2014. január 1., szerda

Mély szomorúság tölt el

Ma kaptam meg egyik kedves testvérünktől azt az egyházi levelet, amellyel - számomra érthetetlen módon - rossz hírünket akarják kelteni nekünk és a Nemzeti Imanapnak is. Íme:
"2685. FIGYELMEZTETÉS ENGEDÉLY NÉLKÜLI IMANAP SZERVEZÉSRE
Felhívom a Paptestvérek és a hívek figyelmét, hogy a SIPOS GYULA vezette Szeretetföldje kezdeményezés egyházi engedély nélkül szervez imanapot január 18-ára, illetve tart gyűjtést.
Kérem, hogy hívják fel híveik figyelmét, hogy mivel nem szabályos egyházi rendezvényről, illetve szervezetről van szó, ezért sem az imanap katolikus jellegére, sem az esetleges adományok felhasználására Egyházunk nem tud garanciát vállalni."
Mit lehet erre mondani?
- Hogy tíz éve szervezzük a Nemzeti Imanapot és minden évben előzetesen tájékoztatást küldtünk a püspöki konferencia minden tagjának? Mit kellett volna még tennünk?
- Hogy több püspök az első években levélben is támogatásáról  biztosította a programot és imafüzeteket is kértek?
- Hogy ez sohasem volt "hivatalos egyházi kezdeményezés", hanem hívő, vallásos keresztény emberek magánkezdeményezése, amelyre minden jogunk, szabadságunk és lehetőségünk megvan?
- Hogy sohasem hágtunk át semmilyen egyházi szabályt, sőt arra biztattuk a résztvevőket, hogy a saját helyükön, egyházközségükben, a plébánosukkal együttműködve imádkozzanak? (Ezért aztán az imanap nem is tud "nem szabályos" lenni, mert mindig a helyi szabályokhoz, engedélyhez alkalmazkodik.)
- Hogy a program semmilyen katolikus-ellenes, vagy tágabban keresztény-ellenes elemet nem tartalmaz, tartalmazhat, hanem épp ellenkezőleg - mint az az általunk kiadott ingyenes imafüzetek imáiból is nyilvánvaló?
- Hogy mi soha semmilyen "főnöki teendőket" nem láttunk el, ukázokat nem adtunk, a program tartalmát nem alkartuk meghatározni, csak azt kértük, arra biztattunk, hogy imádkozzunk hazánkért és nemzetünkért?
- Hogy a program szervezése nem "egyházi pénzekből", hanem  a saját pénzünkből és magánadományokból történik, amelyet a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány számlájára lehet befizetni és amelynek éves beszámolója mindig nyilvános?
- Hogy az elmúlt tíz évben bármikor kezdeményezhettek volna párbeszédet, tehettek volna fel kérdéseket azok, akiknek bármilyen problémájuk van a rendezvénnyel kapcsolatban? (Ilyen azonban nem történt.)
- Hogy én magam is arra vágytam, hogy bárcsak a programot befogadnák és soha semmilyen feltételt nem szabtam senkinek?
- Hogy számomra az egész "Figyelmeztetés" egy lázálom, a nagybetűkkel kiírt nevemmel, a hibásan leírt "Szeretetföldje kezdeményezés" névvel, és ezzel az egész érthetetlen stílussal. Bele se merek gondolni, hogy vajon miért nem akarják, hogy az emberek imádkozzanak hazánkért és nemzetünkért? Miért nem válaszoltak az évenként elküldött tájékoztató levelekre, miért nem akartak párbeszédet egy pillanatig sem? Miért akarnak engem, minket lejáratni, mintha mi valami gyanús társaság lennénk? Miért nem jó az egyházunk vezetőinek, ha buzgó emberek ingyen, a saját pénzükből tesznek valamit egyházunkért és hazánkért?
Úgy látszik, nagyon naív ember vagyok, aki hisz a különböző pápai, bíborosi, püspöki dokumentumoknak, amelyek mind a hívők aktivitására, a párbeszédre, a hierarchia és karizma kiegyensúlyozott együttműködésére szólítanak fel. Most kaptam egy kijózanító pofont.
Végezetül: ha gyanús alakként is, ha "garancia nélkül" is, de nem szeretném feladni álmomat egy virágzó és imádkozó országról. Kérlek benneteket, ti se adjátok fel a reményt! Bízzatok bennünk, hogy nem akarunk becsapni benneteket, nem élünk vissza a bizalmatokkal, nem akarunk eltéríteni az egyháztól, hanem épp ellenkezőleg! Ezért könyörgve kérlek benneteket, imádkozzatok hazánkért és nemzetünkért, imádkozzunk együtt januárt 18-án, Szent Margit ünnepén, a Nemzeti Imanapon!
Hiszem, hogy Isten nem fogja elutasítani "garanica nélküli" imáinkat...
Imával és szeretettel: Gyula

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Már rövid az idő

Kedveseim, várjátok Urunk érkezését, mert már rövid az idő! Minden beteljesedik, amit a próféták megjövendöltek második eljöveteléről. Készítsétek lelketek ösvényét, hogy idejében felismerjétek jövetelét!
2013.12. 10 Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-19-18-19-28Megalapozott adventi előkészület


Kedveseim, legyen ádventi készületetek megalapozott. Vagyis mélyüljetek el a tanításban, melyek a próféták általi üzenetként érkeznek hozzátok. Ne hanyagoljátok el a róluk való elmélkedést, mert csak akkor fog a tanítás bennetek gyökeret verni. Engesztelődjetek ki szívből egymással, és engedjétek, hogy szívetekből eltűnjön minden, ami nem az Úr akarata szerinti való. Csöndesedjetek el még akkor is, ha a világ zaja egyre jobban felerősödik. Jézus békéje járjon át benneteket és maradjatok meg benne! Engedjétek meg a Szentháromságnak, hogy cselekedjen bennetek! Ó, mekkora erőt jelent számotokra, amikor engedelmes szolgák vagytok.
2013.12. 12. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-19-18-25-59

Karácsony a szívünkben


Kedveseim, várjátok és vágyódjatok nagyon szent Karácsony eljövetelére, a mi Urunk, Jézus Krisztus születése napjának méltó megünneplésére. A betlehemi barlang istálló nyújtson számotokra lélekben megújulást! Álljatok a kis Jézus jászolánál, és virrasztva, engesztelve hozzatok meg minden áldozatot a világ megmentéséért. Hulljatok térdre és boruljatok le Isten szent színe előtt, ne kívánkozzatok e szent jelenléttől elszakadni. Újuljatok meg lélekben egészen, és hagyjátok, hogy üdvözítő Istenünk szent fényessége beragyogja egész szíveteket! Örüljetek a megváltás örömhírének és éljetek vele és egymással boldog egységben!
2013.12. 16. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-19-18-30-16
Karácsony mások számára
Kedveseim, készítsétek szíveteket üdvözítő Urunk eljövetelére! Ne csak szeretteitekre gondoljatok, amikor ajándékoztok, hanem tegyetek jót azokért is, akik nem szeretnek, akik nem tartanak semmire benneteket! Örvendeztessétek meg a magányosok, a magatehetetlenek szívét azzal, hogy meglátogatjátok őket, de máskor se feledkezzetek meg róluk! Isten jóságát rajtatok keresztül fogják megismerni az emberek. Legyen mindenkihez jó szavatok, még azokhoz is, akik visszautasítják közeledéseteket! Mindent ajánljatok fel a Szentháromságnak, és akkor a kegyelem őket is érinteni fogja! Leginkább lelketeket készítsétek, hogy készséges szívet találjon bennetek! Mindent úgy éljetek át, mintha most lennétek először a betlehemi barlangistállóban!
2013.12. 17. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-19-18-34-54

A polgári év utolsó napjai
Kedveseim, azt mondom nektek, mindig csak előre nézzetek. Jó, ha felismeritek a múlt hiányosságait, hogy megpróbáljatok változtatni rajta. Fontos, hogy beismerjétek, ha valamit elrontottatok, de azt azonnal hagyjátok ott a Szentháromságnál. Neki gondja lesz jóra fordítani azt, amit elrontottatok, amennyiben töredelmes és alázatos szívvel kéritek. Egyedül Isten irgalmába kapaszkodhattok. Szeretettel hajoljatok le a gyengékhez és öleljétek át őket, mert csak így tapasztalhatják meg az isteni jóságot. A polgári év utolsó napjaiban gondoljátok át, hogy mit kellett volna még tennetek, amit még nem tettetek meg és határozott célt tűzzetek ki magatok elé, hogy teljesíthessétek!
2013.12. 28. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-29-10-34-44

Időbeosztás


Kedveseim, okosan használjátok fel az időtöket az új esztendőben! Szüntelenül imádkozva tegyetek mindent, akkor az időtök nem fog kárba veszni! Helyesen és jól értelmezzétek feladataitokat! Ne engedjetek a félrevezetés lelkének, mert jól tudja, mire készültök és azt is, hogyan kell benneteket félrevezetnie! Ezért még fokozottabban legyetek résen és ne akarjatok a kelleténél többet tudni! Vigyázzatok, mert a kíváncsiság nagyon fel tudja ébreszteni az emberben a hamis vágyakat! Tartsátok magatokat távol ezektől! Minél többet legyetek csendben a Szentháromságra figyelve! Fontos, hogy jól felismerjétek a reátok vonatkozó akaratát! Attól nem szabad eltérnetek és szent meggyőződéssel követnetek kell utasításait! Amit ma megtehettek, ne halasszátok holnapra, nehogy már késő legyen!
2013.12.29. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2014-01-01-20-20-06Ne tekintsetek hátra!


Kedveseim, miután lezártátok az elmúlt évet és bűnbánatotokat Jézus lába elé tettétek, ne tekintsetek hátrafelé, mert az legyöngítheti bennetek Isten tervét! Teljesen hagyatkozzatok a Szentlélekre, aki továbbra is vezet, sőt még intenzívebben szeretné, hogy ráhagyatkozzatok! Feszüljetek neki az előttetek álló évnek és helyezzétek bizalmatokat egészen a Szentháromságba! Aki szüntelenül imádkozik, vagyis igyekszik mindenben engedelmeskedni az Atya akaratának, az rendkívüli módon meg fogja tapasztalni a megtartó erőt. Ez az erő képessé fog tenni benneteket bármilyen nehézség vagy megpróbáltatás elviselésére. Bízzatok és teljesen hagyatkozzatok a kegyelem istenére, aki bármit megtesz értetek, ami lelketek javát szolgálja!
2013.12. 30. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2014-01-01-20-22-26
Kérjétek a Szentháromság áldását!


Kedveseim, nyíljatok meg minden kegyelemre, mely hozzátok érkezik! Az ó esztendő búcsúztatása adjon lendületet az új esztendő megkezdéséhez! Ne kételkedjetek abban, hogy minden szükséges kegyelmet megkaptok, mert az Úr bőségesen árasztja irgalmát minden emberre! De csak azok részesülnek áldásában, akik kérik maguk és övéik számára. Áldás nélkül megnehezedik az életetek, ezért minél több embertársatokra kérjétek a Szentháromság áldását, mert akikért imádkoztok, azok elnyerik általatok a kegyelmeket. Virrasszatok, engeszteljetek és álljatok az üdvözítő Urunk, Jézus Krisztus mellé szorosan, hogy teljes egységben legyetek Vele!
2013.12. 31. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2014-01-01-20-24-22

A felforgató tevékenység hatása a gyermeki lélekre

Minden ép és normális ember azt szeretné, hogy gyermekei egy jobb és élhetőbb világban éljenek. Ennek hatására születtek az alábbi sorok.
Gyermekeink lelkét folyamatosan tűz alatt tartja egy agresszív propaganda, ami morbiditásával, abszurditásával fölülmúl minden eddigi elképzelést. Ezzel a vizuális propagandával elhitetik vele, hogy a világ tényleg ilyen groteszk. A gyermeki lélek tényként fogadja el az uszító, gyűlöletkeltő, szinte sátáni hatásokat, azokat a beteges, perverz, pornográf elemekkel tarkított hazugságokat, melyek egész életére rányomják csúf bélyegüket. Gyermekeink beteggé formálását már a születésük előtt elkezdik. Ad libitum válogatnak az eszközökben ,mikor milyen korosztály a befolyásolás célpontja. A gyermekeket egy olyan anarchisztikus, anormális, szabályok nélküli élettérbe kényszerítik bele, ami az abszurditás legmagasabb foka. Elhitetik velük, hogy az ember nem társas lény, így az aszociális emberekkel már azt tesznek, amit akarnak. Már gyermekkorban megfigyelhető az önzés, hiúság, anyagiasság, irigység és egyéb zavarodottságból eredeztethető sajnálatos tényezők. Külső és szabad ingerek következtében lehetséges út az autoszuggesztió, de ártalmas, mivel itt is az öntörvényé a főszerep. Az öntörvény pedig az esetek többségében az anarchiával egyenértékű.
Ellenhatást kell kifejteni, a felforgatók szándékát pedig kíméletlenül le kell leplezni. Ha a gyermekeinket tönkreteszik, a lehetőségét is elveszik a jövőnk építésének. Nem mutathatunk toleranciát, semmilyen kompromisszumot nem köthetünk. Ha mentálisan megzavarják az új generáció elméjét, csak torz és beteg jövőt várhatunk. Az említett ellenhatásnak pedig erősnek kell lenni, a szeretet lángjai visszavezetnek a büszkeségbe. Ahol a fiúgyermekekből bátor harcosokat, a leányokból pedig odaadó családanyákat neveltek. Ha visszatérünk a hagyományainkhoz, nem tudnak bennünket legyőzni. Nem hagyhatjuk, hogy félreállítsanak minket. 
Balassa Viktor

