2013. augusztus 16., péntek

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott legfrissebb üzenete

2013. augusztus 1. du. a kegyelem órájában itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek választottai! Most hozzátok szólok, akik szerettek Engem, és hűségesen kitartotok Mellettem. Most a nagy megrostálás ideje közeleg. Most kell tanúságot tenni Rólam. Ellenfelem azt hiszi, hogy győzelmet arathat Fölöttem, de ti lesztek az Én dicsőségem, akik mindvégig hűségesen kitartotok Mellettem, és megvallotok Engem, mint Isten egyszülött Fiát, a Messiást, és a ti Megváltótokat, a világ megtévesztett fiai előtt.
Gyermekeim! Most elérkezik a nagy keresztényüldözés ideje. Nem lehet többé kétfelé sántikálni. Vagy Hozzám tartoztok, Engem imádtok, és megtartjátok törvényeimet, vagy a fenevad előtt borultok le, és őt imádjátok. A világ urai erre fognak kényszeríteni benneteket. Ti, akik hűségesek maradtok Hozzám, Isteni Megváltótokhoz, rejtekbe kényszerültök. A rejtekben tudják majd csak igaz papjaim bemutatni a Szentmisét, és csak itt tudtok magatokhoz fogadni a Szentáldozásban. Csak a rejtekben tudtok imádni a legméltóságosabb Oltáriszentségben. A világ fiai beültetik a fenevadat templomaimba. Őt fogják imádni mindazok, akiket sikerült megtéveszteni vagy megfélemlíteni. Mert mindazok, akik számára fontosabb a földi karrier, vagy ez az élet, behódolnak neki. Erre mondtam: mindaz, aki meg akarja tartani életét, elveszíti azt. Ezek az emberek örökre elvesznek. Örökké az fogja őket gyötörni a pokol tüzében, akit itt imádtak és szolgáltak.
Gyermekeim! Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Ez az élet rövid. Ha hűségesek maradtok Hozzám, üdvözítelek benneteket. Az örök boldogság vár rátok Atyám országában, ahol ragyogni fogtok, mint a nap.
Már mindenre felkészítettelek benneteket. Váltsátok tettekre szavaimat, amely megegyezik a Szentírással! Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy fogadják be a Szentlélek megvilágosító kegyelmét! Hirdessék nektek mindazt, ami a Szentírásban van! Készítsenek fel benneteket dicsőséges visszajövetelemre, amely már a küszöbön van! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Bízzál Bennem! Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Ne foglalkozz e világi praktikákkal, jóslásokkal, mert az a sátántól van. Csak arra jó, hogy félrevezessenek, kifosszanak, és fogva tartsanak. Te egyedül csak Bennem bízzál! Higgyél ígéretemben: aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Adj át Nekem minden gondodat, szeretteidet, vágyadat, és a jövőt! Te ne akard előre tudni az eseményeket, mert ezeket Én irányítom, és Magamnak tartom fenn! Te csak hagyatkozz Rám, mint kisgyermek az édesanyjára! Bízzál Bennem! Helyezd bele minden kérésedet, és szeretteidet az Én irgalmas Szívembe! Bármit kérsz az irgalmasság órájában (du. 3-4 óra között) az Én kínszenvedéseim örök érdemeiért, megadom neked, ha az üdvösségeteket szolgálja. Így kérj Engem: „Imádott Jézusom! Te ebben az órában meghaltál értem a keresztfán. Kérlek, fogadd el az én életemet, amelyet felajánlok Neked, a Te mind nagyobb dicsőségedre!” Én elfogadom életedet, és indítani foglak mindarra, ami kedves Előttem. Megáldalak téged és szeretteidet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. augusztus 2. Itthon nagyon sírtam…

Így imádkoztam: Jézusom, taposd el a kígyót! Ne engedd, hogy elrabolja gyermekeidet! Elmondtam az ördögűző imát, a Szent Mihály kezdetűt. Ekkor éreztem a lelkemben, hogy mindaz, aki ezt imádkozza, Isten védelme alatt áll. Ezután az Úr Jézus ezt mondta: „Én veletek vagyok minden nap. A rejtekben fogják bemutatni a Szentmisét. Vasárnaponként meg fogják ünnepelni.” (A rejtekben.)

2013. augusztus 3. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága kislányom! Az emberiség süket és vak. Éli világát. Csak a földi dolgokra irányul figyelmük. Életüket elfecsérelik, mert a fölösleges, mulandó dolgoknak szentelik. Engem, az élő Istent, Aki megváltottam őket, kihagynak az életükből. Úgy élnek, mintha ez az élet itt a földön örökké tartana. Csak erre a létre vannak berendezkedve. Engem megvetnek. Hátat fordítanak törvényeimnek, szentségeimmel nem élnek. Pedig türelmem ideje lejár. Irgalmasságomat felváltja igazságosságom. Jaj, azoknak, akiket nem talál készenlétben a halál. Számon kérem őket a kapott időről, kegyelmeiről, amelyeket nem fogadtak be, és örökre elvesznek. 
Kislányom, hirdesd! Elérkezik igazságosságom órája. Mindenkit megítélek tettei szerint. Aki eddig elmulasztotta, hogy törvényeim szerint éljen, térjen vissza Hozzám, amíg még lehetőséget adok rá! Ugyanezt kérem mindazoktól, akik hűtlenül elhagytak Engem.
