2011. június 25., szombat

A két Szent Szív tisztelete
A franciaországi Kérizinenben a Szűzanya már 1955-ben kérte a világ felajánlását a két Szent Szívnek, hogy megmentse a válságba került népeket:
"Családjaitokat, nemzeteiteket, az egész világot fel kell ajánlani, de most ugyanabban a felajánlásban Jézus Szentséges és Irgalmas Szívének az én Fájdalmas és Szeplőtelen Szívemnek, a Szentlélekben egyesült Szívünknek! … Mert az engesztelő szeretetből fakadó felajánlás átalakítja Szívünk sebeit az élet forrásává…
.
E két Szív, amelyet ugyanaz a szenvedés kötött össze, diadalmaskodni fog ugyanabban a királyi uralomban. Ez azonban csak akkor valósul meg egyetemesen, ha már előbb a szívetekben létezik. Bensőtökben, lelketek titkos szentélyében akarjuk lerakni isteni királyságunk alapjait: az irgalmasság, a világosság és a szeretet uralmát, amely elhozza a földre a kimondhatatlan égi béke szellőjét." (Kérizinen, 1955. október 1.)
.
"A világ, miután felajánlották, elkerüli a pusztulást és az Isten áldásának fog örvendeni … Mert meg kell menteni a világot, de megmentője nem az erőszak, hanem a Szentlélek és a mi Szívünk!" (1956. június 1.)
A Szűzanya szavai: "Jézus az első helyet akarja elfoglalni szívetekben, de meghagyja szabadságotokat, hogy ti magatok adhassátok meg Neki az első helyet. … A Szentatya példájára menjetek, keressétek fel azokat a lelkeket, akik várnak valakit, aki beszéljen nekik Isten szeretetéről. Senki ne kételkedjék abban, hogy így bontakozik ki lassan a lelkek egysége, a szeretet csodálatos jele, ami felemeli világotokat". (1964. február 25.)
"A szenvedést és a halált nem Isten teremtette, hanem az ember okozta bűnével. Isten az élet, Isten visszautasítása pedig bűn. De mily csodálatos az Úr szeretetének gondoskodása, hogy a szenvedést, a bűn természetes gyümölcsét az üdvösség eszközévé alakítja át… Mert Krisztus óta a szenvedés értelme már nem aggasztó kérdés vagy nehézség, hanem egyszerűen Krisztushoz való hasonlóság és megdöbbentő kiváltság… Szenvedni hallatlan hatalmat jelent, mely nektek megadatott: nem csonkítás, nem kudarc, hanem győzelem, mert Krisztus Teste vagytok immár. A szenvedésből fakadó érdem nemcsak a szenvedőnek fenntartott jó. A szeretet gyümölcse Krisztus egész Testének használ. Így a szeretetből elfogadott szenvedésnek megváltó ereje van."
"A lelkek segítségben, támogatásban részesülnek, s üdvözülnek, mert valamikor valaki imádkozott és szenvedett értük." (1964. március 14.)
Szent Mihály, - eredeti héber nevén „MI KHA ÉL” – (Ki olyan mint ISTEN?) – öt helyen fordul elő a szentírásban. Ezek közül legfontosabb a Jelenések könyve 12. fejezetéből a 7-10 vers.