A MÁRIÁS PAPI MOZGALOM (hivatalos) KÖRLEVELEÜdvözlégy Mária! Montoire-sur-le-Loir, 2014. január 1. Mária, Isten Anyja
A Máriás papi Mozgalom országos és területi felelőseinek
Szeretteim!
Az új év elején lelkileg közel vagyok hozzátok, a béke és az életszentség jókívánságaival, ahogy Stefano atya mondta, és kérem tőle, hogy mindannyiunkhoz rendkívüli módon közel legyen, hogy Máriától megkapjuk a kitartás és a bizalom erényét.
Legyünk biztosak abban, hogy Mária továbbra is vezeti a Mozgalmát, és hogy a világosság megadatik a nagy felelősség végrehajtásához, amit a Mozgalmunkhoz csatlakozva magunkra vállaltunk. Mária már az első üzenetekben megmondta:
Bárcsak hagynák nagy bizalommal és ráhagyatkozással, mint gyermekek, hogy alakítsam őket. Mert akkor majd általuk ismét felragyog az Evangélium fénye ebben a sötétségbe borult világban. Ez az Én papjaim feladata: legyenek fény a nagy sötétségben, ami el fog terjedni az egész földön, mert Én általuk és bennük jelen leszek fiaim közt a nagy megtisztulás idején, hogy megmentsem őket a döntő órákban!” (1973. 10. 20.)
Hogyha megmondtam nektek, hogy Szeplőtelen Szívemből árad rátok a fény a legnagyobb sötétségben, ezzel tudtotokra akartam adni, hogy a döntő pillanatokban Én magam mutatok meg nektek mindent! Megmondom, kit kövessetek, hogy hűségesek maradjatok Fiam, Jézus helytartójához és Egyházához. Megerősítelek abban, amit hirdetnetek kell, hogy megmaradjatok az Igazságban. Megmutatom, kitől kell félnetek, és melyik úton járhattok, hogy elkerüljétek a bűnt.” ( 1977. 12. 8.)
(Figyeljük meg, már az első évek üzenetei előrevetítik nagyon vészterhes, zűrzavaros idők következnek, és akkor nem mindenki tud majd helyesen tájékozódni, jól dönteni, megmaradni az Igazságban, mert még az Evangélium fénye is el lesz fojtva. Hogyan? Fel lesz hígítva, kimagyarázzák, kiforgatják eredeti értelmezéséből, téves észérvek alapján. Nagy szükség lesz hűséges, igazi papokra, különösen akiket a Szűzanya erre a feladatra idejében felnevel, ők nem fognak megalkudni a világgal. És ez érvényes ránk, laikusokra is. De vigyázzunk, nehogy azt gondoljuk, hogy akkor személyesen Mária jelenéseink lesznek. Aki erre számít, csalódni fog. Akkor hogyan működik kapcsolatunk a Szűzanyával? Úgy, ahogyan megtanultuk a Cönákulumok alkalmával és begyakoroltuk a mindennapjainkban. Ki az Úr Jézus hiteles helytartója máma? Aki az Igaz Egyház feje, és az Igazság hirdetője, őrzője, elnémítva is, az egyházi szabadkőművesség által. Ők a báránybőrbe bújt farkasok, tőlük kell nagyon óvakodnunk. Korunk igazi farizeusai! – saját kiegészítésem – s. k.)
Ezért kérem, hogy mindinkább terjesszék a papok önfelajánlását Máriának, amit XVI. Benedek pápa 2010. május 12-én és június 11-én valósított meg. Megemlékezem az idézetről is, melyet Quartilio Gabrielli atya idézett az előző körlevélben a Katolikus Egyház Katekizmusából (675) és az 1993. január 1-jei üzenetből.
(KEK – „Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, fölfedi agonoszság misztériumát” egy vallási megtévesztés formájában,” – amely a Vatikánból indul ki, Hamis Krisztus és Hamis Egyház, megtalálható a Kék Könyv üzeneteiben, Tárgymutatójában, feje a Hamis Próféta, Igazság Könyve - „ mely az emberek problémáinak látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártoljanak az igazságtól. – a szociális igazságosság zászlaját lobogtatva - A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett.” Éllovasok, a féligazságok, eretnekségek hirdetői: Kiko és Bergoglió s.k.)
(K. kv. – A nagy megpróbáltatás ideje – „Szeplőtelen Szívemnek szentelt és szeretett fiaim! A kereszten, nem sokkal halála előtt, Jézus rám bízta az Általa megváltott és üdvözített emberiséget. Így az egész emberiség Édesanyja lettem! Mivel Isten és az emberiség Anyja vagyok, az életetekben, az Egyház és az emberiség életében közbelépek, hogy segítsem a Mennyei Atya tervének a megvalósítását, hogy megfelelhessetek annak az ajándéknak, amit Jézus Fiam adott, és segítsétek a Szentlélek működését.
Édesanyaként mindig mellettetek, az Egyház és az emberiség mellett vagyok, hogy vezesselek az úton, ahol megvalósítjátok az Atya akaratát, a Fiú követését, a Szeretet Lelkével való közösséget oly módon, hogy az Isteni Szentháromság mindig megdicsőüljön. A Szentháromság megdicsőítésében található meg az örömetek és a békétek forrása!
A gonosz, a Sátán, az őskígyó, a nagy sárkány, mindig működött és sokféleképpen cselekedett, hogy elvegye tőletek, az Egyháztól és az emberiségtől a béke értékes kincsét. Soha annyira nem veszélyeztették a békét, mint napjaitokban, mert Ellenfelem Isten elleni harca mind erőssebbé, cselszövőbbé, folytonosabbá és általánosabbá válik. Ezért beléptetek a nagy megpróbáltatás idejében!
A nagy megpróbáltatás mindannyiotok számára elérkezett szegény fiaim! Abban a veszélyben forogtok, hogy elveszítitek a kegyelmet és az Istennel való életközösséget. Napjaitokban a bűnt többé nem tekintik rossznak, ellenkezőleg, gyakran mint értéket és mint jót, felmagasztalják. A hírközlő eszközök álnok befolyása alatt fokozatosan eljutnak annak a tudatnak az elvesztéséhez, hogy a bűn rossz. Ezért a bűnöket mind gyakrabban elkövetik és igazolják, és többé nem gyónják meg!
Ha ti bűnben éltek, visszatértek a Sátán rabságába, alávetitek magatokat a gonosz hatalmának, és így hiábavalóvá válik a Megváltás ajándéka! Így eltűnik a béke a szívetekből, a lelketekből és az életetekből. Fogadjátok el az anyai felhívásomat, hogy térjetek vissza az Úrhoz a megtérés és a vezeklés útján! A bűnt a legnagyobb rossznak ismerjétek el, minden egyéni és társadalmi rossz forrásának. Soha ne éljetek bűnben! Ha megtörténne, hogy emberi gyarlóságból vagy a Gonosz alattomos kísértése miatt elkövetnétek, azonnal járuljatok szentgyónáshoz! A gyakori gyónás legyen a gyógyszer, amelyet gyakran használtok a bűn és a rossz terjedése ellen!
A nagy megpróbáltatás elérkezett az Egyház számára, melyet a gonosz lelkek nagyon veszélyeztetnek, és amelynek az egysége annyira megbomlott és életszentsége elhomályosodott. Látjátok, mennyire terjed benne a tévedés, amely a hit elvesztéséhez vezet. A hittől való elpártolás mindenütt terjed. Szeplőtelen Szívem különleges ajándéka erre az időre a KEK, amit a Pápám úgy akart közzé tenni, mint fénylő és végső tanúságtételét.
Milyen sok azoknak a pásztoroknak a száma, akik a sötétben tapogatóznak, félelemből vagy kompromittálás miatt hallgatnak, és többé nem védik a nyájukat a ragadozó farkasoktól!” – egyházi szabadkőművesség tévtana! – „Sok papi és Istennek szentelt életet kiszárított a tisztátalanság, az érzékiség, a kényelem, és elcsábította őket a jólét keresése. A híveket vonzza a pogánnyá lett világ kísértése, meg a számtalan szekta!
Főleg az Egyház számára érkezett el a nagy megpróbáltatás ideje, mert megrendíti a hit hiánya, elhomályosítja a hitehagyás, megsebzik az árulások, elhagyják fiai, megosztják a szakadások, megszállja és uralkodik rajta a SZABADKŐMŰVESSÉG, termékeny földé válik a rossz számára, ahonnan kihajt a gonosz embernek, az Antikrisztusnak rossz fája! AZ ANTIKRISZTUS AZ EGYHÁZ BELSEJÉBE HELYEZI ÁT AZ URALMÁT!” – egy éve már elmúlt, hogy a folyamat a szemünk előtt bontakozik ki.
„A nagy megpróbáltatás elérkezett az egész emberiség számára, amelyet a már terjedő erőszak, a romboló gyűlölet, a veszélyesen terjedő háborúk, s az egyéb rossz események széttipornak. Mind erősebbé és aggasztóbbá válik egy szörnyű harmadik világháború veszélye!
Elérkezett a pillanat is, hogy mindannyian a Szeplőtelen Szívem menedékébe siessetek! Ne veszítsétek el a bátorságotokat! Erősen reméljetek és bízzatok! Én előre megmondtam nektek a rátok váró időket, azért, hogy segítselek benneteket, hogy a fájdalmas és nehéz időket reményben és nagy bizalomban éljétek át a ti mennyei Édesanyátokkal!
Végül a nagy megpróbáltatás ideje után vár titeket a nagy béke ideje, a nagy öröm, a nagy életszentség és Isten köztetek lévő nagy diadala! Imádkozzatok Velem és éljetek ebben a várakozásban, amely megédesíti a mindennapi szenvedésetek keserűségét. Rátok terítem palástomat, hogy védjelek benneteket, ahogyan a tyúk teszi csibéivel, és mindannyitokat megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 1993. január 1. s. k.)
Az utolsó üzenet, amelyet Stefano atya magyarázott az utolsó Cönákulumán – pünkösd vasárnapján, 2011. június 12-én Comóban -, az 1975. október 18-ai volt: „jól elmélkedjétek át, mert minden benne van” – mondta Stefano atya. (következik a teljes üzenet:)
Örvendjetek!
„Fiam, egyszerű az oka annak, hogy téged választottalak: mert te vagy a legszegényebb, a legkisebb, a legkorlátozottabb, emberileg a legalkalmatlanabb. Azért választottalak, mivel életedben már sikerült Ellenfelemnek győzelmet aratnia feletted. Engedtem, hogy előre átéld, amit majd legnagyobb diadalom pillanatában teszek. Ellenfelem egy napon úgy gondolja majd, hogy teljes győzelmet aratott a világon, az Egyházon és a lelkeken. Akkor lépek majd csak közben – rettenetesen és győzelmesen – hogy annál nagyobb legyen veresége, minél biztosabb lesz abban, hogy mindörökre győzött.
Ami most készülőben van, az olyan dolog, hogy ilyen még nem volt a világ teremtése óta: ez okból mindezt megjövendölték a Bibliában! Már megjövendölték nektek a köztem, a napban öltözött Asszony és a vörös sárkány, a Sátán között lévő rettenetes küzdelmet. Őneki sikerül ma sok embert elcsábítania a marxista ateizmus tévedésével. (valamint a felszabadítási teológia tévtanával, eretnekségével s. k.) Már megjövendölték nektek az angyalok és fiaim harcát a sárkány követői ellen, akiket a lázadó angyalok vezetnek. Megjövendölték azonban nektek mindenekelőtt világosan az Én teljes győzelmemet!
Fiaim, ti arra vagytok hivatva, hogy átéljétek ezeket az eseményeket! Ideje, hogy megtudjátok és ennek tudatában készüljetek fel a HARCRA! Ideje, hogy tervem egy részét megkezdjem felfedni előttetek!
Mindenekelőtt az a fontos, hogy az a benyomás érje Ellenfelemet, mintha mindent megnyert volna, hogy már minden az Ő kezében van. Emiatt kap engedélyt arra, hogy behatoljon még az Egyházam belsejébe is, és sikerül neki majd Isten szentélyét is homályba borítania. (beleértve még a pápai trónt is, hogy letaszítsa róla a jogos utódot s. k.). A legtöbb áldozatot a szentély szolgáiból szedi. Valóban ez szeretett fiaim, papjaim nagy bukásának ideje. (mert elkényelmesedtek, megalkudtak a világgal és az idők jeleivel nem törődtek s. k.).
A Sátán egyeseket kevélységükkel csábít el, másokat a testi szenvedéllyel, a kétkedéssel, a hitetlenkedéssel, a csüggedéssel és az egyedülléttel. Hányan kételkednek majd Fiamban és bennem, és azt gondolják, hogy elérkezett Egyházam számára a vég!
Szeplőtelen Szívemnek szentelt papok, szeretett fiaim, akiket most készülök összehívni a nagy ütközetre: első fegyverként a belémvetett bizalmat és a ti egyre teljesebb Rámhagyatkozásotokat kell használnotok! Győzzétek le a félelem, csüggedés, a szomorúság kísértését! A bizalmatlanság megbénítja cselekedeteiteket és Ellenfelem nagy hasznára van.
Legyetek vidámak és örvendjetek! Egyházam számára ez NEM A VÉG, TELJES ÉS CSODÁLATOS MEGÚJULÁSA KÉSZÜL!
Fiam helytartójának sikerült ezt már belátnia ajándékom hatására, még a JELEN pillanat szomorúságaiban is (ez a kijelentés most csúcspontjára ért XVI. Benedek emeritus pápánk életében s. k.), arra szólít fel benneteket, hogy örvendjetek! Örvendjünk? – kérdezitek Tőlem csodálkozva. IGEN, fiaim, Szeplőtelen Szívemben örvendjetek, mely mindnyájatokat magába zár. Anyai Szívem lesz békés helyetek, amíg odakint a legnagyobb vihar dühöng.
Még ha meg is sebesültetek, még ha bizonyos pillanatokban árulást követtetek is el, akkor se csüggedjetek, mert szeretlek benneteket! Minél inkább dühöng ellenetek Ellenfelem, annál nagyobb lesz irántatok való szeretetem. Édesanya vagyok és még jobban szeretlek benneteket, mivel elszakítottak Tőlem. És az az Én örömöm, hogy titeket Szeplőtelen Szívem szeretett papjaivá neveljelek, megtisztult és megerősödött fiaimmá, akiket többé senkinek sem sikerülhet elszakítani Fiam, Jézus szeretetétől!
Fiam, Jézus élő másaivá alakítalak benneteket! Ezért legyetek elégedettek, bízzatok Bennem, hagyatkozzatok teljesen Énreám! Maradjatok mindenkor Velem az imádságban! Az a fegyver, amelyet majd a győzelem kivívására a harcban használtok, a ti imátok és a ti szenvedésetek lesz!
Igen, akkor ti is a kereszten lesztek Velem és Fiammal, Jézussal együtt, az Ő Édesanyja és a ti Édesanyátok mellett...” (üzenet vége)
(és persze az Igaz Egyházzal együtt, mert a Hamis Ökumenikus Egyház egy rövid ideig tündökölni fog, de ezeknek mind be kell teljesedniük, amint meg volt jövendölve. A saját kiegészítéseimet – s. k. – és az üzenetek közlését – a Körlevélben nem közli, csak a dátumot az atya - a jobban érthetőség véget fűztem hozzá, hogy minél többen, akik nyitottak az idők jeleire, a magán-kinyilatkoztatások olvasására, tanulmányozására, minden őszintén tájékozódni akaró testvérünknek legyen lehetősége átelmélkedni, a más hasonló tartalmú magán-kinyilatkoztatások tükrében, a KEK és a Szentírás összefüggéseivel összevetve, lehetséges az események hogyan és mikéntjeire megbízható választ találni.)
HÍREK
2013.július 10-én Őméltósága Monsignor Diego Coletti, Como (Olaszország) püspöke elismerte a MPM szabályzatát („státuszát”): a Mozgalomból a püspöksége hívei számára egy privát Társulatot (Associazione) hozott létre. Ezt nem azzal acéllal, hogy egy másik valóságot teremtsünk, hanem hogy lehetővé tegyék a Mozgalomnak, hogy előremenjen, ahogy az elmúlt több mint negyven éven át Gobbi atya vezetésével haladt, a Szűzanya által ihletve.
Collevalenzába június végén, az évi lelkigyakorlatok alatt, harminc nemzetközi, valamint területi felelőst, akiket még Gobbi atya nevezett ki – hála Gobbi atya titkára, Quartilio Gabrielli atya munkájának – kineveztek az említett Társulat (Associazione) „alapító tagjainak”, és engem, Laurent Larroque atyát, választottak Mozgalmunk felelősévé. Nagyon köszönjük Quartilio atyának a munkáját és az áldozatvállalását, hogy biztosította ezt az átmenetet a MPM karizmájának intézményesítésére.
Nincs meg bennem ugyanaz a karizma, mely Gobbi atyát ihlette, de ugyanaz az akaratom, hogy igenis hűségesen vigyem előre a Mozgalmat, ahol a Legszentebb Szűz a vezetőnk: „Én magam leszek Vezéretek, (...) engedjétek, hogy Én vezesselek benneteket” (1973. 7. 16.). A Szűzanya háromszor mondja 1974 júniusában, júliusában és decemberében, hogy ez a MŰ az övé, és semmiféle külső beavatkozás nem árthat neki. (mármint a MPM-nak s. k.). Megköszönöm az értem mondott imáitokat, és továbbra is kérem őket.
Meghatároztuk a szabályzatban, hogy mindazok számára, akik – mivel már részt vesznek a Cönákulumokon és a Mozgalmunk lelkületét élik – a MPM tagjai, nincs semmi beiratkozási formula, amit ki kellene tölteniük, hogy a Társulat (Associazione) tagjai legyenek. „Rendes tagoknak” hívjuk őket. Léteznek még a „szervező tagok” (Membri promotori): mindazok, akik elkötelezik magukat a helyi Cönákulumok felelősségében, hogy hűségesen megőrizzék a lelkiséget és kövessék azt, ahogyan azt Stefano atya ajánlotta, lehetnek „szervező tagok”, az ezzel kapcsolatos kérdéseket címezhetik a Mozgalom Új hivatalos székhelyére: Movimento Sacerdotale Mariano, via don G. Bonco 1, 22.100 Como-Lora (Italia).
Köszönetet mondok azoknak, akik erre a címre elküldik a Mozgalom híreit az egész világból! Ugyancsak erre a címre írhatjátok a Stefano atya közbenjárására kapott kegyelmeket. Stefano atya életrajza készülőben van, imádkozzunk, hogy jól sikerüljön. És azért is, hogy a Kék Könyv szokásos kiadása sikerüljön. (mert még mindig folyamatosan jönnek az igénylések, a Mozgalomhoz csatlakozni akarok részéről s. k.). Vannak közbenjáróink, mint például Gabriele Allegro atya is, aki 2012. szeptember 29. óta a boldogok sorában van (Acireale, Szicília), és Maria Bolognesi, akit 2013. szeptember 7-én iktattak a boldogok sorában: ő egy asszony, aki fontos volt Stefano atya életében. Imádkozzunk azért is, hogy hamarosan elérkezzen Nazareno Lanciotti atya boldoggá avatása, aki Brazília felelőse volt. (ő a MPM első vértanúja, akit a szabadkőművesség gyilkoltatott meg mert nagy szálka volt a szemükben. s. k.).
LELKIGYAKORLATOKat
Fogunk tartani, mint az előző években, a MPM püspökei és papjai számára Collevalenzába, június 22. vasárnaptól június 28. szombat reggelig az Irgalmas Szeretet Kegyhelyénél. Csak kevés hívő jöhet, és csak azok, akiknek felelősségük van a MPM-ban. (Információk a bejelentkezésről a PMP címén kaphatók.)
Területi Cönákulumok Olaszországban április, május, június és október folyamán valósulnak meg. (a következő számban közlöm a Körlevél ELMÉLKEDÉS részét, a befejezést idézem: s. k.)
Rátok bízom, akik felelősök vagytok, hogy ismertessétek meg ezt a levelet a MPM tagjaival, hogy átolvassák és jól átelmélkedjék! Mindenkinek szívélyes üdvözletemet küldöm, papi áldásommal.
Várom a válaszotokat, hogy közöljétek velem a híreiteket!
Mária Szeplőtelen Szívében, a ti kis testvéretek don Laurent Larroque
U. i. A mi (magyar nyelvterületek laikusainak, felelőseinek) évi lelkigyakorlatunk Leányfalun lesz a szokásos módon június 16-án du. 18 órától, 19-én – Úrnapján az ebéddel ér véget. Bővebben a Szent Gellért lelkigyakorlatos ház honlapján lehet tájékozódni, bejelentkezni.
A Körlevelet a Mária Kora XV. Évfolyam, 2014. 1. számának 5. oldaláról vettem át.
Testvéri szeretettel Zakariás Imre a MPM háromszéki laikus felelőse. Áve Mária!