Gyermekeim! Készüljetek! Tisztítsátok meg lelketeket a bűnbánat szentségében! Gyónjátok meg vétkeiteket, és tiszta lélekkel járuljatok a Szentáldozáshoz! Éljetek halálra készen! Kérjétek magatokra és másokra a jó halál és a végső állhatatosság kegyelmét! Csak ez az egy a fontos: éljetek szeretetben! Szeressetek Engem, Aki meghaltam értetek, mindenekfölött úgy, hogy nem követtek el bűnt! Felebarátaitokat pedig úgy, ahogyan Én szerettelek titeket! Ha így éltek, mindent megtettetek. Elnyeritek az örök boldogságot, amelyet Atyám azoknak ígért meg, akik Őt szeretik. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. augusztus 5. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

Most hozzátok szólok, akik szerettek és tiszteltek Engem. Már nem kell sokat várnotok. Hamarosan visszajövök dicsőségemben, és Magammal hozom jutalmamat. Tartsatok ki mindhalálig! Várjatok Engem szüntelen készenlétben! Az idő rövid. Beteljesülnek a próféciák. Rövid szenvedés után az örök boldogság vár rátok.
Így kérjetek Engem: Jézus, szabadító Urunk! Kérlek, szabadíts meg minket a sátán minden kísértésétől! Ne engedd, hogy úrrá legyen rajtunk! Taposd el a kígyót,  és tedd ártalmatlanná! Kötözd meg, és taszítsd a pokol fenekére! Nekünk pedig add meg a Te békédet és szeretetedet, hogy békében és nyugalomban éljünk! Téged dicsőítsünk és hálát adjunk Neked! Odaát pedig elnyerjük az örök életet!
Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. augusztus 6. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást! Ide nyílt ki: Titusz 2, 1. 3,1. „Te…azt hirdesd, ami az üdvös tanításnak megfelel. Figyelmeztesd őket…”
Jézus: Hirdesd üzeneteimet az embereknek! Akkor is, ha megvetnek érte. Figyelmeztesd őket, mert az idő közel. Eljön ítéletem erre a világra. Akkor minden lángba borul, és elhamvad. Nem marad más, csak a cselekedeteitek, amelyeket magatokkal hoztok ítélőszékem elé. Térjetek meg! Úgy várjatok Engem, mint az okos szüzek!”

2013. augusztus 6. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Most nagy események előtt álltok. Éljetek szüntelen készenlétben, mert hirtelen fognak változni az események. Készüljetek! Ne mondjátok, hogy nem történik semmi, és késnek a próféciák beteljesedései. Inkább annak örüljetek, hogy még mindig van naponta Szentmise és gyóntatás. Ha majd bekövetkeznek a próféciák, vissza fogjátok sírni ezeket a napokat. Inkább örüljetek a kapott lehetőségeknek! Használjátok ki az alkalmakat! Menjetek Szentmisére, és rendszeresen, legalább havonta gyónjatok, és járuljatok naponta a Szentáldozáshoz! Úgy fogadjatok Engem a szívetekbe, mint végső útravalótokat, mert halálotok óráján Én leszek a ti védelmezőtök. Én foglak megóvni a pokoli hordáktól, amelyek a legjobban az utolsó órában fognak támadni benneteket. Felsorolják az életetekben elkövetett bűneiteket, amelyekre éppen ők vettek rá, és erőszakkal le akarnak majd rántani benneteket a pokolba. De Én mindazok mellett állok, akik segítségül hívnak Engem, és ezt mondom az ördögöknek: Távozzatok! Vagy ti ontottátok véreteket ezért az emberért? Én Szent Véremmel megtisztítottam, és beviszem őt Atyám házába. Ekkor mind eltakarodnak. Már csak ketten maradunk, a lélek és Én. Akkor átkarolom ezt a bűnét megbánó és irgalmamért esdeklő embert. Irgalmas Szívemre ölelem, és beviszem őt az Atyai házba. Ha szüksége van rá, akkor a tisztítótűzben kielégíti igazságosságomat, vagyis elégtételt ad bűneiért, és utána jön be a mennybe. Mondom nektek gyermekeim, nagy kegyelem az egymásért mondott ima. Lelkeket ment meg az örök életre. 
Imádkozzatok egymásért, és saját magatokért is! Így kérjetek Engem: Jézus, szabadító Istenünk! Őrizz meg minket a kísértéstől! Ments meg az elbukástól! Add, hogy mindig, minden élethelyzetben Melletted döntsünk! Inkább akarjunk meghalni, mint vétkezni!
