2005. október 25., kedd

Medjugorjei üzenetek 2005. október

2005. október 25.
„Gyermekeim, higgyetek, imádkozzatok és szeressetek, és Isten közel lesz hozzátok. Megad majd nektek minden kegyelmet, amit kértek Tőle. Ajándék vagyok számotokra, hiszen Isten napról napra megengedi nekem, hogy veletek legyek és határtalan szeretettel szeressem mindegyikőtöket. Ezért gyermekeim, imával és alázattal nyissátok meg szíveteket és legyetek jelenlétem tanúi. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

“Lelki fegyverzet minden jó Keresztény számára a megtisztulás ezen idejére”

A Jó Pásztor életét adta juhaiért

A csapások kezdete
„Amikor pedig harcokról és háborús hírekről hallotok, ne rémüljetek meg. Ennek be kell következnie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen támad és ország ország ellen; itt is, ott is földrengések lesznek és éhínség. Ez a gyötrelmek kezdete.”
„Előbb azonban minden nemzet számára hirdetni kell az evangéliumot.” (Márk 13, 7 – 8; 10)

Az előjelek
„Íme, én elküldöm majd nektek Illés prófétát,
Mielőtt eljönne az Úrnak nagy rettenetes napja,
Hogy visszatérítse az atyák szívét fiaikhoz,
S a fiúk szívét atyáikhoz,
Nehogy elmenjek és átokkal sújtsam a földet.”  (Mal. 3, 23 – 24)
             
Mária, az Isteni Pásztorlány,
az üdvösség stratégiáját adja nekünk:
„A Szentmise, ezt követi a Szentáldozás, a Szentségek látogatása, különösen a Szent Eukarisztia magatokhoz vétele, Isten Szent Igéjének olvasása és gyakorlatba helyezése; takarjátok be magatokat Drága Fiam Vérével, mely szent Sebeiből árad ki; állhatatosan teljesítsétek az Isteni és szent Tízparancsolatot… az egyedüli út, hogy Üdvösségre jussatok, az a hit és az ima, különösen a Szent Rózsafüzér imája és a Keresztút. „