ELMÉLKEDÉS

Kezdetnek veszem a Stefano atya által 2010. július 2-án reggel tartott elmélkedést: „Az Eucharisztia apostolai” címmel. Stefano atya – ahogy gyakran tette – II. János Pál Jácinta és Ferenc boldoggá avatásán tartott beszédével (Fatima, 2000. május 13.) kezdi, és megállapítja: a napba öltözött Asszony az égből jött, hogy megkeresse az ő kicsinyeit, hogy égő csipkebokrokká alakítsa át őket az Eucharisztiában jelen lévő Jézus előtt. A tabernákulum a közöttünk lévő égő csipkebokor: egy fény, amely ég, de nem éget el. És ennek következtében a tabernákulum előtt imádatban állva mi is a Magasságbeli égő csipkebokraivá válunk.
A Szűzanya, „a történelem első tabernákuluma” (II. János Pál, Ecclesia de Eucharistia 55), az eucharisztikus Jézushoz vonz bennünket, és kinyilvánítja nekünk őt úgy, ahogy kinyilvánítja az Atya titkait a kicsinyeknek. Ahogyan ezt a 9 éves Ferenc megértette: „megyek vigasztalni a rejtőző Jézust”. (ezt teszi a végső idők jeleivel, - könnyezések - eseményeivel kapcsolatosan is jelenéseivel, üzenetei által, akik elfogadják és élik, megértik. Akik kételkednek, bizonytalanok, vagy túlzott „kritikusan” elutasító magatartást tanúsítanak, még ha teológiailag nagyon képzettek, műveltek is, nincs betekintésük ezen misztériumokba, amíg a hozzáállásukon nem változtatnak. s. k.)
Stefano atya mondja, hogy a nagy Sárkány és a napba öltözött Asszony közötti küzdelem közepette Mária arra készít fel, hogy a rejtőző Isten elé vigyen minket. Minél inkább elhanyagolják Jézust a valóságos jelenlétében, Mária annál inkább a tabernákulumhoz visz bennünket, hogy szeretetre gyulladjunk az eucharisztikus Jézus iránt. Az eucharisztikus Jézus lángoló tűzzé válik, aki lángra gyullasztja szívünket, de nem éget el! Az eucharisztikus Jézus elvezet bennünket az igazi papi (és laikus s. k.) életszentségre, mely teljesen a szelíd és alázatos Jézus utánzása. (kinek-kinek a saját életkörülményei közepette, ahová az Isteni Gondviselés állította s. k.).
Ott, a tabernákulum előtt mindig újra az alázatot választjuk a szív nagy tisztaságá(t)val, hogy soha be ne szennyezzük azt a karrierépítés legkisebb kezdeményezésével sem, ne „Jézus szolgáljon nekünk, hanem mi szolgáljuk Őt” (és a Ránk bízottakat! s. k.), ahogyan XVI. Benedek pápa mondta, és ahogyan Ferenc pápa is mondta más szavakkal. (?, más, kiforgatott – emberközpontú - értelmezéssel, hangsúllyal, cselekvéssel, sajnos. s. k.). Mi ezt megígérjük az önfelajánló imánkban.
Ott, a tabernákulum előtt mindig újra Jézus szelídségét választjuk, aki megengedi nekünk, hogy békében maradjunk, mint ahogy Ő az ellenségei előtt „anélkül, hogy valamihez is hozzátapadnánk, anélkül, hogy valamin elcsodálkoznánk vagy elszomorodnánk...”, ahogy Montforti Grignon Szent Lajos mondja. (A tökéletes Mária-tisztelet 57).
Ott, a tabernákulum előtt mindig újra Jézus kedvességével választjuk, hogy mindinkább eszközökké váljunk, akiket Mária választott és készített fel az Isteni Irgalmasság diadaláért a világban.
Ott, a tabernákulum előtt a bizalmat, a szeretetteljes és a gyermeki ráhagyatkozást éljük az elbátortalanodás árnyéka nélkül, hogy a félelem soha meg ne bénítson minket. (a ránk zúduló kísértések, megpróbáltatások, sőt véres üldözések kitörésekor se. s. k.) Váljunk a remény bátor apostolaivá (lásd 1994. december 8.): a dicsőséges Jézus közeli visszatérésének reményében, ahogyan azt minden misén elmondjuk: „míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét”. (szívünkben hordozva a bizonyosságot, hogy dicsőséges eljövetelének nemzedéke VAGYUNK, és ezt mások felé is sugározzuk, de nem erőltessük rá senkire! s. k.).
II. János Pál így mondja: (Ecclesia de Eucharistia 62): „Mindenekelőtt hallgassuk a Szent Szüzet, Máriát, akiben mindenki másnál jobban megjelenik az Eucharisztikus Misztérium, mint a világosság misztériuma. (éppen ezért az ökumenizmus egy LUFI, számtalan csapdával, az Igazság aláaknázására, kiforgatására. A protestánsok a „világosság misztériumát” elvetették, beleértve a szentségeket is, már 500 éve. A „csak a Biblia” és azt is „csak emberi értelemmel” ösvény mára széles úttá terebélyesedet és nagyban hozzájárult az elvilágosodás és hitehagyás világméretté válásához. Az egyházi szabadkőművesség első tagjai, pionírjai belőlük alakultak, és ez logikus, akiket sikerül a Gonosznak elszakítani az Igazságtól, azokat fokozatosan igyekszik eszközeivé átalakítani. s. k.). Őrá (a Szent Szűzre) tekintve, megismerjük az Eucharisztiában lévő átalakító erőt. Őbenne megláthatjuk a szeretetben megújult világot. Ha Őt, a testestől-lelkestől mennybe fölvett Szent Szüzet szemléljük, megláthatunk valamit az „új égből” és az „új földből”, amelyek véglegesen majd Krisztus második eljövetelekor tárulnak föl szemünk előtt. Az Eucharisztia ezeknek itt a földön most a záloga, és bizonyos módon elővételezése: „Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22,20)”
Helyezzük magunkat Mária hallgatásába, érezzük át azt, amit 1987. augusztus 21-én és 1979. június 14-én mond az egybeesésről Jézus dicsőséges királysága és az Eucharisztia megdicsőülése között. (...): „Krisztus dicsőséges királyságának eljövetele egybeesik az Eucharisztia legnagyobb ragyogásával. (...) Az Ő dicsőséges királysága fel fog ragyogni mindenekelőtt az Eucharisztia diadalában, mivel az EUCHARISZTIA VISSZATÉR, hogy az Egyház egész életének a szíve és a központja legyen .Jézus az Eucharisztiában minden imátok csúcspontjává válik, aminek az imádás, a hálaadás, a dicsőítés és az engesztelés imájává kell válnia”. (majd, az Új Paradicsomba, de addig a „hamis felszínes egység” amely fő ökumenikus érve, „arra összpontosítani ami közös” – „közel érezzük magunkat mindenkihez, aki bár nem tartja magát egyetlen vallási hagyomány követőjének sem, úgy érzi, hogy az Igazságot (?), a Jóságot (?), és a Szépséget (?), az Isteni Igazságot (?) keresi, akik a mi(?) drága szövetségeseink az EMBERI MÉLTÓSÁGÉRT, a BÉKÉS EGGYÜTTÉLÉSÉRT, és a Teremtés védelméért(?) (inkább megkaparintásáért, uralásáért) folytatott harcunkban” – szó szerint idéztem „Róma püspökének” megnyilatkozását, ezt lehet Jézus Krisztus megvallásának nevezni? Alaptalanok kétségeink vele kapcsolatosan? - mellőzve azt ami elválaszt, szemet hunyva az Igazság megcsonkítása, félremagyarázása fölött, lélekpusztító hatására belátják az elszakadtak, elődeik a „nagy reformátorok” tévedéseit, és igyekezni fognak jóvá tenni, kezdve a Nagyfigyelmeztetéstől, a Szentatya vértanúsága, a Zsidók megtérése, egészen Izajás 2, 2-5 jövendölésének beteljesüléséig. s. k.)
Jézus jelen van az Eucharisztiában az Ő megdicsőült testével, de rejtőzködve, s amikor majd dicsőségesen visszatér, ezt úgy teszi, mintha rejtőzése a színek alatt felrobbanna, és dicsőségben nyilvánítja ki majd magát. (nagy lesz a döbbenet, a meglepetés, a sokk, – a hűségesek – számára felszabadító, kitörő öröm, hála, imádás és dicsőítés, - ellenségei, elutasítói - számára szörnyű kétségbeesés, összeomlás és zuhanás a pokolba.)
Úgy tűnik, hogy sokféle támadás előtt állunk: az Eucharisztiában valóságosan jelen lévő Jézus ellen, a szentmise áldozati jellege ellen, a halálos bűn állapotában terjedő szentáldozás miatt, a tabernákulumban jelen levő Jézus körüli jelek nagy elhanyagolása miatt, az Oltáriszentségben kitett Jézus imádatának nagy ritkasága miatt.
Ha az Eucharisztikus Jézus – ahogy II. János Pál ismétli az Ecclesia de Eucharistia 1., 31., 59. pontjában, idézvén a II. Vatikáni Zsinatot és a Katolikus Egyház Katekizmusát – valóban az „Egyház életének központja és csúcsa”, „az Egyház kincse”, „az Egyház minden lelki java, tudniillik maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk”. Vajon mindazok a támadások nem a pusztítás gyalázatát készítik-e elő az Isten szent templomában, amit DÁNIEL próféta és JÉZUS előre megmondott? Talán nem jeleníti-e meg a küzdelem tetőfokát a napba öltözött Asszony és a Jelenésekbe látott Sárkány között? (Lásd például az 1977-es karácsonyi üzenetet.)
(„Szeretett fiaim, imádjuk Őt együtt, mert Ő valóban az Isten Fia! Olyan hatalmat kaptatok – a pappá szenteléskor – amely hasonlóvá tesz benneteket égi Édesanyátokhoz. Amikor a szentmisét bemutatjátok, ti is világra hozzátok Fiamat. A pap szavai által Jézus valóban jelenvalóvá válik az átváltoztatott Ostyában. Az Oltáriszentségben Jézus Valóban jelen van. Testével, Vérével, Lelkével, Istenségével! Egykor barlang fogadta be, most az oltárok köve. A csecsemő lágy vonásai elfedték Istenségét, ma a kenyér fehér színe rejti el!
Ezen a szent éjen anyai Szívemet újból fájdalom marcangolja, látván, hogy még a papok között is kétely támad Fiam, Jézus Isteni jelenlétét illetően az Oltáriszentség titkában! És így terjed a közömbösség az Oltáriszentség iránt, csökken az imádás és az ima, naponta szaporodnak a szentségtörések azok részéről, akik halálos bűn állapotában (járulnak szentáldozáshoz s. k.) közelednek hozzá. Sajnos a papok között is egyre többen vannak, akik bemutatják ugyan a szentmisét, de többé már nem hisznek! Közülük néhányan tagadják Fiam, Jézus valóságos jelenlétét, mások pedig kizárólag a szentmise bemutatásának idejére akarják korlátozni, ismét mások viszont csak szellemi jelképes jelenlétté fokozzák le. (protestáns módra s. k.). Ezek a tévedések terjedőfélben vannak, bár a tanítást világosan megerősítette a Tanítóhivatal, és elsősorban a pápa. (VI. Pál, és máma, 37 évre rá, elérkeztünk a megnyilvánulás idejéhez. s. k.)
Sajnos eljön az az idő, amikor mindinkább követik ezt a tévtant, az Egyházban szinte megszűnik az imádás és a szent Áldozat illata. Ezzel tetőfokára hág a pusztulás utálatossága, amely behatolt az Isten szent templomába!” az üzenet részletek s. k.)
Olvassuk el újra II. János Páltól a Mane nobiscum Domine, Ecclesia de Eucharistia, és XVI. Benedektől a Sacramentum Caritatis írásokat.
Ecclesia de Eucharistia 10, 25, 36, 52: „Olykor meglehetősen csonkán értelmezik az Eucharisztia misztériumát. Megfosztván áldozati jellegétől, úgy tekintik, mintha nem volna egyéb, mint egy testvéri összejövetel, étkezéssel. (...) (nagyon „Neós” azaz Kikó megközelítés s. k.) Az Eucharisztia túlságosan nagy ajándék ahhoz, hogy megengedhetne leszűkített és kétértelmű értelmezéseket.” „Senkinek sincs megengedve, hogy lebecsülje a ránk bízott Misztériumot: túlságosan nagy ahhoz, hogy bárki megengedhesse magának, hogy olyan önkényességgel bánjék vele, ami nincs tekintettel szent jellegére és egyetemes természetére.” (Beleértve Róma püspökét is, legyünk éberek!)
„Ezért helyesen írja elő a Katolikus Egyház Katekizmusa: - Annak, aki súlyos bűn tudatában van, meg kell gyónnia, mielőtt a szentáldozáshoz járul. – Ezért újra meg kívánom erősíteni, hogy érvényben van, és mindig is érvényben fog maradni az Egyházban a törvény, amellyel a Trienti Zsinat konkretizálta Pál apostol komoly figyelmeztetését és megparancsolta, hogy az Eucharisztia méltó vétele érdekébe – előbb meg kell gyónni, ha valaki halálos bűn tudatában van”.
„A lelkipásztorok feladata, hogy személyes példájukkal is előmozdítsák a szentségimádást, különösen a szentségkitételt és a szent színek alatt jelen levő Krisztus imádását. Jó Nála lenni, a keblére hajolni, mint a szeretett tanítvány (vö. Jn 13,25), érezni az Ő szívének végtelen szeretetét. (...) ugye érezzük sürgető szükségét, hogy hosszasabban elidőzzünk lelki társaságban, csöndes imádásban, szeretetünket kifejezve a Legszentebb Szentségben jelenlevő Krisztusnál?”
Vessük ezt össze az 1987. augusztus 21-i és 1986. augusztus 8-i üzenettel. Az 1992. július 1-én kelt üzenetben ezt olvassuk: „Úgy mutatkozzatok meg mindenki előtt, mint az Én kicsiny fiaim, mint a Nekem szentelt papok, mint ezeknek az utolsó időknek az apostolai. A ti fényeteknek egyre erősebben kell ragyognia a nagy sötétségben, ami az emberiséget és az Egyházat elborította. Papi szeretetetek legyen anyai jelenlétemnek jele”.
„Arra vagytok hivatva, hogy mindinkább az Oltáriszentségben jelen levő Jézus apostolaivá és új vértanúivá váljatok” (1978. július 13.). „Mert most már beléptetek a tisztulás legfájdalmasabb, legsötétebb szakaszába és az Egyházat rövidesen egy újabb, eddig még nem ismert rettenetes üldözés fogja megrázni”. (1988. november 12. ).
Ő, az Eucharisztiában jelenlévő Jézusunk, a mennyország örök napja, aki teljes Erejével tűz, amely ég, de nem éget el, legyőzhetetlen reménnyel akarjuk várni dicsőségben való visszatérésedet: Mennybemeneteledkor az angyalok megmondták az apostoloknak: „Jézus úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment”. Jézus, hogy az Oltáriszentség igazságát igazolja, ezt mondta: amikor látjátok, hogy az Emberfia fölmegy a mennybe”, most pedig azt mondjuk: „akkor látni fogjátok, amint az Emberfia visszatér a mennyből”, akkor látni fogjuk Eucharisztikus hitünk igazolását, reményünk megvalósulását és a papi szeretetünk beteljesülését.
Rátok bízom, akik felelősök vagytok, hogy ismertessétek meg ezt a levelet a Máriás Papi Mozgalom tagjaival, hogy átolvassák és jól átelmélkedjék! Mindenkinek szívélyes üdvözletemet küldöm, papi áldásommal +.
Várom válaszotokat, hogy közöljétek velem híreiteket. Mária Szeplőtelen Szívében a ti kis testvéretek don Laurent Larroque
Ui. A Körlevélben feltüntetett fontosabb üzeneteket teljes terjedelmébe leközlöm a Kék könyvből KIEGÉSZÍTÉSEK címszó alatt, a kívül álló, de eligazodni vágyó testvéreink segítségére.
Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!
Üdvözlégy Mária! Montoire-sur-le-Loir, 2014. január 1. Mária, Isten Anyja

