2010. április 11., vasárnap

Nagyfalui üzenet, 2010. április

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS
      ”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
67. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Jn.13, 1-15; 18,1-19; 20,1-31; 21,1-14; 10,23-30;Lk.24,1-12;Mt.28,8- 15)
Havi mottó:„Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagyok!” (Ef.2,20)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá váljunk, mint +II.János-Pál pápa!
Konkrét feladatunk: olvasni és terjeszteni fogjuk Cs.János atya: ’Égi tanítások’ című könyvét!!!
NB! Az engesztelés kezdő időpontja áprilistól délután 15 óra lesz egészen novemberig!!!
Jókivánságunk: a Feltámadt Krisztus éljen a tiszta szívünkben és a kölcsönös szeretet által közöttünk életünk minden napján!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 áprilisában
         „Szeretteim! Az engesztelők az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá kell, hogy váljanak. Ezért, most elmondom nektek azt, hogy milyenek kell legyenek az utolsó idők apostolai!
      Az utolsó idők apostolai: az Atya igazi gyermekei, Jézus valódi testvérei, az Én feldíszített templomaim, Mária lelkes munkatársai, a Szentek és az Angyalok jóbarátai. Ne felejtsétek el soha ‘Isten munkatársai vagytok‘ a lelkek megmentésében!
      Az utolsó idők apostolai Jézus és Mária erényeit másolják át az életükbe: az alázatosságot, örömet, tisztaságot, békességet, szegénységet, egyszerűséget, bátorságot, kitartást, a hálát, az adakozást, mértéktartást, buzgóságot, dicsőítést, Isten Akaratának a keresését és megtevését,… ‘Mindig arra gondoljatok és azt tegyétek, ami erényes!‘
      Az utolsó idők apostolai naponta harcolnak a gonosz ellen: a bűnbánatukkal, a bűnalkalmak kerülésével, határozottságukkal, újrakezdésükkel, szabadító misék felajánlásával, rendszeres imáikkal, a szentelmények használatával – szentelt víz, tömjén… -, közösségbe végzett kilencedeikkel. ‘Amikor a Gonosz támad titeket, gondoljatok arra, hogy harci fegyvereitek nem földiek, hanem isteni erejük van és alvilági erődítmények lerombolására képesek!‘
      Az utolsó idők apostolai: egységben, kéz a kézben, állandó párbeszédben haladnak előre az üdvösség keskeny útján az engesztelő testvéreikkel, a más vallásuakkal és nemzetiségűekkel. Azok élik az egységet közöttetek, akik közösbe teszik a meglátásaikat, akik képesek a jót is elveszíteni a  jobbért, akik Jézus lelkületével szolgálnak az engesztelő közösségben. ‘Törekedjetek arra, hogy a jóban legyetek egyek, hogy higgyen a világ!’
      Az utolsó idők apostolait a tiszta szándék jellemzi! Amit tesznek Isten dicsőségére, Mária megörvendeztetésére, a lelkük és a lelkek javára teszik. ‘Az Úr, aki eljön, fel fogja fedni a szívetek szándékait és akkor majd minden jó elismerésben fog részesülni.‘
      Az utolsó idők apostolainak a szívében önfeláldozó szeretet van az Égiek és a Földiek iránt! Őket elsősorban nem a nyakkendőjükről, hanem az önzetlen szeretetükről lehet felismerni. Ők megtanulnak elsőként, midenkit elvárások nélkül, konkrétan szeretni. Ők, Jézust szeretik mindenkiben, még az ellenségben is. Gondolkozzatok el Jézus Szavain: ‘senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért!‘
      Az utolsó idők apostolai az életszentségre törekednek Nekünk felajánlott életükkel. Komolyan élik az Égiek kijelentéseit: ‘legyetek szentek, legyetek tökéletesek!‘ Ők tudják azt, csak azok nevelhetnek szenteket, akik maguk is a szentségre törekednek. Ha példás életük miatt őket megdicsérik, szívből azt mondják: Istené a dicsőség, az enyém az öröm! Jelmondatuk, + II. János Pál pápa mottója: Totus Tuus, egészen a Tied vagyok Szűzanyám! Ne felejtsétek el az évi mottót: ‘Isten Akarata, hogy szentek legyetek!‘
      Az utolsó idők apostolai által jelek, gyógyulások, szabadulások, megtérések,… történnek. Ők tudják, hogy mindezeket Isten műveli közös kéréseik által! Ők hiszik azt, ‘Isten Ereje ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.‘ Naponta gondoljatok Jézus Szavaira: ‘a hívőket jelek fogják kísérni. Jézus Nevében ördögöt űznek, új nyelven beszélnek (a szeretet nyelvén), ha a betegekre teszik kezüket, azok meggyógyulnak.‘ Elhagyva ezt a mulandó világot ők fényt, virág szőnyeget, maradandó értékeket,… hagynak maguk után.
