2013. április 25., csütörtök

A Szűzanyánk 2013. április 25-ei üzenete Medjugorjéből

*Medjugorje, 2013. április 25.*
"Drága gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, csak imádkozzatok mindaddig, míg szívetek meg nem nyílik a hitre, mint a virág a napsugár melegére. Ez a kegyelem ideje, amelyet Isten ad nektek jelenlétem által, de ti távol vagytok szívemtől, ezért személyes megtérésre és családi imára hívlak benneteket. A Szentírás mindig buzdítás legyen számotokra. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Ellenzik a melegházasságot: ezrek csaptak össze a rendőrökkel Párizsban

A párizsi meleg negyedben pezsgővel és színes kosztümökben ünnepelték a francia parlament döntését. Az új törvény értelmében már júniustól szabadon házasodhatnak a homoszexuális párok. A jobboldali ellenzék ugyanakkor jelezte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak, a jogszabály megsemmisítését kérve. Francois Hollande elnök szerint a reformra büszke lehet a francia társadalom. Elismerte, hogy ezt még nem mindenki gondolja így Franciaországban, de szerinte ez a törvény hozzájárul az ország modernizációjához.

Igen, igen, igen – kiabálták a melegek házasságát engedélyező törvény hírére az utcára vonult tüntetők. Az új jogszabály lehetővé teszi a homoszexuális párok számára azt, hogy csecsemőket és gyermekeket fogadhassanak örökbe. A rögtönzött fesztivál a parlament döntését köszöntötte, ahol hangos vita után szavaztak a törvényről.

A párizsi törvényhozásban az ülést vezető elnök indulatos szavakkal kiutasította a teremből azokat az ellenzéki képviselőket, akik bekiabálásokkal tiltakoztak a jogszabály ellen.

„Kivezetné valaki ezeket az őrülteket az ülésteremből? A demokrácia ellenségeinek nincs helye a parlamentben. Vigyék már ki ezeket az őrülteket!” –kiabálta Claude Bartolone a nemzetgyűlés elnöke.

A szavazáson végül 331 igen szavazattal, 225 ellenében a képviselők elfogadták a vitatott jogszabályt. Ezzel Franciaország lett a világ 14. állama, ahol korlátozás nélkül házasodhatnak a homoszexuális párok.

A döntés mélyen megosztotta a francia társadalmat. A parlamenti szavazást követően több ezren tiltakoztak Párizsban. A demonstráció után néhányan összecsaptak a rendőrökkel is.

Franciaországban az elmúlt hónapokban több nagy létszámú demonstrációt tartottak a családok és a hagyományos értékek védelmében. A tüntetők azt kérték a kormánytól, hogy vegye figyelembe a társadalom véleményét az ügyben, és bocsássa szavazásra a kérdést.

A szocialista államelnök – aki választási kampányában ígéretet tett a melegházasság bevezetésére - elutasította ezeket a kezdeményezéseket.

 „Ez a reform kiszélesíti a homoszexuálisok jogait, nélkül, hogy bármit is elvenne másoktól. A reform a társadalom által kijelölt irányt követi és biztos vagyok abban, hogy a társadalom büszke lesz erre a döntésre, mert ez fontos szakasz országunk modernizációja során, hogy nagyobb szabadsághoz és egyenjogúsághoz jussunk” – mondta Francois Hollande francia elnök.

Az ellenzék az alkotmánybírósághoz fordult a törvény megsemmisítését kérve. A testületnek egy hónapja van a döntésre.

atv.hu

Füzesi Zsolt: Ferenc csúsztatásai

Miközben például Armin Schwibach publicista és a filozófia tanára egy római egyetemen, minden nap Ferenc „gyöngyszemei”-ként számol be az interneten Bergoglio beszédeiről, Füzesi Zsolt ezek veszélyeire hívja fel a figyelmet.