Szent Mihály főangyal

Szent Mihály főangyal
Mihály legyőzi a sárkányt:
Ezután nagy harc támad a mennyben.
Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt.
A sárkány és angyalai védekeztek,
de nem tudtak ellenállni, s nem maradt
Számukra hely a mennyben.
Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót,
aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot.
A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.
Mária Agreda (ferences apátnő a XVII. Században) látomásai alapján erről így ír: (csak tartalmilag idézem).
Isten az angyalokat megteremtésük után próbatételnek vetette alá. Megmutatta nekik tervét, hogy a második isteni Személy emberré lesz, és Istensége hypostatikus unióba fog lépni emberségével. Ezt az Istenembert az angyaloknak imádniuk kell a földön is. Lucifer azonban gőgtől hajtva föllázadt ez ellen. Ő maga akart volna megtestesülni angyali és emberi természetet egyesítve a hypostatikus unióban. Fölszólította a többi angyalt is, hogy vele együtt lázadjanak fel Isten ellen.
P. Palmatius Zillingen SS.CC. szerzetes pap, aki Németországban (XX.sz.) híres lelkigyakorlat vezető volt, erről így írt (halála után az íróasztalán talált lapokon, amelyet aztán könyv alakban is kiadtak):
„Sötétség borult az angyalokra… Isten elrejtőzött, felhőhomályba burkolózott. Egyik angyal sem látta a többit, mindegyiknek egyedül kellett döntenie Isten mellett, vagy ellen… Ekkor Lucifer felkiáltott: „Én vagyok én, ki olyan mint én?”…
Isten hallgatott. – Ekkor egy alázatos, de határozott hang hallatszott az egyik legalacsonyabb karból:
„KI OLYAN MINT ISTEN?”
Erre az angyalok két táborra szakadtak. Egyik oldalon az Istenhez hűséges angyalok, másikon Lucifer hívei, a lázadók… Isten pedig így szólt a felhő homályából: „Ki harcolt Lucifer ellen?” Az alázatos hang válaszolt: „Az akit Te küldesz Uram!” Isten magához szólította ezt a szolgáját, aki így szólt. Mihály volt az, a három alsó kar egyikéből. Az Úr megkérdezte: „Mi késztet téged így beszélni? – „A Te nagyságod Uram, és az én semmiségem.” – Erre így szólt az Úr: „Mivel magadat a saját erődből semminek érzed, te harcolj, egyedül az Én erőmre támaszkodva!”
És ez a jelentéktelen szolga megingathatatlan hitével és izzó szeretetével Isten erejét dobva a legerősebb, legbüszkébb angyalra, győzött a hatalmas harcban. Kidobta Lucifert Isten jelenlétéből párthíveivel együtt.
Istent dobta Luciferre és evvel istentelenné tette. Ez nekünk érthetetlen, Isten misztériuma.”
Jaj a földnek és a tengernek, mert oda
Szállt le a sátán nagy haragjában. Tudja,
Hogy kevés ideje van hátra (Jel. 12,12)
Szent Mihály tehát rendíthetetlen hitével választotta szét a sötétségben megzavarodott angyalokat, rábírva őket a döntésre. Ezért ő a hit angyala, akit minden hitellenes kísértésben, kételkedésben segítségül hívhatunk.
Mivel ő az idők kezdetén lett győztes hitével, azért a hit áll a többi erény előtt, ez az első, a kezdet.
Látjuk, hogy mennyire hűséges volt, „a hűségesek leghűségesebbje”, hisz az ő hűsége váltotta ki a többi hűségesnek döntését. Azért kérd te is tőle, hogy közvetítse neked a hűség erényét.
Másik fő tulajdonsága az alázat, azaz semmisségének tudata a Mindenható Istenhez képest. Kérni lehet tehát ebben is a segítségét. Alázata nagyon hasonló módon nyilvánul meg, mint Mária alázata, amikor kimondja: „Legyen nekem a Te igéd szerint!” Mária nem szabadkozik, hogy ő nem méltó a Messiásnak, sőt Isten Fiának anyjává lenni, hanem elfogadja Isten rá vonatkozó akaratát, bízva, hogy Isten jobban tudja, mint ő, mi felel meg az Ő terveinek. Szent Mihály sem latolgatja, hogy képes-e ő, az utolsó előtti karból való angyal, szembeszállni a leghatalmasabb szeráffal, Luciferrel, hanem Isten erejében bízik.
Tudjuk a Szentírásból, hogy Isten szereti a kicsivel és tehetetlennel legyőzni a gőgös nagy erőseket. Így Dávid, a páncél és harci fegyverzet nélküli fiú parittyájával legyőzi az állig felfegyverzett, harcokban edzett óriás Góliátot. Mert Góliát önmagában bízik, és hencegve káromolja Isten népét. Dávid pedig Istenben bízik, az Ő nevében harcol. Ugyanígy Szent Mihály is. Mert Isten „letöri a gőgöst képzelt magasán, a kicsinyeket pedig fölmagasztalja.” (Magnificat, Lk 1,52) Ez a „kereszt balgasága”.
Ugyanez az alázat mutatkozik meg, amikor Mózes testéért küzd az ördöggel.
Jóllehet még Mihály főangyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor Mózes holtteste miatt heves vitába szállt a Sátánnal, csak ennyit mondott: „büntessen meg az Úr! (Júd 1,9)
Tehát az angyal nem ítélkezik még az ördög fölött sem! Istenre bízza az ítéletet. És mi kis féreg emberek, ítélkezünk testvéreink felett! Pedig így szól az Úr: „Ne ítélkezzetek, akkor titeket sem ítélnek el.” (Lk 6,37), és „Irgalmatlanul lesújt az ítélet arra, aki nem irgalmas!” (Jak 2,13)
Mivel Mózes halálakor küzd itt az ördöggel, azért tartjuk őt a haldoklók hathatós segítőjének és a halál után a lélek kísérőjének. Elkíséri a lelket a különítéletre, ezért szokták mérleggel is ábrázolni.
Mivel a halál valaminek a vége, ezért más utolsó dolgok védőjének is tartjuk. Így a hét utolsó napjának, a vasárnapnak is angyala, és a nap utolsó órájának, az éjfél előtti órának. Kérjük ezért ebben az órában is a segítségét, ha virrasztanunk kell, pl. beteg mellett, vagy imádkozni, dolgozni.
A legfontosabb, róla szóló rész is a Szentírás utolsó könyvében, a Jelenések könyvében van. Összefüggésbe lehet hozni itt az utolsó Egyházzal a hét egyház közül, amelynek a levelek szólnak. Ebben fordul elő az „Amen, a hű és igaz tanú”. Az utolsó azaz hetedik pecséttel, ami után csönd áll be, mint az idők kezdetén, Szent Mihály kiáltása előtt. Az utolsó, azaz hetedik harsonaszóval, amikor „Eljött az ítélet ideje” és az utolsó, azaz hetedik haragcsészével, amelynek kiöntésekor harsány hang hallatszik a templomból: „Beteljesedett!”
Találhatunk összefüggést az utolsó boldogsággal is, (a nyolcboldogság közül) amely z üldöztetés boldogságáról beszél, és Miatyánk utolsó kérésével: „Szabadíts meg a gonosztól”.
De térjünk vissza az angyalok bukásához, mert még nem merítettük ki mindazt, ami ebből kiolvasható. Szent Mihály avval a kiáltásával: „Ki olyan, mint Isten” segített az összes angyalnak megállni a próbatételben és legyőzni a hatalmas luciferi kísértést. Ez teszi őt erős segítővé minden kísértésben ma is. (Ahogy már a miatyánk utolsó kérésénél is láttuk). Hiszen, ha Lucifert, a leghatalmasabb ördögöt le tudta győzni, mennyivel inkább valami kisebb minket kísértő ördögöt.
A Szentírás másik helye, ahol Szent Mihály szerepel, Dániel könyvének 10. fejezete. Dánielhez látomásban eljön Szent Gábor főangyal, hogy kinyilvánítsa neki a jövőt. Többek közt – azt mondja:
A perszák országának (angyal) fejedelme huszonegy napon át ellenállt nekem! De Mihály, az egyik legfőbb fedelem, segítségemre jött. Ott is hagytam, hogy küzdjön meg a perzsák királyával, magam pedig eljöttem, hogy tudtodra adjam: mi fog történni népeddel a végső napokban, mert a látomás azokról a napokról szól. (Dán 10,13)
Ebből megtudhatjuk, hogy szent Mihály főfejedelem, ami azt jelenti, hogy a fejedelmek karának felső harmadához tartozik. Ez a VI. kar. Akkor hát nem főangyal? (Azaz nem a főangyalok karához tartozik, amely a VIII. kar, azaz alulról a második). Gyakran nevezik Szent Mihályt arkangyal-fejdelemnek is. Ebből arra lehet következtetni, hogy arkangyal is és fejedelem is. Talán jutalmul a lázadó angyalok letaszításáért Isten fölemelte őt az arkangyalok közül a főbb fejedelmek közé, meghagyva egyszersmind főangyal feladatait is.
Fejedelemségére utal Dániel 10,20-11,1 is.
Utána visszatérek, hogy megküzdjek a perzsák fejedelmével. Amikor elmegyek, jön Jáván fejedelme. És nem lesz velük szemben senki más segítségemre, csak Mihály. A ti fejedelmetek.
11 egyetlen pártfogóm, aki erős kézzel segít, és támogat engem.
„A ti fejedelmetek”, azaz a zsidó népé. Ugyanezt bizonyítja Dán 12,1 is:
12 Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem,
néped fiainak oltalmazója;
mert olyan szorongattatás ideje következik,
amilyen még nem volt soha,
amióta nemzetek vannak.
Abban az időben megszabadul néped,
mind, aki be van írva a könyvbe.
„Néped fiainak oltalmazója”, azaz a zsidó nép angyalfejedelme. Ebből megtudhatjuk, hogy az országokat és népeket angyal fejedelmek őrzik. Vagyis a népeknek is van őrangyala! Mint ahogy Fatimában is úgy mutatkozott be az angyal a kis látnokoknak: „Én vagyok Portugália angyala.”
De még mást is mond nekünk ez az idézet. „Olyan idő, ami még a nemzetek keletkezése óta nem volt” (ld. Jézus szavait Mt. 24,21-ben: „Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt mindmáig, a világ kezdetétől és nem is lesz.”) Ez a végső időkre utal, amiben most élünk. Már mondtuk, hogy ő a végső dolgok angyala is, tehát az utolsó időké is. Ekkor Szent Mihály „felkel”, azaz a végső időkbeli megnagyobbodott erejéről, fokozott segítségéről van szó. Ne hagyjuk ezt kihasználatlanul!


