2020. február 25., kedd

Égi Édesanyánk üzenete 2020. február 25-én Medjugorjéból

.

Üzenet, 25. február 2020

Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, meg vagytok hívva a bűnbánatra és az imára.  Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is meg vagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Emlékezzetek Szent Péter könnyeire!

2020. 02. 02, Vasárnap
Láttam Szent Pétert egy hófehér köpennyel a vállán, melynek szélein aranyszegélyek voltak. Láttam egy nyájat, ami szétszéledt, mert pásztor nélkül volt. Az Úr és Péter között egy beszélgetés zajlott, mégpedig az Egyházról. Jézus azt mondta:
„Péter, te láttad az Egyház múltját, jelenét és jövőjét. Az Egyház örökké fennmarad, mert örök alapokra van helyezve. Én soha nem hagyom el Egyházamat, még a legborzalmasabb események alatt sem, mert megígértem, hogy a világ végezetéig veletek maradok. Minden, ami történik, az meg van jövendölve. Minden szóról szóra be fog teljesedni, ami a Jelenések könyvében le van írva. Halálom után te és az apostolok ijedtetekben elrejtőztetek, mert pásztor nélkül maradtatok. De feltámadásom hitet és erőt adott nektek. Megengedtem, hogy nyájam most szétszéledjen, hogy kiderüljön ki az, aki hűséges Hozzám és ki nem. A leghűségesebbek elfogják nyerni méltó jutalmukat, vagyis Engem. A megátalkodottak pedig elnyerik méltó büntetésüket. Én irgalmas vagyok, de igazságos is. Ítéletem alól senki sem futamodhat meg.”

Szent Péter mélyen meghajolt az Úr előtt, elfogadva ezzel az Ő akaratát, majd felém fordult és így szólt: „Igen súlyos számonkérésben lesz részük azoknak a személyeknek, akik nagy felelősséget vállalnak az Egyház vezetésében, legyen szó klerikusokról vagy világi hívekről. Az ő küldetésük nemcsak evilági, hanem természetfölötti is, mert Isten bízta rájuk a feladatokat.”
Szent Péter rám terítette a köpenyét, és azt mondta: „Ezt a köpenyt Jézustól kaptam ajándékba a bűnbánatom jeleként. Egész életemben maradandó nyomot hagyott rajtam, hogy háromszor is megtagadtam Uramat, Istenemet. Az őszinte bűnbánat gyakorlása fölemeli az ember szívét Istenhez. Az első igazi egyesülés Istennel a bűnbánat alatt történik, ahol a lélek megtisztul. A második tökéletes egyesülés a szentáldozásban történik, ahol a lélek engedi betölteni magát Isten szeretetével és kegyelmével. A bűnbánat természetfölötti ajándék. Az ember csak Isten kegyelme által tud a vétkei fölött bűnbánatot tartani, mert önmagától képtelen. Jézus előre imádkozott értem, mert tudta, hogy megtagadom Őt. Az Ő imája által nem a halálba menekültem, mint Júdás, hanem az Ő szerető karjaiba, ahol meggyógyultam a bűnbánat könnyein keresztül. Júdás nem szerette szíve mélyén Jézust, míg én az életemet is odaadtam érte. Nem tartottam méltónak magam arra, hogy úgy legyek keresztre feszítve, mint Ő, ezért kértem, hogy fejjel lefelé legyek a kereszten, amelyen meghaltam. Júdás az öngyilkosságot választotta, mert kudarcot vallott a terve. Nem akart mást, csak meggazdagodni a földön. Szégyenében nem Istenhez fordult, hanem önmaga elől menekült, így az ördög kezére került. Mindezt azért mondom el nektek, hogy csak Istenbe kapaszkodva élhetitek túl a kudarcaitokat. Végül ráfogtok döbenni, hogy Isten önmagában a mindeneteket jelenti.”
Mária Magdolna


