"Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál." - ezt mondja Krisztus keresztelő Jánosra.
Ezek a szavak Krisztus tevékenységének nagyságára, annak alapvető, más szellemi vezetőkénél nagyságrendekkel nagyobb erejére világítanak rá.
Krisztus fogantatását, fejlődését, születését is jelek kísérték, és habár a születésének körülményeiről csak néhány sort ír az Újszövetség, elmondhatjuk, hogy már ekkor több csoda történik, mint a legtöbb próféta idejében összesen.

A napkeleti bölcsek érkezése is egy ilyen jel. Milyen érdekes, hogy annak a  bizonyos csillagnak a fényét Izraelben senki sem látta, és nem is tudta vagy akarta követni, csak a három napkeletről érkező bölcs. Ennélfogva egy ilyen jelet nem is tudtak értelmezni. A bölcs szónak a jelentése egyébként a prófétáéval rokon. Ha pedig a bölcsek napkeletről érkeznek, akkor ez egyben arra is utal, hogy igen kevés volt a bölcs akkoriban Izraelben, ha volt egyáltalán.
Furcsa kettős érzése van az embernek: egyrészről mivel Krisztus is a prófétákra hivatkozik, és elismeri őket, azt sejtjük, hogy az ószövetségi ember hite ugyanolyan mint az újszövetségié, vagyis a hívő ember mindig ugyanaz. Másrészről meg azt látjuk, hogy Krisztusnak minden ember számára utat kellett mutatnia, mert akkora volt a szellemi sötétség, hogy már senki nem értett semmit, a próféták eltűntek, és az emberek leginkább a bűnre és az Isten bosszantására törekedtek. Vagyis igaz, hogy egykor voltak próféták Izraelben, de ez a nép teljesen kifordulva önmagából, már régóta nem tartotta magát szellemi örökségéhez. Elveszett a hit.
A Mennyek Országának, Isten Királyságának szemmel nem látható jelenlétét elsősorban a megtért és valóban hívő emberek jelzik. A tiszta hit azonban jelen korunkban is olyan ritka, hogy az emberiség létszámához képest elenyészőnek tekinthető. Jelenleg nincs sem egyedül hívő gyülekezet, sem ország. Az emberek emberi rendeléseket és tanításokat, magyarázatokat követnek, amelyek többnyire inkább messzebb visznek az igazságtól, mintsem közelítenének hozzá. Ez volt Krisztus előtt is.
Keresztelő János a régi tanítások értelmezése és a saját útmutatásai alapján mindent megtett, amit megtehetett. Eddig juthatott el az ember. Krisztus után következve mint tanító nemzedékének legtisztább gondolkodója volt. Napjainknak is vannak igen művelt tanítói, akik minden képességük szerint a legjobbra törekednek és megpróbálják elérni a legmagasabb szellemi szintet. Azonban ez nem sikerül nekik, mivel túl sok az akadály, a téves hagyomány, a tévtanítás, aminek korlátait át kellene törniük.
Krisztus a korának minden szellemi akadályát nem csak hogy áttörte, de az emberek számára utat mutatva őket is egy magasabb szintre emelte. Magasabb szintre, mint ahová saját erejéből ember valaha is eljuthatott volna. A hit nem volt más, hiszen helyes hit volt, viszont a kor színvonalához képest a legmagasabb szintű. A legteljesebb megértés, a helyes megértés, a tiszta és teljes hit. A Mennyek Országának a közelsége, a szellemi szabadság és erő jelenléte, a tökéletes rend és igazság megnyilvánulása. Ezt bizonyították a csodák is, születésétől kezdve.
Krisztus tanítványai közül egy, aki a helyes úton járt, többet ért mint a legműveltebb zsidó teológus, vagy a régi tanítások alapján prófétai szintre jutott ember. Mára ez a helyes út elveszni látszik, de ki tudja? Talán a prófétai idők megint eljönnek és a Mennyek Országa ismét szétterjed a földön.

http://www.hidfo.net.ru/2014/12/24/de-aki-kisebb-mennyek-orszagaban-nagyobb-nala