2011. január 15., szombat

Kedves IÉI barátok,
 Először is mindannyiótoknak kívánok az Úr kegyelmeiben bővelkedő nagyon Boldog Új Esztendőt. Kívánom, hogy az idén mindannyian haladjunk előre lelki életünkben, és teljesítsük be Urunk Jézus vágyait. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, fejlődnünk kell. Akkor tudunk fejlődni, ha többet adunk önmagunkból Istennek, hogy beteljesíthesse bennünk akaratát. Ahhoz, hogy beteljesíthesse bennünk akaratát, meg kell kétszerezni az imádságainkat, áldozatainkat és minden munkánkat, amit Őérte teszünk.
A múlt hónapban az egész IÉI közösséget arra kértem, hogy imádkozza Jézus Szent Szívének kilencedét, a rózsafüzért, és 3 napig böjtöljön az IÉI szándékaira (amelyeket alapos indokok miatt nem fedtem fel). Tudom, hogy sokan nem vették komolyan a kérésemet, hanem inkább azzal foglalkoztak, hogy megtudják, miért kértem. Sokakat ismerek, akik még a rózsafüzért sem imádkozták naponta. Ez komoly probléma. Azt látom, hogy közülünk néhányan hanyaggá és elbizakodottá váltak, így nem veszik észre, hogy fásult álomba merültek. Nem haladunk.
Őszinte elhatározást kell tennünk erre az évre, és fel kell ébrednünk! Jézusnak nagyvonalú lelkekre van szüksége. Megértette valaki, hogy ez mit jelent? 1992. március 30-án arról kérdeztem az Urat, hogy „Mi van azokkal, akik szeretnek Téged?” Jézus ezt mondta: 
„Tedd mérlegre őket! Nézd meg, melyik rész nehezebb a kettő közül! Mind a mai napig sokan vannak, akik nem ismernek sem bűnbánatot, sem félelmet. Kész vagyok mindannyiótoknak irgalmat adni igazságosságom előtt. Kész vagyok mindenkinek olyan szívet adni, amelyben a szeretet lelke lakik, de még több áldozatot vállaló lélekre van szükségem, áldozatot vállaló szeretetre van szükségem! Hányan készek áldozatot vállalni? Hányan készek felajánlani magukat nekem, hogy feszületté tegyem őket? Ki hallja meg kérlelésemet? Hányan készek békeszeretővé válni és olyan magokat szórni, amelyek a tisztaságban teremnek gyümölcsöt? Ki tud visszatérésemig tisztán megmaradni ebben a világban? Ki siet hozzám, hogy meghallgasson? Jóságos vagyok és könyörületes, de igen kevesen akarnak egységben lenni velem. Ki adná fel indítékait az én indítékaimért? Ki lenne kész lemondani érdekeiről értem? Ki keresi azt, amit legkevésbé keresnek ebben a világban? Ki viselné szeretettel
Keresztemet,
és ki lenne kész azt keresni, amit legkevésbé keresnek közöttetek, ki keresi a Szeretetet? Jöjj, imádkozz a világ megtéréséért!

Javaslom, hogy az IÉI minden tagja elmélkedje át, és élje meg a fenti üzenetet. (Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el a teljes üzenetet.)
Ezzel együtt azt is szeretném még egyszer kérni, hogy az Egység hetének kezdetén (január 18-án) igazán és buzgón tegyük a következőket:
 - Az Egység hetének első napján (január 18-án) kezdjünk egy kilencedet Jézus Szentséges Szívéhez az IÉI céljaiért; az Egységért és a papság körében végzett apostoli munkánkért; valamint az üzenetek ellenségeiért, hogy Isten irgalmassága érintse meg a szívüket.
- Továbbá: január 18-tól 26-ig imádkozzuk a teljes rózsafüzért, vagyis 9 napon át minden nap elimádkozzuk mind a 20 titkot (az örvendetes, a világosság, a fájdalmas és a dicsőséges olvasó titkait). Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy mindezt szeretettel, örömmel, őszintén és alázattal tegyük. Az alázatos és bűnbánó szív imái meghallgatásra találnak. Krisztus őszinteséget és tisztaságot vár tőlünk, ezért mindent, amit teszünk, tegyünk szeretettel. Krisztus a SZERETETET hangsúlyozza leginkább.  
