megértő a keresőkkel szemben, és kínáljon fel nekik keresztény hitéből fakadó válaszokat; 
• Hite megélése, a szentségek vétele és a Szentírás olvasása által találkozzék mindennap az élő Istennel!
Forrás: az osztrák Nazaret katolikus közösség honlapján megjelent összefoglaló, amelyhez irodalomjegyzék is kapcsolódik. 
További irodalom: a Katolikus Egyház New Age-ről vallott álláspontját ismerteti a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanács által kiadott Jézus Krisztus az élő víz hordozója című dokumentum, illetve Danneels bíboros Krisztus vagy a Vízöntő című pásztorlevele.
A New Age jelenségeivel kapcsolatban részletesebb tájékozódásra nyújt lehetőséget Gál Péter: A New Age keresztény szemmel című (internetről letölthető) könyve, illetve Kovács Gábor: Mágia és hit című (internetről letölthető) könyve.
Magyar Kurír
A New Age – keresztény szemmelTársadalmunkban a XX. század hatvanas évei óta egyre erőteljesebben érvényesül a New Age-ként ismert kulturális áramlat hatása. Egy modern asztrológiai felfogás szerint a következő korszakot a Vízöntő korának is nevezhetjük. Eszerint az elmúlt kétezer éves időszak, a Halak kora után, amelyben a kereszténység alakította a történelmet és a kultúrát, ma egy új korszak küszöbén állunk. Vajon mit hoz ez az új kor, és keresztényként hogyan vélekedjünk a New Age tanairól?
Milyen lesz a New Age? 
• Az elképzelés szerint a New Age, vagyis az új korszak békét és harmóniát hoz az egész világon. Minden megosztottság megszűnik.
• Az új korszakban a népek egyetlen globális kultúrához csatlakoznak; globális birodalom jön létre, világkormánnyal az élen.
• Egyetlen világvallás jön létre, amely magában foglalja és egységes egésszé ötvözi a különféle vallási és spirituális hagyományokat.
• A korábbi patriarchális kort lágyabb, nőiesebb lelkülettől áthatott korszak követi.
• Az ember újfajta harmóniában él majd a természettel, amelynek újra felismeri isteni természetét. Az új ökológiában fontossá válik a természet „szentsége". A New Age felfogásában minden él és mindennek van tudata; még a víz is képes megérteni az emberi beszédet (ezt a jégkristályok alakjából vélik látni).
• Nem lesznek dogmák, nem lesz abszolút igazság, mindenki „a maga igazságát" követi.
• Az új korszak keretei között az ősi ezoterikus eszmék és eljárások mindenki számára elérhetővé válnak.   
• A felvilágosodás racionális, intellektuális gondolkodásmódját olyan szemléletmód váltja fel, amelyben az intuíció és az érzelmek játsszák a főszerepet.
• A New Age jelképe a szivárvány, amelyben a spektrum valamennyi színe egyesül.
Isten- és emberkép  
• A New Age gondolkodóinak istenképe panteisztikus. Magát a világegyetemet isteni természetűnek tartják. Az isteni világegyetemen belül minden létező egy.
• A Földet élőlénynek tekintik; a rajta élő emberek olyanok, mint „Gaia" testének sejtjei.
• A New Age az „új ember", a felvilágosult, saját istenségét felismerő ember eszményét hirdeti.
• Minél több ember eszmél rá isteni természetére és lép szellemi kapcsolatra a többiekkel, annál hamarabb beköszönt az új korszak.
• A New Age szellemi környezetében sokan hisznek a reinkarnációban. Az ember számos újjászületése során isteni szuperemberré fejlődik.
• A New Age nem vallás, hanem szinkretista mozgalom, amelyben a legkülönfélébb vallási elemek keverednek és ötvöződnek. A keleti hitvilág, a buddhizmus, a taoizmus, a hinduizmus mellett meghatározói az indiai vallások, a sámánizmus, a gnózis, a kabbala és számos más eszmerendszer. A New Age-ben a kereszténység előtti Európa valamennyi pogány hagyománya újjáéled.
Ki áll a New Age-es áramlatok mögött?  
