2013. szeptember 9., hétfő

Zakariás Imre: Mária kicsinyei


Szempontok és nézőpontok

Fontosnak tartjuk a kedves Olvasóinkat tájékoztatni az írásainkkal, közléseinkkel kapcsolatosan. Mivel Önök az átlagosból, a középszerűségből a kegyelemmel tudatosan egyűt működve többre törekszenek, vágynak, és tesznek is, ki-ki saját lehetősége, képessége, azaz talentuma szerint, Isten nagyobb dicsőségére, és persze személyes és testvéreink üdvösségéért is. A közmondás „A jó pap is holtáig tanul” érvényes a hívekre is. Krisztus hívőkké, hűséges követőivé csak így válhatunk, hisz ismerjük Urunk figyelmeztetését, a lusta, haszontalan öntelt szolga Ura érkezésekor elveszíti megbízatását, utolsó talentumát is, sőt kidobják a külső sötétségre. Szívből szolgáljunk, és ne színből!
A Szentírás (Biblia) ismerete, azaz olvasása, Krisztus és Tanításának megismerésére és annak megélése nap mint nap nélkülözhetetlen, - a Sziklára épített házunknak alapja - , ezért csak nagyon ritkán, kivételes esetekben adjuk az idézeteket cikkeinkben, a tartalmára, mondanivalójára helyezzük a hangsúlyt.
Egyházunk tanításának alapja, hagyománya, hitigazságai és szentségei nem változnak a korral, beleértve a dogmákat is. Tehát emberi gyengeségtől, gyarlóságtól függetlenek, éppen ezért maradt meg a hitletétemény is sértetlenül napjainkig, minden romboló próbálkozás ellenére évszázadokon át. Az igazi veszélyt a tanítás felhígítására tett sorozatos próbálkozások jelentik. Sajnos mára az ökumenizmus, a tolerancia, kompromisszum, a másság iránti (ál)tisztelet, modern és korszerűség zászlaja alatt felsorakozók zajos tömegeinek sikerült közülünk egyeseket megingatniuk, összezavarniuk a „szeretet” fontosságát hangoztatva. De ne feledjük szeretet igazság nélkül, sátáni csapda, igazság szeretet nélkül, úgyszintén. Csak egyetlen Út, Igazság és Élet létezik. A Katolikus Egyház Katekizmusát (KEK) nekünk, laikusoknak is szabad olvasgatni, nemcsak a papoknak Szerezzük be, kérjük kölcsön, használjuk ki az időt ameddig van lehetőségünk a felkészülésre, önképzésre. Szívleljük meg a Szőkefalvi ötödik titok tartalmát: „eljön az idő amikor az Egyház mérlegre kerül, a papok tévelyegni fognak. Megölelik azt az utat, amelyik vesztükbe vezet”, (kényelmes megalkuvás a Világgal). Mi lesz a langyos, tájékozatlan híveikkel?
A Kék könyvből közölt idézet részek mellett akik a teljes közzétett Üzenet szöveget át szeretnék olvasni, keressék a MPM vagy MM hozzájuk közelebb élő tagjait, pár napra biztosan oda adják a Kék könyvet, mert szabad árusításban nincs forgalmazva, nem árusítható. Esetleg érdeklődjenek plébánosuknál, mert sokuknak ékesíti könyvespolcaikat. Több mint valószínű vannak üzenetek amelyeket nem hoztak nyilvánosságra, de a MPM vezetőségének a hatásköre és feladata.
Ugyanezt az elvet követjük más utalások esetében is, pl. Kempis Tamás, Filótea, Fausztina nővér, stb., ezáltal Önök közül is utána olvasásra serkentve egyeseket, mások bizalmukkal előlegeznek meg, az Apostolok példája nyomán, az Úr csak Pétert, Jakabot és Jánost vitte a Tábor hegyére, a színeváltozást ők mondták el a társaiknak, de csak a Feltámadás után. Hasonló a látnokok, próféták esete is napjainkban, a magán kinyilatkoztatásokkal. Kétféleképpen fejtjük ki az üzenetekkel kapcsolatos megjegyzéseinket, az üzenet végén dőlt betűkkel, vagy zárójelben dőlt betűkkel a mondat után, a félre értések elkerülése miatt. Senkire nem akarjuk rá erőltetni nézeteinket, meggyőződésünket, azaz hitünket, de a tévtanítók, modernkedők kovászából nem kérünk, az arany középút biztonságos.