Tisztítótűzben szenvedő lelkek a bűnbocsánatról

2020. 02. 07, Péntek
Láttam, hogy a gyóntatószék fölött ott lebegett Jézus Szentséges Szíve, amelyből vér és víz áradt. Láttam, hogy ez a kegyelem nemcsak a bűnbánó lélekre hatott ki, hanem magára a felszentelt papra is. A bűnbánó lélek megtisztult, és megújult erővel hordozta tovább keresztjét. Érdekes módon a pap is valamiképpen tisztult, és minél jobban megnyitotta a szívét, annál jobban be tudta tölteni a Szentlélek bölcsessége és szeretete azért, hogy jótanácsokat tudjon adni a többi léleknek is. Láttam, hogy a gyóntatószék előtt megjelentek a tisztítótűzben szenvedő lelkek, akik így szóltak:
„Nem is tudjátok, hogy mekkora ajándék nektek a bűnbocsánat szentsége, ahol Jézus Krisztus drágalátos vérében fürdik a lelketek. Mi szenvedő lelkek nem éltünk igazán ezzel a lehetőséggel a földi életünkben. Nem gondoltuk, hogy a lelkünk itt nyer igazán szabadulást a bűnök sokasága alól. Ó, áldottak mindazok az emberek, akik megbecsülik ezt a szentséget, és rendszeresen járulnak szentgyónáshoz. Ám jól jegyezzétek meg, hogy igazán őszinte szívvel kell bűnbánatot tartanotok, mert Isten színe előtt vagytok a bűneitek felsorolása során! Töredelmes szívvel kerüljétek a kísértésre vezető alkalmakat! Ha lazán veszitek a bűneiteket mondván, hogy még van idő, majd újra meggyónjátok, akkor igen rossz úton haladtok. Jézus azt mondta: „Menj és többet ne vétkezz!” Tehát akarjatok változni, és ezt ne csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítsátok Isten felé.”

Az Istenhez hű angyalok is jelen voltak a gyóntatószék körül és így szóltak: „Nincs az az emberi értelem, amely képes lenne felfogni, hogy micsoda misztériumnak vagytok a részesei, amikor a szentségek kegyelmi ereje körülvesznek titeket. Mi angyalok szent irigységgel szemléljük, hogy ti hogyan egyesülhettek Krisztussal a szentgyónás és a szentáldozás során. Mi egyszerű szellemi lények vagyunk és nem részesülhetünk e kegyelemből, mint ti, akik anyagi testben vagytok. Mivel Krisztus emberré lett, ezért tökéletesen egyesülhettek vele, mint test a testtel és lélek a lélekkel. Az egyesülés célja, hogy eggyek legyetek Őbenne. Ó, bárcsak megértenétek, hogy milyen hatalmas ajándék számotokra, hogy Jézus egy volt közületek, hogy végül önmagát adhassa táplálékul nektek, vagyis a ti üdvösségetekért.”
Mária MagdolnaAz igazi engesztelés a szívben kezdődik

2020. 02. 08, Szombat
Szentségimádás közben az Úr így szólt:
„Az igazi engesztelés a szívben kezdődik el. Az engesztelés azt is jelenti, hogy folyamatosan meg kell térnetek. A megtérés nem megy egyik pillanatról a másikra. A megtérés egy egész életen át tart, mert a próbatételek a halál órájáig nem szűnnek meg. Aki azzal dicsekszik mások előtt, hogy mennyit imádkozik és böjtöl, bizony mondom nektek, hogy nem kedves Előttem. Az igazi engesztelő rejtekben végzi a felajánlásokat és lemondásokat, mert megelégszik annak tudatával, hogy elég neki, ha csak Én látom. Az emberi szívnek igencsak meg kell tisztulnia, hogy aztán igaz szívvel-lélekkel engesztelhessen. Gyermekeim, sokszor szeretnétek megfejteni az engesztelés valód titkát és lényegét. Pedig nem kell mást tennetek, minthogy Rám nézzetek és elmélkedjetek az Én szenvedéseimen, amit értetek vállaltam. Ártatlanul vállaltam magamra az engesztelés áldozatát, mert nagy volt a ti lelketek ára. Az engesztelés nemcsak önmagatokért van, hanem mások üdvösségéért is, mert a szeretet így válhat teljessé. A szeretet nem lehet önző. A szeretet elsődlegesen mások javát akarja. Gyermekeim, ha a szívetek nem kész arra, hogy önzetlenül szeressen, akkor nem jó úton haladtok. Az engesztelés a jóvátételt jelenti, méghozzá a bűnök jóvátételét. Ne gondoljátok, hogy a feloldozás után nincs más teendőtök! Vannak, akik nem figyelnek oda az elégtétel fontosságára. Ha az elégtételt elvégzitek, akkor utána gyakoroljatok jócselekedeteket. A szeretet a jótettekben mutatkozik meg. A szentek is akartak a szeretetben növekedni, ezért tették a jót, mert tudták, hogy tettek nélkül nincs lelki fejlődés az életszentség útján.”
Mária Magdolna