Kérjétek el Tőlem a jó halál és a végső állhatatosság kegyelmét! Imádkozzátok az irgalmasság rózsafüzért! A kegyelem órájában, délután 3-4 óra között pedig az Én kínszenvedéseim örök érdemeiért kérjétek bűneitek bocsánatát, és az örök életet mind magatok és mások számára! Erre az imára minden kegyelmet megadok, ami az üdvösségetekre válik. Kérjetek és kaptok! Járuljatok az értetek kiontott drága Szent Vérhez! Kérjétek magatokra Szent Vérem kegyelmét, amely távol tartja a gonoszt, és megadja nektek az üdvösséget! Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. augusztus 13. a kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az idő eljött. Ítélet alatt áll ez a világ. Egyik természeti katasztrófa a másikat éri. Ha nem tértek meg, ez csak rosszabb lesz, én nagyon sokan meg fognak halni. De Én azt mondom nektek: ne a testi haláltól féljetek, hanem a bűntől, ami a lélek halálát okozza, és ez az örök kárhozat. Ne kövessetek el bűnt! Éljetek tiszta, önzetlen szeretetben! Elsősorban Istent szeressétek, Akinek örök szeretetéből léteztek. Ő hívott létre benneteket. Gondoskodik rólatok, és helyet készített nektek a mennyben. De ezt a helyet ki kell érdemelni. Atyám azoknak készítette országát, akik Őt szeretik. Elküldött Engem, az Ő egyszülött Fiát, Aki megtestesültem a Szentlélek erejéből Szeplőtelen Szűz Anyám méhében. Én vagyok a megtestesült Ige, a második Isteni Személy. Én nyilatkoztattam ki számotokra Atyám Igéjét. Én ismertettem meg veletek Atyámat, Aki végtelen szeretet és irgalom. De csak azokhoz, akik megtartják törvényeit. Akik bűnben élnek, azokat megfenyíti. Így akarja visszatéríteni őket a jó útra. De ha ennek ellenére sem akarnak megváltozni, magukra hagyja őket. Kiszolgáltatja annak, akit választottak maguknak, és akit szolgálnak, vagyis a sátánnak. Atyám nagy méltóságra teremtette az embert. Saját képére és hasonlatosságára. Értelmet és szabad akaratot adott neki, és Ő ezt a legmesszebb menőkig tiszteletben tartja. Engem küldött le hozzátok, hogy megismertessem veletek a tanítást, amely az örök életre visz. Ez az Evangélium. De ezt nektek kell tettekre váltani. Isten senkire sem erőlteti rá Magát. Rátok bízza a döntést. 
Gyermekeim! Az életetek rövid. Nem tudjátok, mikor toppan be váratlanul a halál. Ezért éljetek szüntelen készenlétben! Tisztítsátok meg lelketeket a Szentgyónás Szentségében! Mossátok tisztára az Én drága Szent Véremben! Járuljatok gyakran drága Szent Testem és Vérem vételéhez, a Szentáldozáshoz! Ha így éltek, nincs mitől félnetek. Akkor Én irányítom lépteiteket, és megérkeztek az örök fénybe, az örök boldogságba, az Isten dicsőségébe.
Gyermekeim! Fogadjátok meg szavamat! Az óra itt van. Rövid idő, és megrostálom a népeket mind. Különválasztom a búzát a konkolytól. Isteni ítélőszékem előtt mindnyájatoknak színt kell vallani. Térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! Kövessetek Engem az önmegtagadásban és a kereszthordozásban, mert erre hívtalak meg benneteket! Erre áldalak meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. augusztus 15. délután a kegyelem órájában itthon az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ma Nagyboldogasszony ünnepe van. Szent Édesanyám mennybevételének az ünnepe. Ő hatalmas közbenjárótok Nálam a mennyben. Kérjétek Őt bátran! Minden ügyeteket tárjátok elé! Fogjátok meg Édesanyai kezét! Burkolózzatok bele Szeplőtelen Szívébe és az Ő palástjába, melyet mindazokra ráterít, akik kérik Tőle. Ma különösen kérjétek el mindazokat a kegyelmeket, amelyek segítenek benneteket abban, hogy ti is ott legyetek Vele együtt a mennyben, és lássátok dicsőségemet, ahogyan ezt Atyámtól kértem főpapi imámban. (János 17, 24.)
Drága gyermekeim! Mondom nektek: ez az egyetlen dolgotok a földön, hogy megszerezzétek az örök üdvösséget a magatok, a rátok bízott személyek, és minél több lélek számára. Ha ezt eléritek, mindent megtettetek. Nem az számít, hogy milyen karriert futtok be a földön, vagy mennyi vagyont gyűjtötök. Ne ezekre pazaroljátok az erőtöket és az időtöket! Ezek mind itt maradnak, és elvesztitek. Inkább váltsátok tettekre szavaimat, amelyeket az Evangéliumban olvashattok! Éljetek életszentségben! Szeressétek Istent mindenekfölött úgy, hogy megtartjátok törvényeit, és gyakoroljátok a felebaráti szeretetet mindenkivel, legfőképpen azokkal, akik közel állnak hozzátok! Segítsétek a rászorulókat, mindenekelőtt hittestvéreiteket! Ha ezeket megteszitek, elnyeritek az örök életet. 
Gyermekeim! Azért beszélek nektek ennyit az életszentségről, mert sajnos sokan nem így élnek. Istenük a has, és azzal dicsekszenek, amit szégyellniük kellene. Pedig hirtelen csap le rájuk a halál, amit nem várnak, és az ilyenek sorsa az örök kárhozat. Ó, ha látnátok, milyen sokan kárhoznak el, és hogy a pokolban mennyit kell szenvedni örökkön örökké! Ettől akarlak megóvni benneteket. Ne a mának éljetek, hanem a holnapnak! A jövőre gondoljatok, ami földi életetek után következik. Igyekezzetek elnyerni az örök boldogságot! Ennek rendeljétek alá földi életeteket! Tagadjátok meg magatokat, így teljesítsétek Isten törvényeit! Hordozzátok, és le ne tegyétek mindennapjaitok kis keresztjeit! Ezzel érdemeljétek ki örök jutalmatokat a mennyben a magatok, és mások számára! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Közel az Első Ítélet és Én a gonoszokat félre fogom dobni

2013. augusztus 15. csütörtök, 21:57
Drága szeretett leányom, felszólítom minden Tanítványomat, akik ismerik az Igazságot, hogy mutassanak bátorságot az emberiség eme nehéz idejében.