A nézőpontjainkkal kapcsolatosan mindannyiunknak számolnunk kell saját személyes beállítottságainkkal, belső vonzalmaink, rejtett vágyaink, elvárásaink, hajlamaink hatásaival. A lelkiségi mozgalmak, közösségek, imacsoportokban tükröződnek, jut kifejezésre. Eltorzulása mindig szakadáshoz, esetenként eretnekséghez vezetett. A Filótea I. fejezetében – A jámborság lényege – némi tájékoztatást nyújt az önvizsgálathoz. Ez lehet az okok egyike amiért ugyanazt az eseményt, kijelentést, megnyilatkozást oly ellentétes módon fogjuk fel, és foglalunk állást mellette vagy ellene, még jó szándékaink, őszinte törekvéseink közepette is. Segítségünkre siet a Szentlélek, kegyelemei által, ha kérjük, csak így lehet egységben maradni, Vele és egymással az Egyház kebelén, alázatban és engedelmességben, az Igazságban. Már az első Jeruzsálemben lezajlott zsinaton, megvolt a főpróbája, és tart napjainkban is. De amikor magában az Egyházban és tagjaiban, még egyazon lelkiségi mozgalom (MPM és MM) keretein belül is megnyilvánul, akkor már a Sátán füstje minket is elért. Valóban elérkeztünk a döntő szellemi-lelki harc nyilvános kibontakozásának idejéhez. Hogy mennyi köze van a hivatalos főáramú médiának a helyes lelkiséghez és irányhoz, a Szentlélek erejéhez, vezetéséhez ?
Végkövetkeztetésül: amikor látjátok a jelek és próféciák teljesülését, tudjátok meg, az ajtó előtt állok, legyetek készen! Ha akarjuk, ha nem, ha elfogadjuk, ha elutasítjuk, a Második Eljövetel nemzedéke vagyunk. Mindenkinek választania kell, vagy-vagy, nincs középút. Mi virrasszunk és imádkozzunk, maradjunk még hűségesebbek az Igazsághoz, és várjuk, bizalommal, hittel, reménnyel és belső örömmel az események kibontakozását. A Mennyasszonynak meg kell tisztulnia, csak akkor fog vissza jönni a Vőlegénye, - dicsőségben! Marana Tha. Tisztelettel Zakariás Imre.
Az idők vége
„Hagyjátok magatokat engedékenyen vezetni, tanítani általam, szeretett gyermekeim!!! Hallgassátok meg égi Édesanyátok szavait, aki ezeknek az utolsó időknek Próféta Asszonya.
Többször is bejelentetem nektek, hogy közeledik az idők vége és Jézus dicsőségben megvalósuló eljövetele. Most abban akarlak segíteni benneteket, hogy megértsétek a Szentírásban leírt jeleket, amelyek az Ő dicsőséges, immár közelgő visszatértét jelzik. Ezek a jelek világosan előtűnnek az Evangéliumokban, Szent Péter és Pál leveleiben, amelyek ezekben az években válnak valóra.