A tétlenség

2020. 02. 09, Vasárnap
Az Úr megmutatta nekem, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik tétlenségben élnek és jól érzik magukat ebben az állapotban. Láttam, hogy az ördög megkísértette őket, és ezek a lelkek könnyedén engedtek a bűn csábításának. Nem volt semmi akarati erejük arra, hogy ellent mondjanak a kísértésnek. Jézus így szólt:
„A tétlenség nagy úr ebben a világban. A fiatalok különösen ki vannak téve ennek az állapotnak, ezért keresik a világ élvezeteit és rontják el a saját jövőjüket. A tétlen embernek a sátán ad munkát. Bizony mondom nektek, hogy nem elegendő az imádság az ilyen kísértések legyőzésére. Az ima mellett az értelmes munka ad igazi célt a léleknek. Szent Benedek nem véletlenül használta ezt a jelmondatot: „Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!” A munka segít lekötni az ember figyelmét, míg az ima lelki táplálék. A munka a javatokat szolgálja. Aki unatkozik, az nem tud mit kezdeni önmagával. Ezek a lelkek könnyű prédát jelentenek a gonosz számára. Mindig törekedjetek arra, hogy értelmes munkával foglaljátok le magatokat különösen, amikor otthon vagytok. A gonosz otthonotokban támad a legjobban titeket, hiszen legtöbbször csak ott lelhettek igazi nyugalomra. Én élő példát adtam arra, hogy magam is munkával kerestem a kenyeremet, mielőtt hirdettem az örömhírt.”
Mária MagdolnaA jólét a lélek lanyhaságához vezet

2020. 02. 11, Kedd
Jézus: „Gyermekeim, a jólét a lélek lanyhaságához vezet. Én nem sajnálom tőletek, ha szép otthonotok van, ha bőségben éltek és nem kell aggódnotok az anyagi gondok miatt. Ám ti se sajnáljátok Tőlem az időt, hogy hálát adjatok Nekem a gondviselésemért. A jólét igen veszélyes is lehet, mert a lélek figyelmét nem Felém irányítja, hanem a világ felé. Ám az ember természetében ott van, hogy semmi sem elég neki, ezért még többet akar. Ezt a kísértést csak az győzheti le, ha Belém kapaszkodtok. Gyermekeim, a világ legnagyobb harca ez: „Melyik úrnak akartok szolgálni? Istennek vagy a Mammonnak?” Vannak, akik azt hiszik, hogy Engem szolgálnak, de szívük mégis a Mammoné. Foggal körömmel ragaszkodnak a vagyonukhoz, és nem képesek lemondani róla. A pénz egyeseket megrészegít. Ó, gyermekeim, a világ egyetlen értelme a szeretet, nem pedig a gazdagság. Láttatok valaha is olyan gazdag embert, aki valóban boldog volt? Láttátok, hogy ők testileg, lelkileg és szellemileg egészséges emberek? Természetesen vannak kivételek, akik bár gazdagok, mégis a szívükben Én vagyok az első. Lázár nagyon szeretett Engem, és nem ragaszkodott semmihez, ami evilágból való. Igen nagy kegyelem kell ahhoz, hogy valaki Lázárhoz hasonlóan tudjon élni. Aki azt hiszi magáról, hogy ő olyan, mint Lázár, akkor már elbukott. Aki önmagát jó embernek tartja, az már rossz úton halad, mert egyedül csak Isten a jó.”
Mária MagdolnaLesz-e valaha engesztelő kápolna?

