2014. szeptember 8., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Üdvösség Anyja: Az antikrisztus át fogja venni tisztségét, mivelhogy erre ő meghívást kap

2014. szeptember 7. vasárnap, 19:30
Drága gyermekeim, figyeljetek az idők jeleire, melyek akkor lesznek a legnyilvánvalóbbak számotokra, amikor az antikrisztus elfoglalja a helyét Fiam földi Egyházában.
Egy pillanatra se higgyétek, hogy az antikrisztus egyből nagy lépéseket fog tenni Fiam Egyházában, és hogy azt agresszíven, erőszakkal fogja átvenni. Magától a csalótól sugalmazva és vezetve fogja átvenni az antikrisztus a tisztségét, mivelhogy ő erre meghívást kap.
Hamarosan meg fogják ismertetni az Egyház misekönyveinek minden módosítását, és a megadott indok az lesz, hogy ezek a módosítások a modern világot tükrözik, ezért befogadó jellegűnek kell lennie, hogy megfeleljen más hitfelekezeteknek és vallásoknak. Ha egyszer Isten Igaz Szavát és Fiam, Jézus Krisztus Tanítását megváltoztatják, azok meddővé válnak, mert már nem fogják azt az Igazságot tükrözni, amelyet Fiam adott a világnak.
Az antikrisztus elsősorban politikai képességei miatt lesz népszerű. Aztán figyelmét a különböző vallások felé fogja fordítani, de legfőképpen a Kereszténységre fog összpontosítani. Krisztus az ő legnagyobb ellensége és gyűlöletének tárgya, és ezért végső célja, hogy elpusztítsa Fiam Egyházát. Az Egyházat különböző módszerekkel fogják szétrombolni, még mielőtt felkérnék őt, az antikrisztust a beavatkozásra. Ő azzal a tervszerűen hozott döntéssel fog beavatkozni, hogy egy új világvallást vezessenek be. Még mielőtt az antikrisztus elfoglalná a helyét Fiam földi Trónján, akkor fognak mindezek a változások megtörténni ott, ahol az Egyház már nyilvánosan felszólított minden vallást az egyesülésre. Ezután az út már meg lesz tisztítva a fenevad számára, hogy szabadon sétálhasson Fiam Egyházában, ahol egy tiszteletbeli helyet fognak adni neki. Végül azt fogják bejelenteni, hogy ő lesz az egy világrend vezetője, és egy Pazar koronázásra fog sor kerülni majd. Ezt az eseményt a világ minden táján lehet majd látni, amelyen részt vesznek majd politikusok, előkelő tisztviselők és hírességek, és amikor a koronát a fejére fogják helyezni, olyan lesz, mint amikor az utolsó szöget Fiam Testébe verték. Azon a napon meg fogják a Katolikus Egyházat szentségteleníteni, és sok püspök meg pap fog elmenekülni, mert akkorra már meg fogják érteni, hogy a próféciák a szemük előtt bontakoztak ki.
Attól a naptól kezdve, amikor Isten Székét az antikrisztusnak átadták, ő nagy fizikai jeleket fog véghezvinni, amelyek az ő szent mivoltáról fogják meggyőzni az embereket. Az antikrisztus – fogják mondani – stigmákat visel, és látni lehet majd, amint meggyógyítja a betegeket, még a halálos betegeket is. Nagy csodákat fognak neki tulajdonítani, és idővel sokakat meg fog győzni arról, hogy ő Jézus Krisztus, és az ő, erre a hamis egyház élére való emelése, a Második Eljövetel jele. És míg a Maradék Egyház magjának létrehozása a laikusoknak köszönhető – ami még megmaradt a Fiam által alapított Egyházból -, mégis a papok lesznek azok, akik azt továbbra is vezetni fogják. Az antikrisztus uralkodása alatt az Igaz Egyházat a Szentlélek fogja fenntartani, mely fölött sem ő, sem pedig Fiam ellenségei nem fognak győzedelmeskedni soha.
Az Igazság soha nem fog meghalni. Isten Igéje – bár azt megszentségtelenítik – soha nem fog meghalni. Az Egyház soha nem fog meghalni, még akkor sem, ha azt a vadonba dobják. Még a leggyengébb óráiban is életben fog maradni, és független attól, hogy mennyire támadják Fiam Egyházát, Isten soha nem fogja megengedni, hogy azt megsemmisítsék.
Az elkövetkezendő napokban, nem szabad engednetek soha azoknak a rátok gyakorolt befolyásoknak, hogy elfogadjátok az ilyen megtévesztést. Az antikrisztus el fog csábítani benneteket, akit Fiam Egyházának ellenségei támogatni fognak. Az Egyház hamis vezetői meg fogják majd őt ölelni, és jótékonysági munkálatait világszerte hirdetni fogják. Ő számos országban nagy kitűntetéseket fog kapni, és az emberek otthonaiban berámázott fényképek lesznek róla. Őt, az antikrisztust, sokkal jobban fogják imádni, mint Istent, de Isten Keze lesz az, mely a mélységbe fogja őt taszítani, azokkal együtt, akik ellopták Isten gyermekeinek a lelkét, amikor Fiam Egyházának megkísérelt megsemmisítésében részt vettek.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