  • Az első jel a tévedések terjedése, amelyek a hit elvesztéséhez, és a hittől való elpártoláshoz vezetnek. Ezeket a tévedéseket hamis tanítók terjesztik, híres teológusok, (a magán kinyilatkoztatások ellenségei, üldözői közülük kerülnek ki) akik nem az Evangélium igazságát tanítják, hanem fertőző eretnekségeket, (nincs pokol, az üres, csak fogalom, mindenki üdvözül, nincs ördög, bűn stb.) amelyek téves és emberi észjáráson alapszanak. A tévedések tanításának révén vesztik el az igaz hitet, és terjed el mindenütt a nagy hitehagyás. „Sok hamis próféta támad és sokakat megtévesztenek” (Mt. 24,5-9). „Az Úr Napja nem jön el, amíg meg nem történik a nagy hitehagyás” (Ts 2,3). „Hamis próféták támadnak majd köztetek, akik kárhozatos eretnekségeket terjesztenek, Megváltó Urunkat megtagadják, miattuk becsmérlik majd az igaz utat, hízelgő szavakkal ki is fosztanak majd titeket.” (Pt 2,1-3)
  • A második jel a testvérgyilkos harcok és háborúk kirobbanása, melyek az erőszak és a gyűlölet elhatalmasodásához vezetnek, és egyre több szívben hűl ki a szeretet, miközben egyre gyakoribbá válnak a természeti katasztrófák, mint a járványok, éhínség, árvizek és földrengések. „Amikor majd háborúkról és háborús hírekről hallotok, ne rémüldözzetek!!! Ennek mind meg kell történnie. Akkor nemzet-nemzet ellen és ország-ország ellen támad. Éhség, dögvész és földrengés lesz itt is, ott is. De mindez csak a gyötrelmek kezdete. Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. (Mt. 24, 6-12)
  • A harmadik jel a véres üldözés, amit azok szenvednek el, akik hűségesek maradnak Jézushoz és Evangéliumához, és erősek maradnak a hitben. Aztán majd elfognak, üldöznek és megölnek titeket, és Miattam gyűlölni fog minden nemzet. Sokan el is tántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölni fogják egymást. Isten országának ezt az örömhírét pedig hirdetik majd az egész világon bizonyságul minden nemzetnek. Csak akkor jön el a vég. (v.ö.Mt 24, 9-10).
  • A negyedik jel a gyalázatos szentségtörés, amit az követ el, aki Krisztussal szembehelyezkedik, vagyis az Antikrisztus. Behatol Isten szent templomában, és helyet foglal trónusán és Istenként imádtatja magát. Jöttét a Sátán közreműködésével mindenféle feltűnő tett, szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás…(v.ö.2 Tesz 2, 3-12). Akkor majd meglátjátok a szent helyen a Dániel próféta által megjövendölt gyalázatos pusztulást, - aki olvassa, értse meg. (v.ö.Mt 24, 15). Szeretett fiaim, hogy megértsétek miben áll ez a rettenetes gyalázat, olvassátok el, mit jövendölt róla Dániel próféta. „Eredj Dániel, mert el vannak zárva és le vannak pecsételve ezek a szavak a végső időkig!!! Sokakat kiválasztanak, megtisztítanak és próbára tesznek, ám a gonoszok tovább folytatják gonoszságukat. A gonoszok közül senki sem jut el a belátásra, de az értő szívűek meg fogják érteni. Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat és felállítják a vészt hozó undokságot ezer kétszáz kilencven nap lesz. Boldog, aki bízni tud és megéri az ezer háromszáz harmincötödik napot.” (Dán 12, 9-12). A szentmise a mindennapi Áldozat, a tiszta felajánlás, amit az Úrnak ajánlanak fel mindenfelé, napkelettől napnyugtáig. A szentmiseáldozat a Kálvárián Jézus által felajánlott áldozatnak a megújítása és megjelenítése. Elfogadva a protestáns tanítást, azt mondják majd, hogy a szentmise nem áldozat, csupán a szent vacsora, vagyis annak emléke, amit Jézus az Utolsó Vacsorán végbevitt. És így eltörlik majd a szentmise gyakorlatát. A szentmiseáldozat mindennapi bemutatásának az eltörlése jelenti a gyalázatos szentségtörést, amit az Antikrisztus visz végbe, aminek három és fél év lesz kb. az időtartama.
