2020. június 13., szombat

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

 

Erényem Királyi Jogara

2020. június 12.

Egy angyal beszélt, és hallottam amit ezt mondta: „Bátorság! Kelj fel! Az Úr hív téged!”

Odamentem a jegyzetfüzetemhez… és az Úr azt mondta:

Ó, gyere, Lelkemnek kedvese! Mérhetetlenül szomjazom arra, hogy ilyen módon csatlakozz Hozzám. Szavamat adtam neked, hogy figyelni foglak és kivezetlek a csapdákból. Áldott vagy, aki az igazság ügyét szolgálja gyermeki hittel! Szavaim visszhangozni fognak, mint a hangjegyek által megőrzött dallamok egy hárfán. Édes szavaimat angyali dallamok teszik ritmikusan zengővé és hallhatóvá e generáció és az eljövendő generációk számára.

Vassulám, maradj olyan, mint a kiszáradt földre a magasból lehulló hajnali harmatcsepp. Légy az Én arany hálóm, amely kiemeli a zavaros vízben ragadt fiaimat és lányaimat. Leszállok, és Karomat föléjük terjesztve megáldom őket, és ez a kiszáradt föld újból kivirágzik. Én vagyok az élet Szerelmese, az emberiség Szerelmese. Vágyom arra, hogy lássam e kiszáradt földet Édenné változni és kivirágozni!

Uram, mindig azt mondod, hogy az Egyház újjáéled.

Igen, így lesz! Mert Szentlelkem benne van és mindenben. Úgy ismernek, mint aki megtartja Szavát, leányom, ezért hamarosan meglátod, hogy Igazságot teszek. Az Egyház újjá fog éledni! Figyelj és írd:

Miközben Házamra viharok csapnak le, Szentlelkem, amely minden létező mélységbe elér, olyan feladatot adott számodra amely csak Istentől származhat, hogy képes legyél Házam megújítására, felékesítésére és egyesítésére. Ne késlekedj Nekem és Házamnak szolgálni. Ne engedd, hogy az ellenség annak feledésére csábítson téged, hogy felemeltelek Mennyei Udvaraimba, a Mennybéli Házamba.[1]

Irántad való túláradó Szeretetemben, magamhoz vettelek, hogy szavakkal ki nem fejezhető misztikus Tudást és Tisztánlátást kapj, ezért ne félj, légy határozott! Megáldottalak téged, hogy a Szentlélek fényén keresztül lásd az Egyházat érintő kérdéseket, és helyesen ítélj, úgy, ahogy Én tenném. Rád bíztam Szerelmes Versemet, és szádba adtam Szavaimat, kezedbe adtam Művemet. Kezedre szegeztem Tekintetemet, hogy megóvjam Művemet az ellenségtől, ezért kell kezedet a Kezemben, szádat a Számon tartanod. Most, Vassula, az utolsó simításokat téve viszem végbe Művemet.

A nemzetek fölé rendeltelek, hogy fuss, mint egy szarvas, és jó dolgokkal tápláltam lelkedet, hogy képes legyél pontosan azt továbbadni, mint amit kaptál, annak érdekében, hogy mindenki kinyíljon és virágozzon, mint a liliomok. Vassula! Elborítottalak értékes Jelenlétemmel és finom illatokkal, terjeszd hát illatomat szerte a világon. Hadd emelkedjen fel a föld a Mennyhez közelebb. Hadd érezzék Szeretőjük Jelenlétét. Hadd érezzék a Szeretetemet. Hadd keljenek életre és találkozzanak Velem, Vőlegényükkel! Hadd tudják meg, hogy mirhával és tömjénnel illatosított arany baldachint készítettem hitvesi ágyunknak Szívem Menyegzős Szobájában. Ó! Mondd meg nekik, hogy kiszabadítom őket a bogáncsok közül és elvezetem őket Menyegzős Szobámba, majd Ünnepi Termembe. Emlékeztesd őket arra, hogy Én vagyok a Vőlegényük,[2] mondd el nekik Szeretetem sóhajait, és hogy mennyire szeretem őket!

Angyalok hívtak, Én formáltalak, Én terelgettelek, Én vezettelek téged gyengéd kézzel az Igazsághoz. Menyasszonyom, aki hallottad Nászénekem, amely sok szeretett fiamat és leányomat bevezette a Vőlegény Égi Menyegzős Szobájába.[3] Ne hagyd, hogy félreértsék nyelvezetemet, Szavaim a Szentlélek megvilágosítása, misztika és szemlélődés, nem más. Szent Szívem gyermeke, akit Szívem tüze lobbantott lángra, folytasd a munkát, hozd vissza fiaimat és leányaimat, akik tévútra mentek, mindazokat, akiket szeretetből teremtettem Dicsőségemre. Emlékeztesd őket, hogy csakis Erényem Királyi Jogara fogja jóságosan vezetni mindazokat, akik Velem szándékoznak jönni ezen a keskeny úton. Mindazokat, akik így kiáltanak Hozzám: „Itt vagyok, Uram! Engedelmeskedni fogok Akaratodnak!”