Az angyalok értelemmel és szabad akarattal rendelkező szellemi lények.
Isten teremtette őket és a megszentelő kegyelemben részesítette. Mind Isten boldogító színelátására voltak hivatva. Ezt csak egy próbában való helytállással érhették el. Mi volt a próba tartalma? Alávetni magukat Isten döntésének. Egy teológiai fölfogás szerint: Isten közölte velük Igéjének az emberrel való személyes egyesülését. Ezt a legfőbb angyal, a fény hordozója, Lucifer magának kívánta. Innen érthető Lucifer ádáz gyűlölete Krisztus és Krisztus ügye ellen. Lucifer irigykedik az emberre is, mert még üdvözülhet. Ezért Lucifer, más néven az ördög és sátán mindent elkövet a haldoklónál, hogy az ne üdvözülhessen, amiből ő már örökre ki van zárva. Lucifer fellázadt az Isten ellen, olyan akart lenni, mint az Isten. Lucifer pártjára állt több angyal is. Harc kezdődött az égben. Egy főangyal a hűséges angyalok élén a lázadó angyalok ellen küzd. Odakiáltja nekik: "MI-KHA-Él!" "Ki (olyan) mint Isten?" és letaszítja Lucifert az égből, aki villámgyorsan a pokolba hullik. A többi lázadó angyal sem kapott többé helyet a mennyben.
Szent Mihály egyike annak a hét főangyalnak, akik Isten trónja körül állnak. Közülük háromnak a nevét ismerjük: Mihály, Gábor, Rafael, Mihály lett a mennyei seregek vezére, ezért ábrázolják őt lovagnak, páncélos vitéznek, aki lándzsájával ledöfi a sátánt. Szent Mihály ott van a haldoklók mellett is, segíti őket, elkíséri a túlvilágra (Szent Mihály lova). A tisztítótűzbe is eljön, hogy vigasztalja az ott szenvedő lelkeket. Ő az Egyház fővédnöke.
Szent Mihály Főangyal tisztelete korán és gyorsan terjedt el, mert közbenjárására sok csodás gyógyulás történt. Több templom épült tiszteletére. Konstantin császár a Boszporusz mellett felépítette a MICHALION-t. 610-ben már Rómában is van temploma Szent Mihálynak.
Szent Mihály főangyalnak négy helyen való megjelenéséről tudunk:
1., A legrégibb Kolossae-ban Frigiában történt. Az ortodox egyházban ez ma is Szent Mihály fő kegyhelye.