- Az Egység hetének első 3 napján bűnbánatunk kifejezéséül böjtöljünk kenyéren és vízen. Akik egészségügyi okokból ezt nem tudják megtenni, azoknak azt javaslom, hogy tartóztassák meg magukat valamitől, amit igazán szeretnek, mint pl. tévé, kávé, sütemények, jóízű ételek stb.
- Folytassuk a böjtöt a 3. nap után is, de kevésbé szigorúan. Csupán a szárnyasokat, a hal- és a húsételeket hagyjuk el az étrendünkből további 6 napra (így összesen 9 napot böjtölünk a kilenced végeztéig).
 Öltsük fel hát újra a fegyverzetünket, védjük meg önmagunkat és az üzeneteket elnyomóink mérgezett nyilaitól, imádsággal, böjtöléssel és a szívünkben uralkodó szeretettel. Győzedelmeskedjen az Úr nem csak lelki csatákban, hanem az egész lelki háborúban. Bátorság!  
 Krisztusban:
Vassula


KI LENNE KÉSZ LEMONDANI ÉRDEKEIRÕL ÉRTEM?

1992. március 30.
Gyengédséged és végtelen irgalmad miatt naphosszat utánad vágyakozom Uram, az irántad érzett szeretettõl naphosszat utánad epedek, Istenem!
Megmutattad szeretetedet, és ezért még inkább
Hozzád kiált lelkem, hogy megments.
Házad után vágyakozom, ahol Te élsz.
Szent udvarod után vágyakozom.
Mondd meg hát Uram, mit remélhetek?
Számításba veszed törékenységemet?
Ó szabadíts meg engem minden bûnömtõl,
bírálj el újból!
Minden reményem Benned van, Istenem!
Amen.
Ó Vassulám, légy vigasztalóm! Én, Jézus megáldalak téged. Ne félj gyermekem! Én vagyok a Hûséges, és melletted vagyok. Gyermekem, szeretetemben megvizsgáltam hitedet, és dicsõítést kaptam. Nem vagyok idegen már neked, engedd meg ezért, hogy ismét Sebeimbe vigyelek! Ne félj! Általad fogom dicsõségemet kinyilvánítani, és az emberek megtudják, mennyire szenvedtem. Jöjj, közeledj hozzám! Szeretetem tüze kitör Szentséges Szívembõl, és ha megengeded, meglátogatlak ily módon és élõ fáklyává teszlek.
Te arra vagy hivatva, hogy tisztelj engem és vezess lelkeket hozzám, hogy magamba fogadhassam õket. A világosság edényeivé teszem õket, tündöklõ lánggá, amely soha meg nem szûnik, el nem gyengül, és amelyet soha sem lehet eloltani. Ó kicsim, Szívem minden rostja szeretetért, békéért, egységért kiált.
Én vagyok a te Szent Társad, teremtés, a te leghûségesebb Barátod, aki nappal és éjjel hív asztalomhoz. Szüntelenül barátságodért könyörgök, hogy megmentselek…
Atyám tüzet tart készen e nemzedék bûnei miatt, és mint vihar hirtelen fog rátok törni. Az emberek így beszélnek: “Békét kötünk”, de szívük háborút akar ellenem és a menny erõi ellen. Szélviharként jövök, hogy ítéletet tartsak ez istentelen nemzedék felett. Hurrikánként fújok rátok és szétszórlak, mint a pelyvát.
Uram, mi lesz azokkal, akik szeretnek Téged? Mi lesz áldozataiddal? Kell, hogy legyen néhány ember, aki szeret Téged. Vannak néhányan, Királyom, akik nem hagytak el Téged, hogy a hamis isteneket vagy a vadállatot szolgálják.