Nagyon közel az idő, amikor ugyan abban az időben, sok nemzetben háborúk fognak kitörni. Amikor mindezekről a háborúkról hallotok és szemtanúi lesztek az elnyomók merő kegyetlenségének, akik mind vállvetve csatlakozván egymáshoz okozzák ezeket a háborúkat, tudni fogjátok, hogy Második Eljövetelem ideje közel van.
Közületek többen is fel fogják ismerni az Igazságot, melyet János Könyve tartalmaz – a Jelenések Könyve – mivel az most feltárul számotokra. Ne féljetek, mert mindezeknek a dolgoknak meg kell történniük. Sokan, akik nem fogadják el ezeket az Üzeneteket, nagy hibát követnek el, mert az Igazság Könyve egyszerűen azokból a részletekből és titkokból áll, melyeket a Jelenések Könyve tartalmaz. Én, az Isten Báránya vagyok az egyetlen Felhatalmazott – csak Nekem van engedélyem Atyámtól -, hogy felnyissam a benne lévő Pecséteket.
Ha nem hisztek az Igazság Könyvében, akkor nem hisztek a Jelenések Könyvében sem. Figyelmeztetlek benneteket: Azok, akik elutasítják a Jelenések Könyvét, lemondanak Irgalmamról. De az Igazság meg lesz nekik mutatva a Nagyfigyelmeztetés isteni beavatkozása által, mert különben sokan sohasem ismernének meg Engem, és nem értenék meg Nagy Irgalmasságomat, amelyet a világnak hozok. Nektek sohasem szabad a Jelenések Könyvéhez bármit is hozzáadnotok, megpróbálnotok értelmezni azt, vagy elvenni belőle, csak azért, hogy az megfeleljen saját vágyaitoknak, mert akkor ti ezért szenvedni fogtok. Ha megteszitek ezeket a dolgokat, akkor meghamisítjátok Isten Szavát. Ez a Könyv meg volt nektek ígérve. Isten elküldte az Ő 7. hírnökét, hogy feltárja az Igazságot. Fogadjátok ezt el Irántam való Bizalommal, különben egyedül fogtok járni a szörnyű megtévesztés tudatlanságában, ami azokat fogja érni, akik elutasítják Isten Szavát.
Sok-sok változás fog most a világban bekövetkezni, mely változásokat senki sem fogja figyelmen kívül hagyni. A vallások értelmetlenné válnak, mivel milliók pogány vallást fognak felvenni, melyről azt fogják majd mondani nekik, hogy azok arra szolgálnak, hogy tiszteljék Istent. A szegények iránti alázat és szeretet – ezt fogják nektek mondani – lesznek azok az okok, melyek miatt a megújult és felvilágosult Egyháznak egy új kezdetet hirdetik ki. Mint bárányokat a vágóhídra, úgy fognak benneteket a tüzes tóba vezetni. Amikorra megértitek a szörnyű utálatot, amibe belerángatnak majd benneteket, lehet, már túl késő lesz. Ha ti a fenevadnak adóztok tisztelettel, akkor ő meg fog benneteket fertőzni, és idővel sokan válnak rabszolgákká.
A politikai világ és a média rendszer nagy változásai nagy megosztottságot fognak eredményezni. Azok, akik mindabban hűségesek Istenhez, amit Én, Jézus Krisztus adtam a világnak, élni fognak. Azonban nem lesz életük azoknak, akik elutasítanak Engem, mert ők képtelenek lesznek Irgalmasságomat elfogadni. Bár a Szívem ezek miatt ketté lesz vágva, mégis megkeményítem, és Igazságosságom érvényre jut.
Közel az első Ítélet, és Én a gonoszokat félre fogom dobni, mivel az Új Ég és Új Föld csak azokat fogja üdvözölni, akik elfogadták Irgalmamat. Sokan azt fogják mondani: „Isten Irgalmas. Ő nem lenne soha ilyen kegyetlen”. A válaszom a következő: A Föld, ahogyan azt most ismeritek, nem lesz többé. Ehelyett egy megújult Föld fog megjelenni – sokkal nagyobb és nagyszerűbb, mint azelőtt, ahol tizenkét nemzet fog lakni egymás mellett szeretetteljes harmóniában. Csak azok fognak belépni a kapuin, akik hűségesek maradnak Hozzám, és azok is, akik ugyan nem ismernek Engem, de elfogadják Kezemet, amikor a Nagyfigyelmeztetéskor bebizonyítom az Igazságot. Azután bezárom a kapukat. Senki sem fog belépni többé, mert Ítéletem végbement. Minden szomorúság el lesz felejtve, és a gonoszok pedig a Pokolba lesznek dobva, ahol örökké fognak szenvedni. Az embernek sohasem szabad alábecsülnie Nagy Szeretetemet, Irgalmamat és Könyörületességemet. De ugyanakkor félhet Büntetésemtől, mert az a végső lesz, amikor az Úr Nagy napján megszólal az utolsó harsona.
És akkor vége lesz.
Jézusotok
2013.08.05 Egy választott felelete Miravalle támadásaira
Az ír látnoknő jelenlegi legnagyobb ellensége Mark Miravalle mariológus teológia –professzor, akinek írásaira támaszkodnak püspökök, érsekek és eretnekséggel vádolják azokat a papokat és híveket, akik követik Jézus igaz szavait, amit az Isteni Irgalomról nevezett Mária üzeneteiben van.