A Máriás papi Mozgalom országos és területi felelőseinek
Szeretteim!
Az új év elején lelkileg közel vagyok hozzátok, a béke és az életszentség jókívánságaival, ahogy Stefano atya mondta, és kérem tőle, hogy mindannyiunkhoz rendkívüli módon közel legyen, hogy Máriától megkapjuk a kitartás és a bizalom erényét.
Legyünk biztosak abban, hogy Mária továbbra is vezeti a Mozgalmát, és hogy a világosság megadatik a nagy felelősség végrehajtásához, amit a Mozgalmunkhoz csatlakozva magunkra vállaltunk. Mária már az első üzenetekben megmondta:
Bárcsak hagynák nagy bizalommal és ráhagyatkozással, mint gyermekek, hogy alakítsam őket. Mert akkor majd általuk ismét felragyog az Evangélium fénye ebben a sötétségbe borult világban. Ez az Én papjaim feladata: legyenek fény a nagy sötétségben, ami el fog terjedni az egész földön, mert Én általuk és bennük jelen leszek fiaim közt a nagy megtisztulás idején, hogy megmentsem őket a döntő órákban!” (1973. 10. 20.)
Hogyha megmondtam nektek, hogy Szeplőtelen Szívemből árad rátok a fény a legnagyobb sötétségben, ezzel tudtotokra akartam adni, hogy a döntő pillanatokban Én magam mutatok meg nektek mindent! Megmondom, kit kövessetek, hogy hűségesek maradjatok Fiam, Jézus helytartójához és Egyházához. Megerősítelek abban, amit hirdetnetek kell, hogy megmaradjatok az Igazságban. Megmutatom, kitől kell félnetek, és melyik úton járhattok, hogy elkerüljétek a bűnt.” ( 1977. 12. 8.)
(Figyeljük meg, már az első évek üzenetei előrevetítik nagyon vészterhes, zűrzavaros idők következnek, és akkor nem mindenki tud majd helyesen tájékozódni,  jól dönteni, megmaradni az Igazságban, mert még az Evangélium fénye is el lesz fojtva. Hogyan? Fel lesz hígítva, kimagyarázzák, kiforgatják eredeti értelmezéséből, téves észérvek alapján. Nagy szükség lesz hűséges, igazi papokra, különösen akiket a Szűzanya erre a feladatra idejében felnevel, ők nem fognak megalkudni a világgal. És ez érvényes ránk, laikusokra is. De vigyázzunk, nehogy azt gondoljuk, hogy akkor személyesen Mária jelenéseink lesznek. Aki erre számít, csalódni fog. Akkor hogyan működik  kapcsolatunk a Szűzanyával? Úgy, ahogyan megtanultuk a Cönákulumok alkalmával és begyakoroltuk a mindennapjainkban. Ki az Úr Jézus hiteles helytartója máma? Aki az Igaz Egyház feje, és az Igazság hirdetője, őrzője, elnémítva is, az egyházi szabadkőművesség által. Ők a báránybőrbe bújt farkasok, tőlük kell nagyon óvakodnunk. Korunk igazi farizeusai! – saját kiegészítésem – s. k.)
Ezért kérem, hogy mindinkább terjesszék a papok önfelajánlását Máriának, amit XVI. Benedek pápa 2010. május 12-én és június 11-én valósított meg. Megemlékezem az idézetről is, melyet Quartilio Gabrielli atya idézett az előző körlevélben a Katolikus Egyház Katekizmusából (675) és az 1993. január 1-jei üzenetből.
(KEK – „Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, fölfedi agonoszság misztériumát” egy vallási megtévesztés formájában,” – amely a Vatikánból indul ki, Hamis Krisztus és Hamis Egyház, megtalálható a Kék Könyv üzeneteiben, Tárgymutatójában,  feje a Hamis Próféta, Igazság Könyve  - „ mely az emberek problémáinak látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártoljanak az igazságtól. – a szociális igazságosság zászlaját lobogtatva - A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett.” Éllovasok, a féligazságok, eretnekségek hirdetői: Kiko és Bergoglió s.k.)
(K. kv. – A nagy megpróbáltatás ideje – „Szeplőtelen Szívemnek szentelt és szeretett fiaim! A kereszten, nem sokkal halála előtt, Jézus rám bízta az Általa megváltott és üdvözített emberiséget. Így az egész emberiség Édesanyja lettem! Mivel Isten és az emberiség Anyja vagyok, az életetekben, az Egyház és az emberiség életében közbelépek, hogy segítsem a Mennyei Atya tervének a megvalósítását, hogy megfelelhessetek annak az ajándéknak, amit Jézus Fiam adott, és segítsétek a Szentlélek működését.
Édesanyaként mindig mellettetek, az Egyház és az emberiség mellett vagyok, hogy vezesselek az úton, ahol megvalósítjátok az Atya akaratát, a Fiú követését, a Szeretet Lelkével való közösséget oly módon, hogy  az Isteni Szentháromság mindig megdicsőüljön. A Szentháromság megdicsőítésében található meg az örömetek és a békétek forrása!
A gonosz, a Sátán, az őskígyó, a nagy sárkány, mindig működött és sokféleképpen cselekedett, hogy elvegye tőletek, az Egyháztól és az emberiségtől a béke értékes kincsét. Soha annyira nem veszélyeztették a békét, mint napjaitokban, mert Ellenfelem Isten elleni harca mind erőssebbé, cselszövőbbé, folytonosabbá és általánosabbá válik. Ezért beléptetek a nagy megpróbáltatás idejében!
A nagy megpróbáltatás mindannyiotok számára elérkezett szegény fiaim! Abban a veszélyben forogtok, hogy elveszítitek a kegyelmet és az Istennel való életközösséget. Napjaitokban a bűnt többé nem tekintik rossznak, ellenkezőleg, gyakran mint értéket és mint jót, felmagasztalják. A hírközlő eszközök álnok befolyása alatt fokozatosan eljutnak annak a tudatnak az elvesztéséhez, hogy a bűn rossz. Ezért a bűnöket mind gyakrabban elkövetik és igazolják, és többé nem gyónják meg!
Ha ti bűnben éltek, visszatértek a Sátán rabságába, alávetitek magatokat a gonosz hatalmának, és így hiábavalóvá válik a Megváltás ajándéka! Így eltűnik a béke a szívetekből, a lelketekből és az életetekből. Fogadjátok el az anyai felhívásomat, hogy térjetek vissza az Úrhoz a megtérés és a vezeklés útján! A bűnt a legnagyobb rossznak ismerjétek el, minden egyéni és társadalmi rossz forrásának. Soha ne éljetek bűnben! Ha megtörténne, hogy emberi gyarlóságból vagy a Gonosz alattomos kísértése miatt elkövetnétek, azonnal járuljatok szentgyónáshoz! A gyakori gyónás legyen a gyógyszer, amelyet gyakran használtok a bűn és a rossz terjedése ellen!
A nagy megpróbáltatás elérkezett az Egyház számára, melyet a gonosz lelkek nagyon veszélyeztetnek, és amelynek az egysége annyira megbomlott és életszentsége elhomályosodott. Látjátok, mennyire terjed benne a tévedés, amely a hit elvesztéséhez vezet. A hittől való elpártolás mindenütt terjed. Szeplőtelen Szívem különleges ajándéka erre az időre a KEK, amit a Pápám úgy akart közzé tenni, mint fénylő és végső tanúságtételét.
Milyen sok azoknak a pásztoroknak a száma, akik a sötétben tapogatóznak, félelemből vagy kompromittálás miatt hallgatnak, és többé nem védik a nyájukat a ragadozó farkasoktól!” – egyházi szabadkőművesség tévtana! – „Sok papi és Istennek szentelt életet kiszárított a tisztátalanság, az érzékiség, a kényelem, és elcsábította őket a jólét keresése. A híveket vonzza a pogánnyá lett világ kísértése, meg a számtalan szekta!
Főleg az Egyház számára érkezett el a nagy megpróbáltatás ideje, mert megrendíti a hit hiánya, elhomályosítja a hitehagyás, megsebzik az árulások, elhagyják fiai, megosztják a szakadások, megszállja és uralkodik rajta a SZABADKŐMŰVESSÉG, termékeny földé válik a rossz számára, ahonnan kihajt a gonosz embernek, az Antikrisztusnak rossz fája! AZ ANTIKRISZTUS AZ EGYHÁZ BELSEJÉBE HELYEZI ÁT AZ URALMÁT!” – egy éve már elmúlt, hogy a folyamat a szemünk előtt bontakozik ki.
„A nagy megpróbáltatás elérkezett az egész emberiség számára, amelyet a már terjedő erőszak, a romboló gyűlölet, a veszélyesen terjedő háborúk, s az egyéb rossz események széttipornak. Mind erősebbé és aggasztóbbá válik egy szörnyű harmadik világháború veszélye!
Elérkezett a pillanat is, hogy mindannyian a Szeplőtelen Szívem menedékébe siessetek! Ne veszítsétek el a bátorságotokat! Erősen reméljetek és bízzatok! Én előre megmondtam nektek a rátok váró időket, azért, hogy segítselek benneteket, hogy a fájdalmas és nehéz időket reményben és nagy bizalomban éljétek át a ti mennyei Édesanyátokkal!
Végül a nagy megpróbáltatás ideje után vár titeket a nagy béke ideje, a nagy öröm, a nagy életszentség és Isten köztetek lévő nagy diadala! Imádkozzatok Velem és éljetek ebben a várakozásban, amely megédesíti a mindennapi szenvedésetek keserűségét. Rátok terítem palástomat, hogy védjelek benneteket, ahogyan a tyúk teszi csibéivel, és mindannyitokat megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 1993. január 1. s. k.)
Az utolsó üzenet, amelyet Stefano atya magyarázott az utolsó Cönákulumán – pünkösd vasárnapján, 2011. június 12-én Comóban -, az 1975. október 18-ai volt: „jól elmélkedjétek át, mert minden benne van” – mondta Stefano atya. (következik a teljes üzenet:)

Örvendjetek!
„Fiam, egyszerű az oka annak, hogy téged választottalak: mert te vagy a legszegényebb, a legkisebb, a legkorlátozottabb, emberileg a legalkalmatlanabb. Azért választottalak, mivel életedben már sikerült Ellenfelemnek győzelmet aratnia feletted. Engedtem, hogy előre átéld, amit majd legnagyobb diadalom pillanatában teszek. Ellenfelem egy napon úgy gondolja majd, hogy teljes győzelmet aratott a világon, az Egyházon és a lelkeken. Akkor lépek majd csak közben – rettenetesen és győzelmesen – hogy annál nagyobb legyen veresége, minél biztosabb lesz abban, hogy mindörökre győzött.
Ami most készülőben van, az olyan dolog, hogy ilyen még nem volt a világ teremtése óta: ez okból mindezt megjövendölték a Bibliában! Már megjövendölték nektek a köztem, a napban öltözött Asszony és a vörös sárkány, a Sátán között lévő rettenetes küzdelmet. Őneki sikerül ma sok embert elcsábítania a marxista ateizmus tévedésével. (valamint a felszabadítási teológia tévtanával, eretnekségével s. k.) Már megjövendölték nektek az angyalok és fiaim harcát a sárkány követői ellen, akiket a lázadó angyalok vezetnek. Megjövendölték azonban nektek mindenekelőtt világosan az Én teljes győzelmemet!
Fiaim, ti arra vagytok hivatva, hogy átéljétek ezeket az eseményeket! Ideje, hogy megtudjátok és ennek tudatában készüljetek fel a HARCRA! Ideje, hogy tervem egy részét megkezdjem felfedni előttetek!
Mindenekelőtt az a fontos, hogy az a benyomás érje Ellenfelemet, mintha mindent megnyert volna, hogy már minden az Ő kezében van. Emiatt kap engedélyt arra, hogy behatoljon még az Egyházam belsejébe is, és sikerül neki majd Isten szentélyét is homályba borítania. (beleértve még a pápai trónt is, hogy letaszítsa róla a jogos utódot s. k.). A legtöbb áldozatot a szentély szolgáiból szedi. Valóban ez szeretett fiaim, papjaim nagy bukásának ideje. (mert elkényelmesedtek, megalkudtak a világgal és az idők jeleivel nem törődtek s. k.).
A Sátán egyeseket kevélységükkel csábít el, másokat a testi szenvedéllyel, a kétkedéssel, a hitetlenkedéssel, a csüggedéssel és az egyedülléttel. Hányan kételkednek majd Fiamban és bennem, és azt gondolják, hogy elérkezett Egyházam számára a vég!
Szeplőtelen Szívemnek szentelt papok, szeretett fiaim, akiket most készülök összehívni a nagy ütközetre: első fegyverként a belémvetett bizalmat és a ti egyre teljesebb Rámhagyatkozásotokat kell használnotok! Győzzétek le a félelem, csüggedés, a szomorúság kísértését! A bizalmatlanság megbénítja cselekedeteiteket és Ellenfelem nagy hasznára van.
Legyetek vidámak és örvendjetek! Egyházam számára ez NEM A VÉG, TELJES ÉS CSODÁLATOS MEGÚJULÁSA KÉSZÜL!
Fiam helytartójának sikerült ezt már belátnia ajándékom hatására, még a JELEN pillanat szomorúságaiban is (ez a kijelentés most csúcspontjára ért XVI. Benedek emeritus pápánk életében s. k.), arra szólít fel benneteket, hogy örvendjetek! Örvendjünk? – kérdezitek Tőlem csodálkozva. IGEN, fiaim, Szeplőtelen Szívemben örvendjetek, mely mindnyájatokat magába zár. Anyai Szívem lesz békés helyetek, amíg odakint a legnagyobb vihar dühöng.
Még ha meg is sebesültetek, még ha bizonyos pillanatokban árulást követtetek is el, akkor se csüggedjetek, mert szeretlek benneteket! Minél inkább dühöng ellenetek Ellenfelem, annál nagyobb lesz irántatok való szeretetem. Édesanya vagyok és még jobban szeretlek benneteket, mivel elszakítottak Tőlem. És az az Én örömöm, hogy titeket Szeplőtelen Szívem szeretett papjaivá neveljelek, megtisztult és megerősödött fiaimmá, akiket többé senkinek sem sikerülhet elszakítani Fiam, Jézus szeretetétől!
Fiam, Jézus élő másaivá alakítalak benneteket! Ezért legyetek elégedettek, bízzatok Bennem, hagyatkozzatok teljesen Énreám! Maradjatok mindenkor Velem az imádságban! Az a fegyver, amelyet majd a győzelem kivívására a harcban használtok, a ti imátok és a ti szenvedésetek lesz!
Igen, akkor ti is a kereszten lesztek Velem és Fiammal, Jézussal együtt, az Ő Édesanyja és a ti Édesanyátok mellett...” (üzenet vége)
 (és persze az Igaz Egyházzal együtt, mert a Hamis Ökumenikus Egyház egy rövid ideig tündökölni fog, de ezeknek mind be kell teljesedniük, amint meg volt jövendölve. A saját kiegészítéseimet – s. k. – és  az üzenetek közlését – a Körlevélben nem közli, csak a dátumot az atya -   a jobban érthetőség véget fűztem hozzá, hogy minél többen, akik nyitottak az idők jeleire, a magán-kinyilatkoztatások olvasására, tanulmányozására, minden őszintén tájékozódni akaró testvérünknek legyen lehetősége átelmélkedni, a más hasonló tartalmú magán-kinyilatkoztatások tükrében, a KEK és a Szentírás összefüggéseivel összevetve, lehetséges az események hogyan és mikéntjeire megbízható választ találni.)

HÍREK
2013.július 10-én Őméltósága Monsignor Diego Coletti, Como (Olaszország) püspöke elismerte a MPM szabályzatát („státuszát”): a Mozgalomból a püspöksége hívei számára egy privát Társulatot (Associazione) hozott létre. Ezt nem azzal acéllal, hogy egy másik valóságot teremtsünk, hanem hogy lehetővé tegyék a Mozgalomnak, hogy előremenjen, ahogy az elmúlt több mint negyven éven át Gobbi atya vezetésével haladt, a Szűzanya által ihletve.
 Collevalenzába június végén, az évi lelkigyakorlatok alatt, harminc nemzetközi, valamint területi felelőst, akiket még Gobbi atya nevezett ki – hála Gobbi atya titkára, Quartilio Gabrielli atya  munkájának – kineveztek az említett Társulat (Associazione) „alapító tagjainak”, és engem, Laurent Larroque atyát, választottak Mozgalmunk felelősévé. Nagyon köszönjük Quartilio atyának a munkáját és az áldozatvállalását, hogy biztosította ezt az átmenetet a MPM karizmájának intézményesítésére.
Nincs meg bennem ugyanaz a karizma, mely Gobbi atyát ihlette, de ugyanaz az akaratom, hogy igenis hűségesen vigyem előre a Mozgalmat, ahol a Legszentebb Szűz a vezetőnk: „Én magam leszek Vezéretek, (...) engedjétek, hogy Én vezesselek benneteket” (1973. 7. 16.). A Szűzanya háromszor mondja 1974 júniusában, júliusában és decemberében, hogy ez a MŰ az övé, és semmiféle külső beavatkozás nem árthat neki. (mármint a MPM-nak s. k.). Megköszönöm az értem mondott imáitokat, és továbbra is kérem őket.
Meghatároztuk a szabályzatban, hogy mindazok számára, akik – mivel már részt vesznek a Cönákulumokon és a Mozgalmunk lelkületét élik – a MPM tagjai, nincs semmi beiratkozási formula, amit ki kellene tölteniük, hogy  a Társulat (Associazione) tagjai legyenek. „Rendes tagoknak” hívjuk őket. Léteznek még a „szervező tagok” (Membri promotori): mindazok, akik elkötelezik magukat a helyi Cönákulumok felelősségében, hogy hűségesen megőrizzék a lelkiséget és kövessék azt, ahogyan azt Stefano atya ajánlotta, lehetnek „szervező tagok”, az ezzel kapcsolatos kérdéseket címezhetik a Mozgalom Új hivatalos székhelyére: Movimento Sacerdotale Mariano, via don G. Bonco 1, 22.100 Como-Lora (Italia).
Köszönetet mondok azoknak, akik erre a címre elküldik a Mozgalom híreit az egész világból! Ugyancsak erre a címre írhatjátok a Stefano atya közbenjárására kapott kegyelmeket. Stefano atya életrajza készülőben van, imádkozzunk, hogy jól sikerüljön. És azért is, hogy a Kék Könyv szokásos kiadása sikerüljön. (mert még mindig folyamatosan jönnek az igénylések, a Mozgalomhoz csatlakozni akarok részéről s. k.). Vannak közbenjáróink, mint például Gabriele Allegro atya is, aki 2012. szeptember 29. óta a boldogok sorában van (Acireale, Szicília), és Maria Bolognesi, akit 2013. szeptember 7-én iktattak a boldogok sorában: ő egy asszony, aki fontos volt Stefano atya életében. Imádkozzunk azért is, hogy hamarosan elérkezzen Nazareno Lanciotti atya boldoggá avatása, aki Brazília felelőse volt. (ő a MPM első vértanúja, akit a szabadkőművesség gyilkoltatott meg mert nagy szálka volt a szemükben.  s. k.).

LELKIGYAKORLATOKat
Fogunk tartani, mint az előző években, a MPM püspökei és papjai számára Collevalenzába, június 22. vasárnaptól június 28. szombat reggelig  az Irgalmas Szeretet Kegyhelyénél. Csak kevés hívő jöhet, és csak azok, akiknek felelősségük van a MPM-ban. (Információk a bejelentkezésről a PMP címén kaphatók.)
Területi Cönákulumok Olaszországban április, május, június és október folyamán valósulnak meg. (a következő számban közlöm a Körlevél ELMÉLKEDÉS részét, a befejezést idézem: s. k.)
Rátok bízom, akik felelősök vagytok, hogy ismertessétek meg ezt a levelet a MPM tagjaival, hogy átolvassák és jól átelmélkedjék! Mindenkinek szívélyes üdvözletemet küldöm, papi áldásommal.
Várom a válaszotokat, hogy közöljétek velem a híreiteket!
Mária Szeplőtelen Szívében, a ti kis testvéretek don Laurent Larroque

U. i. A mi (magyar nyelvterületek laikusainak, felelőseinek) évi lelkigyakorlatunk Leányfalun lesz a szokásos módon június 16-án du. 18 órától, 19-én – Úrnapján az ebéddel ér véget. Bővebben a Szent Gellért lelkigyakorlatos ház honlapján lehet tájékozódni, bejelentkezni.
A Körlevelet a Mária Kora XV. Évfolyam, 2014. 1. számának 5. oldaláról vettem át. 
Testvéri szeretettel Zakariás Imre a MPM háromszéki laikus felelőse. Áve Mária!  

http://www.uzenetek.eu/news/a-marias-papi-mozgalom-hivatalos-korlevele/  
Azon üzenetek teljes leközlésével, amelyekre utalás történt a ELMÉLKEDÉS részben.

Az Üzeneteket dátum szerinti közlöm, nem az Elmélkedésben előforduló sorrendben, utóbbi az elmélkedés vezérgondolatát követi, előbbi a téma fokozatosan mélyebb kibontakozását az időben. I. Rész.

