2016. április 30., szombat

Sikerrecept paphiányra: Lincoln, Nebraska

Az alábbiakban Brian Williams "Miért nem figyelnek más egyházmegyék Lincolnra?" címmel 2016. április 30-án megjelent írásának magyar nyelvű fordítását közöljük.
Aktualitása miatt is érdemes kiemelni, hogy a cikk szerzőjének azon következtetése, hogy az Egyház általános válsága nagymértékben a liturgia válságával áll összefüggésben, megegyezik azzal, amit XVI. Benedek pápa és Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció jelenlegi prefektusa is egybehangzóan állítanak.
fb_img_1461979645825_kindlephoto-146842051.jpg
Manapság gyakran olvasunk a katolicizmus összeomlásáról a nyugaton. Egyházmegyéről egyházmegyére láthatjuk plébániák és iskolák bezárását, a papok számának csökkenését, ahogy az idősebb klerikusok gyorsabban fogynak, mint ahány új felszentelés történik, no és a következő generáció fogyását, ahogy inkább vagy a szekuláris baloldalt, vagy az evangelikál jobboldalt választják.
Úgyszintén olvashatunk különféle terveket arról, hogyan fordítsuk meg ezeket a tendenciákat. Úgy tűnik, mindenkinek van valamilyen ajánlott programja, egy új stratégiája arról, hogy növeljük a papi hivatást választók és a vasárnapi szentmiséken résztvevők számát, valamint arról, hogyan tartsuk vissza az ifjakat attól, hogy elhagyják a hitet...
Ami azonban kevésbé ismert, hogy már most is van példa sikerre: a Nebraska állambeli Lincoln egyházmegyében. A probléma az, hogy túl kevesen beszélnek róla. Segítsünk hát ezen.
Először is, néhány tény, amit talán nem tudtál a Lincoln egyházmegyéről:
Az Official Catholic Directory és a Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) szerint a nebraskai Lincoln az EGYETLEN olyan egyházmegye az Egyesült Államokban, ami a népességre vetített papszentelések számában az első 20-ban végzett az ÖSSZES felmérésben, amit 1993 és 2012 között végeztek.
A 97 000 főt számláló katolikus lakossága ellenére a Lincoln egyházmegye 22 papot szentelt 2010 és 2012 között. Az egész országban mindössze hét egyházmegye szentelt ennél többet. Ezeknek egyike a Los Angeles-i érsekség (a 4,2 milliós katolikus lakosságával), ami 34 papot szentelt ugyanezen három év alatt. Másképp fogalmazva, Los Angeles átlagosan néggyel több papot szentelt évente, annak ellenére, hogy 44-szer nagyobb népességgel bír, mint Lincoln.
Lincoln püspöke, James Conley elmondta, hogy az idei (2016.) év végzőseivel az egyházmegye 17 papszentelést tart 24 hónap alatt - ez olyasmi, ami hallatlan manapság, ebben a korban.
2012-ben az egyházmegyében összesen 150 pap szolgált, 134 plébánián.
Lincolnban nincs állandó diakónusi program. Vannak azonban akolitusok és lektorok, akik mind laikus férfiak.
Van továbbá 33 katolikus iskola, köztük 6 középiskolával. Egyike ezen középiskoláknak, a Szent X. Piusz, a Nagy Szent Gergely szeminárium 2014-es jelentkezői közül 48-ból 18-at adott.
Szintén érdemes megjegyezni, hogy az egyházmegye iskoláiban tanulók 96%-a katolikus.
Számos iskolában női szerzetesek tanítanak, akikből a Lincoln egyházmegye 14 különféle rendből 141 nővérrel büszkélkedhet. Több iskolában papok tanítják a középiskolás hittant, és gyakran papok szolgálnak iskolaigazgatókként is.
Annak fényében, hogy Lincoln virágzó katolikus közösséggel bír, ami számára több olyan kihívás ismeretlen, ami más helyeken nagyonis jellemző, érdemes megvizsgálnunk, mi a titka az ő sikerességüknek.
Lincoln példája mindössze néhány alapvető elemre szűkíthető:

1. Hithű püspökök
A zsinat utáni Egyház minden uralkodó divatja ellenére Lincoln elkerülte azokat az őrültségeket, amik számos más egyházmegyét sújtottak. Ez nagyrészt annak a stabilitásnak és hithűségnek köszönhető, amit Lincolnban három személy képviselt az elmúlt ötven évben: Glennon Flavin püspök (1967-1992), Fabian Bruskewitz püspök (1992-2012), és James Conley püspök (2012-mostanáig). Ők a saját püspöktársaik megvetései ellenére váltak sikeressé, azáltal, hogy az Egyház állandó értékeit a sajátjaiknak tartották.
A National Catholic Register egyszer sajnálkozóan meg is jegyezte, hogy úgy tűnik, mintha a "reformok", amik oly gyakorivá váltak a II. Vatikáni Zsinat után, mintha Lincolnt teljesen elkerülték volna. Nos... pontosan.

2. Csak férfiak a szentélyben.

Számos dolog azonnal megkülönbözteti Lincolnt az ország szinte összes többi egyházmegyéjétől, amikor a szent liturgiát vizsgáljuk.
Lincoln nagymértékben megőrizte a férfiak kizárólagos jelenlétét a szentélyben. Ezen a területen az egyházmegye egyszerűen nagyobb súlyt helyezett a hagyományra és a józan észre, mint a "modern érzékenységekre", amik valójában inkább szekuláris ihletésűek.
Ez az egyházmegye ma már az egyetlen az egész országban, ami ragaszkodik a csak fiúkból álló ministránsok gyakorlatához. Ahogy az ismeretes, ez közvetlen alkalmazása annak, amit maga Róma is elismert még 1994-ben (lásd az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 1994. március 15-én kelt levelét a püspököknek):
A Szentszék emlékeztetni kíván, hogy mindenkor nagyon helyes követni annak nemes hagyományát, hogy kizárólag fiúk szolgálnak az oltárnál. Ahogy az ismeretes, ez a papi hivatások biztató kibontakozásához vezet. Annak kötelezettsége tehát, hogy a ministránsfiúk ilyen közösségét támogassuk, mindenkor folytatódni fog.
Lincoln úgyszintén él a szentmisében az akolitusok és lektorok alkalmazásának lehetőségével. Miután hivatalos szolgálatról van szó, az akolitusok szerepét kizárólag férfiak láthatják el. Mindkét ilyen hivatalos szolgálatot Flavin püspök idején vezették be, még az 1970-es években.
Példának okáért egy körülbelül 1200 családot magába foglaló plébániakerületben akár 30-40 akolitus is lehet. A feladatuk legfőképpen az, hogy a szentmisén szolgáljanak, gyarkan úgy, mint egy ministráns vagy egy diakónus: a szentmisekönyvet lapozzák a pap számára, a bevonuláskor a keresztet viszik, részt vesznek az áldoztatásban, a füstölőt kezelik a tömjénezéshez, és így tovább.
Ezeket az akolitusokat szükség szerint mozgósítják, és nem úgy tekintenek erre a szolgálatra, mintha az a laikusok aktív részvételének egy másik formája lenne. Egy átlagos vasárnapi szentmisén, amin 800 ember vesz részt, tipikusan csak két főakolitust alkalmaznak, és további hármat, hogy az együttmiséző papot szolgálják, és hogy az áldoztatásban segédkezzenek. Érdemes megjegyezni továbbá, hogy a hívek Lincolnban csakis egy szín alatt áldoznak, elejét véve annak, hogy a szentmisén kétszer annyi akolitusra legyen szükség. Ez természetesen élesen különbözik a legtöbb egyházmegyétől, ahol a rendkívüli áldoztatókat teljesen megszokott (rendes) módon alkalmazzák, valójában visszaélve azzal a szándékkal, amit maga Róma fogalmazott meg erről.
Ahogy azt korábban említettük, Lincoln szintén alkalmaz lektorokat a legtöbb vasárnapi szentmisén. Még az 1980-as években Rembert Weakland püspök (abban az időben Milwaukee progresszív és homoszexuális prelátusa) nyilvánosan bírálta Lincoln akkori püspökét, Glennon Flavint, amiért nem volt hajlandó engedni annak az innovációnak, hogy női felolvasókat alkalmazzanak a szentmisén. Jóllehet Flavin utódja, Bruskewitz püspök végülis engedett a nyomásnak, és lehetővé tette szolgálatukat az egyházmegyében, a női felolvasók még mindig csak a hétköznapi és az iskolai szentmisékre jellemzők, míg a vasárnapi és ünnepi miséken a lektorok felolvasásai a gyakoribbak.