Ferenc ez előző két pápához képest populárisabban és az egyszerű laikusok számára érthetőbben fogalmaz, ráadásul sokkal rövidebb beszédeket mond.
A köznapi életből vett „találó hasonlatai”, mint például a „háziasított Szentlélek”, a „dezodor-Isten,” a „szatelit-keresztény,” a „kellemes-langyos nyári éjszaka-szerű isteni türelem” stb., könnyebben megragadnak az emberek emlékezetében, mint a professzori értekezések. Ugyanakkor ezek a kifejezések csak azt szolgálják, hogy a Szenthez, vagyis Istenhez és az ő világához kapcsolódó fogalmainkat egy-egy hatásos képzettársítási segédlet örve alatt a blaszfémia határát súroló módon állítsa a hozzájuk nem illő kifejezések mellé. Beszédeiben az ehelyütt elfogadhatatlan szavak segítségével csökkent értékű isten- és egyházképet fest. Sajnos ez olyan gyakorlat, ami a rosszra – és a közönségesre – hajló tömegeknek nagyon tetszik.
Istenről ferenc-iesen beszélni hamarosan „katolikus” divat lesz, vagyis a jövőben még az eddiginél is könnyedebben, lazábban, profán haverkodói stílusban hallunk majd mindenről, ami szent. Ennek pedig nem csak a tanra, de az erkölcsre is romboló hatása lesz. Ha ugyanis Isten nem Úr, hanem haver, akkor nem is parancsol, legfeljebb a jelenlétével derít jókedvre. (Ezért beszélnek manapság oly sokat arról, hogy nem a hittételek a fontosak, hanem a szoros Isten-kapcsolat. Bár nem látható be, hogyan lehet annak szoros kapcsolata Istennel, aki nem veszi tudomásul az ő kinyilatkoztatását, legalapvetőbb üzenetét.)
Ferenc beszédei egyértelmű üzenetek, melyekből mindenki megértheti, mi várható. És egyúttal az ő szavai szerint üzenet mindenkinek, hogy aki nem ferenc-iesen gondolkodik, lényegében a Szentlélekkel szegül szembe. [lásd: a következő cikket: „A zsinat a Szentlélek szép műve volt” – De a „vastagnyakúak” a zsinat elé akarnak „visszatérni”.]
Ferenc beszédei valóban „a füleket csiklandozzák”, és ezért a kívánt hatást nagyon gyorsan elérik, a rejtett, lényegi üzenet észrevétlenül szüremkedik át a tudatalattiba. Ferenc ugyanis mestere a hangsúlytologatásnak, s ezzel nem csupán egy oldalra tereli a farizeusokat és a tradíció elkötelezettjeit, a másik oldalra a Szentlelket, a zsinatot és ez utóbbi feltétlen híveit, hanem úgy vezet át a tévedésbe, hogy közben helyes dolgokat – is – követel. Mindezt úgy teszi, hogy nem pontosan definiált szavakkal operál. A mi ajtónkon megy be, és az övén jön ki. Ez egyébként tipikus modernista alakoskodás, mely irtózik minden pontos meghatározástól, hisz egy szót addig használhat ugyanabban a kontextusban hol köznapi, hol tudományos értelme szerint, míg azt meghagyja definiálatlan, érzelmileg manipulált homályában.
Hogy egy példával éljek: Ferenc április 19-i prédikációjában ezeket mondta: „Az Egyház ne moralizáljon és kerülje az ideológiákat.” Ezt így magyarázza: az ideológusok azok, akik elsősorban a fejüket használják, a moralisták, akik a kötelességteljesítést helyezik előtérbe, és ezek mind nem a megtérés útján járnak (!). Majd így folytatja: „Amikor az ideológia belép az Egyházba, az evangélium értelmébe, nem értünk meg semmit.” „Akik a kötelesség útján járnak, minden terhet a hívek vállaira helyeznek. Az ideológusok meghamisítják az evangéliumot. Minden ideológiai értelmezés, akármelyik oldalról is jöjjön, az evangélium meghamisítása. És ezek az ideológusok – láthattuk őket az Egyház történelmében – végül tehetségtelen értelmiségiekké válnak, jóság nélküli etikusokká. És ne is beszéljünk a szépségről, mert abból semmit sem értenek meg. (…) Imádkozzunk ma az Úrhoz az Egyházért: az Úr szabadítsa meg bármiféle ideológiai értelmezéstől, nyissa meg az Egyház, Anyaszentegyházunk szívét az egyszerű evangéliumnak, annak a tiszta evangéliumnak, amely a szeretetről beszél nekünk, amely szeretetet hoz és olyan szép.”