      Az utolsó idők apostolai állandó készenlétben várják Jézus visszatérését a Földre. Ők, elhiszik azt, amit Jézus mondott: ‘amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön?‘ Ők hisznek az Új Égben, az Új Földben, az Új Jeruzsálem eljövetelében, amit a Jelenések Könyvében olvasnak és mindeddig nem valósultak meg. Ők, elhiszik azt, hogy Isten rendkívüli kegyelme által lesz egy olyan paradicsomi korszak a Földön, ahol nem lesz bűn, szenvedés és halál! Ezért köszönnek így: ‘maranatha! Jöjj el Uram Jézus!‘ Jelmondatuk: ‘kész vagyok Uram bármikor, hogy találkozzam Veled!‘
      Az utolsó idők apostolai Jézus és Mária Szívével az egész emberiség megtéréséért engesztelnek. Ők hiszik, hogy ‘az Isten Akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az Igazság ismeretére jusson!‘
      Engesztelő  gyermekeim! Ha minden nap kéréseink szerint törekedtek élni, számíthattok arra, hogy hamarosan a Szentháromság fog megjutalmazni titeket.
      Megáldalak titeket, hogy az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá váljatok!”
      Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSOM, SEGíTS, HOGY ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTBEN VÁRJAM A FÖLDRE VALÓ DIADALMAS VISSZATÉRÉSEDET! ”
+ II. JÁNOS – PÁL PÁPA ÉLETE, TANíTÁSA ÉS HALÁLA (1920-2005)
      +II. János – Pál pápa Szent Péter apostol 264. utóda volt. Több mint 26 évig volt pápa. 2005 április 2-án, elsőszombaton, este 9,37 órakor tért haza a mennyei Atyához, akitől kaptuk Őt. Kb. 3 millió zarándok volt a temetésén és kb. 2 milliárd ember látta a temetési szertartást a televízióban. 156 ország vezető képviselői voltak a ravatalánál. Egyszerű fakoporsóba és a földbe temették el végrendelete szerint. A fiatalok azt skandálták a temetésén: SANTO SUBITO! Számunkra Ő szent! Vox populi – Vox Dei! A nép szava, Isten szava! Régen így történt a szenttéavatás. ‘Szent az, akinek a jelenlétében megtapasztaljuk a feltámadt Krisztust!‘ Ha egy olajos cserépedényt összetörnek, kiárad az illata! +II. János – Pál pápa „Krisztus jó illata volt”. „Drága dolog az Úr szemében szentjei halála!” Utolsó üzenete: „Legyetek derűsek, mert én az vagyok!”
      +II. János – Pál pápa életútja
      1920 május 18-án született a lengyelországi Wadovicében. Édesapja katonatiszt, édesanyja tanárnő volt. Korán elveszítette a szüleit, testvéreit és ezért érzékeny lett mindenféle szenvedésre. Tízéves kora körül megkapta a Kármelhegyi Miasszonyunk skapuláréját, melyet élete végéig viselt. Krakkóban már fiatal korában tagja lett egy rózsafüzér társulatnak. 1946-ban lett pap, 1958-ban segédpüspök, 1964-ben érsek, 1967-ben bíboros. 1978 október 16-án pápává választották. Jelmondata volt: „Totus Tuus! Egészen a Tied vagyok, és mindenem a Tiéd Szűzanyám!”