Szent Mihály hegye, CornwallSzent Mihály hegye, Cornwall
2., A VI.-VII. században Gargano hegyén Olaszországban ismételten megjelent Szent Mihály főangyal. A legismertebb első itteni megjelenése. Régi feljegyzések szerint ez így történt: a pásztorok üldözőbe vettek egy megvadult bikát. A bikát egy barlang nyílásában találták meg. Amikor rálőttek, a nyíl visszaröpült. Jelentették a püspöknek, aki három napos böjtöt és könyörgést rendelt el. A harmadik napon megjelent a püspöknek álmában Szent Mihály, és tudtára adta neki, hogy a barlang az ő választott helye. Erre templommá alakították át a barlangot, és keresett búcsújáróhely lett belőle.
3., Ugyancsak a VI. században Nagy Szent Gergely pápa idejében pestis pusztított Rómában. A hívek Szent Mihály segítségét kérték. A főangyal megjelent Hadrián császár síremléke fölött, kardját hüvelyébe dugva jelezte, hogy vége a pestis vésznek. Azóta nevezik a síremléket Angyalvárnak.


Szent Mihály hegye, FranciaországSzent Mihály hegye, Franciaország
4., A VIII. században a Mont-Saint-Michel tengermosta meredek szikláján, Normandiában is megjelent Szent Mihály főangyal. Az igen látogatott búcsújáróhelyet egy bencés apátság látja el.
Szent Mihálynak azelőtt két emléknapja volt: május 8-án a Gargano hegyen, szeptember 29-én Rómában ünnepelték. Itt 670-től a XVIII. századig parancsolt ünnep is volt a nap. A liturgikus reform után csak egy ünnep maradt, szeptember 29-e, amelyen Szent Mihály, Gábor és Rafel főangyalokat együtt tiszteljük.

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. június 25.

Medjugorje, 2011. június 25. A jelenések 30. évfordulója
„Drága gyermekek! Adjatok hálát velem együtt a Magasságbelinek a jelenlétemért köztetek. Örül a szívem a szeretetet és örömet látva üzeneteim megélésében. Sokan válaszoltatok, de várok és keresek minden alvó szívet, hogy felébredjenek a hitetlenség álmából. Közeledjetek még jobban, gyermekeim, Szeplőtelen szívemhez, hogy mindnyájatokat az örökkévalóság felé vezethesselek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Ivanka éves jelenése
Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2011. június 25-én volt az éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával, 1985. május 7-én, a Szűzanya miután átadta neki a tizedik titkot, azt mondta, hogy ezentúl élete végéig minden évben egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 8 percig tartott. Ivanka a családi házában tartózkodott, és csak a családja volt vele a jelenés alkalmával. A jelenés után Ivanka a következőket mondta: A Gospa az első titokról beszélt nekem, és a végén ezt mondta: „Drága gyermekek, fogadjátok anyai áldásomat.”