Ezzel a beszéddel az a probléma, hogy ha az ideologizálás és a moralizálás szavak hétköznapi értelmét vesszük, vagyis okoskodást és perzekútorkodást értünk alattuk, akkor helyes Ferenc kívánsága. Azonban maga a kinyilatkoztatás is ideológia (mint általános világnézeti eszmerendszer), és ennek része a moralitás is (mint erkölcsi tanrendszer). Sőt, a dogma is ideológia, és a tanítóhivatal is ideológiai-morális talajon áll. Ferenc szerint tehát például Aquinói Szent Tamás is ideológusnak, sőt „tehetségtelen értelmiséginek” számít, vagy Liguori Szent Alfonz moralizáló „jóság nélküli etikusnak”? Vagyis Ferenc valójában e szándékosan kétértelmű szavakkal nem állít mást, mint hogy a hitet nem kell észokokkal támogatni, és az állapotbeli kötelesség teljesítése meghaladott elvárás.
Jézust nem az zavarta, hogy szavait a törvénytudók nem tudták beilleszteni saját rendszerükbe, hanem az, hogy a nyilvánvaló bizonyítékok, a csodák ellenére sem voltak hajlandók hinni benne. „Ha nem vittem volna végbe köztük olyan tetteket, amiket senki más nem cselekedett, bűnük nem volna. Most azonban látták ezeket és mégis gyűlölnek engem is, meg Atyámat is” (Jn 15,24). Tehát nem az ideológia, hanem a megátalkodás volt, amit elítélt.
Másik a probléma Ferenc beszédével: Az ideológia szó önmagában nem bír erkölcsi értékkel; olyan, mint a cselekedet. Attól függ az értéke, hogy mi a célja és a háttere. Lehet jó vagy rossz, helyes vagy helytelen, de amíg ezeket meg nem jelölöm, a szó nem hordoz tartalmat, tehát nem is lehet ítélni fölötte.
Zavaróak a szóhasználatai is: „egyszerű evangélium,” „tiszta evangélium” – Nem Luther kedvenc kifejezései ezek? „És ne is beszéljünk a szépségről, mert abból semmit sem értenek meg.” Ha Ferenc liturgikus érzékére gondolok, szerintem ez a mondat a „ha el akarod rejteni a gyengeségedet, gyanúsítsd meg vele az ellenfeledet” elv klasszikus példája is lehetne.
Ami pedig Ferenc beszédeire leginkább a gyanú árnyékát veti, az az aktualitás hiánya. Mert ha a mai Egyház legfőbb tehertétele az lenne, hogy papjai, hívei túlságosan elmerülnek az erkölcsi kérdések ágas-bogas kazuisztikájában, és már egy kamaszkori csók miatt is egy életre kivetne valakit magából a társadalom, vagy polgárháborús helyzet alakulna ki a molinisták és tomisták teológiai iskolája mentén, hogy vajon az isteni mindentudás milyen viszonyban áll az emberi szabad akarattal, akkor ez a beszéd helyénvaló lehetne. De mivel inkább az erkölcsi relativizmus és a hitbeli közöny terjed a katolikus hívek között, ez a prédikáció aggasztó kérdéseket vet fel.
Jogosan merül fel az a kérdés is, hogy Ferenc kijelentéseit lehet-e úgy értelmezni, hogy felesleges a dogmák és a katolikus erkölcs rendszeréhez ragaszkodni? Mert az, hogy „minden ideológiai értelmezés az evangélium meghamisítása”, azt jelenti, hogy a kinyilatkoztatás bármilyen rendszerbefoglalása ellentétes magával a kinyilatkoztatással. Vagy az az állítása, hogy „akik a kötelesség útján járnak, minden terhet a hívek vállaira helyeznek,” nem azokat dorgálja-e, akik az újraházasodottakat nem engedik szentáldozáshoz járulni?
Nem a „határátlépőknek”, a bűnökben megátalkodottaknak jelentenek az ilyesfajta beszédek felmentést és biztatást?