Ti is világra hozzátok Fiamat – 1977. december 24. – A szent éj.
„Szeretett fiaim, hajoljatok velem együtt e jászol fölé, ahol most megszületett Fiam reszket a hidegben, és sírdogál. Imádjuk Őt együtt, mert Ő valóban az Isten Fia. Titeket azért szeretlek különösen, mert az Ő papjai vagytok.
Olyan hatalmat kaptatok, amely hasonlóvá tesz benneteket égi Édesanyátokhoz. Amikor a szentmisét bemutatjátok, ti is világra hozzátok Fiamat. A pap szavai által Jézus valóban jelenvalóvá válik az átváltoztatott Ostyában! Hogyha ti nem volnátok, szeretett fiaim, akkor Jézus nem tudna jelenvalóvá válni az  Oltáriszentségben!
Az Oltáriszentségben Jézus valóban jelen van. Testével, Vérével, Lelkével, Istenségével. (ez emberi ésszel, értelemmel felfoghatatlan, csak a hit által lehetséges elfogadni. A legfölségesebb hittitok! s. k.). Ti, papok megújítjátok időbeli megszületésének tényét. Mint egykor, úgy ma is titokban történik érkezése. Egykor barlang fogadta be, most az oltárok köve.
A csecsemő lágy vonásai elfedték istenségét, ma a kenyér fehér színe rejti el! De ahogy akkor jelen volt a kisdedben, úgy van most jelen valóságosan Isten Fia az átváltoztatott Ostyában.
Ezen a szent éjen anyai Szívemet újból fájdalom marcangolja, látván, hogy még a papok között is kétely támad Fiam, Jézus isteni jelenlétét illetően az Oltáriszentség titkában. És így terjed a közömbösség az Oltáriszentség iránt, csökken az imádás és az ima, naponta szaporodnak a szentségtörések azok részéről, akik halálos bűn állapotában közelednek hozzá.
Sajnos a papok között is egyre többen vannak, akik bemutatják ugyan a szentmisét, de többé már nem hisznek. (ezt észre is lehet venni, bort isznak, vizet prédikálnak, de imádkozzunk, böjtöljünk értük is, ne csak a hűségesekért, elég hatalmas az Úr Jézus ahhoz, hogy ismét talpra állítsa Őket, mindannyiunk örömére. s. k.) Közülük néhány tagadja Fiam, Jézus valóságos jelenlétét, mások pedig kizárólag a szentmise bemutatásának idejére akarják korlátozni, ismét mások viszont csak szellemi és jelképes jelenlétté fokozzák le. Ezek a tévedések terjedőfélben vannak, bár a tanítást világosan megerősítette a Tanítóhivatal, és elsősorban a pápa.
Sajnos eljön az az idő, amikor még inkább követik ezt a tévtant, az Egyházban szinte megszűnik az imádás és a szent Áldozat illata. Ezzel tetőfokára hág a pusztulás utálatossága, amely már behatolt az Isten szent templomába. Ezért szeretném ezen a szentséges éjszakán összegyűjteni Szeplőtelen Szívembe minden szeretett fiamat, akik szétszóródtak a világ minden táján.
Meghívlak benneteket, hajoljatok velem együtt az oltár fölé, ahol ti is világra hozzátok Jézust az Oltáriszentség titkába. Imádjátok velem, halmozzátok el szeretettel, vigasztaljátok velem, adjatok hálát Neki velem, engeszteljétek velem a megbántások, a fagyosság, a nagy közömbösség miatt, amely Őt körülveszi. Velem együtt védjétek meg életetek árán, felkészülten arra, hogy Neki ajándékozzátok véreteket. És így, e mélységes éjben Jézus újra beragyoghatja általatok ezt a világot, amelyet irgalmas szeretete még meg akar menteni”.
(kezdődik az üldözés, majd a  vértanúság ideje. Hitigazság, Isten Fia emberré lett, hozzánk hasonló, a bűnt kivéve, hiteles papság, hatalommal felruházva, áthagyományozva, folytonosságban, ott az Igaz Egyház, a kegyelem hathatós eszköztárával, szentségeivel, csak éppen a sántikálók, tévelygők kell összeszedjék magukat, amíg nem késő.  s. k.)

Nyilvános küldetéstek – Róma, 1978. július 13. A harmadik Fatimai jelenés évfordulója.
„Szeretett fiaim, itt vagytok együtt velem az ima és a szeretet Cönákulumába. A világ sok részéből hívtalak titeket, és ti eljöttetek. Ma lelkigyakorlatotokat  végzitek, hogy e napok alatt alakíthassalak és előkészíthesselek mindarra, ami reátok vár. Mindaz hamarosan megtörténik, amit régebben már megjövendöltem! Emiatt minél előbb meg kell valósítani azt a tervet, amely egyenként rátok vonatkozik. (éspedig, megélni a minél teljeseb önfelajánlásunkat, ráhagyatkozásunkat a Szűzanya Szeplőtelen Szívének, hogy rendelkezzék velünk tetszése szerint, és a környezetünkben élőket, reánk bízottakat  segíteni az Istenhez való visszatérésükben. sk.).
Ti felajánlottátok magatokat égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívének. Így részt vesztek tervembe, mely szerint le kell Győzni a Sátánt, a bűnnek és a világban elterjedt minden rossznak ősatyját! (tehát, amikor e „terv” bizonyos részleteiről szólunk, akkor nem „önjelölt” prókátorokként tesszük, ellenkezőleg, felelősségünk és méltatlanságunk teljes tudatában. sk.). Járjatok Velem és akkor ti magatok lesztek a világ szeplőtelen fénye, ez legyőzi a rossz és a bűn sötétségét. Azért hívtalak meg titeket mind, hogy lépjetek be Szívem belsejébe, hogy segítsem bennetek ezt az igazi átalakulást.
Itt vagytok abban a városban, ahol Jézus helytartója, első szeretett fiam, a pápa él, szenved és készül feláldozni önmagát. Azt kívántam, hogy mellette legyetek és segítsetek neki útjának immár végső és legfájdalmasabb szakaszán. Bennetek és általatok Én magam vagyok jelen a kereszt alatt, ahol a Szentatya éli haláltusája óráit! A Cönákulumon ezért irányított égi Édesanyátok Szeplőtelen Szíve benneteket imával és szeretettel az Ő tiszta személye felé! (tehetünk mi arról, hogy ez a belső ragaszkodás olyan erősen köt sokunkat XVI. Benedek emeritus pápánkhoz? És ezt ha félhivatalosan laikusokként felvállaljuk, eretnekség? Papjaink még ennyit se tehetnek. Meg kell várják a „förtelem” kibontakozását, Júdás árulását. Sajnos „Róma püspökének” fellépése, zavaros  megnyilatkozásai, gesztusai, tettei, most már egy év távlatából is a próféciák hiteleségének igazolása felé billenti a mérleg nyelvét. Az egyházi szabadkőművesség komolyan belelendült a rombolásba, gondjuk van a „szegényekre”, mint Júdásnak, Jn 12,1-8. sk.)
Mindig előttetek van Fiam, Jézus, aki különös szeretettel tekint reátok. Jézus az, aki jelen van a kenyér fehér színe alatt az Oltáriszentségben. A tiétek valóban Eucharisztikus Cenákulum volt: az Oltáriszentségben Jézusra irányult imátok, szeretetetek és életetek.
Arra vagytok hivatva, hogy mindinkább az Oltáriszentségben jelen levő Jézus apostolaivá és új vértanúivá váljatok! Ezért erősödnie kell engeszteléseteknek, imádásotoknak és jámborságotoknak. Jézus Eucharisztikus Szíve nagy dolgokat fog művelni mindannyiótokkal. Legyetek engedelmesek: ez az, ami Nekem leginkább tetszik, és nektek ez kerül a legtöbbe! Legyetek engedelmesek: ez az ami nem mindig sikerül, és égi Édesanyátok elszomorodik, amikor a sok jóakarat a valóságban kevés engedelmességet eredményez.
Olyan terv végrehajtására választottalak ki benneteket, amelyet ti csak később fogtok teljesen megérteni! Ahogy a Cönákulum az apostolok életében is megelőzte küldetésük beteljesedését egészen a vértanúságig, úgy lesz veletek is!
NYILVÁNOS KÜLDETÉSTEK IDEJE ELÉRKEZETT! Gyűjtsétek össze szeretett fiaimat, erősödjetek segítségemmel azon az úton, amelyet számotokra kijelöltem.
EZ TANÚSÁGTÉTELETEK ÓRÁJA! Menjetek MOST égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívében a világ minden tájára, és töltsétek be a küldetést, amelyet Fiam, Jézus bízott mindegyikőtökre!”
(a föntiek tükrében is világosan felismerhető, nem mindenki tudja és képes helyesen  értelmezni a történéseket, eseményeket, egyszóval az idők jeleit, Fatima, La Salette üzenete nagyon időszerű.  sk.).

Jézus az Oltáriszentségben – Garabandal (Spanyolország), 1979. június 14. Úrnapja, az Úr Jézus szent Testének és szent Vérének ünnepe.
„Szeretett fiaim, járjatok továbbra is bizalommal azon az úton, amelyen égi Édesanyátok vezet benneteket. Tervem a megvalósulás útján van segítségetekkel, akik válaszoltatok anyai meghívásomra. Támogassátok gondoskodásomat, amely arra serkent, hogy átalakítsalak bensőleg, hogy mindnyájan Jézus Eucharisztikus Szívének tetsző papokká váljatok.
Szeplőtelen Szívem Diadala nem következhet be másképpen, csak Fiam, Jézus diadalával együtt, aki visszatér, hogy uralkodjék a szívekben, a lelkekben, az egyes emberek és a nemzetek életében: AZ EGÉSZ EMBERISÉGEN. (de csak akik elfogadják Megváltásának ajándékát, jutnak az új Paradicsomba, új Ég, új Föld, az elutasítók, önmagukat zárják ki és egyúttal a Sátán uralmát választják, a pokolba. sk.).
De miként Jézus az égben van, úgy van valóságosan jelen a földön az Oltáriszentségben: Testével, Vérével, Lelkével, Istenségével! Dicsőséges uralma főleg az Ő Oltáriszentségének uralmában fog felragyogni, mert az Oltáriszentség válik ismét az Egyház egész életének középpontjává. Jézus az Oltáriszentségben lesz minden imátok csúcspontja, amely az imádás, a hálaadás, a dicséret és az engesztelés imája lesz.
Jézus az Oltáriszentségben kerül minden liturgikus cselekedet középpontjába, amely a szentháromságot dicsőítő himnuszként bontakozik ki Krisztus örök papsága által az Oltáriszentség misztériumában megvalósulva. Jézus az Oltáriszentségben válik ismét egyházi gyűléseitek középpontjává, mivel az Egyház az Ő Temploma, az Ő Háza, melyet főleg azért épített, hogy isteni jelenléte közöttetek felragyoghasson.
Szeretett fiaim, sajnos manapság a tabernákulumot is elborította a sötétség: annyi üresség van körülötte, annyi közömbösség, annyi hanyagság. Minden nap növekszik a kétely, a tagadás és a szentségtörés. Jézus Eucharisztikus Szívét újra megsebzik övéi, az Ő házában, azon a helyen, ahová isteni lakhelyét állította fel köztetek. Legyetek ismét az Ő odaadó imádói, az Eucharisztikus Jézus buzgó szolgái, aki általatok ismét jelenvalóvá válik, ismét feláldozásra kerül és a lelkeknek ajándékozza magát.
Vigyetek mindenkit az Oltáriszentségben jelenleső Jézushoz, hogy imádják Őt, hogy a szentáldozásban magukhoz vegyék Őt, és hogy jobban szeressék Őt. Segítsetek mindenkinek, hogy méltó módon közelítsenek Jézushoz az Oltáriszentségben, ébresszétek fel a hívőkben a bűntudatot, figyelmeztessétek őket arra, hogy csak a kegyelem állapotában járulhatnak a szentáldozáshoz, neveljétek rá őket a rendszeres gyónásra, amelyre annak van szüksége a szentáldozás előtt, akinek halálos bűne van. (vigyázat! a vasárnapi szentmise mulasztása, komoly ok nélkül, már halálos bűn! a tudatlanság, nem mentség. sk.)
Szeretett fiaim, vessetek gátat a szentségtörések áradatának: még sohasem járultak annyian méltatlanul a szentáldozáshoz, mint éppen a mai időkben. (vajon nem-e a II. Vatikáni Zsinat félre értelmezett, alkalmazott változtatásainak gyümölcsei érettek be, egyházi szabadkőműves hátszéllel? sk.). Az Egyházat belsőleg sebzi meg a szentségtörő áldozások terjedése. Elérkezett az az idő, amikor Édesanyátok mondja: ELÉG VOLT! Én magam fogom kitölteni az Oltáriszentségben jelenlevő Fiam, Jézus körül az ürességet. Isteni jelenléte körül szeretetből építek védősáncot, Én magam építem általatok szeretett fiaim, akiket szeretet-őrségre állítalak a föld minden szentségháza köré!”
(a Garabandal-i üzenetekhez ki hogyan viszonyul, személyes ügye, de az a tény, hogy a Szűzanya Gobbi atyát oda vitte és éppen ilyen tartalmú üzenetet adott ott általa nekünk – MPM – tagjainak, nem véletlen! Akik azt gondolják, hogy az üzenetek nem függenek össze, nagyon tévednek! sk.)

Az Oltáriszentség Anyja – Rubbio (Vicenza), 1986. augusztus 8. Szóbeli üzenet a szent rózsafüzér elmondása után.
„Szeretett fiaim, mennyire megtelik Szívem örömmel, hogy itt látlak benneteket az imádás, a szeretet, az engesztelés és a hála papi zarándoklatán, melynek során ti az Oltáriszentségben jelenlévő Jézushoz, Fiamhoz és Istenemhez járultok. Hogy megvigasztaljátok a nagy ürességért, a sok hálátlanságért, a nagy közömbösségért, amely az Ő valóságos, szerető jelenlétét a Föld minden tabernákulumában körülveszi sok gyermekem, főleg sok szeretett fiam, a papok részéről.
Köszönöm azt az örömet, amelyet Jézus Szívének szereztek. Ő tetszéssel mosolyog rátok, mialatt túlárad gyöngédsége irántatok. Köszönöm azt az örömet, amellyel égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívének mélységes fájdalmát enyhítitek. Én vagyok a Legszentebb Oltáriszentség Anyja. „Igenemmel” váltam Anyjává, mert a megtestesülés pillanatában megadtam az Atya Igéjének azt a lehetőséget, hogy szűzi méhembe ereszkedjék. És bár Én Istennek igazi Anyja vagyok – mivel Jézus Valóságos Isten – közreműködésem mindenekelőtt azáltal valósult meg, hogy az Igének megadtam emberi természetét. Ez adta meg a lehetőséget a Szentháromság második Személyének, az Atyával együtt örökkévaló Fiúnak, hogy az időben is emberré legyen, a ti igazi testvéretekké.
Emberi természetet öltve vált lehetségessé számára, hogy a megváltás művét véghezvigye! A megtestesülés Anyjaként vagyok a megváltás Anyja is. A megváltást, amely Jézus megtestesülése pillanatától kezdve kereszthaláláig ment végbe, Ő magára öltött emberségénél fogva tudta véghezvinni. Istenként nem volt lehetséges számára szenvedni, tűrni, meghalni, tökéletes váltságdíjul ajánlva magát az Atyának, és méltó, igaz elégtételt nyújtva igazságosságának.
Valóban mindenkiért szenvedett, megváltva bennünket a bűntől, és megnyitva számunkra a lehetőséget, hogy megkapjuk azt az isteni életet, amely mindenki számára elveszett amikor ősszüleink az első bűnt elkövették. Tekintsetek Jézusra, miként szeret, dolgozik, imádkozik, szenved! Miként áldozza fel magát attól kezdve, hogy szűzi méhembe ereszkedett, egészen addig, amíg felemelték a keresztre. Tekintsetek Jézusra, örök papi szolgálatában, hogy megértsétek, hogyan vagyok Jézusnak, elsősorban mint papnak, Anyja.
Emiatt vagyok a legszentebb Oltáriszentség Anyja is! Nem mintha az Én feladatom lenne életet adni Neki ehhez a titokzatos átváltozáshoz az oltáron. Ez egyedül számotokra van fenntartva, szeretett fiaim! Ez olyan feladat, amely igen hasonló az Én anyai feladatomhoz, mert a szentmise alatt az átváltoztatás szavai által ti is valóban életet adtok Fiamnak! Általam egy szegény dísztelen barlang fagyos jászla fogadta be Őt, általatok most a hideg oltárkő. De ti is éppúgy életet adtok Fiamnak, ahogyan Én. Ezért nem is lehettek ti mások, mint ugyanannak a szeretetteljes Anyának a fiai, aki Fiának, Jézusnak valóságos Anyja.
De Én az Oltáriszentség valóságos Anyja is vagyok, mert Jézus a ti papi szolgálatotok segítségével az átváltoztatás pillanatában valóságosan jelenvalóvá válik. A Szentlélek hatalmas erejét kérő emberi igenetek, amely a kenyér és a bor anyagát Krisztus Testévé és Vérévé változtatja át, teszi lehetővé Jézus számára ezt a köztetek lévő új és valóságos jelenlétet. És azért válik jelenvalóvá, hogy folytassa a megtestesülést, a megváltást. A szentmise misztériumában megújítsa a Kálvária áldozatát, amelyet Ő emberi természetéből adódóan tudott felajánlani az Atyának – magára öltött testével együtt, amelyet Én ajándékoztam Neki. Így válik Jézus istenségével és dicsőséges Testével együtt jelenvalóvá az Oltáriszentségben, azzal a testtel, amelyet égi Édesanyátok ajándékozott Neki. A Szűz Máriától született valóságos testtel.
Fiaim, az Ő teste dicsőséges Test, de nem másik test, tehát nem újabb születéséről van szó. Valóban ugyanaz a test, amelyet Én adtam Neki: Betlehemben született, meghalt a Kálvárián, sírba helyezték és onnan feltámadt! Új formát öltött magára, isteni formát, a dicsőségest. (ezt előképben mutatta meg a három kiválasztott apostolának a Tábor hegyén, a „színeváltozáskor”,  de meghagyta nekik, majd csak a feltámadása után beszéljenek arról amit láttak. Csak mint érdekességet jegyzem meg: a feltámadása utáni dicsőséges megjelenéseinek pontosítása nem szerepel az Evangéliumokban, csak a Damaszkusz-i út eseménye. De a lényeg, hogy apostolai, és tanítványai – több mint ötszáz testvér is! -  bizonyosságot kaptak a feltámadással kapcsolatosan, amikor nekik megjelent. Nekünk nincs más bizonyosságunk, mint a Szentírás és Egyházunk majdnem kétezer éves hiteles tanítása, a jelenéseket leszámítva, Urunk Tamáshoz intézett szavai: Jn 20,29-ben, ezek elégségesek. De nagyon mélyen véssük a szíveinkbe, elménkbe, egész lényünkbe, mert a küszöbön vannak a napok, amikor mindenféle hazug „tudományos” és ésszerű érvekkel, okoskodásokkal, is próbálnak meggyőzni mindannyiunkat, hogy Egyházunk évszázadok óta félrevezette a híveit. Az Új Egyház – Hamis Egyház -  most mindenkinek feltárja az „Igazságot”, beleértve még a „ földönkivüli”  civilizáció maszlagját is! Legyünk résen, és maradjunk hűségesek az évezredes kinyilatkoztatott Út, Igazság és Élethez! sk.)
A mennyben Jézus, dicsőséges Testével együtt marad Mária Fiának! Így az a test, amelyiknek ti az Ő istenségével együtt az Eucharisztikus átváltoztatás pillanatában életet adtok, mindenkor Mária Fia! Ezért vagyok az Oltáriszentség Anyja!  És anyaként mindig Fiam mellett vagyok. Mellette voltam ezen a Földön, mellette vagyok most a mennyben testben való mennybevételem kiváltsága miatt, mindenkor jelen vagyok ott, ahol Jézus jelen van a Föld minden tabernákulumában.
Ahogy az Ő dicsőséges Teste – az idő és a tér határain kívül lévén – lehetővé teszi számára, hogy itt legyen előttetek e kis hegyi templom tabernákulumában, úgy azt is lehetővé teszi számára ugyanakkor, hogy a Föld minden részén található tabernákulumokban is jelen legyen. Így égi Édesanyátok dicsőséges testében, amely lehetővé teszi számára, hogy itt és mindenütt jelen legyen, valóban ott van minden tabernákulum mellett, ahol Jézust őrzik. (ez a pontosítás fellebbenti a fátylat arról az ígéretről és lehetőségről, amelyet Isten készít az Őt szeretőknek, „szem nem látta, fül nem hallotta és emberi elme föl nem fogja”, az Univerzummal kapcsolatosan is. sk.) Szeplőtelen Szívem válik számára a szeretet, az imádás, a hála és az örökös engesztelés élő, érző, anyai tabernákulumává.
Én vagyok az Oltáriszentség örvendező Anyja! Szeretett fiaim, ti tudjátok, hogy ahol a Fiú van, ott van mindig az Atya és a Szentlélek is! Ahogy a mennyország dicsőségében Jézus az Atya jobbján ül bensőséges egységben a Szentlélekkel, ugyanúgy – amikor hívásotokra jelenvalóvá lesz az Oltáriszentségben, majd anyai Szívemmel körülvéve megőrzésre a tabernákulumba helyezik – a Fiú mellett – ott is – valóságosan jelen van az Atya, és ott is valóságosan jelen van Velünk együtt a Szentlélek! Mindig ott van az isteni legszentebb Háromság! Miként a mennyországban, úgy minden tabernákulum mellett is ott van égi Édesanyátok elragadtatott és örvendező jelenléte.
Itt van minden angyal a fény kilenc karában, hogy a Szentháromság mindenhatóságát énekeljék a harmónia és a dicsőség különféle változataiban. Így szinte áttekinthetővé teszik különböző fokozatokban a Szentháromság nagy, Isteni hatalmát. Az angyali karok körül itt vannak a szent és a boldog lelkek, akik a Szentháromságból áradó fényből, szeretetből, az állandó örömből és a végtelen dicsőségből kapják örökké tartó és egyre növekvő boldogságukat.
A mennyország magasságába felhatol a tisztítóhelyen szenvedő lelkek mély sóhaja, tisztító szenvedése és szüntelen imája. Oda törekszenek a lelkek egyre növekvő vággyal és szeretettel. Szeretetük egyre tökéletesedik, mialatt fokozatosan leróják gyarlóságukért és vétkükért járó tartozásukat, egészen addig a pillanatig, amikor a szeretetben tökéletesen megújulva társulhatnak a mennyei énekhez a legszentebb isteni Háromság körül, aki nem csak a mennyben van, hanem ott van minden tabernákulumban is, ahol Jézus jelen van, még a Föld távoli és félreeső részein is! Ezért vagyok Jézus Anyjaként az Oltáriszentség örvendetes Anyja.