• Az eljövendő aranykor gondolata nem új, már az ókorban ismert volt. 
• A modern New Age mozgalom indulásában meghatározó szerepet játszott  a Helena Petrovna Blavatsky által 1875-ben alapított teozófiai társaság, melynek akkori irányelvei máig hatnak.
• A teozófiai társaság és más, hasonló csoportok célja a társadalom New Age-es eszmék szerinti átalakítása volt.  E több évtizedesnek szánt folyamat során észrevétlenül kívánták New Age-es eszmeiséggel átitatni a társadalmat, hogy végül ez legyen az általánosan elfogadott világnézet.
• A New Age-es környezetre jellemző, hogy az említett eszmeiségen alapuló és azt közvetítő tevékenységeket alkalmazzák és terjesztik. (Ez a mindennapi élet valamennyi területén, a gyógyászat, a munka, a nevelés, a szabadidő vonatkozásában egyaránt megfigyelhető, ld. tajcsi, csikung, mandalák, homeopátia, Bach-virágterápia, drágakő-terápia, kineziológia, transzcendentális meditáció, jóga, zen, reiki stb.)
• A New Age fontos képviselői: Marilyn Ferguson, Fritjof Capra, Ken Wilbur, David Spangler.
A New Age és a kereszténység
• A kereszténység intézményesült formája nem kap helyet a New Age-es gondolkodásban, mivel az elutasítja, hogy bármely vallás dogmatikusan az igazság igényével lépjen fel.
• Keresztény ember nem hihet egy eljövendő új korszakban, hiszen hite szerint Jézus Krisztusban beteljesült az idő. A keresztény ember tudja, hogy a „végső időben" él, és egyedül a történelem beteljesedését várja, amely Krisztus második eljövetelével valósul meg.
• A New Age egyrészt visszatér a régi, önmegváltást hirdető gnosztikus eszmékhez, másrészt  igyekszik kiüresíteni a kereszténységet, mivel a különféle vallások és kultuszok keveredését szorgalmazza. Ma a keresztények közül nem kevesen esnek e szellemi irányzat áldozatául.  
• A keresztény ember nem próbál lelkileg felemelkedni az istenihez, mivel Istenben hisz, aki Jézus Krisztusban leszállt közénk.
• A keresztény ember nem a különféle spirituális technikák általi önmegváltásban, hanem a Krisztus keresztje által történt és ajándékként kapott megváltásban hisz.
• A keresztény ember hite szerint a teremtő Isten és teremtményei között áthidalhatatlan különbség van. Az ember legfőbb célja nem az, hogy isteni képességeket fejlesszen ki magában, hanem hogy megélje a tökéletes szeretet teljességét. A keresztény ember tudja, hogy örök szeretetközösségre hivatott.
• A keresztény ember nem érthet egyet a vallás relativista felfogásával, hiszen az Egyetlen mellett kötelezte el magát, aki azt mondta: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam." (Jn 14,6)
Forrás: az osztrák Nazaret katolikus közösség honlapján megjelent összefoglaló, amelyhez irodalomjegyzék is kapcsolódik. 


További irodalom: a Katolikus Egyház New Age-ről vallott álláspontját ismerteti a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanács által kiadott Jézus Krisztus az élő víz hordozója című dokumentum, illetve Danneels bíboros Krisztus vagy a Vízöntő című pásztorlevele.
A New Age jelenségeivel kapcsolatban részletesebb tájékozódásra nyújt lehetőséget Gál Péter: A New Age keresztény szemmel című (internetről letölthető) könyve, illetve Kovács Gábor: Mágia és hit című (internetről letölthető) könyve.