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

BŐSÉGES TANÍTÁST ADOK NEKED ÉS ENNEK A NEMZEDÉKNEK A SZENTLÉLEKRŐL
2011. június 24.
Gyermekem, Én vagyok az Atyád, engedd meg, hogy rajtad keresztül dolgozzak.
Örvendeztess meg Engem mindig azzal, hogy elismered bűnös voltodat, és hogy nélkülem képtelen lennél bármit is elérni saját magadtól.
Senki sem tökéletes. Ha azonban valakiben a Szentlélek lakik, és felfedi Magát neki, azt kegyelemmel tölti el, és Ő egyesíti a testet és a lelket Számunkra, hogy megdicsőítsen Bennünket… ha így benne marad, tökéletessé teszi őt, és megadja neki minden jónak a lényegét.
Jól mondtad: hogy bőséges tanítást adok neked és ennek a nemzedéknek a Szentlélekről, a sok félreértés és az ismeret hiánya miatt, mivel Ő a legkevésbé ismert a Háromságból. Sokszor megszólítottad Őt, és Ő beszélt hozzád, és ezt azért tette, hogy megértsétek, Ő a Háromság harmadik isteni személye.[1]  
Gyermekem, aki egészen nyomorúságos vagy, be fogom teljesíteni benned a tervemet, így ne aggódj amiatt, hogy cserbenhagysz engem, ne arra figyelj[2], akinek az volt a vágya, és most is az, hogy kiszakítson az Ölelésemből. A megújítás már folyamatban van, és minden lélek, aki megváltozik, az megdicsőít Engem. Minden lélek, aki visszatér Hozzám, azt megáldom.
Nézd, Vassula, az erőfeszítéseiden és a tagadásaidon keresztül kiszakítod a lelkeket a Sátán karjai közül, aki azután többé nem talál rajtuk fogást. Hozzáteszem, hogy ennek a cselekedetnek, ennek az üdvözítő tettnek is ára van, de az egyes lelkek jóléte és biztonsága alapvetően fontos.
Amint azt régebben mondtam neked: az igazi teológia az Én szemlélésem, aki az Istenetek vagyok. Hagyd, hogy bírálóid kritizáljanak téged, ha akarnak. A világi ismeret, vagy a könyvekből szerzett tudás nem ugyanaz a tudás, melyet a Lélek kinyilatkoztat. A Lélek az, aki különböző módokat választ, hogy megnyerjen és tanítson téged, jeleken keresztül, egy kinyilatkoztatás által, egy személyes tapasztalat segítségével, misztikus tudás és megértés fényével, és más ilyen dolgokkal. Vassula ’Mou’[3], adtam neked szárnyakat, hogy repülj, hogy szabad légy, mint egy madár, aki az égen szárnyal. Szállj fel a magasba, szállj fel a mennybe, és szerezd meg azokat a kimondhatatlan erényeket, melyek mindenki számára hozzáférhetők. Én, aki Alkotód és Atyád vagyok, megáldalak téged. Élj az Én békémben!
AlphaOmega

[1] és nem csak egy galamb, mint szimbólum
[2] Sátán
[3] görög szó arra, hogy az ’enyém’ (Vassulám)
http://ichtys.hu/index.php/135-2011-junius-24