  • Az ötödik jelet a rendkívüli tünemények alkotják, amelyek az égbolton lesznek láthatók. „A Nap elsötétedik, a Hold nem ad majd világosságot és a csillagok lehullanak az égről, s az ég erői megrendülnek”. (Mt 24, 29). A Fatimában utolsó megjelenésemkor végbement napcsoda azt akarja megmutatni nektek, hogy immár beléptetek abba a korszakba, amelyben ezek az események megvalósulnak, s amelyek előkészítenek benneteket Jézus dicsőségben történő visszatérésére. „Akkor majd feltűnik az Emberfiának jele az égen, (a fénylő kereszt, a lelkiismeret megvilágítása előtt) és jajgatásba tör ki a Föld minden népe, mert meglátják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Mt 24, 30). Én különösen szeretett és Szeplőtelen Szívemnek szentelt fiaim, ki akarlak oktatni benneteket e jelekkel kapcsolatban, amelyeket Jézus az Ő Evangéliumában megjelölt nektek, hogy előkészítsen benneteket az idők végére, melyek napjaitokban válnak valóra. Elterjed az aposztázia, megszaporodnak a háborúk, sokhelyütt természeti katasztrófák történnek, megerősödnek az üldözések, az Evangélium eljutott immár minden néphez, rendkívüli jelek észlelhetők az égen, és egyre közeledik (már nagyon közel van) az Antikrisztus fellépésének ideje. Engedjétek, hogy Én hordozzalak benneteket, és gyűljetek össze Szeplőtelen Szívem biztos menedékében, melyet Én éppen erre az időre készítettem számotokra. Velem betűzzétek ki időtök jeleit, és éljetek a szív békéjében és bizalomban. Ezeknek a jeleknek a megvalósulása bizonyossággal jelzi, hogy (nagyon) közel van az idők vége Jézusnak dicsőségében (és nem hús-vér testben!!!) történő visszatérésével. „Vegyetek példát a fügefáról: amikor ága már gyönge és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Amikor mindezt látjátok, tudjátok meg ti is, hogy közel van már, az ajtóban.” (Mt 24, 32-33). (Szűzanya üzenete Gobbi atyán keresztül, 1992. 12. 31.)
A nagy megpróbáltatás ideje
Szeplőtelen Szívemnek szentelt és szeretett fiaim, a kereszten, nem sokkal a halála előtt, Jézus Rám bízta az Általa megváltott és üdvözített emberiséget. Így az egész emberiség Édesanyja lettem. Mivel (a Fiú – az Ige) Isten és az emberiség Anyja vagyok, az életetekben, az Egyház és az emberiség életében közbelépek, hogy segítsem a Mennyei Atya tervének a megvalósítását.
Édesanyaként mindig mellettetek, az Egyház és az emberiség mellett vagyok, hogy vezesselek az úton, ahol megvalósítjátok az Atya akaratát, a Fiú követését, a Szeretet Lelkével való közösséget oly módon, hogy az Isteni Szentháromság mindig megdicsőüljön. A Szentháromság megdicsőítésében található meg az örömetek és a békétek forrása.
A Gonosz, a Sátán, az Őskígyó, a Nagy Sárkány, mindig működött és sokféleképpen cselekedett, hogy elvegye tőletek, az Egyháztól és az emberiségtől a béke értékes kincsét. Soha annyira nem veszélyeztették a békét, mint napjaitokban, mert Ellenfelem Isten elleni harca mind erősebbé, folytonosabbá és általánosabbá válik.
Ezért beléptetek a nagy megpróbáltatás idejébe…mindannyiatok számára elérkezett szegény fiaim!!! Abban a veszélyben forogtok, hogy elveszítitek a kegyelmet és az Istennel való életközösséget. Napjaitokban a bűnt többé nem tekintik rossznak, ellenkezőleg, gyakran mint értéket és mint jót, felmagasztalják. A hírközlő eszközök álnok befolyása alatt fokozatosan eljutnak annak a tudatnak az elvesztéséhez, hogy a bűn rossz. Ha ti bűnben éltek, visszatértek a Sátán rabságába, alávetitek magatokat a gonosz hatalmának, és így hiábavalóvá válik a Megváltás ajándéka !!!. (következménye – a kárhozat – a pokol – örökre). Így eltűnik a béke a szívetekből, a lelketekből és az életetekből !!!.
Fogadjátok el az anyai felhívásomat, hogy térjetek vissza az Úrhoz a megtérés és a vezeklés útján !!!. A bűnt a legnagyobb rossznak ismerjétek el, minden egyéni és társadalmi rossz forrásának. Soha ne éljetek bűnben !!! Ha megtörténne, hogy emberi gyarlóságból vagy a Gonosz alattomos kísértése miatt elkövetnétek, azonnal járuljatok szentgyónáshoz. A gyakori gyónás legyen a gyógyszer, amelyet gyakran használtok a bűn és a rossz ellen !!!