Miravalle nem ért egyet azzal, hogy XVI. Benedek volt az utolsó pápa, és aki utána van, a hamis próféta. Ez az üzenet akkor fog teljesedni, ha megindulnak az előrejelzett reformok: a bűnbe beleegyező rendelkezések és a liturgia gyökeres megváltoztatása. Az igaz, hogy már vannak országok, ahol a kormány engedélyezi az egyneműek összeházasodását, de ez még nem egyházi reform. Az Igazság könyvének üzenete csak akkor teljesül be, ha a pápa megengedi, és kötelezővé teszi a papok számára, hogy az ilyen párocskákat adják össze a templomban, ha az abortusz és az eutanázia mellé áll, ha behozza a papok nősülését, ha a szentmisén megváltoztatja a liturgia szövegét stb. Ezek bűnpártolásnak minősülnek, viszont ez még nem következett be. Ezért a papok, és mi hívek is engedelmességgel tartozunk a pápának, és nem ítélhetjük el. Sőt imádkoznunk kell érte, hogy a gonosz ne tudja elérni rajta keresztül a célját. Ó, bárcsak ne válna valóra a prófécia, hogy ő hamis próféta! Akkor elkerülnénk a szörnyű megpróbáltatásokat. Megkérdezetem az Úr Jézust, hogy a világ engesztelő csoportjainak kitartó imái elérhetik-e a Mennyei Atyánál, hogy ne történjen meg a hamis világegyház, és az emberiség globális ellenőrzése a fenevad bélyegével, továbbá a kegyetlen keresztényüldözés, a járványok és a 3. világháború. Ő így válaszolt nekem: „A büntetésnek, ami az üzenetekben van, be kell következni, mert a bűnös emberiségnek tisztulási folyamaton kell átmenni. Már a Nagyfigyelmeztetés alatt megkezdődik ez a tisztulás, és a büntetés alatt folytatódik. Az engesztelők imája ezekben az időkben nagyon fontos, és sok irgalmat esd le az égből, mert enyhíti a rátok váró megpróbáltatásokat és megrövidíti a szenvedésetek idejét, közelebb hozza az Én második dicsőséges eljövetelemet!”
Miravalle azt is kifogásolja, hogy az ír látnok nem azonosítja magát és nem jelentkezik az illetékes egyházi hatóságnál. Szerinte ott, ahol él, Dublinban a Főegyházmegyénél kellett volna egyházi, teológiai, pszichológiai és tudományos vizsgálatra jelentkeznie. Ezt könnyű megcáfolni. Az Úr Jézusnak az a terve, hogy ezek – az utolsó prófétájával – küldött üzenetek egészen az Ő dicsőséges 2. eljöveteléig tartsanak. Ha a látnok felfedné magát, oly sokan gyűlölik, hogy azonnal megölnék. Különben az Egyháznak ideje se lenne az ilyen kivizsgálásra, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy az ilyesmi elhúzódik évekig, évtizedekig, sőt évszázadokig. Ne feledjétek el, hogy a végső időket éljük, nem úgy, mint a lurdes-i Bernadett, vagy a fatimai látnokgyermekek. Már nincs elég idő!
Ez a teológiai professzor azzal is vádolja az Igazság Könyvét, hogy szó szerint érti az 1000 évet, ameddig tartani fog az Új Ég és Új Föld. Talán nem olvasta a Jelenések könyvéből (20,1-10) Krisztus 1000 éves országát? Hát szabad-e elmásítani, máshogy értelmezni a legszentebb könyvnek, a Szentírásnak szavait? János így szól: „…Egy angyal szállt alá a mennyből… Megragadta a sárkányt, az őskígyót, vagyis az ördögöt, a sátánt és ezer évre láncraverte… Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a szent város, az Új Jeruzsálem alászállt az égből.”
Úgy látszik ez a Miravalle az Igazság Könyvét, amit kritizál- sem olvasta el teljesen. Ugyanis az Úr Jézus így nyilatkozik benne: „A jelenések könyvében és a Dániel könyvében található próféciákat, csak részben kaptátok meg. Amit e két próféta kinyilatkoztatott, azok tartalma zárva volt, elrejtve az idők végéig. Egyedül csak Én, Jézus Krisztus, az Isten Báránya rendelkezem azzal a hatalommal, hogy ezek tartalmát kinyilatkoztassam az emberiségnek. Miképpen feltételezhetitek azt, hogy bármit is tudtok Második Eljövetelemről, holott csak részeket ismertek belőle? Amikor azt még ki se nyilatkoztatták.”
Kedves Testvéreim! Mit várhatunk az olyan teológustól, aki még a Bibliának sem hisz, kételkedni mer Isten szavában, az 1000 év igazságában, és ezzel zavart kelt a hívők fejében. És miért? Hogy hiteltelenné tegye Jézus Krisztus utolsó, igazi prófátáját.