3. Hagyománybarát hozzáállás.

A lincolni hívek a más egyházmegyékre nagyonis jellemző katolikus "törzsi rivalizálás" és "liturgikus háború" teljes hiányáról számolnak be az egyházmegyéjükből. Ez nagyrészt a Lincoln püspökei által létrehozott légkörnek köszönhető. A hívek csak szabályszerűen és tisztelettel végzett Novus Ordo liturgiákon vehetnek részt, ami megakadályozza azt a rengeteg frusztrációt, amit más egyházmegyékben nagyon sokan éreznek.
Mindemellett Lincoln sohasem viselkedett ellenségesen a hagyománnyal szemben, amit a hagyományhű hívek máshol túlságosan is gyakran tapasztalnak. Az 1990-es években Bruskewitz püspök maga hívta meg az újonnan megalakult Szent Péter Papi Testvérületet (FSSP) az egyházmegyébe, hogy egy észak-amerikai szemináriumot, a Guadalupei Miasszonyunk szemináriumot megalakítsák, a nebraskai Dentonban. A Testvérület a szentmisét kizárólag annak rendkívüli formájában ünnepli, és ragaszkodik az 1962-ben használt liturgikus könyvekhez.
Jelenleg körülbelül 7 egyházmegyés pap van, akik hagyományos latin nyelvű szentmisét tartanak, további papok jelenleg is tanulják ezt a szentmiseformát. Az egyházmegyés szeminárium (a Nagy Szent Gergely Szeminárium) rektora havonta egyszer maga is ezt a szentmisét mutatja be a szeminaristáknak.
Ez pedig valószínűleg Lincoln egyik legérdekesebb oldala. A latin szentmisét látogatók közössége nem túlságosan nagy Lincolnban. Mivel az egyházmegye folyamatosan konzervatív állású volt, a területén sohasem jelent meg a hagyományhű hívek részéről olyan igény, hogy a Novus Ordo szentmiséket ismét teljesen a latin szentmisék váltsák fel. A közösség számos tagja látogatja a teljesen Novus Ordo plébániákat is, és részt vesznek az ottani szentmiséken is.
A régi rítust tanuló papok száma növekvőben van, jóllehet ez inkább a fiatal papok között jellemző (akikből az egyházmegyében rengeteg akad). A legtöbb idősebb pap a feladatot inkább az egyházmegye FSSP papjaira bízza, és a híveket a szeminárium vagy a Szent Ferenc plébánia ilyen miséire irányítja. Bruskewitz, Conley, és Finn püspökök mindannyian rendszeresen celebrálnak hagyományos latin nyelvű szentmisét az egyházmegyéjükben.
Lincoln egyházmegyés papjai és az FSSP papok rendkívül jó kapcsolatban állnak, és az idő előrehaladtával ez láthatóan csak egyre jobbá válik. A Nagy Szent Gergely szeminaristái közül vannak, akik a Guadalupei Miasszonyunk szemináriumba járnak át, és fordítva, esti imádságokra, testvéri összejövetelekre, és vesperásokra a régi és az új rítus szerint egyaránt.

4. Liturgikus folytonosság.

Ahogy korábban említettük, a Lincoln egyházmegye szándékosan elkerülte azt a modern tendenciát, hogy a laikusokat klerikalizálták azzal, hogy liturgikus szerepköröket laikus híveknek adtak át. Az akolitusok és lektorok alkalmazásának hála - a felolvasók és rendkívüli áldoztatók gyakori használata helyett - az egyházmegye nem mosta el a válaszvonalat a szolgálatot végzők és a laikusok között, avagy a szentély és a templomhajó között. Világosan látható, hogyan erősítette ez meg a szolgáló papságot Lincolnban, valamint a folytonosságot a római rítus két formája között.
A megfelelő liturgikus irányultságot tovább erősítette az a mód, ahogyan rengeteg szentmisét celebrálnak Lincolnban: a pappal a liturgikus keleti irányba - vagyis Ad Orientem - fordulva.
Az elmúlt két évben Conley püspök maga is Ad Orientem végezte az összes adventvasárnapi szentmisét. Emellett nyilvánosan bátorította az egyházmegye papjait, hogy cselekedjenek hasonlóképpen. Értesüléseink szerint a plébániakerületek 40%-a döntött úgy, hogy követi a püspök ajánlását. Közülük több számára azonban ez nem jelentett újdonságot, mivel a legtöbb nagy szentmisét az egyházmegyében már így is Ad Orientem végzik.

5. Katolikus nevelés.

Jóllehet ezt hagytuk a legvégére, sok szempontból az oktatás a legfőbb összetevője Lincoln sikerreceptjének. Glennon Flavin püspök elképzelése, ami lehetővé tette, hogy az egyházmegye gyermekei megfizethető áron járhassanak katolikus iskolába, valamint hogy hiteles katolikus nevelést kapjanak szerzetesnővérektől, az egyházmegye küldetésének szerves része.
Bár Lincoln katolikus lakossága kevesebb, mint 100 000 főből áll, az egyházmegye a híveknek 27 általános iskolát és 6 középiskolát biztosít a következő nemzedék felneveléséhez. Ennél is fontosabb, hogy a legtöbb egyházmegyés iskola legalább 1-2 beöltözött szerzetesnővérrel, és valamennyi katolikus iskola legalább egy pappal rendelkezik.
Ahogy korábban említettük, a középiskolás hittanórákat kizárólag papok és szerzetesnővérek tartják. Példaképpen, Lincoln katolikus gimnáziumában, a Szent X. Piuszban több, mint 1200 tanuló mellett 4 szerzetesnővér szolgál (hagyományos szerzetesi ruhában), és 15 pap, akik folyamatosan csak papi ruhában láthatók. Valamennyi újonnan felszentelt pap legalább 5 éven keresztül tanít az egyházmegye valamelyik középiskolájában. Azoknak a papoknak, akiket működő katolikus középiskolával rendelkező kisebb településre küldenek, ezekben a középiskolákban szintén tanítaniuk kell.
Szemben más egyházmegyékkel, ahol iskolai szentmisét csak hetente (néhol havonta) egyszer követelnek meg, a Lincoln egyházmegyében előírás, hogy valamennyi iskolában naponta kell szentmisét tartani, a teljes iskola részvételével.
Mindezzel együtt is, talán nincs jobb példája annak, hogy Lincoln mennyire elkötelezett a jövő felé, mint hogy az egyházmegye iskolái működnek a legalacsonyabb tandíjjal az egész országban. A Szent Teréz Katolikus Iskola például mindössze tanulónként évi $100 tandíjjal működik, és mégis virágzik, egy beöltözött szerzetesnővérrel az igazgatói székben.
Ahogy egy helyi lakos magyarázta: "Ezek a remek, szilárd katolikus iskolák az egyházmegye alapjai, amik folyamatosan ontják magukból a klerikusi hivatásokat, és az egyszerű, jó katolikus híveket, köszönhetően a klerikusainknak, egyházmegyés szolgálattevőknek, és a laikusoknak."