Tedd mérlegre õket! Nézd meg, melyik rész nehezebb a kettõ közül! Mind a mai napig sokan vannak, akik nem ismernek sem bûnbánatot, sem félelmet. Kész vagyok mindannyiatoknak irgalmat adni igazságosságom elõtt. Kész vagyok mindenkinek olyan szívet adni, amelyben a szeretet lelke lakik, de még több áldozatot vállaló lélek-re van szükségem, áldozatot vállaló szeretetre van szükségem! Hányan készek áldozatot vállalni? Hányan készek felajánlani magukat nekem, hogy feszületté tegyem õket? Ki hallja meg kérlelésemet? Hányan készek békeszeretõvé válni és olyan magokat szórni, amelyek a tisztaságban teremnek gyümölcsöt? Ki tud visszatérésemig tisztán megmaradni ebben a világban? Ki siet hozzám, hogy meghallgasson? Jóságos vagyok és könyörületes, de igen kevesen akarnak egységben lenni velem. Ki adná fel indítékait az én indítékaimért? Ki lenne kész lemondani érdekeirõl értem? Ki keresi azt, amit legkevésbé keresnek ebben a világban? Ki viselné szeretettel
keresztemet,
és ki lenne kész azt keresni, amit legkevésbé keresnek közöttetek, ki keresi a Szeretetet?
Jöjj, imádkozz a világ megtéréséért!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Hogyan lehet a Mennyországba jutni – a szenvedés szerepe

2011. január 14. szombat, 10.00
Szeretett leányom,  most más tartalmúak lesznek üzeneteim,  mint eddig voltak. Az eddigi üzeneteimben gyermekeimet a sürgető időre figyelmeztettem,  arra hogy itt az ideje a megtérésnek,  a megbánásnak,  most pedig olyan üzenetek következnek,  amelyek a lelkeket a tökéletességre segítik elő.
Leányom,  habár mindőtök számára jogos haza otthon a Paradicsom,  mégis azt kell mondanom,  hogy bejutni oda  nem olyan egyszerű. A bejárat szűk,  ennek megfelelően kevés azoknak a száma,  akik a megfelelő időben bejutnak rajta. Ahhoz,  hogy bejussanak rajta, alázatot kell, hogy mutassanak, és teljesen az én karjaimra  kell, hogy bízzák magukat.  Ha be akarnak jutni a Mennyországba,  akkor el kell, hogy hagyják a büszkeséget,  az akaratosságot, és le kell vetkőzzék az anyagi javak függőségét.
Azok a gyermekeim,  akik ezt a lelki utazást velem együtt akarják elkezdeni, sürgősen meg kell értsék a következő Igazságot: sokat kell dolgozniuk önmagukon, akik  Atyám birodalmába be akarnak jutni,  és meg kell értsék a lényegében szükséges (?) feltételeket.
Az alázat fontossága
Az alázat egy olyan fogalom,  amelyet gyermekeim csak tanításaim által értenek meg. Követőim közül sokan megértették ennek értelmét,  azonban tartalma összezavarta őket. Az alázat nem más,  mint őszinteség. Ez azt jelenti,  hogy az Én Nevemben méltósággal elviselitek a megpróbáltatásokat,  a kihívásokat és a szidalmazásokat. Tanácsom a következő:  képzeljétek el,  hogy kisgyermekek vagytok,  egyszerű, ártatlan gyermekek,  akik ezt a gonosz világot, – amelyet, mint felnőttek már alkalmatok volt megismerni -,  nem ismeritek. Imáitokat,  minden alakalommal,  gyermeki szemmel és szívvel tárjátok elém.
Imáitok és mondanivalótok legyen egyszerű.  Nem várom el tőletek,  hogy a világba helyezett összes imát elmondjátok. Nézzetek az égre, és minden gondotokat, minden szenvedéseteket osszátok meg Velem. Mindezeket  adjátok át Nekem. Gazdagon meg lesztek jutalmazva,  ha elviselitek érettem életetek szenvedéseit és bánatait. Lehet,  hogy ezt még nem tudjátok,  de ha ezt tudatosan teszitek,  akkor nagyon sok lelket megmenthettek,  előkészítve  nekik a Mennyországba vezető utat.  Ez egy olyan tény,  amit csak akkor nyilatkoztatnak ki nektek,   amikor a Mennybe bejuttok, és ahol megkapjátok érte nagyvonalú ajándékomat.