2020. 02. 15, Szombat
Amikor az ördög kísért minket, akkor gyakran elbukunk. Ma Jézus ezt mondta:
„Miért nem hívtok Engem a kísértés idején? Sokan azért buknak el, mert megfeledkeznek Rólam. A magatok erejéből sosem fogjátok legyőzni a gonoszt. Nélkülem nem tudjátok a kísértéseket elhárítani. Csakis az Én erőmmel – amely a nevemben is jelen van – lesztek képesek a kísértéseken felülemelkedni.”
Kútvölgyi kápolna, engesztelés

Láttam a Szűzanyát, ahogyan letérdelt az Eucharisztia előtt és mély imádságba merült. Jobb oldalról megjelent Natália nővér, aki Édesanyánk mellé térdelt, bal oldalról pedig Regőczi István atya csatlakozott. Gyönyörű és megható pillanat volt, ahogyan ők együtt imádkoztak a Szűzanya oldalán. Az Úr, mint a Királyok Királya mutatkozott előttünk és kezében tartotta a Földet, amely aranyban fénylett. Jézus így szólt:
„Az Én királyi uralmam ideje közel van. Királyságom mindenekfölött való, tehát mindennél elsődlegesebb. A Föld meg fog újulni az eljövetelem során.”

A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője mély szeretettel így szólt:
„Szívem minden kívánsága az, hogy az emberek szívében Jézus legyen a király. Eljön az az idő, amikor Ő fog uralkodni az emberek szívében. Akkor az emberek osztatlan szívvel fogják viszonozni szeretetüket Fiam iránt. Jézus a Mennyben már uralkodik, de uralma a Földön is meg fog valósulni.”

A szívemben szomorúan feltettem a kérdést, hogy lesz-e engesztelő kápolnánk valaha is a Normafánál úgy, ahogyan a Szűzanya kérte annak idején Natália nővéren keresztül. Mennyei Édesanyám arcán fájdalom volt, de ugyanakkor a szeretet sugárzott rajta, miközben azt mondta:
„Az engesztelő kápolnára nem nekem van szükségem, hanem nektek. Isten értetek és az emberiség megmentéséért nyilatkoztatta ki ezt a kérést általam. Bárhol engesztelhettek: a munkahelyeteken, az iskolában, utazás közben, egy szerzetesrendben vagy az otthonotokban is. Az engesztelés lelkisége akkor tud tovább bontakozni, ha van egy hely, egy templom, ahol ez a lelkület középpontban van és ahol a gyermekeim összegyűlhetnek. Magyarországnak égetően szüksége lenne saját alapítású szerzetesrendre! Egy szerzetesrend képes felemelni egy egész országot. Jelenleg az én magyar népem nem fogad el engem királynőjének, sőt gyűlölettel beszélnek rólam. Magyarország még nem alkalmas arra, hogy királynői mivoltom előtt meghajoljon. Tisztulás vár hazátokra. Imádkozzatok, mert a tisztulásnak több fázisa is van és nem mindegy, hogy hogyan fog a tisztulás végbemenni. Ne féljetek, mert Isten mindig gondoskodni fog arról, hogy legyenek engesztelő gyermekei a Földön, akik különösen a rejtekben élnek!”

(A pálos rendet jelenleg a lengyelek tartják fenn. A Szűzanya elfogadja az Egyház többi szerzetesrendjét is, de egy magyar alapítású rend különleges kegyelmet jelent hazánknak, amit annak idején a pálosok be is töltöttek.)