  „Lelki fegyverzet minden jó Keresztény számára a megtisztulás ezen idejére”
2005. október 24, 9:55
Felhívás az emberiséghez
Gyermekeim, nyájam gyermekei:
Ti a megpróbáltatás és a szükség idejét élitek. A fájdalmak csak most kezdődtek az emberiség számára.
Minden nap rövidebb és rövidebb lesz egészen a végsőkig, és ez akkor lesz, amikor Igazságszolgáltatásom ideje elkezdődik. Ez egyesek számára gyötrelem lesz, másoknak pedig remény. Innen már nincs visszaút! Minden nap elteltével közeledik visszajövetelem. Örvendjetek nyájam juhai, mert az oly sok gyalázat és szenvedés után, mellyel szembesülni fogtok, végre kisüt majd a remény napja. Az új élet napja békét fog hozni és boldogságot a világ minden sarkában.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az emberiségért. Itt az imák és a böjtök ideje. Itt a könyörgések ideje; itt az ideje, hogy irgalomért esedezzetek a Mennyei Atyánál a szomorúság és a könnyek napjai végett, tartsatok ki a böjtben. Az imáitoktól, a könyörgéseitektől és a böjtötöktől fog függni, hogy az időaz idő rövidítve lesz vagy hosszabbítva.
Ne feledjétek, Atyámnak nem szerez örömet szenvedésetek. Föld emberei, a bűneitek, arroganciátok és bálványimádásotok háborúkat és halált fog hozni. Az életetek az imáitoktól függ.
„Mindazok, akik elfordulnak Tőlem, el fognak pusztulni. A balta már a fa gyökerén van, mindazok, akik nem teremnek gyümölcsöt, ki lesznek vágva, és felaprítva a tűzbe dobatnak.”
Az első harsona megszólalt, kihirdetve, hogy a szellemi harc megkezdődött. Csatlakozzatok egymáshoz, alkossatok csoportokat, imaerődöket, hogy egyesülhessetek Mennyei Hadseregemmel.
A szeretet és az imák a hittel együtt lesznek a fegyvereitek, hogy minden gonosz erőt elpusztítsatok.
Nektek vissza kell vernetek minden támadást, melyet ellenségem helyez elétek. Emlékezzetek arra, hogy testetek és elmétek könnyen áldozatul esik az ellenség furfangjának. Sanyargatja testeteket és az imával meg böjttel kapcsolatos érzelmeiteket. Imádkozzatok minden percben, hogy egyetlen gonosz erő se tudjon elfordítani benneteket szeretetemtől.
Lélekben utasítsátok vissza a gonosz szellemeket, az irigységet, a bosszúállást és Jezabelt. (Egy pogány királyleány, a szidoni király leánya, aki, amikor Aháb felesége lett, hozta magával pogány szokásait, isteneit.)
A 91. Zsoltárom lelki védelme meg fog menteni benneteket.
Ez lesz a ti útleveletek, hogy kimehessetek az utcára. Ne feledjétek, hogy ti nem tudhatjátok, hogy a Katasztrófa mikor és hol fog meglepni benneteket. Figyelmeztetve letettetek.
Végezzétek a „Lelki Fegyverzetet” hittel gyermekeitekért, családotokért, rokonaitokért. Lelki védelmem őket is eléri majd.
Az Igazságszolgáltatás órája elkezdődött. A világosságban lévők lámpásainak világítaniuk kell, hogy fényt ontson az elkövetkezendő sötétségbe és minden vakító gonoszságra valamint az ellenség támadásaira.
Gyermekeim, nyájam juhai, ezek a ti védelmi fegyveretek:
 • Lelki fegyver: Efezusi levél 6, 10 – 18
 • A Szent Rózsafüzér naponkénti imádkozása, Édesanyámmal egyesülve
 • A 91. Zsoltár
 • Teljesítsétek az előírásokat (Isten Tízparancsolata)
 • Legyetek Isten kegyelemi állapotában (megbékülés, Eukarisztia, azt szeretném, ha a harcosaim naponta magukhoz vennék az Eukarisztiát)
 • Lelki áldozás, a nagy megpróbáltatás napjaiban, amikor nem tudjátok magatokhoz venni Testemet és Véremet
 • Hit, bizalom, remény és a testvéreitek iránti könyörületesség és szeretet, mert ezekben lesztek megpróbáltatva, de leginkább a Szeretetben.
Éberen és folyamatosan imádkozzatok, hogy ne legyetek meglepve az ellenség támadásaitól.
Minden katonának készen kell állnia és fel kell készülnie, hogy ne legyenek védelem nélkül, ha az ellenség meglepi őket. Ezért figyeljetek és legyetek éberek, hogy ne lepődjetek meg az éjszakában, és ne siránkozzatok önmagatokért, hanem menjetek tovább, mert a győzelem a ti Isteneteké.
Védjétek meg Tanaimat és Igazságomat, még az életetekkel is, ne engedjétek, hogy megtévesszenek benneteket, a hazugság finom fegyvere sokakat elválaszt Tőlem, aminek az az eredménye, hogy elveszítitek  hiteteket. Legyetek szelídek, mint a bárányok, és ravaszok, mint a vipera, ne hagyjátok, hogy összezavarjanak benneteket.
Egyesüljetek lelkileg az ima ereje által Mária Szeplőtelen Szívével, Édesanyátokkal, és az Angyalok és Arkangyalok mennyei seregével, és győzelmet arattok. Minden imát, amelyet elimádkoztok, végezzétek mennyei kapcsolatban Édesanyámmal és Angyalaival.
Következőképpen mondjátok: Egyesítem önmagamat az imában Mária Szeplőtelen Szívével és az Ő mennyei seregével, hogy visszaverje a gonosz démonokat. Kiterjesztem ezt az imát családomra, testvéreimre, rokonaimra és általában az egész világra. Jézus, Mária és József tartsatok bennünket biztonságban minden gonosztól. 
Az Én Békém legyen veletek!
Édesanyám és Angyalai segítsenek benneteket!
Lelkem ereje vezessen benneteket!
Én veletek leszek az idők végezetéig. Én vagyok a ti Pásztorotok.
Jézus, népének Üdvözítője.

Szent Mihály Rózsafüzére
Kezdjük a Hiszekeggyel és a Miatyánkkal, ezt követi a következő ima: „Lelkem magasztalja és dicsőíti Jahvét!” (3 x szor)
Ezt követi: „Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Rafael, imádkozzatok értem és családomért Istenhez.” (3 x szor)
A következő ima: „1 Miatyánk, majd: „Ki olyan, mint Isten? (a többiek válasza) „Senki sincs olyan, mint Isten.” Ezt az imát 10 x szer mondjuk, majd kezdjük elölről.