Miért nem figyelnek más egyházmegyék Lincolnra?
Hogy miért nem próbálják más egyházmegyék is megvalósítani a lincolni modellt: rejtély. Könnyű azonban látni, hogyan hessegeti ezt el néhányuk.
Lincoln vidéki egyházmegye. A szerzetesnővérek rendkívül magas száma segíti az iskoláikat alacsonyan tartani a tanulók tandíját. A katolikus lakosság viszonylagos kis száma elszigetelt környezetet biztosít, szemben az olyan sokszínű és nagylétszámú területekkel, mint amilyen Los Angeles, Chicago, vagy New York.
Természetesen lehetnek más okai is annak, ha Lincoln példáját látszólag figyelmen kívül hagyják.
Kétségtelen, hogy számos püspök, pap, és laikus hívő inkább lemondana a klerikusi hivatások nagy számáról, ha ez azt igényelné, hogy újra meghúzzák a világos válaszvonalakat a templomhajó és a szentély között, vagy hogy véget vessenek az olyan zsinat utáni innovációknak, mint amilyenek a lányministránsok, vagy a rendkívüli áldoztatók. A teljes egyenlőségre irányuló világi nyomást a legtöbb püspök lelkesen magáévá tette az elmúlt néhány évtizedben. Úgy tűnik, mintha büszkeség, félelem, vagy egy olyan program, ami nem kizárólag a lelkes üdvözülését célozza, tartaná vissza a legtöbbjüket, hogy a gyakorlataikat felülbírálják. Vagy talán néhány egyházmegye egyszerűen nem akar hithű katolicizmust látni.
Csak reménykedni és imádkozni tudunk, hogy az egyházi hierarchiában egyre többen tekintenek majd alázatosan és figyelmesen Lincolnra, hogy válaszokat találjanak. Létezik már sikeres példája annak, hogyan kell ismét élő Egyházat felépíteni, és hiteles, virágzó katolicizmust fenntartani.
Figyeljetek Lincolnra!
(Forrás: Liturgy Guy)

2016. április 29., péntek

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Gecemáni órák 2016.