Kilenced az erdélyi magyarságért 06. 24.-től, 07.02.-ig

D. a J. Kr.!
Főtisztelendő Paptestvérek és Lelkészek!
Kedves Keresztény Testvérek!

A kinyilatkoztatásból ismerjük, hogy Isten a megváltás rendjében az Istenszülő Szűz Máriát
különös feladatra kiválasztotta, alkalmassá tette és megdicsőítette. Jézus Krisztus teljes  megismerésének igénye magával hozta a vele kapcsolatos személyek jobb megismerését is. Szűz  Máriát, egyedülálló üdvtörténeti rangja, Istenanyasága miatt megkülönböztetett tiszteletben részesítjük,  az efezusi (III. egyetemes) zsinat 431-ben megfogalmazta igaz tanítás szerint. Az efezusi nép, amikor  tudomást szerzett a zsinat határozatairól, örömujjongással fogadta a Mária Istenanyaságával  kapcsolatos döntést, és a 160 püspököt fáklyás menettel kísérte szállására, ezt  imádkozva: „Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért.” Már azt  megelőzően a II. századból ránk maradt a Mária oltalmát kérő imádság, az Oltalmad alá futunk,  Istennek szent Szülője. Egyházunk azóta is ünnepekkel, a művészet eszközeivel és névadással is  hirdeti Szűz Mária Istenanyaságát.
Szent István király 1038. augusztus 15-én, koronáját népét és országát a Boldogságos  Szűzanyára hagyta. A világ első uralkodója volt, aki népét Máriára bízta, ezzel az indokkal, hogy jobbra  nem bízhatja, mint akire a mennyei Atya egyszülött Fiát bízta.
Szent István végrendeletével Magyarország Szűz Mária országa lett új küldetéssel és  feladattal. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként származtatták át nemzedékről nemzedékre, és  veszély idején Szűz Mária különös anyai pártfogását kérték. Szűz Mária palástja alatt így maradtunk  meg ezer éven át, akinek első szent királyunk ajánlott. A Szentszék is elismerte a Mária-tiszteletnek ezt a nemzeti jellegét, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletét.
Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú jelmondata volt „Mária által Jézushoz!” Ez mintegy előre
vetítette számunkra, hogy népünk sorsáért felelősek vagyunk, és ahhoz hogy jó döntéseket
hozhassunk járuljunk Mária által Jézushoz. Napjainkban, amikor az állam részéről az erdélyi
magyarság sorsát számos veszély fenyegeti, mivel nincsenek tekintettel évszázados  hagyományainkra, jogainkra, és élethelyünk szétdarabolásával meg akarnak osztani. Éppen a  csíksomlyói búcsú jeligéje alapján híveimmel közösen kezdeményezzük, hogy kilenc napon át őseink  hitével és bizalmával folyamodjunk újra Nagyasszonyunkhoz, a csíksomlyói Máriához. Kérjük az Ő  közbenjárását, hogy esdje ki népünknek és képviselőinknek a kellő bölcsességet és erőt, hogy együtt  maradhassunk és munkálkodhassunk; a közhatalom gyakorlóinak pedig igazságérzetet és  méltóságot, hogy igazságosságban és szeretetben szolgálják az ország polgárainak boldogulását és  békéjét.

Főtisztelendő Paptestvérek és Kedves Keresztény Hívek!
A történelemben számtalanszor beigazolódott XII. Pius pápa mondása: „Nagy a hatalma annak  a hadseregnek, amelyik a kard helyett a rózsafüzért tartja kezében.”
Imádkozó nép vagyunk, ezért a Boldogságos Szűz Mária vezetésével június 24-től július 2-ig,  első szombat estig, nevezetesen a csíksomlyói Mária-köszöntőig naponta imádkozzunk minden  helységben a rózsafüzért vagy az Úr imáját, hogy sorsunk jobbra forduljon és a mi Urunk, Jézus  Krisztus kegyelmével, az Atyaisten szeretetével és a Szentlélek egyesítő erejében tudjunk élni.
A kilenced elindítására főpásztorunk áldását adta.