Miután elimádkoztuk a Rózsafüzért, a következő imát mondjuk:
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség az Ő jóakaratú embereinek. Úristen, mennyei Király, mindenható Atyaisten, imádunk Téged, hálát adunk Neked, dicsérünk Téged dicsőségedért. Urunk Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia, Úristen, Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te, aki az Isten jobbján ülsz, fogadd el imáinkat. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen.”
Ezután az ima befejezéseként 7 x szer mondjuk: „Dicsőítsétek a Legmagasságosabb Istent” és a többiek válaszolnak: „Mert örök az Ő irgalma”.

Szent Mihály harci imája
Először i, az Atya beleegyezését kérve hívjuk Szent Mihályt egy Miatyánk elimádkozásával. Aztán elimádkozzuk ezt az imát, melyet ezekre az időkre tanítottak:
„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.”

Lelki áldozás
„Ó Krisztus Vére, imádom Eukarisztikus jelenlétedet az oltáron!
Hiszek hatalmadban és édességedben. Borítsd be a lelkem, gyújtsd lángra és tisztítsd meg a szívem.
Jézus Drága Vére, mely valóban jelen van a Szent Ostyában, világosítsd meg értelmemet, vedd birtokodba elmémet, fuss végig ereimen, legyen minden érzékem megpecsételve Isteni keneteddel, lüktessen szívem kizárólag a Te dicsőségednek, és ajkam örökké magasztaljon Téged. Ámen”
(Ezt a lelki áldozást 3 x szor kell elvégezni, mely lelki táplálékként fog szolgálni a megtisztulás napjaiban, amikor nem tudtok konszekrált (átváltoztatott) ostyát magatokhoz venni.)
A Jó Pásztor Ígéretei,
Mindazoknak, akik az üdvösség üzeneteimet ismertté teszik:
 1. Mindazokat, akik ismertté teszik üzeneteimet, megáldom és kegyelmekkel látom el családjukkal együtt.
 2. Azokat, akik támogatnak Engem ezen üzenetek terjesztésében, a „Legmagasságosabb Fiainak és a mennyei Királyság és a Mennyei
     Jeruzsálem örököseinek” fogják hívni.
 1. Meg fogom bocsátani mindazok bűneit, akik ismertté teszik üzeneteimet, és a szeretet-eszközeim által nem fogom megbüntetni családjukat.
 2. Megszabadítom őket és családtagjaikat a gonosztól.
 3. A megtisztulás megpróbáltatása alatt megóvom őket minden gonosztól, de nemcsak őket, hanem családjukat is.
 4. Ők különleges helyet kapnak az Új Teremtésemben.
 5. Ők keresni fognak Engem a megpróbáltatás idején, és Én nem hagyom el őket.

A Jó Pásztor Rózsafüzére
Kezdjétek a Hiszekeggyel és a Miatyánkkal, aztán a következőt mondjuk: „Én vagyok a jó Pásztor, és a Jó Pásztor életét adja juhaiért.”
Minden tizedre a következőt mondjuk:
„Ó, Jó pásztor”, és a többiek válaszolnak: „Légy a mi védelmünk és menedékünk”. Majd: „Dicsértessék és áldassék Jézus, az Oltáriszentségben”, a többiek válasza: „Legyen áldás és dicséret Jézusnak az Oltáriszentségben.”
Minden tized végén mondjátok: „Én vagyok a jó Pásztor, és a Jó Pásztor életét adja juhaiért.”
Majd mondjatok el egy a Miatyánkot, és kezdjétek a tizedeket elölről.
A Rózsafüzért a 23. Zsoltár elimádkozásával zárjuk.

2005. október 8., szombat

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. október 1-2. - 7.

8. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Októberben: II. János Pál Pápa boldoggáavatásáért ajánljuk fel az Öt Szent Seb rózsafüzért. Kérjük együtt a mennyei Atyát, hogy a “Nagy Pápa” közbenjárására mentse meg az egész világot a természeti katasztrófáktól és a világraszóló járványos betegségektől.
Legyen a röpimánk: “A váratlan és készületlen haláltól, ments meg Uram minket!”
Havi mottó: “Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz.”
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Hiszed-e azt, Isten tudta és akarata nélkül semmi sem történik a világban? ISTEN abszolút erejével felveszed-e a harcot a Gonosz támadásaival? Rendetlenül vagy bűnös módon ragaszkodsz-e valakihez vagy valamihez? A Gonosz rabságát vagy Isten szabadságát szereted-e jobban? Jó vagy rossz eszközökkel harcolsz-e a Gonosz ellen? A katasztrófák, a járványos betegségek fő okait, a bűneidet, beismered-e? Hiszed-e azt, a világ, az emberiség, a megtisztulás által egy gyönyörű korszak kezdetéhez közeledik? Bűneiddel, a világ kártevője vagy bűnbánatoddal a világ jótevője vagy-e? A lelked és a lelkek megmentése-e a legfontosabb feladatod? Hiszed-e azt, Jézus segítségével a fájdalmat is lehetséges örömmé változtatni a felajánlás által?
Volt-e bátorságod beszélni mindarról, amit a Szentháromság hegyén láttál és hallottál?
II. Nagyfalu - jelen.
Tanítás, 2005. október elsőpéntekén:
Gondolkozzunk el a mai nap: a búza - a búzaszár - a kenyér történetén! Sok-sok akadályon kell átmenjen, sok mindent kell vállalnia addig, amíg erőt adó kenyér lesz a búzából. Ilyen kell legyen az engesztelő lélek is. Tudnia kell: “Sok viszontagságon kell bemenni a mennyek Országába!” Az engesztelő lélek, minden akadályt legyőzve halad előre a jóban, addig, ameddig az Úr Jézus vissza nem jön. Isten nélkül az akadályok legyőznek minket, Istennel képesek vagyunk legyőzni, akár a legnagyobb akadályokat is. “Istennel átugrom még a várfalat is!”
Tanuljunk a búzától! Vállalnia kell a földben: a részleges halált, a hideget, a sötétséget, a terhet, a földből való áttörést, a felszínen a havat, a hideget, amely edzi és védi! Mindezeket: a régi ember halálát, az új ember újjászületését; a lelkiszárazsággal járó sötétséget; Isten Akaratának az édes terhét; a következetes előrehaladást; a folyamatos támadások miatti edzést; …az engesztelő lélek kell vállalja. “Akik Isten barátai voltak, sok gyötrelmen mentek keresztül, de hűségesnek bizonyultak!” “Ha a búza elhal, sok termést hoz!” “A Sátán kikér, hogy megrostáljon, mint a búzát.”
Tanuljunk a búzaszártól! Növekszik felfelé! Jézus is növekedett: bölcsességben, korban és kedvességben! Zöld színű! Istennel, csak reményteljesek lehetünk! Szüntelenül táplálkozik. Szüksége van: ásványi sókra, esőre, Napra, viharra… az Égre és a Földre! Ha üres a kalász, gőgösen felemeli a fejét! Ha teli a kalász, alázatosan meghajol! Vállalnia kell a levágást, hogy a pelyva és a búza így elkülönülhessen. Vállalnia kell a malomban az őrlést, hogy így a korpa és a liszt kettéváljon.
Hogyan lesz a kenyér? A lisztnek szüksége van: a vízre, sóra, kovászra - dagasztásra - a várakozó megkelésre - a formálásra - a kemence égetésére - míg végül erőt adó kenyérré válik!
Az igazi engesztelő lélek mindezeken át kell menjen. Ezen a nehéz úton: sok boldogságot, örömöt és békét tapasztal. Istenért, a lelkekért érdemes vállalkozni erre a kalandra! “Boldogok vagyunk, mert Isten tudtunkra adta, hogy mi tetszik Neki”. Istennek tetszik, ha Vele minden akadályt legyőzünk és erőt adó kenyérré válunk testvéreink számára!!!
Tanítás, 2005. október elsőszombatján:
Kik miatt szomorú a Szűzanya? Azok miatt, akik Őt nem fogadják el, nem szeretik, nem ragaszkodnak Hozzá és nem kérik az Ő közbenjárását.
Mit mondjunk azoknak, akik Szűz Máriát megszomorítják? Hivatkozzatok a Szentírásra, ahol Ő sok helyen jelen van! Mondjátok: tépjétek ki vagy ragasszátok le azokat a részeket a Szentírásból, ahol Szűz Mária szerepel! Mondjátok: ne a szokások, hiányos hagyományok után menjetek, hanem csak a Szentírás után!
Kérdezzétek meg testvéreiteket: vajon az Úr Jézus szerette-e az édesanyját? Igen!!! Akkor egy igazi keresztény is hasonlóképpen kell eljárjon! Mit szólnál hozzá, ha egy testvéred téged köszöntene, de a melletted lévő édesanyádat észre sem venné? Örülnél-e neki?
Mi lett volna a Szűzanya igenje nélkül? A mennyei Atya terve nem valósulhatott volna meg, nem testesülhetett volna meg Jézus, a Szentlélek ereje hatástalan lett volna, Gábriel főangyal csalódottan ment volna vissza az Égbe…
Milyen részek hiányoznának a Szentírásból Mária nélkül? Jézus fogantatása; Mária látogatása Erzsébetnél; Mária magasztaló éneke; Jézus születése; Jézus felajánlása és megtalálása a templomban; a kánai menyegző. Hiányozna a keresztút, Jézus temetése, Pünkösd, a Napba öltözött Asszony a Jelenések könyvéből. Hiányoznának a Mária jelenések: Lourdes, Fatima, Medjugorje, Szőkefalva, Nagyfalu… Hiányoznának a gyógyulások, megtérések, jelek, csodák, üzenetek…Hiányozna az egész Újszövetség. Mária nélkül, mint zsidó vagy pogány lelkületűek az Ószövetségben élnénk. Valójában, mi fel sem tudjuk fogni azt, hogy mit köszönhetünk Szűz Máriának!
Mária igenje által: A mennyei Atya terve megvalósult; Jézus Krisztus megtestesült; a Szentlélek ereje kiáradhatott; Gábriel főangyal boldogan ment vissza az Égbe… Szűz Máriának köszönhetjük az egész Újszövetségi Szentírást és az egész Új Szövetséget!!! Megköszönjük Neki: a Karácsonyt, a Húsvétot, a Pünkösdöt! Hálásak vagyunk Máriának a gyönyörű Mária ünnepekért, zarándokhelyekért, üzenetekért, megtérésekért, gyógyulásokért…
A Szűzanya iránti tiszteletünk nemcsak a szobrokban, képekben, rózsafüzérekben, litániákban, Neki szentelt templomokban… nyilvánul meg, hanem az Ő erényeinek megélésében. Mint Mária igazi tisztelői: tisztaságunkkal, élő hitünkkel, engedelmességünkkel, másokért való közbenjárásunkkal, csendes szenvedésünkkel… akarjuk Őt utolsó leheletünkig és azután is határtalanul szeretni!!!
Tanítás, 2005. október elsővasárnapján:
Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát?
- Mint a világosság fiai Jézussal és Máriával kiszorítjuk a sötétséget ebből a világból!
- Egyre több közösséget hozunk létre Jézus Öt Szent Sebének engesztelésére!
- Naponta ítélkezünk saját bűneink felett, hogy a Szentlélek kiáradásakor Isten már ne ítélkezzen felettünk!
- A hierarchia és a karizma egységével a biztos kikötőbe segítjük az Egyház hajóját.
- Nagy felelősséget érzünk XVI. Benedek pápánk, Püspökeink, papjaink iránt, mert tudjuk, ők a legnagyobb veszélynek vannak kitéve. Azért imádkozunk, hogy jók maradjanak, jók legyenek! Tudjuk, Ők Isten legnagyobb ajándékai az egész emberiség számára, akkor is, ha nem becsülik őket.
- Isten ránk vonatkozó Akaratát minden körülmények között vállaljuk Jézus segítségével!
- Jövőnket és az egész emberiség jövőjét a mennyei Atya Kezébe, Jézus Szent Vérébe, a Szentlélek védelme alá, a Szűzanya Szeplőtelen Szívébe, az összes Angyalok és Szentek oltalma alá helyezzük!
- Megbecsüljük, szeretjük, kezünket nyújtjuk felebarátaink felé, hogy így mindannyian megmeneküljünk!
- Minden pillanatban készen vagyunk az Úr Jézus fogadására, aki bármikor visszajöhet az Ég felhőin, az Angyalok társaságában, nagy dicsőségben, ígérete szerint!