2016.03.10.
Gecemáni órák, Oltáriszentségi Jézus: Drága engesztelő gyermekeim, alázattal hajoljatok meg Atyám előtt és fejezzétek ki Iránta hódolatotokat. Atyám ajándéka vagyok nektek, mert Ő küldött le hozzátok, hogy megszabadítsalak a bűnöktől és minden bilincsetektől. Most szálljatok egy kissé magatokba, és gondoljátok át, mi mindennel bántottatok meg Engem! Honnan veszitek a bátorságot, hogy elutasítsatok magatoktól, amikor nem vagytok képesek elszenvedni egy kis megpróbáltatást. Hiszen épp ezek a nehézségek hoznak közelebb Hozzám benneteket. Amikor fájdalmas gyötrelmek érnek, tudatosítsátok magatokban, hogy Én szenvedek bennetek is. Így soha nem kell nektek egyedül elviselnetek a megpróbáltatásokat. Minden nehézség komoly próbára tesz benneteket, de mégsem kell azokat elutasítanotok, hanem át kell adnotok azokat Nekem. Ilyenkor el kell fogadnotok, hogy átvettem tőletek mindazt, amit Nekem adtok, és ezzel a terheteket már magam viselem. Ha Szent Vérem oltalma alá helyezkedtek, akkor minden bajnak jó kimenetele lesz az üdvösségetek szempontjából. Tanuljatok meg mindent gyorsan átadni Nekem, mert csak így gondoskodhatok ügyeitekről! Vigyázzatok, soha ne essetek kétségbe, ha tragédia ér benneteket, mert azokkal is tervem van! Ti nem az Én szememmel látjátok a dolgokat, de tudnotok kell, hogy Én mindent a javatokra fordítok, ha azt kéritek. Ne feledjétek, Én mindig veletek vagyok és együtt menetelünk. Ahogy Én kitartottam, úgy nektek is ki kell tartanotok mindvégig az úton. Bocsássatok meg magatoknak és embertársaitoknak! Tőlem is kérjetek bocsánatot, amiért sokszor nehezteltek Rám, mert nem láttok körültekintően, mert magatok akarjátok irányítani életeteket. Adjatok hálát mindenért, mert Én csak jót akarok tenni veletek. Bízzatok Bennem és szeressétek akaratomat. Haláltusát vívó Jézusotok
2016.03.17.
Gecemáni órák, Oltáriszentségi Jézus: Szent vér tisztelet
Gyermekeim, látlak benneteket és látom minden törekvéseteket, de kérlek, ne lankadjatok, tartsatok ki virrasztásaitokban! Azért bíztatlak, mert legtöbben egyedül engeszteltek otthonaitokban. Szeretném megerősíteni elfáradt tagjaitokat. Utánatok vágyódom éjjelente, mert szükségem van a küzdésetekre. Bátorítalak az imában való kitartásra, hiszen az imádság megelőzi azokat, akikért mondjátok. Ajánljátok fel virrasztásaitokat egymásért is, hogy lélekben összekapcsoljalak benneteket, és így megerősödjön kitartásotok. Minden másodpercben ott állok köztetek, ti körülvesztek Engem és szereteteteket nyújtjátok felém. Ez nagyon jól esik nekem. Imádkozzatok, hogy egyre többen vállalják a Szent Vérem tiszteletére való odaszentelődést. Legyetek áldottak, mert Én különleges áldásban részesítelek és Szent Vérem oltalma kiárad rátok és szeretteitekre. Ha ti segítetek Nekem, Én azt százszorosan visszaadom nektek. Hozzátok szólok most drága engesztelőim. Tegyetek tanúságot a Szent Vérem általi védelemről, mert egyre több lelket akarok bevonni Szent Vérem oltalma alá. Meglátjátok, jönni fognak és beállnak közétek a sorba, mert megtapasztalják Szent Vérem védelmi erejét. Imádkozzatok pap fiaimért, hogy ők is egyre többen csatlakozzanak Szent Vérem tiszteletéhez. Minél több helyen tartotok szentségimádást, annál gyorsabban fog terjedni Szent Vérem tisztelete. Külön kegyelemben részesítem azokat a csoportokat, akik körém gyűlnek, és egészen átadják magukat Nekem erre a szent szolgálatra. Maradjatok meg bennem, akkor Én is bennetek maradok, és még hatékonyabbá teszem engeszteléseteket. Haláltusát vívó Jézusotok
2016.03.24. Nagycsütörtök
Gecemáni órák, Oltáriszentségi Jézus: Gyermekeim, maradjatok Velem és virrasszatok, mert a sötétéség éjszakája rám zúdult. Vígasztaljátok fájdalmas szívemet, mely, mint éles fáklya fénye, belehasít a sötétségbe. Minél jobban átérzitek szívem gyötrődéseit, annál erőteljesebb lánggal fog égni szívetek pislákoló mécsese. Ez által lesztek megannyi apró kis fénypontok elhagyatottságom sötét óráiban. Így fogok zord magányomban vígasztalókra találni. Tápláljátok lámpásotokat szívem fájdalmának olajával, hogy fénye mellett felismerjétek irgalmas istenségemet. Vérrel verejtékezésem is értetek adatott, mint ahogy testemet és véremet ételül és italul adtam nektek bűneitek bocsánatára. Azok, akik felismernek, mély bűnbánatot tartanak, ezért tudom kiengesztelni őket Atyámmal. De akik nem ismernek meg, és nem hallják meg hangomat, azok megmaradnak bűneikben. Kérjétek, hogy ezek a Tőlem eltávolodott lelkek Hozzám visszatérjenek. Számotokra ez a legfontosabb feladat, hogy imádságos áldozataitokat egyesítsétek az Én legszentebb áldozatommal, és így hozzátok Elém az emberek sokaságát. Mindenkiért feláldoztam életemet, de nem mindenki fogadja el az Én üdvösségemre nyújtó kezemet. Fáradozzatok azon, hogy minél többen befogadják kegyelmeimet. Haláltusát vívó Jézus
2016.03.31.
Gecemáni órák, Oltáriszentségi Jézus: Erények
Drága engesztelőim, feltámadásom öröme csak azoknak a gyermekeimnek szívében bontakozik ki, akik törekednek az erényes élet elsajátítására. Az Én békémet csak az képes megtapasztalni, aki törekszik és engedi kibontakoztatni szívében az erények virágait. Ezek olyan kegyelmek, melyek által el lehet jutni az örök üdvösségre. A világ nem birtokolhatja ezeket, mert nem ismeri. Csak azok számára tárulnak fel ezek az értékek, akik Velem szoros kapcsolatba lépnek, mert csak őket tudom megajándékozni szeretetem ezen értékeivel. Bár minden emberben ott szunnyadnak kegyelmeim magvai, de aki képtelen szabadon elfogadni és követni Engem, az nem fogja megérteni üdvösségre vezető törekvésemet. De mindaz, aki kitart mellettem küzdelmeimben, annak törekednie kell elsajátítani az erényes életet. Vagyis a jóságot, a szelídséget, az önmegtartóztatást, a tisztaságot, az engedelmességet és minden olyan tulajdonságot, amivel Én rendelkezem. Minél tökéletesebben utánoztok Engem, mint mestereteket, annál tisztábban ismertek fel életetekben. A világ nem ismer fel Engem, mert képtelen elfogadni az Én szentségemet. Amikor Mellettem virrasztotok és engeszteltek, közelről szemlélhettek Engem, Én pedig megjutalmazlak benneteket közvetlen szeretetemmel. Boldogok, akik megértik, amit mondok és hűségesen követnek Engem, még a legnagyobb viszontagság közepette is. Az Én életem maradjon bennetek, hogy a kísértések idején ellent tudjatok állni a világban garázdálkodó gonosz erőknek. Haláltusát vívó Jézusotok
2016.04.07.
Gecemáni órák, Oltáriszentségi Jézus: Gyermekeim, az Én szeretetem végtelen gyengédséggel árad felétek és bizalmamat éreztetem veletek. Hogy is viszonozhatnátok ezt a gazdagságot, hiszen minden jóság Tőlem származik? Amivel megajándékozhattok, az nem lehet más, mint az akaratotok teljes átadása. Bízzátok Rám magatokat, és akkor megkapjátok cserébe békességemet. Ezt önként, szeretetből adom nektek, melyet senki sem vehet el tőletek. Bízzatok Bennem és tartsatok ki Mellettem vérrel verítékezésem óráiban. Ne adjatok teret a sátánnak, aki azon mesterkedik, hogyan tudna Tőlem titeket elszakítani. Mindenkit a leggyengébb pontján keresztül próbál Tőlem eltávolítani. Minél jobban törekedtek az erényes életre, annál kevesebb esélye marad a ti elveszítésetekre. A szelídség, bár nagyon kicsiny és egyszerű erénynek tűnik, mégis nagyon hatalmas és alázatban tartja meg az embert. Szemléljétek az Én szelíd és alázatos Szívemet és alakítsátok hozzá magatokat. Ne féljetek vállalni az egyszerűséget és a kicsinységet, mert ebben mutatkozik meg a lelkiéletetek nagysága. Mindig Hozzám igazítsátok életeteket, akkor meglátjátok, mennyire egyszerű életvitelt kínálok nektek. Az Én utamon járjatok, azon biztonságban élhettek. Hajoljatok meg akaratom előtt, akkor majd felemellek titeket. Örüljetek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket, mert azok hasonlóvá tesznek Hozzám. Haláltusát vívó Jézusotok
2016. 04. 14.
Gecemáni órák, Oltáriszentségi Jézus: Drága kis engesztelőim, ti, akik kitartotok a virrasztásban, nagyon szívemhez nőttetek. Maradjatok továbbra is Bennem és lássátok meg, milyen nagy erővel tartalak meg titeket. Jöjjetek Hozzám még többen és igyatok Szent Vérem forrásvizéből, hogy megtisztuljatok és megálljatok a nehéz küzdelmek idején. Tudom, hogy nem kis önmegtagadást jelent számotokra virrasztani, de Velem teszitek és miattam, hogy megmenthesselek benneteket. Minél nehezebb megtagadnotok önmagatokat és kitartanotok benne, annál több lélek szabadul ki a sátán karmaiból. Segítsetek azokon, akik elveszítették hitüket, hogy életpéldátok tanúságtevő legyen számukra. Amikor átadjátok magatokat Nekem, akkor felhasználom szabad akaratotokat és fel sem tudjátok fogni, mekkora kegyelmekkel halmozlak el, mert nyitottak vagytok mindarra, amit tenni szeretnék az emberekkel. Imáitokat teljes átadottsággal végezzétek, és gondolataitokat zabolázzátok meg, hogy ne csapongjanak össze-vissza. Gondoljatok arra, hogy a rejtekben is látnak titeket. Mindig a Mi jelenlétünkben imádkozzatok, tekintsetek Ránk, hogy hitetek megerősödjön, mert bizony jönnek napok, amikor nehéz lesz megvallani hiteteket. Eljön az idő, amikor hazudozva minden rosszat fognak rátok mondani Miattam. De magam vállaltam értetek a szenvedést, csakhogy feltámadásommal legyőzzem a sátán hatalmát és elvezesselek benneteket az örök üdvösségre. Tartsatok ki Velem, hogy megerősítsem hitetek állhatatosságát. Haláltusát vívó Jézusotok
2016. 04. 21.
Gecemáni órák, Oltáriszentségi Jézus: Gyermekeim, haláltusát vívó szentséges Szívem vigasztalódik virrasztó imádságaitok által. Nagyon sok lelket mentetek meg, mert szívükbe oltom szeretetem tüzét. Szent Vérem tiszteletére mondott engesztelő imákkal nagy kegyelmeket eszközöltök ki a bűnösökre. Kitartó virrasztásotokkal kifejezhetitek Irántam érzett hűséges szereteteket. Tartsatok ki mellettem minden csütrötök éjjel, hogy engesztelésetekkel megújítsam a föld színét. Minél nagyobb áldozatotokba kerül ébren maradni, annál nagyobb érdemet szereztek. Biztassátok egymást, és ahol meg tudjátok oldani, többen imádkozzatok. Bátran gyakoroljátok a lemondást, és amikor két jó dolog között választhattok, akkor kedves számomra, ha a számotokra nehezebbet választjátok. Az engesztelésetek váljék életformává, amelyben az erények gyakorlása által jártasságot szerezhettek. Szeressétek a csendet, hogy meghalljátok a Szentlélek indításait. Bocsássatok meg azoknak a testvéreknek, akiket nehezen viseltek el, hogy ők se nehezteljenek rátok. Ne tápláljatok szívetekben haragot. Az Én békességem és áldásom maradjon veletek. Haláltusát vívó Jézusotok
2016. 04. 28.
Gecemáni órák, Oltáriszentségi Jézus: Gyermekeim, áldó, szent kezeimet nyújtom felétek, és kérlek titeket, jöjjetek közelebb Hozzám és maradjatok Velem. Virrasztásotok áldozatát örömmel hozzátok meg, ne pedig a kényszerűség lelkületével. Teljes szíveteket adjátok át Nekem, és Én akkor megmutatom nektek szívem gyötrődéseit. Bár azt ti soha nem fogjátok teljesen átérezni, de legalább apró morzsákat átérezhettek szenvedéseimből. Tudom, nehéz kitartani a virrasztásban, de amikor kéritek, Én megadom nektek hozzá az erőt. Elhagyatottságom gyötrelmeibe azok pillanthatnak be, akik tiszta szívvel állnak meg Előttem. Minél jobban szemléltek Engem, annál jobban vésem be lelketekbe szenvedéseimet. De a tiétek nem mérhető az enyémmel, még a legborzalmasabb fájdalmaitok sem, hiszen azokat is elszenvedtem a keresztfán. Minél szorosabban kötődtök Hozzám, és mélyítitek el az imádság lelkét szívetekben, annál erősebbé formálom bennetek a hit kegyelmét. Kérjétek, hogy megadhassam nektek a rendíthetetlen, sziklaszilárd hitet, amely kiállja a viharok próbáit. Kérjétek és Én megadom nektek. Szenvedéseim közepette is bátorítani akarlak benneteket. Nézzetek Rám és lássátok meg Bennem Atyám mérhetetlen szeretetét, melyet nemcsak Irántam érzett, hanem irántatok is, amikor miattatok kérte el Tőlem ezt a legszentebb áldozatot. Adjatok hálát Neki és fejezzétek ki legszentebb hódolatotokat Iránta. Maradjatok Bennem, hogy Én is bennetek maradhassak kegyelmeimmel. Haláltusát vívó Jézusotok

