2006. október 8., vasárnap

2006. -A Szentírás éve - “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”" 2006. október 1. 6-7.

20. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén.
Szent Pál apostolnak: a Kolosszeiekhez, a Tesszalonikaiakhoz és Timóteushoz írt leveleit olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Újuljatok meg gondolkodásmódotokban: levetve a régi embert és felöltve az új embert!”
Közös imaszándék: Szabadító és gyógyító imát végzünk beteg és a Gonosz által megkötözött testvéreinkért!
Konkrét feladatunk: “Imák nehéz helyzetben” című imafüzetet terjesztjük!
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Hálaimát mondtál-e: a karizmáért, az engesztelő közösségért és minden lelki közösségért? Van-e bátorságod keresni és tenni Isten Akaratát? A legreménytelenebb helyzetben is él-e benned a remény? A mennyei Atya tetszésére vagy-e: alázatosságoddal, engedelmességeddel és hiteddel? Készen vagy-e a boldog találkozásra, Jézussal és Máriával? Engeded-e, hogy Jézus Szent Teste és Szent Vére új emberré változtasson? Elfogadod-e bűnbánó szívvel a bűnbocsánat szentségét? Uralkodva vagy szolgálva viszonyultok-e egymáshoz? Boldogan vállalod-e Jézusért a megaláztatásokat?
Elővetted-e, olvasod-e, éled-e, beszélsz-e a Szentírásról?
II. Nagyfalu - jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2006. október elsőpéntekére
“Ebben a hónapban arra akarlak benneteket megtanítani, hogyan válhattok új emberré. Ezzel kapcsolatosan egy kis történetet mondok el nektek: ‘Egy ember elhatározta, hogy egy másik országba költözik és ott fog élni élete végéig. Figyeljétek meg, hogyan gondolkodott és készült ez az ember az új országba való beilleszkedésre. Először is vett magának egy ismeretterjesztő könyvet, ami arról az országról szólt, ahova szándékozott menni. Abból a könyvből megtudta: melyek a szokások abban az országban; ki a vezetője; melyek a törvények; milyen nyelven beszélnek ott és mi a fizető eszköz. Ezután megtanulta az ország nyelvét és elkezdte gyűjteni azt a pénznemet, amelyet abban az országban használnak.’
Dicséretet érdemel ez az ember, mert okosan készült az új országba! Ti, úgy alakítsátok át gondolkodásmódotokat, hogy tudatosítsátok, földi életetek elébb-utóbb véget ér. Ha az Én Országom lakói akartok lenni, ti is vegyétek a kezetekbe, az ismeretterjesztő Könyvemet, a Szentírást, ami az Én Országomról szól. A négy Evangéliumból megismerhettek Engem. A Szent Könyvből megtudhatjátok, a Mennyországban Én vagyok a Király! A Bibliából megismerhetitek törvényeimet, amelyeket - boldogságotok érdekében - be kell tartsatok.
Az Én Országomban, csak a ‘Szeretet Nyelvén’ lehet beszélni, amit már a Földön kell gyakoroljatok a szolgáló szeretetetek által. Pénzeteket - ha Szent célokra ajánljátok fel vagy ha vele a rászorulókat segítitek - átutalhatjátok a mennyei Bankomba. Ha eszerint gondolkodtok és cselekedtek, jól készültök az Én Országomba és jócselekedettel teli szívvel fogtok Hozzám érkezni. Isteni elvárásom szerint gondolkodva és cselekedve levethetitek a régi embert és új emberré válhattok. Ilyen lelkülettel már nem fogtok félni az Én Országomba jönni, mert biztosítva lesz számotokra az Örök Élet!
Kérlek benneteket, szakítsatok világias gondolkodásmódotokkal és irányítsátok minden nap a figyelmeteket az Én Országomra. Előre figyelmeztetlek benneteket, lélekben mindig legyetek készen, mert még visszajövetelem előtt, sokan és hirtelenül az Én Országomba fognak kerülni. Addig is, arra kérlek benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásmódotokat, hogy az Én Országom boldog lakói legyetek. Törekedjetek Engem minél jobban megismerni és megismertetni, megszeretni és megszerettetni másokkal is. Gondoljatok gyakran arra, Én a bűnösökért jöttem a Földre és megmentettem őket az életem árán is. Az Én Akaratom az, hogy Szentlelkem által újjászületve - új emberré válva - üdvözüljetek! Megáldalak benneteket az újjászületés kegyelmével!”
Szűz Mária tanítása, 2006. október elsőszombatjára
“Drága Gyermekeim! Ha valóban új emberré akartok válni, gondolkozzatok el a következő tanításaimon!