  • A nagy megpróbáltatás elérkezett az Egyház számára !!!, melyet a gonosz lelkek nagyon veszélyeztetnek, és amelynek az egysége annyira megbomlott és életszentsége elhomályosodott. Látjátok, mennyire terjed benne a tévedés, amely a hit elvesztéséhez vezet. A hittől való elpártolás mindenütt terjed. Szeplőtelen Szívem különleges ajándéka erre az időre a Katolikus Egyház Katekizmusa, (KEK) amit a Pápám úgy akart közzé tenni, mint fénylő és végső tanúságtételét.
Milyen sok azoknak a pásztoroknak a száma, akik a sötétben tapogatóznak, félelemből vagy kompromittálás miatt hallgatnak, és többé nem védik a nyájukat a ragadozó farkasoktól! Sok papi és Istennek szentelt életet kiszárított a tisztátalanság, az érzékiség, a kényelem, és elcsábította őket a jólét keresése. (ez érvényes a hívekre is). A híveket vonzza a pogánnyá lett világ kísértése, meg a számtalan szekta. Főleg az Egyház számára érkezett el a nagy megpróbáltatás ideje, mert megrendíti a hit hiánya, elhomályosítja a hitehagyás, megsebzik az árulások, elhagyják a fiai, megosztják a szakadások, megszállja és uralkodik rajta a szabadkőművesség - (az egyházi szabadkőművesség által – Ők az igazi belső ellenségei – a Hamis Próféta vezetésével) – termékeny földdé válik a rossz számára, ahonnan kihajt a Gonosz Embernek, az Antikrisztusnak rossz fája. Az Antikrisztus az Egyház belsejébe helyezi át az uralmát. (nincs okunk a félelemre, ne essünk pánikba, ezeknek mind be kell teljesedniük az Írások szerint, maradjunk hűségesek Krisztusunkhoz, és Igaz Egyházához, Tanításához, a Szentíráshoz, nem fog sokáig tartani az uralkodásuk, - senkit nem ér erején felüli kísértés – boldog aki megéri az ezer háromszáz harmincöt napot ).
- A nagy megpróbáltatás elérkezett az egész emberiség számára !!!, amelyet a már terjedő erőszak, a romboló gyűlölet, a veszélyesen terjedő háborúk, s az egyéb rossz események széttipornak. Mind erősebbé és aggasztóbbá válik egy szörnyű harmadik világháború veszélye. (ez lesz a Büntetés, ha az emberiség nem tér meg, a Nagyfigyelmeztetés és Csoda hatására). Elérkezett a pillanat is, hogy mindannyian a Szeplőtelen Szívem menedékébe siessetek. Ne veszítsétek el a bátorságotokat! Erősen reméljetek és bízzatok! Én előre megmondtam Nektek a rátok váró időket, azért, hogy segítselek benneteket, hogy a fájdalmas és nehéz időket reményben és nagy bizalomban éljétek át a Ti Mennyei Édesanyátokkal.
Végül a nagy megpróbáltatás ideje után vár Titeket a nagy béke ideje, a nagy öröm, a nagy életszentség és Isten köztetek lévő nagy diadala. Imádkozzatok Velem és éljetek ebben a várakozásban, amely megédesíti a mindennapi szenvedésetek keserűségét. Rátok terítem a Palástomat, hogy védjelek benneteket, ahogyan a tyúk teszi a csibéivel, és mindannyiatokat megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. (Szűzanya üzenete Gobbi atyán keresztül, 1993. 01. 01.)
Magyar vonatkozású üzenet (a Függelékből)
„Láthattad fiam, hogy gyermekeim mily hatalmas serege ünnepelte (II. János Pál) pápa felgyógyulását. Fatimai jelenésem emléknapján tört ellenfele szeretett fiam életére, s vette célba ezzel Szívemet. (1981. 05. 13.) Ám terve meghiúsult. Ezt az egész világnak jelként adta az Úr, hogy végül is Szeplőtelen Szívem diadalt arat majd általatok: Szeplőtelen Szívemnek magatokat átadott, s Velem szüntelen együtt imádkozó, együtt munkálkodó, együtt küzdő, együtt szenvedő papjaim: és az általatok Szívemhez vezetett, Szívemben élő többi hű gyermekem által…
Jézusom Eucharisztikus Szívének békéjét fogja élvezni és kiárasztani az Egyház. Jézusom földi helytartója többet tud Isten e nagy művéről, mint sokan mások. Ő tudja, hogy az Úr e tervébe különlegesen fontos helyet foglal el egy nép, amelyet első királyuk, a mai nap szentje, István, majdnem ezer éve már, hogy nekem felajánlva, tulajdonomba adott. Ezért hazáját századok óta már Regnum Marianumnak , az Én Országomnak nevezik. A pápa szeme előtt ismeretes a nép isteni küldetése, melyért évezredes történetének vértanúi sorával fizetett.