2016. április 28., csütörtök

Papok, hordjátok a reverendát!
L. barátomat pap testvérei is piszkálják, mert reverendában jár. Egy 28 éves latin atya ugyanezt tapasztalja nap mint nap. Ezt a cikket ő írta.A reverendáról egy latin pap tollábólDebrecen utcáit járva...A mindennapokban egy nagyon is aktuális és ugyanakkor örök érvényű tényt tapasztalok meg, ami a papi élethez hozzátartozó viseletet illeti. Napjainkban nagyon sok szó esik a tanúságtételről. Ez önmagában szép gondolat, a kérdés csak annyi, hogyan is valósítjuk meg. A válasz nagyon is kézenfekvő és egyben logikus is: Mindenki ott és olyan formában élje meg a tanúságtételt, ahol és amilyen körülmények között él. Ez természetesen a Mindenható Istennek szentelt emberekre, vagyis papokra és szerzetesekre még inkább érvényes. Ugyanis az Úr Jézus Krisztus embereiről van szó. Jézus világosan megmondta: „Hirdessétek az evangéliumot minden népnek!”
Jézusnak szüksége van ránk. Ebből pedig az következik, hogy szigorúan tilos, ugyanakkor a lelki élet területén egyben életveszélyes is, ha nem Jézus felhívása szerint cselekszik a neki

szentelt ember.Mit jelent papi, illetve szerzetesi ruhában megjelenni bárhol is vagyunk? Önazonosságunk teljes és egyértelmű megélését. Továbbá az Evangélium hirdetését jelenti. Téves, sőt egyenesen az igazságot meghazudtoló állítás, hogy a papi, illetve szerzetesi viselet elriasztja az embereket Jézustól, illetve az Egyháztól. Ezt azonnal megértjük, ha kitérünk a papi és szerzetesi viselet latin kifejezésére. A szerzetesek viselete a „habitus”. A szó annyit jelent a latin nyelvben, mint „magaviselet, szokás”. Egyértelműen kifejeződik, hogy a szerzetesi ruha viselője Istennek elkötelezett személy, mely elköteleződés egy sajátos életforma megélésére emlékeztet. A szerzetes, bármit is cselekszik, bárhol is van, ő mindig szerzetes, Istennek elkötelezett marad. A papok viselete a „reverenda”. Az elnevezés a latin „reverendus,-a, -um” (tiszteletre méltó) kifejezésből származik. A legnagyobb tisztelet, ami egyenesen az imádás szintjére emelkedik, a papban jelenlévő Jézus Krisztusra irányul.
A reverenda viselése nem az úgynevezett „tridentisták” nosztalgiázása, hanem a leghatásosabb, minden tekintetben legkézzelfoghatóbb tanúságtétele és megvallása a mi Urunknak. Jézus felhívása különösen is érvényre jut: „Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Mennyei Atyám előtt. Aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Mennyei Atyám előtt.”Az Úr Jézushoz való ragaszkodást tapasztalom meg minden nap az emberek felől, amint Debrecen utcáit járom. Amikor bátran megszólítanak. Hangosan így köszönnek: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” Ugyanezt tapasztalom iskolában, amikor a gyermekek, fiatalok, mi több, pedagógusok megállnak és örömmel látják, hogy „Végre papot is találunk itt”. Amikor emberek megnyílnak és akár kérik azt, hogy meggyónjanak, vagy valahogy rendezhessék életüket, ha nehéz helyzetbe jutottak. Ugyancsak közeledést tapasztalok Jézus iránt, amikor a betegek is felsóhajtanak örömükben, hogy Isten emberével találkozhatnak és nem egy civil ruhás valakivel, aki ezáltal elidegeníti tőluk Jézust és egyben magát is. Ugyanez az öröm tapasztalható meg akár boltban, benzinkúton, kórházban és az élet minden helyszínén.
Egyik nap fiatalok hangosan megjegyezték: „Még vannak papok?” Örömmel jelentem be, hogy: „Igen! Vannak”. Természetesen csak akkor, ha minden pap és szerzetes megvallja Jézust az emberek előtt. Egyszer és mindenkorra meg kell jegyezni: A tanúságtétel nem korlátozódik le időre, eseményre és helyszínre. „Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint!” A papi hivatások számának csökkenéséért jelentősen felelős az a modernista gondolkodás, hogy a reverenda és a habitus viselése elriasztja az embereket, illetve az, hogy nem a külsőség a fontos. Igenis, fontos a viselet is. Ugyanis akikkel találkozunk, először ezen keresztül „tájékozódnak”. Amikor Szent Papokért imádkozunk, akkor azért is kell imádkozunk, hogy a papok és szerzetesek ne szégyelljék Jézust és magukat sem. Nekünk nincs miért szégyenkezni, elbújni.
Sajnos találkoztam már olyan pappal, aki hagyja magát sodorni a modernizmussal. Ennek egyik látható jele a pulóverbe, garbóba bújás, nehogy kiderüljön, hogy pap az illető. Sajnos több száz, ezer ilyen pap van. Ne csodálkozzunk azon, ha önazonosságuk teljesen megsemmisül. Itt az ideje ismét visszatérni a klasszikus és a modernista elveket kizáró életformához, aminek egyik alapja, hogy a pap és szerzetes minden tekintetben az legyen, aki: magaviseletben és öltözködésben egyaránt.

Boldogságos Szűz Mária, papok édesanyja! - Könyörögj érettünk!Rev. P.P.

http://anticenzor.blog.hu/

Reverendában stoppol Péter atya Ember módra élsz, ha igazságosan élsz

2016. április 27., szerda

Köln érseke szerint azért kell felkarolni a migránsokat, nehogy náluk újra ki lehessen rekeszteni embereket a fajtájuk alapján.

Helyesli a mecsetépítést – miközben elítéli a kontinenshódítást ellenző AfD pártot
Rainer Maria Woelki, Köln érseke a vasárnapi szentbeszédében élesen bírálta a Németországot is elárasztó kontinenshódítóknak megálljt parancsolni kívánó németeket és a legutóbbi tartományi választásokon a hasonló programmal fellépő Alternative für Deutschland (Alternatíva Németországnak) nevű politikai pártot. A már régóta migránsajnározó hírében álló kölni érsek legfőbb érve az volt, hogy a történelem hibáiból tanulva a németeknek kötelességük befogadni a sáskahadat – írja a Katholischen Nachrichtenagentur (KNA) hírportálra hivatkozva a Junge Freiheit című berlini hírportál.
Rainer Maria Woelki a kölni dómban (fotó: Geisler Fotopress)
Rainer Maria Woelki, Köln érseke a jelek szerint nem sokat tanult a legutóbbi szilveszter éjjel éppen a temploma előtti téren és annak környékén, illetve más német nagyvárosokban is végbement gyalázatos eseményekből. A régi migránsajnározó hírében álló, s talán éppen azért Angela Merkel „német” kancellárral is személyes jó viszonyt ápoló főpap legutóbb a Kölni Dómban celebrált szentmiséjének szentbeszédében kirohanást intézett a jórészt muszlim vallású migránsáradatot, illetve az egyre-másra épülő új mecseteket ellenző németek és az országhódítást feltartóztatni kívánó Alternative für Deutschland (AfD – Alternatíva Németországnak) nevű politikai párt ellen.
Zoom
Angela Merkel és Rainer Maria Woelki – a két jó barát
„Aki a muszlimokat, mint például az AfD pártvezetése, gyalázza, azoknak tisztában kellene lenniük azzal, hogy az imaházak és a mecsetek létét az alaptörvény éppen úgy biztosítja, mint a mi templomainkét és kápolnáinkét”, mondta a szentmisén résztvevőknek a kölni érsek, majd hozzáfűzte: „Aki igent mond a templomtornyokra, annak igent kell mondania a minaretekre is.” (Felmerül a kérdés: vajon az ilyen főpapi megnyilatkozások nem járulnak-e hozzá ahhoz a jelenséghez, hogy például csupán a tavalyi esztendő folyamán 260 ezer német állampolgár fordított hátat a Római Katolikus Egyháznak? – H. J.)
Zoom
A kölni érsek is szelfizik egy afganisztáni migránssal
A kölni érsek szavai alátámasztására előhozakodott a történelemmel is. Véleménye szerint Németországnak, pontosabban a polgárainak azért is kötelességük támogatni, felkarolni a migránsokat: „Nehogy nálunk újra ki lehessen rekeszteni és üldözni embereket a fajtájuk, a származásuk vagy a vallásuk alapján”, hangsúlyozta az érsek, majd az AfD nevét szójátékként használva kijelentette: „Nem, ilyen alternatívára Németországnak nincs szüksége!”
Zoom
Az AfD egyik tüntetésén már szégyen a német zászló.