- Hálásak vagyunk a jelekért és csodákért, amelyek az Ég ajándékai. Mi a megtéréseinkkel, megváltozott életünkkel ajándékozzuk meg az Égieket.
- Méltók akarunk lenni Mária szeretetére, mint az Ő szerető gyermekei!
- Elhisszük azt, hogy Jézussal és Máriával együttműködve, komoly engeszteléssel enyhíteni tudjuk a természeti katasztrófákat és az egész világot fenyegető járványos betegségeket is.
- Az Égiektől tudjuk, hogy az engesztelőkre való tekintettel, az ítélet napjai, ha nem is fognak megszűnni, de meg fognak rövidülni! Hála azért is, hogy a mennyei Atya ilyen nagy irgalomban részesíti az egész világot!
- Felajánljuk a teljes böjtöt: Hétfőn délig; Szerdán 3-ig; Pénteken este 6-ig az egész emberiség megtéréséért.
- A mennyei Atya gyermekei között, mi nem akarunk sem ateisták lenni, sem megtérés nélküli keresztények. Mi akarjuk keresni Isten Akaratát, mi az Égiek örömére akarunk élni!
- Jó kapcsolatban akarunk lenni az Őrangyalunkkal. A szeretet láncreakcióját akarjuk elindítani az emberek között az Égiek kérése szerint.
- Nemcsak végezni, hanem élni akarjuk a rózsafüzért.
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“C. Tibor a nevem, 50 éves, nős, nyugdíjas vagyok. Két leánygyermekünk van. Most el szeretném mondani, hogyan hozta az Úr Jézus a tudomásomra, hogy szeret engem és terve van velem.
11 éves koromban leálltak a veséim és a doktorok lemondtak rólam. Két hétig voltam kómában és három hónapi kórházi kezelés után meggyógyultam. Én akkor elhittem, amit egy természetfeletti hang mondott: “Ne félj! Meg fogsz gyógyulni!”
A katona iskola elvégzése után sajnos, nagyon eltávolodtam a jó Istentől. Számomra a minden, a szolgálatom és a lehúzó barátok lettek. Ekkor jött a második isteni figyelmeztetés az életemben. Egy szörnyű autóbaleset történt velem és a feleségemmel. A kocsi 95%-ban összetört. Hála az Égieknek, akik velünk voltak és ebben a helyzetben is megsegítettek, életben maradtunk. Sajnos, ez sem volt elég, hogy megálljak a széles úton. Felgyógyulva, tovább éltem az életemet, talán még gonoszabbul, az ital, a cigaretta és a bűn rabságában. Napirenden volt a családban a vita! Mindenki ellenségem volt, aki hitt Istenben, aki jót akart nekem.
Ekkor jött a harmadik isteni figyelmeztetés. Egy kivizsgálás alkalmával tudtam meg, hogy belső daganatom van. A félelem úrrá lett rajtam. A kislányom, Mónika, aki már járt elsőszombatra, Érsemjénbe, kicsit félve kezdett beszélni nekem Istenről, az engesztelő közösségről és az ima gyógyító hatásáról. Mindez három évvel ezelőtt történt. Akkortól rendszeresen jártunk az elsőszombatokra. Ott következett be a gyógyulás és a megtérés az életembe. Szívre tett kézzel, őszintén elmondhatom, nagyon boldogok vagyunk, békességben, szeretetben, káros szenvedélyek nélkül élünk.
Mindenért hála az Égieknek és az engesztelő közösségnek. Mostmár a mi családunkban a jó Isten és az Ő Szent Akarata van az első helyen. Naponta minden helyzetben megtanultuk kimondani: “Uram, legyen meg a Te Szent Akaratod!” Az Oltáriszentség számomra olyan Valaki, akit emberi ésszel nem tudok felfogni, akit szavakkal nem tudok megfogalmazni, csak szívvel érezni!
Jelmondatom: “Uram Te vagy az én Mindenem, ezért felajánlom Neked az egész életem!”.
III. Nagyfalu - előretekintés.
Novemberben: A Szentlelket dicsőítve, kérjük az Összes Szenteket, hogy a tisztítótűzben lévők minél hamarabb az Égbe jussanak. Értük: a közös imát, a hústól való teljes tartózkodást és a jócselekedeteinket akarjuk felajánlani.
Októberi házi feladat:
“MENNYEI ATYÁNK, SEGÍTS, HOGY NECSAK ÖNMAGUNKÉRT ÉLJÜNK, HANEM MÁSOKÉRT IS!”