Miravalle azt is mondja, hogy az Igazság Könyvében a látható pápa nélküli évezred gondolata ellenkezik Jézus péteri ígéretével. Hogy üzen erről Jézus nekünk Mária által? „A Római Péter, az Én Péterem, az eredeti apostol a Mennyországból fog uralkodni Egyházam fölött, Örök Atyám parancsnoksága alatt. Aztán, amint második eljövetelemkor majd uralkodni jövök, ő fogja kormányozni Isten minden gyermekét, amikor minden vallás egy, Szent, Katolikus és Apostoli Egyházzá egyesül.” És most halljuk mit ígért Péternek Jézus: „Péter vagy, erre a sziklára építem Egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.”(Máté 16-18) Testvéreim! Hol itt az ellentmondás? Úgy mint ahogy a Szentírás ígéri az Egyház örökké megmarad, látható pápa nélkül is. E rövidke mondat második felét szintén Isten nyilatkoztatta ki, folytatva a Szentírást, az ír látnoknőn keresztül közölte az emberiséggel. Sohasem higgyetek olyasmiben, hogy Isten kinyilatkoztatása lezárult a Szentírás lapjaival. Ma prófétáin keresztül folytatja a kinyilatkoztatást.
Miravalle teológiai tévedésekről beszél, pedig az általa megjelölt részben (2011.02.06-üzenet) egy szál tévedés sincs. Tovább zokon veszi, hogy még mindig nem következett be a Nagyfigyelmeztetés, pedig a könyvben, 2011.05.31-i üzenetben fel lettek szólítva az emberek, hogy készüljenek, pár hónap múlva meglesz. No, ebben az egyben igaza volt a teológus professzornak, mert tényleg nem következett be a Nagyfigyelmeztetés. Ugyanis a Mennyei Atya végtelenül türelmes és irgalmas, még mindig vár a megtérésekre, és figyelembe veszi a sok engesztelést és felajánlást. Különben bármikor változtathatna tervén.
Azt is kifogásolja Miravalle, hogy az Igazság Könyvével nincsenek keresztény gyümölcsök. Ó, dehogy nincsenek! Teljesen ateista és közömbös emberek ezrei térnek meg Jézus csodálatos szavaira az internet és a könyv olvasásával. Gombamódra terjednek a Keresztes Imahadjárat csoportok. Az emberek végre megismerhetik a rájuk váró csodálatos, de küzdelmes jövőt, és felkészülhetnek rá. Vigyáznak lelkük tisztaságára, 2 hetenként, hetente gyónnak és igyekeznek sűrűn szentmisére járni, áldozni, rózsafüzért imádkozni. E könyv buzgó vallásgyakorlásra, Istenszeretetre késztet.
Ez a teológus vádolja az üzeneteket, amiért a jövőt a maga valóságában bemutatja nekünk. Jézus szavai nem kendőzik el, hogy mi vár azokra, akik nincsenek a kegyelem állapotában, tehát bűnbánat nélkül halálos bűnben élnek. A Figyelmeztetést és büntetést nem rózsaszín ködben mutatja be ez a könyv, hanem az igazság fényében. A jövő ismertetésével felnyitja az emberek szemét, hogy döntsék el hová fognak állni, ameddig nem késő. Ha anyagi érdekek miatt felveszik a fenevad bélyegét, elveszítik testüket és lelküket. Ha elfogadják az új hamis világegyházat, mint bálványimádók, a sátán áldozatai lesznek. De ha az Oltáriszentség és a Szűzanya mellé, Jézus hűséges, rejtekekben működő maradék egyházához csatlakoznak, az ÉLET vár rájuk. A Mennyei Atya a hűségeseket megjelöli az Élő Isten Pecsétjével, és ha naponta elimádkozzák a 33-as imát, őket és családtagjaikat megvédi a megpróbáltatásoktól.
Azt sem tetszik a professzor úrnak, hogy ez a könyv félelmet kelt az emberekben, és nem örömet, nyugalmat. Ha a szülő igazán szereti a gyermekét, figyelmezteti a veszélyekre. Mikor a páréves kicsi fia a forró cserépkályha felé közeledik, rászól, hogy vigyázzon, mert forró és megégeti. Jézus sokkal jobban szeret minket, mint a földi anya vagy apa a kisgyermekét. Már hogy ne készítené fel a jövő megpróbáltatásaira? A rossz úton járónak még időben lehetőséget ad, hogy észrevegye a veszélyt, a kárhozat veszélyét. Sőt megmondja neki, hogyan kell viselkednie, hogy elkerülje a bajt. Nem azért beszél a Nagyfigyelmeztetésről, hogy ijesztegessen bárkit is, hanem azért, hogy nézzen bele a lelkébe, bánja meg bűneit és tisztuljon meg egy alapos szentgyónásban. Így elkerülheti a szenvedést, ami a Szentlélek kiáradásakor érheti.
Miért gondolja ez a támadó teológus, hogy nincs béke, szeretet, öröm az Isteni Irgalomról nevezett Mária által közvetített Jézusi szavakban? Hallgassátok csak, hogy szól Megváltónk ebben a könyvben követőihez: „Gyertek Hozzám, mint bizakodó gyermekek, egyszerű és nyílt szívvel, elvárások nélkül, és Én azt a békét hozom el nektek, amelyet sehol máshol nem találtok. Miközben én azért sírok, mert a gonoszság és a kapzsiság magával ragadta a világot, tele vagyok örömmel is, követőim tiszta szeretete miatt, amelyet irántam mutatnak. Mennyi vigaszt, enyhülést hoznak nekem ők, és mennyire szeretném karjaimmal átölelni őket. Mennyire szeretném, ha hallanák, amint mondom nekik, hogy milyen nagyon szeretem őket. Mennyire vágyom arra a napra, amikor majd kinyújtom a kezemet, megfogván a kezüket, és felveszem őket az Én Új Királyságomba, amikor végre hazajönnek Hozzám.”