Mária MagdolnaAz utolsó ítélet napján fognak a pokol kapui véglegesen bezárulni

2020. 02. 16, Vasárnap
Jézus lábai előtt térdeltem és mélyen meg voltam érintve az Ő szeretetétől. Az Úr lehajolt hozzám, két tenyerét az arcomra helyezte, egyenesen a szemembe nézett és így szólt:
„Leányom, az Én szeretetemhez nem mérhető semmilyen földi szeretet vagy szerelem. Aki Engem igazán szeret, annak a léleknek tökéletesen ki kell üresítenie önmagát, mert egészen be akarom tölteni a lelkét és testét a szeretetemmel. A szentek szívében Én voltam az első helyen, ezért tudtak a szeretet legfelsőbb fokaira eljutni. Az önkiüresítéshez különleges kegyelem kell, mert ott a lélek már semmihez sem ragaszkodhat csak egyedül Hozzám.”

Az Úr megfogta a kezem és egy pusztába vitt engem. Láttam, hogy néhány ember nyomorba került. Jézus ezt mondta:
„Az igazi nyomorúság nem ott van, ahol az emberek éheznek, szegénységben élnek vagy betegség gyötri őket, hanem a lelkek belsejében, ami az Isten nélküli állapotot jelenti. Ez nagyobb nyomorúság, mint amit külső szemetekkel láttok magatok körül nap mint nap.”

Az Úr engedte azt is látnom, hogy milyen a széles út, amely a kárhozatba vezet. Láttam, hogy emberek tömegei haladtak a szakadék felé. Az emberek olyan voltak, mint a vakok, akik nem veszik észre, hogy hova sodorja őket az ár. Mély szívfájdalommal néztem, hogy a tömeg folyamatosan sodródott. Nem volt megállás, sőt a tömeg végeláthatatlan volt. Jézus csendben szemlélte őket, miközben véres könnyeket hullatott értük. Sírva megkérdeztem Tőle, hogy hogyan bírja elviselni ezt a fájdalmat, hiszen mindnyájan az Ő gyermekei? Jézus így válaszolt: „A remény ad Nekem erőt és vígaszt.”

Ekkor láttam néhány embert, akik a bűnösök megtéréséért imádkoztak. Szent Mihály az angyalok seregeivel a tömeghez ment, hogy az ima kegyelme által ki tudjanak ragadni onnan minél több lelket. Egy mennyei fénysugár áradt ki a tömegre. Volt olyan lélek, aki fölébredt és ki akart onnan jönni, de visszarántották. Mások bűntudatra ébredtek és az angyalok kihozták őket a tömegből és közben az élet vizével kínálták meg őket. Jézus azt mondta: „Igen erős akarat és kegyelem kell ahhoz, hogy valaki a tömegből ki tudjon szabadulni.” Majd hozzá tette: „Az utolsó ítélet napján fognak a pokol kapui véglegesen bezárulni.”
A bűnbánó lelkek letérdeltek az Úr előtt, aki keresztet rajzolt a homlokukra és megmutatta nekik azt az utat, amely az üdvösséghez vezet. Több lélek haladt ezen az úton keresztet hordozva a vállán. Nagyon megérintett engem az Úr jósága és szeretete, ezért leborultam Előtte és azt mondtam: „Áldott vagy én Uram, s én Istenem!” Erre Ő megáldott és így szólt:
„Megáldalak gyermekem, mert hiszel Bennem és elfogadsz Engem Istenednek. Mindenki részesül ebben az áldásban, aki hozzád hasonlóan e szavakat mondja Nekem.”