1981 május 13-án, a Szent Péter téren Ali Agca, török terrorista merényletet követett el ellene. Emiatt kilencszer kellett megműtsék! A pápa meglátogatta Ali Agcát a börtönben és megbocsátott neki. A Pápa meggyőződése volt, hogy Szűz Mária védte meg a gyilkos golyótól. A Pápa 1982 májusában elzarándokolt Fatimába, a golyót a Szűzanya koronájába tetette és megköszönte a gyógyulását. 1984-ben Mária mennybevitelének az ünnepén (aug.15) felajánlotta az egész emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által a Szentháromságnak. 1987 március 25-én adta ki „A Megváltó Anyja” kezdetű enciklikát, amellyel meghírdette Mária-évét.
A keresztények egységéért nagyon sokat tett. Hídépítő volt a zsidók, az ortodoxok, a protestánsok és a világvallások felé. Létrehozta az imatalálkozót Assisiben, a nem keresztény világvallások képviselőivel, ahol mindenki a saját hite és hagyománya szerint fohászkodott. Ezek, akkor érthetetlen dolgok voltak a Katolikus Egyházban.
1999-től tolókocsiba került, a Parkinson kór elhatalmasodott rajta. 2000-re készülve a Szentháromság Személyeit ismertette és szerettette meg az emberiséggel. A Pápa azzal is kifejezte háláját a fatimai Szűzanyának, hogy 2001 május 13-án Neki ajándékozta a gyürüjét. 2005-ben légzési zavarai voltak és gégemetszést végeztek rajta. Ekkor írta le: „elvágták a nyakamat, mint egy báránynak!” Ettől kezdve nem tudott beszélni! Példát adott a szenvedés elfogadásában és felajánlásában is. Halála előtt magas láza volt, veséi felmondták a szolgálatot. 2005 Húsvétvasárnapján adta a lélekben vele együtt szenvedő keresztényekre az utolsó áldását!
      Ezeken kívül még mit tanított és tett az egész emberiségért +II. János Pál pápa?
  • Elválasztó falakat bontott le vallások, nemzetek, országok, világrészek között, és összekötő hídakat épített következetes áldozatosságával. 130 apostoli úton volt János apostol szeretetével és Pál apostol missziós lelkületével! (27- szer kerülte meg a Földet).
  • Missziós útjai során a hitben megerősítette a kicsiket és a nagyokat, a szegényeket és a gazdagokat egyaránt!
  • Mint igazi próféta megjövendölte a kommunizmus bukását és imájával, szenvedésével, egész felajánlott életével elősegítette azt.
  • Állandó kulcsszava volt az igehírdetésében: a Remény! „Ne féljetek senkitől és semmitől, ha Isten és a Szűzanya mellett döntöttetek!”
  • 1300 boldoggá és 500 szentté avatást végzett!
  • Hamvazószerdán, a Szent Péter Bazilikában ünnepélyesen bűnvallást tett és bűnbánatot tartott azokért a bűnökért, amelyeket a Katolikus Egyház követett el vallások, nemzetek, egyének,… ellen!
  • A Colosseumban felhívta a figyelmet Istentisztelet keretében a vértanúkra, akikről megfeledkeztek! Utalt a kommunizmus áldozataira, akiknek volt bátorságuk szembenézni a hazugsággal.
  • Felszólalt a rasszizmus, sovinizmus, antiszemitizmus,… ellen. Kölcsönös kiengesztelődésre, a béke megteremtésére buzdított minden útján.
  • Mi is hálásak vagyunk +II. János Pál pápának azért, hogy kiimádkozta az „egység karizmáját”, a Szentháromság zarándokhelyet, az engesztelő közösségünket és az én ide helyezésemet Krasznára és Nagyfaluba!
+II. János – Pál pápa az utolsó idők karizmatikus prófétája és hierarhikus apostola volt! Ezek miatt gyermeki tiszteletünket és mély főhajtásunkat jogosan megérdemli! Mai üzenete:”Éljetek úgy, hogy szeretetteljes jelenlétetekben minél többen megtapasztalják a Fetámadt Krisztust!”
Előretekintés 2010 májusára:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy minden nehézségünket, szenvedésünket el tudjuk fogadni és fel tudjuk ajánlani a szenvedők megtéréséért!
Konkrét feladatunk lesz: B.M. Éva Asszony ’Örömöm titka’ című könyvének III.kötetét fogjuk újra olvasni  és terjeszteni!!!
      (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)