http://www.katolikus-honlap.hu/1301/fuzesi.htm

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten Anyja: Ez alkalommal Ő nem emberi testben fog eljönni

2013. április 24. szerda 14:15
Szeretett gyermekeim, Fiam, az emberiség iránti nagy Szeretetéből fakadóan, most Második Eljövetelére készít fel benneteket. Mivel Ő szeret benneteket, most prófétái által szól hozzátok annak biztosítására, hogy senki se legyen kizárva Irgalmából. Mint ahogyan Isten elküldte Keresztelő Jánost, hogy felkészítse a világot Fiam – Isten egyszülött Fia, a Messiás – számára, most Fiam ugyanúgy feltárja a végső tervet számotokra. Az üdvösség e végső terve hasonló lesz az Ő első eljöveteléhez, de egy különbséggel: Ez alkalommal Ő nem emberi testben fog eljönni.
Most, hogy az Igazság újra feltárásra kerül számotokra, Fiam, Szent Szaván keresztül emlékeztet benneteket mindarra, ami Istentől jön, miközben a végső szakaszt készíti elő.
Amikor Fiam a Földön járt, Isten gyermekeinek megadatott az Igazság. Most a teljes Igazság adatik meg nektek – beleértve Isten ellenségeinek a munkálkodására vonatkozó kinyilatkoztatásokat is, s mindez a ti érdeketekben, hogy ne lehessen megtéveszteni benneteket. Nektek nagylelkűeknek kell lennetek, amikor Ő elhozza nektek ezeket az Ajándékokat, melyek a lelketeket fogják táplálni.
Amikor az évek során megjelentem Isten kiválasztott látnokainak, ez azért volt, hogy felkészítsem a lelketeket ezekre az időkre. Most, amikor felkészültök az üldöztetésre, amely a Keresztényeket fogja sújtani, ez rendkívül nehéz lesz, mert ez az üldöztetés a lélek megbecstelenítése lesz, és ez fogja okozni a legnagyobb fájdalmat. Amikor már ismeritek Isten Szava Igazságát, és tudni fogjátok, hogyan kell felismerni a csaló munkálkodását, akkor erősebbé váltok. Sokkal fontosabb, hogy hűségesek maradjatok Isten Szavához, minthogy elfogadjátok azokat a hazugságokat, melyeket azok fognak bemutatni nektek, akik nem Istentől jönnek.
Fiam nagy dicsőségre fog emelni benneteket, ha engedelmeskedtek Szent Szavának és megtartjátok Tanításait. Azt kérem tőletek, hogy azt a tiszteletet mutassátok Fiam iránt, amelyet megérdemel. Azok, akik elutasították Őt, amikor a Földön járt, végül mégis elfogadták az Igazságot, hogy Ki volt Ő valójában, amikor meghalt a Kereszten. Azok, akik ma elutasítják az Ő Szavát, végül fel fogják ismerni az Igazságot azon a Napon, amikor ítélni jön. Sokak számára az már túl késő lesz.
Imádkozzatok, hogy minden lélek hűséges maradjon szeretett Fiam, Jézus Krisztus örökségéhez, mert csak azokat lehet Királyságába felvenni, akik elfogadják Őt.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja
Ezeknek az aljas cselekedeteknek meg kell történniük, mivel a Föld megtisztításra kerül