Ezért intézett e néphez rövid időn belül több üzenetet - és Magyarország védőszentje, István király mellett - ezért fordult ma Hozzám Szívemet megindító szavával, hogy a nép fontos örökségét Nekem, Krisztus Anyjának, a szeretett magyar nemzet minden fia és leánya Nagyasszonyának gondjaiba ajánlja. (2000. augusztus 15-től, Királynőnk, a Budavári Mátyás Templom Főoltárán fején a Magyar Szent Korona másával, amelyet II. János Pál áldott meg, e szavakkal - „amit e Korona Tanít azt váltsátok tettekre, életre” – bocsátotta utjára a küldöttséget!! G. Lajos érsek úr végezte a szertartást). Meghallgatom szeretett fiam kérését, s ezért intézem most üzenetemet általad e népem minden fiához és lányához. Ez a nép évszázadokon át öntestével védte a keresztény Európát a különböző pusztító, nem keresztény hadaktól. Önfeláldozó harcának egyik nagy diadalára emlékezteti ma is a keresztény világot a déli harangszó !!! (Nándorfehérvár – 1456. 07. 22 ).
A nyugat nemzetei Magyarországnak „a kereszténység védőbástyája” kitüntető címet adták, de nem voltak hálásak e nép mérhetetlen véráldozatáért és emberfeletti szenvedéséért. Ám Isten annál inkább kitüntette e népet azzal, hogy különleges tulajdonomba adta (1038 08. 15. Szent István király Ország és Korona felajánlása, melyet politikai vezetőként, nem püspökként végzett el) már állama megalapításánál. (a Szent Koronát a Magyar küldöttség kapja meg, kapja vissza…)
E korban pedig Szeplőtelen Szívem világraszóló békediadala kiváltságos eszközéül adta. !!! A háború pusztítása után ezen Ország Egyháza kapta ellenfelemtől a legérzékenyebb csapásokat. …Az isteni irgalom viszont rendkívüli kegyelemforrást is fakasztott az országban, mely már sok éve egyre növekvő mértékben kiárad a Föld minden népére. Emlékszel, a Sátán e népből választotta eszközét, hogy a Szent Péter Bazilikában összetörje fájdalmas-anyai arcomat. Altemplomában viszont a pápa Tiszteletemre felszentelte a Magyarok Nagyasszonya kápolnáját, mely itt a Világegyház szívében hirdeti Mária Népe fontos keresztény örökségét, s emlékezteti Isten tervének ismerőit e Nép Nagy Küldetésére !!!
Az Én Népemnek lelkileg át kell alakulnia, hogy e küldetést betölthesse Isten dicsőségére, az emberiség javára és saját boldogságára…Népemnek minden egyes fiát és leányát aggódó szeretettel hívom anyai Szívemre:
A katolikus keresztények ajánlják fel önmagukat Szeplőtelen Szívemnek. Naponta imádkozzák el szentolvasómat egyenként, vagy családjukkal közösen, - a titkain elmélkedve ! Törekedjenek Isten mindent átható, szerető jelenlétének és az Én anyai segítő jelenlétemnek állandó tudatában élni. Ezzel, és ha Jézusom megváltó áldozatából misehallgatás, áldozás és imádás révén kegyelmi erőt és szent örömet merítenek, le fogják győzni bűnös szenvedélyeiket, nem teszik szeretetlenséggel pokollá egymás életét, nem hagyják magukra a szenvedőket és öregeket, nem emelnek gyilkos kezet születendő gyermekeikre, nem hagyják Isten nélkül felnőni őket, s nem gátolják, hanem segítik őket a legszentebb hívatásuk felé.