Emlékeztesd őket mindarra, amit a Szentlélek bennetek tenni tud. Érted? Szentlelkem jelenléte nélkül az erényeitek semmit sem érnek. Aki nem csatlakozott az Igaz Élethez, a Szentlélekhez, hogyan gondolhatja, hogy él, amikor lelkileg halott? Ő az Egy, aki felemel, hogy Új Életre támadjatok Bennem, a ti Istenetekben. Nem értettétek meg? Azért adtam az „Igaz Élet Istenben” nevet a Művemnek, mert ez azt is jelenti: „A Szentlélek, aki gyógyít és újjáéleszt titeket, hogy Bennem éljetek.”

Leányom! Nem mondtam az elején: „Áldásommal eltelve sokan lesztek”?[4] Amikor valaki megkapja a kegyelem teljességét, azután már nem önmagához, hanem a Szentlélekhez tartozik. Onnantól kezdve a Szentlélek fog lélegezni és cselekedni benne, aki határtalanul mindent körülvesz. Ebben a különleges átalakulásodban, melynek más lelkek is tanúi, a Bölcsesség sokakat vonz majd, és elvezeti őket a teljes Igazságra. A Szentlélek volt az, aki feltárta neked, hogy a Teremtő a te Örök Atyád, amikor örömmel kiáltottad felé: „Apuka!” Abba!

Az emberek azt kérdezik: „Hogyan tudjuk mi is befogadni a Szentlélek kegyelmét, hogy Krisztus bennünk élhessen?” Ha szívetek messze vágyódik Tőlünk[5], és más szenvedélyek uralják, legyen az akár a legkisebb is, nem lehettek a Fiú lakhelye, aki Én vagyok, sem az Atyáé, mert amíg a világi dolgokhoz ragaszkodtok, amelyek romlandóak és értéktelenek, olyan dolgok, amelyek elmúlnak, azok Akadályai lesznek az igaz Áldásoknak.

Ami téged illet, Leányom, aki részt veszel Megváltó Tervemben, és akit erős apostollá tettem, hogy örömmel felfedje a világnak a Tudást és a neked adott misztériumokra vonatkozó Utasításokat, tudd meg, hogy a Szentlélek az, aki elveszi a bűnösségedet, és erényekkel helyettesíti. „Én vagyok az Életadó. Az Örök Életé.”[6] „Mindenben jelen vagyok, és mégis mindeneken kívül állok. Képes vagyok az egész világegyetemet betölteni.” Azt mondtam: „Egyedül Erényem Királyi Jogara fogja jóságosan vezetni mindazokat, akik hajlandóak Velem jönni ezen a keskeny úton.”

Ezért, ha a szív egyszerűségében kerestek Engem, kövessétek Erényem Királyi Jogarát, a Szentlelket, aki egyben tart mindent és minden egyes kimondott szót ismer. Ő fel fogja fedni Magát előttetek, támogat benneteket és a legintimebb, legközelebbi Barátotokká válik. Erényekkel ékesít fel benneteket, mivel Ő az ember Kimeríthetetlen Kincsestára. A halhatatlanságot Szentlelkemmel való rokonságban találjátok, Nála, aki fényesebb az összes csillag együttes fényénél.

Vassulám, prédikálj, ahogyan ezek alatt az évek alatt tetted, nagy lelkesedéssel, és soha ne légy bizonytalan Nevem megvallásában. Tanítványi nyelvet adtam neked, hogy félelem nélkül beszélj, fegyelmezz, felszaggass és gyökerestül kitépj, építs és megjavíts ebben a sötét és zavaros világban.

Bölcsességgel tanítottalak arra, hogy fényt gyújts az emberi szívekben. Az Én nyelvem – ahogy mondtam – nem csak misztikus, de isteni is. Ezért soha semmi tisztátalan nem keveredhet az Én Szeretethimnuszomba. Áldottak azok, akik felfedezték Szeretethimnuszomat, és beléptek Királyságomba. Hitük által, mely megelőzte Irántam való szeretetüket, minden dolgot elérhetővé tettem. Szeretetük idővel nagyra nő, mint egy fa, amelynek gyökere Bennem, a te Istenedben van, és dús lombokat hajtatnak, illatos virágokat és gyümölcsöket hoznak. Szeretetüket tökéletesíteni és növelni fogja bennük a Szentlélek, aki azt adta nekik, és aki megvilágosítja lelküket, amíg Bennem gyökereznek.

Soha nem feledve törékenységemet, köszönet Neked, Uram, hogy elfordítottad tekintetemet a bűntől.

Gyönyörűséges gyermekem,mindig a Szívembe zártalak. Kegyelmes voltam irántad, Fényem beléd hatolt és meggyógyított téged. Én vagyok a világ Világossága. Én vagyok az Élet, mert mindnyájatokat éltetlek, miközben lelkedhez kapcsolódom. Az alázat egy igazi megtéréssel, ez vonz Engem, levesz a lábamról.