A legtöbb ember, azért nem tudja megkülönböztetni az üzeneteket, hogy mi van Tőlünk és mi van a Gonosztól, mert nem ismeri az Újszövetség-i Szentírást. A mostani időben, hogy jó döntéseket hozzatok, szükséges ismernetek az Evangéliumokat, amelyben Szent Fiam életét, tanítását és cselekedeteit találjátok meg.
Vigyázzatok, mert a Gonosz világias életformára ösztönöz benneteket. A tehnika segítségével - ha nem jól viszonyultok hozzá - lefoglal és kifáraszt titeket, azért, hogy imádkozni már ne legyen se időtök, se kedvetek! A Gonosz, ‘a világosság angyalának’ teszi magát és sok mindenben utánozza az Istent, azért, hogy megtévesszen, maga mellé állítson és végül a pusztulásba vigyen benneteket. Ezért nem győzöm elégszer hangsúlyozni nektek az egyéni és közösségi ima fontosságát, amely által felfedezitek a Gonosz tervét és gyengítitek a Gonosz erejét.
Tudjátok-e miért engedi meg az Isten a szenvedést még az igazak életében is? Isten, a szenvedés által próbára teszi az igazakat, amely által lehetőséget ad nekik hűségük bebizonyítására. Akik Istenhez hűségesek, azok minden szenvedést és megaláztatást elfogadnak és felajánlanak Isten dicsőségére, a Gonosz emberei és a világ fiai ellenben ezt nem teszik. Ha szenvedtek, gondoljatok gyakran Jézusra, aki szenvedésével és halálával váltotta meg az emberiséget a bűn rabságából.
Kérlek benneteket, figyeljetek jobban a Szentlélek sugallataira, mert lesznek olyan események, amelyben ti is részt fogtok venni és nem lesz mindegy, hogy kire hallgattok és hogyan viselkedtek abban az időben. Legyetek nagyon óvatosak az emberekkel, mert nem mindenki fogja a javatokat akarni! Ne higgyetek el mindent, amit az emberek mondanak nektek! Ebben az utolsó időben minden napvilágra fog kerülni, ami az emberek szívében van! Ti maradjatok - új emberként - mindig szeretetben, akkor jól fogtok járni, bármi is fog jönni rátok. Ha minden nap, lélekben, megfogjátok Szent Fiam Kezét és az Enyémet is, ott leszünk mellettetek és minden segítséget meg fogunk adni nektek, amelyre szükségetek lesz! Édesanyai áldásom adom rátok!”
A mennyei Atya tanítása, 2006. október elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Ma is összejöttünk a Szentháromság hegyén, azért, hogy együtt imádjunk, dicsőítsünk és engeszteljünk Téged.
Égi Atyánk tanítása: “Én, nagyon örülök annak, hogy ezen a Szent Helyen, úgy mutattok be Engem, amilyen valójában vagyok. Sajnos, Engem a legtöbb teremtményem büntető Istennek tart, pedig Én a Szeretet Istene vagyok. Tudnotok kell, a bűneitek miatt jön rátok a sok szenvedés. Én, szabadakarattal ajándékoztam meg minden teremtményemet. Sokan az ellenfelemre hallgatva, akaratukat Ellenem fordítják.
Figyelmeztetlek benneteket, a bűnben ne keressetek Engem, mert Én ott nem vagyok. A régi ember bűneit számoljátok fel isteni segítségemmel, hogy megtapasztalhassátok a Szeretetemet! Kérlek benneteket, gondoljatok arra, hogy Én a ti Teremtő, Fenntartó és Gondviselő Istenetek vagyok! Az Én Akaratomból jöttetek létre! Higgyétek el, Én nagyon szeretlek benneteket! Fiamat adtam értetek, hogy Megváltson benneteket bűneitektől! Ha Jézusra és Máriára hallgattok és Velük engeszteltek - a Szentlélek által - Országom boldog lakói lehettek. Boldogságotok, Országomban nem fog véget érni sohasem.
Én alig várom, hogy már a Földön is boldoggá tegyelek benneteket, mert ti boldogságra vagytok teremtve! A bűnbánat által térjetek vissza Hozzám! Jól éljétek meg a rendelkezésetekre álló rövid időt, mert a kegyelem ideje hamarosan lejár! Szemetek előtt, két csoportra fog oszlani az emberiség: egyesek - Velem - imádkozni és szolgálni fognak; mások - Ellenem -uralkodni és harcolni fognak a Gonosz fegyvereivel. Meg fogjátok látni mindegyik következményeit. Ti a bűnbánat által vessétek le a régi embert, alakuljatok át a szolgáló szeretet által új emberré. Ezáltal, kedves gyermekeim lesztek! Szentháromságos áldásom adom rátok!”
Tanúságtétel a Szentírás évében
Nagy kegyelemnek tartom azt, hogy a Szentháromság hegyén, Rózsafüzér Királynőjének ünnepén tehetek tanúságot. Elmondhatom, amióta megismertem a rózsafüzér imát nem hagytam el soha! Nt. Schek László a nevem, Kárásztelken vagyok plébános. 1957. július 18-án születtem, Monospetriben, egy hagyományos katolikus családban. Voltam elsőáldozó, bérmálkozó és azután szülői parancsra mentem a templomba.