2016. április 26., kedd

A világ legveszélyesebb könyve

Bible-large

Mi a közös a Szürke ötven árnyalatában és a Bibliában? Aki azt gondolja, hogy „semmi”, téved.
Az Amerikai Könyvtárak Szövetsége minden évben részletes jelentést kap az Egyesült Államokban található könyvtáraktól, iskoláktól és a médiától a betiltásra javasolt könyvekről. A szövetség a kapott jelentések alapján „listát állít össze ezekről a könyvekről, hogy tájékoztassa a közvéleményt a cenzúrára tett kísérletekről”.
Nem meglepő módon a tízes toplistára a nyíltan szexuális tartalom vagy a homoszexualitás illetve transznemű életvitel népszerűsítése miatt kerül fel a legtöbb alkotás. A címek között szerepel például a Szürke ötven árnyalata, A két csókolózó fiú, az Alaszka után kutatva vagy a Jazz vagyok, egy transzneműséget népszerűsítő képeskönyv is.
Ebben nincs is semmi meglepő. Ami viszont igencsak elgondolkoztató, hogy idén a lista hatodik helyén a könyvnyomtatás történelmének mindenkori bestsellere, a Biblia szerepel. A Könyvtárak Szövetsége szerint a Biblia a benne található „vallásos nézetek” miatt került a listára.
Mi másért.
Ezek szerint elég számú ember gondolta azt az elmúlt évben, hogy a Szentírás legalább olyan veszélyes, mint a pornográfia határait súroló szexuális tartalmak.
Azok számára, akik szigorúan materialista és ateista nézeteket vallanak, ez valószínűleg így is van. A különböző korok diktátorai, akár az Ókori Róma idején, akár a modernkori Észak-Koreában, valószínűleg egytől egyig egyetértenek Mark Twain-nel, aki a következőket mondta:
„Nem azok a részek zavarnak a Bibliában, amiket nem értek, hanem azok, amiket igen.”
Számukra a Biblia egy veszélyes könyv.
Nem véletlen, hogy Rachel Barach, a Bible Gateway igazgatónője is így nyilatkozott:
„Az elmúlt évszázadok üldöztetései során folyamatosan voltak olyan személyek, csoportok és kormányok, amelyek kritizálták, megkérdőjelezték vagy betiltották a Bibliát.”
Az Egyesült Államokban, ahol a fenti listát közzé tették, a Biblia egészen a közelmúltig a társadalom alapkövének számított. A híres Függetlenségi Nyilatkozat például kimondja:
„Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat…”
Az alapító atyák, függetlenül saját keresztény hitük mélységétől, valamennyiben tisztában voltak a Biblia fontosságával. Patrick Henry, a függetlenség egykori ismert harcosa például, amellett, hogy kijelentette: „Ha nem lehetek szabad inkább meghalok!” – azt is mondta, hogy „a Biblia … többet ér minden valaha kinyomtatott könyvnél.”
Abraham Lincoln, amikor Baltimore-ban az afrikai-amerikaiak egy csoportjától egy Bibliát kapott ajándékba, a következőket mondta:
„Ami ezt a könyvet illeti, ez a legnagyobb ajándék, amit Isten az emberiségnek adott. Minden jó, amit a Megváltó a világnak adott ebben a könyvben került közvetítésre. Nélküle nem tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól. Minden, ami az ember jólétéhez, a jelenben és a múltban szükséges, megtalálható benne.”
Valószínűleg meglepné őket, ha a Földre letekintve azt látnák, hogy ez a könyv a Szürke ötven árnyalatával együtt szerepel ezen a bizonyos listán.
1953-as megkoronázásakor II. Erzsébet e szavak kíséretében kapta meg felhatalmazását:
„Hogy Őfelsége mindenkor figyelmezhessen a Törvényre és Isten Evangéliumára, ami minden keresztény herceg életének és vezetésének törvénye, tisztelettel átadjuk ezt a Könyvet, ami a legértékesebb dolog ezen a világon. Magában foglalja a bölcsességet, a királyi törvényt. Ezek az Isten élő beszédei.”
Fontos megérteni, hogy pontosan mi forog kockán. Nyilvánvalóan nem számít újdonságnak, hogy egy állami könyvtárban, iskolában vagy egyéb intézményben megtagadják a hozzáférést Isten beszédéhez, azonban az Egyesült Államokban ez igenis új tendencia, félreérthetetlenül jelezve, hogy pont azt az ágat készülünk levágni, amin állunk.
Kapcsolódó írás: Mennyire megbízható a Biblia?
Forrás: breakpoint.org
http://idokjelei.hu/2016/05/a-vilag-legveszelyesebb-konyve/

2016. április 25., hétfő

Égi Édesanyánk üzenete 2016. április 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. április 2016

Drága gyermekek! Szeplőtelen szívem vérzik, látva titeket a bűnben és bűnös szokásaitokban. Arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jó legyen számotokra a földön. Isten általam hív benneteket, hogy szívetek remény és öröm legyen mindazok számára, akik távol vannak. Hívásom legyen gyógyír a léleknek és a szívnek, hogy dicsőíthessétek a Teremtő Istent, aki szeret és az örökkévalóságra hív benneteket. Gyermekeim, az élet rövid, ezt az időt arra  használjátok fel, hogy jót tesztek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2016. április 24., vasárnap

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2016. április 5. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Az idő elfogy. A türelmi idő, a haladék lejár. Irgalmasságomat nemsokára felváltja igazságosságom. Ne áltassátok magatokat! Azt aratjátok, amit vetettetek. A hazugság és a bűn az égbe kiált. Mondogathatjátok Nekem napestig: Isten irgalmas, megbocsát, nem vétkeink szerint fizet meg nekünk, hanem az Ő végtelen irgalma szerint. Mit gondoltok? Ha egy gyermeket a szülei mindig csak jutalmaznak, meg tudja-e különböztetni a jót a rossztól? Mondom nektek: nem. A bölcs atya megfenyíti gyermekeit, azért, hogy leszoktassa őket gonosz cselekedeteikről. Mit gondoltok? Ha Én, ilyen rettenetes és szégyenletes kínhalált szenvedtem ártatlanul a ti bűneitekért, nektek nem kell-e megfizetni, levezekelni bűneitekért? Mondom nektek: de igen. De mindaz, aki gúnyt űz Belőlem, nem bánja meg bűneit, elkárhozik. Mert Én csak a megbánt bűnöket tudom megbocsátani. A tékozló fiú is hazament, és bocsánatot kért. Ezért nyert bocsánatot. De a fösvény gazdag, aki tudomást sem vett Rólam, elkárhozott. Minden gondolatotok, szavatok és cselekedetetek fel van jegyezve az Élet Könyvében. Ítélőszékem előtt számot adtok tetteitekről. Bánjátok meg bűneiteket! Változtassátok meg bűnös életeteket! Tisztuljatok meg a bűnbocsánat szentségében, mosakodjatok meg rátok hulló drága Szent Véremben, akkor új emberekké lesztek, és elnyeritek az örök életet.
Gyermekeim! Csak egy mennyország van, de azt ne a földön keressétek! Ne harácsoljatok, ne ragaszkodjatok a földön semmihez és senkihez! Minden itt marad. Egyedül törvényeim megtartásához ragaszkodjatok, akkor elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg benneteket, Szívem túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2016. április 9. A kegyelem órájában itthon az Úr Jézus…
„Drága gyermekeim, nagyon szomorú napok várnak rátok. Az üldözés már itt van, már elkezdődött, csak egyre nagyobb területeket foglal magában. Már minden elő van készítve. Éljetek ugrásra készen, mint amikor a kivonulás éjszakáján állva ették meg az áldozati bárányt és vándorbottal a kezükben, kvázi készenlétben az indulásra. Ti is úgy éljétek meg ezeket a napokat, hogy bármikor rátok törhet, és akkor menekülni kell.
Drága gyermekeim! Időben majd mindent tisztán fogtok tudni és látni. Ti csak tegyétek meg, amit mondok, akkor minden rendben lesz és beteljesítitek örök drága szent tervemet. Az élet rövid. Éljetek halálra készen! Hamarosan a véreteket fogják kioltani Értem.
Megáldalak titeket Szívem túláradó szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: 1 Kor 11, 23-24: „Jézus… szólt.”