P. Bernhard Zaby: Örömteli napok

Hogy ezen a héten a Boldogságos Szűz Mária születésnapjával és névnapjával milyen örömteli napokat élhetünk meg, csak akkor tudjuk igazán felfogni, ha Monfort Grignion Szent Lajos-Máriával azon igazságokat vesszük szemügyre, melyeket – mint szinte senki más rajta kívül – ő világosan felismert. Az ember célja Isten. Csakhogy a bűn által ezt a célt az ember teljesen elvétette, számára ez a cél teljesen elérhetetlenné vált. Egyedül Isten tudta az e célhoz vezető utat ismét járhatóvá tenni, és Ő meg is tette ezt Fia emberré válása által. Jézus Krisztus „az út, az igazság és az élet”. Általa, mégpedig egyedül Általa menekülhetünk csak meg, érhetjük el célunkat.
Csakhogy számunkra még ez az út is túl kemény és túl nehéz lett volna. Mi nem vagyunk képesek felfogni gyengeségünket és nyomorúságunkat, ami minket a valódi keresztény élethez messze nem tesz alkalmassá. Isten azonban ismeri ezt a gyengeségünket, és ezért nagy szeretetéből és irgalmasságából egy mindenki számára járható és egyszerű utat nyitott meg, egy utat nem Krisztus mellett, hanem egy utat Krisztushoz: Máriát. Aki Máriánál keres menedéket, az biztos lehet benne, hogy el is fogja érni a célját, legyen bármilyen gyenge vagy nyomorult. Az igazi Mária-ájtatosság, mondja Szent Lajos-Mária, „könnyű, rövid, tökéletes és biztos út az Istennel való egyesüléshez, amiből a keresztények tökéletessége áll”. És ezért van meg minden okunk, hogy ezekben a napokban különösen hálát adjunk Istennek ezért a felmérhetetlen ajándékért, Máriáért.
A Mária-áhítat könnyű út. „Hogyan lehetséges akkor – kérdezheti tőlem Máriának egy igaz szolgája –, hogy e jó édesanya hűséges szolgálóinak mégis olyan sok szenvedést kell elviselniük, gyakran többet, mint azok, akik nem olyan hűségesek Máriához? Ellentmondanak nekik, üldözik, megrágalmazzák, nem szeretik őket, vagy ők maguk járnak belső sötétségben és sivatagon keresztül, ahol a mennyei harmat legkisebb cseppje sem hull rájuk. Ha ez a Boldogságos Szűzhöz való tökéletes áhítat megkönnyíti az utat Jézushoz, hogyan lehetséges, hogy többnyire az ő leghívebb követőit feszítik keresztre?” – Nagyon jogos kérdés, amit Szent Lajos-Mária feltesz. De rögtön választ is ad rá, mely így szól:
„Ezt válaszolom az ilyet kérdezőnek: Semmiképpen nem tagadható, hogy a Boldogságos Szűz hűséges szolgálói, mivel ők a legnagyobb kedvencei, az ég legnagyobb kegyelmeit és jóindulatának jeleit is megkapják tőle, és ezek mindenekelőtt itt a földön a keresztek és a szenvedések. De azt is állítom, hogy pont Máriának ezen szolgái azok, akik a keresztet sokkal könnyebben, jutalomszerzőbben és tiszteletreméltóbban viselik, mint a többi ember. Ami másokat ezerszer akadályoz vagy elbuktat, őket egyszer sem érinti, sőt, inkább fejlődésüket segíti. Mert ez a jó anya, telve malaszttal és a Szentlélek kenetével, könnyen viselhetővé teszi a keresztjüket. Mint az ő anyai jóságával cukorban és tiszta szeretetének drága nedvében elkészített ízletes gyümölcsöket, mint az édesített diókat, nyújtja ő át a szenvedéseket, olyannyira, hogy örömmel fogadják, holott valójában igen keserűek. Azt is hiszem, hogy valaki, aki egy vallásos, keresztény életet folytat, és ezért készségesen viseli a megpróbáltatásokat és minden nap kész keresztjét hordozni, soha nem fogja tudni keresztjét élete végéig örömmel viselni, anélkül, hogy a Boldogságos Szűz Mária-áhítatot nem gyakorolja, ami minden keresztet megédesít, ugyanúgy, ahogy senki nem tudja élvezni a keserű, zöld diókat, ha azok nincsenek cukorral édesítve.”
Nem véletlen, hogy a Boldogságos Szűz Mária születésnapjától és névnapjától az út direkt Urunk Jézus Krisztus keresztjéhez vezet (szeptember 14: a Szent Kereszt felmagasztalása) és Hétfájdalmú Szűz ünnepével (szeptember 15.) végződik. Mária a kereszt alatt álló fájdalmas anya, és ezért szolgálóinak is ott van a helyük mellette. És mégis éppen ők azok, akiknek úrnőjük az erőt és a bátorságot adja a keresztet viselni, mégpedig egészen az út végéig viselni, gyakran nagy és súlyos kereszteket, és ezeket bámulatra méltó könnyedséggel, melyek alatt még az óriások is összeroppannának.
Mária az egyszerű, a könnyű, a biztos, a rövid és a tökéletes út Istenhez. Ezért lépjünk mi ezen annyira jó és minket annyira szerető Atya iránti hálából új buzgósággal, új szeretettel és új lendülettel erre az útra.