Én vagyok az Oltáriszentség fájdalmas Anyja! A szeretet középpontjához, az eucharisztikus Jézus körül lüktető diadalmas és tisztuló Egyházhoz kellene csatlakoznia a küzdő Egyháznak is. Csatlakoznotok kellene nektek is, szeretett fiaim, szerzetesek és hívek, hogy a mennyországgal és a tisztítóhellyel együtt az imádás és a dicséret örök himnuszát zengjétek. Ehelyett ma Jézust nagy üresség, nagy hálátlanság viszi körül.

Ezeket az időket megjövendöltem Fatimában az angyal szavával, aki a gyermekek előtt megjelenve erre az imára tanította őket: „Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Mélységes alázattal imádlak és felajánlom Neked Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, aki a Föld valamennyi tabernákulumában jelen van, engesztelésül a sértésekért, a szentségtörésekért és a közömbösségért, amellyel körülveszik...” Ezt az imádságot a mai időkre tanítottam!
Jézust ma üresség veszi körül, amelyet főleg ti, papok okoztok, akik apostoli munkátokban gyakran fölöslegesen és sokat forgolódtok a kevésbé fontos és másodlagos dolgok körül. Elfelejtkeztek arról, hogy napotok középpontjának itt kellene lennie a tabernákulum előtt, mert itt Jézus van jelen, és nektek elsősorban Őt kellene őriznetek. (ezt az Arsi plébános felismerte, és gyakorolta, nem véletlenül a PAPOK évében Őt állította példának az Egyház. sk.).
Körülveszi Őt sok fiam közömbössége is, akik úgy élnek, mintha Ő nem is lenne, és amikor liturgikus  szolgálatra a templomba mennek, nem veszik figyelembe az Ő köztetek lévő valóságos Isteni jelenlétét. Az eucharisztikus Jézust gyakran félreeső sarokba helyezitek, pedig a templom középpontjába kellene lennie, mert az Egyház az Ő temploma, s elsősorban az Ő számára építették és csak aztán a ti számotokra. Anyai Szívemet mélységesen megszomorítja az a mód, ahogy a tabernákulumban jelenlévő Jézussal bánnak sok templomban, ahol Őt félreteszik egy sarokba, mintha valamilyen használati tárgy lenne egyházi összejöveteleitek számára.
De főleg a szentségtörések képeznek Szívem körül fájdalmas töviskoszorút. Hány méltatlan áldozást és hány szentségtörést követnek el az emberek a mai időkben! Azt lehetne mondani, hogy már nincs olyan szentmise, ahol nem történik szentségtörő áldozás. Ha az Én szememmel látnátok, mekkora ez a seb, amely az egész Egyházat megfertőzte és megbénítja, lefékezi, tisztátalanná és nagyon beteggé teszi! Ha az Én szememmel látnátok, Velem együtt ti is sok könnyet ontanátok!
Legyetek ti szeretett és Szívemnek szentelt fiaim erős felszólítás az egész küzdő Egyház számára, hogy térjen vissza az Oltáriszentségben jelenlévő Jézushoz! Mert egyedül csak itt van az élő víz forrása, ez tisztítja meg szárazságát és újítja meg pusztaságát; egyedül itt van az ÉLET TITKA, amely meghozza számára a kegyelem és a fény új pünkösdjét; csak itt van megújult szentségének titka: AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN LÉVŐ JÉZUSBAN!
Egyedül csak az Eucharisztiában lévő Jézus adja meg az egész Egyház számára a teljes megújulás erejét! Nem lelkipásztori terveitek és megbeszéléseitek, nem az emberi eszközök, amelyekben pedig annyira bíztok és amelyeket biztosnak véltek. Ez az erő fogja hozzásegíteni Egyházamat, hogy égi Édesanyátok példájára szegény, evangéliumi és tiszta legyen, ez mentesíti minden támaszától, amelyben bízik, hogy így szentté, széppé, szeplő és ránc nélkülivé váljék! (Allelujah! Amikor kész a Menyasszony, érkezik a Vőlegény! Kedves Testvéreim! Végre lássunk hozzá: Váltsuk tetté, életté, a Szűzanyának hozzánk intézett felhívását! Sőt hívjunk minden nyomorúságban sínylődő testvért is, az élő víz forrásához, az Oltáriszentségen jelenlévő Úr Jézushoz! Ő régóta vár ránk, türelemmel és nagy-nagy szeretettel! Engedjük, hogy a mi személyes életünk szárazságát, pusztaságát, kilátástalanságát alakítsa át, hogy megtapasztaljuk,  az újjá született emberi életet, amelyre  utalt a Nikodémussal való beszélgetésében. Ez a mi legerősebb bizonyságunk, hogy Jézus Krisztus Tegnap, Ma és Mindörökké ugyanaz! sk.).
Azt kívánom, hogy hozzák nyilvánosságra ezt az üzenetet, és csatolják azokhoz, amelyeket könyvem tartalmaz. Azt kívánom, terjesszék el az egész világon, mert a világ minden részéből hívlak benneteket, hogy legyetek ti a szeretet, az imádás, a hálaadás és az engesztelés koszorúja, annak Szívén, aki valóságos Anya – örvendetes Anya, de igen fájdalmas Anya is – a legszentebb Oltáriszentségnek.

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” +!

   (Az Elmélkedés gerincét az Oltáriszentséggel kapcsolatos üzenetek képezik, nem véletlenül. Szilárd alapul szolgálnak a közeljövő eseményeinek, irányvonalának megítéléséhez, és a következtetések levonásához, „vizsgáljatok meg mindent”, még akkor is ha „nagy és híres gondolkodók, tudósok, politikusok” nyilatkoznak. Valóban repedezik Anyaszentegyházunk, az alapoktól? Legyünk éberek, virrasszunk és imádkozzunk – készüljünk -  hogy amikor a „tolvaj” –Antikrisztus - érkezik, ne érjen felkészületlenül, meglepetésként, az a nap! sk.)