Uram, fedd fel a Te Fényedet azoknak a homályában, akik sötétségben élnek, nézz le ránk fentről, egy megtört világra, és ha szabad azt mondanom, egy haldokló világra…

Ó, Vassula! Együtt szenvedünk, és Én biztosítom a Fényemet mindazoknak, akik Hozzám esdekelnek. És ahogyan ott a Felső Szobában tettem, miközben ők ültek és imádkoztak, nekik is elküldöm Szentlelkemet. Kiárasztom Szentlelkemet mindazokra, akik bűnbánó szívvel keresnek Engem!

Ahhoz, hogy valaki elfogadja az Én Isteni Fényemet, annak tartózkodnia kell minden világi csábítástól és becsvágytól. Meg fogom gyógyítani és meg fogom jutalmazni őket.

Igen, Uram, Jelenléted nélkül híján vagyunk a Fénynek!

Valóban, az emberi természet romlott és fénytelen. Én vagyok az egész világegyetem Gyógyírja, és hatalmas Fényem minden dolgot felülmúl, mindent, áthatol a lélek minden létező sötétségén. Mindenki, aki befogad Engem, újjá fog születni Bennem és átalakul Fényemben, hogy hasonlítson Rám. Sokan fognak látni Engem ezekben a lelkekben, mint ahogy láttak Engem rajtad, választott Leányom. Nekik is Én leszek az Öltözetük. Továbbra is növekedni fogok benned, miközben te kisebbedsz majd. Titokzatos módon feltárom Magamat benned, mivel Én Isten vagyok és minden lélek felett állok. Tudtad, Vassula, hogy a szíved az Én rejtekhelyem?

Ó, megleptél, Uram! Mitől és ki elől akarsz elrejtőzni ebben a megtört szívben, Uram?

A világ zajától rejtőzök el, heves vitáik és veszekedéseik bántják Fülemet, a kiabálás túl hangos Füleimnek, nincs béke és hiányzik a csendes szeretet, még a Nekem szentelt lelkekből is. Meg akartam osztani a fájdalmamat veled, mint egy Hitves, aki megosztja érzéseit és titkait, aggodalmait és bánatát az ő házastársával. Édes megnyugvást találok benned, szíved apró rejtekében, és ez az oka annak, hogy kezed által képes vagyok írni, miközben füledbe súgom szívemnek lángoló szeretetét, amelyet e megtört világ felett érzek. Vigasztalásomat, a megnyugvás pillanatát találom benned, miközben veled dolgozom. Úgy döntöttem, hogy te leszel lakhelyem.

Szeretethimnuszomat ebben a csendben tudom megírni, mint egy Írnok, remélve, hogy miután felfedezik Szeretethimnuszomat, elül majd a világ zaja. Azt kívánom, hogy hangoskodásuk alakuljon át az Irántam, az ő Vőlegényük, az ő isteni Szerelmük iránt való hálaadássá. És hogy az ő heves vitáik csendes dicsőítéssé váljanak…

Jelenlétem benned Hatalmam nagyságát is mutatja. Kegyelmes voltam hozzád, még mielőtt megszülettél, és elküldtem Szentlelkemet, az ember Barátját, hogy támogasson téged és bűnbánatra vezessen. A Szentlélek, hogy védelmezzen téged, Kapuként állt minden feléd irányuló rosszindulat ellen. Miután megízlelted lelki Ódámat, minden, ami nem lelki, ízetlenné vált számodra.

Vassula, biztos lehetsz abban, hogy nem csak egy átutazó vagyok, akit évekig nem látsz többé, vagy aki soha nem jön vissza hozzád. A kegyelem által felemeltelek téged, és a kegyelem által meglátogatlak és meg is foglak látogatni téged. És a kegyelem által veled maradok és benned maradok, örökre együtt. Ez az egység a kegyelem által egy ajándék neked Atyámtól. A kegyelem mindig veled lesz, mindaddig, amíg figyelsz és életben tartod magadban Parancsaimat és Tanításomat. Ne félj, mert mint egy magzatot a köldökzsinórral, olyan biztonságosan csatoltam a lelkedet Magamhoz. Életben foglak tartani, hogy töltsd el lélekkel Egyházamat, vigasztald Egyházamat, és bátorsággal és buzgón terjeszd az Üzeneteimet.

A Házamért való buzgóságod sokakat ösztönözni fog, de legyél magabiztos, hiszen Én veled vagyok. Kezemet folyamatosan rajtad tartom. A Szeretet szeret téged. IC


[1] Más szavakkal: formált engem, tanított engem, képzett engem.

[2] Iz 54,5: „Mert maga Teremtőd lesz a hitvesed, a Seregek Ura a neve.”

[3] Úgy gondolom, Jézus azt értette: az Ő Szent Szíve.

[4] Megj.: 1986. december 15.

[5] A Szentháromságtól

[6] A Szentlélek nyilatkoztatta ki ezeket a szavakat.

http://ichtys.hu/index.php/183-2020-junius-12