Zaby atya szóban még a következőket tette hozzá a fenti írásához:
Az ősbűn következményei miatt mi soha nem tudunk a magunk erejéből megmaradni a jó úton. Minden igyekezetük ellenére még a szentek is úgy érezték, hogy messze nem tudnak annyira Istennek tetsző, helyes életet élni, mint amennyi kegyelmet Istentől erre kapnak. Mária az egyetlen ember, akinek ez sikerült, aki Isten kegyelmére a lehető legtisztább választ adta. Mária ugyan Isten Anyja, de mégiscsak egészen ember. Ezért nekünk nagy örömünkre kell szolgálnia, hogy közülünk egy embernek sikerült Isten szemében tökéletesnek lenni, ami nekünk soha nem sikerülhet. De Mária megosztja velünk saját diadalát, saját érdemeit, ha egészen átadjuk magunkat neki – valójában ez a tökéletes Mária-ájtatosság. Ahogy az Egyház pótolja egy szentség érvényességét, ha kell és, ha a feltételek ezt megengedik, úgy pótolja Mária a maga tökéletes Isten-szeretetével a mi tökéletlenségeinket, ha ezt kérjük tőle, ha „szolgálunk” neki.


forrás: www.antimodernist.org/am – 2014. szeptember 8.

http://katolikus-honlap.hu/1402/mariaszulet.htm

A hindu nacionalisták keresztény tisztogatásba kezdtek Indiában

INDIA_-_0910_-_Riconversioni_(F)
Az International Christian Concern figyelőszervezet arra figyelmeztet, hogy a Sangh Parivar, egy hindu nacionalista csoport, vallási alapú tisztogatást tervez a keresztény kisebbség ellen Indiában, a közel-keleten tevékenykedő ISIS-hez hasonlóan.
A figyelőszervezet egy sajtónyilatkozatban elmondta, hogy a nacionalista csoport és annak társszervezetei a keresztények ellen bujtogatnak és számos támadást indítottak már lelkipásztorok és templomok ellen az északi Uttar Pradesh tartományban. A hívők attól tartanak, hogy a kisebbségben lévő vallások követői elleni támadások tovább erősödnek.
John Dayal, az indiai kormány Nemzeti Integrációs Bizottságának tagja a következőket mondta:
„Komoly erősödés tapasztalható a politikai csoportok által keresztények ellen szervezett gyűlöletkampányokban. A keresztényellenes tisztogatás veszélye Chhattisgraph és Madhya Pradesh-től egészen Uttar Pradesh tartományig, sőt, már a főváros, Delhi határáig terjed.”
Számos jelentés érkezett tömeges támadásokról keresztény otthonok ellen, illetve, hogy templomokat gyújtottak fel vagy alakítottak hindu templomokká.
Júliusban Hemanth Signh, a helyi Bajrangdal radikális csoport vezetőjének részvételével 25 hindu radikális támadt Sahakarinagar falura, ahol megverték R.C. Paul lelkipásztort és gyülekezete számos tagját egy Bibliaóra közben.
A keresztény figyelőszervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az ISIS által elkövetett szörnyűségek komoly médiafigyelmet kapnak, a keresztényüldözés globális probléma.
„Az iraki keresztényekhez hasonlóan, Indiában sok millió keresztény szenved üldöztetést a hindu nacionalisták keze által,” írja a szervezet.
Anil J. Couto, Újdelhi érseke is aggodalmát fejezte ki az új támadások miatt.
„A Shangh Parivar azt tervezi, hogy erőszakos áttérítési kampányt indít, hogy a keresztények visszatérjenek a hindu valláshoz. Az ilyen fundamentalista csoportok támadásai az egyének alapvetői jogainak súlyos megsértése,” mondta az érsek.
Más keresztény figyelőszervezetek, mint az Open Doors, szintén egyetértenek, hogy a szélsőséges hindu mozgalmak keresztényellenes tevékenysége erősödött. A csoport értékelése szerint India a 28. helyen szerepel azon országok listáján, ahol a keresztényeket a legtöbb vallási alapú üldöztetés éri.
Forrás: prophecynewswatch.com