Amikor a hiteteket véditek meg,  ne veszítsétek el a türelmeteket
Ha alázatosak akartok lenni,  akkor fogadjátok el az eseményeket, amelyek környezetetekben történnek,  még akkor is,  ha azok túl fájdalmasak számotokra. Mutassatok mindenkor méltóságot,  még akkor is,  ha jelenlétetekben a Nevemet gyalázzák. Mindenképpen védekezzetek,  ha úgy akarjátok,  akkor lehet  védekezésetek akár szenvedélyes is,  de sohase hagyjátok,  hogy a tettes megalázva távozzon. Türelemmel magyarázzátok el tanításom igazságait. Ne veszítsétek el önuralmatokat, és  ne mutassatok félelmet velük szemben. Legyetek kitartóak. Védjétek meg magatokat,  de azt csak tanításaim  alkalmazásával tegyétek. Ne féljetek az igazságot kimondani.  Ne cseréljétek fel az alázatot a gyávasággal. Vannak olyan követőim,  akik felfogták az alázat igazi értelmét, de amikor a Nevemet gyalázzák,   hallgatásba merülnek. Igen, magát a személyt sohase ítéljétek el,  azt, aki Engem gúnyol,  vagy az Atyát gúnyolja,  vagy szeretett Anyámat, de ne vonjátok ki magatokat a hit megvédése alól.
A bánat Isten ajándéka
Amikor úgy szóltok Hozzám,  mint egy gyermek,  tartsátok szemetek előtt: még akkor is vezetni foglak benneteket, ha bánat ért titeket,  csak nyissátok meg szíveteket, és forduljatok Hozzám teljes bizalommal. Ne forduljatok el Tőlem. Gyermekeim, ha bánatotok kibírhatatlannak tűnik,  gondoljatok arra,  hogy a bánat Isten ajándéka, és nem más,  mint áldás. A megtisztulás bánat és szenvedés által következik be.  Szenvedéseiteket ajánljátok fel Nekem.  Ha így cselekedtek, a passió kínjait  csökkentitek, mert ezeket újra és újra átélem,  amikor a világ borzalmait látom.
Akkor kezdődik meg a megtisztulás,  amikor elfogadtok minden nehéz bánatot és szenvedést, és örömmel felajánljátok azokat az emberiség megtérésért. Megértem, hogy ezt gyermekeim számár nehéz felfogni. Ezt is meg fogjátok érteni,  amikor  közelebb kerültök Hozzám,  azáltal,  hogy szíveteket megnyitjátok,  hogy szabad akaratotokat átadjátok, és teljesen Rám bízzátok magatokat.  Így egyesültök Velem. Ha így cselekedtek, megpróbáltatásaitok és szenvedéseitek nem lesznek nehezek. Idővel pedig  már örömmel fogjátok szenvedéseiteket szívetekbe fogadni,  különösen akkor,  ha azokat,  mint ajándékot ajánljátok fel Nekem.
A szenvedés Isten egyik ajándéka,  amit Ő hagyott jóvá.  Azok a lelkek,  akiknek ilyen módon segítettek,  Atyám birodalmában,  helyet biztosítanak számotokra.
Gyermekeim, ezek a tanítások nem újak. Talán csak nem emlékeztetett benneteket az egyszerű igazságra.  Üzeneteim és tanításaim sohasem változtak. Ezek egyszerű tanítások, amelyeket az Evangélium és a Tíz Parancsolat is összefoglal. Ne felejtsétek,  ha önmagatokat másoknak ajándékozzátok,  akkor Nekem adtátok magatokat.  Amikor felebarátaitoknak szeretetet adtok,  úgy azt Nekem adtátok,  Engem szerettek.
Úgy bánjatok embertársaitokkal,  ahogyan azt szeretnétek,  hogy veletek is bánjanak. Amikor valakire haragszotok,  és kárt okoztok neki,  vagy valamiért büntetni akarjátok,  sohase feledkezzetek meg arról, hogy benne élek. Amikor másban kárt tesztek,  Velem teszitek.
Gyermekeim, a jóindulatú bánásmódok tettek az idők múlásával értelmet kapnak. Imádkozzatok minden nap azért az erőért,  hogy életeteket az Én Nevemben élhessétek. Tudjátok meg,  ahányszor valakinek megbocsájtotok,  még akkor is,  ha ellenségről van szó, annyiszor nyitjátok meg szeretetem és irgalmasságom Szívét. Ezért  a Mennyben örök boldogságban lesz részetek.
Imádkozzatok az állhatatosságért. Kövessétek az Én életemet. Nem lesz  könnyű,  de még az ilyen kis tettek is a lelkek segítségére válnak.
Szeretett Tanítótok és Megváltótok,
Jézus Krisztus – Az Atyával és a Szentlélekkel egylényegű