Csíkszereda, 2011. június 22-én.
Darvas-Kozma József
Esperes-plébános

Kedves Testvérek!
Amikor arra kérünk, hogy június 24-től július 2-ig, kilenc napon át ősatyáink hitével forduljunk  Nagyasszonyunkhoz, Szűz Máriához, akkor néhány eseményre fel szeretném hívni a figyelmet. Íme a  tények:
Lepanto 1571. október 7. Harminc évvel Buda elfoglalása után, Részeges Szelim török szultán  Európából még nagyobb részt akart elfoglalni. Abban az időben Szent V. Piusz pápa ült Szent Péter  székében. Felismerve a veszélyt, keresztes hadjáratot hirdetett a törökök ellen és rózsafüzéres  imahadjáratot a keresztény erők támogatására. A török túlerővel szemben az egyesült spanyol,  velencei és a pápai flottát ausztriai Don Juan és Andrea Doria vezette. A keresztény flotta 1571.  október 7-én Görögország partjainál, a Lepantó-i öbölben csodálatos módon győzött. A győzelmet  nem csatázó, hanem imádkozó karjainkkal vívtuk ki – mondta Don Juan. A tengeri győzelem emlékére  Szent V. Piusz a Rózsafüzér Királynője ünnepet rendelte el. A domonkosrendi pápa tiszteletére viselik  a pápautódok a domonkosok fehér reverendáját.
A történelem igazolja, hogy a vészterhes időkben, mikor imaközösséggé formálódott egy nép, a  rózsafüzér imádkozása következtében ott minden változás békében, vérontás nélkül zajlott le.
Csak a 20. századra vessünk néhány pillantást.
Az osztrákok rózsafüzér imája szabadságot hozott. Fatimában a hatodik jelenéskor 1917. október 13-án a Szűzanya a legszentebb Rózsafüzér Királynőjeként jelent meg. „Imádkozzátok naponta a  rózsafüzért” – kérte. Csak kevesen figyeltek rá és két évtized múlva elkezdődött a II. világháború. A  világháború végén a szövetséges csapatok a katolikus Ausztriát az oroszok uralma alá rendelték. Az  osztrákok három évig elviselték az orosz uralmat, de ennyi elég is volt. Azt akarták, hogy a szovjet  csapatok hagyják el az országot. Egy pap, Petrus atya rózsafüzér hadjáratot hirdetett a szovjetek  ellen. Kérte, hogy az osztrákok 10%-a, 700.000 ember naponta imádkozza a rózsafüzért azért, hogy a
szovjetek hagyják el az országot. 700.000 ember jelentkezett. Az osztrákok hét éven át kitartóan  imádkozták a rózsafüzért, 1955. május 13-án a fatimai jelenés évfordulóján a szovjet csapatok  elhagyták az országot. Katonai szakértők és történészek mind a mai napig értetlenül állnak az eset  előtt. Miért vonultak ki a kommunisták Nyugat kapujából? Neumann Teréz azt mondta: „az osztrákok  rózsafüzér imája volt az oka ennek.” Más szóval élve, a Szűzanya rózsafüzére tette azt, amit az 1956-os magyar szabadságharc 25 ezres vérfürdője árán nem tudott elérni…
A szovjet atomfegyverkezés visszavonulót fúj. A hidegháború idején, a fatimai püspök XXIII. János pápa egyetértésével felhívást intézett 1960 elején, hogy az év október 12-éről 13-ára virradó éjszaka  minden hívő a fatimai zarándokokkal együtt imaostromban egyesüljön. Az egyháztörténelemben még  egy ilyen világot átfogó felhívás nem történt. Sok helyen a felhívást komolyan vették. Maga a fatimai  püspök is székvárosának, Leiriának sok hívétől kísérve gyalog, mezítláb zarándokolt 20 kilométert  Fatimáig. Fatimában közel egymillió zarándok ünnepelt bíborosok, püspökök, papok vezetésével az  imavilágnapján. Kitartottak a permetező esőben rózsafüzért imádkozva és szentmisét ünnepelve a  világ békéjéért. Az ima és bűnbánat éjszakáján Hruscsov New Yorkban váratlanul repülőre ült és  azonnal Moszkvába repült. Előzőleg az ENSZ-ben azzal fenyegetőzött, hogy „az abszolút fegyver” a  Szovjetunió birtokában van, s ezzel ő el tudja törölni Amerikát. Kijelentésének, hogy nagyobb  nyomatékot adjon, lehúzta cipőjét s az előtte levő pulpitust azzal ütögette. Váratlan visszavonulásának  oka később kiszivárgott. Hruscsov 1960 januárjában azzal bízta meg a szovjet hadsereg tudományos  szolgálati részlegét, hogy a szovjet októberi forradalom 43. évfordulójára egy hatalmas  atommeghajtású rakétát konstruáljon. Negyeljin marsall, a szovjet atomerők főparancsnoka már  október 12-ére kitűzte az „abszolút fegyver” címen bejelentett rakéta első kísérleti kilövését. Erre az  alkalomra sok neves tudóst és hivatalos személyiséget meghívott. Mikor a számlálás elérte a nullát, a  rakéta nem gyulladt be. Negyeljin miután 20 percet még hiába várt, előjött a védőbunkerből s vele a  meghívottak. Mikor már mind kinn voltak, felrobbant a rakéta, megölte őt és 300 munkatársát, illetve  vendéget. Itt napnál is világosabb az összefüggés! Pontosan abban az órában, amikor a keresztények  nagy része éppen az oroszok megtéréséért és a világ békéjéért könyörgött, a kommunista  atomfegyverkezés visszavonulót fújt.