Anyai szeretettel hívom nem katolikus keresztyén gyermekeimet is, hogy Jézusom első követői példájára Velem, Jézus Anyjával együtt, egy szívvel, lélekkel állhatatosan imádkozzanak, hogy a Krisztus-hívők mindnyájan egyek legyenek a hitben, Isten és egymás szeretetében, egyetlen, szent egyetemes apostoli Egyházának közösségében. (így fog majd ismét Egy Akol-és Egy Pásztor lenni, de előbb a Hamis Egység és Egyház Antikrisztusi borzalma végigsöpör a Földön)
Nem keresztény és magukat ateistának valló gyermekeimet is szeretettel hívom az Élet Forrásához, Isteni Megváltójukhoz, aki értük is meghalt, s feléjük is kiáltja: Aki szomjazik, jöjjön Hozzám..., hogy életük legyen, és bőségben legyen, hogy a sírgödör borzongató sötétsége helyett a boldog örök élet tündöklő fénye ragyogja be sokszor oly nemes törekvésekkel teli életútjukat.
Meg kell újulni Én Népem a(z Igaz) Hitben, Reményben, Bűnbánatban és engesztelő Szeretetben Isten iránt, Szentségi (Oltáriszentségben jelen levő) Jézusom Szeplőtelen Szívem tiszteletében, hogy a megújító Szentlélek alkalmas eszközeként betölthesd nagy, szent, boldogító hívatásodat a Teremtő Örök Atya dicsőségére, a Megváltás örök művének kiteljesedésére, a szerencsétlen, önmagát pusztító emberiség megmentésére és üdvözítésére. (Szűzanya üzenete Gobbi atyán keresztül, 1981. augusztus 16., Szent István király ünnepe a Világegyházban, különálló, válogatott üzenetekből)
A kedves Olvasó saját Szívében forgassa meg ezen Üzenetek tartalmát, különös tekintettel a nemzetünket, küldetésünket oly csodálatosan érintő és feltáró Királynőnk iránti hódolat és szeretet jegyében. Tudatosítsuk és vállaljuk fel, eljött az ideje, hogy kimondjuk: „itt vagyok Atyám, hogy teljesítsem Akaratodat”. Ez legyen virágcsokrunk, amelyet Október 8-án Nagyasszonyunk és Királynőnk tiszteletére az Úr Oltárára helyezhetünk, ha akarjuk, minél többen. Áve Mária !
Testvéri szeretettel, Imre (Tengernek Csillaga 2013. szept-okt., XVIII/5. szám)

http://www.uzenetek.eu/news/maria-kicsinyei/

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Itt az ideje a Keresztes Imahadjárat Csoportok létrehozásának, és azok világszerte való terjesztésének

2013. szeptember 8. vasárnap, 21: 10
Drága szeretett leányom, itt az ideje a Keresztes Imahadjárat Csoportok létrehozásának, és azok világszerte való terjesztésének. Ezek az Imák Isten Ereje által adattak és nagy csodák vannak azokhoz társítva.
Ezek az Imák elősegítik a megtérés terjedését, testi gyógyulást adnak és enyhítik a háború hatását, az éhínséget és a szegénységet. Ma egy újabb Imát hagyok örökbe nektek, mely segít majd enyhíteni azt a szörnyű szenvedést, amelyet a háború fog okozni.
A Keresztes Imahadjárat 120. imája: Fékezd meg a Háború Kiterjedését
Ó, édes Jézusom, szüntesd meg a háborúkat, amelyek elpusztítják az emberiséget.
Védd meg az ártatlanokat a szenvedéstől.
Védd meg azokat a lelkeket, akik az igaz békét próbálják hozni.
Nyisd meg azok szívét, akiket a háború fájdalma sújt.
Védd meg a fiatalokat és a gyengéket.
Mentsd meg mindazokat a lelkeket, kiknek az életét elpusztította a háború.
Erősíts meg mindnyájunkat, drága Jézus, akik Isten minden gyermekéért imádkozunk, és add meg nekünk a Kegyelmet, hogy kibírjuk a szenvedést, melyben talán részünk lesz a küzdelem idején.
Kérünk Téged, fékezd meg a háború terjedését, és vidd a lelkeket Szentséges Szíved Menedékébe.
Ámen.
Menjetek mindnyájan, akik hallotok Engem, és kérjétek Tőlem azokat a Kegyelmeket, amelyekre szükségetek lesz, hogy elviseljétek Szenvedésemet ebben az időben.
Jézusotok