Magyar Kurír

Alternatív gyógymódok – keresztény szemmel


Napjainkban egyre népszerűbbek az alternatív, pontosabban nem hagyományos gyógymódok. E tendenciát erősíti, hogy az emberek egyre kevésbé bíznak a vegyi hatású gyógyszerekben, a tudományos technológiákban, a többnyire modern berendezésekkel történő, „lélektelen” orvoslásban. Csakhogy nem minden megbízható, amit az alternatív gyógyászat kínál, és az alkalmazott módszereket gyakran megkérdőjelezhető világszemlélet hatja át. A lényeg sokszor nem is a gyógyítás, hanem az ezoterikus boldogságfelfogás – többnyire burkolt formában történő – továbbadása. Az alternatív gyógyászati eljárások általában kellemesek, megnyugtatóak, reményt adóak, a módszerek által közvetített ideológiák azonban sokszor problémásak. E kettősség feszültséget okoz a hitéhez ragaszkodó keresztény emberben. Mit kell megvizsgálnunk, amikor nem hagyományos gyógymódokhoz folyamodunk, hogyan tehetünk különbséget a megbízható és a kétes ajánlatok között, és hogyan ismerhetjük fel a felkínált terápiákban vagy az azok mögött rejlő vallási üzeneteket? 
Búza és ocsú – hogyan válasszuk szét?
Mindenekelőtt leszögezhetjük, hogy az alternatív gyógyászat területén rengeteg sarlatán működik. Akad néhány valóban értelmes terápia, de mellettük számos eljárás épül az ezoterikus világszemléletre; ezeket sokan szinte vallásos buzgalommal hiszik és terjesztik. Mit kell megvizsgálnunk, hogy ne dőljünk be kétes vagy megkérdőjelezhető ideológiáknak? 
A fogyasztóvédelem óvatosságra int,
• ha valamely terápiát nem lehet átfogó hatékonyság-vizsgálatnak alávetni; ha csupán kiragadott eseteket közölnek, amelyeknél a gyógymód állítólag sikeresnek bizonyult; 
• ha homályos fogalmakkal inkább elfedik, mintsem megvilágítják a valóságot. Az olyan kifejezések, mint rezgések, életenergia, energia-egyensúly, a test megtisztítása, méregtelenítés, energiaáramlás, energiablokk, éteri stb. nagy valószínűséggel megbízhatatlan, ezoterikus gyógymódra  utalnak;
• ha egy termék vagy eljárás több különböző problémára is gyógyulást ígér, amelyeknek alig van vagy egyáltalán nincs közük egymáshoz;
• ha olyan általános gyógymódot vagy csodaszert kínálnak, amelyről azt állítják, hogy minden betegséget gyógyít;
• ha olyan kétes diagnosztikus módszereket használnak, amelyek okkult erőkön, mágikus eszméken vagy fogalmakon alapulnak.  Betegségek megállapítására alkalmatlan többek közt az íriszdiagnosztika, a kineziológiai izomtesztelés, az inga, a varázsvessző, a Kirlian-fényképezés, az auradiagnosztika, a biotenzor stb. Alkalmazásukkor fennáll a veszély, hogy nem jól vagy nem időben ismerik fel a tényleges betegséget, vagy fordítva: nemlétező kórt állapítanak meg.
Aki gyógyít, igazat beszél. Igaz ez?
• Minden gyógymódnak vannak hívei, akik állítják: „rajtam segített”. Az efféle tapasztalatok azonban nem elégségesek ahhoz, hogy megfelelően igazolják magának a gyógyászati eljárásnak az eredményességét.
• Az ember társas lény, s mint ilyen, reagál a biztató, reményt adó szavakra és tettekre. Bármi, ami a betegnek reményt ad, pozitív hatást fejthet ki. Az orvostudomány placebo-hatásnak nevezi ezt. A latin placebo szó jelentése: tetszeni fogok. A placebo-hatás minden terápiának része, és különösen hatékony gyógymódok esetében is szerepet játszik. A placebo-hatás mindenkinél működik, azoknál is, akik nem hisznek benne.
• Azok a gyógymódok, amelyek a placebo-hatáson felül nem mutatnak terápiás sikert, nem célzott látszatterápiának tekinthetők. Az ilyen gyógymódok esetében felmutatott eredmény nem bizonyítja a terápiás elv hatékonyságát.
• A nem célzott látszatterápiák egyik jellemzője, hogy olyan terápiás mesék kísérik őket, amelyek szerint  az egészséget és a betegséget bizonyos erők vagy események okozzák és befolyásolják. Ezek a mesék különféle ideológiákat közvetíthetnek.   