Mária Magdolna„Aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza.” (1Kor 11, 29)

2020. 02. 18, Kedd
Látomásban egy római katolikus templom oltárasztala mellett álltam, ahol a Szentlélek Isten mutatkozott meg előttem. Azt kérte tőlem a Szentlélek, hogy figyeljem meg az áldozati liturgiát. Láttam, hogy kimaradt az epiklézis, vagyis a Szentlélek lehívása nem történt meg. Szomorúan figyeltem, hogy a kenyérrel és a borral nem történt semmilyen természetfeletti változás. Úgy értem, hogy nem változott át Krisztus testévé és vérévé. A hívek semmit sem észleltek az egészből. Továbbra is azt hitték, hogy Jézus testét veszik magukhoz.
Szentlélek: „Közeleg az a nap, amikor ez a látomás beteljesedik hazátokban is. Ha megszűnik az epiklézis, akkor onnantól kezdve nem lesz átváltoztatás. Ez a változás olyan észrevétlen lesz, hogy számtalan hívő ember nem fogja érzékelni, hogy mi is történik körülötte. Lesznek igaz gyermekeim, akik felfigyelnek a változásra és figyelmeztetni is fogják a többieket, de azok nem fognak hinni nekik azt mondván: „Lehetetlen, hogy ez megtörténjen.” Az ördögnek az érdeke, hogy elvegye a lelketek táplálékát, az Eucharisztiát. Gyermekeim, sokan fognak beleesni abba a bűnbe, amire Szent Pál felhívta figyelmeteket: „aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza.” (1Kor 11, 29) Elkerülhetetlen, hogy ez az állapot (átváltoztatás megszüntetése) bekövetkezzen! Nem tehettek mást, minthogy imádkozzatok és arra kérjétek Mennyei Atyátokat, hogy ennek idejét kitolja, hiszen Ő az idő Ura is. Csak azok kapják meg a felismerés különleges kegyelmét, akiknek szívében Isten első helyen van. Ahol a kenyér már nem Krisztus teste lesz, ott már nem Isten házába fogtok belépni, hanem egy egyszerű házba, amely nem különbözik a többi épülettől. Aki jót akar magának, az el fogja kerülni ezt a helyet, mivel megszentségtelenítették.”
Mária Magdolna„Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.” (1Kor 1, 27-31)

2020. 02. 20, Csütörtök
Jézus: „Gyermekeim, ne teljen el úgy egy napotok sem, hogy ne olvasnátok a Szentírást! Az imádságok és a szentségek mellett a Szentírás is egy lelki táplálék, ami nélkülözhetetlen az üdvösség eléréséhez. A szentek a bibliai idézeteket fontolgatva keltek és aludtak el, mert tudták, hogy mérföldkövet jelent a mindennapi életükben. Voltak, akik magukkal hordták mindenhova a Szentírást. Ők megkapták a kegyelmet, hogy mindig új szemszögből értették meg Isten szavát. De nem elégedtek meg azzal, hogy megértették, hanem tovább is elmélkedték azt, hogy szívükbe véssék az Én titkaimat. Manapság alig vannak olyan gyermekeim, akik a szentek példáját követik. Egyházam nemcsak attól szent, hogy a Szentháromság áll mögötte, hanem attól is, hogy a szentek közösségét alkotja. Gyermekeim, amikor megállnak Előttem a lelkek haláluk óráján, akkor ott minden megszakad, ami a földhöz kötötte őket. Ez azt is jelenti, hogy Előttem nem számít, hogy ki-ki milyen pozíciót töltött be a világban – legyen doktor, orvos, jogász, tudós vagy egy egyszerű ember –, mert a halálát követően mindenki egyenlő lesz. A szentek nem törekedtek feljebb jutni az élet ranglétráján, mert tudták a szívük mélyén, hogy odaát egyedül csak a tettek számítanak. Ők a szeretet lépcsőfokain akartak magasabbra jutni, mert ez ad igazi értelmet és célt az ember életének. Legyetek egyszerűek és mindig hallgassatok a józan észre! Mélyen véssétek a szívetekbe, amit Szent Pál tanított nektek:

„Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, s ami a világ előtt alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak. Így senki sem dicsekedhet Isten előtt. Általa van nektek életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesül az Írás: „Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.” (1Kor 1, 27-31)
Mária MagdolnaKarizmatikus megújulás