2016. április 22. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Legyetek éberek! Amint már mondtam, ide is elközeleg a terrorizmus, a támadás, a félelemkeltés. Egész Európába befészkelte magát a sátán az ő eszközei, az iszlám által. Gyermekeim, ezt a fajtát csak imával és önmegtagadással, böjttel lehet leküzdeni.Drága gyermekeim, imádkozzatok hazátokért, ezért a piciny földrészért, hogy őrizzem meg a sátán minden befolyásától! El nem tudjátok képzelni, hogy úton-útfélen, éjjel és nappal milyen szörnyű, alattomos kísértések veszik körül a gyanútlan és főleg hitetlen embereket, akiket könnyű szerrel elbuktat ellenfelem, mert nem ismerik fel a sátán jelenlétét, nincs hitük, nem imádkoznak, és nem járulnak a szentségekhez. Az ilyen emberek teljesen ki vannak szolgáltatva támadójuknak. Olyanok, mint a védtelen kisdedek, akik nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Akik nem tudják, melyik a jobb kezük és melyik a bal. Ezért gyermekeim ti, akik nagyon sok kegyelmet kaptatok, hintsétek el talentumaim magjait, elsősorban életpéldátokkal, szavaitokkal ott, abban a környezetben, akikkel érintkeztek, akik hallgatnak rátok.Kicsinyeim, ez itt most az ima ideje. Hittel teli imával mindent meg tudtok változtatni, de ha nem imádkoztok, elhatalmasodik rajtatok a gonoszság, a bűn. Ha viszont megteszitek, amit kérek, akkor ellenfelem elveszíti a csatát és ti állva maradtok. Hasonlít ez a jelen állapot ahhoz, amikor Izrael fiai mindaddig győztek, amíg Mózes kitárt karokkal imádkozott. De mihelyst elfáradt és lehanyatlott karja, az ellenfél győzedelmeskedett Izrael fiai fölött. Ezért aztán a többiek segítettek Mózesnek, tartották a karját és vele együtt imádkoztak. Most is az összefogásban van a ti erőtök. Nem szabad abbahagyni a hittel teli imát, ami a ti erőtök és országotok ereje, mert a kegyelmet a kisded, tiszta lelkű hívők imájára kapja. Tudjátok meg, hogy az ilyen kicsi, egyszerű, alázatos, kisded lelkű gyermekeim imája tartja fent a világot. Ne féljetek! Ha megtartjátok törvényeimet és szüntelenül imádkoztok, nincs mitől félnetek. Akkor beteljesítitek rátok vonatkozó örök szent tervemet.Kicsinyeim! A Szívemben hordozlak benneteket, Nálam biztonságban vagytok, higgyetek Bennem és bízzatok mindenható, gondviselő szeretetemben! Akkor soha meg nem szégyenültök.Gyermekeim! Mindazonáltal, ha majd üt az óra és egyesek életük feláldozásával kell, hogy tanúságot tegyenek Rólam, tegyék meg bátran, mert ölelő karjaimban találják magukat, amikor lelkük kirepül megfáradt, összetört, beteg testükből, és Én magammal viszem őket Atyám dicsőséges Országába, ahol letörlök szemükről minden könnyet.Gyermekeim, bízzatok! A ti örök, boldog, teljes életetek csak ezután kezdődik, Atyám Országában. „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.” Megáldalak titeket a hűségre, a kitartásra Szívem mindeneket felülmúló, csodálatos szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ezt üzenem X-nek: Drága kisfiam! Hamarosan pappá szentelnek. Készülj! Utána még több nagy feladatot bízok rád. Az idő eljött, amikor elsősorban életpéldáddal, odaadó, önzetlen, tiszta szereteteddel kell tanúságot tenni Rólam. Kisfiam! A lelkek megmentése elsősorban az életpéldáddal történik. Aztán az imáddal, az áldozatok és a szenvedések türelmes elviselésével folytatódik. Minden papnak Engem kell követni a tanításban, a betegekhez és a megfáradottakhoz való lehajló szeretetben, az önmegtagadásban, az áldozatban és a szenvedésben. Minden papomat, sőt, minden követőmet az élet odaadására, más szóval a vértanúságra hívom meg. A fehér vértanúság, bár nem látványos élet-odaadás, de mégis az élet teljes odaadása Nekem a szolgálatban és a szenvedések, áldozatok türelmes elviselésében. Sok papom 80-90 éven át gyakorolja ezt a türelmes, áldozatos odaadó szolgálatot. Bőséges a jutalma a Mennyben az ilyen életnek.Gyermekem, vigyázz! Soha semmi olyat ne kövess el az életed során, ami az emberekben visszatetszést keltene, és ami okot adna nekik, hogy megszóljanak, vagy megítéljenek. Amit titokban mondasz, vagy teszel, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Vigyázz, élj feddhetetlenül! Helyezd magad mindig az Én szent, tiszta, mindent látó jelenlétembe, mert Én szüntelenül látlak, vizsgálom gondolataidat, hallom szavaidat és nézem cselekedeteidet.A papi hivatás másik formája a piros vértanúság. Ilyenre is szép számmal volt példa az egyháztörténelem folyamán. Sok papomat megölték a hitéért, ami gyakran megismétlődik. De mondom nektek, senki sem tudja az életét adni Értem, ha Én azt nem akarom. Éppen ezért azt kérem tőletek, maradjatok a rejtekben és szolgáljatok Engem híveitekben mindaddig, amíg Én erre alkalmat és lehetőséget adok, mert minden az Én kegyelmem. Ha viszont azt kérem tőletek, hogy életetek feláldozása árán is tegyetek tanúságot Rólam, akkor ezt tegyétek meg bátran és elnyeritek az örök élet hervadhatatlan koronáját.A szentségek, így a papi hivatás szentsége is örök jelet hagy rajtatok, amely az örökkévalóságban is világítani fog homlokotokon. Ezért, pap fiaim, gyermekeim, nektek nagyon szentül kell élni! Az életszentség legmagasabb fokán kell tündökölni, mert ti kaptátok a legtöbb talentumot és erről fogtok Előttem, ítélőszékem előtt számot adni! Ezért mondtam, ti nem vegyülhettek el a bárányok között! Ti nem egy vagytok a nyájból. Titeket pásztorokként állítottalak a nyáj élére. Ez nem csak azt jelenti, hogy gondoskodtok a nyájról úgy, hogy közvetítitek feléjük az Én Igémet és kiszolgáltatjátok nekik szentségeimet, hanem ez azt is jelenti, hogy ti, mint az Én hű képmásaim, életszentségetekkel világítjátok meg az utat előttük, és az áldozatok és a szenvedések türelmes elfogadásával jelenítitek meg magatokon az Én szent Arcomat, mint hűséges képmásaim. Ezt kérem tőletek, amit a magatok erejéből soha nem tudtok elérni, de ha imádkoztok és Velem egyesültök, az Én kegyelmemből meg tudjátok tenni.Gyermekeim a papi hivatás módfelett nagy kegyelem. Igyekezzetek megfelelni elvárásaimnak! Éljetek szentül! Mindegyikőtök menjen végig azon az úton, amelyet kijelöltem számára! Kérjétek a kegyelmet és az erőt, akkor maradéktalanul beteljesítitek rátok vonatkozó örök, szent tervemet! Erre áldalak meg benneteket Szívem csodálatos, mindenható szeretetével, gondviselő jóságával az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítések: Zsid 13 ,7: „Isten szava” 22: „fogadjátok szívesen az intő szót”
2016. április 23. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben, mert eljön az óra, sőt már itt is van, amikor beteljesülnek a próféciák. Nagyon hirtelen fog jönni. Már minden elő van készítve. Sokakat meg fognak ölni. Nagy keresztényüldözés lesz. Mindezeknek be kell teljesülni, mert így válik el, hogy ki a hűséges, és ki a hűtlen. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Kérjétek magatokra a végső állhatatosság és a jó halál kegyelmét! Akkor nagyon sokaknak égi születésnapja lesz a halála napja.