AZ IMÁDÁS ÉS AZ ENGESZTELÉS ANYJA – 1987. augusztus 21. (A szent rózsafüzér imádkozása közben adott szóbeli üzenet)
„Szeretett fiaim, örülök, hogy feljöttetek ide, mint kis gyermekek, akik engedik, hogy anyai karomba hordozzam őket. Váljatok egyre kisebbé, engedelmesebbé, tisztábbá, egyszerűbbé és hűségesebbé! Mily nagy örömet érez anyai Szívem, amikor mindnyájatokat értékes és illatos ajándékként vihetlek Fiamhoz, Jézushoz, hogy felajánljalak Neki, aki valóságosan jelen van az Oltáriszentségben!
Az imádás és engesztelés Anyja vagyok! A Föld minden tabernákuluma mellett ott vagyok anyai jelenlétemmel. Ez az anyai jelenlét Fiam, Jézus magányos ottléte számára új és szerető tabernákulumot alkot. A szeretet kertjét nyújtja számára, hogy Ő örökösen köztetek maradhasson. Mennyei harmóniát alkot, körülvéve Őt a mennyország egész elragadtatásával, az angyalok imádó kórusával, a szentek boldog imájával, a tisztítótűzben szenvedő sok lélek fájdalmas vágyakozásával.
Szeplőtelen Szívemben mindannyian az örökös imádás, a szüntelen imádság és a mély szeretet kórusát alkotják Jézus körül, aki jelen van valóságosan a Föld minden tabernákulumában. Anyai Szívem ma szomorú és mély sebek borítják, mert látom, hogy Jézusnak az Oltáriszentségben való isteni jelenlétét mennyi üresség, mennyi elhagyatottság, mennyi közömbösség, mennyi csend veszi körül.
Te zarándokoló és szenvedő Egyház, amelynek Anyja vagyok, Egyház, amely MINDEN GYERMEKEM CSALÁDJA VAGY, az ÚJ SZÖVETSÉG BÁRKÁJA, Isten népe – meg kell értened, hogy életed középpontja, kegyelmed forrása, fényed eredete, apostoli munkád kezdete egyedül a TABERNÁKULUMBAN VAN, ahol valóban JÉZUST őrzik. (nem a „Madridi barakkokból” induló – Kikó és Karmen egyetlen szentségimádás nélküli Neós útja, számomra még a „pünkösdista” un. Karizmatikus megújulás is „gyanús” vonásokat visel, de ezekről majd közelebbről. A Riói ifjúsági világtalálkozó „motorja” szerintem is Teréz Anyának – Szeretett Misszionáriusai – voltak, csendes, kitartó, alázatos Szentségimádásukkal, akit bővebben érdekel, ellenőrizze,  erre utal az üzenet folytatása, elmélkedjük át, hogy megkülönböztethessük a konkolyt a búzától. sk.).
Jézus azért van jelen, hogy segítsen téged a növekedésben, hogy megtanítson járni, erőt adjon a tanúságtételre, bátorságot adjon az evangelizációra, és minden szenvedésedben támaszod legyen. Ez idők zarándokoló és vándorló Egyháza, aki hivatott vagy átélni a Getszemáni kert haláltusáját és a Kálvária véres óráját, ma szeretnélek magammal hozni ide és minden tabernákulum elé, hogy szüntelen imádásban és engesztelésben borulj eléje, hogy te is megismételhesd azt, amit égi Édesanyád tesz.
Az imádás és az engesztelés Anyja vagyok! Az Oltáriszentségben Jézus valóságosan jelen van Testével, Vérével, Lelkével és Istenségével! Az Oltáriszentségben valóságosan jelen van Jézus Krisztus, az Isten Fia. Az Istent láttam Őbenne földi élete minden pillanatában, még ha törékeny és gyönge természet leple alá rejtőzött is, aki az elmúló időben és az ember növekedése szerint fejlődött. A hitet mindig megvallva láttam Jézus fiamban Istenemet, és bensőséges szeretettel imádtam Őt!
(és itt álljunk meg egy pillanatra, mert már majdnem bosszankodva kérdezhetjük, miért ez a sok ismétlés, már unalmassá válik! A tudást, tanulással lehet elsajátítani, de ismétléssel rögzítődik, mélyül el, alapozódik meg. A hittel is hasonló a helyzet, élni, gyakorolni, nap mint nap.  Selymes atya előadásában utalt Slavko Barbaric atya „rendkívüli” képességére, a Megdjugorje-i üzenetekkel kapcsolatosan, rákérdezett, hogyan képes erre? Mit válaszolt? Tudod, Én a fontosabb üzeneteket cetlikre írva, több helyre kifüggesztem, ahol többet tartózkodom, még a mosdóban is, és így pillanatok alatt, időveszteség nélkül felfrissítem. E gyakorlatnak van egy nagyon jó, építő jellegű következménye, gyümölcse: megóv a szétszórtságtól, a világi káros behatásoktól, nagyon hatékony módszer a kísértési területek, felületek leszűkítésére. Erre utal az Ó és Új-szövetség amikor ajánlja, hogy Isten kinyilatkoztatott örökérvényű törvényét kössük: - karkötő gyanánt, tetteinkben, – fejpánt gyanánt, gondolatainkban, - ösvényünk világossága, hogy a sok „ideológia”, „izmusok”, „tudományos okoskodások”, „elméletek” stb. dzsungelén át,  sikeresen Célba – Haza – érkezhessünk Őhozzá! Sajnos, elfeledkeztünk arról, hogy egy teljesen „pogány”, elvilágiasodott társadalomban, kultúrában, világban élünk, olyan Európai Unióban, amely nyíltan megtagadta keresztény gyökereit, és nemcsak az EU. És mi  hasonló gondolkodású RMDSz-es  politikusokra adjuk a voksunkat, köpenyforgatókra, képmutatókra?  AZ ISTENTAGADÁS, az Ő törvényének elvetése,  világméretűvé terebélyesedett, a mindenapi élet területén, még az Egyházban is, és ennek hatalmas hullámai percről-percre, óráról-órára, napról-napra, minden oldalról és formában elborítani akarnak, kívül-belül, egyaránt. A hiteles tanúságtevő Krisztus hivők, követők, már csak kis „oázisok” a nagy „Szahara” sivatagban. Aki ezt megfontolja, és megérti, magáévá teszi,  eljut a felismerésre, a belső szemléletmód váltásra. Nem véletlenül tette a mércét a MPM számára a Szűzanya ilyen magasra, már a 2. üzenetében, 1973. július 8-án: „Ne figyelj az újságokra, sem a televízióra, maradj mindenkor Szívemben, IMÁDKOZVA! Semmi más iránt ne érdeklődj, SEMMIT NE TARTS FONTOSNAK, csak azt, hogy VELEM ÉLJ, ÉS ÉRTEM ÉLJ!” Semmi kétség,  Szűz Mária teljesen Krisztusának, Jézusáért élt, halt, Ő pedig az Atya akaratának tökéletes beteljesítéséért,  tehát aki – az Úr Jézus édesanyjára bízza magát - teljes bizalommal, ráhagyatkozással, a legjobb és legbiztonságosabb kezekben és jó úton van, csak hűségesen ki kell tartani, és Célba ér! Nem szégyelli hitét megvallani, élni, nyíltan, egyértelműen! sk. ).
Imádtam Őt, amikor még szűzi méhemben őriztem, mint kis bimbót és szerettem, tápláltam, növeltem Őt saját véremet és testemet adván Neki. Imádtam Őt születése után a szegény és csupasz barlang jászlában szemlélve. Istenemet imádtam a növekvő gyermek Jézusban, a fejlődő ifjúban, a mindennapos munka fölé hajló fiatalemberben, a Messiásban, aki teljesítette nyilvános küldetését. Imádtam Őt, amikor visszautasították és elvetették, amikor elárulták, elhagyták övéi és megtagadták. Imádtam Őt, amikor elítélték és meggyalázták, amikor megostorozták és tövissel koronázták, amikor a vesztőhelyre vitték és keresztre feszítették. Imádtam Őt a kereszt alatt a kimondhatatlan szenvedésben, mialatt sírja felé vitték, és sírba helyezték. Imádtam Őt feltámadása után, amikor  először jelent meg előttem dicsőséges Teste ragyogásában és istensége fényében!
(álljunk meg ismét egy pillanatra, hogy mélyebben behatoljunk a Szűzanya Szeplőtelen Szent Szívének titkába, hisz Ő maga nyit ajtót nekünk, tárja fel, hogy hitelesen betekinthessünk Istennek eme csodálatos misztériumába! Tartsunk önvizsgálatot, a Szentlélek Isten megvilágosító kegyelmének fényében, a föntebb elhangzott kijelentésekkel kapcsolatosan. Végkövetkeztetésünk? Kinek-kinek személyes. Az enyém: megerősítette az elmélkedéseimben feltárult tényeket, igazságokat, bizonyosságot, hogy „aki keres talál, aki kér kap, és a zörgetőnek ajtót nyitnak”. A kor, az idő, lényegtelen, az kijelentés mindig aktuális, érvényben van MA is, sőt jobban mint valaha, a nagy, rendkívüli Isteni kegyelmek idejében élünk! Röviden összefoglalva: kerestem az élet, a lét, a  miértekre a hiteles választ, találkoztam az Igazsággal, a Szentírás által, - „Vedd és olvasd”, Szt. Ágoston Kr. u.  IV. sz.  - de fájdalmas volt megtapasztalni, hogy hazugságokkal tápláltak minket kiskorunktól – az óvodától – kezdve hivatalosan, erőszakosan.  Sólymok, pionírok, KISZ-tagok, ateista ideológia alapú oktatási rendszer, - még máma is - hogy jó, hűséges kommunista pártagokká, katonáikká, ELVTÁRSAIKKÁ,  neveljenek, - pokol töltelékekké – a Sátán örömére. Hála és dicsőség az Úrnak, és  hűségesei ellenállásának, élükön ÁRON püspökkel, aki valóban az Igazság őre és rá bízott népének hű- és példamutató  pásztora maradt haláláig, nem  sikerült a teljes hitrombolás!  Nyugaton, KAPITALISTÁKKÁ, igyekeztek zülleszteni mindenkit. Ugyanaz a kártya, eleje-hátlapja, a „Hazugság Atyjának” kezében, a Globalizmusban összpontosulva, így jutunk az Antikrisztus és a Hamis Próféta rövid, de borzasztó korszakába. Az ÚT – Egyház, és ÉLET – Oltáriszentség, szentségekre nem térek ki. Mindenki a saját „tárházából” hoz elő, Ót és Újat egyaránt. Engem a fentebb vázolt sátáni fertőzés táptalajából, - oktatás, társadalom, környezet stb. - és  őseim tudatlan? tévelygéseiből, felszínes vasárnapi kereszténységük, fűszerezve babonasággal, „kétes, tudós asszonyok praktikáival”,  tudott visszavezetni a Szűzanya az  örök Élet kristálytiszta vizéhez, és alakított Szeplőtelen Szívének legkisebb, még mindig botladozó gyermekévé, igaz meg nem értések, félreértések, alaptalan rágálmak, vádaskodások, egyszóval kísértésekkel, próbatételekkel teletűzdelt úton, nem botránkoztam meg sem Benne, sem Szent Fiában, sem az EGYHÁZÁBAN! És nem tettem másokat megbotránkoztató, félrevezető kijelentéseket az Ő nevében – kétértelműen, tudtommal. Éppen ezért nagyon fájdalmasan érintett „Róma püspökének” megnyilatkozása: Bergoglio szerint Mária azt gondolta: Hazugságok! Megcsaltak engem! Tény, hogy ez a megnyilatkozása, egy újabb bizonyíték  a hiteles? Mária tiszteletét illetően, annál is inkább, hogy belekeverte II. János Pál pápát, csúsztatással, - önmaga álcázásáért? - a Szűzanya lelkületét egy profán megnyilatkozás szintjének mocsarába tiporta! Ezt tették a „Názáreti Mária” film készítői is, tudatosan!  Véleményem szerint túlságosan „szőrszálhasogató” a www.katolikus-honlap,hu/1302/131220.htm , megközelítése, a föntebbi címszó alatt, a lényegre mutat, de elfogadhatóbb, mint a „szőnyeg alá seprés”, a kimagyarázó egyházi szabadkőműves „struccpolitika”! sk.).
Szeretett fiaim, a szeretet csodája révén, amit majd csak a mennyországban sikerül megértenetek, Jézus megajándékozott titeket azzal, hogy mindig veletek marad az OLTÁRISZENTSÁGBEN! A tabernákulumban az átváltoztatott kenyér színe alatt ugyanazt a Jézust őrzik, akit Én elsőként láttam feltámadása csodája után. (és ez illő és igazságos is, hogy az Evangéliumok másként hozzák, nem pontatlanság, összefügg a Szűzanya alázatosságával, szerénységével, valószínű, szűk belső köre előtt nem volt titok. sk.). Ugyanazt a Jézust, aki istensége ragyogásában jelent meg a tizenegy apostolnak, sok tanítványnak, a jámbor asszonyoknak, akik Őt a sírig elkísérték. (Miért csak Páll számol be a damaszkuszi úton dicsőségében megjelenő Úrról? Számomra világos. A nagyon „okos”,  „buzgó” farizeust, Gamáliel jeles iskolájában kiképzett Sault, semmi és senki le nem szedte volna a lábáról, lováról, és egyúttal garanciát nyújtson a hitelességéről. Még így is nehezen fogadták be. sk.)
A tabernákulumban ugyanaz a feltámadt Jézus van jelen az Oltáriszentség színében rejtve, aki több mint ötszáz tanítványnak megjelent, és aki fényével leterítette az Őt üldöző Sault a damaszkuszi úton. Ugyanaz a Jézus ül az Atya jobbján dicsőséges Teste és Istensége ragyogásában, még ha irántatok való szeretetében az átváltoztatott kenyér színe alatt rejtőzik is.
Szeretett fiaim, ma jobban kell hinnetek köztetek való jelenlétében. Bátran és erőteljesen szólítsatok fel minden embert, hogy tanítsák ismét szilárd hittel Jézus Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben. Az egész Egyházat arra kell indítanotok, hogy találkozzék a tabernákulum előtt égi Édesanyátokkal az örökös engesztelésben, a folytonos imádásban és a szüntelen imádságban.
Egész papi imátoknak eucharisztikus imádsággá kell válnia. Kérem, hogy tartsanak ismét mindenhol szentségimádási órákat a legszentebb Oltáriszentségben kitett Jézus előtt. Azt kívánom, hogy növekedjék a szeretet hódolata az Oltáriszentség iránt és ez nyilvánuljon meg jámborságotok látható, de mégis oly kifejező jeleivel. Vegyétek körül az eucharisztikus Jézust virággal és fénnyel, halmozzátok el gyengéd figyelemmel, közeledjetek hozzá a térdhajtás és az imádás tiszteletadásával. Ha tudnátok, mennyire szeret benneteket az eucharisztikus Jézus, mily örömmel és vigasztalással tölti el Őt szeretetetek egyetlen kis jele is!
(Hogyan állunk mi, itten a székelyföldön?  Templomaink, oltáraink feldíszítésével, nincsen még  probléma, a filiák is-is, de már  Szentségimádásokat pár helyiségben végeznek, havonta, pár személy csupán. Az Örökös szentségimádási napokon, évente, úgy az idő, mint a jelenlét nagyon összezsugorodott. Pislákoló mécsesek halvány fénye, az elégett helyén nem gyúl ki új fény. Annak ellenére, hogy Szőkefalvát kaptuk ajándékba, és sokan jártunk a  „jelenésekre”,  megrázó üzeneteivel, felhívásával, és öt titkával, amelynek utolsó titka „vészt jósló”, „apokaliptikus”, nem vettük komolyan! Sem a  papok, és nélkülük mi hívek sem, a következményeit majd „leszüreteljük, mindannyian. Talán a „jégverés” is előjel volt? Elfeledkeztünk a 4. titok 2. pontjáról? „Romániát egy nagy esemény fogja megrázkódtatni, és sok ártatlan VÉR FOG FOLYNI!” Vigyázat POLITIKUSAINK! A „székely zászlók lengetésével”, a „Trianon” az „EU”, globalizmus   szindrómával  a Pokol felé vezetnek azok, akik megfeledkeztek a lényegről, „ha meg nem tértek, elvesztek”. I. Balázs, T. László urak és „Vezérkosaink” figyelmébe ajánlom alapos átelmélkedésre az: Izajás 2. 1-5; valamint a 32. , 33. , 80. és a 81. Zsoltárokat, alapos személyes és közösségi lelki tükrök. Szűzanya: „közel van a harmadik, nukleáris háború”. Patrícia, Ecuádor-1: „hamis békeszerződésekkel fog kezdődni, amelyekben nem kellene bíznunk. Sok ország vesz részt benne, többek között Kína, Románia, Oroszország és az Egyesült Államok. Kezdetben Lengyelország is. forrás: Jézus és Mária sír, 192. oldal. Ébredjünk, amíg nem késő!  sk.)
Jézus annyi szentségtörést megbocsát, és elfelejti a végtelen sok hálátlanságot egyetlen csepp tiszta papi szeretet ellenében, ami eucharisztikus Szíve kelyhébe hull. Mozgalmam papjai és hívei, járuljatok gyakran a tabernákulum elé, éljetek a tabernákulum előtt, imádkozzatok a tabernákulum előtt! Imádságotok legyen a közbenjárás, a hálaadás és az engesztelés szüntelen imája. Imádságotok csatlakozzék az angyalok és a szentek égi énekéhez, a tisztító helyen tisztuló lelkek hő esedezéséhez. Imádságotok gyűjtse össze az egész emberiség hangját. Az emberiségnek örökös hálaadásban és köszönetben kell leborulnia a Föld minden tabernákuluma előtt. Mert az Oltáriszentségben valóságosan jelen van Jézus Krisztus. (sajnos, a „nagy reformátorok” már 500 éve kidobták, Nagyasszonyunkkal együtt! Vajon nem innen ered népünk „átka”? A széthúzás, az Igazság elferdítése? A hit már azóta NEM EGY! sk.)   Mindig veletek marad és ez a jelenléte egyre erősebbé válik, Napként ragyog fel a világ felett, jelezvén AZ ÚJ KOR KEZDETÉT!
Jézus Krisztus dicsőséges uralmának eljövetele egybeesik az Oltáriszentség legnagyobb ragyogásával. Dicsőséges országát Krisztus eucharisztikus uralmának általános diadalában újítja meg, amely teljes hatalmában fejlődik ki, és ereje lesz arra, hogy megváltoztassa a szíveket, a lelkeket, a személyeket, a társadalmat, a világ társadalmi felépítését.
(ez a nagy gyötrelmes megpróbáltatást előidéző Antikrisztus és Hamis Próféta jó pár éves rémuralma után következik. Mindenki számára legyen világos: ennek a világnak, így, ahogy ismerjük VÉGE, napjai meg vannak számlálva, akár tetszik, akár nem.  sk.)
Amikor Jézus megújítja eucharisztikus uralmát, rávezet arra, hogy örüljetek állandó jelenlétének, amelyet ti új és rendkívüli módon fogtok megérezni. Rávezet arra, hogy megtapasztaljátok a második, megújult és szebb földi PARADICSOMOT! (hogyan lehetséges? Szétválasztja a juhokat a kosoktól,  elragadtatás és fájdalommentes átváltozás által az Új Ég és Új Föld számára. Mi a teendő? Felébredni, a lelki szendergésből, megtérni, bűnbánat által és elfogadni, hinni és élni az Evangéliumot, és akkor örömmel várjuk. Jöjj el Urunk, Jézus! sk.)
De ne csak imádságotokkal legyetek jelen a tabernákulum előtt, hanem legyetek életközösségben Jézussal! Jézus azért van valóságosan jelen az Oltáriszentségben, mert állandó életközösségre akar veletek lépni!
Amikor eléje járultok, lát benneteket; amikor beszéltek Hozzá, Ő meghallgat; amikor valamit rá bíztok, minden szavatokat a Szívébe fogadja; amikor megkéritek valamire, mindig meghallgat! (És akkor miért tapasztaljuk, hogy ez nem ilyen egyszerű? Ajánlom Szent Jakab apostol levelét, benne a válasz, csak öt rövid részből áll, elolvasni és elgondolkodni a tartalmán, esetleg átelmélkedni. Utána lehet ismét próbálkozni. A meglepetés garantált lesz! sk.).
Járuljatok a tabernákulum elé, hogy Jézussal egyszeri és mindennapi életkapcsolatot alakítsatok ki! Ugyanazzal a természetességgel menjetek a tabernákulum elé Jézust felkeresni, mint ahogy egy barátot kerestek fel, ahogy számotokra kedves emberekre bízzátok rá magatokat, amikor azt érzitek, hogy segítőkész barátokra van szükségetek!
Tegyétek meg Jézust legkedvesebb barátotokká, legyen Ő az a személy, akiben leginkább bíztok, akire leginkább vágyakoztok, és akit legjobban szerettek. Mondjátok el Jézusnak, hogy szeretitek Őt, ismételjétek gyakran, mert egyedül ez az, ami Őt végtelenül boldoggá teszi, ami megvigasztalja a hálátlanságokért, ami kárpótolja Őt az árulásokért: „Jézus, Te vagy szerelmünk, Jézus, Te vagy egyetlen barátunk, Jézus, nagyon szeretünk, rajongva szeretünk Téged.”
Krisztus jelenlétének alapja az Oltáriszentségben az, hogy erősödjetek a vele való szeretetközösség megtapasztalásában. Itt maradt, hogy mindig veletek legyen, hogy soha ne érezzétek magatokat egyedül. A tabernákulum elé kell járulnotok, hogy leszüreteljétek imádságotok és a Jézussal való életközösségetek gyümölcsét, amely a ti életszentségetekben fejlődik ki és érik be. Szeretett fiaim, minél inkább a tabernákulum előtt éltek benső egységben az eucharisztikus Jézussal, annál inkább növekedtek a(z élet-) szentségben!
(vajon el lehet jutni a hiteles életszentségre más utakon? Csak a szegények, peremre szorultak, hajléktalanok stb. felkarolásával? Karácsonykor tömegközlekedési jegyek, telefonkártyák osztogatásával? Húsvétkor, személyes üdvözletek és 50 Eurós borítékok szétosztásával a központi pályaudvarokon, bazilikák előtt, köztük? Nagycsütörtökön bűnözők, fogyatékosok lábmosásaival? Hm!? Elgondolkodtató, nemde? A Vatikáni „piramis” csúcsáról ezt az irányt tárják elénk! Követhetjük bizalommal? Fenntartások nélkül? A társadalmi, szociális és lelki  problémáinkat nem tudjuk mi emberek megoldani, megszüntetni soha! Még globális összefogással sem! Miért? Mert gyökerűk a bűnből táplálkozik - szembefordulás az Istennel és örökérvényű törvényével - és a háttérben lapuló, láthatatlan de nagyon aktív lázadóval – Luciferrel - aki mindannyiunkat lázadókká, alattvalóivá  akarna tenni, de napjai meg vannak számlálva, és a Megváltás műve beteljesedik. A régi, Sátán uralta  világ elmúlik, hamarosan!  sk.)
Jézus az Oltáriszentségben válik életszentségetek példaképévé és mintájává! Ő a szív tisztaságára vezet benneteket. Arra az alázatra, amelyet kívántok és kértek, az átélt bizalomra, a szeretetteljes és gyermeki ráhagyatkozásra. Az eucharisztikus Jézus válik papi életszentségetek új példaképévé. Ezt mindennapi rejtett önfeláldozástokkal, a testvéreitek iránti szeretetteljes készségetekkel és azáltal éritek el, hogy magatokra veszitek minden ember szenvedését és keresztjét. Azzal, hogy a rosszat jóvá teszitek és szüntelenül azon fáradoztok, hogy a rátok bízott lelkeket az üdvösségre vezessétek.
Ezért mondom nektek: elérkezett az az idő, amikor mindnyájatokat a tabernákulum előtt szeretnélek látni, főleg titeket, PAPJAIM, akik az örökös imádásban és szüntelen engesztelésben élő Édesanya szeretett fiai vagytok. Azt szeretném, hogy rajtatok keresztül újból és erősebben virágozzék fel az egész Egyházban az Oltáriszentség tisztelete. Most meg kell szűnnie az Oltáriszentség tiszteletében mutatkozó súlyos válságnak, amely már az egész Egyházat megfertőzte, ami oly sok hűtlenség és nagy hitehagyás gyökere volt.
Minden szeretett és nekem szentelt gyermekemmel együtt, akik Mozgalmamban részt vesznek, odaállítalak benneteket a Föld minden tabernákuluma elé, hogy a hódolat jeléül ajándékozzalak benneteket Jézusnak, mint a legértékesebb ékszereket és a legszebb illatos virágokat. Most az égi Édesanya mindenkit az Oltáriszentségben jelenlevő Jézushoz kíván vezetni! Egyre több gyermekét, mert ezek azok az idők, amikor minden embernek hálatelt szívvel kell imádnia, szeretnie és dicsőíteni Jézust.
Szeretett fiaim, Jézussal – aki értetek van jelen örökös áldozatként minden tabernákulumban – megáldalak benneteket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.” +!