2013. április 24. szerda 14:40
Drága szeretett lányom, ahogy Én folytatom – a Szentlélek Ajándéka által – a Föld megtisztítását, egyre nagyobb lesz a gyűlölet Ellenem, Jézus Krisztus ellen.
Amint az emberek szívében a Jelenlétem megnövekszik, megannyi gyűlölet lesz látható azok tevékenységein keresztül, akik ellentmondanak Legszentebb Szavamnak.
Azok, akik folyatják az olyan törvények behozatalát, amelyek káromlásnak számítanak Istennel szemben, növelni fogják erőfeszítéseiket, hogy bemocskolják Isten Szavát. Ezeknek az aljas cselekedeteknek meg kell történniük, mivel a Föld megtisztításra kerül. Ahogyan a megtisztítás fokozódik, úgy fog a bűn gonoszsága is feltárulni majd számotokra. Észre fogjátok venni, hogy minden elképzelhető Isten ellenes cselekedetet, az ellenségeim mozdítják majd elő. Sokan ártatlanoknak fogják magukat vallani, de ezeket a jogszabályokat az Enyéim, akik ismerik az Igazságot, nem fogják elfogadni. A megkülönböztetés Ajándéka, amit sok léleknek adományozok, azt jelenti, hogy azokat a gonosz cselekedeteket, amelyeket a hatalmi pozíciókban lévők követnek el, akik a nemzeteket ellenőrzik, olyannak lehet majd látni, amilyenek azok valójában – a Sátán munkálkodásának.
A Sátán gonosz szellemei megnövelték jelenlétüket azok lelkében, akik nem hisznek Istenben. Nem elégednek meg azzal, hogy ezek a lelkek hátat fordítsanak Istennek, hanem ezek a gonosz szellemek arra ösztönzik ezeket az embereket, hogy támogassák a legaljasabb bűnöket. Idővel ezek a lelkek annyira romlottak lesznek, és annyira tele lesznek Isten iránti gyűlölettel, hogy elmerülnek majd egy olyan sötétségbe, amely sohasem lesz képes Isten Fényét elviselni.
Ne feledjétek: az Én Irgalmam nagy. Csak Irgalmam által lehet megmenteni ezeket a lelkeket. Nincs más remény a számukra, mert e lelkek közül sokan nem képesek arra, hogy a saját szabad akaratuk által kérjék Irgalmasságom Kezét, annyira megfertőződtek. Azok, akik ismernek és szeretnek Engem, kell, hogy segítsenek ezeknek a szegény lelkeknek könyörögvén a lelkük üdvösségéért.
Nektek kérnetek kell, hogy forduljanak most Hozzám, hogy közbe tudjak lépni, megállítván az üldöztetést, melyet a világnak akarnak okozni. Nektek esedeznetek kell Hozzám – személyes áldozataitokon keresztül -, hogy elálljanak a népirtástól, amelyet terveznek. A népirtás legrosszabb formája az igazságtalan háborúk és az anyjuk méhében történő ártatlanok meggyilkolása által lesz majd látható.
Jézusotok

Shiny Sabu tanuságtétele

Elhangzott a váci Szent Anna Piarista Templomban 2013. április 19-én.
Shiny Sabu India Kerala államában élő fiatal édesanya, feleség, aki a Marian Love Community közösség szeretetszolgálatában segíti a társadalom peremére szorult embereket, fiatalokat és a börtönök lakóit. Ő maga sok szenvedésen ment keresztül, és egy Mária kegyhelyen a zarándokok miséjén csodálatosan meggyógyult betegségéből. Tanúságtétele Isten irgalmáról és a Szűzanya segítő szeretetéről megérint, elgondolkoztat, és arra ösztönöz mindenkit, hogy átértékeljük életünket és valóban megéljük hitünket.

Karok nélkül ölelni, lábak nélkül járni--Nick Vujicic Budapesten

Budapesten is több ezren voltak kíváncsiak a világ egyik legmotiválóbb emberének előadására. Beszámoló.
Tudtam előre, hogy Nick Vujicic, a karok és lábak nélkül született, világhírű motivációs tréner előadása minimum megható lesz. Miközben azonban a budapesti Jégcsarnok felé tartok – és kellőképpen hosszú az oda vezető út ahhoz, hogy legyen időm lelkiekben felkészülni –, elhatározom, hogy bármi is lesz, nem hagyom csak úgy elhatalmasodni magamon a meghatódást. Ennél többre vagyok kíváncsi. Többre annál, ami nyilvánvaló.

Nehezített pálya


A péntek délelőtti előadás közönsége nem Nick legnagyobb hazai tisztelőiből áll, akik pár nap alatt elkapkodták az összes jegyet a programra, de még csak nem is azokból, akik annyira szerettek volna még bejutni, hogy miattuk aztán egy plusz időpontot is meghirdettek. Erre a legeslegelső budapesti előadásra döntő többségben középiskolák hozták el a diákjaikat. Vagyis rögtön adott a nehezített pálya: a tinédzserekből álló hallgatóság.
Megtelt a csarnok
Megtelt a csarnok

Ahogyan a rocksztároknak kijárnak az előzenekarok, úgy a világhírű szónoknak is dukál a felvezető műsor. Az értelmileg akadályozott előadókból álló Nemadomfel Együttes, Pintér Béla dalszerző-énekes, majd egy angol dicsőítő rockzenész, Noel Richards lép színpadra, ezután pedig Magyarország első sérültekből álló gospelkórusa, a Never Give Up Gospel Kórus ad elő spirituálékat, Bolyki Balázs vezetésével. Az előzenekar-hasonlat annyiban azonban mégsem állja meg a helyét, hogy míg egy koncerten az előzenekar jelenléte gyakran inkább türelmetlenséget és feszengést kelt, addig itt az előadók produkciói inkább felszabadítóan hatnak: érezhetően átszakad az ismeretlentől való félelem hálója, mely oly gyakran ott feszül az egészséges és a sérült emberek között.