2020. 02. 21, Péntek
Jézus: „Gyermekeim, sokan a karizmatikus megújulást egy új pünkösdként élik meg, mivel az a Szentlélek ajándékaira hívja fel a figyelmet. Az apostolok valóban szóltak nyelveken, gyógyítottak, prófétáltak, de az ő igazi küldetésük az örömhír terjesztése volt. Egyházam befogadta a karizmatikus mozgalom szellemiségét, mert Szentlelkem működését látta benne. Gyermekeim, előfordul, hogy a karizmatikus összejövetelek az élmények kereséséről, megtapasztalásáról szólnak. Én a kegyelmet titokzatos módon adom, mert a csendben szeretek munkálkodni. Gyermekeim, az igazi kegyelem a csendben történik ott, ahol nem is gondolnátok. Ha az élményt keresitek, akkor nem jó úton haladtok. Legyetek óvatosak, mert ezek a dolgok elvonhatják a figyelmeteket a lényegről! Az igazi szentek titokban működtek úgy, hogy ne vegyék őket észre. Ők nem keresték a nyilvánosságot, sőt inkább elvonultak és az idejüket az Eucharisztia előtt töltötték imádságban. Számtalan gyülekezetben szeretik a karizmákat használni éppúgy, mint az Egyházban. A Szentlélek valóban munkálkodik, de nem úgy, ahogyan ti elképzelitek. Én, ha csodát teszek, akkor azzal az a célom, hogy a hitet felébresszem bennetek. Törekedjetek arra, hogy figyelmetek mindig a lényeg felé irányuljon, ami nem más, mint az Eucharisztia, a Szentírás és az imádság.”
Mária MagdolnaEgyházamnak az elkövetkezendő időszak fájdalmasabb lesz, mint az eddigi években

2020. 02. 23, Vasárnap
Jézus: „Legyetek szelídek, mint a bárányok! Én, az Isten Báránya önként feláldoztam az életemet értetek. Hatalmas volt a ti lelketek ára, hiszen a bűnnek ára van. Egyedül az Én drágalátos Vérem törölheti el bűneitek adósságait. Ez az adósság nem anyagi természetű, hanem szellemi. Amikor akaratotok a rosszra irányul és a bűnt elkövetitek, annak hatása van mindenre pl. a környezetetekre. Megengedem, hogy megtapasztaljátok a bűneitek következményeit, hiszen csak így tanulhattok a hibáitokból. Vannak emberek, akik azt kiáltják Felém: „Ha Isten létezik, akkor csapjon belém a villám!” Mások pedig azt mondják: „Íme, elkövettem a bűnt és nem történt semmi, tehát Isten sem létezik.” Gyermekeim, Én igazságos vagyok, de egyben irgalmas is. Megengedem, hogy a körülményeitek úgy alakuljanak, hogy azok a javatokra szolgáljanak. Ám legyetek óvatosak bizonyos kérésekkel, mert lehet, hogy valóban beteljesednek, csak nem akkor, amikor ti szeretnétek. Gyermekeim, közeleg a Nagyböjt és a Húsvét ideje! Adjatok hálát Istennek, hogy egy újabb húsvétot ünnepelhettek meg! Egyházamnak az elkövetkezendő időszak fájdalmasabb lesz, mint az eddigi években. Keresztelő Szent János a húsvéti bárányhoz hasonlított Engem, mert engesztelő áldozatom által mentem meg mindazokat, akik Bennem hisznek. Ó, ha tudnátok, hogy mekkora kegyelmet jelent nektek az Eucharisztia, akkor éjjel-nappal ott lennétek Mellettem, hogy hálát adjatok végtelen szeretetemért! A sátán jobban tudja, mint ti, hogy az Eucharisztia az üdvösségetek forrása. A sátán évszázadok óta – bár előtte nincs idő, mert szellemi lény – szövi a tervét, hogy hogyan távolítson el Engem a templomokból. Íme, elérkezett az idő, mert ez a terv beteljesedik, és egyre csak megvalósul a világban. Én ettől függetlenül soha nem hagylak magatokra. Mindig gondoskodni fogok rólatok, mint Legfőbb Pásztor a nyájáról. Gyermekeim, Egyházam alapjai már remegnek a tévtanítások miatt. A dogmák az Egyház számára olyanok, mint a pillérek. Bizony mondom nektek, hogy folyamatosan próbálják a dogmákat megtörni, hiszen az igazságot tartalmazzák. A hazugság támadja az igazságot, amely lassan a háttérbe szorul. A dogmákat eltörölni nem lehet, csak félremagyarázni hazugságokkal. A sátán minden dogmát meg akar semmisíteni, hiszen e hitigazságok miatt buktak el az eretnekségek. Amíg van időtök, addig szerezzétek be magatoknak a katekizmust, amely többek között a „Hiszekegy” igazságait is tartalmazza. Imádkozzatok, mert sok csapás és megpróbáltatás vár Egyházamra és gyermekeimre!”
Mária Magdolna
A koronavírus Magyarországot is érintheti

