2011. augusztus 25., csütörtök

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. augusztus 25.

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és böjtöljetek a szándékaimra, mert a sátán szeretné megsemmisíteni tervemet. Itt kezdtem el, ezzel a plébániával és meghívtam az egész világot. Sokan válaszoltak, de óriási azok száma, akik nem akarják meghallani, sem elfogadni hívásomat. Ezért ti, akik IGENT mondtatok, legyetek erősek és elszántak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Isten az ő végtelen szeretetében teremtette a világot, minden alkotását és teremtményeinek koronájaként, szeretetének csúcspontjaként megteremtette az embert. Azt akarta, hogy az ember együttműködjön vele csodálatos művében. Ezt megerősíti a Biblia is. „Az Úr Isten ugyanis megalkotta a földből a föld minden állatát és az ég összes madarát, és odavezette őket az emberhez, hogy lássa, minek nevezi el őket - mert minden élőlénynek az lett a neve, aminek az ember elnevezte. Meg is adta az ember a maga nevét minden állatnak és az ég összes madarának és a föld minden vadjának” (Ter 2, 19-20). Isten teremt, az ember pedig nevet ad a teremtményeknek. Kezdetben minden harmonikus volt, béke töltött be mindent, rend és kölcsönös bizalom uralkodott. És akkor, ahogy a Bölcsesség könyve írja: „A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál”(Bölcs 2,24).
     Az ember Isten képmására teremtetett és függ az * Teremt*jét*l. *sszüleink megkísértettek az ördögt*l, visszaéltek szabadságukkal és nem engedelmeskedtek Isten parancsának. Ezután már minden b*n Isten iránti engedetlenség és jóságába vetett bizalom hiánya.
     Isten egyetlen hibája, hogy mindent szabadságban és szeretetben teremtett. És azt szeretné, hogy az ember szabadságban és szeretetben mindig újra és újra közeledjen hozzá, higyjen benne és engedelmeskedjen szavának és parancsainak. Isten, attól kezdve, hogy megteremtette az embert, nem felejtette el *t, és nem is hagyta el. Az üdvtörténetben láthatjuk, hogy Isten mindig els*ként lép és keresi az embert. Szeretet és barátság szövetséget kötött az emberrel, hogy megmutassa neki mennyire szereti *t. És amikor ez az ember nem bízott benne, halálba küldi Fiát, hogy ily módon mutassa meg neki, mennyire mellette áll.
     Napjainkban Isten buzdít, hív, figyelmeztet és beszél hozzánk Fiának, Jézusnak Édesanyja által. Édesanyai üzenetéb*l kiolvashatjuk Isten végtelen jóságát és szeretetét. A jó és a rossz közötti harc ma sem sz*nt meg. A Sz*zanya ahogyan az elmúlt harminc évben, úgy ebben az üzenetében is figyelmeztet bennünket a sátán álnokságára, aki meg akarja semmisíteni Isten tervét Me*ugorjéban. Szabadon eldönthetjük, hogy melyik oldalra akarunk állni. A Sz*zanya Édesanyaként nagyon amellett van, hogy Istenéi legyünk és maradjunk. Ezért utat mutat számunkra és eszközöket kínál fel a harchoz.
     *Imádkozzatok és böjtöljetek a szándékaimra* mondja nekünk Sz*z Mária. Annyiszor hallottunk már e szívéb*l fakadó szavakat, de * újra megismétli azok miatt, akik nem hallották vagy, akik már hallották, hogy még er*sebben és határozottabban éljék meg üzeneteit.
     Az egész egyház történelem folyamán azt látjuk, hogy Isten kiválaszt konkrét személyeket, népeket és helyeket terve megvalósítása érdekében. Így a Sz*zanya is konkrét látnokokat választott ki, konkrét plébániát és helyet édesanyai tervének megvalósításához. Az * tervei Isten tervei, mert betelt Istennel és egész lényével Isten felé fordult.
     Nem fél megemlíteni a sátánt, mint olyan valakit, aki megosztani, megsemmisíteni, tönkre tenni akarja mindazt, ami isteni az emberben, az egyházban és a világban. Sz*z Mária jól tudja, hogy nem végtelen a sátán hatalma és imádsággal és böjttel legy*zhet*.  Ezáltal valóra válhat Isten terve, jelenései által, melyek immár harminc éve tartanak.
     Ne legyünk süketek az édesanyai szóra, váltsuk életté, mert így teljesítjük Isten akaratát életünkben és ebben a világban.
     Könyörögjünk
Sz*z Mária, harminc év óta hallgatjuk szavaidat, melyeket imádságként küldtél nekünk. Könyörögd ki számunkra Édesanyánk azt a kegyelmet, hogy szívünk hasolóvá váljon a Te szívedhez. Kérlek, adj olyan szívet, mely úgy képes felismerni és meghallani Isten hangját, ahogyan te hallottad Názáretben. Te egész életedet két szóra alapoztad: Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint. Imádkozd ki számunkra Édesanyánk azt a kegyelmet, hogy komolyan vegyük üzeneted szavait, hogy ezáltal megtapasztalhassuk az élet teljességét, melyet Isten nekünk szeretene ajándékozni. Édesanyánk, aki kegyelemmel teljes vagy, ne engedd elhinnünk, hogy a sátán er*sebb Istennél. Sohase engedd, hogy megtörjünk és feladjuk az imádságot, Istennek és az * akaratának való önátadásunkat. Könyörögd ki számunkra, hogy er*sek és elszántak legyünk Istennek való önátadásunkban. Ámen. 
fra Ljubo Kurtovi*
fordította: Sarnyai Andrea

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A próféciák, melyek ezen prófétámon keresztül adattak, most beteljesednek

2011. augusztus 24. szerda, 16:38
Drága szeretett leányom, a világon minden nemzetnek lesz lehetősége az Én üzeneteim elolvasására, melyeket rajtad keresztül adok. Mert mikor  a Nagyfigyelmeztetés tanúivá válnak majd, akkor keresni fogják az Én vezetésem, hogy az erőt adjon nekik.
Fáradt vagy most leányom, ahogyan a szenvedés fokozódik, de pár napon belül enyhülést (haladékot) kapsz.  Mindezt azért kérem tőled, mert szükségem van a szenvedésen keresztüli segítségre, hogy megválthassam a halálos bűnben lévő embereket.  Próbáld az előnyeit látni annak, amit ez hoz, mert egy napon, Velem együtt fogsz örvendezni ezen munka gyümölcsein.
Meneteljetek előre nagy számban Gyermekeim, mert azok a próféciák, melyek ezen prófétán keresztül adattak, most beteljesednek, ahogyan ezen weboldal hitelességébe  vetett hit is.
Imádkozzatok most Gyermekeim, hogy ti, az Én hadseregem sokasodjatok, és alkossatok egységet a lelki csatához, mely rátok vár.
Szerető Megváltótok
Jézus Krisztus