„A gyermekem meg fog tudni ölelni”


Nick Vujicic kerekes székben érkezik a színpadra, amiből az emelvényre segítik. Egy középsúlyosan zavarban lévő tolmács közvetítésével beszél. Humorosan indít, önironizál. Elmondja, hogy mennyire szereti megölelni az embereket, ami esetében nem veszélytelen, hiszen bárki felkaphatja és elviheti. „Mit csinálnék akkor, például leütném?!” Aztán nemsokára elhangzik az első I love you. Szeretlek titeket! Sok lesz még.

Boldog családapa
Boldog családapa

Szinte végig fel-alá járkál az emelvényen. Igen, járkál, mert attól, hogy nincsenek lábai – csupán a bal lába helyén két lábujj – tud állni és járni. És attól, hogy nincsenek karjai, még folyamatosan gesztikulál. Egészen elképesztő testbeszéde van. Egyébként tud többek között úszni, szörfözni, golfozni, focizni, de írni, fogat mosni és fésülködni is. Tavaly megnősült, nyolc héttel ezelőtt megszületett az első gyermeke. Mert nem hitte el, hogy mindez lehetetlen. „Lehet, hogy nem tudom megfogni a feleségem kezét, de nincs szükségem kezekre ahhoz, hogy a szívét megragadjam. A gyermekem pedig meg fog tudni ölelni.” 

Hálás legyek?


Aztán a gyerekkoráról beszél. Arról, hogy mennyit csúfolták az iskolában, arról, hogy depressziós volt és azért imádkozott, hogy nőjenek karjai és lábai. Azt is elmondja, hogy 10 évesen öngyilkos akart lenni: a kád vizébe próbálta belefojtani magát. Közben azonban rádöbbent, hogy ezt nem teheti meg a szüleivel. Kisfiúarcot vág.

15 éves korában elolvasta a Bibliában azt a történetet, melyben Jézus egy vak emberrel találkozik, aki azt kérdezi tőle, miért született ilyennek, mire Jézus azt feleli: azért, hogy általa nyilvánvalóvá váljanak Isten tettei. Nick élete akkor vett fordulópontot: az istenhitben találta meg a maga békéjét és egyben az élete célját is: reményt adni az embereknek. „Hálás legyek azért, amim van, vagy dühös legyek azért, amim nincs?” – teszi fel a kérdést, és ezen a ponton előtör belőle a motivációs tréner. Időközben új tolmács érkezik, Nick impulzivitása ugyanis kettőt „fogyaszt”, előadásonként.

A budapesti előadás
Először tartott előadást Budapesten

Ezek a cipőim!


„Ezek a cipőim!” – húz maga elé egy pár lábbelit, ami ott és akkor a legkevésbé sem tűnik bizarrnak. A cipő itt a csodát jelképezi. És ami egy láb nélkül élő embernek a cipő, az a boldogtalan embernek a mosoly. Nem mindig látszik, ami van, és nem mindig tűnik fel, ami hiányzik. Közben körülnézek a csarnokban és megállapítom magamban, hogy soha nem láttam még kétezer kamaszt egyszerre, ennyire őszintén figyelni.

„Számoljátok meg az áldásaitokat! Ha Istennek volt terve velem, akkor van terve veled is” – fogalmaz. Istenről, hitről, mennyországról beszél. Arról, hogy az élet nem csak ennyi, hogy Isten majd megadja azt, amit adnia kell. Ha pedig valakitől, tőle hitelesen hangzik mindez. Ha tudunk vele azonosulni, ha nem.

Befejezésként engedélyt kér a közönségtől és imát mond. Nem valamelyik „hivatalos” imádságot, hanem a saját szavait. Pontosan úgy, ahogy bárki más is megszólítja azt, akiben vagy amiben hisz. Legyen az Isten, vagy akár saját maga.