• Az utóbbi években sok olyan gyógymód honosodott meg, amelyek (nyíltan vagy közvetve) vallási eszméken, illetve különböző, többnyire ezoterikus világszemléletben gyökerező nézeteken alapulnak.
Ezoterikus világszemléletre jellemző felfogás, hogy:
• mindent valamiféle kozmikus energia hat át (csi, qi, reiki, prána, vis vitalis stb.)
• az egészség vagy a betegség a harmonikus vagy blokkolt energiaáramlásoktól függ (meridiánok, csakrák, energiaközpontok stb.)
• az ember szellemét, lelkét és testét különféle „energizáló" tevékenységek, pl. meditáció, rituális mozdulatok, légzés stb. segítségével lehet harmóniába hozni;
• a gyógyszerek hatásosabbak, ha az éteri régióban speciális módon előkészítik: energizálják, potenciálják, dinamizálják őket, hogy ily módon hatni tudjanak az emberben működő „életerőre";
• a betegségeket a téves gondolkodás okozza;
a „helyes rezgés” gyógyít.
Néhány ezoterikus háttérrel rendelkező terápia:
Bach-virágterápia, drágakő-terápia, reiki, auraszóma, prána gyógyítás, biorezonancia-kezelés, craniosacralis terápia, auraterápia, bioenergetikai gyógyítás, spagyrika, reflexzóna terápia, homeopátia, Schüssler-sók, antropozófus orvoslás, rebirthing (újjászületés) légzés, csikung, tajcsi, vizeletterápia, lélekgyógyászat, kineziológia stb. 
A keresztény ember és az alternatív gyógyászat
• Minden gyógymód valamilyen kulturális környezetbe ágyazódik. Minden gyógyhatású szer mögött valamilyen világnézeti felfogás áll. A gyógyító eljárás során ezt a felfogást közvetve vagy közvetlenül elmagyarázzák és átadják a betegnek.
• Az alternatív gyógyászatban a gyógyulással kapcsolatos tanítás együtt jár a boldogságról szóló  tanok átadásával. Különösen igaz ez olyankor, amikor holisztikus gyógyulást ígérnek, vagy amikor külön megemlítik az ember szellemi és lelki dimenzióját. Akit hosszasan kezelnek ezoterikus hátterű gyógyító eljárásokkal, annak gondolkodása megváltozhat: összeférhetetlenné, sőt ellentétessé is válhat a keresztény hit alaptételeivel.
• Az ezoterikus terápiák alkalmazása vagy elfogadása megkérdőjelezhető gyógyászati hatékonyságuktól függetlenül – felgyorsítja az ezoterikus eszmék terjedését a társadalomban.
Van értelmes alternatíva?
• Azok számára, akik súlyos betegségben megbízható gyógymódot keresnek, nincs alternatívája a tudományos irányultságú orvoslásnak. Léteznek azonban alkalmas kiegészítő gyógymódok.
• Eredményesen egészítheti ki a terápiát az igazán természetes anyagok gyógyhatása (víz, levegő, mozgás, diéta).
• Keresztény szempontból nemcsak értelmes, hanem kívánatos terápia is az Ige és a találkozás.
• A keresztény szemléletű orvoslás tartózkodik a gyógyulás és a boldogság túlzó ígéreteitől. Inkább  abban segít, hogy az ember el tudja fogadni határait, és helyesen álljon a szenvedéshez, sőt a halálhoz is.
Forrás: az osztrák Nazaret katolikus közösség honlapján megjelent összefoglaló, amelyhez irodalomjegyzék is kapcsolódik. 


További irodalom: a Katolikus Egyház New Age-ről vallott álláspontját ismerteti a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanács által kiadott Jézus Krisztus az élő víz hordozója című dokumentum, illetve Danneels bíboros Krisztus vagy a Vízöntő című pásztorlevele.
A New Age jelenségeivel kapcsolatban részletesebb tájékozódásra nyújt lehetőséget Gál Péter: A New Age keresztény szemmel című (internetről letölthető) könyve, illetve Kovács Gábor: Mágia és hit című (internetről letölthető) könyve.
Magyar Kurír