A katonaság után, mint állategészségügyi technikus Isten nélkül éltem. A szórakozás, kártyázás mellett sajnos rászoktam az italozásra is. Mindig hálával gondolok a Szűzanyára, aki által visszatértem Istenhez, az egyik májusi hónapban. Életem megváltozásához, sok minden járult hozzá. Egy lelki közösségtől mindig erőt kaptam az újrakezdéshez! Nagyon erősen átjárták a szívemet az Úr Jézus Szavai, amikor először elolvastam a Szentírást. Átéltem a kettőséget is, amikor vonzott a világ is és az Úr Jézus is. Egy komolyabb változás felé egy álmom által segített az Úr. Azt álmodtam: a testem meg volt halva, a lelkem pedig szállt felfelé! Az Úr megfejtette az álmot: “Te, ezután már nem a testednek, hanem a lelkednek fogsz élni!”
Ezután már volt bátorságom megvallani az Úr Jézust a társaim előtt is. A különböző megpróbáltatások tovább segítettek a változásban. Édesanyámat 54 évesen, testvéremet 29 évesen veszítettem el! Én is többször voltam a halál szájában! 1983. januárjában, 26 évesen az Oltárhoz álltam ministrálni. Nem szégyelltem azt, hogy Isten segítségével pap akartam lenni. A 6 év teológia életem legszebb évei voltak. A teológia után ismerkedtem meg a fokolár lelkiséggel és jó papokkal, akik segítettek, hogy egyetemes módon gondolkodjak és minden embert szeretettel fogadjak a szívembe. A lelki növekedésem szempontjából, nagy segítség volt számomra a különböző Szent Helyeken való részvétel, az egyéni és közösségi ima és a papokkal való rendszeres találkozás.
Mit mondjak a Szentháromság Hegyéről? Meggyőződésem, ez Isten által kiválasztott, Szent Hely! A levegőben érezhető az Égiek jelenléte, a Szentség! Van bátorságom erről a Szent Hegyről, a gyógyulásokról, jelekről, üzenetekről… beszélni másoknak is. A tanítások, amelyek itt elhangzanak, megegyeznek a Szentírás és az Egyház tanításával. Ami itt történik: új! A Szentlélek tud új dolgokat is létrehozni, amitől nem szabad félni!
Hogyan látom én az egység karizmáját, amit János Atya és Éva Asszony kapott? Meggyőződéssel vallom, hogy ők Istentől kiválasztott személyek, akiket a Szentlélek vezet és beszél általuk! Az én meggyőződésem akkor szilárdult meg, amikor a Szent Hegyen birtokba vett a Szentháromság és az én számat használta fel arra, hogy a Szentháromság nevében köszönjem meg János Atyának és Éva Asszonynak azt, hogy együttműködnek az Égiekkel. Most szeretnék tőlük bocsánatot kérni, azért mert sokszor kritizáltam őket. Rájöttem arra: Istennek minden lehetséges; Isten Mindenható, Neki joga van bármi újat létrehozni. Számomra a karizma olyan, mint a Szűzanya és Szent József Szent kapcsolata. Elgondolkoztató: Éva Asszony férje és fia is helyesen viszonyultak ehhez a karizmához. Teljes meggyőződéssel vallom, kettőjük kapcsolata, amely több mint 19 éve tart, Isten egyedi ajándéka! Megköszönjük a jó Istennek és nekik is, hogy a sok megpróbáltatás ellenére - az emberek javára - vállalták a természetfeletti egységet, amit Isten kért tőlük!
Jelmondatom: “Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját!” (Jel. 2,10)
III. Nagyfalu - előretekintés novemberre.
Közös imaszándék lesz: minden szentmisénket, imánkat, böjtünket, szenvedésünket, engesztelésünket… felajánljuk a tisztítótűzben szenvedőkért! Konkrét feladatunk lesz: “Engesztelés a Szent Háromság Hegyen” című imafüzetet fogjuk imádkozni és terjeszteni!
Szt. Pál apostolnak: Títuszhoz, Filemonhoz, a Zsidókhoz valamint Szent Jakab, Szent Péter leveleit fogjuk olvasni, élni!
Novemberben: 3-4-5-én, 11 órától lesznek az engesztelő programok a Szentháromság hegyén.
(Nagyfaluban az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Októberi házi feladat:
“MENNYEI ATYÁM, KÉRLEK SEGÍTS, HOGY A BŰNBÁNATBAN LEVESSEM A RÉGI EMBERT ÉS A SZOLGÁLÓ SZERETETBEN FELÖLTSEM AZ ÚJ EMBERT!”