ÜLDÖZNI FOGNAK BENNETEKET 1988. november 12. Szt. Jozafát vértanú ünnepe.
„Szeretett fiaim, mivel ez a ti órátok, egyre több szenvedésre vagytok hivatva. Jézus hív benneteket, hogy kövessétek Őt a Kálvária útján. Látom, mily nagy az a kereszt, amelyet ma hordoznotok kell, és mindegyikkőtökhöz közel vagyok az Édesanya gyöngédségével!
Ne engedjétek, hogy vigasztalanság vegyen rajtatok erőt! Ellenfelem gyakran azoknak az embereknek a felhasználásával sebesít meg benneteket, akikkel ti már sokféleképpen jót tettetek. Olykor saját testvéreiteket használja fel erre a célra. Elérkezett az a nektek már megjövendölt idő, amikor azokat a papokat, akik Engem tisztelnek, meghallgatnak és követnek, a többi pap kineveti, megveti és támadja, pedig ők szintén szeretetem gyermekei. (és ez érvényes ránk, laikus hívekre is. sk.). Arra vagytok hivatva, hogy belépjetek a Getszemáni kertbe Jézus testvéretekkel együtt, aki bennetek akarja újra átélni belső haláltusája fájdalmas óráit. Ízleljétek meg ti is kelyhének keserűségét, és ismételjétek Vele együtt gyermeki odaadással: - Atyám, a Te akaratod legyen meg, ne az enyém!
Készüljetek megtapasztalni azt a kimondhatatlan szenvedést, amikor a leghűségesebbek elhagynak benneteket, testvéreitek kinevetnek, feletteseitek a peremre szorítanak, barátaitok megtámadnak, MINDAZOK ÜLDÖZNEK, AKIK MEGEGYEZTEK A VILÁGGAL ÉS BELÉPTEK A SZABADKŐMŰVESSÉG TITKOS SEREGÉBE!
Ne engedjétek, hogy csüggedés vegyen rajtatok erőt! EZ A BÁTORSÁG ÉS A TANÚSÁGTÉTEL IDEJE! Hangotoknak egyre erősebben kell hirdetnie az Evangélium szavát és a katolikus hit minden igazságát! Le kell lepleznetek minden tévedést, le kell győznötök minden alattomos cselszövést, vissza kell utasítanotok a megalkuvást a világ szellemével, minden ember számára példát kell mutatnotok Krisztus és az Egyház iránti hűségetekkel. Elérkezett az az idő, amikor szeretnetek és dicsőítenetek kell a keresztre feszített Jézust. Mindig vigyétek Őt magatokkal, és úgy mutassátok meg mindenkinek, mint az egyedüli Üdvözítőt és Megváltót!
E romlott nemzedéknek sincs másban lehetősége a megmenekülésre, mint a megfeszített Jézus Krisztusban! (térjetek meg, tartsatok bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumba! Mert a Földön kívüli civilizációk, UFO-s dajka mesék, ateista „tudósok” mérgezett eledele,  ördögi csapdák! Lásd a konkrét bizonyítékot e honlap VIDEOK fiókjában, testvér,  ébredj! sk.).
Ne engedjétek, hogy félelem vegyen rajtatok erőt! Most már elérkezett feláldoztatásotok ideje! ÜLDÖZNI FOGNAK BENNETEKET! Sőt, azt fogják hinni mindazok, akik benneteket akadályoznak, megrágalmaznak, akik megvetnek, a peremre szorítanak és üldöznek, hogy ez tetszésére van a mennyei Atyának, sőt Nekem, Szeplőtelen Édesanyátoknak is. Ez az átélt sötét idők részét képezi. (a Hamis Egyház részéről fog jönni! sk.) Mert most már beléptetek a tisztulás legfájdalmasabb és legsötétebb szakaszába és az Egyházat rövidesen egy újabb, EDDIG MÉG NEM ISMERT RETTENETES ÜLDÖZÉS FOGJA MEGRÁZNI!!! (tehát nagyon ajánlatos odafigyelni az eseményekre, történésekre, és nyitott szemmel járni, hogy ne érjen meglepetésként, felkészületlenül a prófécia beteljesülése! sk.).
Éljetek imádságban! Éljetek bizalomban! Éljétek át papi feláldoztatástok drága óráját Velem, gyengéd Édesanyátokkal együtt, aki mindnyájatokat Szeplőtelen Szíve kertjébe gyűjt, hogy felajánljon a mennyei Atyának tetsző áldozatként a világ megmentésére!”

A TI PAPI SZERETETETEK  1992. július 1. Lelkigyakorlat cenákulum formájában.
„Milyen boldoggá tesz, hogy ilyen szép számban látlak itt benneteket az imádság és testvériség folytonos cenákulumában, Mozgalmam püspökei és papjai, akik Amerika és Európa minden nemzetéből jöttetek ide. Én jelen vagyok köztetek! Egyesülök imáitokkal és erőt adok nektek, elmélyültebb testvériségre vezetlek benneteket. Segítelek a kölcsönös szeretetben annyira, hogy egészen egyek lesztek. Találkoznotok kell egymással, megismerni, szeretni, segíteni kell egymást a közös úton bátorsággal és bizalommal ezekben a fájdalmas időkben, amelyeket megéltek! Ti enyhítitek ezekben a napokban az Én Szívem fájdalmát! Szeplőtelen Szívem általatok dicsőül meg!
Arra hivattatok, hogy Szeplőtelen Szívem győzelmének eszközei legyetek a világban! Ezért hívtalak fel ide benneteket. Ezért nyertem el számotokra a Szentlélek különleges kiáradását, és ezekben a napokban mélyen működtem lelketekben és szívetekben, hogy alkalmassá tegyelek benneteket szeretetem és irgalmasságom nagy tervének megvalósítására!
Az Én időm és a tiétek elérkezett! Úgy mutatkozzatok meg mindenki előtt, mint az Én kicsiny fiaim, mint a Nekem szentelt papok, mint ezeknek az utolsó időknek az APOSTOLAI! A ti fényeteknek egyre erősebben kell ragyognia a nagy sötétségben, ami az emberiséget és az Egyházat elborította. Papi szeretetetek legyen anyai jelenlétemnek a jele. Papi szeretetetek szálljon égi harmat gyanánt erre a beteg és megsebzett emberiségre, amely eltávolodott Istentől, áldozatául esett a materialista és istentelen gondolkodásmódnak, amely a bűn, a gyűlölet, a féktelen önzés és a tisztátalanság rabszolgasága alatt görnyed.
Papi szeretetetek szolgáljon üdítő balzsamul ezeknek az időknek mély és vérző sebeire. Hagyjátok el ezt a cenákulumot, és menjetek el a világ minden részébe, hogy megkeressétek az Én szegény gyermekeimet, akik eltévedtek, és hozzátok valamennyit Szeplőtelen Szívem biztos menedékébe. Fogjátok kézen a gyermekeket, akik annyi viszálynak vannak kitéve és akik áldozatul esnek Ellenfelem alattomos cselvetéseinek, öntsetek erőt és bátorságot a fiatalokba, hogy kivonjátok őket a gyönyör és a tisztátalanság könnyű csábításai alól, legyetek a családok támasza, hogy szentségben és szeretetben éljenek, mindig nyitottan az élet ajándékának elfogadására, és hogy így mentek legyenek a válás és az abortusz nagy bajaitól.
Hozzátok vissza annyi bűnös gyermekemet a Mennyei Atya házába, nyújtsatok segítséget a gyöngéknek, erősítsétek meg a betegeket és a reményt vesztetteknek adjatok reményt! Papi szeretetetek sugározza Jézus isteni és irgalmas Szívének s az Én Szeplőtelen Szívem szeretetének visszfényét erre a nagyon beteg emberiségre. Égi harmatként szálljon le a szenvedő és megosztott Egyházra, amely elindult tisztulása és vértanúsága útján a Kálváriára! Ezért kérem tőletek, hogy magának az Én irgalmas anyai szeretetemnek jelei legyetek az Egyházban.
Legyetek a pápa erős támasza és segítsétek keresztjét vinni, amely annyira súlyossá vált ezekben az időkben! (van egy – elnémult, Urához hasonlóan - „emeritusz” pápánk, és egy hiper-aktív  „Róma püspöke”, rendkívüli idők, zűrzavarral, amelyet az egyházi szabadkőművesség okozott! sk.). Püspökeiteket pedig imátokkal, szeretetetekkel és jó példátokkal segítsétek. Papi szeretetetek legyen balzsam főképpen paptestvéreitek mély sebeinek enyhítésére, akik összeroskadnak ez idők tisztulásának és nagy szorongattatásának súlyos nehézségei alatt.
Senkit se ítéljetek el! Az Én anyai Szívem gyöngédségével szeressetek mindenkit! (Óh, de nagyon nehéz feladat! sk.). Akkor váltok Szeplőtelen Szívem győzelmének értékes eszközévé a világban. Így alakítsátok ki az Új Egyház új szívét, amelyet Én nevelek Szeplőtelen Szívem égi kertjében. (Ő  az Igazi, Új Egyház védjegye. sk.). Szívemnek annyi öröme telik abban az igyekezetben és munkában, amellyel Máriás Papi Mozgalmam művét  egyre inkább terjesztitek országaitokban!
Buzgólkodjatok, hogy az imacenákulumok megszaporodjanak, amit kértem tőletek: a papok és a családok körében. Akkor mindennap közreműködtök az Én nagy üdvösség – és irgalmasság-tervemnek a megvalósulásában. A Szentlélek által megújítva hagyjátok el ezt a cenákulumot, mint a második evangelizálásra meghívott bátor apostolok! Én mindig veletek vagyok! Biztonsággal vezetlek benneteket a még hátralevő úton!
Megáldalak titeket szeretteitekkel és a rátok bízott lelkekkel együtt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” +!

A VÉGSŐ IDŐK APOSTOLAI – 1994. december 8.
„ Itt tartózkodsz, kis fiam, hogy cenákulumot tarts a Mozgalmam püspökével, papjaival és híveivel ezen a napon, amikor az Egyház megemlékezik a Szeplőtelen Szívem ünnepéről.
A Szentháromság engem teljesen eltöltött ezzel a különleges kiváltsággal, mert arra voltam rendelve, hogy a legtisztább méhemben emberré lett Ige Anyjává legyek! Az istenanyaságom látásában megőriztettem az eredeti bűntől s a személyi bűnök minden árnyékától, és kegyelemmel, valamint életszentséggel teljes voltam.
Mert Jézus Anyja voltam, belsőleg társultam a Megváltás titkához, MINT TÁRSMEGVÁLTÓ, és így valódi kegyelemközvetítővé váltam köztetek és Fiam között! A kereszt alatt, Fiam akaratáért mindannyiatok Édesanyjává váltam, és a cenákulumon, az Egyház születésénél, az apostolokkal együtt Édesanyaként vettem részt! Az anyai feladatom az lett, hogy vezessem az Egyházat az evangelizáció útján! Ezért mindig minden fiam mellett álltam, akik a kétezer év alatt a világ minden részére elvitték az Evangélium örömhírét! Ma ünnepelitek az ötszázadik évfordulóját az egész nagy amerikai földrész első evangelizációjának.
MAJDNEM KÉTEZER ÉVVEL AZ EVANGÉLIUM ELSŐ HIRDETÉSE UTÁN AZ EMBERISÉG VISSZATÉRT A POGÁNYSÁGBA!!! Én vagyok a második evangelizáció Édesanyja. Az Én feladatom, hogy a második evangelizáció apostolait formáljam! Ezekben az években különleges gondossággal, szavaim ajándéka által formáltalak benneteket, hogy EZEKNEK A VÉGSŐ IDŐKNEK AZ APOSTOLAI LEGYETEK!
A végső idők apostolai, mert a nagy hittagadás ezen napjaiban a Föld végső határáig hirdetnetek kell mindenkinek JÉZUS EVANGÉLIUMÁT! Terjesszétek a világra leszállt nagy sötétségben Krisztusnak és az Ő Igazságának fényét! (mert a mai, modern embert a tudomány, a technika, az intelligenciájának önteltsége elvakította, elérkezett a szembesülés határához, Isten beavatkozása nélkül – elpusztítaná önmagát, a Földdel együtt! sk.).
A végső idők apostolai, mert arra vagytok hivatva, hogy hordozzátok Jézus irgalmas szeretetének harmatát, a szeretetre való képtelenségtől kiszáradt, és a gyűlölettől, az erőszaktól és a háborútól mindinkább veszélyeztetett világban.
A VÉGSŐ IDŐK APOSTOLAI, MERT HIRDETNETEK KELL JÉZUS DICSŐSÉGBEN VALÓ VISSZATÉRÉSÉT. Ő BEVEZETI AZ EMBERISÉGET AZ ÚJ IDŐKBE, AHOL VÉGÜL IS LÁTHATÓVÁ VÁLIK AZ ÚJ ÉG ÉS AZ ÚJ FÖLD!!!
HIRDESSÉTEK MINDENKINEK AZ Ő KÖZELI VISSZATÉRÉSÉT: „MARANATHÁ! JÖJJ EL, URAM JÉZUS!”

(A kétségek eloszlatása véget, ajánlom Gr. Szt. Lajos „A tökéletes Mária tisztelet” című kb. 300 éves előrejelzését, úgy az igazi Mária tisztelettel, mint a végső időkkel és apostolaival kapcsolatosan. Hogy a „protestánsoknak” és más szektáknak felkavarja a gyomrukat, ha megemészteni akarják,  beleértve a nagy „ökumenikus” és „hamis béke”  tervek kiagyalóit, akár egyházi, akár politikai, társadalmi síkon,  tény. Egy örök érvényű IGAZSÁG VAN! Remélem a KÖRLEVÉL  üzenetének lényegét sikerült elmélyíteni anélkül, hogy a sorok között kellene olvasni. Mintegy utóiratként még ráadásul két üzenetből részleteket  idézek: sk.)

A világra éjszaka szállt 1973. augusztus 28.
„Fiam, immár leszállt az éj a világra. Ez a sötétség órája, a Sátán órája! Legnagyobb diadalának pillanata ez. (...) Most azonban megtámadják (Fiam, Jézus) tisztaságát, (Istenségét, tanítását) oly rettenetes és sátáni istenkáromlást terjesztenek, hogy szinte az egész menny is megrettent és értetlenül szemléli. Hogy jutottak el idáig? Milyen rettenetes és immár megállíthatatlan vihar készül kitörni a szegény emberiség felett? (...)
Papjaim, akiket éppen Mozgalmamban egyesítek a Sátán előnyomulásának megfékezésére, nektek kell a pápával együtt erős gátat képeznetek. (...) Meg kell őt védenetek, mert a keresztet a történelem legnagyobb viharában kell hordoznia. (majd az idők és események megmutatják, kire illik leginkább ez a kijelentés, ne feledjük a II. Vatikáni Zsinat után alig nyolc év távlatából, ilyen horderejű üzenet sokatmondó! sk.)
A ti feladatotok, hogy Fiam megsértett becsületét megvédjétek, életetekkel, szavatokkal, véretekkel! A ti feladatotok, hogy MEGÍTÉLJÉTEK ÉS ELÍTÉLJÉTEK A VILÁGOT, MERT GONOSZABB A VILÁG, MINT VALAHA(...)” (negyven évvel ezelőtti üzenet! sk.)

A szeretet nagy hálója 1980. január 22.
Azok az idők, melyeket megjövendöltem, elérkeztek, (...). Az emberiség már a pusztulás szélén áll, AMELYET ÖNKEZÉVEL is előidézhet. Már megkezdődik mindaz, amit Fatimában jövendöltem (...). Hogyan tartsam még vissza az isteni igazságosság kezét, hogyha mindennap növekszik a romlottság, ahová az emberiség az Isten elleni lázadás útján jutott el? Hány nép keveredhet bele és hány embert ölhetnek meg, sok népnek pedig rettentő szenvedést kell elviselnie!
Az éhséget, a tűzet és a nagy pusztulást: íme, ezeket hozza számotokra az ostor, amely már lesújtani készül a szegény emberiségre. Imádkozzatok Velem a szent rózsafüzért mondván, hogy azok az órák megrövidüljenek, és minél több gyermekemet lehessen örökre megmenteni. Imát és vezeklést kérek a bűnösök megtéréséért, hogy gyermekeim, aki leginkább lázadnak és legtávolabb vannak, vissza tudjanak térni Istenhez, aki őket az apa irgalmas vágyódásával várja.

Így juthat el mindenüvé erős anyai segítségem mindazok megmentésére, akik eltévedtek!”


Csak vészjósló, fölösleges üzenetek ezek? Alaptalan ijesztgetések? Nézzünk körül a világban! Ki-ki saját következtetését vonja le, és döntsön. Utóbb nem vádolhatjuk azzal papjainkat, hogy Ők miért nem hirdették? Mi kezdjük el élni az üzeneteket, akkor számukra is könnyebb lesz a felismerés, ha a gyümölcsöket meglátják. Ne feledkezzünk meg imádkozni „igazi hivő” politikusokért, hiteles keresztény  alapon,  akik kiállnak Isten törvénye mellett! – szavukkal és életükkel! A bársonyszékekbe beléragadt minden hájjal megkent köpenyforgató képmutatók, haszonlesők, törtetők helyét átvegyék, ezt mulasztottuk el a változáskor. Bedőltünk a csalinak, „ne oszoljunk meg”! Ez sátáni vagyis szabadkőműves maszlag! Hogy uralmát biztosítsa! Két út, két tábor  létezik, ÉBREDJÜNK FEL!  Legalább most, a 24. órában térjünk észhez! Nekünk, erdélyieknek tálcán kínálkozik az alkalom, Isten ajándéka, éppen most, az EU parlamenti választásokkal. Az RMDSz kommunista utódpárt, szavazzanak rájuk ateista talpnyalóik, a megalkuvókkal együtt! Mi imádkozzunk, hogy végre alakuljon EGY hiteles keresztény értékrend mentén elkötelezett politikai képviseletünk, már a helyhatósági választásokig! Ez a Magyar jövőnk záloga! MOST SEGÍTS MEG MÁRIA....!

Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!                      
http://www.uzenetek.eu/news/a-mpm-korlevelenek-kiegeszitese/