Gyermekeim! Az életetek a földön rövid. Az érdemszerzés ideje hamar lejár. Ti, akik újjászülettetek vízből és Szentlélekből, mindannyian testvérek vagytok. „Akit a (keresztény) igazságokra tanítanak, engedjen részt tanítójának minden javából. Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel.” (Galata 6: 6, 10.) Éljetek egymással szeretetben, mert erről ismernek fel, hogy Hozzám tartoztok.

Gyermekeim! Eljön az óra, sőt már itt is van, amikor meg kell vallanotok Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt. Ne féljetek tőlük! Bízzatok Bennem! Örök, boldog, teljes életetek akkor kezdődik el a mennyben, akikor kiszáll lelketek földi, porsátor testetekből. Aki megvall Engem az emberek előtt, azt Én is megvallom Atyám és szent angyalai előtt. De aki megtagad Engem, azt Én is megtagadom. Így teljesül az Írás szava: aki föláldozza életét Értem, megmenti azt az örök életre. De aki meg akarja menteni életét, és ezért megtagad Engem, az elveszíti az örök boldogságot, az örök életet.

Gyermekeim! Jól jegyezzétek meg ezt a tanítást! Szavaim lélek és élet. Mindazok, akik tettekre váltják, örök életet kapnak általa.

Kicsinyeim! Már nem beszélek sokáig hozzátok. Beteljesülnek a próféciák. Nagyon sok vértanúm lesz. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz jutalmatok a mennyben! Itt a földön kövessetek Engem a keresztúton, amely az önmegtagadás és a kereszthordozás. Ez az a szűk ösvény, amely a mennybe visz. Sajnos, sokan mennek a széles úton, ami a léhaság és a bűn útja, és a vége az örök kárhozat.

Gyermekeim! Forduljatok el a bűntől! Akkor rátaláltok az üdvösség útjára, ami az örök boldogságba vezet. Szeressétek Istent, a teljes Szentháromságot mindenekfölött úgy, hogy megtartjátok parancsait, mert az szeret Engem, aki törvényeimet megteszi. Bennem szeressétek felebarátaitokat úgy, ahogy Én szerettelek titeket, hogy az életemet is odaadtam értetek. Ha ilyen tiszta, önzetlen szeretetben éltek, hű képmásaim lesztek, és Atyám Rám fog ismerni Bennetek. Vágyakozzatok Hozzám a mennybe! Szent Pál a 2 Korintusiaknak 12, 2-4. levélben ezt írta: „Tudok egy emberről Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt – testben-e, nem tudom, testetlenül-e, nem tudom, csak az Isten tudja – elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy ez az ember – testben-e vagy testetlenül, nem tudom, csak az Isten tudja – elragadtatott a mennybe, és titokzatos szavakat hallott, amelyeket embernek nem szabad kimondania.”  Ezután ezt írta: „De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.” (Róma 8, 18.) Valamint ezt: „Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam.” (Fil 3,8.)

Gyermekeim! Ne gyűjtögessetek! Minden itt marad, és elenyészik. Tűz emészti meg. Inkább imádkozzatok! Vegyetek részt a Szentmisén, ami a legnagyobb ima! Gyónjátok meg bűneiteket, és fogadjatok Engem tiszta szívetekbe a Szentáldozásban! Akkor Én leszek a ti kincsetek, Akit magatokkal hoztok a Mennybe. Nyissátok nagyra szíveteket, fogadjátok be kegyelmemet! Örökre szóló értékeket adok nektek. De ha nem fogadjátok be, nem lesz hasznotokra.

Gyermekeim! A ma még a tiétek. Ma még tettekre válthatjátok szavaimat. De lehet, hogy holnap már lezárul életetek, és akkor koldus szegényen fogtok megállni ítélőszékem előtt.

Gyermekeim! Fogadjátok meg szavam! Tápláljátok a lelketeket! Olvassátok naponta az Evangéliumot, az Újszövetségi Szentírást! Ha ezt megismertétek, csak utána olvassátok az Ószövetséget, amelyet nem töröltem el, hanem beteljesítettem. Olvassátok, és váltsátok tettekre üzeneteimet, amely a Szentírás megismétlése! Ha ezt teszitek, nem érnek váratlanul a hirtelen bekövetkező események. Legyetek éberek! Kérjétek magatokra a tisztánlátás kegyelmét! Az Evangélium fényében vizsgáljatok meg mindent! Ma nagyon sok a tévtanítás. Az Evangéliumból kiemelnek egy-egy szót, és azt tévesen értelmezik. Az egész részt kell elolvasni, mert csak úgy lehet helyesen értelmezni.

Gyermekeim! Megáldalak titeket Szívem túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Tekintsetek Rám, és eláraszt a fény benneteket! Ti, akik imádtok Engem, továbbítsátok fényemet, sugározzátok kegyelmemet, árasszátok ki szeretetemet minden teremtményre! Mert csak a szeretet az, ami éltet. Csak ennek van értelme, csak erre kapjátok kegyelmemet. Szeressetek viszont úgy, hogy megteszitek, amit kérek tőletek. Kövessetek Engem a keresztúton! Zokszó és zúgolódás nélkül hordozzátok mindennapi kis keresztjeiteket! Magatokat megtagadva szolgáljatok Engem a felebarátban, és mindazokban, akiket elétek hozok! Oly rövid az élet. Ha mindig igent mondotok kérésemre, vagyis ha csak a szeretet nyelvét beszélitek, százszoros termést hoztok magatokkal.

Gyermekeim! Bevontalak titeket megváltásom hatalmas művébe. Általatok akarom megmenteni a lelkeket a világ végezetéig. Szükségem van rátok azért, hogy érdemeket szerezzetek, és lelkeket mentsetek.

Kicsinyeim! Minden itt marad. Ennek az egynek van értelme a mennyben és a földön. Jöjjetek ti is szőlőskertembe! Veletek is örök tervem van, hogy nektek is odaadjam az egy dénárt, ami az örök élet.

Kicsinyeim! Adjátok át Nekem az életeteket! Én minden rosszból jót hozok ki. Én Isten vagyok. Mindent a ti üdvösségetekre fordítok. Egyedül Én szeretlek titeket a legjobban. Az életemet adtam oda értetek a keresztfán. Higgyetek Nekem! Bízzatok Bennem! Bizalmatlanságotok jobban fáj Nekem, mint a világ összes bűne együttvéve. Foglaljátok el azt a helyet, amit nektek szántam fogantatásotok pillanatától kezdve! Akkor boldogok lesztek, célt és értelmet nyer életetek. Nekem nem az számít, hogy valaki tanult vagy egyszerű, gazdag, vagy szegény. Nekem csak egy a fontos: engedelmeskedik-e tanításomnak. Ha ezt megteszi, szentet formálok belőle, és a mennyben úgy hullatom rá dicsőségemet, mint a nyári záport.

Gyermekeim! Országomban nincsenek címek, rangok, gazdagság. Itt csak erények vannak. Aki követ Engem úgy, hogy megteszi akaratomat, az lesz a legnagyobb a mennyben. Legyetek lélekben kisdedek! Bízzatok Bennem! Hagyatkozzatok Rám teljesen! Akkor nagy béke és öröm honol a lelketekben. Akkor semmiben sem láttok hiányt, mert annak, aki Istené, semmi sem hiányzik, Isten egymaga elég. A mennyben az ilyen, Bennem bízó kisded lelkek a legnagyobbak. Fogadjátok el ezt a tanítást, és törekedjetek rá, hogy tettekre váltsátok! Keressétek a mennyek országát, és annak igazságát! A többi mind megadatik hozzá nektek. Mennyei Atyám túláradó szeretettel gondoskodik minden Benne bízó kisgyermekéről. Legyetek olyanok, mint Mária, aki hallgatta, és szívébe zárta szavaimat! Ő a jobbik részt választotta. Nem is veszítette el soha. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”