Drága engesztelő testvéreim! Ne üljetek fel az ilyen kételkedő, támadó hangoknak, akárhonnan jönnek: teológusoktól, papoktól, laikusoktól! Ti csak rendületlenül higgyetek az Úr Jézus végtelenül szerető, igaz, tiszta szavainak, melyeket prófétáival küld hozzátok. Az Ír látnoknő próféciáiból kivétel nélkül minden szó isteni eredetű. Soha ne legyen kétség bennetek!
Imádkozzunk, -mint jó keresztények-azokért, akik Isten nevében a médián keresztül vagy személyesen, nyíltan merik becsmérelni, támadni, leértékelni az emberiséghez szóló isteni kinyilatkoztatásokat, akik minket eretneknek tartanak és kigúnyolnak, mert nagyon kemény büntetés vár rájuk. Isten őket is – nagy irgalmában – meg akarja menteni, fel akarja ébreszteni. A mi imáink képesek megváltoztatni őket és bűnbánatot kelteni bennük.
Drága, szeretett Jézusom! Adj erőt és kitartást nekünk, hogy végleg megmaradjunk az igazság mellett. Boríts be minket Szent Véreddel, így védj meg minket a gonosztól, hogy kételkedő felebarátainkon keresztül ne tudjon bennünket eltántorítani Tőled, a Te tiszta igaz üezeneteidtől. Ámen.
2013.08.10 Jézus: Pápaváltozás az Én szememmel
(Egy imahadjárat csoport vezető választottjának adta Jézus Urunk)
Drága, forrón szeretett Engesztelőim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus Krisztus a ti megváltótok. Elmondom nektek, hogy látom Én, Helytartóm lemondását és utódja, az új pápa megválasztását. Minden pontosan úgy történik, ahogy előre megjövendöltem nektek az utolsó idők prófétáján keresztül. Most, miután lemondott az Én földi Helyettesem, elvonult arra a helyre, ahova küldték, imádkozik és elmélkedik. Megfosztották szép, megkülönböztető pápai öltözékétől. Ott ül nagy szomorúsággal eltelve. Az ő ismert, kedves mosolya eltűnt az arcáról. Könnyekkel a szemében a távolba néz. E percben ott állok vele szemben, az ő feltámadt, megdicsőült, irgalmas Jézusa. Megsimogatom elgyötört arcát és így szólok hozzá: „Ne sírj, drága Fiam! Mélyen belelátok a szívedbe. Nem magadat siratod az átélt megaláztatások, rágalmazások és sértések miatt, hanem maradék igaz Egyházunk sorsán bánkódsz.” Ezt a gazdátlan darabokra szakadt egyházat az ő könnyeivel akarom gyógyítgatni. Előveszek ruhámból egy ragyogó Mennyei kelyhet és szeme alá tartom, összegyűjtöm könnyeit, mint értékes gyöngyszemeket, és gyógyító balzsamként ráöntöm a válságba került Egyházamra. Mindebből ő semmit nem lát, de szenvedő szíve nyugalmat, békét, gyermeki ráhagyatkozást érez. Ezután előveszek egy másik aranykelyhet, melyben az Én Szent Vérem lakozik. Az ujjammal belenyúlok és egy véres keresztet rajzolok homlokára, mellyel előre jelzem a sok-sok rá váró szenvedést. Ellenségei már nem zaklatják a reformokkal, amit rá akartak kényszeríteni, hiszen elérték a céljukat, elhagyta Szent Péter trónját, hogy elfoglalhassa a bitorló. Magára hagyják és ő, a mi XVI. Benedekünk magába roskadva, egészen átadva magát Nekem és Édesanyámnak, imádkozik. Titeket, hűséges híveit oltalmukba ajánlja az elkövetkező, nehéz időkre. Hozzám hasonlóan, Engem követve irgalmat és könyörületet kér ellenségei számára.
Drága Gyermekeim! Hogy miért kellett lemondani földi Helytartómnak? Egyrészt a reformok hívei nem tudtak tovább várni. Egy olyan pápát akarnak, aki szőnyeg alá söpri a mindenkor érvényes tízparancsolatot. Másrészt az üzeneteimben előre jelzett hamis próféta alig várja, hogy egy új hamis, hazug világegyházat hozzon létre. Harmadszor pedig, a média rágalmazásaival felturbózott pápa körüli botrányokkal ellenszenvet keltett XVI. Benedek pápa ellen. Könnyű volt ellen hangolni a népet ebben az isten-ellenes és erkölcstelen világban. Aki nem hisz Isten létezésében, az a túlvilágban sem hisz. Annak az a fontos, hogy kiélvezze ezt a földi életet korlátok, törvények nélkül. Az ilyen, régimódinak, elavultnak tartja a pápa által kívánt isteni parancsokat, mely az erkölcsi rend alapja lenne. Az efféle embereknek nem kell az olyan egyházi vezető, aki akadályozza az abortuszt, az eutanáziát, a papok nősülését, a nők pappá szentelését, a homoszexualitás elfogadását stb. Az Én Helyettesem hűségesen kitartott Atyám törvényei, a hagyományok mellett, nem volt hajlandó megtagadni Engem, és sebeket okozni Szent Szívemen. Hiszen amit kívántak tőle, az mind egytől egyig fertelmes bűn volt, mely az Egyházat romlásba sodorja. Aki most elfoglalja trónját, az új rendeleteit humánumba és toleranciába csomagolja, és úgy fogja kibocsátani. Azt hirdeti és tanítja, hogy a nőnek jogában áll a nem kívánt terhessége megszüntetni, hogy minden ember szabadon rendelkezik a teste felett. Síkra száll a szexuális szabadságért, jogosnak tartja a homoszexualitást. A humanitást hangoztatja az eutanáziával kapcsolatban, mert szerinte emberségből nem szabad kínlódni hagyni a haldoklókat, hanem egy injekcióval át kell segíteni a halálba. Ó, gyermekeim! Ez a felfogás nem veszi figyelembe, hogy talán az utolsó percben Isten mégis csodás módon meggyógyítaná haldokló gyermekét, vagy talán a haldokló hosszabb szenvedése lehetővé teszi számára a tisztítótűz átlépését. Az eutanázia bűn a javából, mert áthúzza Isten tervét, úgy mint az abortusz, amely terv az emberi életre vonatkozik.