2020. 02. 24, Hétfő
Mély aggodalommal kérdeztem meg az Úrtól, hogy a koronavírus vajon Magyarországot is eléri-e? Nemrég a Szűzanya azt mondta, hogy Európában is el fog terjedni ez a halálos vírus. A napokban hallani lehetett, hogy Olaszországban is jelen van és nő a halottak száma. Jézus így válaszolt:
„Leányom, ez a koronavírus Európába is bejutott. Bizony mondom neked, hogy mivel a vírust nem lehet megállítani, így számtalan országban el fog terjedni. Itt nemcsak Európa országairól beszélek, hanem a világ más országairól is. Ez a járvány része annak, hogy előmozdítsa a világ gazdasági összeomlását. Az emberek a túlélésért ki fogják fosztani az élelmiszer üzleteket. Számtalan kórházat, munkahelyet, iskolát, gyárat, templomot és egyéb helyeket be fognak zárni. Sokan az otthonaikba fognak bezárkózni abban bízva, hogy nem kapják el a vírust.

Gyermekem, Európa országai fokozatosan fogja bevezetni a készenléti állapotot. Az orvosokat összehívják és felkészítik arra, hogy mire számítsanak a vírussal kapcsolatban. Tájékoztatják őket arról, hogy milyen tünetek fognak mutatkozni a betegeken és hogyan lehet védekezni ellene, hiszen a levegőben terjed és a szélsőséges időjárás csak megerősíti a vírust. Leányom, a koronavírus Magyarországot is érintheti. Ez a járvány bárhol elterjedhet az országotokon belül is. Hamarosan le fog állni a külföldre való utazás lehetősége (repülő, hajó, busz, vonat). Azok a magyarok, akik külföldön vannak nehezen fognak tudni visszatérni a hazájukba.

Azt üzenem minden gyermekemnek, hogy készüljön fel, mert elérkezett az idő. Legyen otthonaikban tartós élelmiszer, víz és szerezzenek be gyógynövényeket a vírusok, járványok ellen. Imádkozzanak, hiszen az imádság képes hatni a vírus ellen is! Kérdezted Tőlem, hogy hogyan védekezhettek igazán a vírus ellen? A védelmetek ezekben rejlik: imádság, szentségek, szentelmények. Vegyétek nagyon komolyan többek között: a Balázs áldást, a betegek kenetét, a hamvazkodást, a szenteltvízzel való meghintést (pl. keresztvetéskor), a házszentelést, az áldásokat. Kezdjetek el imádkozni azokhoz a szentekhez, akik a járványok idején a betegek különleges közbenjárói voltak (pl. Szent Balázs, Szent Rókus, Szent Hildegard, Szent Charbel stb). Ajánljátok fel önmagatokat nekik, hogy védőszentjeitek lehessenek a baj idején. Ne féljetek, bízzatok Bennem és a szentségek, szentelmények erejében!”
Mária Magdolna