Brazília rózsafüzérrel megmentette önmagát. 1961-ben sokan igyekeztek, hogy Kubához hasonlóan a  kommunisták átvegyék Brazília vezetését. De kik akadályozták meg a kommunista hatalomátvételt?  Brazília asszonyai, rózsafüzéreikkel! Az asszonyok rózsafüzére nélkül nem állíthatták volna meg  Brazíliát a kommunizmus lejtőjén. A brazil asszonyok kezükben vagy nyakuk körül rózsafüzérrel 1300  világfelhívást tettek közzé: „a haza, melyet Istentől kaptunk, hatalmas és nagyszerű, de rendkívüli  veszélyben van: korlátlan ambícióval rendelkező vagy lelkiismeretlen emberek engedik, hogy népünket  nyomorba döntsék, tönkretegyék gazdaságunkat, megzavarják a társadalom békéjét, gyűlöletet és reménytelenséget teremtsenek. Beszivárogtak népünk, kormányunk, haderőnk közé, sőt, még  templomainkba is. Isten Anyja, óvj meg minket Kuba, Lengyelország, Magyarország és a többi  rabságba taszított nép mártír asszonyainak sorsától!” Brazília rózsafüzérrel megmentette önmagát  1962-ben.
A Fülöp-szigeteken 1986. február 25-én a 20 éves Marcos diktatúra végén a nép nagy  elégedetlenséggel vonult újból az utcára. A milliós tömeggel szembe kivezényelték a tankokat. A nép  egy része lefeküdt az utcára a tankok elé. Ferdinand Marcos tábornoka tűzparancsot adott ki. A tömeg  pedig imádkozott, vitte a Mária szobrokat, felmutatta a rózsafüzéreket. Akkor feltűnt az égen egy  kereszt alakú felhő. A tüntetők próbálták megállítani a katonákat, de azok eltökélték, hogy  engedelmeskednek a parancsnak. Ekkor tűnt fel egy asszony, akinek a szeme ragyogott. Így szólt a katonákhoz: „Kedves katonák.
Álljatok meg! Ne menjetek tovább! Ne öljétek meg gyermekeimet!” Ahogy ezt hallották a katonák,  lassan felismerték rokonaikat, családtagjaikat a tömegben és mindent letettek. Kimásztak a tankokból  és csatlakoztak az imádkozó tömeghez. A diktátor és felesége, Imelda Marcos repülőgépen  Amerikába távozott. Így lett vége a diktatúrának vér és áldozat nélkül.
A Rózsafüzér Királynője a világ reménysége. Ő mindenkit megment, aki vele imádkozik, aki őrá hallgat.
1991. augusztus 20-án II. János Pál pápa Budapesten a Hősök terén tartott szentmisében újra  felajánlotta Magyarországot és a világot a Szűzanyának. Külön imádkozott a Szovjetunióért,  Gorbacsovért, akit 19-én este a veterán kommunisták puccsal akarnak megbuktatni. Jelcin orosz  elnök támogatásával 22-én az államcsínyt meghiúsítják. Egy hét múlva megszűnt a Szovjet  Kommunista Párt. A fogva tartott népek visszanyerték szabadságukat (FÁK).
2001 májusában a kommunizmus emlőin felnőtt néhány ideológus tisztségükből kiindulva meg akarta  akadályozni a csíkszeredai Millenniumi-templom építését. Az ügy a bukaresti minisztériumokig  gyűrűzött. Abban a reménytelennek tűnő helyzetben június 17-én a Szőkefalván Rózsika által a  Szűzanyától kaptam választ: „Ne aggódj! Minden gondodat bízd rám. A templom fel fog épülni.” Július  3-án meglátogatott bennünket a kulturális és vallásügyi miniszter. Jóváhagyta az építést és támogatást  ígért. A templomot 2003. október 18-án felszenteltük Nagyboldogasszony, a magyar szentek és  boldogok tiszteletére.
Napjainkban sok baj éri nemzetünket, és majdnem annyi támadás. Éppen ezért kapaszkodjunk  rózsafüzérrel a Szűzanyába. Istenszolgája Mindszenty József, Magyarország hercegprímása  esztergomi székfoglaló beszédében 1945. október 7-én imahadjáratot kezdeményezett: „Legyünk  most az imádság nemzete. Ha újból megtanulunk imádkozni, lesz honnét erőt és bizalmat meríteni. 
Én is a milliók imahadjáratában, édesanyám mostantól még szorosabbra fogott rózsafüzérében  bízom. Ne veszítsétek el bizalmatokat!” Egy másik időszerű gondolata nekünk szól: „Ha lesz egymillió  imádkozó magyar, nem félek a jövőtől.”
Szemünk láttára számtalanszor már beigazolódott, amit XII. Piusz pápa mondott: „Nagy a hatalma  annak a hadseregnek, amelyik a kard helyett a rózsafüzért tartja kezében.” 1456-ban  Nándorfehérvárnál, 1571-ben Lepantónál, 1683-ban Bécsnél, 1686-ban Budán szabadított meg az  ellenségtől. 1955-ben eltávolította az oroszokat a katolikus Ausztriából. 1960-ban véget vetett a Szovjet  atomfegyverkezésnek. 1962-ben megakadályozta, hogy Brazília kommunista kézre jusson. 1986-ban  békésen bukott meg a Fülöp-szigeti Marcos diktatúra, 1989-ben a román diktatúra, 1991-ben a Szovjet  kommunizmus. Ha imádkozunk, akkor minden ellenséges hatalom megbukik.
Íme a Rózsafüzér Királynője, a világ reménysége!
Ő kiesdi számunkra Isten kegyelmét, csak kérjük mindig bizalommal: Asszonyunk, szűz Mária,  Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Darvas-Kozma József