Ó, Kicsinyeim! Ha megjelennek ezek a bűnös, mocskos rendeletek, semmit sem szabad elfogadnotok belőle, mert ezek a pokol felé vezetik szegény, becsapott gyermekeimet. Nyitott szemmel figyeljétek az angyalbőrbe bújt farkas viselkedését, minden lépését. Kísérjétek figyelemmel a katolikus liturgiát. Először a szentmise szövegét, szent szavaimat fogják meghamisítani. Fokozatosan változtatnak rajta. Azután az Oltáriszentséget fogják másképpen értelmezni, magyarázni. Majd eljön a rettenet, hogy a templomokat megfosztják jelenlétemtől, az Eucharisztiától.
Drága Híveim, Követőim! Akkor már a templom nem Isten háza lesz, nektek sem szabad többé oda belépni.
Gyermekeim! XVI. Benedek pápa lemondása hírének napján este a Vatikán kupolájába belecsapott a villám. Bekövetkezett mindaz, amiről eddig üzenetet adtam számotokra. A villámcsapást Atyám figyelmeztetésként adta az Egyháznak. Az új pápa ki fogja maga ellen vívni Atyám szent haragját. Nagy szenvedés vár rátok. A sátán embere érzi győzelmének közeledtét. Ő ott van a legfőbb papok között, és már előre fontolgatja terveit az új egyház megalapítására. A püspökök támogatásának nagy részét már megszerezte. Figyeljétek a híreket és legyetek résen! Óvjátok lelketek tisztaságát, mert a Nagyfigyelmeztetés bármikor bekövetkezhet. Ó, gyermekeim! Akkor a teljes igazság feltárul előttetek. Higgyetek az üzenetek hitelességében és olvasgassátok őket, mert az ÓRA LETELT! Ne féljetek! Szeretetemmel oltalmazlak titeket.
Nektek, drága Engesztelőim az elkövetkező nagy egyházszakadás idején, melyet a pápaválasztás fog okozni, hatványozott erővel az Én papfiaimért kell imádkoznotok, hogy ne higgyék el a hamis próféta álszent hazugságait, és egy emberkén álljanak az Oltáriszentség mellé, hogy hűségesen és bátran őrizzék meg szent tanításaimat, védjék meg Atyám Törvényeit. Őrizzék meg híveiket a bűnös reformoktól, és amíg csak lehet hagyományos szentmiséken táplálják őket Szent Testemmel és Véremmel. Ha pedig a fennálló erők ezt lehetetlenné teszik, szervezzék meg a föld alatt működő igaz Egyházat. Így fognak az én maradék híveim örökké fennmaradni és az Én boldog, tiszta földi paradicsomomba bevonulni. Ahol Én leszek a Király, Édesanyám a Királynő és Szent Péter a pápa. Amen.

2013.08.15 Jézus válasza egy választottján keresztül a Ferenc pápa kezébe tartott keresztről és a nyakában lévő keresztről
Jézus: Pontosan így fog történni a vallásos jelképek megváltoztatása, tehát elsősorban a feszületé, ahogyan ígértem üzeneteimben. Hogy milyen lesz a végső forma, amivel templomaimban felcserélik feszületemet, azt időben meg fogjátok látni. A nyakban lévő keresztről annyit mondok, hogy az egész emberiség egységét a szeretet és humánum kiemelését szimbolizálja, egy álló keresztbetett kezű pásztort ábrázol, aki a gonosz felé terelgeti nyáját. Jobb vállánál egy kos csontváz-képe van, mely a Sátánt jelképezi. A birkanyáj gondolkodás nélkül követi pásztorát. Ez a kereszt megtagadja az Én keresztrefeszítésemet, halálomat, messiási szerepemet. Ne féljetek Kicsinyeim, mert változatlanul ott leszek szívetekben, mint keresztrefeszített és feltámadt Krisztus.
A kézben tartott kereszten lévő kék kígyó ellenségem sematikus képét fejezi ki, akinek először a hamis próféta hódol be, majd az alázat és szegénység hamis állarcába bújva megtéveszti felszentelt gyermekeim és a hívek sokaságát, hogy ők is kövessék a gonoszt. Az antikrisztus akkor jelenik meg, mikor az egyház legnagyobb része behódol a sátánnak. Ők ketten a hamis prófétával arra törekszenek, hogy elpusztítsák az Egyházat, az Én Testemet. De ne féljetek, az Egyház fennmarad, és eljövetelemkor soha nem látott dicsősége fényében fog ragyogni.
Áldottak legyetek, Követőim! Védelmül Szent Véremmel borítalak be benneteket:
a ti Megváltótok